2.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1287/2006

z 10. augusta 2006,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1 a 2, článok 4 ods. 1 a 7 a článok 4 ods. 2, článok 13 ods. 10, článok 25 ods. 7, článok 27 ods. 7, článok 28 ods. 3, článok 29 ods. 3, článok 30 ods. 3, článok 40 ods. 6, článok 44 ods. 3, článok 45 ods. 3, článok 56 ods. 5 a článok 58 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou 2004/39/ES sa zriaďuje všeobecný rámec pre regulačný systém pre finančné trhy v Spoločenstve, ktorým sa okrem iného upravujú podmienky činnosti súvisiace s výkonom investičných a vedľajších služieb a investičných činností investičnými spoločnosťami; organizačné požiadavky (vrátane povinností súvisiacich s vedením záznamov) pre investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú tieto služby a činnosti na profesionálnom základe, a pre regulované trhy; požiadavky pri oznamovaní transakcií, pokiaľ ide o transakcie s finančnými nástrojmi; požiadavky na priehľadnosť, pokiaľ ide o transakcie s akciami.

(2)

Je vhodné, aby ustanovenia tohto nariadenia nadobudli formu právnych predpisov s cieľom zabezpečiť zosúladený režim vo všetkých členských štátoch, podporiť integráciu trhu a cezhraničné poskytovanie investičných a vedľajších služieb a uľahčiť ďalšiu konsolidáciu jednotného trhu. Ustanovenia súvisiace s niektorými aspektmi vedenia záznamov a s oznamovaním transakcií, priehľadnosťou a komoditnými derivátmi sú málo prepojené s vnútroštátnymi právnymi predpismi a s podrobnými zákonmi pre vzťahy medzi klientmi.

(3)

Podrobné a plne zosúladené požiadavky na priehľadnosť a pravidlá, ktorými sa usmerňuje oznamovanie transakcií, sú primerané na zabezpečenie rovnakých trhových podmienok a plynulej činnosti trhov s cennými papiermi v Spoločenstve a na zjednodušenie efektívnej integrácie týchto trhov. Niektoré aspekty vedenia záznamov sú úzko prepojené, keďže sa používajú tie isté pojmy, ktoré sú vymedzené pre oznamovanie transakcií a na účely priehľadnosti.

(4)

Systém zriadený smernicou 2004/39/ES upravujúcou požiadavky na oznamovanie transakcií, pokiaľ ide o transakcie s finančnými nástrojmi, je zameraný na zabezpečenie toho, aby relevantné príslušné orgány boli náležite informované o transakciách, v rámci ktorých vykonávajú dohľad. Na tieto účely je nevyhnutné zabezpečiť, aby jednotlivé súbory údajov boli zhromažďované od všetkých investičných spoločností s minimálnymi rozdielmi medzi členskými štátmi, a to s cieľom minimalizovať rozsah, v ktorom podniky s cezhraničnou pôsobnosťou podliehajú rozdielnym povinnostiam týkajúcim sa oznamovania, a s cieľom maximalizovať podiel údajov zhromaždených príslušným orgánom, ktoré možno zdieľať s inými príslušnými orgánmi. Opatrenia sú tiež navrhované s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli vykonať svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice čo najskôr a najefektívnejšie.

(5)

Systém zriadený smernicou 2004/39/ES upravujúcou požiadavky na priehľadnosť, pokiaľ ide o transakcie s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, je zameraný na zabezpečenie toho, aby investori boli zodpovedajúco informovaní o skutočnej úrovni prebiehajúcich a prípadných transakcií s týmito akciami bez ohľadu na to, či tieto transakcie prebiehajú na regulovaných trhoch, v rámci multilaterálnych obchodných systémov, ďalej len „MTF“, v rámci činnosti systematických internalizátorov alebo mimo týchto obchodných miest. Tieto požiadavky sú súčasťou širšieho rámca pravidiel navrhnutých na podporu súťaže medzi miestami obchodovania o realizačné služby s cieľom zväčšiť možnosť výberu zo strany investora, podporovať inovácie, nižšie transakčné náklady a zvýšiť účinnosť procesu tvorby cien v celom Spoločenstve. Vysoký stupeň priehľadnosti je nevyhnutnou súčasťou tohto rámca s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi miestami obchodovania, aby mechanizmus vyhľadávania cien týkajúci sa jednotlivých akcií nebol narušený rozdelením likvidity a investori tak neboli penalizovaní. Na druhej strane sa v tejto smernici pripúšťajú okolnosti, keď môže byť nevyhnutné oslobodenie od povinností týkajúcich sa priehľadnosti pred obchodovaním alebo odklad povinností týkajúcich sa priehľadnosti po obchodovaní. V tomto nariadení sú stanovené podrobné informácie súvisiace s uvedenými okolnosťami, pričom sa zohľadňuje potreba zabezpečiť vysokú úroveň priehľadnosti a potreba zabezpečiť to, že likvidita na miestach obchodovania a na iných miestach nie je narušená ako neúmyselný dôsledok povinností zverejniť transakcie, a tým zverejniť rizikové pozície.

(6)

Na účely ustanovení o vedení záznamov by sa mal odkaz na druh pokynu chápať ako odkaz na status tohto pokynu, teda či ide o limitovaný pokyn, trhový pokyn, alebo iný konkrétny druh pokynu. Na účely ustanovení o vedení záznamov by sa odkaz na povahu pokynu alebo transakcie mal chápať ako odkaz na pokyny na upísanie cenných papierov alebo odkaz na upísanie cenných papierov, alebo ako odkaz na pokyny na uplatnenie opcie alebo odkaz na uplatnenie opcie, alebo ako odkaz na podobné pokyny klienta alebo transakcie.

(7)

V tejto fáze nie je potrebné bližšie určiť alebo podrobne stanoviť druh, charakter a sofistikovanosť opatrení na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(8)

Ak sa v súvislosti s oznámením príslušného orgánu týkajúcim sa alternatívneho určenia najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu, nekoná v primeranej lehote, alebo ak príslušný orgán nesúhlasí s výpočtom iného orgánu, príslušné zainteresované orgány by mali začať hľadať riešenie. Príslušné orgány majú možnosť, ak je to potrebné, diskutovať o tejto otázke v rámci Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov.

(9)

Príslušné orgány by mali koordinovať proces navrhovania a ustanovenia opatrení na vzájomnú výmenu informácií o transakciách. Príslušné orgány majú aj v tomto prípade možnosť diskutovať o týchto otázkach v rámci Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov. Príslušné orgány by mali tieto opatrenia písomne oznámiť Komisii, ktorá by mala informovať Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov. V procese koordinácie by príslušné orgány mali zvážiť potrebu účinne monitorovať činnosť investičných spoločností s cieľom ubezpečiť sa, že spoločnosti konajú čestne, spravodlivo a profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu v Spoločenstve. Ďalej by mali zvážiť potrebu, aby rozhodnutia vychádzali z dôkladnej analýzy nákladov a výnosov, potrebu zabezpečiť to, aby sa informácie o transakciách využívali iba na vykonávanie náležitých funkcií príslušných orgánov, a nakoniec potrebu mať účinné a spoľahlivé opatrenia týkajúce sa riadenia pre každý bežný systém, ktorý možno považovať za nevyhnutný.

(10)

Je vhodné stanoviť kritériá na určenie toho, kedy majú činnosti regulovaného trhu podstatnú dôležitosť v hostiteľskom členskom štáte a aké sú dôsledky tohto postavenia, takým spôsobom, aby sa vyhlo vytvoreniu povinnosti na regulovanom trhu zodpovedať sa alebo podliehať viac než jednému príslušnému orgánu, pričom za iných okolností by táto povinnosť neexistovala.

(11)

ISO 10962 (Klasifikácia kódu finančných nástrojov) je príkladom jednotného medzinárodne uznávaného štandardu klasifikácie finančných nástrojov.

(12)

Ak príslušné orgány udelia výnimku súvisiacu s požiadavkami na priehľadnosť pred obchodovaním alebo ak povolia odklad povinností týkajúcich sa priehľadnosti po obchodovaním, mali by s regulovanými trhmi a MTF zaobchádzať rovnako a nediskriminačným spôsobom tak, aby bola výnimka alebo odklad udelené všetkým regulovaným trhom a MTF, ktorým udelili povolenie podľa smernice 2004/39/ES, alebo žiadnemu regulovanému trhu alebo MTF. Príslušné orgány, ktoré udeľujú výnimku alebo odklad, by nemali uvaliť dodatočné požiadavky.

(13)

Je vhodné zohľadniť skutočnosť, že algoritmus obchodovania uplatňovaný regulovaným trhom alebo MTF by obvykle mal mať za cieľ maximalizáciu obchodovaného objemu, ale do úvahy by mali prichádzať iné algoritmy obchodovania.

(14)

Výnimka z povinností týkajúcich sa priehľadnosti pred obchodovaním podľa článku 29 alebo článku 44 smernice 2004/39/ES udelená príslušným orgánom by nemala investičným spoločnostiam umožniť vyhýbať sa týmto povinnostiam súvisiacim s týmito transakciami s likvidnými akciami, ktoré uzatvoria na bilaterálnom základe podľa pravidiel regulovaného trhu alebo MTF. Ak by pri vykonávaní týchto transakcií neboli dodržané pravidlá regulovaného trhu alebo MTF, tieto transakcie by podliehali požiadavkám na zverejnenie kotácií stanoveným v článku 27 tejto smernice.

(15)

Ak je činnosť významným zdrojom príjmu alebo významným zdrojom nákladov, mala by byť považovaná za činnosť, ktorá má dôležitú komerčnú úlohu pre investičné spoločnosti. Pri posúdení významnosti na tieto účely by sa mal v každom prípade vziať do úvahy rozsah, v akom je činnosť vykonávaná alebo organizovaná osobitne, peňažná hodnota činnosti a jej relatívna významnosť, pokiaľ ide o celkové obchodovanie spoločnosti, a jej celková činnosť na trhu v prípade príslušnej akcie, na ktorom spoločnosť pôsobí. Malo by byť možné považovať činnosť za významný zdroj príjmov spoločnosti aj vtedy, ak sú v jednotlivých prípadoch relevantné iba jeden alebo dva uvedené faktory.

(16)

Akcie, s ktorými sa neobchoduje denne, by sa na účely smernice 2004/39/ES nemali považovať za akcie, pre ktoré existuje likvidný trh. Ak je však z osobitných príčin obchodovanie s akciou pozastavené z dôvodov súvisiacich so zachovaním riadneho trhu alebo s prípadom vyššej moci, a preto sa s akciou neobchoduje počas niekoľkých obchodných dní, nemalo by to znamenať, že akciu nemožno považovať za akciu, pre ktorú existuje likvidný trh.

(17)

Požiadavka na zverejnenie určitých kotácií, pokynov alebo transakcií podľa článkov 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES a podľa tohto nariadenia by nemala brániť regulovaným trhom a MTF požadovať od svojich členov alebo účastníkov zverejňovať iné takéto informácie.

(18)

Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť čo najbližšie k reálnemu času, by sa mali poskytnúť najrýchlejšie, ako je to technicky možné, pri zohľadnení primeranej úrovne účinnosti systémov a výdavkov na ne zo strany príslušnej osoby. Informácie by sa mali uverejniť len v takom časovom limite, ktorý je blízky trojminútovému maximálnemu limitu v mimoriadnych prípadoch, ak dostupné systémy neumožňujú uverejnenie v kratšom čase.

(19)

Na účely ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o prijatie prevoditeľného cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 pododseku 18 písm. c) smernice 2004/39/ES, v prípade cenného papiera v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (2), by sa malo predpokladať, že existujú dostatočné verejne dostupné informácie, ktoré sú potrebné na ohodnotenie tohto finančného nástroja.

(20)

Prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu podielových jednotiek vydaných podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov by nemalo umožniť vyhnúť sa náležitým ustanoveniam smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (3), a najmä článkom 44 až 48 tejto smernice.

