24.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES

z 9. marca 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Oznámenie Komisie z 11. mája 1999 pod názvom „Zavádzanie rámca pre finančné trhy: akčný plán“ určuje rad krokov, ktoré sú potrebné pre dokončenie jednotného trhu finančných služieb.

(2)

Na svojom zasadaní v Lisabone 23. a 24. marca 2000 Európska rada vyzvala na uskutočnenie tohto akčného plánu do roku 2005.

(3)

Dňa 17. júla 2000 zriadila Rada Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Vo svojej záverečnej správe Výbor múdrych navrhol zavedenie štvorúrovňového regulačného rámca s cieľom dosiahnuť pružnejší, účinnejší a transparentnejší regulačný proces pre právne predpisy Spoločenstva v oblasti cenných papierov.

(4)

Vo svojej rezolúcii o účinnejšej regulácii trhu s cennými papiermi v Európskej únii uvítala štokholmská Európska rada, ktorá zasadala 23. a 24. marca 2001, správu Výboru múdrych a vyzvala na uskutočnenie štvorúrovňového prístupu.

(5)

So zreteľom na tieto trendy prijala Komisia 6. júna 2001 rozhodnutia 2001/527/ES (4) a 2001/528/ES (5), ktorými sa zriaďuje Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (VEROCP) a Európsky výbor pre cenné papiere (EVCP).

(6)

Demokratická zodpovednosť a transparentnosť musia byť základom takzvaného Lamfalussyho procesu a jeho rozšírenia a môžu sa dostatočne zabezpečiť len prostredníctvom rešpektovania medziinštitucionálnej rovnováhy s ohľadom na vykonávacie opatrenia.

(7)

Táto smernica mení a dopĺňa smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácií zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (6), 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (7), 91/675/EHS z 19. decembra 1991, ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie (8), 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (9) a 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (11), 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poist'ovní (12), 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (13), 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (14), 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (15)0 a 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte. Táto smernica sa zameriava len na určité zmeny v organizačnej štruktúre výborov. Žiadna zmena nerozširuje právomoci prijímať vykonávacie opatrenia, ktorými je podľa týchto smerníc Komisia poverená, ani právomoci Rady podľa smernice 93/6/EHS.

(8)

Vo svojom uznesení z 5. februára 2002 Európsky parlament schválil štvorúrovňový prístup k cenným papierom na základe slávnostného vyhlásenia Komisie pred Európskym parlamentom v ten istý deň a listu z 2. októbra 2001, ktorý adresoval komisár pre vnútorný trh predsedovi parlamentného Výboru pre hospodárske a menové záležitosti s ohľadom na zabezpečenie úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese. Vo svojom uznesení z 21. novembra 2002 Európsky parlament vyzval na rozšírenie určitých aspektov tohto prístupu na bankový sektor a sektor poisťovníctva, rešpektujúc jasný záväzok Rady zaručiť vhodnú inštitucionálnu rovnováhu.

(9)

Záväzky Komisie týkajúce sa právnych predpisov v oblasti cenných papierov prijaté prostredníctvom vyššie uvedeného vyhlásenia z 5. februára 2002 a listu z 2. októbra 2001 by sa mali doplniť dostatočnými zárukami týkajúcimi sa vhodnej inštitucionálnej rovnováhy.

(10)

Dňa 3. decembra 2002 vyzvala Rada Komisiu, aby boli na základe záverečnej správy Výboru múdrych vykonané opatrenia pre zostávajúce sektory finančných služieb.

(11)

Keďže orgány EÚ nemajú zatiaľ prospech s rozsiahlych praktických skúseností štvorúrovňového Lamfalussyho prístupu, vyžadujú sa tiež záruky s ohľadom na rozšírenie prístupu. Prvá a druhá predbežná správa Medziinštitucionálnej monitorovacej skupiny, ktorá monitoruje Lamfalussyho proces, navyše obsahuje určité poznámky a kritiku fungovania procesu.

