26.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 111/2005

z 22. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dohovor Organizácie Spojených národov proti nezákonnému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami, prijatý vo Viedni 19. decembra 1988, ďalej len „dohovor Organizácie Spojených národov“ je súčasťou celosvetového úsilia zameraného na boj proti nezákonnému obchodovaniu s drogami. V rámci svojej právomoci sa Spoločenstvo zúčastnilo rokovaní a uzavrelo dohovor v mene Spoločenstva prostredníctvom rozhodnutia Rady 90/611/EHS (1).

(2)

Článok 12 dohovoru Organizácie Spojených národov sa vzťahuje na obchodovanie s látkami, ktoré sa často používajú pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok. Keďže ustanovenia o obchode s drogovými prekurzormi ovplyvňujú pravidlá Spoločenstva v colnej oblasti, je vhodné ustanoviť pravidlá Spoločenstva o obchodovaní medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

(3)

Článok 12 dohovoru Organizácie Spojených národov vyžaduje systém na sledovanie medzinárodného obchodu s drogovými prekurzormi berúc do úvahy skutočnosť, že obchod s týmito látkami je v zásade zákonný. Preto sa prijali opatrenia na dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi snahou o využitie všetkých možných prostriedkov na zabránenie prístupu výrobcov nedovolených omamných látok a psychotropných látok k drogovým prekurzorom a obchodnými potrebami chemického priemyslu a ostatných prevádzkovateľov.

(4)

S cieľom vykonávať požiadavky článku 12 dohovoru Organizácie spojených národov a berúc do úvahy správu pracovnej skupiny pre chemickú činnosť, nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok (2), ustanovilo systém ohlasovania podozrivých obchodných operácií. Tento systém, ktorý sa zakladá na úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi, obsahuje ďalšie opatrenia, ako je dokumentovanie a označovanie, udeľovanie licencií a registráciu prevádzkovateľov, ako aj postupy a požiadavky upravujúce vývoz.

(5)

Na základe akčného plánu Európskej únie boja proti drogám na roky 2000–2004, ktorý schválila Európska rada vo Feire v júni 2000, Komisia zorganizovala vyhodnotenie kontrolného systému Spoločenstva pre obchod s drogovými prekurzormi s cieľom vypracovať závery z vykonávania právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti.

(6)

Podľa tohto vyhodnotenia a s cieľom zlepšiť kontrolné mechanizmy zamerané na predchádzanie zneužívaniu drogových prekurzorov je potrebné stanoviť požiadavky na sledovanie prevádzkovateľov zriadených v rámci Spoločenstva, ktoré uľahčia obchod s tretími krajinami, zaviesť prístup Spoločenstva týkajúci sa postupov udeľovania licencií a sprísniť požiadavky na sledovanie upravujúce colné režimy s podmienečným oslobodením od cla.

(7)

Postupy a požiadavky na vývoz by sa mali aj naďalej zintenzívňovať, aby sa kontroly zamerali a sústredili na najcitlivejšie drogové prekurzory, pričom sa súčasne znížila nadmerná administratívna záťaž zjednodušenými postupmi pri vývoze látok veľkých objemov. Aj keď sa plne uznáva účinnosť a praktická stránka predvývozných oznámení, mala by sa vypracovať stratégia zameraná na využitie systému v najvyššej možnej miere.

(8)

S cieľom reagovať na zvyšujúce sa obavy z výroby amfetamínových stimulantov by sa mali ďalej posilňovať kontrolné mechanizmy pri dovoze hlavných syntetických drogových prekurzorov prostredníctvom spoločných postupov a požiadaviek umožňujúcich vykonávanie kontrol jednotlivých zásielok.

(9)

Na to, aby sa umožnilo prevádzkovateľom splniť tieto požiadavky, mali by sa v najvyššej možnej miere zosúladiť ustanovenia upravujúce zahraničný obchod s drogovými prekurzormi s ustanoveniami upravujúcimi v rámci Spoločenstva obchod s drogovými prekurzmi, ktoré sa úplne získali, vyrobili alebo prepustili do voľného obehu v Spoločenstve.

