21.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 276/35


A BIZOTTSÁG 2005/70/EK IRÁNYELVE

(2005. október 20.)

a gabonafélékben, valamint az egyes állati és növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található egyes peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározása tekintetében a 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a következő meglévő hatóanyagokkal egészült ki: glifozát a 2001/99/EK bizottsági irányelv (6) által; klórprofám a 2004/20/EK bizottsági irányelv (7) által; valamint bromoxinil és ioxinil a 2004/58/EK bizottsági irányelv (8) által.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a következő új hatóanyagokkal egészült ki: dimeténamid-P és flurtamon a 2003/84/EK bizottsági irányelv (9) által; propoxikarbazon és zoxamid a 2003/119/EK bizottsági irányelv (10) által; flazaszulfuron és piraklosztrobin a 2004/30/EK bizottsági irányelv (11) által; quinoxifen a 2004/60/EK bizottsági irányelv (12) által; mepanipirim a 2004/62/EK bizottsági irányelv (13) által.

(3)

Az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele azok tervezett felhasználására vonatkozó és rendelkezésre bocsátott információk értékelésén alapult. A tervezett felhasználásra vonatkozó információkat a tagállamok a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban nyújtották be. A rendelkezésre bocsátott információkat felülvizsgálták, és az elégséges egyes maximális szermaradvány-határértékek rögzítéséhez.

(4)

A közösségi maximális szermaradvány-határértékeket és a Codex Alimentarius által javasolt határértékeket hasonló eljárásokat követve megállapítják és értékelik. A klórprofámra és a glifozátra vonatkozóan számos, a Codex által megállapított maximális szermaradvány-határérték létezik. Közösségi maximális szermaradvány-határértékek találhatók a klórprofámra a 76/895/EGK irányelvben (82/528/EGK tanácsi irányelv (14)), valamint a glifozátra a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvben (1998/82/EK tanácsi irányelv (15)). Ezeket vették figyelembe az érintett maximális szermaradvány-határértékeknek az ezen irányelv elfogadásával történő meghatározásakor. A Codexben szereplő azon maximális szermaradvány-határértékeket, amelyeket a közeljövőben visszavonásra ajánlanak, nem vették figyelembe. A Codexben szereplő maximális szermaradvány-határértékeken alapuló maximális szermaradvány-határértékeket a fogyasztókat érintő kockázatok szempontjából értékelték. A Bizottság rendelkezésére álló tanulmányokon alapuló toxikológiai végpontok alkalmazásakor nem állapítottak meg kockázatot.

(5)

A Bizottság felülvizsgálati jelentései, amelyeket az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében való feltüntetése érdekében készítettek, rögzítették azokra az anyagokra a megengedhető napi bevitelt (ADI) és szükség esetén az akut referenciadózist (ARfD). Az érintett hatóanyagokkal kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak kiszolgáltatottságát a közösségi eljárásokkal összhangban mérték fel. Figyelembe vették az Egészségügyi Világszervezet által kiadott iránymutatásokat (16) is, valamint a Növényügyi Tudományos Bizottságnak az alkalmazott módszertanra vonatkozó véleményét (17). Megállapítást nyert, hogy a javasolt maximális szermaradvány-határértékek nem lépik túl a megengedhető napi bevitelt (ADI) és az akut referenciadózist (ARfD).

(6)

A fogyasztóknak a növényvédő szerek nem megengedett használatából származó szermaradványoktól történő megfelelő megóvása érdekében, az adott termék/szermaradvány kombinációk tekintetében az analitikai meghatározás alsó határán kell meghatározni az ideiglenes maximális szermaradvány-határértékeket.

(7)

Az ilyen ideiglenes maximális szermaradványok közösségi határértékeinek meghatározása nem zárja ki, hogy a tagállamok az érintett anyagokra vonatkozóan ideiglenes maximális szermaradvány-határértékeket állapítsanak meg a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával és annak VI. mellékletével összhangban. Megállapítást nyert, hogy egy négyéves időszak elegendő az érintett hatóanyag további használatának engedélyezésére. Az ideiglenes maximális szermaradvány-határérték akkor véglegessé válik.