(21)

Derivátový kontrakt by sa mal považovať za finančný nástroj podľa oddielu C ods. 7 prílohy I k smernici 2004/39/ES, ak sa týka komodity a spĺňa kritériá tohto nariadenia na určenie toho, či by sa kontrakt mal považovať za kontrakt, ktorý má vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov a nie je určený na komerčné účely. Derivátový kontrakt by sa mal považovať za finančný nástroj podľa oddielu C ods. 10 tejto prílohy iba vtedy, ak sa týka podkladov uvedených v oddiele C ods. 10 alebo v tomto nariadení a spĺňa kritériá v tomto nariadení na určenie toho, či by sa mal považovať za kontrakt s vlastnosťami iných derivátových finančných nástrojov.

(22)

Od výnimiek v smernici 2004/39/ES, ktoré sa týkajú obchodovania na vlastný účet alebo obchodovania alebo poskytovania iných investičných služieb súvisiacich s komoditnými derivátmi, na ktoré sa vzťahuje oddiel C ods. 5, oddiel C ods. 6 a oddiel C ods. 7 prílohy I k tejto smernici, alebo s derivátmi, na ktoré sa vzťahuje oddiel C ods. 10 tejto prílohy I, by sa mohlo očakávať vylúčenie značného počtu komerčných výrobcov a spotrebiteľov energie a iných komodít vrátane dodávateľov energie, obchodníkov s komoditami a ich dcérskych spoločností z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a tým sa od týchto účastníkov nebude vyžadovať používať testy v tomto nariadení na určenie toho, či kontrakty, s ktorými obchodujú, sú finančné nástroje.

(23)

V súlade s oddielom B ods. 7 prílohy I k smernici 2004/39/ES investičné spoločnosti môžu uplatňovať slobodu poskytovať vedľajšie služby v členskom štáte inom než ich domovský členský štát tým, že vykonávajú investičné služby a činnosti a vedľajšie služby typu, ktorý je zahrnutý v oddiele A alebo B danej prílohy týkajúcej sa podkladových aktív derivátov zahrnutých v oddieloch C ods. 5, 6, 7 a 10 danej prílohy, keď tieto odseky súvisia s poskytovaním investičných alebo vedľajších služieb. Na tomto základe by spoločnosť, ktorá vykonáva investičné služby alebo činnosti a spoločné obchodovanie so spotovými kontraktmi, mala byť schopná využiť slobodu poskytovať vedľajšie služby, pokiaľ ide o toto spoločné obchodovanie.

(24)

Definícia komodity by nemala ovplyvniť iné definície tohto výrazu vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v iných právnych predpisoch Spoločenstva. Kritériá na stanovenie toho, či má určitý kontrakt vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov a či nie je na obchodné účely, by mali slúžiť len na určenie toho, či kontrakty patria do oddielu C ods. 7 alebo do oddielu C ods. 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES.

(25)

Derivátový kontrakt by mal byť chápaný ako kontrakt odvodený od komodity alebo iného podkladového nástroja, ak existuje priama väzba medzi kontraktom a príslušnou podkladovou komoditou alebo iným podkladovým nástrojom. Derivátový kontrakt vzťahujúci sa na cenu komodity by sa preto mal považovať za derivátový kontrakt odvodený od komodity, pričom derivátový kontrakt vzťahujúci sa na náklady na prepravu komodity by sa nemal považovať za derivátový kontrakt odvodený od komodity. Derivát, ktorý je odvodený od komoditného derivátu, ako je napríklad opcia na komoditný termínový kontrakt (derivát odvodený od derivátu), by vytvoril nepriamu investíciu do komodít a mal by sa preto stále považovať za komoditný derivát na účely smernice 2004/39/ES.

(26)

Pojem komodita nezahŕňa služby ani iné položky, ktoré nie sú tovarom, ako napríklad meny alebo práva k nehnuteľnostiam, alebo ktoré majú úplne nehmotnú povahu.

(27)

S Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov zriadeným rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (4) sa konzultovalo ohľadom technického poradenstva.

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 4 ods. 1 a 2, článku 4 ods. 1 a 7, článku 13 ods. 6, článkov 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 a 58 smernice 2004/39/ES.

2.   Články 7 a 8 sa uplatňujú na správcovské spoločnosti v súlade s článkom 5 ods. 4 smernice 85/611/EHS.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„komodita“ znamená akýkoľvek tovar vymeniteľnej povahy, ktorý je možné dodať, vrátane kovov a ich rúd a zliatin, poľnohospodárskych výrobkov a energie, ako napríklad elektrická energia;

2.

„emitent“ znamená subjekt, ktorý vydáva prevoditeľné cenné papiere, a v prípade potreby iné finančné nástroje;

3.

„emitent zo Spoločenstva“ je emitent so sídlom v Spoločenstve;

4.

„emitent z tretej krajiny“ je emitent, ktorý nie je emitentom zo Spoločenstva;

5.

„zvyčajné obchodné hodiny“ pre obchodné miesto alebo investičnú spoločnosť sú tie hodiny, ktoré obchodné miesto alebo investičná spoločnosť vyhradí vopred a zverejní ako svoje obchodné hodiny;

6.

„portfóliový obchod“ znamená transakciu s viac než jedným cenným papierom, pričom tieto cenné papiere sú zoskupené a obchodované ako jeden celok s osobitnou referenčnou cenou;

7.

„relevantný príslušný orgán“ pre finančný nástroj znamená príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu finančného nástroja;

8.

„obchodné miesto“ znamená regulovaný trh, MTF alebo systematický internalizátor konajúci v rámci svojho oprávnenia ako takého a v prípade potreby systém mimo Spoločenstva s podobnými funkciami ako regulovaný trh alebo MTF;

9.

„obrat“ v súvislosti s finančným nástrojom znamená súčet výsledkov znásobenia počtu podielových jednotiek tohto nástroja, vymenených medzi nákupcami a predajcami vo vymedzenom časovom období, na základe transakcií uskutočnených na obchodnom mieste alebo inak, podľa jednotkovej ceny uplatniteľnej na každú takúto transakciu;

10.

„transakcia spočívajúca vo financovaní cenných papierov“ znamená prípad pôžičky alebo výpožičky akcií alebo pôžičky alebo výpožičky iných finančných nástrojov, repo transakciu alebo spätnú repo transakciu, alebo buy/sell back transakcie alebo sell/buy back transakcie.

Článok 3

Transakcie týkajúce sa jednotlivej akcie v portfóliovom obchode a transakcie realizované na priemernú cenu váženú objemom

1.   Transakcia týkajúca sa jednotlivej akcie v portfóliovom obchode sa na účely článku 18 ods. 1 písm. b) bodu ii) považuje za transakciu podliehajúcu podmienkam iným než aktuálna trhová cena.

Na účely článku 27 ods. 1 písm. b) za transakciu, v rámci ktorej výmenu akcií určujú faktory iné než aktuálne trhové ocenenie akcie.

2.   Transakcia realizovaná na priemernú cenu váženú objemom sa na účely článku 18 ods. 1 písm. b) bodu ii) považuje za transakciu podliehajúcu podmienkam iným než aktuálna trhová cena a na účely článku 25 za pokyn podliehajúci podmienkam iným než aktuálna trhová cena.

Na účely článku 27 ods. 1 písm. b) sa tiež považuje za transakciu, v rámci ktorej výmenu akcií určujú faktory iné než aktuálne trhové ocenenie akcie.

Článok 4

Odkaz na obchodný deň

1.   Odkaz na obchodný deň vo vzťahu k obchodnému miestu alebo vo vzťahu k informáciám po obchodovaní, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 30 alebo článku 45 smernice 2004/39/ES vo vzťahu k akcii, je odkaz na ktorýkoľvek deň, počas ktorého je dotknuté obchodné miesto otvorené na obchodovanie.

Odkaz na otvorenie obchodného dňa je odkaz na začiatok zvyčajných obchodných hodín obchodného miesta.

Odkaz na poludnie obchodného dňa je odkaz na poludnie v časovom pásme, v ktorom bolo obchodné miesto.

Odkaz na koniec obchodného dňa je odkaz na koniec zvyčajných obchodných hodín.

2.   Odkaz na obchodný deň vo vzťahu k najvýznamnejšiemu trhu, pokiaľ ide o likviditu akcie alebo vo vzťahu k informáciám po obchodovaní, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 28 smernice 2004/39/ES vo vzťahu k akcii, je odkaz na ktorýkoľvek obvyklý obchodný deň na obchodných miestach na tomto trhu.

Odkaz na otvorenie obchodného dňa je odkaz na najskorší začiatok obvyklého obchodovania s touto akciou na obchodných miestach na tomto trhu.

Odkaz na poludnie obchodného dňa je odkaz na poludnie v časovom pásme tohto trhu.

Odkaz na koniec obchodného dňa je odkaz na najneskoršie zastavenie obvyklého obchodovania s touto akciou na obchodných miestach na tomto trhu.

3.   Odkaz na obchodný deň vo vzťahu k spotovému kontraktu v zmysle článku 38 ods. 2 je odkaz na ktorýkoľvek deň obvyklého obchodovania s týmto kontraktom na obchodných miestach.

Článok 5

Odkazy na transakciu

Na účely tohto nariadenia odkazom na transakciu je odkaz iba na predaj a nákup finančného nástroja. Na účely tohto nariadenia, okrem kapitoly II, nákup a predaj finančného nástroja nezahŕňa:

a)

transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov;

b)

uplatnenie opcií alebo krytých opčných listov;

c)

transakcie na primárnom trhu (ako napríklad vydávanie, prideľovanie alebo upisovanie) s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. a) a b) smernice 2004/39/ES.

Článok 6

Prvé prijatie akcie na obchodovanie na regulovanom trhu

Na účely tohto nariadenia sa prvé prijatie akcie na obchodovanie na regulovanom trhu uvedené v článku 40 smernice 2004/39/ES pokladá za také prijatie akcie, ktoré sa uskutoční v čase uplatnenia jednej z týchto podmienok:

a)

akcia nebola predtým prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu;

b)

akcia bola predtým prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu, ale je stiahnutá z obchodovania na každom regulovanom trhu, ktorý ju prijal.

KAPITOLA II

VEDENIE ZÁZNAMOV: POKYNY KLIENTA A TRANSAKCIE

Článok 7

(článok 13 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Vedenie záznamov o pokynoch klienta a o rozhodnutiach o obchodovaní

Investičná spoločnosť v súvislosti s každým pokynom prijatým od klienta a v súvislosti s každým rozhodnutím o obchodovaní prijatým pri poskytovaní služby správy portfólia okamžite zaznamená nasledujúce podrobné údaje, a to do tej miery, do akej sú uplatniteľné na príslušný pokyn alebo príslušné rozhodnutie o obchodovaní:

a)

meno alebo iné označenie klienta;

b)

meno alebo iné označenie ktorejkoľvek príslušnej osoby konajúcej v mene klienta;

c)

podrobné údaje uvedené v bodoch 4, 6 a v bodoch 16 až 19 tabuľky 1 prílohy I;

d)

povaha pokynu, ak nejde o pokyn na nákup alebo predaj;

e)

druh pokynu;

f)

akékoľvek ďalšie podrobné údaje, podmienky a osobitné pokyny od klienta, ktoré upresňujú, ako musí byť pokyn realizovaný;

g)

dátum a presný čas prijatia pokynu alebo rozhodnutia investičnej spoločnosti realizovať pokyn.

Článok 8

(článok 13 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Vedenie záznamov o transakciách

1.   Okamžite po vykonaní pokynu klienta alebo v prípade investičných spoločností, ktoré postupujú pokyny na vykonanie ďalšej osobe, hneď po prijatí potvrdenia o vykonaní pokynu zaznamenávajú investičné spoločnosti tieto podrobné informácie o dotknutej transakcii:

a)

meno alebo iné označenie klienta;

b)

podrobné údaje uvedené v bodoch 2, 3, 4, 6 a v bodoch 16 až 21 tabuľky 1 prílohy I;

c)

celkovú cenu, ktorá je výsledkom jednotkovej ceny a množstva;

d)

povahu transakcie, ak nejde o transakciu spočívajúcu v nákupe alebo predaji;

e)

fyzická osoba, ktorá vykonala transakciu alebo ktorá zodpovedá za vykonanie.