(12)

Základnými cieľmi Lamfalussyho procesu sú rýchlosť prijatia právnych predpisov a ich kvalita . Úspech Lamfalussyho procesu závisí viac od politickej vôle inštitucionálnych partnerov vytvoriť primeraný rámec pre prijímanie právnych predpisov, než od urýchlenia tvorby súvisiacich technických delegovaných ustanovení. Okrem toho prílišné zdôrazňovanie rýchlosti pri tvorbe delegovaných ustanovení by mohlo vytvoriť výrazné problémy týkajúce sa kvality týchto ustanovení.

(13)

Rozšírenie Lamfalussyho procesu sa nedotýka možných rozhodnutí o organizácii dohľadu na európskej úrovni.

(14)

Pokiaľ ide o bankový sektor, úloha Poradného výboru pre bankovníctvo (PVB) zriadeného smernicou 2000/12/ES by sa mala na tieto účely upraviť.

(15)

S cieľom prijať túto upravenú úlohu by mal byť PVB nahradený „Európskym výborom pre bankovníctvo“.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2000/12/ES sú opatrenia všeobecného rozsahu a mali by sa prijať v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (16).

(17)

Prijaté vykonávacie opatrenia by nemali meniť základné ustanovenia smerníc.

(18)

Európskemu parlamentu by mala byť poskytnutá lehota tri mesiace od prvého postúpenia návrhu vykonávacích opatrení, aby ich tento mohol preskúmať a poskytnúť svoje stanovisko. Avšak v naliehavých a náležite odôvodnených prípadoch táto lehota môže byť skrátená. Ak v rámci tejto lehoty Európsky parlament schváli uznesenie, Komisia opätovne preskúma navrhované opatrenia.

(19)

Pri výkone svojich vykonávacích právomocí by Komisia mala dodržiavať tieto zásady: potrebu zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medzi investormi podporovaním vysokých štandardov transparentnosti na týchto trhoch; potrebu poskytnúť investorom širokú škálu konkurenčných investícií a úroveň poskytovania informácií a ochrany prispôsobiť ich okolnostiam; potrebu zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány konzistentne vynucovali dodržiavanie pravidiel, najmä s ohľadom na boj proti hospodárskej kriminalite; potrebu vysokej miery transparentnosti a porád so všetkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou; potrebu podporovať inovácie na finančných trhoch, ak majú byť dynamické a efektívne; potrebu zabezpečiť integritu trhu podrobným a citlivým monitorovaním finančných inovácií; dôležitosť znižovania nákladov na kapitál a zvyšovania jeho dostupnosti; dlhodobú rovnováhu vynaložených prostriedkov a ziskov pre účastníkov trhu (vrátane malých a stredných podnikov a drobných investorov) vo všetkých vykonávacích opatreniach; potrebu podporovať medzinárodnú konkurencieschopnosť finančných trhov EÚ bez toho, aby bolo dotknuté tak veľmi potrebné rozširovanie medzinárodnej spolupráce; potrebu poskytnúť priestor všetkým účastníkom trhu zavedením nariadení v celej EÚ vždy, keď je to vhodné; potrebu rešpektovať rozdiely medzi vnútroštátnymi trhmi, ak tieto nenáležite nezasahujú do súdržnosti jednotného trhu, a potrebu zabezpečiť súvislosť s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti, keďže nevyváženosť informácií a chýbajúca transparentnosť môžu ohroziť fungovanie trhov a predovšetkým môžu poškodiť spotrebiteľov a drobných investorov.

(20)

Určité existujúce ustanovenia týkajúce sa technických zmien a doplnení smernice 2000/12/ES je potrebné zosúladiť s rozhodnutím 1999/468/ES.

(21)

S cieľom zabezpečiť inštitucionálny a právny súlad s prístupom prijatým v ostatných sektoroch Spoločenstva bol rozhodnutím Komisie 2004/10/ES (17) zriadený Európsky výbor pre bankovníctvo s poradnou funkciou pomáhať Komisii pri príprave právnych predpisov Spoločenstva v oblasti bankovníctva. V smernici 2000/12/ES by sa preto mali vypustiť odkazy na poradné funkcie PVB.

(22)

Pokiaľ ide o monitorovanie sledovaných podielov pri platobnej schopnosti a likvidite úverových inštitúcií, nie sú viac potrebné právomoci PVB so zreteľom na harmonizáciu pravidiel kapitálovej primeranosti a trendov pri technikách, ktoré používajú úverové inštitúcie na meranie a riadenie svojho rizika likvidity.