(8)

Szükséges ezért a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvek mellékleteinek az ezen növényvédő szerek használatából származó valamennyi maximális szermaradvány-határértékkel történő kiegészítése vagy felcserélése azok tiltott használatának megfelelő felügyelete és ellenőrzése, valamint a fogyasztók védelme érdekében. Amennyiben a maximális szermaradvány-határértékeket már megállapították az említett irányelvek mellékleteiben, azokat helyénvaló módosítani. Amennyiben a maximális szermaradvány-határértékeket még nem állapították meg, helyénvaló azokat első alkalommal meghatározni.

(9)

A glifozát észterként vagy sóként használt. A glifozát-trimézium só esetében a trimetil-szulfónium-kation maradványanyaga toxikológiai szempontból jelentős. Ezért szükséges erre a kationra vonatkozóan is a maximális szermaradvány-határértékeket megállapítani.

(10)

Következésképen a 76/895/EGK irányelvnek a klórprofám maximális szermaradvány-határértékeit meghatározó rendelkezéseit el kell hagyni.

(11)

A 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv II. mellékletében a klórprofámra vonatkozó sort el kell hagyni.

2. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet A. része az ezen irányelv I. mellékletében meghatározottak szerint a következőkre vonatkozó sorokkal egészül ki: bromoxinil, klórprofám, dimeténamid-P, flazaszulfuron, flurtamon, ioxinil, mepanipirim, propoxikarbazon, piraklosztrobin, quinoxifen, trimetil-szulfónium-kation és zoxamid.

2.

A II. melléklet A. részében a glifozátra vonatkozó sor helyébe az ezen irányelv II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 86/363/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet A. része az ezen irányelv III. mellékletében meghatározottak szerint a következőkre vonatkozó sorokkal egészül ki: bromoxinil, klórprofám, ioxinil, piraklosztrobin, quinoxifen és trimetil-szulfónium-kation.

2.

A II. melléklet B. részében a glifozátra vonatkozó sor helyébe az ezen irányelv IV. mellékletének szövege lép.

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben az ezen irányelv V. mellékletében meghatározottak szerint a következőkre vonatkozó sorokkal egészül ki: bromoxinil, klórprofám, dimeténamid-P, flaza-szulfuron, flurtamon, ioxinil, mepanipirim, propoxikarbazon, piraklosztrobin, quinoxifen, trimetil-szulfónium-kation és zoxamid.

2.

A II. mellékletben a glifozátra vonatkozó sor helyébe az ezen irányelv VI. mellékletének szövege lép.

5. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2006. április 21-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az ezen irányelvnek való megfeleléshez. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal az ilyen rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelésre vonatkozó táblázatot.

A rendelkezéseket a tagállamok 2007. április 21-től alkalmazzák.

Amennyiben a tagállamok elfogadják a rendelkezéseket, azoknak az erre az irányelvre történő hivatkozást kell tartalmazniuk, vagy azokat a hivatalos kihirdetésük alkalmával az ezen irányelvre vonatkozó hivatkozásnak kell kísérnie. A tagállamok maguk határozzák meg a hivatkozás formáját.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen irányelv által érintett területek tekintetében elfogadott nemzeti jogszabályok főbb rendelkezéseiről.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 2003/118/EK bizottsági irányelvvel (HL L 327., 2003.12.16., 25. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2005/48/EK bizottsági irányelvvel (HL L 219., 2005.8.24., 29. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2005/48/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2005/48/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK irányelvvel (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 304., 2001.11.21., 14. o.

(7)  HL L 70., 2004.3.9., 32. o.

(8)  HL L 120., 2004.4.24., 26. o.

(9)  HL L 247., 2003.9.30., 20. o. A 2004/64/EK irányelvvel (HL L 125., 2004.4.28., 42. o.) módosított irányelv.

(10)  HL L 325., 2003.12.12., 41. o.

(11)  HL L 77., 2004.3.13., 50. o.

(12)  HL L 120., 2004.4.24., 39. o. A 2004/97/EK irányelvvel (HL L 301., 2004.9.28., 53. o.) módosított irányelv.

(13)  HL L 125., 2004.4.28., 38. o.