2.   Ak investičná spoločnosť postupuje pokyn inej osobe na vykonanie, okamžite po postúpení zaznamená tieto údaje:

a)

meno alebo iné označenie klienta, ktorého pokyn bol postúpený;

b)

meno alebo iné označenie osoby, ktorej bol pokyn postúpený;

c)

podmienky postúpeného pokynu;

d)

dátum a presný čas postúpenia.

KAPITOLA III

OZNAMOVANIE TRANSAKCIÍ

Článok 9

(druhý pododsek článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Určenie najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity

1.   Pokiaľ ide o likviditu, najvýznamnejší trh pre finančný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ďalej len „najvýznamnejší trh“, sa určuje v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.   V prípade akcie alebo iných prevoditeľných cenných papierov uvedených v článku 4 ods. 1 pododseku 18 písm. a) smernice 2004/39/ES alebo podielovej jednotky v podniku kolektívneho investovania je najvýznamnejším trhom členský štát, v ktorom bola akcia alebo podielová jednotka po prvýkrát prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu.

3.   V prípade dlhopisu alebo iného prevoditeľného cenného papiera, ktorého sa týka článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. b) smernice 2004/39/ES, alebo v prípade nástroja peňažného trhu, ktorý je vydaný, a to v obidvoch prípadoch dcérskou spoločnosťou v zmysle siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (5) subjektu so sídlom v členskom štáte, je najvýznamnejším trhom členský štát sídla materskej spoločnosti.

4.   V prípade dlhopisu alebo iného prevoditeľného cenného papiera, ktorých sa týka článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. b) smernice 2004/39/ES alebo v prípade nástroja peňažného trhu, ktorý je vydaný, a to v obidvoch prípadoch emitentom Spoločenstva, a na ktorý sa nevzťahuje odsek 3 tohto článku, je najvýznamnejším trhom členský štát sídla emitenta.

5.   V prípade dlhopisu alebo iného prevoditeľného cenného papiera, ktorých sa týka článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. b) smernice 2004/39/ES alebo v prípade nástroja peňažného trhu, ktorý je vydaný, a to v obidvoch prípadoch emitentom z tretej krajiny, a na ktorý sa nevzťahuje odsek 3 tohto článku, je najvýznamnejším trhom členský štát, v ktorom bol cenný papier prvýkrát prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu.

6.   V prípade derivátového kontraktu alebo finančného diferenčného kontraktu alebo v prípade prevoditeľného cenného papiera uvedeného v článku 4 ods. 1 pododseku 18 písm. c) smernice 2004/39/ES:

a)

ak je podkladovým cenným papierom akcia alebo iný prevoditeľný cenný papier, ktorého sa týka článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. a) smernice 2004/39/ES, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, je najvýznamnejším trhom členský štát, ktorý sa považuje za najvýznamnejší trh, pokiaľ ide o likviditu v prípade podkladového cenného papiera v súlade s odsekom 2;

b)

ak je podkladovým cenným papierom dlhopis alebo iný prevoditeľný cenný papier, ktorého sa týka článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. b) smernice 2004/39/ES, alebo nástroj peňažného trhu, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, je najvýznamnejším trhom členský štát, ktorý sa považuje za najvýznamnejší trh, pokiaľ ide o likviditu v prípade podkladového cenného papiera v súlade s odsekmi 3, 4 alebo 5;

c)

ak je podkladovým aktívom index pozostávajúci z akcií, z ktorých všetky sú obchodované na určitom regulovanom trhu, je najvýznamnejším trhom členský štát, v ktorom sa tento regulovaný trh nachádza.

7.   V prípade, na ktorý sa nevzťahujú odseky 2 až 6, je najvýznamnejším trhom členský štát, v ktorom je situovaný regulovaný trh, ktorý prvýkrát prijal prevoditeľný cenný papier alebo derivátový kontrakt, alebo finančný diferenčný kontrakt na obchodovanie.

8.   Ak finančný nástroj, na ktorý sa vzťahujú odseky 2, 5 alebo 7, alebo podkladový finančný nástroj finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje odsek 6, pre ktorý je relevantný jeden z odsekov 2, 5 alebo 7, bol prvýkrát prijatý na obchodovanie na viac než jednom regulovanom trhu naraz a všetky tieto regulované trhy majú rovnaký domovský členský štát, najvýznamnejším trhom je tento členský štát.

Ak príslušné regulované trhy nemajú rovnaký domovský členský štát, najvýznamnejším trhom, pokiaľ ide o likviditu v prípade tohto nástroja, je trh s najvyšším obratom tohto nástroja.

Na účely stanovenia najvýznamnejšieho trhu s najvyšším obratom finančného nástroja, každý príslušný orgán, ktorý udelil povolenie pre jeden z príslušných regulovaných trhov, vypočítava obrat pre tento nástroj na svojom príslušnom trhu za predchádzajúci kalendárny rok za predpokladu, že nástroj bol prijatý na obchodovanie na začiatku uvedeného roka.

V prípade, že obrat pre príslušný finančný nástroj nemožno vypočítať z dôvodu nedostatočných alebo neexistujúcich údajov a emitent má sídlo v niektorom členskom štáte, najvýznamnejším trhom je trh toho členského štátu, kde sa nachádza sídlo emitenta.

Avšak v prípade, že emitent nemá sídlo v niektorom členskom štáte, najvýznamnejším trhom pre tento nástroj je trh s najvyšším obratom príslušného druhu nástroja. Na účely stanovenia tohto trhu každý príslušný orgán, ktorý udelil povolenie pre jeden z príslušných regulovaných trhov, vypočítava obrat nástroja tej istej triedy na svojom príslušnom trhu za predchádzajúci kalendárny rok.

Príslušné triedy finančného nástroja sú tieto:

a)

akcie;

b)

dlhopisy alebo iné formy sekuritizovaného dlhu;

c)

iné finančné nástroje.

Článok 10

(druhý pododsek článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Iný spôsob určenia najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity

1.   Každý rok v mesiaci január môže príslušný orgán oznámiť relevantnému príslušnému orgánu v prípade konkrétneho finančného nástroja, že má zámer napadnúť určenie vykonané v súlade s článkom 9 najvýznamnejšieho trhu pre tento nástroj.

2.   Do štyroch týždňov po odoslaní oznámenia obidva orgány vypočítavajú obrat tohto finančného nástroja na príslušných trhoch počas uplynulého kalendárneho roka.

Ak je podľa výpočtu obrat vyšší na trhu príslušného napádajúceho orgánu, tento trh je najvýznamnejším trhom pre tento finančný nástroj. Ak je tento finančný nástroj druhom finančného nástroja, ktorý je uvedený v článku 9 ods. 6 písm. a) alebo  b), tento trh je tiež najvýznamnejším trhom pre každý derivátový kontrakt alebo finančný diferenčný kontrakt alebo prevoditeľný cenný papier, na ktorý sa vzťahuje článok 4 ods. 1 pododsek 18 písm. c) smernice 2004/39/ES a ktorého podkladovým aktívom je tento finančný nástroj.

Článok 11

(článok 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Zoznam finančných nástrojov

Relevantný príslušný orgán pre jeden alebo viac finančných nástrojov zabezpečuje zostavenie a zachovanie aktualizovaného zoznamu týchto finančných nástrojov. Tento zoznam je sprístupnený jedinému príslušnému orgánu, ktorý určí každý členský štát ako kontaktné miesto v súlade s článkom 56 smernice 2004/39/ES. Tento zoznam sa prvýkrát sprístupňuje v prvý obchodný deň v júni 2007.

S cieľom pomôcť príslušným orgánom dodržať ustanovenia prvého pododseku každý regulovaný trh predkladá svojim domácim príslušným orgánom identifikačné referenčné údaje o každom finančnom nástroji prijatom na obchodovanie v elektronickom a jednotne upravenom formáte. Tieto informácie sa predkladajú pre každý finančný nástroj pred začiatkom obchodovania s konkrétnym nástrojom. Domáci príslušný orgán zabezpečuje, aby údaje boli postúpené relevantnému príslušnému orgánu pre dotknutý finančný nástroj. Referenčné údaje sa aktualizujú vždy, keď sa vyskytnú zmeny údajov súvisiacich s nástrojom. Požiadavky uvedené v tomto pododseku nemusia byť dodržané vtedy, ak relevantný príslušný orgán pre tento finančný nástroj získa relevantné referenčné údaje iným spôsobom.

Článok 12

(článok 25 ods. 5 smernice 2004/39/ES)

Spôsoby oznamovania

1.   Správy o transakciách s finančnými nástrojmi sa zostavujú v elektronickej forme, okrem výnimočných prípadov, keď ich možno zostaviť na dátovom nosiči, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom dostupným pre budúce použitie týchto informácií príslušnými orgánmi v inej než elektronickej forme, a spôsoby zostavovania týchto správ spĺňajú tieto podmienky:

a)

zaručujú bezpečnosť a zachovávajú dôvernosť oznamovaných údajov;

b)

zahŕňajú mechanizmy na identifikáciu a opravu chýb v oznámeniach o transakciách;

c)

zahŕňajú mechanizmy na overovanie zdroja oznámenia o transakcii;

d)

obsahujú primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom umožniť včasné obnovenie oznamovania v prípade zlyhania systému;

e)

umožňujú oznamovanie informácií požadovaných podľa článku 13 vo formáte požadovanom príslušným orgánom a v súlade s týmto odsekom v rámci lehôt stanovených v článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES.

2.   Systém párovania obchodov a systém oznamovania schvaľuje príslušný orgán na účely článku 25 ods. 5 smernice 2004/39/ES, ak opatrenia pre oznamovanie transakcií vytvorené týmto systémom sú v súlade s odsekom 1 tohto článku a podliehajú monitorovaniu zo strany príslušného orgánu, pokiaľ ide o ich neustály súlad s odsekom 1 uvedeného článku.

Článok 13

(článok 25 ods. 3 a 5 smernice 2004/39/ES)

Obsah oznámenia o transakcii

1.   Oznámenia o transakciách uvedené v článku 25 ods. 3 a ods. 5 smernice 2004/39/ES obsahujú informácie uvedené v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré sa týkajú príslušného druhu finančného nástroja a o ktorých príslušných orgán vyhlási, že nimi už nedisponuje alebo že nie sú preň inak prístupné.

2.   Na účely určenia protistrany pre transakciu, ktorou je regulovaný trh, MTF alebo iná centrálna protistrana, ako je uvedené v tabuľke 1 prílohy I, každý príslušný orgán sprístupňuje verejnosti zoznam identifikačných kódov regulovaných trhov a MTF, pre ktoré je to v každom prípade príslušný orgán domovského členského štátu, a ďalej zoznam subjektov, ktoré pôsobia ako centrálne protistrany pre takto regulované trhy a MTF.

3.   Členské štáty môžu požadovať, aby správy predložené v súlade s článkom 25 ods. 3 a 5 smernice 2004/39/ES obsahovali informácie súvisiace s príslušnými transakciami, ktoré sú doplnkovými informáciami k informáciám uvedeným v tabuľke 1 prílohy I, pričom tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby sa príslušnému orgánu umožnilo monitorovať činnosti investičných spoločností a zabezpečiť tak, aby konali čestne, spravodlivo a profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu, a za predpokladu, že sú splnené tieto kritériá:

a)

finančný nástroj, ktorý je predmetom oznámenia, má charakteristické vlastnosti, ktoré sú špecifické pre nástroj tohto druhu a ktoré nie sú obsiahnuté v informačných položkách uvedených v tejto tabuľke;

b)

spôsoby obchodovania, ktoré sú špecifické pre obchodné miesto, kde sa transakcia uskutočnila, majú také vlastnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v informačných položkách uvedených v tejto tabuľke.

4.   Členské štáty môžu tiež požadovať, aby v správe o transakcii predloženej v súlade s článkom 25 ods. 3 a 5 smernice 2004/39/ES boli určení klienti, v mene ktorých spoločnosť túto transakciu vykonala.