(10)

Berúc do úvahy požiadavky vnútorného trhu a v záujme účinnosti tohto nariadenia, malo by sa zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení tým, že členské štáty prijmú porovnateľné a približujúce sa opatrenia.

(11)

Mala by sa posilniť vzájomná pomoc medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou, najmä uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (3).

(12)

V súlade so zásadou proporcionality je nevyhnutné a primerané dosiahnuť základný cieľ, ktorým je zabrániť zneužívaniu drogových prekurzorov na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok, stanovením pravidiel na dôkladné sledovanie obchodu s týmito látkami medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutných opatrení potrebných na dosiahnutie sledovaných cieľov v súlade s článkom 5 tretím odsekom zmluvy.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(14)

Nariadenie (EHS) č. 3677/90 by sa preto malo zrušiť.

(15)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá na sledovanie obchodu s určitými látkami, ktoré sa často používajú na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „drogové prekurzory“) medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, s cieľom zabrániť zneužívaniu takýchto látok. Vzťahuje sa na dovoz, vývoz a sprostredkovateľské činnosti.

Toto nariadenie sa nedotýka osobitných pravidiel v ostatných oblastiach týkajúcich sa obchodu s tovarom medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„určenou látkou“ je každá látka uvedená v prílohe, vrátane zmesí a prírodných produktov obsahujúcich takéto látky, avšak s vylúčením liekov vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (5), farmaceutických prípravkov, zmesí, prírodných produktov a ostatných prípravkov obsahujúcich určené látky, ak majú také zloženie, že sa takéto látky nedajú ľahko použiť alebo získať ľahko aplikovanými alebo ekonomicky výhodnými prostriedkami;

b)

„neurčenou látkou“ je každá látka, ktorá, aj keď nie je uvedená v prílohe, je identifikovaná ako látka používaná na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok;

c)

„dovozom“ je každý vstup určených látok, ktoré majú charakter tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, na colné územie Spoločenstva, vrátane dočasne uskladneného tovaru, tovaru umiestneného v slobodnom pásme alebo slobodnom sklade, tovaru prepusteného do režimu s podmienečným oslobodením od cla a tovaru prepusteného do voľného obehu v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6);

d)

„vývozom“ je každý výstup určených látok z colného územia Spoločenstva, vrátane výstupu určených látok, pri ktorom sa vyžaduje podanie colného vyhlásenia, a výstup určených látok po ich uskladnení v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo slobodného skladu v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92;

e)

„sprostredkovateľskými činnosťami“ sú všetky činnosti súvisiace so zorganizovaním kúpy a predaja alebo dodania určených látok, ktoré vykonáva akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej cieľom je dosiahnuť dohodu medzi dvoma stranami, alebo konaním v mene aspoň jednej z týchto strán bez toho, aby táto osoba tieto látky držala alebo prebrala kontrolu nad vykonaním tejto obchodnej operácie; táto definícia zahŕňa aj všetky činnosti, ktoré vykonáva fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, vrátane nákupu a predaja alebo dodávky určených látok bez toho, aby tieto látky vstúpili na colné územie Spoločenstva;

f)

„prevádzkovateľom“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá vývozom, dovozom určených látok alebo sprostredkovateľskými činnosťami, ktoré s tým súvisia, vrátane osôb, ktoré sa zaoberajú vystavovaním colných vyhlásení pre klientov v rámci svojej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá je ich hlavným povolaním alebo vedľajšou činnosťou súvisiacou s iným povolaním;

g)

„vývozcom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má hlavnú zodpovednosť za činnosti súvisiace s vývozom na základe hospodárskeho a právneho vzťahu k určeným látkam a k príjemcovi a ktorá v prípade potreby podáva colné vyhlásenie, alebo v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva;

h)

„dovozcom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má hlavnú zodpovednosť za činnosti súvisiace s dovozom na základe hospodárskeho a právneho vzťahu k určeným látkam a k odosielateľovi a ktorá podáva colné vyhlásenie, alebo v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva;

i)

„konečným príjemcom“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sú doručené určené látky; táto osoba môže byť iná ako je konečný užívateľ;

j)

„postupom výboru“ je postup ustanovený v článku 30 ods. 2;

k)

„Medzinárodným úradom na kontrolu omamných látok“ je orgán zriadený Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961, ktorý bol zmenený a doplnený protokolom z roku 1972.