(14)  HL L 234., 1982.8.9., 1. o.

(15)  HL L 290., 1998.10.29., 25. o.

(16)  A peszticid-szermaradványok napi bevitelének kiszámítására vonatkozó iránymutatások (felülvizsgált), amely a GEMS/Élelmiszer-program által készült együttműködésben a peszticid-szermaradványokkal foglalkozó Élelmiszerkönyv-bizottsággal, és amelyet az Egészségügyi Világszervezet adott ki 1997-ben (WHO/FSF/FOS/97.7).

(17)  A Növényügyi Tudományos Bizottság véleménye a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdésekről (A Növényügyi Tudományos Bizottság 1998. július 14-i véleménye) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradványok

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm)

Bromoxinil, ideértve annak bromoxinilként kifejezett észtereit

0,10 (2) Kukorica

0,05 (1)  (2) Egyéb gabonafélék

Klórprofám (klórprofámként kifejezett klórprofám és 3-klóranilin)

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Dimeténamid-P, ideértve a komponens izomerek egyéb keverékeit (izomerek összege)

0,01 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Flazaszulfuron

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Flutarmon

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Ioxinil, ideértve annak ionixilként kifejezett észtereit

0,05 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Mepanipirim és annak metabolitja (mepanipirimként kifejezett 2-anilin-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidin)

0,01 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Propoxikarbazon, annak sói és propoxikarbazonként számított 2-hidroxipropoxi-propoxikarbazon

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Piraklosztrobin

0,1 (2) Búza

0,3 (2) Árpa

0,1 (2) Rozs

0,3 (2) Zab

0,1 (2) Tritikálé

0,02 (1)  (2) Egyéb gabonafélék

Quinoxifen

0,02 (1)  (2) Búza

0,2 (2) Árpa

0,02 (1)  (2) Rozs

0,2 (2) Zab

0,02 (1)  (2) Tritikálé

0,02 (1)  (2) Egyéb gabonafélék

A glifozát felhasználásából származó trimetil-szulfónium-kation

5 (2) Búza

10 (2) Árpa

5 (2) Rozs

10 (2) Zab

5 (2) Tritikálé

0,05 (1)  (2) Egyéb gabonafélék

Zoxamid

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-határértéket jelöli, feltéve hogy nem módosítják, ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik


II. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradványok

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm)

Glifozát

10 (2) Búza

20 (2) Árpa

1 (2) Kukorica

10 (2) Rozs

20 (2) Zabfélék

20 (2) Cirok

10 (2) Tritikálé

0,1 (1)  (2) Egyéb gabonafélék


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-értéket jelöli, feltéve hogy azt nem módosítják: ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik.


III. MELLÉKLET

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm)

Peszticid-szermaradványok

az I. melléklet ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 és 1602 vámtarifaszámai alatt fesorolt hús, ideértve a zsírt, húskészítményeket, vágási mellékterméket és belsőséget, valamint az állati eredetű zsírt

az I. melléklet 0401, 0402, 0405 00 és 0406 vámtarifaszámai alatt felsorolt tej és tejtermékek

az I. melléklet 0407 00 és 0408 vámtarifaszámai alatt felsorolt friss tojás héj nélkül, madártojások és tojássárgája

Bromoxinil, ideértve annak bromoxinilként kifejezett észtereit

hús 0,05 (2); vágási melléktermék és belsőség 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

Klórprofám és 4’-hidroxiklórprofám-O-szulfonsav (4-HSA), klórprofámként kifejezve;

hús 0,05 (1)  (2); máj 0,05 (1)  (2); vese 0,2 (2)

0,2 (2)

Ioxinil, ideértve annak ionixilként kifejezett észtereit

hús 0,05 (2); vágási melléktermék és belsőség 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

Piraklosztrobin

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Quinoxifen

0,2 (2)

0,05 (2)

0,02 (1)  (2)

A glifozát felhasználásából származó trimetil-szulfónium kation

0,2 (2) marhavese

0,5 (2) marhamáj

0,2 (2) marhahús

0,1 (2) baromfivese

0,05 (1)  (2) egyéb

0,1 (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-határértéket jelöli, feltéve hogy nem módosítják, ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik.