Článok 14

(článok 25 ods. 3 a 5 smernice 2004/39/ES)

Výmena informácií o transakciách

1.   Príslušné orgány ustanovia opatrenia navrhnuté na zabezpečenie toho, aby informácie prijaté v súlade s článkom 25 ods. 3 a 5 smernice 2004/39/ES boli sprístupnené týmto príslušným orgánom:

a)

relevantnému príslušnému orgánu pre príslušný finančný nástroj;

b)

v prípade pobočiek, príslušnému orgánu, ktorý vydal povolenie investičnej spoločnosti poskytujúcej informácie, bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo neprijímať tieto informácie v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 2004/39/ES;

c)

ktorémukoľvek inému príslušnému orgánu, ktorý požaduje informácie na účely náležitého plnenia svojich dozorných povinností podľa článku 25 ods. 1 smernice 2004/39/ES.

2.   Informácie, ktoré sa majú sprístupniť v súlade s odsekom 1, obsahujú informačné položky uvedené v tabuľke 1 a tabuľke 2 prílohy I.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 sa sprístupňujú čo najskôr.

S účinnosťou od 1. novembra 2008 sa tieto informácie sprístupňujú najneskôr do konca obchodného dňa príslušného orgánu, ktorý prijal informácie alebo požiadavku, nasledujúceho po dni, keď príslušný orgán prijal informácie alebo požiadavku.

4.   Príslušné orgány koordinujú:

a)

návrh a ustanovenie opatrení na výmenu informácií o transakciách medzi príslušnými orgánmi v súlade so smernicou 2004/39/ES a týmto nariadením;

b)

akékoľvek budúce vylepšenie opatrení.

5.   Do 1. februára 2007 oznamujú príslušné orgány Komisii, ktorá o tom informuje Európsky výbor pre cenné papiere, návrh opatrení, ktoré sa majú ustanoviť v súlade s odsekom 1.

Príslušné orgány tiež oznamujú Komisii, ktorá informuje Európsky výbor pre cenné papiere, akékoľvek návrhy významných zmien týchto opatrení.

Článok 15

(článok 58 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Žiadosť o spoluprácu a výmenu informácií

1.   Ak príslušný orgán žiada od iného príslušného orgánu poskytnutie alebo výmenu informácií v súlade s článkom 58 ods. 1 smernice 2004/39/ES, predkladá tomuto orgánu žiadosť v písomnej forme obsahujúcu dostatočné podrobné údaje na to, aby príslušný orgán poskytol požadované informácie.

V naliehavých prípadoch však možno podať žiadosť ústne s následným písomným potvrdením.

Príslušný orgán, ktorý prijíma žiadosť, potvrdí jej prijatie čo najskôr.

2.   Ak sú informácie požadované podľa odseku 1 vnútorne dostupné príslušnému orgánu, ktorý prijíma žiadosť, tento orgán podáva požadované informácie bezodkladne príslušnému orgánu, ktorý o to požiadal.

Pokiaľ príslušný orgán, ktorý žiadosť prijal, nedisponuje požadovanými informáciami alebo tieto informácie nekontroluje, musí bezodkladne prijať opatrenia potrebné na získanie týchto informácií a vyhovieť požiadavke v plnom rozsahu. Tento príslušný orgán informuje príslušný orgán, ktorý žiadosť predložil o dôvodoch, prečo požadované informácie neodoslal okamžite.

Článok 16

(článok 56 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Určenie podstatnej dôležitosti činností regulovaného trhu v hostiteľskom členskom štáte

Činnosti regulovaného trhu v hostiteľskom členskom štáte sa považujú za činnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom štáte, pričom je splnené jedno z týchto kritérií:

a)

hostiteľský členský štát bol v minulosti domovským členským štátom príslušného regulovaného trhu;

b)

príslušný regulovaný trh získal prostredníctvom zlúčenia, prevzatia alebo inej formy transferu obchod regulovaného trhu, ktorý mal svoje sídlo alebo ústredie v hostiteľskom členskom štáte.

KAPITOLA IV

PRIEHĽADNOSŤ TRHU

ODDIEL 1

Priehľadnosť pred obchodovaním v prípade regulovaných trhov a MTF

Článok 17

(články 29 a 44 smernice 2004/39/ES)

Povinnosti týkajúce sa priehľadnosti pred obchodovaním

1.   Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo regulovaný trh, pokiaľ ide o každú akciu prijatú na obchodovanie na regulovanom trhu, obchodovanú v rámci systému, ktorý prevádzkuje, uvedenom v tabuľke 1 prílohy II, zverejňuje informácie uvedené v odsekoch 2 až 6.

2.   Ak jeden zo subjektov uvedených v odseku 1 prevádzkuje kontinuálne aukčné obchodovanie na základe knihy objednávok, zverejňuje pre každú akciu, ako je uvedené v odseku 1, nepretržite počas svojich zvyčajných obchodných hodín celkový počet pokynov a akcií, ktoré tieto pokyny predstavujú na každej cenovej úrovni pre päť cenových ponúk na nákup a predaj.

3.   Ak jeden zo subjektov uvedených v odseku 1 prevádzkuje systém obchodovania riadený kotáciami, nepretržite zverejňuje pre každú akciu, ako je uvedené v odseku 1, počas svojich zvyčajných obchodných hodín najlepšiu cenovú ponuku na nákup a predaj každého tvorcu trhu za túto akciu spolu s objemami, ktoré sa k týmto cenám viažu.

Zverejňujú sa kotácie, ktoré predstavujú záväzky kúpiť a predať akcie a ktoré označujú cenu a objem akcií, pri ktorých sú registrovaní tvorcovia trhu pripravení predávať alebo nakupovať.

Pri výnimočných trhových podmienkach však môžu byť na obmedzené obdobie povolené indikatívne alebo jednostranné ceny.

4.   Ak jeden zo subjektov uvedených v odseku 1 prevádzkuje systém periodického aukčného obchodovania, nepretržite zverejňuje pre každú akciu uvedenú v odseku 1 počas svojich zvyčajných obchodných hodín cenu, ktorá by najviac vyhovovala algoritmu obchodovania systému, a objem, ktorý by prípadne bol obchodovateľný za túto cenu účastníkmi systému.

5.   Ak jeden zo subjektov uvedených v odseku 1 prevádzkuje systém obchodovania, ktorý nie je úplne zahrnutý v odsekoch 2 alebo 3 alebo 4, a to buď z toho dôvodu, že je to hybridný systém, na ktorý sa vzťahuje viac než jeden tento odsek, alebo z dôvodu, že proces stanovenia ceny má odlišný charakter, zachováva štandard priehľadnosti pred obchodovaním, ktorý zabezpečuje zverejnenie primeraných informácií, pokiaľ ide o cenovú úroveň pokynov alebo kotácií pre každú akciu uvedenú v odseku 1, ako aj o stupeň záujmu o obchodovanie s touto akciou.

Ak to charakteristické vlastnosti mechanizmu vyhľadávania ceny dovoľujú, uverejňuje sa najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo dvojstranné kotácie každého tvorcu trhu pre túto akciu.

6.   Zhrnutie informácií, ktoré sa majú zverejniť v súlade s odsekmi 2 až 5, je uvedené v tabuľke 1 prílohy II.

Článok 18

(článok 29 ods. 2 a článok 44 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Výnimky založené na trhovom modeli a druhu pokynu alebo transakcie

1.   Výnimky v súlade s článkom 29 ods. 2 a článkom 44 ods. 2 smernice 2004/39/ES môžu udeliť príslušné orgány pre systémy prevádzkované MTF alebo regulovaným trhom, ak tieto systémy spĺňajú tieto kritériá:

a)

musia byť založené na metodike obchodovania, podľa ktorej sa ceny určujú v súlade s referenčnou cenou vytvorenou ďalším systémom, pričom táto referenčná cena sa všeobecne uverejní a všeobecne ju účastníci trhu považujú za spoľahlivú referenčnú cenu;

b)

formálne vykonávajú dohodnuté transakcie, pričom každá z nich spĺňa tieto kritériá:

i)

transakcia je vykonaná pri aktuálnom váženom rozpätí alebo v rámci aktuálneho váženého rozpätia vyplývajúceho z knihy objednávok alebo z kotácií tvorcov trhu regulovaného trhu alebo MTF prevádzkujúcich tento systém, alebo ak sa s akciou neobchoduje priebežne, v rámci percentuálnej sadzby primeranej referenčnej ceny, pričom percentuálnu sadzbu a referenčnú cenu vopred stanoví operátor systému, alebo

ii)

transakcia podlieha podmienkam iným než aktuálna trhová cena akcie.

Na účely písmena b) musia byť splnené ostatné podmienky uvedené v pravidlách regulovaného trhu alebo MTF pre transakciu tohto druhu.

V prípade systémov, ktoré spĺňajú iné funkcie, než sú uvedené v písmene a) alebo b), sa výnimka neuplatňuje na túto inú funkciu.

2.   Výnimky v súlade s článkom 29 ods. 2 a článkom 44 ods. 2 smernice 2004/39/ES založené na druhu pokynov možno udeliť iba v súvislosti s pokynmi uchovávanými v systéme prevádzkovania pokynov prevádzkovanom regulovaným trhom alebo MTF až do ich uverejnenia na trhu.

Článok 19

(článok 29 ods. 2 a článok 44 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Odkazy na dohodnutú transakciu

Na účely článku 18 ods. 1 písm. b) dohodnutá transakcia znamená transakciu zahŕňajúcu členov alebo účastníkov regulovaného trhu alebo MTF, ktorá je dohodnutá súkromne, ale uskutočnená v rámci regulovaného trhu alebo MTF, a v rámci ktorej tento člen alebo účastník na seba preberá jednu z týchto úloh:

a)

obchodovanie na vlastný účet s ďalším členom alebo účastníkom, ktorý koná na účet klienta;

b)

obchodovanie s ďalším členom alebo účastníkom, keď obaja vykonávajú pokyny na vlastný účet;

c)

konanie na účet predávajúceho aj kupujúceho;

d)

konanie na účet kupujúceho, keď ďalší člen alebo účastník koná na účet predávajúceho;

e)

obchodovanie na vlastný účet podľa pokynu klienta.

Článok 20

(článok 29 ods. 2 a článok 44 ods. 2 a piaty pododsek článku 27 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Výnimky, pokiaľ ide o transakcie veľkého rozsahu

Pokyn sa považuje za pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s obvyklou trhovou veľkosťou, ak sa rovná alebo je väčší než minimálna veľkosť pokynu uvedená v tabuľke 2 v prílohe II. Na účely stanovenia toho, či má pokyn veľký rozsah v porovnaní s obvyklou trhovou veľkosťou, všetky akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sa zatrieďujú v súlade s ich priemerným denným obratom, ktorý sa vypočíta v súlade s postupom uvedeným v článku 33.

ODDIEL 2

Priehľadnosť pred obchodovaním pre systematických internalizátorov

Článok 21

(článok 4 ods. 1 pododsek 7 smernice 2004/39/ES)

Kritériá na určenie toho, či je investičná spoločnosť systematickým internalizátorom

1.   Ak investičná spoločnosť obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klienta mimo regulovaného trhu alebo MTF, považuje sa za systematického internalizátora v prípade, že spĺňa nasledujúce kritériá označujúce to, že uskutočňuje túto činnosť na organizovanom, pravidelnom a systematickom základe:

a)

činnosť zohráva významnú komerčnú úlohu pre spoločnosť a je vykonávaná v súlade s nediskrečnými pravidlami a postupmi;

b)

činnosť je vykonávaná zamestnancami alebo prostredníctvom automatizovaného technického systému určeného na tieto účely bez ohľadu na to, či sa títo zamestnanci alebo tento systém využíva výlučne na tieto účely;

c)

činnosť je pre klientov dostupná pravidelne alebo nepretržite.

2.   Investičná spoločnosť prestáva byť systematickým internalizátorom pre jednu alebo viaceré akcie v prípade, že prestáva vykonávať činnosť uvedenú v odseku 1 vo vzťahu k týmto akciám za predpokladu, že vopred oznámila svoj zámer prestať vykonávať túto činnosť prostredníctvom tých istých publikačných kanálov pre toto oznámenie, ktoré používa na uverejnenie svojich kotácií, alebo ak toto nie je možné, prostredníctvom kanála, ktorý je rovnako dostupný jej klientom a ostatným účastníkom trhu.