KAPITOLA II

SLEDOVANIE OBCHODU

ODDIEL 1

Dokumentácia a označovanie

Článok 3

Každý dovoz, vývoz alebo sprostredkovateľské činnosti, ktoré zahŕňajú určené látky, dokumentujú prevádzkovatelia prostredníctvom colných a obchodných dokladov, ako sú predbežné colné vyhlásenia, colné vyhlásenia, faktúry, nákladné listy, prepravné doklady a iné doklady súvisiace s prepravou.

Tieto doklady obsahujú nasledujúce informácie:

a)

názov určenej látky tak, ako je uvedený v prílohe, alebo v prípade zmesi alebo prírodného produktu jeho názov a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, ako je uvedený v prílohe, po ktorom nasledujú slová „DRUG PRECURSORS“;

b)

množstvo a hmotnosť určenej látky a v prípade zmesi alebo prírodného produktu množstvo, hmotnosť a, ak je to možné, percentuálny podiel každej určenej látky nachádzajúcej sa v nich; a

c)

meno a adresu vývozcu, dovozcu, konečného príjemcu a prípadne osoby zaoberajúcej sa sprostredkovateľskými činnosťami.

Článok 4

Doklady uvedené v článku 3 uchovávajú prevádzkovatelia po dobu troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa operácia uskutočnila. Tieto doklady musia byť usporiadané elektronicky alebo v papierovej forme tak, aby boli ľahko prístupné kontrole príslušnými orgánmi na ich požiadanie. Doklady možno poskytnúť pomocou obrazového média alebo iného nosiča údajov, ak sa údaje zobrazené na čítanie zhodujú svojím vzhľadom a obsahom s príslušnými dokladmi a sú kedykoľvek dostupné, môžu sa dať okamžite čítať a analyzovať automatizovanými prostriedkami.

Článok 5

Prevádzkovatelia zabezpečia označenie každého balenia obsahujúceho určené látky s uvedením ich názvu podľa prílohy alebo, v prípade zmesi alebo prírodného produktu, ich názov a názvy všetkých určených látok nachádzajúcich sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, ako sú uvedené v prílohe. Prevádzkovatelia môžu okrem toho pripojiť aj svoje obvyklé označenie.

ODDIEL 2

Udeľovanie licencií a registrácia prevádzkovateľov

Článok 6

1.   Prevádzkovatelia usadení v Spoločenstve, okrem colných deklarantov a prepravcov vykonávajúcich výlučne iba tieto činnosti, zaoberajúci sa dovozom, vývozom alebo sprostredkovaním, ktorých predmetom sú určené látky uvedené v kategórii 1 v prílohe, musia byť držiteľmi licencií. Licenciu vydáva príslušný orgán členského štátu, v ktorom je prevádzkovateľ usadený.

Pri posudzovaní, či udeliť licenciu, príslušný orgán zohľadní spôsobilosť a bezúhonnosť žiadateľa.

Na vypracovanie predpisov, ktorými sa ustanovia prípady, v ktorých sa nevyžaduje licencia, a ktorými sa stanovia ďalšie podmienky na udelenie licencií a vzor licencie, sa použije postup výboru. Tieto predpisy zaručia systematickú a jednotnú kontrolu a sledovanie prevádzkovateľov.

2.   Príslušné orgány môžu dočasne pozastaviť alebo zrušiť licenciu, keď sa prestanú plniť podmienky, za ktorých bola licencia vydaná, alebo ak je dôvodné podozrenie, že hrozí riziko zneužitia určených látok.

Článok 7

1.   Prevádzkovatelia usadení v Spoločenstve, okrem colných deklarantov a prepravcov vykonávajúcich výlučne iba tieto činnosti, zaoberajúci sa dovozom, vývozom alebo sprostredkovateľskými činnosťami, ktorých predmetom sú určené látky uvedené v kategórii 2 v prílohe, alebo dovozom určených látok uvedených v kategórii 3 v prílohe, sú povinní sa bezodkladne zaregistrovať a podľa potreby aktualizovať adresy prevádzkových priestorov, v ktorých vykonávajú tieto činnosti. Túto povinnosť si splnia na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom je prevádzkovateľ usadený.