(23)

Podstatný pokrok dosiahnutý pri spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi dohľadu, najmä prostredníctvom Memoranda o porozumení, naviac spôsobil, že pravidelné monitorovanie určitých individuálnych rozhodnutí orgánov dohľadu Komisiou a ich systematické vykazovanie PVB sa stalo nadbytočným.

(24)

Zriadenie Európskeho výboru pre bankovníctvo by nemalo vylúčiť ostatné formy spolupráce medzi rôznymi orgánmi, ktoré sú aktívne v oblasti regulácie a dohľadu nad úverovými inštitúciami, najmä v rámci Výboru európskych orgánov bankového dohľadu zriadeného rozhodnutím Komisie 2004/5/ES (18).

(25)

Výbor pre poistenie (VP) zriadený podľa smernice 91/675/EHS má pomáhať Komisii pri výkone vykonávacích právomocí udelených smernicami prijatými v oblasti poisťovníctva a má robiť najmä technické úpravy potrebné na zohľadnenie vývoja v sektore poisťovníctva, pričom sa tieto opatrenia prijímajú v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

(26)

Podľa smernice 91/675/EHS má VP skúmať aj všetky otázky súvisiace s uplatňovaním ustanovení Spoločenstva, ktoré sa týkajú sektora poisťovníctva, a najmä radiť Komisii o návrhoch právnych predpisov, ktoré Komisia zamýšľa predložiť Európskemu parlamentu a Rade.

(27)

S cieľom vybudovať vnútorný trh, v ktorom sú poistenci a poberatelia dávok náležite chránení, podliehajú poisťovne a zamestnanecké dôchodkové inštitúcie pôsobiace na vnútornom trhu podľa zásad slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby osobitným právnym predpisom Spoločenstva. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zachovať finančnú stabilitu by sa mali tieto právne predpisy dať rýchlo prispôsobiť zmenám trhu, ktoré ovplyvňujú tieto sektory, najmä s ohľadom na finančné a technické aspekty.

(28)

Úloha VP by sa preto mala upraviť a tento výbor by sa mal podľa toho premenovať na „Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov“. V oblasti zamestnaneckých dôchodkov by však Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov nemal riešiť aspekty pracovného práva a sociálneho práva, ako je napríklad usporiadanie zamestnaneckých režimov, a najmä povinné členstvo a výsledky dohôd kolektívneho vyjednávania.

(29)

Opatrenia potrebné na vykonávanie aktov v pôsobnosti smernice 91/675/EHS sú opatrenia všeobecného rozsahu a mali by sa prijať v súlade s článkom 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(30)

S cieľom zabezpečiť inštitucionálny a právny súlad s prístupom prijatým v ostatných sektoroch Spoločenstva bol rozhodnutím Komisie 2004/9/ES (19) zriadený Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov s poradnou funkciou na pomoc Komisii v oblasti poisťovníctva a zamestnaneckých dôchodkov. V smernici 91/675/EHS by sa preto mali o vypustiť odkazy na poradné funkcie VP.

(31)

Smernicou 85/611/EHS sa zriadil kontaktný výbor PKIPCP, ktorý pomáha Komisii pri uľahčovaní harmonizovaného vykonávania tejto smernice prostredníctvom pravidelných porád, podporovaním konzultácií medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, poskytovaním odporúčaní Komisii o zmenách a doplneniach, ktoré sa majú prijať v tejto smernici.

(32)

Kontaktný výbor PKIPCP koná aj ako „komitologický“ výbor v zmysle rozhodnutia 1999/468/ES, ktorý pomáha Komisii pri technických zmenách a doplneniach, ktoré sa majú prijať v smernici 85/611/EHS.

(33)

Dňa 3. decembra 2002 vyzvala Rada Komisiu, aby uskutočnila kroky s cieľom preniesť na EVCP, okrem iného, aj poradnú funkciu kontaktného výboru PKIPCP pre Komisiu pri výkone jej vykonávacích právomocí.