3.   Činnosť obchodovania na vlastný účet vykonávaním pokynov klienta sa nepovažuje za činnosť uskutočňovanú na organizovanom, pravidelnom a systematickom základe, ak sa uplatňujú tieto podmienky:

a)

činnosť je uskutočňovaná na ad hoc a nepravidelnom bilaterálnom základe s veľkými protistranami ako súčasť obchodných vzťahov, ktoré sú charakterizované obchodovaním nad obvyklú trhovú veľkosť;

b)

transakcie sú uskutočňované mimo systémov používaných spravidla príslušnými spoločnosťami pre akékoľvek podnikanie ako systematického internalizátora.

4.   Každý príslušný orgán zabezpečuje zachovanie a zverejnenie zoznamu všetkých systematických internalizátorov, pokiaľ ide o akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorým udelil povolenie ako investičným spoločnostiam.

Príslušný orgán zabezpečuje aktuálnosť zoznamu tým, že ho najmenej každý rok preskúma.

Zoznam sa sprístupňuje Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov. Zoznam sa považuje za zverejnený, ak ho zverejní Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov v súlade s článkom 34 ods. 5.

Článok 22

(článok 27 smernice 2004/39/ES)

Určenie likvidných akcií

1.   Akcia prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu sa považuje za akciu, pre ktorú existuje likvidný trh vtedy, ak je akcia obchodovaná denne, s voľne obchodovaným objemom, ktorý nie je nižší než 500 miliónov EUR, a ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

priemerný denný počet transakcií s akciou nie je nižší než 500;

b)

priemerný denný obrat na akciu nie je nižší než 2 milióny EUR.

Členský štát však môže, pokiaľ ide o akcie, pre ktoré je najvýznamnejším trhom, oznámením stanoviť, že treba uplatňovať obidve uvedené podmienky. Toto oznámenie sa zverejňuje.

2.   Členský štát môže vymedziť minimálny počet likvidných akcií pre tento členský štát. Minimálny počet by nemal byť vyšší než 5. Toto vymedzenie sa zverejňuje.

3.   Ak by podľa odseku 1 členský štát bol najvýznamnejším trhom pre menej likvidné akcie, než je minimálny počet stanovený v súlade s odsekom 2, príslušný orgán pre tento členský štát môže vymedziť jednu alebo viac dodatočných likvidných akcií za predpokladu, že celkový počet akcií považovaných na základe toho za likvidné akcie, pre ktoré je tento členský štát najvýznamnejším trhom, neprevýši minimálny počet stanovený týmto členským štátom.

Príslušný orgán vymedzuje dodatočné likvidné akcie postupne v zostupnom poradí priemerného denného obratu spomedzi akcií, pre ktoré je relevantný príslušný orgán, a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú obchodované denne.

4.   Na účely prvého pododseku odseku 1 výpočet voľne obchodovaného objemu akcie vylučuje podiely presahujúce 5 % celkových hlasovacích práv emitenta, pokiaľ tento podiel nie je v držbe podniku kolektívneho investovania alebo penzijného fondu.

Hlasovacie práva sa vypočítavajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj v prípade, že je výkon takéhoto práva pozastavený.

5.   Akcia sa nepovažuje za akciu, pre ktorú existuje likvidný trh na účely článku 27 smernice 2004/39/ES do šiestich týždňov po jej prvom prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, ak odhad celkovej trhovej kapitalizácie pre túto akciu na začiatku obchodovania prvý deň po tomto prijatí, poskytnutý v súlade s článkom 33 ods. 3, je menej než 500 miliónov EUR.

6.   Každý príslušný orgán zabezpečí zachovanie a zverejnenie zoznamu všetkých likvidných akcií, pre ktoré je relevantným príslušným orgánom.

Príslušný orgán zabezpečuje aktuálnosť zoznamu tým, že ho najmenej každý rok preskúma.

Zoznam sa sprístupňuje Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov. Zoznam sa považuje za zverejnený, ak ho zverejní Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov v súlade s článkom 34 ods. 5.

Článok 23

(štvrtý pododsek článku 27 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Štandardná trhová veľkosť

S cieľom vymedziť štandardnú trhovú veľkosť pre likvidné akcie sa tieto akcie zatrieďujú do tried, pokiaľ ide o priemernú hodnotu pokynov vykonaných v súlade s tabuľkou 3 v prílohe II.

Článok 24

(článok 27 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Kotácie odrážajúce prevládajúce trhové podmienky

Systematický internalizátor v prípade každej likvidnej akcie, pre ktorú je systematickým internalizátorom, zachováva:

a)

kotáciu alebo kotácie, ktoré sú cenovo blízke porovnateľným kotáciám tých istých akcií na iných obchodných miestach;

b)

záznam o svojich kótovaných cenách, ktorý uchováva po dobu 12 mesiacov alebo podľa vlastného uváženia dlhšiu dobu.

Záväzok stanovený v písmene b) sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý záväzok investičnej spoločnosti podľa článku 25 ods. 2 smernice 2004/39/ES uchovať pre príslušný orgán po dobu aspoň piatich rokov príslušné údaje týkajúce sa všetkých transakcií, ktoré uskutočnila.

Článok 25

(piaty pododsek článku 27 ods. 3 a článok 27 ods. 6 smernice 2004/39/ES)

Vykonanie pokynov systematickými internalizátormi

1.   Na účely piateho pododseku článku 27 ods. 3 smernice 2004/39/ES sa vykonanie týkajúce sa niektorých cenných papierov považuje za súčasť jednej transakcie, ak touto transakciou je portfóliový obchod, ktorý zahŕňa 10 alebo viac cenných papierov.

Na ten istý účel pokyn, na ktorý sa vzťahujú iné podmienky ako aktuálna trhová cena, znamená akýkoľvek pokyn, ktorý nie je pokynom na vykonanie transakcie s akciami za prevládajúcu trhovú cenu, ani limitovaným pokynom.

2.   Na účely článku 27 ods. 6 smernice 2004/39/ES počet alebo objem pokynov značne presahuje normu v prípade, že systematický internalizátor nemôže vykonať tieto pokyny bez toho, aby sa nevystavil nadmernému riziku.

S cieľom určiť počet a objem pokynov, ktoré môže vykonať bez toho, aby sa vystavil nadmernému riziku, systematický internalizátor zachováva a implementuje ako súčasť svojej politiky riadenia rizika podľa článku 7 smernice Komisie 2006/73/ES (6) nediskriminačnú politiku, ktorá zohľadňuje objem transakcií, kapitál, ktorý má spoločnosť k dispozícií na pokrytie rizika tohto druhu obchodu, a prevládajúce podmienky na trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí.

3.   Ak v súlade s článkom 27 ods. 6 smernice 2004/39/ES investičná spoločnosť obmedzí počet alebo objem pokynov, ktoré sa podujala vykonať, písomne ustanovuje a sprístupňuje klientovi a prípadným klientom opatrenia navrhnuté na zabezpečenie toho, aby takéto obmedzenie nemalo za následok diskriminačné zaobchádzanie s klientmi.

Článok 26

(štvrtý pododsek článku 27 ods. 3 smernice 2004/39/ES)

Transakcie menšieho rozsahu

Na účely štvrtého pododseku článku 27 ods. 3 smernice 2004/39/ES je pokyn pokynom väčšieho rozsahu než rozsah zvyčajne uskutočňovaný drobným investorom vtedy, ak presahuje čiastku 7 500 EUR.

ODDIEL 3

Priehľadnosť po obchodovaní v prípade regulovaných trhov, MTF a investičných spoločností

Článok 27

(články 28, 30 a 45 smernice 2004/39/ES)

Záväzky týkajúce sa priehľadnosti po obchodovaní

1.   Investičné spoločnosti, regulované trhy a investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF zverejňujú, s ohľadom na transakcie týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré boli alebo neboli nimi uzatvorené, v prípade regulovaných trhov alebo MTF a v rámci svojich systémov tieto podrobné údaje:

a)

podrobné údaje uvedené v bodoch 2, 3, 6, 16, 17, 18 a v bode 21 tabuľky 1 v prílohe I;

b)

ak je to vhodné, údaj o tom, že výmena akcií je určená inými faktormi, ako je aktuálne trhové ocenenie akcie;

c)

ak je to vhodné, údaj o tom, že ide o dohodnutý obchod;

d)

ak je to vhodné, všetky zmeny a doplnenia predtým uverejnených informácií.

Tieto podrobné údaje sa zverejňujú buď odkazom na každú transakciu, alebo vo forme zoskupujúcej objem a cenu všetkých transakcií s tou istou akciou uskutočnených za tú istú cenu v tom istom čase.

2.   Výnimočne je systematický internalizátor oprávnený používať skratku „SI“ namiesto identifikácie miesta uvedenej v odseku 1 písm. a), pokiaľ ide o transakciu s akciou vykonanú ním ako systematickým internalizátorom v súvislosti s touto akciou.

Systematický internalizátor môže uplatňovať toto právo iba dovtedy, dokiaľ verejnosti sprístupňuje údaje zhromaždené za štvrťrok, pokiaľ ide o transakcie vykonané v rámci jeho oprávnenia ako systematického internalizátora v súvislosti s touto akciou, týkajúce sa posledného kalendárneho štvrťroka, alebo časti kalendárneho štvrťroka, počas ktorého spoločnosť konala v súvislosti s touto akciou ako systematický internalizátor. Tieto údaje sa sprístupňujú do jedného mesiaca po konci každého kalendárneho štvrťroku.

Túto možnosť môže tiež uplatniť počas obdobia medzi dátumom stanoveným v článku 41 ods. 2 alebo dátumom, keď spoločnosť začína konať v súvislosti s akciou ako systematický internalizátor, podľa toho, ktorý z dátumov je neskorší, a dátumom prvého zverejnenia údajov súvisiacich s touto akciou zhromaždených za štvrťrok.

3.   Zhromaždené údaje za štvrťrok uvedené v druhom pododseku odseku 2 obsahujú nasledujúce informácie týkajúce sa akcie za každý obchodný deň príslušného kalendárneho štvrťroku:

a)

najvyššia cena;

b)

najnižšia cena;

c)

priemerná cena;

d)

celkový počet obchodovaných akcií;

e)

celkový počet transakcií;

f)

iné takéto informácie, ktoré sa systematický internalizátor rozhodne sprístupniť.

4.   Ak nie je transakcia vykonaná na základe pravidiel regulovaného trhu alebo MTF, zverejnenie informácií zariadi prostredníctvom dohody medzi stranami jedna z týchto investičných spoločností:

a)

investičná spoločnosť, ktorá predáva príslušné akcie;

b)

investičná spoločnosť, ktorá koná v mene alebo pripravuje transakcie za predávajúceho;

c)

investičná spoločnosť, ktorá koná v mene alebo pripravuje transakcie za kupujúceho;

d)

investičná spoločnosť, ktorá kupuje príslušné akcie.

Ak takáto dohoda neexistuje, informácie zverejňuje investičná spoločnosť určená v rámci postupu následne od písmena a) k písmenu d) po prvý bod, ktorý sa týka príslušného prípadu.

Strany prijímajú všetky zodpovedajúce kroky na zabezpečenie toho, že transakcia je zverejnená ako jediná transakcia. Na tieto účely sa dva párované obchody realizované v tom istom čase za tú istú cenu jediným kontrahentom považujú za jedinú transakciu.

Článok 28

(články 28, 30 a 45 smernice 2004/39/ES)

Odložené uverejnenie veľkých transakcií

Odložené uverejnenie informácií súvisiacich s transakciami môže byť povolené na obdobie kratšie než obdobie stanovené v tabuľke 4 v prílohe II na triedu akcií a príslušnú transakciu vtedy, ak sú splnené tieto kritériá:

a)

transakcia je medzi investičnou spoločnosťou obchodujúcou na vlastný účet a klientom tejto spoločnosti;

b)

veľkosť transakcie sa rovná príslušnej minimálnej spôsobilej veľkosti, ktorá je uvedená v tabuľke 4 v prílohe II, alebo ju presahuje.

S cieľom stanoviť príslušnú minimálnu spôsobilú veľkosť na účely písmena b) sa všetky akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu klasifikujú podľa ich priemerného denného obratu, ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 33.