2.   Na stanovenie podmienok na výnimky z kontroly pre niektoré kategórie prevádzkovateľov a prevádzkovateľov zaoberajúcich sa vývozom malého množstva určených látok uvedených v kategórii 3 sa použije postup výboru. Tieto podmienky zabezpečia, že sa minimalizuje riziko zneužitia určených látok.

Článok 8

1.   Ak určené látky vstúpia na colné územie Spoločenstva z dôvodu ich vyloženia alebo preloženia, dočasného uskladnenia, ich umiestnenia v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade alebo ich prepustenia do režimu vonkajší tranzit Spoločenstva, prevádzkovateľ musí na požiadanie príslušných orgánov preukázať zákonné účely obchodu.

2.   Na stanovenie kritérií na preukázanie zákonného účelu obchodu sa použije postup výboru, aby sa zabezpečila možnosť sledovania každého pohybu určených látok v rámci colného územia Spoločenstva príslušnými orgánmi a minimalizovalo sa riziko zneužitia.

ODDIEL 3

Poskytovanie informácií

Článok 9

1.   Prevádzkovatelia usadení v Spoločenstve bezodkladne oznámia príslušným orgánom všetky okolnosti, napríklad nezvyčajné objednávky a obchodné operácie týkajúce sa určených látok, ktoré naznačujú, že by sa takéto látky určené na dovoz, vývoz alebo sprostredkovateľské činnosti mohli zneužiť na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

2.   Prevádzkovatelia poskytnú príslušným orgánom súhrnné informácie o svojom vývoze, dovoze alebo sprostredkovateľských činnostiach. Na stanovenie informácií, ktoré potrebujú príslušné orgány na sledovanie týchto činností, sa použije postup výboru.

Článok 10

1.   S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, prevádzkovateľmi usadenými v Spoločenstve a chemickým priemyslom, najmä ak ide o neurčené látky, Komisia po porade s členskými štátmi vypracuje usmernenia a bude ich aktualizovať.

2.   Tieto usmernenia poskytnú najmä:

a)

informácie o tom, ako identifikovať a oznámiť podozrivé obchodné operácie;

b)

pravidelne aktualizovaný zoznam neurčených látok, aby priemysel mohol dobrovoľne sledovať obchodovanie s takýmito látkami.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto usmernenia pravidelne rozširovali v súlade s jeho cieľmi.

ODDIEL 4

Predvývozné oznámenie

Článok 11

1.   Každému vývozu určených látok uvedených v kategórii 1 v prílohe a vývozu určených látok uvedených v kategóriách 2 a 3 v prílohe do určitých krajín určenia predchádza predvývozné oznámenie, ktoré zasielajú príslušné orgány v Spoločenstve príslušným orgánom v krajine určenia v súlade s článkom 12 ods. 10 dohovoru Organizácie Spojených národov. Na určenie zoznamu krajín určenia sa použije postup výboru s cieľom minimalizovať riziko zneužívania zabezpečením systematického a jednotného sledovania vývozu určených látok do týchto krajín.

Krajine určenia sa poskytne lehota 15 pracovných dní na odpoveď, po uplynutí ktorej môžu príslušné orgány členského štátu vývozu povoliť operáciu vývozu, ak od príslušných orgánov krajiny určenia neobdržali žiadne oznámenie, z ktorého by bolo zrejmé, že tento vývoz by mohol byť určený na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

2.   V prípade určených látok, ktoré sa majú oznamovať v súlade s odsekom 1, príslušné orgány dotknutého členského štátu poskytnú príslušným orgánom krajiny určenia pred vývozom takýchto látok informácie uvedené v článku 13 ods. 1.

Orgán poskytujúci takéto informácie požiada orgán v tretej krajine, ktorý je príjemcom týchto informácií, aby zabezpečil ochranu každého hospodárskeho, priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva alebo akéhokoľvek obchodného postupu obsiahnutého v týchto informáciách.

3.   Príslušné orgány môžu použiť zjednodušené postupy predvývozného oznámenia, ak sú presvedčené, že nehrozí riziko zneužitia určených látok. Na určenie týchto postupov a na stanovenie spoločných kritérií, ktoré majú príslušné orgány použiť, sa použije postup výboru.

