22.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/16


OKVIRNI SKLEP SVETA 2005/214/PNZ

z dne 24. februarja 2005

o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 31(a) in 34(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Francoske republike in Kraljevine Švedske (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 potrdil načelo vzajemnega priznavanja, ki mora postati temelj pravosodnega sodelovanja tako v civilnih kot v kazenskih zadevah znotraj Unije.

(2)

Načelo vzajemnega priznavanja je treba uporabljati za denarne kazni, ki jih izrečejo pravosodni ali upravni organi, da bi olajšali izvršbo takšnih kazni v državah članicah, razen v državi, kjer je bila kazen izrečena.

(3)

Svet je 29. novembra 2000 v skladu s sklepi iz Tampereja sprejel program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih zadevah (3), pri čemer je dal prednost sprejetju instrumenta, na podlagi katerega se bo uporabljalo načelo vzajemnega priznavanja denarnih kazni (ukrep 18).

(4)

Ta okvirni sklep mora zajemati tudi denarne kazni, izrečene za prekrške v cestnem prometu.

(5)

Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava člen 6 Pogodbe in ki jih določa Listina o temeljnih pravicah Evropske unije (4), zlasti poglavje VI Listine. Ničesar v tem okvirnem sklepu se ne sme razlagati kot prepoved zavrnitve izvršbe odločb, kadar obstajajo objektivni razlogi za prepričanje, da je bila denarna kazen izrečena z namenom kaznovanja osebe na podlagi njenega spola, rase, veroizpovedi, narodnosti, državljanstva, jezika, političnega prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bi lahko bila ta oseba zaradi katerega od teh razlogov v slabšem položaju.

(6)

Ta okvirni sklep državi članici ne preprečuje uporabe njenih ustavnih pravil v zvezi s pravočasnim sodnim postopkom, svobodo združevanja, svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih medijih –

SPREJEL NASLEDNJI OKVIRNI SKLEP:

Člen 1

Opredelitve

V tem okvirnem sklepu:

(a)

„odločba“ pomeni dokončno odločbo, s katero je fizični ali pravni osebi naloženo plačilo denarne kazni, pri čemer gre za odločbo:

(i)

sodišča države izdajateljice v zvezi s kaznivim dejanjem po pravu države izdajateljice;

(ii)

organa države izdajateljice, razen sodišča, v zvezi s kaznivim dejanjem po pravu države izdajateljice, pod pogojem, da je zadevna oseba imela možnost zadevo predložiti v razsojanje sodišču, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve;

(iii)

organa države izdajateljice, razen sodišča, za dejanja, ki se po pravu države izdajateljice kaznujejo ker pomenijo kršitev pravnih predpisov, pod pogojem, da je zadevna oseba imela možnost zadevo predložiti v razsojanje sodišču, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve;

(iv)

sodišča, je pristojno zlasti za kazenske zadeve, ki je odločalo v zvezi z odločbo iz točke (iii);

(b)

„denarna kazen“ pomeni obveznost plačila:

(i)

denarnega zneska iz odločbe o obsodbi zaradi kršitve;

(ii)

odškodnine iz iste odločbe tistemu oškodovancu, ki ne more biti civilna stranka v postopku, sodišče pa izvršuje svojo kazensko pristojnost;

(iii)

denarnega zneska za stroške sodnega ali upravnega postopka, ki se zaključi z izdajo odločbe;

(iv)

denarnega zneska iz iste odločbe javnemu skladu ali organizaciji za podporo žrtvam.

Denarna kazen ne zajema:

odredb o zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja, ali premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem;

civilnopravnih odredb. ki izhajajo iz odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za vrnitev v prejšnje stanje, ter so izvršljive v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (5);

(c)

„država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri je bil izdana odločba v smislu tega okvirnega sklepa;

(d)

„država izvršiteljica“ pomeni državo članico, kateri je bil posredovana odločba v izvršbo.

Člen 2

Določitev pristojnih organov

1.   Vsaka država članica Generalni sekretariat Sveta obvesti o tem, kateri organ ali organi so po njenem nacionalnem pravu v skladu s tem okvirnim sklepom pristojni, ko je ta država članica država izdajateljica ali država izvršiteljica.