ODDIEL 4

Spoločné ustanovenia pre priehľadnosť pred obchodovaním a po obchodovaní

Článok 29

(článok 27 ods. 3, článok 28 ods. 1, článok 29 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Zverejnenie a sprístupnenie údajov o priehľadnosti pred obchodovaním a po obchodovaní

1.   Regulovaný trh, MTF alebo systematický internalizátor zverejňujú informácie pred obchodovaním nepretržite počas zvyčajných obchodných hodín, ak sú tieto informácie zverejnené hneď po sprístupnení počas zvyčajných obchodných hodín príslušného regulovaného trhu, MTF alebo systematického internalizátora, a zostávajú k dispozícii až do svojej aktualizácie.

2.   Informácie pred obchodovaním a informácie po obchodovaní súvisiace s transakciami, ktoré prebiehajú na obchodných miestach a v rámci zvyčajných obchodných hodín, sa sprístupňujú čo najbližšie k reálnemu času. Informácie po obchodovaní súvisiace s týmito transakciami sa sprístupňujú v každom prípade do troch minút od vykonania príslušnej transakcie.

3.   Informácie súvisiace s portfóliovým obchodom sa sprístupňujú vzhľadom na každú jednotlivú transakciu čo najbližšie k reálnemu času a s ohľadom na potrebu prideliť ceny jednotlivým akciám. Každá jednotlivá transakcia sa posudzuje osobitne na účely určenia toho, či odložené uverejnenie v súvislosti s touto transakciou je dostupné podľa článku 28.

4.   Informácie po obchodovaní týkajúce sa transakcií prebiehajúcich v mieste obchodovania, ale mimo zvyčajných obchodných hodín, sa zverejňujú pred otvorením ďalšieho obchodného dňa na mieste obchodovania, kde sa transakcia uskutočnila.

5.   V prípade transakcií prebiehajúcich mimo miesta obchodovania sa informácie po obchodovaní zverejňujú:

a)

ak sa transakcia odohrá počas obchodného dňa najvýznamnejšieho trhu v prípade dotknutej akcie, čo najbližšie k reálnemu času. Informácie po obchodovaní súvisiace s týmito transakciami sa sprístupňujú v každom prípade do troch minút od vykonania príslušnej transakcie;

b)

v prípade, na ktorý sa nevzťahuje písmeno a), okamžite pred otvorením ďalšieho obchodného dňa na najvýznamnejšom trhu pre túto akciu.

Článok 30

(články 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES)

Sprístupnenie informácií pred obchodovaním a po obchodovaní verejnosti

Na účely článkov 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES a na účely tohto nariadenia informácie pred a po obchodovaní sa zverejňujú alebo sprístupňujú verejnosti, ak sú sprístupnené zvyčajne prostredníctvom jedného z týchto investorov so sídlom v Spoločenstve:

a)

prostredníctvom zariadení regulovaného trhu alebo MTF;

b)

prostredníctvom zariadení tretej strany;

c)

prostredníctvom vlastných mechanizmov.

Článok 31

(článok 22 ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Zverejnenie limitovaných pokynov klienta

Investičná spoločnosť zverejňuje limitované pokyny klienta, ktoré nie sú okamžite vykonateľné vtedy, ak postupuje pokyn na regulovaný trh alebo MTF, ktorý prevádzkuje systém obchodovania na základe knihy objednávok, alebo zabezpečuje, že pokyn sa zverejní a možno ho jednoducho vykonať hneď, ako to umožnia trhové podmienky.

Článok 32

(článok 22 ods. 2, články 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES)

Opatrenia na zverejnenie informácií

Akékoľvek opatrenia na zverejnenie informácií, prijaté na účely článkov 30 a 31, spĺňajú tieto podmienky:

a)

musia zahŕňať všetky primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa majú uverejniť, boli spoľahlivé, pravidelne kontrolované na zistenie chýb a v prípade ich zistenia okamžite opravené;

b)

musia uľahčiť konsolidáciu údajov s podobnými údajmi z iných zdrojov;

c)

musia sprístupniť informácie verejnosti za nediskriminačných obchodných podmienok a za primeranú cenu.

Článok 33

(články 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES)

Výpočty a odhady týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1.   V prípade každej akcie prijatej na obchodovanie na regulovanom trhu relevantný príslušný orgán pre túto akciu zabezpečuje to, že v súvislosti s touto akciou sa ihneď po konci kalendárneho roka vykonajú tieto výpočty:

a)

priemerný denný obrat;

b)

priemerný denný počet transakcií;

c)

pre akcie, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a) alebo b) (podľa potreby), voľne obchodovaný objem k 31. decembru;

d)

v prípade likvidnej akcie priemernú hodnotu vykonaných pokynov.

Tento odsek a odsek 2 sa neuplatňujú na akciu, ktorá je prvýkrát prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu štyri týždne pred koncom kalendárneho roka alebo v kratšom období.

2.   Pri výpočte priemerného denného obratu, priemernej hodnoty vykonaných pokynov a priemerného denného počtu transakcií sa zohľadnia všetky pokyny vykonané v rámci Spoločenstva týkajúce sa príslušnej akcie medzi 1. januárom a 31. decembrom predchádzajúceho roka alebo podľa potreby tej časti roka, počas ktorej bola akcia prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu a obchodovanie s ňou na regulovanom trhu nebolo pozastavené.

Do výpočtu priemerného denného obratu, priemernej hodnoty vykonaných pokynov a priemerného denného počtu transakcií akcie sa nezapočítajú dni, počas ktorých sa v členskom štáte relevantného príslušného orgánu pre túto akciu, ktorý výpočet vykonáva, neobchodovalo.

3.   Pred prvým prijatím akcie na obchodovanie na regulovanom trhu relevantný príslušný orgán pre túto akciu zabezpečuje, aby v súvislosti s touto akciou boli poskytnuté odhady priemerného denného obratu, trhovej kapitalizácie k začiatku prvého dňa obchodovania a v prípade odhadu trhovej kapitalizácie vo výške viac než 500 miliónov EUR alebo viac:

a)

priemerný počet transakcií za deň a v prípade akcií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a) alebo b) (podľa potreby), voľne obchodovaný objem;

b)

v prípade akcie, ktorá je odhadovaná ako likvidná akcia, priemerná hodnota vykonaných pokynov.

Odhady sa týkajú obdobia šiestich týždňov, ktoré nasleduje po prijatí na obchodovanie alebo konca tohto obdobia podľa potreby, a zohľadní sa v nich celá predchádzajúca história obchodovania s akciou, ako aj s akciami, ktoré majú podobné charakteristické znaky.

4.   Po prvom prijatí akcie na obchodovanie na regulovanom trhu relevantný príslušný orgán pre túto akciu zabezpečuje, aby sa číselné údaje súvisiace s touto akciou a uvedené v písmenách a) až d) odseku 1 vypočítali čo najskôr po sprístupnení týchto údajov a v každom prípade pred koncom obdobia šiestich týždňov uvedeného v článku 22 ods. 5, pričom sa použijú údaje týkajúce sa prvých štyroch týždňov obchodovania, ako keby odkaz v písmene c) odseku 1 na dátum 31. december bol odkazom na koniec obchodovania v prvých štyroch týždňoch.

5.   V priebehu kalendárneho roka relevantné príslušné orgány zabezpečujú preskúmanie, a ak to bude potrebné prepočítanie priemerného denného obratu, priemernej hodnoty vykonaných pokynov, priemerného denného počtu vykonaných transakcií a objemu všetkých akcií obchodovaných na trhu vždy, keď dôjde k zmene týkajúcej sa akcie alebo emitenta, ktorá značne a trvalo ovplyvňuje predchádzajúce výpočty.

6.   Výpočty uvedené v článkoch 1 až 5, ktoré sa majú uverejniť pred prvým obchodným dňom alebo v tento deň v marci 2009, sa vykonávajú na základe údajov týkajúcich sa regulovaného trhu alebo trhov členského štátu, ktorý je najvýznamnejším trhom, pokiaľ ide o likviditu pre príslušnú akciu. Na tieto účely sa dohodnutých transakcií v zmysle článku 19 výpočty netýkajú.

Článok 34

(články 27, 28, 29, 30, 44 a 45 smernice 2004/39/ES)

Uverejnenie a účinok výsledkov požadovaných výpočtov a odhadov

1.   Prvý obchodný deň v mesiaci marec každého roka každý príslušný orgán v súvislosti s každou akciou, pre ktorú je relevantným príslušným orgánom a ktorá bol prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu na konci predchádzajúceho kalendárneho roka, zabezpečuje zverejnenie týchto informácií:

a)

priemerný denný obrat a priemerný denný počet transakcií, vypočítané v súlade s článkom 33 ods. 1 a 2;

b)

voľne obchodovaný objem a priemernú hodnotu vykonaných pokynov, vypočítané v súlade s článkom 33 ods. 1 a 2.

Tento odsek sa neuplatňuje na akcie, na ktoré sa vzťahuje druhý pododsek článku 33 ods. 1.

2.   Výsledky odhadov a výpočtov požadovaných podľa článku 33 ods. 3, 4 alebo 5 sa zverejňujú hneď, ako je to možné po dokončení výpočtu alebo odhadu.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 alebo 2 sa považujú za zverejnené vtedy, ak ich zverejní Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov v súlade s odsekom 5.

4.   Na účely tohto nariadenia:

a)

klasifikácia založená na uverejnení uvedenom v odseku 1 sa uplatňuje na obdobie 12 mesiacov, ktoré sa začína 1. apríla po uverejnení a končí 31. marca nasledujúceho roka;

b)

klasifikácia založená na odhadoch uvedených v článku 33 ods. 3 sa uplatňuje od príslušného prijatia na obchodovanie až do uplynutia obdobia šiestich týždňov uvedeného v článku 22 ods. 5;

c)

klasifikácia založená na výpočtoch uvedených v článku 33 ods. 4 sa uplatňuje od ukončenia obdobia šiestich týždňov uvedeného v článku 22 ods. 5:

i)

31. marca nasledujúceho roku, ak koniec tohto obdobia šiestich týždňov spadá do obdobia medzi 15. januárom a 31. marcom (vrátane obidvoch dátumov) v danom roku;

ii)

v inom prípade do 31. marca, ktorý nasleduje po konci tohto obdobia.

Klasifikácia založená na prepočítaní stanovenom v článku 33 ods. 5 sa uplatňuje odo dňa zverejnenia a pokiaľ nie je ďalej prepočítané podľa článku 33 ods. 5, do 31. marca nasledujúceho roka.

5.   Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov zverejňuje na svojej internetovej stránke konsolidované a pravidelne aktualizované zoznamy na základe údajov poskytnutých príslušnými orgánmi alebo v mene príslušných orgánov, ktoré sa tak rozhodnú urobiť:

a)

každého systematického internalizátora, pokiaľ ide o akciu prijatú na obchodovanie na regulovanom trhu;

b)

každej akcie prijatej na obchodovanie na regulovanom trhu s podrobnými údajmi:

i)

o priemernom dennom obrate, priemernom počte transakcií za deň a v prípade akcií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a) alebo b) (podľa potreby), o voľne obchodovanom objeme;

ii)

v prípade likvidnej akcie o priemernej hodnote vykonaných pokynov a štandardnej trhovej veľkosti pre túto akciu;

iii)

v prípade likvidnej akcie označenej ako dodatočná likvidná akcia v súlade s článkom 22 ods. 3 o názve príslušného orgánu, ktorý ju takto označil, a

iv)

o relevantnom príslušnom orgáne.

6.   Každý príslušný orgán zabezpečuje prvé zverejnenie podrobných údajov uvedených v písmenách a) a b) odseku 1 prvý obchodný deň v mesiaci júl 2007, na základe referenčného obdobia od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007. Odchylne od odseku 4 sa klasifikácia založená na tomto zverejnení uplatňuje po dobu 5 mesiacov od 1. novembra 2007 do 31. marca 2008.

KAPITOLA V

PRIJATIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV NA OBCHODOVANIE

Článok 35

(článok 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Prevoditeľné cenné papiere

1.   Prevoditeľné cenné papiere sa považujú za voľne obchodovateľné na účely článku 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES vtedy, ak môžu byť obchodované medzi stranami transakcie a následne bez obmedzení prevedené a ak všetky cenné papiere v rámci tej istej triedy ako príslušný cenný papier sú zastupiteľné.