ODDIEL 5

Vývozné povolenie

Článok 12

1.   Vývoz určených látok, na ktorý je potrebné colné vyhlásenie, vrátane vývozu určených látok, ktoré opúšťajú colné územie Spoločenstva po ich umiestnení v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade po dobu najmenej 10 dní, podlieha vývoznému povoleniu.

Vývozné povolenie sa nevyžaduje, ak sa určené látky spätne vyvezú do 10 dní odo dňa ich prepustenia do režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo umiestnenia v slobodnom pásme kontrolného typu II.

Vývoz určených látok uvedených v kategórii 3 v prílohe však podlieha vývoznému povoleniu len vtedy, ak sa vyžaduje predvývozné oznámenie, alebo ak sa tieto látky vyvážajú do určitých krajín určenia, ktoré sa ustanovia v súlade s postupom výboru s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň kontroly.

2.   Vývozné povolenia vydávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený.

Článok 13

1.   Žiadosť o vydanie vývozného povolenia uvedeného v článku 12 obsahuje aspoň tieto údaje:

a)

meno a adresu vývozcu, dovozcu v tretej krajine, akéhokoľvek ďalšieho prevádzkovateľa zúčastneného na vývoze alebo preprave a konečného príjemcu;

b)

názov určenej látky tak, ako je uvedený v prílohe, alebo, v prípade zmesi alebo prírodného produktu, ich názov a osemmiestny číselný znak KN a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, ako je uvedený v prílohe;

c)

množstvo a hmotnosť určenej látky a v prípade zmesi alebo prírodného produktu množstvo, hmotnosť a, ak je to možné, percentuálny podiel každej určenej látky nachádzajúcej sa v nich;

d)

údaje o preprave, napríklad očakávaný dátum odoslania, spôsob prepravy, názov colného úradu, v ktorom sa má podať colné vyhlásenie, a ak sa dá už v tejto etape, určenie dopravných prostriedkov, trasa, očakávané miesto výstupu z colného územia Spoločenstva a miesto vstupu do krajiny dovozu;

e)

v prípadoch uvedených v článku 17 kópiu dovozného povolenia, ktoré vydala krajina určenia; a

f)

číslo licencie alebo registrácie uvedených v článkoch 6 a 7.

2.   Rozhodnutie o žiadosti o vývozné povolenie sa prijme do 15 pracovných dní odo dňa, kedy príslušný orgán považuje spis za úplný.

Táto lehota sa predĺži, ak v prípadoch uvedených v článku 17 sú príslušné orgány povinné vykonať ďalšie šetrenie podľa druhého pododseku uvedeného článku 17.

Článok 14

1.   Ak v žiadosti nie sú uvedené informácie o trase a dopravných prostriedkoch, vo vývoznom povolení sa uvedie, že prevádzkovateľ musí poskytnúť tieto údaje colnému úradu výstupu alebo inému príslušnému orgánu v mieste výstupu z colného územia Spoločenstva skôr, ako ho zásielka fyzicky opustí. V takýchto prípadoch sa vývozné povolenie už pri vydaní primerane označí.

Ak sa vývozné povolenie predkladá colnému úradu v inom členskom štáte než je členský štát vydávajúceho orgánu, vývozca poskytne na požiadanie overený preklad niektorých alebo všetkých údajov uvedených v povolení.

2.   Vývozné povolenie sa predkladá colnému úradu, v ktorom sa podáva colné vyhlásenie, alebo ak sa nepodáva colné vyhlásenie, colnému úradu výstupu alebo inému príslušnému orgánu v mieste výstupu z colného územia Spoločenstva. Povolenie sprevádza zásielku do tretej krajiny určenia.

Colný úrad výstupu alebo iné príslušné orgány v mieste výstupu z colného územia Spoločenstva doplnia do povolenia potrebné údaje uvedené v článku 13 ods. 1 písm. d) a opatria ho odtlačkom pečiatky.