(34)

S cieľom plne zaviesť model ustanovený v posledných smerniciach v oblasti cenných papierov, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28.januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (20) — ktorá ustanovuje pre EVCP poradnú funkciu pre Komisiu pri výkone jej regulačných právomocí, pričom ponecháva, aby rozhodnutie 2001/528/ES upravovalo usporiadanie ostatných aspektov práce EVCP — je potrebné vypustiť ustanovenia, ktoré podľa článku 53 smernice 85/611/EHS určujú usporiadanie a funkcie súčasného kontaktného výboru PKIPCP mimo jeho „komitologického“ postavenia.

(35)

Právomoci EVCP by sa mali preto výslovne rozšíriť nad rámec tých, ktoré mu už boli zverené smernicou 2003/6/ES tak, aby zahŕňali funkcie v súčasnosti stanovené v smernici 85/611/EHS. Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 85/611/EHS sú opatrenia všeobecného rozsahu a mali by byť prijaté v súlade s článkom 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(36)

Je preto potrebné podľa toho zmeniť a doplniť smernice 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS, 93/6/EHS, 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ZMENY A DOPLNENIA SMERNÍC 93/6/EHS, 94/19/ES A 2000/12/ES O SEKTORE BANKOVNÍCTVA

Článok 1

Smernica 93/6/EHS

V článku 7ods. 9 v tretej vete smernice 93/6/EHS sa vypúšťajú slová „a poradnému výboru pre bankovníctvo“.

Článok 2

Smernica 94/19/ES

V článku 3 ods. 1 v treťom pododseku smernice 94/19/ES sa slová „poradný výbor pre bankovníctvo“ nahrádzajú slovami „Európsky výbor pre bankovníctvo“.

Článok 3

Smernica 2000/12/ES

Smernica 2000/12/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.

Podľa postupu uvedeného v článku 60 ods. 2 Komisia rozhodne o zmenách a doplneniach zoznamu uvedeného v odseku 3.“

2.

V článku 2 ods. 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V prípade úverových inštitúcií, pri ktorých nejde o inštitúcie založené na území novozískanom z mora, ani o inštitúcie, ktoré vznikli rozdelením, zlúčením alebo splynutím existujúcich inštitúcií závislých alebo podliehajúcich ústrednému orgánu, Komisia podľa postupu uvedeného v článku 60 ods. 2 môže stanoviť dodatočné pravidlá na uplatňovanie druhého pododseku vrátane zrušenia výnimiek uvedených v prvom pododseku, ak je toho názoru, že pridruženie nových inštitúcií, ktoré požívajú výhody z opatrení stanovených v druhom pododseku by mohlo mať nepriaznivý dosah na hospodársku súťaž.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto :

Článok 4

Povolenie

Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií, aby pred začatím svojej činnosti získali potrebné povolenie. Stanovia požiadavky pre takéto povolenie s výhradou článkov 5 až 9 a oznámia ich Komisii.“

4.

V článku 22 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

5.

V článku 22 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.

6.

Článok 23 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov:

a)

o každom povolení udelenom priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku, ktorého jeden alebo viacero materských podnikov sa spravuje právnymi predpismi tretej krajiny;

b)

vždy, keď takýto materský podnik nadobudne podiel v úverovej inštitúcii Spoločenstva v takej miere, že táto sa stane jeho dcérskym podnikom.

Ak sa udelí povolenie priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právnymi predpismi tretej krajiny, v oznámeni, ktoré adresujú príslušné orgány Komisii v súlade s článkom 11, sa uvedie štruktúra takejto skupiny.“

7.

V článku 24 ods. 2 sa slová „Poradný výbor pre bankovníctvo“ nahrádzajú slovami „Európsky výbor pre bankovníctvo“.

8.

Článok 25 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 ods. 1 a ods. 2 zmluvy, Komisia za pomoci Európskeho výboru pre bankovníctvo preskúma výsledky rokovaní uvedených v odseku 1 a výslednú situáciu.“

9.

V článku 49 ods. 2 v tretej vete sa slová „Poradnému výboru pre bankovníctvo“ nahrádzajú slovami „Európskemu výboru pre bankovníctvo.“

10.

V článku 52 ods. 9 sa tretia veta nahrádza takto:

„Daný príslušný orgán zašle takéto informácie príslušným orgánom ostatných členských štátov.“

11.