2.   Ne glede na člen 4 lahko vsaka država članica določi, če je to potrebno zaradi organizacije njenega notranjega sistema, enega ali več osrednjih organov, pristojnih za upravno posredovanje in prejemanje odločb ter za pomoč pristojnim organom.

3.   Generalni sekretariat Sveta poskrbi, da so prejete informacije na voljo vsem državam članicam in Komisiji.

Člen 3

Temeljne pravice

Ta okvirni sklep ne vpliva na obveznost spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, določenih v členu 6 Pogodbe.

Člen 4

Posredovanje odločb in vključitev osrednjega organa

1.   Odločbo skupaj s potrdilom iz tega člena, je mogoče posredovati pristojnim organom države članice, v kateri ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, premoženje ali dohodke, tam običajno prebiva ali ima, v primeru pravne osebe, tam registriran sedež.

2.   Potrdilo, katerega standardni obrazec se nahaja v prilogi, mora podpisati in potrditi točnost njegove vsebine pristojni pravosodni organ v državi izdajateljici.

3.   Pristojni organ v državi izdajateljici odločbo ali overjeno kopijo te odločbe skupaj s potrdilom posreduje neposredno pristojnemu organu v državi izvršiteljici, in sicer na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, pod pogoji, ki državi izvršiteljici omogočajo prepoznati verodostojnost. Državi izvršiteljici se pošlje izvirnik odločbe ali overjena kopija izvirnika in izvirnik potrdila, če ta to zahteva. Tudi vsa uradna obvestila se izmenjujejo neposredno med tema dvema pristojnima organoma.

4.   Država izdajateljica posreduje odločbo vsakič le eni državi izvršiteljici.

5.   Če pristojni organ v državi izvršiteljici pristojnemu organu v državi izdajateljici ni znan, slednji z ustreznim poizvedovanjem poskrbi, tudi prek točk za stike Evropske pravosodne mreže (6), da od države izvršiteljice pridobi zadevne podatke.

6.   Če določen organ v državi izvršiteljici, ki prejme odločbo, nima pristojnosti za njeno priznavanje in izvršbo, to odločbo po uradni dolžnosti posreduje pristojnemu organu in o tem ustrezno obvesti pristojni organ v državi izdajateljici.

7.   Združeno kraljestvo oziroma Irska lahko v izjavi sporočita, da je treba odločbo skupaj s potrdilom posredovati prek osrednjega organa ali organov, navedenega(-ih) v izjavi. Ti državi članici lahko področje uporabe takšne izjave kadar koli omejita z drugo izjavo, da bi tako povečali učinek odstavka 3. To storita, ko zanju začnejo veljati določbe Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, ki se nanašajo na vzajemno pravno pomoč. Vsaka izjava se deponira pri generalnem sekretariatu Sveta in se o njej uradno obvesti Komisija.

Člen 5

Področje uporabe

1.   Če so naslednje kršitve kaznive v skladu z opredelitvijo po zakonodaji države izdajateljice, imajo pod pogoji iz tega okvirnega sklepa in brez preverjanja dvojne kaznivosti dejanja, za posledico priznanje in izvršbo odločb:

udeležba v hudodelski združbi,

terorizem,

trgovina z ljudmi,

spolna zloraba otrok in otroška pornografija,

nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,

nedovoljen promet z orožjem, strelivom in razstrelivi,

korupcija,

goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropskih skupnosti v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem,

ponarejanje denarja, vključno z eurom,

kazniva dejanja, povezana z računalništvom,

kazniva dejanja zoper okolje, vključno z nedovoljenim prometom z ogroženimi živalskimi vrstami ter z ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami,

omogočanje nezakonitega vstopa in bivanja,

umor, huda telesna poškodba,

nedovoljeno trgovanje s človeškimi organi in tkivi,

ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,

rasizem in ksenofobija,

organiziran ali oborožen rop,

nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,

goljufija,

izsiljevanje in oderuštvo,

ponarejanje in piratstvo,

ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,

ponarejanje plačilnih sredstev,

nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,

nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi;