Článok 15

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 26 ods. 3, žiadosť o vydanie vývozného povolenia sa zamietne, ak:

a)

sú údaje poskytnuté v súlade s článkom 13 ods. 1 neúplné;

b)

existuje dôvodné podozrenie, že údaje poskytnuté v súlade s článkom 13 ods. 1 sú nepravdivé alebo nesprávne;

c)

sa v prípadoch uvedených v článku 17 zistí, že dovoz určených látok príslušné orgány krajiny určenia nepovolili; alebo

d)

existuje dôvodné podozrenie, že uvedené látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

Článok 16

Príslušné orgány môžu dočasne pozastaviť platnosť vývozného povolenia alebo ho zrušiť, ak existuje dôvodné podozrenie, že látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

Článok 17

Ak podľa dohody medzi Spoločenstvom a treťou krajinou nemožno povoliť vývoz, kým príslušné orgány tejto tretej krajiny nevydajú dovozné povolenie na dané látky, Komisia oznámi príslušným orgánom členských štátov názov a adresu príslušného orgánu tretej krajiny spolu so všetkými od neho získanými operatívnymi informáciami.

Príslušné orgány v členských štátoch si overia pravosť takéhoto dovozného povolenia, a v prípade potreby požiadajú o potvrdenie príslušný orgán tretej krajiny.

Článok 18

Doba platnosti vývozného povolenia, v rámci ktorej musí tovar opustiť colné územie Spoločenstva, nesmie presiahnuť šesť mesiacov odo dňa jeho vydania. Vo výnimočných prípadoch možno dobu jeho platnosti na požiadanie predĺžiť.

Článok 19

Príslušné orgány môžu použiť zjednodušené postupy na udelenie vývozných povolení, ak sú presvedčené, že nehrozí riziko zneužitia určených látok. Na určenie týchto postupov a stanovenie spoločných kritérií, ktoré majú použiť príslušné orgány, sa použije postup výboru.

ODDIEL 6

Dovozné povolenie

Článok 20

Dovoz určených látok uvedených v kategórii 1 v prílohe podlieha dovoznému povoleniu. Dovozné povolenie možno udeliť iba prevádzkovateľovi usadenému v Spoločenstve. Dovozné povolenie vydávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dovozca usadený.

Dovozné povolenie sa však nevyžaduje, ak sa látky uvedené v pododseku 1 vyložia alebo preložia, sú dočasne uskladnené, umiestnené v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade, alebo sa prepustia do režimu tranzit Spoločenstva.

Článok 21

1.   Žiadosť o vydanie dovozného povolenia uvedeného v článku 20 obsahuje aspoň tieto údaje:

a)

meno a adresu dovozcu, vývozcu z tretej krajiny, akéhokoľvek ďalšieho zúčastneného prevádzkovateľa a konečného príjemcu;

b)

názov určenej látky tak, ako je uvedený v prílohe, alebo v prípade zmesi alebo prírodného produktu ich názov, osemmiestny číselný znak KN a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, ako je uvedený v prílohe;

c)

množstvo a hmotnosť určenej látky a v prípade zmesi alebo prírodného produktu množstvo, hmotnosť a, ak je to možné, percentuálny podiel každej určenej látky nachádzajúcej sa v nich;

d)

ak sú dostupné, informácie o preprave, ako je spôsob dopravy a dopravné prostriedky, dátum a miesto predpokladaného dovozu; a

e)

číslo licencie alebo registrácie uvedených v článkoch 6 a 7.

2.   Rozhodnutie o žiadosti o dovozné povolenie sa prijme do 15 pracovných dní odo dňa, kedy príslušný orgán považuje spis za úplný.

Článok 22

Dovozné povolenie sprevádza zásielku od miesta vstupu na colné územie Spoločenstva až do prevádzkových priestorov dovozcu alebo konečného príjemcu.

Dovozné povolenie sa predkladá colnému úradu pri navrhnutí určených látok do colného režimu.

Ak sa dovozné povolenie predkladá colnému úradu v inom členskom štáte, než je členský štát vydávajúceho orgánu, dovozca poskytne na požiadanie overený preklad niektorých alebo všetkých údajov uvedených v povolení.