V článku 56a v druhom odseku v prvej vete sa slová „Poradný výbor pre bankovníctvo môže“ nahrádzajú slovami „Komisia môže žiadať, aby Európsky výbor pre bankovníctvo“.

12.

Hlava VI sa vypúšťa.

13.

Článok 60 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Komisii pomáha Európsky výbor pre bankovníctvo zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES (21) (ďalej len ‚výbor‘).

(21)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.“"

Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

(14)

V článku 64 ods. 2 a ods. 6 sa vypúšťajú slová „a Poradný výbor pre bankovníctvo“.

KAPITOLA II

ZMENY A DOPLNENIA SMERNÍC 73/239/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES A 2002/83/ES O SEKTOROCH POISŤOVNÍCTVA A ZAMESTNANECKÝCH DÔCHODKOV

Článok 4

Smernica 73/239/EHS

Smernica 73/239/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

„Článok 29a

1.   Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov:

a)

o každom povolení priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku, ktorého jeden alebo viacero materských podnikov sa spravuje právnymi predpismi tretej krajiny;

b)

vždy, keď takýto materský podnik nadobudne podiel v poisťovni Spoločenstva, čo spôsobí, že táto sa stane jeho dcérskym podnikom.

2.   Keď je povolenie uvedené v odseku 1 písm. a) poskytnuté priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právnymi predpismi tretej krajiny, je potrebné uviesť štruktúru skupiny v oznámení, ktoré príslušné orgány zašlú Komisii.“

2.   V článku 29b ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Za okolností opísaných v prvom pododseku môže byť tiež kedykoľvek rozhodnuté, okrem začatia rokovaní, v súlade s postupom uvedeným v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES (22) a v súlade s jeho článkom 7 ods. 3 a článkom 8, že príslušné orgány členských štátov musia obmedziť alebo odložiť svoje rozhodnutia týkajúce sa:

a)

žiadostí o povolenie nevybavených v čase prijatia rozhodnutia alebo predložených po jeho prijatí;

b)

nadobúdania podielov priamymi alebo nepriamymi materskými podnikmi, ktoré sa spravujú právnymi prepismi príslušnej tretej krajiny.

Článok 5

Smernica 91/675/EHS

Smernica 91/675/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.   Pojem „Výbor pre poistenie“ v názve sa nahrádza pojmom „Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov“.

2.   Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES (23) (ďalej len výbor).

2.   Predseda výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadeného rozhodnutím Komisie 2004/6/ES (24) sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru ako pozorovateľ.

3.   Výbor môže na zasadnutia pozvať expertov a pozorovateľov.

4.   Sekretariát výboru zabezpečuje Komisia.

3.   Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Ak akty prijaté v oblasti priameho neživotného poistenia a priameho životného poistenia, zaistenia a zamestnaneckých dôchodkov zverujú Komisii právomoci vykonávať pravidlá, ktoré tieto ustanovujú, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (25), so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

2.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Články 3 a 4 sa vypúšťajú.

Článok 6

Smernica 92/49/EHS

V smernici 92/49/EHS v článku 40 ods. 10 v prvej vete sa slová „predkladať Výboru pre poistenie správu ustanovenú podľa smernice 91/675/EHS, v ktorej zhrnie množstvo a druh“ nahrádzajú slovami „informovať Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov o množstve a druhu“.

Článok 7

Smernica 98/78/ES

Smernica 98/78/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.   Článok 10a ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 ods. 1 a ods. 2 zmluvy, Komisia za pomoci Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov preskúma výsledok rokovaní uvedených v odseku 1 a výslednú situáciu.“

2.   Článok 11 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.

Najneskôr do 1. januára 2006 vydá Komisia správu o uplatňovaní tejto smernice a, ak je to potrebné, o potrebe ďalšej harmonizácie.“

Článok 8

Smernica 2002/83/ES

Smernica 2002/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 46 ods. 9 v prvej vete sa slová „Komisia predloží Výboru pre poistenie správu so súhrnom počtu a typov“ nahrádzajú slovami „Komisia informuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov o počte a typoch“.

2.