promet z ukradenimi vozili,

posilstvo,

požig,

kazniva dejanja, ki sodijo v pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča,

protipravna ugrabitev letal/ladij,

sabotaža,

ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v prometu, vključno s kršitvami pravil o številu ur vožnje in času počitka, ter predpisov o nevarnem blagu,

tihotapljenje blaga,

kršitve pravic intelektualne lastnine,

grožnje in nasilna dejanja nad osebami, vključno z nasiljem na športnih prireditvah,

kaznivo dejanje povzročitve škode,

kraja,

kršitve, ki jih ugotovi država izdajateljica in pri katerih velja izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov, sprejetih na podlagi Pogodbe ES ali naslova VI Pogodbe EU.

2.   Svet lahko kadar koli na seznam iz odstavka 2 uvrsti še druge kategorije kršitev, s soglasnim odločanjem, po posvetovanju z Evropskim parlamentom, pod pogoji iz člena 39(1) Pogodbe EU.

Svet glede na poročilo, ki mu ga predloži Komisija po členu 20(5), preuči, ali je treba seznam razširiti ali spremeniti. Svet pozneje še nadalje preuči to vprašanje na podlagi poročila o uporabi Okvirnega sklepa v praksi, ki ga pripravi Komisija v petih letih po datumu iz člena 20(1).

3.   Država izvršiteljica lahko pri kršitvah, razen tistih iz odstavka 1, prizna in izvrši odločbo pod pogojem, da gre za odločbo v zvezi z ravnanjem, ki bi po pravu države izvršiteljice predstavljalo kršitev, ne glede na to, kateri so njegovi elementi oziroma kako je opisano.

Člen 6

Priznavanje in izvršba odločb

Pristojni organi v državi izvršiteljici priznajo odločbo, ki jim je bila posredovana v skladu s členom 4, brez nadaljnjih formalnosti in nemudoma ukrenejo vse potrebno za njeno izvršbo, razen če pristojni organ sklene, da bo uveljavljal enega izmed razlogov za zavrnitev priznanja ali izvršbe, ki so predvideni v členu 7.

Člen 7

Razlogi za zavrnitev priznanja ali izvršitve

1.   Pristojni organi v državi izvršiteljici lahko zavrnejo priznanje in izvršbo odločbe, če potrdilo iz člena 4 ni predloženo, je nepopolno ali očitno ne ustreza odločbi.

2.   Poleg tega lahko pristojni organ v državi izvršiteljici priznanje ali izvršbo odločbe zavrne, če:

(a)

je bila zoper obsojeno osebo izdana odločba za ista dejanja, v državi izvršiteljici ali v kateri koli drugi državi, razen države izdajateljice in države izvršiteljice, ter je bila v slednjem primeru ta odločba že izvršena;

(b)

se v katerem od primerov iz člena 5(3) odločba nanaša na dejanja, ki po pravu države izvršiteljice ne bi predstavljala kršitve;

(c)

je izvršba odločbe po pravu države izvršiteljice zastarala in se odločba nanaša na dejanja, za katera je ta država pristojna po svojem notranjem pravu;

(d)

se odločba nanaša na dejanja:

(i)

za katera se po pravu države izvršiteljice šteje, da so bila v celoti ali delno storjena na ozemlju države izvršiteljice ali na kraju, ki se tako obravnava; ali

(ii)

ki so bila storjena izven ozemlja države izdajateljice in pravo države izvršiteljice za iste kršitve, če so storjene zunaj njenega ozemlja, ne dopušča pregona;

(e)

je po pravu države izvršiteljice predvidena imuniteta, ki onemogoča izvršbo odločbe;

(f)

če je odločba izdana zoper fizično osebo, ki po pravu države izvršiteljice zaradi svoje starosti še ne bi mogla biti kazensko odgovorna za dejanja, na katera se nanaša izdana odločba;

(g)

glede na potrdilo iz člena 4:

(i)

v skladu s pravom države izdajateljice v pisnem postopku zadevna oseba osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega v skladu z nacionalnim pravom, ni bila obveščena o pravici izpodbijanja odločbe in o rokih za takšno pravno sredstvo;

(ii)

se zadevna oseba postopka ni udeležila osebno, razen če je v potrdilu navedeno, da:

je bila oseba osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega v skladu z nacionalnim pravom, o postopku obveščena v skladu s pravom države izdajateljice, ali

je oseba navedla, da ne bo izpodbijala odločbe;

(h)

denarna kazen znaša manj kot 70 EUR ali je enakovredna tej vsoti.