Článok 23

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 26 ods. 3, žiadosť o vydanie dovozného povolenia sa zamietne, ak:

a)

sú údaje poskytnuté podľa článku 21 ods. 1 neúplné;

b)

existuje dôvodné podozrenie, že údaje poskytnuté v žiadosti podľa článku 21 ods. 1 sú nepravdivé alebo nesprávne; alebo

c)

existuje dôvodné podozrenie, že určené látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

Článok 24

Príslušné orgány môžu kedykoľvek dočasne pozastaviť platnosť dovozného povolenia alebo ho zrušiť, ak existuje dôvodné podozrenie, že látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

Článok 25

Doba platnosti dovozného povolenia, počas ktorej musia určené látky vstúpiť na colné územie Spoločenstva, nesmie presiahnuť šesť mesiacov odo dňa jeho vydania. Vo výnimočných prípadoch sa doba platnosti môže na požiadanie predĺžiť.

KAPITOLA III

PRÁVOMOCI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

Článok 26

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 11 až 25 a odsekov 2 a 3 tohto článku, príslušné orgány každého členského štátu zakážu vstup určených látok na colné územie Spoločenstva alebo ich výstup z tohto územia, ak existuje dôvodné podozrenie, že tieto látky sú určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

2.   Príslušné orgány zadržia alebo pozastavia prepustenie určených látok na čas potrebný na overenie údajov o určených látkach alebo dodržiavania pravidiel tohto nariadenia.

3.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia umožňujúce príslušným orgánom najmä:

a)

získavať informácie o všetkých objednávkach alebo činnostiach súvisiacich s určenými látkami;

b)

vstúpiť do obchodných priestorov prevádzkovateľov s cieľom získať dôkazy o nezrovnalostiach;

c)

stanoviť, že došlo k zneužitiu alebo pokusu o zneužitie určených látok.

4.   S cieľom zabrániť osobitným rizikám zneužívania v slobodných pásmach, ako aj na ostatných citlivých miestach ako sú colné sklady, členské štáty zabezpečia vykonávanie účinných kontrol činností vykonávaných na týchto miestach vo všetkých etapách týchto činností a zabezpečia, že tieto kontroly nebudú menej prísne ako sú kontroly, ktoré sa vykonávajú na ostatných častiach colného územia.

5.   Príslušné orgány môžu požadovať od prevádzkovateľov, aby zaplatili poplatok za vydanie licencií, registrácí a povolení. Tieto poplatky sa ukladajú nediskriminačným spôsobom a nepresahujú približné náklady na vybavenie žiadosti.

KAPITOLA IV

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 27

Na účely uplatňovania tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý článok 30, sa primerane použijú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 515/97. Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii názov príslušných orgánov, ktoré sú menované ako spravodajcovia podľa článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA V

VYKONÁVACIE OPATRENIA A ZMENY A DOPLNENIA

Článok 28

S výnimkou vykonávacích opatrení uvedených v tomto nariadení výbor podľa potreby ustanoví podrobné pravidlá na zabezpečenie účinného sledovania obchodu medzi Spoločenstvom a tretími krajinami s drogovými prekurzormi s cieľom zabrániť zneužívaniu týchto látok, najmä ak ide o formu a používanie tlačív vývozných povolení a dovozných povolení.

Článok 29

Na úpravu prílohy k tomuto nariadeniu podľa zmien a doplnení prílohy k dohovoru Organizácie Spojených národov sa použije postup výboru.

Článok 30

1.   Komisii pomáha Výbor pre drogové prekurzory (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 32

Príslušné orgány každého členského štátu najmenej raz ročne oznámia Komisii všetky dôležité informácie o vykonávaní opatrení na sledovanie obchodu ustanovených v tomto nariadení a o určených látkach používaných na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok a spôsobov ich zneužívania a nedovolenej výroby a o zákonnom obchode s týmito látkami, ich použití a potrebách.

Na základe týchto informácií Komisia po porade s členskými štátmi zhodnotí efektívnosť tohto nariadenia a v súlade s článkom 12 ods. 12 dohovoru Organizácie Spojených národov vypracuje výročnú správu, ktorú predloží Medzinárodnému úradu na kontrolu omamných látok.

Komisia podá správu Rade o fungovaní tohto nariadenia do konca augusta 2008.