2.   Prevoditeľné cenné papiere, ktoré podliehajú obmedzeniam pri prevode, sa nepovažujú za voľne obchodovateľné, pokiaľ toto obmedzenie neohrozuje trh.

3.   Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú plne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli vykonané opatrenia na zabezpečenie toho, že obchodovateľnosť týchto cenných papierov nie je obmedzená a že primerané informácie týkajúce sa skutočnosti, že cenné papiere nie sú plne splatené a dosahov tejto skutočnosti na akcionárov, sú verejne prístupné.

4.   Pri uplatňovaní svojho práva voľne zvážiť prijatie akcie na obchodovanie, regulovaný trh, pri hodnotení toho, či je s akciou možné obchodovať spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom, zohľadňuje:

a)

distribúcia týchto akcií medzi verejnosť;

b)

tie historické finančné operácie, informácie o emitentovi a informácie poskytujúce prehľad podnikateľskej činnosti, ktoré sa vyžadujú podľa smernice 2003/71/ES, alebo ktoré sú alebo budú verejne prístupné.

5.   Prevoditeľný cenný papier, ktorý je formálne kótovaný v súlade so smernicou 2001/34/ES a kótovanie ktorého nie je pozastavené, sa považuje za voľne obchodovateľný cenný papier, s ktorým je možné obchodovať spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom.

6.   Na účely článku 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES regulovaný trh pri hodnotení, či je s prevoditeľným cenným papierom uvedeným v článku 4 ods. 1 pododseku 18 písm. c) tejto smernice možné obchodovať spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom, zohľadňuje na základe charakteru cenného papiera, ktorý sa prijíma, či:

a)

sú podmienky cenného papiera jasné a jednoznačné a či umožňujú koreláciu medzi cenou cenného papiera a cenou alebo inou hodnotovou mierou podkladu;

b)

je cena alebo iná hodnotová miera podkladu spoľahlivá a verejnosti dostupná;

c)

existuje dostatok verejnosti dostupných informácií potrebných na ohodnotenie cenného papiera;

d)

dojednania na určenie zúčtovacej ceny cenného papiera zabezpečujú, že táto cena riadne odráža cenu alebo inú hodnotovú mieru podkladu;

e)

v prípade, že si vyrovnanie cenného papiera vyžaduje alebo umožňuje dodanie podkladového cenného papiera alebo aktíva, skôr než vyrovnanie v hotovosti, existujú vhodné postupy vyrovnania a dodania pre toto podkladové aktívum, ako aj vhodné opatrenia na získanie náležitých informácií o tomto podkladovom aktíve.

Článok 36

(článok 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES)

Podielové jednotky v podnikoch kolektívneho investovania

1.   Pri prijímaní podielových jednotiek v podniku kolektívneho investovania na obchodovanie, bez ohľadu na to, či tento podnik je vytvorený v súlade so smernicou 85/611/EHS, sa regulovaný trh presvedčí, že podnik kolektívneho investovania spĺňa alebo spĺňal postupy registrácie, oznámenia alebo iné postupy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom obchodovania podniku kolektívneho investovania v jurisdikcii regulovaného trhu.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 85/611/EHS alebo akékoľvek iné právne predpisy Spoločenstva, alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania, členské štáty môžu ustanoviť, že splnenie požiadaviek uvedených v odseku 1 nie je nevyhnutným predpokladom pre prijatie podielových jednotiek v podniku kolektívneho investovania na obchodovanie na regulovanom trhu.

3.   Pri hodnotení toho, či je s podielovými jednotkami v podniku kolektívneho investovania otvoreného typu možné obchodovať spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom v súlade s článkom 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES, regulovaný trh zohľadňuje:

a)

rozdelenie týchto podielových jednotiek verejnosti;

b)

skutočnosť, či existujú vhodné opatrenia na vytváranie trhu alebo či správcovská spoločnosť schémy poskytuje vhodné alternatívne opatrenia pre investorov umožňujúce splatenie podielových jednotiek;

c)

či je hodnota podielových jednotiek dostatočne transparentná pre investorov prostredníctvom pravidelného uverejňovania čistej hodnoty aktív.

4.   Pri hodnotení toho, či je s cennými papiermi v podniku kolektívneho investovania zatvoreného typu možné obchodovať spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom v súlade s článkom 40 ods. 1 smernice 2004/39/ES, regulovaný trh zohľadňuje tieto aspekty:

a)

rozdelenie týchto podielových jednotiek verejnosti;

b)

či je hodnota podielových jednotiek pre investorov dostatočne transparentná buď uverejnením informácií o investičnej stratégií fondu, alebo pravidelným uverejnením čistej hodnoty aktív.

Článok 37

(článok 40 ods. 1 a ods. 2 smernice 2004/39/ES)

Deriváty

1.   Pri prijímaní finančného nástroja druhu uvedeného v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I k smernici 2004/39/ES na obchodovanie regulovaný trh overuje, či boli splnené tieto podmienky:

a)

podmienky zmluvy, ktorou sa zriaďuje finančný nástroj, musia byť jasné a jednoznačné a umožňovať koreláciu medzi cenou finančného nástroja a cenou alebo inou hodnotovou mierou podkladového aktíva;

b)

cena alebo iná hodnotová miera podkladového aktíva musí byť spoľahlivá a verejnosti dostupná;

c)

dostatočné informácie potrebné na ohodnotenie derivátu musia byť dostupné verejnosti;

d)

opatrenia na určenie zúčtovacej ceny kontraktu musia byť takého charakteru, aby táto cena riadne odrážala cenu alebo inú hodnotovú mieru podkladového aktíva;

e)

v prípade, že si vyrovnanie derivátu vyžaduje alebo umožňuje dodanie podkladového cenného papiera alebo aktíva skôr než vyrovnanie v hotovosti, musia existovať vhodné opatrenia na to, aby účastníci trhu mohli získať náležité informácie o tomto podkladovom aktíve, ako aj vhodné postupy vyrovnania a dodania pre toto podkladové aktívum.

2.   V prípade, že príslušné finančné nástroje sú uvedené v bodoch 5, 6, 7 alebo 10 oddielu C prílohy I k smernici 2004/39/ES, písmeno b) odseku 1 sa neuplatňuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zmluva, ktorou sa zriaďuje tento nástroj, musí stanovovať spôsoby zverejňovania na trhu alebo spôsoby, ktoré trhu umožnia hodnotiť cenu alebo inú hodnotovú mieru podkladového aktíva, keď táto cena alebo hodnotová miera nie sú inak verejne dostupné;

b)

regulovaný trh musí zabezpečiť vytvorenie vhodných opatrení týkajúcich sa dohľadu na monitorovanie obchodovania a vyrovnania s týmito finančnými nástrojmi;

c)

regulovaný trh musí zabezpečiť, aby vyrovnanie v hotovosti a dodanie, buď fyzické dodanie, alebo vyrovnanie v hotovosti, mohlo byť uskutočnené v súlade s podmienkami kontraktu týchto finančných nástrojov.

KAPITOLA VI

DERIVÁTOVÉ FINANČNÉ NÁSTROJE

Článok 38

(článok 4 ods. 1 bod 2 smernice 2004/39/ES)

Vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov

1.   Na účely oddielu C ods. 7 prílohy I k smernici 2004/39/ES kontrakt, ktorý nie je spotovým kontraktom v zmysle odseku 2 tohto článku a na ktorý sa nevzťahuje odsek 4, sa považuje za kontrakt s vlastnosťami iných derivátových finančných nástrojov a nie je určený na obchodné účely, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

spĺňa jedno z tejto skupiny kritérií:

i)

je obchodovaný v rámci systému obchodovania v tretej krajine, ktorý plní podobnú funkciu ako regulovaný trh alebo MTF;

ii)

je výslovne stanovené, že je určený na obchodovanie na regulovanom trhu alebo podlieha pravidlám regulovaného trhu, MTF alebo systému obchodovania v tretej krajine;

iii)

je výslovne stanovené, že je ekvivalentný kontraktu obchodovanom na regulovanom trhu, MTF alebo v rámci systému obchodovania v tretej krajine;

b)

je zúčtovaný prostredníctvom zúčtovacieho strediska alebo iného subjektu vykonávajúceho rovnaké úlohy ako centrálna protistrana, alebo existujú opatrenia týkajúce sa spôsobu platby alebo platby marže v súvislosti s kontraktom;

c)

je normalizovaný, takže cena, štandardná jednotka, dátum dodania alebo iné podmienky sú určované predovšetkým na základe pravidelne zverejňovaných cien, štandardných jednotiek alebo štandardných dátumov dodania.

2.   Spotový kontrakt na účely odseku 1 predstavuje kontrakt na predaj komodity, aktíva alebo práva, za podmienok ktorého jej dodanie naplánované v rámci dlhšieho obdobia z týchto období:

a)

dva obchodné dni;

b)

obdobie všeobecne akceptované na trhu pre túto komoditu, aktívum alebo právo ako štandardné obdobie na dodanie.

Kontrakt však nie je spotovým kontraktom v tom prípade, ak bez ohľadu na jeho jasne formulované podmienky existuje medzi stranami kontraktu dohoda o tom, že dodanie podkladového aktíva sa má odložiť a nemá sa vykonať v rámci obdobia uvedeného v prvom pododseku.

3.   Na účely oddielu C ods. 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES derivátový kontrakt týkajúci sa podkladového aktíva uvedeného v tomto oddiele alebo v článku 39 sa považuje za kontrakt s vlastnosťami iných derivátových finančných nástrojov vtedy, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a)

kontrakt je vyrovnaný v hotovosti alebo môže byť vyrovnaný v hotovosti na základe rozhodnutia jednej alebo viacerých strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo v dôsledku inej udalosti, ktorej následkom je ukončenie;

b)

tento kontrakt je obchodovaný na regulovanom trhu alebo MTF;

c)

v súvislosti s týmto kontraktom sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

4.   Kontrakt je určený na obchodné účely na účely oddielu C ods. 7 prílohy I k smernici 2004/39/ES a nemá vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov na účely oddielu C ods. 7 a 10 tejto prílohy vtedy, ak do kontraktu vstupuje prevádzkovateľ alebo správca energetickej rozvodnej siete, mechanizmu na vyrovnávanie toku energie alebo siete plynovodov a ak je v ktoromkoľvek čase potrebné udržiavať dodávky a využitie energie v rovnováhe.

Článok 39

(článok 4 ods. 1 pododsek 2 smernice 2004/39/ES)

Deriváty v rámci oddielu C ods. 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES

Okrem derivátových kontraktov uvedených v oddiele C ods. 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES do tohto oddielu spadá aj derivátový kontrakt, ktorý sa týka niektorej z týchto možností, ak spĺňa kritériá ustanovené v uvedenom oddiele a v článku 38 ods. 3:

a)

prenosová kapacita telekomunikačných sietí;

b)

skladová kapacita pre komoditu;

c)

prenosová alebo prepravná kapacita pre komodity, či už ide o káble, potrubie alebo iné prostriedky;

d)

podpora, úver, povolenie, právo alebo podobné aktívum, ktoré priamo súvisí so zásobovaním, distribúciou alebo spotrebou energie získanej z obnoviteľných zdrojov;

e)

geologické, environmentálne alebo iné fyzické premenné;

f)

akékoľvek iné aktíva alebo právo vymeniteľnej povahy, iné ako právo prijať službu, ktoré je možné previesť;

g)

index alebo miera týkajúca sa ceny alebo hodnoty alebo objemu transakcií s akýmikoľvek aktívami, právami, službami alebo záväzkami.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 40

Opätovné preskúmanie

1.   Najmenej raz za dva roky a po porade s Výborom európskych regulačných orgánov Komisia opätovne preskúma vymedzenie pojmu „transakcia“ na účely tohto nariadenia, tabuľky uvedené v prílohe II, ako aj kritériá na určenie likvidných akcií obsiahnuté v článku 22.

2.   Komisia po porade s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov opätovne preskúma ustanovenia článku 38 a článku 39 týkajúce sa kritérií na určenie toho, s ktorými nástrojmi sa má zaobchádzať ako s nástrojmi, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, ktoré sú na účely obchodovania alebo ktoré patria do oddielu C ods. 10 prílohy I k smernici 2004/39/ES, ak sú v súvislosti s nimi splnené iné kritériá uvedené v tomto oddiele.