3.   Preden pristojni organ v državi izvršiteljici v primerih iz odstavkov 1 in 2(c) in (g) odloči, da bo bodisi v celoti bodisi delno zavrnil priznanje in izvršbo odločbe, se na kakršen koli primeren način posvetuje s pristojnim organom v državi izdajateljici in ga po potrebi zaprosi, da mu brez odlašanja posreduje informacije, ki jih potrebuje.

Člen 8

Določitev zneska, ki ga je treba plačati

1.   Če se ugotovi, da se odločba nanaša na dejanja, ki niso bila izvedena na ozemlju države izdajateljice, lahko država izvršiteljica odloči, da bo znižala znesek denarne kazni v izvrševanju na najvišji znesek, ki je predviden za istovrstna dejanja po nacionalnem pravu države izvršiteljice, če so ta dejanja v njeni pristojnosti.

2.   Pristojni organ države izvršiteljice, če je potrebno, denarno kazen pretvori v valuto države izvršiteljice po menjalnem tečaju, ki je veljal na dan izreka kazni.

Člen 9

Izvršilni predpisi

1.   Za izvršbo odločbe ne glede na odstavek 3 in člen 10 velja pravo države izvršiteljice na enak način kot pri denarnih kaznih, ki jih izreče država izvršiteljica. Organi države izvršiteljice so edini pristojni za odločanje v izvršilnih postopkih in določanje s tem povezanih ukrepov, vključno z razlogi za ustavitev izvršitve.

2.   Kjer lahko obsojena oseba v eni od držav predloži dokazilo o celotnem ali delnem plačilu, se pristojni organ države izvršiteljice posvetuje s pristojnim organom države izdajateljice na način iz člena7(3). Vsak del na kakršen koli način in v kateri koli državi izterjane kazni se v celoti odšteje od zneska, ki je predmet izvršbe v državi izvršiteljici.

3.   Denarna kazen, izrečena za pravno osebo, se izvrši, tudi če država izvršiteljica ne priznava načela kazenske odgovornosti pravnih oseb.

Člen 10

Zaporna kazen ali druga nadomestna kazen za neizterjano denarno kazen

Kjer v celoti ali delno ni mogoče izvršiti odločbe, lahko država izvršiteljica odredi nadomestno kazen, vključno z zaporno kaznijo, če v takšnih primerih tako določajo njeni zakoni in je država izdajateljica dovolila izrek takšne nadomestne kazni v potrdilu iz člena 4. Višina nadomestne kazni se določi v skladu s pravom države izvršiteljice, vendar ne presega najvišje možne kazni, navedene v potrdilu, ki ga posreduje država izdajateljica.

Člen 11

Amnestija, pomilostitev in obnova postopka

1.   Amnestijo in pomilostitev lahko dovolita država izdajateljica in država izvršiteljica.

2.   Ne glede na člen 10 lahko o prošnji za obnovo postopka odloči samo država izdajateljica.

Člen 12

Ustavitev izvršbe

1.   Pristojni organ države izdajateljice nemudoma obvesti pristojni organ države izvršiteljice o kateri koli odločbi ali ukrepu, zaradi katerega odločba ni več izvršljiva ali je v državi izvršiteljici zaradi katerega koli drugega razloga umaknjena.

2.   Država izvršiteljica ustavi izvršbo odločbe takoj, ko jo pristojni organ države izdajateljice obvesti o taki odločitvi ali ukrepu.