Článok 33

Komisia je týmto splnomocnená prijať v mene Spoločenstva pozíciu v prospech zmien a doplnení v tabuľkách I a II prílohy k dohovoru Organizácie Spojených národov, ktoré zodpovedajú prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 34

Nariadenie (EHS) č. 3677/90 sa zrušuje s účinnosťou od 18. augusta 2005.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 35

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. augusta 2005. Článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 2, článok 8 ods. 2, článok 9 ods. 2, článok 11 ods. 1 a 3, článok 12 ods. 1, článok 19, článok 28 a článok 30 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, aby sa umožnilo prijatie opatrení stanovených v týchto článkoch. Takéto opatrenia nadobudnú účinnosť najskôr 18. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1232/2002 (Ú. v. EÚ L 180, 10.7.2002, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34).

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Určené látky kategórie 1

Látka

Označenie podľa KN

(ak je iné ako názov)

Číselný znak KN (1)

Č. CAS (2)

1-Fenylpropán-2-ón

Fenylacetón

2914 31 00

103-79-7

Kyselina N-acetylantranilová

Kyselina 2-acetamidobenzoová

2924 23 00

89-52-1

Izosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metyléndioxyfenylpropán-2-ón

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrol

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrín

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrín

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrín

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrín

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamín

 

2939 62 00

113-15-5

Kyselina lysergová

 

2939 63 00

82-58-6

Stereoizometrické formy látok uvedených v tejto kategórii okrem katínu (3), ak takéto formy môžu existovať.

Soli látok uvedených v tejto kategórii, ak takéto soli existujú a nie sú soli katínu.


Kategória 2

Látka

Označenie podľa KN

(ak je iné ako názov)

Číselný znak KN (4)

Č. CAS (5)

Acetanhydrid

 

2915 24 00

108-24-7

Kyselina fenyloctová

 

2916 34 00

103-82-2

Kyselina antranilová

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidín

 

2933 32 00

110-89-4

Manganistan draselný

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli látok uvedených v tejto kategórii, ak takéto soli môžu existovať.


Kategória 3

Látka

Označenie podľa KN

(ak je iné ako názov)

Číselný znak KN (6)

Č. CAS (7)

Kyselina chlorovodíková

Chlorovodík

2806 10 00

7647-01-0

Kyselina sírová

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluén

 

2902 30 00

108-88-3

Etyléter

Dietyléter

2909 11 00

60-29-7

Acetón

 

2914 11 00

67-64-1

Metyletylketón

Butanón

2914 12 00

78-93-3

Soli látok uvedených v tejto kategórii, ak takéto soli môžu existovať, a nie sú to soli kyseliny chlorovodíkovej ani kyseliny sírovej.


(1)  Ú. v. ES L 290, 28.10.2002, s. 1.

(2)  Číslo CAS je „číslo v registri Chemical Abstracts Service“, čo je jedinečný číselný identifikátor, ktorý je osobitný pre každú látku a jej štruktúru. Číslo CAS je osobitné pre každý izomér a pre každú soľ každého izoméru. Predpokladá sa, že čísla CAS pre soli látok uvedených vyššie sú iné než sú dané čísla.

(3)  Nazvané tiež (+)-norpseudoefedrín, kód KN 2939 43 00, č. CAS 492-39-7.

(4)  Ú. v. ES L 290, 28.10.2002, s. 1.

(5)  Číslo CAS je „číslo v registri Chemical Abstracts Service“, čo je jedinečný číselný identifikátor, ktorý je osobitný pre každú látku a jej štruktúru. Číslo CAS je osobitné pre každý izomér a pre každú soľ každého izoméru. Predpokladá sa, že čísla CAS pre soli látok uvedených vyššie sú iné než sú dané čísla.

(6)  Ú. v. ES L 290, 28.10.2002, s. 1.

(7)  Číslo CAS je „číslo v registri Chemical Abstracts Service“, čo je jedinečný číselný identifikátor, ktorý je osobitný pre každú látku a jej štruktúru. Číslo CAS je osobitné pre každý izomér a pre každú soľ každého izoméru. Predpokladá sa, že čísla CAS pre soli látok uvedených vyššie sú iné než sú dané čísla.