Článok 58 sa nahrádza takto:

„Článok 58

Informácie od členských štátov Komisii

Príslušné orgány členských štátov informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov:

a)

o každom povolení priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku, ktorého jeden alebo viacero materských podnikov sa spravuje právnymi predpismi tretej krajiny;

b)

vždy, keď takýto materský podnik nadobudne podiel v poisťovni Spoločenstva, stane sa táto jeho dcérskym podnikom.

Ak sa povolenie uvedené v písmene a) udelí priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právnymi predpismi tretej krajiny, v oznámení príslušných orgánov adresovanom Komisii a ostatným príslušným úradom, sa uvedie štruktúra takejto skupiny.“

3.

Článok 65 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Komisii pomáha Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES (26).

(26)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.“"

KAPITOLA III

ZMENY A DOPLNENIA SMERNÍC 85/611/EHS A 2001/34/ES O SEKTORE CENNÝCH PAPIEROV

Článok 9

Smernica 85/611/EHS

Smernica 85/611/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6c sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 9 sa druhá veta nahrádza takto:

„Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.“;

b)

v odseku 10 sa druhá veta nahrádza takto:

„Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.“

2.

V článku 14 ods. 6 sa vypúšťa druhý pododsek.

3.

V článku 21 ods. 4 sa tretia veta nahrádza takto:

„Tieto informácie podliehajú výmene názorov v rámci Európskeho výboru pre cenné papiere.“

4.

V článku 22 ods. 4 sa štvrtá veta v treťom pododseku nahrádza takto:

„Tieto informácie môžu podliehať výmene názorov v rámci Európskeho výboru pre cenné papiere.“

5.

Názov oddielu X sa nahrádza takto:

„Európsky výbor pre cenné papiere“.

6.

Článok 53 sa vypúšťa.

7.

Článok 53a sa nahrádza takto:

Článok 53a

Technické zmeny a doplnenia tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 53b ods. 2 v týchto oblastiach:

a)

objasnenie definícií, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice v rámci celého Spoločenstva;

b)

zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií v súlade s následnými právnymi predpismi o PKIPCP a súvisiacimi záležitosťami.“

8.

Vkladá sa tento článok :

Článok 53b

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (27), ďalej len výbor.

Ak je odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES (28) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

(27)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33)."

(28)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“"

Článok 10

Smernica 2001/34/ES

Smernica 2001/34/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 108 sa vypúšťa.

2.

Článok 109 sa nahrádza takto.

„Článok 109

1.   S cieľom úpravy minimálnej výšky predpokladanej trhovej hodnoty stanovenej v článku 43 ods. 1, so zreteľom na požiadavky hospodárskej situácie, predloží Komisia Európskemu výboru pre cenné papiere zriadenému rozhodnutím Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001 (29) návrh opatrení, ktoré sa majú prijať.

Ak je odkaz na tento odsek, články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (30), sa uplatnia so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

(29)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33)."

(30)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“"

KAPITOLA IV

ZMENY A DOPLNENIA SMERNICE 2002/87/ES O FINANČNÝCH KONGLOMERÁTOCH

Článok 11

Smernica 2002/87/ES

Článok 19 ods. 2 smernice 2002/87/ES sa nahrádza takto:

„2.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 ods. 1 a ods. 2 zmluvy, Komisia za pomoci Európskeho výboru pre bankovníctvo, Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Výboru pre finančné konglomeráty preskúma výsledky rokovaní uvedených v odseku 1 a výslednú situáciu.“

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Vykonávacie opatrenia

1.   Vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s postupom uvedeným v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 nesmú meniť základné ustanovenia týchto smerníc.

2.   Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Ak by sa mali meniť podmienky stanovené podľa zmluvy, ktoré upravujú výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, Komisia túto smernicu preskúma a, ak je to vhodné, navrhne zmeny a doplnenia. Takéto preskúmanie sa v každom prípade vykoná najneskôr do 31. decembra 2007.

Článok 13

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 13. mája 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 9. marca 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ C 58, 6.3.2004, s. 23.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. mája 2004.

(4)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).

(6)  Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2 2003, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/39/ES.

(11)  Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(12)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/87/ES.

(13)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/69/ES (Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 44).

(14)  Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(15)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(16)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.

(18)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 28.

(19)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.

(20)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.