Člen 13

Prihodek od izvršbe odločb

Prihodek od izvršbe odločb pripada državi izvršiteljici, razen če se država izdajateljica in država izvršiteljica dogovorita drugače, zlasti v primerih iz člena 1(b)(ii).

Člen 14

Obveščanje s strani države izvršiteljice

Pristojni organ države izvršiteljice na način, ki omogoča pisni zapis, nemudoma obvesti pristojni organ države izdajateljice o:

(a)

posredovanju odločbe pristojnemu organu v skladu s členom 4(6);

(b)

kakršni koli odločitvi o zavrnitvi priznanja in izvršbe odločbe v skladu s členom 7 ali 20(3), skupaj z utemeljitvijo odločitve;

(c)

popolni ali delni zavrnitvi izvršbe odločbe zaradi razlogov iz členov 8, 9(1) in (2) ter 11(1);

(d)

izvršbi odločbe, takoj ko je bila ta zaključena;

(e)

uporabi nadomestne kazni v skladu s členom 10.

Člen 15

Posledice posredovanja odločbe

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 država izdajateljica ne sme izvršiti odločbe, posredovane v skladu s členom 4.

2.   Država izdajateljica ponovno pridobi pravico do izvršbe odločbe:

(a)

potem ko jo država izvršiteljica obvesti o popolni ali delni zavrnitvi izvršbe, priznanja ali izvršbe odločbe v primeru iz člena 7, z izjemo člena 7(2)(a), v primeru iz člena 11(1) in člena 20(3); ali

(b)

če država izdajateljica obvesti državo izvršiteljico, da je odločbo v skladu s členom 12 umaknila iz države izvršiteljice.

3.   Če po posredovanju odločbe v skladu s členom 4 organ države izdajateljice prejme kakršen koli denarni znesek, ki ga je obsojena oseba prostovoljno plačala na podlagi odločbe, ta organ o tem nemudoma obvesti pristojni organ v državi izvršiteljici. Uporabi se člen 9(2).

Člen 16

Jeziki

1.   Potrdilo, katerega standardni obrazec se nahaja v Prilogi, mora biti prevedeno v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov države izvršiteljice. Vsaka država članica lahko ob sprejetju tega okvirnega sklepa ali pozneje v izjavi, deponirani pri generalnem sekretariatu Sveta, navede, da bo sprejela prevod v enega ali več drugih uradnih jezikov Unije.

2.   Izvršba odločbe se lahko odloži za čas, potreben za pridobitev njenega prevoda na stroške države izvršiteljice.

Člen 17

Stroški

Države članice med seboj ne zahtevajo povračila stroškov, nastalih pri uporabi tega okvirnega sklepa.

Člen 18

Razmerje do drugih sporazumov ali dogovorov

Ta okvirni sklep ne preprečuje uporabe dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov med državami članicami, kolikor takšni sporazumi ali dogovori dovoljujejo prekoračitev določb tega okvirnega sklepa in prispevajo k poenostavitvi ali nadaljnjem olajšanju izvršilnih postopkov za denarne kazni.

Člen 19

Ozemeljska uporaba

Ta okvirni sklep se uporablja za Gibraltar.

Člen 20

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa do 22. marca 2007.

2.   Vsaka država članica lahko do pet let po začetku veljavnosti tega okvirnega sklepa njegovo uporabo omeji na:

(a)

odločbe iz člena 1(a)(i) in (iv); in/ali

(b)

pri pravnih osebah, na odločbe o ravnanju, za katerega evropski instrument predvideva uporabo načela odgovornosti pravnih oseb.

Država članica, ki želi uporabiti ta odstavek, o uradno obvesti generalni sekretariat Sveta ob sprejetju tega okvirnega sklepa ustrezno izjavo. Izjava se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Če je potrdilo iz člena 4 razlog za domnevo, da so bile kršene temeljne pravice ali temeljna pravna načela iz člena 6 Pogodbe, lahko vsaka država članica ugovarja priznavanju in izvršbi odločb. Uporabi se postopek iz člena 7(3).