Komisia oznamuje naraz Európskemu parlamentu a Rade to, že zostavuje svoje správy podľa článku 65 ods. 3 písm. a) a písm. d) smernice 2004/39/ES.

3.   Komisia do dvoch rokov po dátume uplatňovania tohto nariadenia a po konzultácii s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov opätovne preskúma tabuľku 4 prílohy II a výsledky tohto opätovného preskúmania oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. novembra 2007 okrem článku 11 a článku 34 ods. 5 a ods. 6, ktoré sa uplatňujú od 1. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2006

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/31/ES (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60).

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(3)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.)

(4)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(6)  Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

Tabuľka 1

Zoznam oblastí na účely oznamovania

Názov oblasti

Opis

1.

Identifikácia oznamujúcej spoločnosti

Špecifický kód na identifikáciu spoločnosti, ktorá vykonala transakciu

2.

Obchodný deň

Obchodný deň, keď bola transakcia vykonaná

3.

Čas obchodovania

Čas, keď bola transakcia vykonaná, oznámená v miestnom čase príslušného orgánu, ktorému bude transakcia oznámená, a základ, na ktorom je transakcia oznámená, vyjadrený v UTC +/– hodín

4.

Indikátor nákupu a predaja

Identifikuje, či transakcia bola nákup alebo predaj z pohľadu oznamujúcej investičnej spoločnosti alebo v prípade správy klientovi z pohľadu klienta

5.

Postavenie pri obchodovaní

Identifikuje, či spoločnosť vykonala transakciu:

na svoj vlastný účet (buď vo svojom mene, alebo v mene klienta)

na účet a v mene klienta

6.

Identifikácia nástroja

Identifikácia pozostáva:

zo špecifického kódu, ktorý má určiť príslušný orgán (v prípade potreby), ktorému sa predkladá správa, pričom sa určí finančný nástroj, ktorý je predmetom transakcie

ak príslušný finančný nástroj nemá špecifický identifikačný kód, správa musí obsahovať názov nástroja alebo v prípade derivátového kontraktu charakteristické vlastnosti kontraktu

7.

Druh kódu nástroja

Druh kódu použitý pri oznámení nástroja

8.

Identifikácia podkladového nástroja

Identifikácia nástroja uplatniteľná na cenný papier, ktorým je podkladové aktívum v rámci derivátového kontraktu, ako aj prevoditeľný cenný papier, ktorého sa týka článok 4 ods. 1 bod 18 písm. c) smernice 2004/39/ES

9.

Druh identifikačného kódu podkladového nástroja

Druh kódu použitý pri oznámení podkladového nástroja

10.

Druh nástroja

Harmonizovaná klasifikácia finančného nástroja, ktorý je predmetom transakcie. Opis musí prinajmenšom označovať to, či nástroj patrí do jednej zo špičkových kategórií uvedených v rámci jednotného medzinárodne uznávaného štandardu pre klasifikáciu finančných nástrojov

11.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti dlhopisu alebo inej formy sekuritizovaného dlhu, alebo dátum realizácie/dátum splatnosti derivátového kontraktu

12.

Druh derivátu

Harmonizovaný opis druhu derivátu by mal byť zostavený v súlade s jednou zo špičkových kategórií uvedených v rámci jednotného medzinárodne uznávaného štandardu pre klasifikáciu finančných nástrojov

13.

Put/Call

Opis toho, či opcia alebo iný finančný nástroj je put alebo call

14.

Realizačná cena

Realizačná cena opcie alebo iného finančného nástroja

15.

Cenový multiplikátor

Počet podielových jednotiek príslušného finančného nástroja, ktoré sú obsiahnuté v obchodovanom balíku, napríklad počet derivátov alebo cenných papierov, ktoré predstavuje jeden kontrakt

16.

Jednotková cena

Cena cenného papiera alebo derivátového kontraktu bez provízie a (ak je to relevantné) vzniknutých úrokov. V prípade dlhového nástroja môže byť cena vyjadrená buď v jednotkách meny, alebo v percentách

17.

Označenie ceny

Mena, v ktorej je vyjadrená cena. Ak v prípade dlhopisu alebo inej formy sekuritizovaného dlhu je cena vyjadrená v percentách, uvedie sa tento percentuálny údaj

18.

Množstvo

Počet podielových jednotiek finančných nástrojov, nominálna hodnota dlhopisov alebo počet derivátových kontraktov zahrnutých v rámci transakcie

19.

Označenie množstva

Indikácia toho, či množstvo vyjadruje počet podielových jednotiek finančných nástrojov, nominálnu hodnotu dlhopisov alebo počet derivátových kontraktov

20.

Protistrana

Identifikácia protistrany v rámci transakcie. Identifikácia obsahuje:

ak je protistranou investičná spoločnosť, špecifický kód pre túto spoločnosť, ktorý má určiť príslušný orgán (v prípade potreby), ktorému sa správa predkladá

ak je protistranou regulovaný trh alebo MTF alebo subjekt pôsobiaci ako jeho centrálna protistrana, špecifický harmonizovaný identifikačný kód pre tento trh, MTF alebo subjekt pôsobiaci ako centrálna protistrana, ako je uvedené v zozname uverejnenom príslušným orgánom domovského členského štátu subjektu v súlade s článkom 13 ods. 2

ak protistranou nie je investičná spoločnosť, regulovaný trh alebo MTF alebo subjekt pôsobiaci ako centrálna protistrana, mala by sa označiť ako „zákazník/klient“ investičnej spoločnosti, ktorá vykonala transakciu

21.

Identifikácia miesta

Identifikácia miesta, kde bola vykonaná transakcia. Identifikácia obsahuje:

ak miestom je obchodné miesto: jeho špecifický harmonizovaný identifikačný kód

inak: kód „OTC“

22.

Referenčné číslo transakcie

Špecifické identifikačné číslo transakcie poskytnuté investičnou spoločnosťou alebo treťou stranou predkladajúcou správu v jej mene

23.

Indikátor zrušenia transakcie

Označenie toho, či bola transakcia zrušená

Tabuľka 2

Ďalšie podrobné údaje pre príslušné orgány

Názov oblasti

Opis

1.

Identifikácia oznamujúcej spoločnosti

Ak špecifický kód uvedený v tabuľke 1 prílohy 1 nepostačuje na identifikáciu protistrany, príslušné orgány by mali vytvoriť adekvátne opatrenia, ktorými by zabezpečili identifikáciu protistrany

6.

Identifikácia nástroja

Používa sa špecifický kód dohodnutý všetkými príslušnými orgánmi, uplatniteľný na príslušné finančné nástroje

20.

Protistrana

Ak špecifický kód alebo špecifický harmonizovaný identifikačný kód uvedený v tabuľke 1 prílohy 1 nepostačuje na identifikáciu protistrany, príslušné orgány by mali vytvoriť adekvátne opatrenia, ktorými by zabezpečili identifikáciu protistrany


PRÍLOHA II

Tabuľka 1

Informácie, ktoré sa uverejnia v súlade s článkom 17

Typ systému

Opis systému

Zhrnutie informácií, ktoré sa uverejnia v súlade s článkom 17

Systém kontinuálneho aukčného obchodovania na základe knihy objednávok

Systém, v ktorom sa nepretržite prostredníctvom knihy objednávok a algoritmu obchodovania uplatňovaného bez ľudského zásahu párujú pokyny na predaj s pokynmi na kúpu na základe najlepšej dostupnej ceny

Agregovaný počet pokynov a akcií, ktoré reprezentujú pri každej cenovej hladine, a to pre minimálne päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj

Systém obchodovania riadený kotáciami

Systém, v rámci ktorého sú transakcie uzavreté na základe záväzných kotácií, ktoré sú nepretržite sprístupňované účastníkom, čo si od tvorcov trhu vyžaduje, aby udržiavali kotácie vo veľkosti, ktorá vyrovnáva potreby členov a účastníkov obchodovať v komerčnom rozsahu a riziko, ktorému sa tvorca trhu vystavuje

Najlepšia cenová ponuka na nákup a predaj každého tvorcu trhu za túto akciu spolu s objemami k týmto cenám

Systém periodického aukčného obchodovania

Systém, ktorým sa párujú pokyny na základe periodickej aukcie a algoritmu obchodovania uplatňovaného bez ľudského zásahu

Cena, za ktorú by systém aukčného obchodovania najlepšie uspokojil svoj obchodný algoritmus, a objem, ktorý by pri tejto cene mohol byť uskutočniteľný

Systém obchodovania, na ktorý sa nevzťahujú prvé tri riadky

Hybridný systém, na ktorý sa vzťahujú dva alebo viaceré opisy, alebo systém, v ktorom má proces stanovenia ceny iný charakter, než je ten, ktorý je uplatniteľný na typy systému v rámci uvedených troch opisov

Primerané informácie, pokiaľ ide o úroveň pokynov alebo kotácií a záujem o obchodovanie, ak to charakteristické vlastnosti mechanizmu vyhľadávania ceny dovoľujú, najmä päť najlepších cenových ponúk na nákup a predaj a/alebo dvojstranné kotácie každého tvorcu trhu pre túto akciu

Tabuľka 2

Pokyny veľkého rozsahu porovnané s normálnou trhovou veľkosťou

(EUR)

Trieda v zmysle priemerného denného obratu

(PDO)

PDO < 500 000

500 000 ≤ PDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ PDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ PDO < 50 000 000

PDO ≥ 50 000 000

Minimálna veľkosť pokynu spôsobilého ako pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s normálnou trhovou veľkosťou

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Tabuľka 3

Štandardné trhové veľkosti

(EUR)

Trieda v zmysle priemernej hodnoty vykonaných pokynov

(PHP)

PHP < 10 000

10 000 ≤ PHP < 20 000

20 000 ≤ PHP < 30 000

30 000 ≤ PHP < 40 000

40 000 ≤ PHP < 50 000

50 000 ≤ PHP < 70 000

70 000 ≤ PHP < 90 000

atď.

Štandardná trhová veľkosť

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

atď.

Tabuľka 4

Prahové hodnoty a odklady v prípade oneskoreného zverejnenia

V tabuľke je uvedený pre každý povolený odklad na zverejnenie a každú triedu akcií, pokiaľ ide o priemerný denný obrat (PDO), minimálny požadovaný objem, ktorý je spôsobilý na odklad, pokiaľ ide o akciu tohto typu.

 

Trieda akcií v zmysle priemerného denného obratu (PDO)

PDO < 100 000 EUR

100 000 EUR ≤ PDO < 1 000 000 EUR

1 000 000 EUR ≤ PDO < 50 000 000 EUR

PDO ≥ 50 000 000 EUR

Minimálny požadovaný objem transakcie na povolený odklad

Povolený odklad pre uverejnenie transakcie

60 minút

10 000 EUR

5 % z PDO alebo 25 000 EUR (podľa toho, čo je vyššie)

10 % z PDO alebo 3 500 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

10 % z PDO alebo 7 500 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

180 minút

25 000 EUR

15 % z PDO alebo 75 000 EUR (podľa toho, čo je vyššie)

15 % z PDO alebo 5 000 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

20 % z PDO alebo 15 000 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

Do konca obchodného dňa (alebo presunutie do poludnia nasledujúceho obchodného dňa v prípade, že je obchod vykonaný počas posledných 2 hodín obchodného dňa)

45 000 EUR

25 % z PDO alebo 100 000 EUR (podľa toho, čo je vyššie)

25 % z PDO alebo 10 000 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

30 % z PDO alebo 30 000 000 EUR (podľa toho, čo je nižšie)

Do konca obchodného dňa nasledujúceho po obchode

60 000 EUR

50 % z PDO alebo 100 000 EUR (podľa toho, čo je vyššie)

50 % z PDO alebo 1 000 000 EUR (podľa toho, čo je vyššie)

100 % z PDO

Do konca druhého obchodného dňa nasledujúceho po obchodovaní

80 000 EUR

100 % z PDO

100 % z PDO

250 % z PDO

Do konca tretieho obchodného dňa nasledujúceho po obchode

 

250 % z PDO

250 % z PDO