IV. MELLÉKLET

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm)

Peszticid-szermaradvány

az I. melléklet ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 és 1602 vámtarifaszámai alatt fesorolt hús, ideértve a zsírt, húskészítményeket, vágási mellékterméket és belsőséget, valamint az állati eredetű zsírt

az I. melléklet 0401, 0402, 0405 00 és 0406 vámtarifaszámai alatt felsorolt tej és tejtermékek

az I. melléklet 0407 00 és 0408 vámtarifaszámai alatt felsorolt friss tojás héj nélkül, madártojások és tojássárgája

Glifozát

2 (2) marhavese

0,2 (2) marhavese

0,5 (2) sertésvese

0,1 (2) baromfivese

0,05 (1)  (2) egyéb

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-értéket jelöli, feltéve hogy azt nem módosítják: ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik.


V. MELLÉKLET

Azoknak az egyéni termékeknek a csoportjai és példái, amelyekre a maximális szermaradvány-határértékek alkalmazandók

Bromoxinil, ideértve annak bromoxinilként kifejezett észtereit

Klórprofám (klórprofámként kifejezett klórprofám és 3-klóranilin) (2)

Dimeténamid-P, ideértve a komponens izomerek egyéb keverékeit (izomerek összege)

Flazaszulfuron

Flurtamon

Ioxinil, ideértve annak ionixilként kifejezett észtereit

Mepanipirim és annak metabolitja (mepanipirimként kifejezett 2-anilin-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidin

Propoxikarbazon, annak sói és propoxikarbazonként számított 2-hidroxipropoxi-propoxikarbazon

Piraklosztrobin

Quinoxifen

A glifozát felhasználásából származó trimetil-szulfónium kation

Zoxamid

1.

Friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsök; diófélék

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

CITRUSFÉLÉK

 

 

 

0,02 (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

1 (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Grépfrút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöld citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (3)

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb citrusfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

ii)

HÉJASGYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesudió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadámdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenyőmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

Dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb héjasgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

ALMATERMÉSŰEK

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb almatermésűek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

CSONTHÉJASOK

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Kajszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseresznye

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

0,3 (3)

 

 

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb csonthéjasok

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

v)

BOGYÓSGYÜMÜLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Szőlő (bor, csemege)

 

 

 

0,02 (3)

 

 

3 (3)

 

 

1 (3)

 

5 (3)

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

b)

Szamóca (nem vadon termő)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

2 (3)

 

0,5 (3)

0,3 (3)

 

0,02 (1)  (3)

c)

Vesszőn termő gyümölcsök (nem vadon termő)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Szeder, földi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeder, hamvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szedermálna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb vesszőn termő gyümölcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Egyéb bogyós gyümölcsűek (nem vadon termő)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

1 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Áfonya, fekete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áfonya, nagybogyós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribiszke (piros, fekete és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszméte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb nem vadon termő bogyós gyümölcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Vadon termő bogyós és egyéb vadon termő gyümölcsök

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

vi)

DÉLIGYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Avokadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamkvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Olívabogyó

 

 

 

0,02 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Olívabogyó (étkezési célú fogyasztásra)

Olívabogyó (olajextrakció)

1 (3)

Passiógyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Egyéb déligyümölcsök

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

2.

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Cékla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Zellergumó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csicsóka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasztinák

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakszakáll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édesburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarlórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyökér- és gumós zöldségfélék

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

HAGYMAFÉLÉK

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Fokhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Vöröshagyma

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Mogyoróhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Újhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb hagymafélék

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Burgonyafélék (solanacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

 

0,5 (3)

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padlizsán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb solanacea

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

b)

Kabakosok – ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb ehető héjú kabakosok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,05 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Sárgadinnye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tökfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb nem ehető héjú kabakosok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Csemegekukorica

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

iv)

KÁPOSZTAFÉLÉK

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Virágzatukért termeszett káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, virágzatukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelbimbó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejeskáposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb fejeskáposztafélék (kelkáposzta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Leveles káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínai kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveles kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb leveles káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Karalábé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Salátafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

Zsázsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galambbegysaláta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejessaláta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endívia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb salátafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Spenótfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Spenót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mángold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb spenótfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vízitorma

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

d)

(Saláta) cikória

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

e)

Fűszernövények

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrezselyemlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb fűszernövények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

HÜVELYES ZÖLDSÉGFÉLÉK (friss)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Zöldbab (hüvellyel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldbab (fejtett)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldborsó (hüvellyel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldborsó (fejtett)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb friss hüvelyes zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii)

SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK (friss)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Spárga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articsóka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póréhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebarbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, szárukért termesztett zöldségfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii)

ÉTKEZÉSI GOMBÁK

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

b)

Vadon termő gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (3)

 

3.

Száraz hüvelyesek

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Bab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb száraz hüvelyesek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olajosmagvúak

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

Lenmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földimogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mákszem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szezámmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napraforgómag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repcemag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szójabab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (3)

 

Mustármag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyapotmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb olajosmagvúak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

5.

Burgonya

0,05 (1)  (3)

10 (2)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Újburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgonya (áru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tea (levél és szár, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Komló (szárított), beleértve a komlópelletet és a nem koncentrált port

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,5 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.

(2)  Szermaradvány-meghatározás a burgonyában kizárólag klórprofám.

(3)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-határértéket jelöli, feltéve hogy nem módosítják, ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik.


VI. MELLÉKLET

Peszticidszer-maradványok és maximális értékek mg/kg-ban (ppm)

Azoknak az egyéni termékeknek a csoportjai és példái, amelyekre a maximális szermaradvány-értékek alkalmazandók

Glifozát

1.   

Gyümölcs, friss, szárított vagy nyers, fagyasztva tartósított, hozzáadott cukrot nem tartalmazó, diófélék

i.

CITRUSFÉLÉK

 

Grépfrút

0,1 (2)

Citrom

0,1 (2)

Zöld citrom

 

Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)

0,1 (2)

Narancs

0,5 (2)

Pomelo

 

Egyéb citrusféle

0,1 (1)  (2)

ii.

HÉJASGYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)

0,1 (1)  (2)

Mandula

 

Paradió

 

Kesudió

 

Gesztenye

 

Kókuszdió

 

Mogyoró

 

Makadámdió

 

Pekándió

 

Fenyőmag

 

Pisztácia

 

Dió

 

Egyéb héjas gyümölcsűek

 

iii.

ALMATERMÉSŰEK

0,1 (1)  (2)

Alma

 

Körte

 

Birs

 

Egyéb almatermésűek

 

iv.

CSONTHÉJASOK

0,1 (1)  (2)

Kajszibarack

 

Cseresznye

 

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)

 

Szilva

 

Egyéb csonthéjasok

 

v.

v. BOGYÓS GYÜMÜLCSŰEK

 

a)

Szőlő (bor, csemege)

0,5 (2)

Csemege szőlő

 

Borszőlő

 

b)

Szamóca (nem vadon termő)

0,1 (1)  (2)

c)

Vesszőn termő gyümölcsök (nem vadon termő)

0,1 (1)  (2)

Szeder, földi

 

Szeder, hamvas

 

Szedermálna

 

Málna

 

Egyéb vesszőn termő gyümölcsök

 

d)

Egyéb bogyós gyümölcsűek (nem vadon termő)

0,1 (1)  (2)

Áfonya, fekete

 

Áfonya, nagybogyós

 

Ribiszke (piros, fekete és fehér)

 

Köszméte

 

Egyéb nem vadon termő bogyós gyümölcsök

 

e)

Vadon termő bogyós és egyéb vadon termő gyümölcsök

0,1 (1)  (2)

vi.

DÉLIGYÜMÖLCSÖK

 

Avokadó

 

Banán

 

Datolya

 

Füge

 

Kivi

 

Kamkvat

 

Licsi

 

Mangó

 

Olívabogyó

 

Olívabogyó (étkezési célú fogyasztásra)

 

Olívabogyó (olajextrakció)

1 (2)

Golgotavirág termése

 

Ananász

 

Papaya

 

Egyéb déligyümölcsök

0,05 (1)  (2)

2.   

Zöldségfélék, friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított

i.

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGFÉLÉK

0,1 (1)  (2)

Cékla

 

Sárgarépa

 

Zellergumó

 

Torma

 

Csicsóka

 

Pasztinák

 

Petrezselyemgyökér

 

Retek

 

Bakszakáll

 

Édesburgonya

 

Karórépa

 

Tarlórépa

 

Jamgyökér

 

Egyéb gyökér- és gumós zöldségfélék

 

ii.

HAGYMAFÉLÉK

0,1 (1)  (2)

Fokhagyma

 

Vöröshagyma

 

Mogyoróhagyma

 

Újhagyma

 

Egyéb hagymafélék

 

iii.

TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

0,1 (1)  (2)

a)

Burgonyafélék (solanacea)

 

Paradicsom

 

Paprika

 

Padlizsán

 

Egyéb solanacea

 

b)

Kabakosok – ehető héjúak

 

Uborka

 

Apró uborka

 

Cukkini

 

Egyéb ehető héjú kabakosok

 

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

 

Sárgadinnye

 

Tökfélék

 

Görögdinnye

 

Egyéb nem ehető héjú kabakosok

 

d)

Csemegekukorica

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLÉK

0,1 (1)  (2)

a)

Virágzatukért termeszett káposztafélék

 

Brokkoli

 

Karfiol

 

Egyéb, virágzatukért termesztett káposztafélék

 

b)

Fejképző káposztafélék

 

Kelbimbó

 

Fejeskáposzta

 

Egyéb fejképző káposztafélék (kelkáposzta)

 

c)

Leveles káposztafélék

 

Kínai kel

 

Leveles kel

 

Egyéb leveles káposztafélék

 

d)

Karalábé

 

v.

LEVÉLZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

0,1 (1)  (2)

a)

Salátafélék

 

Zsázsa

 

Galambbegysaláta

 

Fejessaláta

 

Endívia

 

Egyéb salátafélék

 

b)

Spenótfélék

 

Spenót

 

Mángold

 

Egyéb spenótfélék

 

c)

Vízitorma

 

d)

(Saláta) cikória

 

e)

Fűszernövények

 

Turbolya

 

Metélőhagyma

 

Petrezselyemlevél

 

Zellerlevél

 

Egyéb fűszernövények

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGFÉLÉK (friss)

0,1 (1)  (2)

Zöldbab (hüvellyel)

 

Zöldbab (fejtett)

 

Zöldborsó (hüvellyel)

 

Zöldborsó (fejtett)

 

Egyéb friss hüvelyes zöldségek

 

vii.

SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK (friss)

0,1 (1)  (2)

Spárga

 

Kardona

 

Zeller

 

Édeskömény

 

Articsóka

 

Póréhagyma

 

Rebarbara

 

Egyéb, szárukért termesztett zöldségfélék

 

viii.

ÉTKEZÉSI GOMBÁK

 

a)

Termesztett gomba

0,1 (1)  (2)

b)

Vadon termő gomba

50 (2)

3.   

Száraz hüvelyesek

Bab

2 (2)

Lencse

 

Borsó

10 (2)

Egyéb száraz hüvelyesek

0,1 (1)  (2)

4.   

Olajosmagvúak

Lenmag

10 (2)

Földimogyoró

 

Mákszem

 

Szezámmag

 

Napraforgómag

20 (2)

Repcemag

10 (2)

Szójabab

20 (2)

Mustármag

10 (2)

Gyapotmag

10 (2)

Egyéb olajosmagvúak

0,1 (1)  (2)

5.

Burgonya

0,5 (2)

Újburgonya

 

Burgonya (áru)

 

6.

Tea (levél és szár, szárítva, erjesztve vagy más módon, a Camellia sinensis leveléből)

2 (2)

7.

Komló (szárított), beleértve a komlópelletet és a nem koncentrált port

0,1 (1)  (2)


(1)  Az analitikai meghatározás alsó határát jelöli.

(2)  A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az ideiglenes legmagasabb szermaradvány-értéket jelöli, feltéve hogy azt nem módosítják, ez az érték 2009. november 10-től véglegessé válik.