4.   Vsaka država članica lahko uporabi načelo vzajemnosti v zvezi z državo članico, ki uporabi odstavek 2.

5.   Države članice posredujejo Generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji besedilo določb, s katerimi prenesejo v nacionalno pravo obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sklepa. Na podlagi poročila, ki ga na podlagi teh informacij pripravi Komisija, Svet do najpozneje do 22. marca 2008 oceni, v kakšni meri države članice upoštevajo ta okvirni sklep.

6.   Generalni sekretariat Sveta uradno obvesti države članice in Komisijo o izjavah, podanih na podlagi členov 4(7) in 16.

7.   Država članica, ki ima ponavljajoče se težave ali se srečuje z nezadostno dejavnostjo druge države članice pri vzajemnem priznavanju in izvršbi odločb in tega ni rešila z dvostranskimi posvetovanji, lahko brez poseganja v člen 35(7) Pogodbe o tem obvesti Svet, zato da se na ravni države članice oceni izvajanje tega okvirnega sklepa.

8.   Vsaka država članica, ki v določenem koledarskem letu uporabi odstavek 3, Svet in Komisijo na začetku naslednjega koledarskega leta obvesti o primerih, v katerih je bilo zaradi razlogov, navedenih v tej določbi, zavrnjeno priznanje ali izvršbo odločbe.

9.   Komisija v sedmih letih po začetku veljavnosti tega okvirnega sklepa na podlagi prejetih informacij pripravi poročilo, kateremu priloži vse pobude, ki se ji zdijo primerne. Svet na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali naj se odstavek 3 tega člena ohrani ali nadomesti z natančnejšo določbo.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta okvirni sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. februarja 2005

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 278, 2.10.2001, str. 4.

(2)  UL C 271 E, 7.11.2002, str. 423.

(3)  UL C 12, 15.1.2001, str. 10.

(4)  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

(5)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2245/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 10).

(6)  Skupni ukrep Sveta 98/428/PNZ z dne 29. junija 1998 o vzpostavitvi Evropske pravosodne mreže (UL L 191, 7.7.1998, str. 4).


PRILOGA

POTRDILO

iz člena 4 Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni

(a)

*

Država izdajateljica:

*

Država izvršiteljica:

(b)

Organ, ki je izdal odločbo o plačilu denarne kazni:

 

Uradni naziv:

 

Naslov:

 

 

Številka zadeve

 

Tel. (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)

 

Faks (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)

 

E-pošta (če je na voljo)

 

Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati z organom, ki je odločbo izdal

 

 

Podatki o osebi(-ah), na katero(-e) se je mogoče obrniti, če so potrebne dodatne informacije za izvršbo odločbe ali, kjer je to primerno, za nakazilo denarja, pridobljenega z izvršbo, državi izdajateljici (ime, naziv/rang, tel., faks in e-pošta (če je na voljo)

 

 

(c)

Organ, ki je pristojen za izvršbo odločbe o plačilu denarne kazni v državi izdajateljici (če gre za drug organ, kot je naveden v točki (b)):

 

Uradni naziv:

 

 

Naslov:

 

 

Tel. (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)

 

Faks (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)

 

E-pošta (če je na voljo)

 

Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati z organom, pristojnim za izvršbo

 

Podatki o osebi(-ah), na katero(-e) se je mogoče obrniti, če so potrebne dodatne informacije za izvršbo odločbe ali, kjer je to primerno, za nakazilo denarja, pridobljenega z izvršbo, državi izdajateljici (ime, naziv/rang, tel., faks in e-pošta (če je na voljo):

 

 

(d)

V primeru, če je bil osrednji organ določen za upravno posredovanje odločb o plačilu denarnih kazni v državi izdajateljici:

 

Ime osrednjega organa:

 

 

Po potrebi kontaktna oseba (naziv/rang in ime):

 

 

Naslov:

 

 

Številka zadeve

 

Tel. (mednarodna klicna številka države) (številka omrežne skupine)

 

Faks (mednarodna klicna številka države) (številka omrežne skupine)

 

E-pošta (če je na voljo):

(e)

Organ ali organi, na katere se je možno obrniti (če sta bili izpolnjeni točki (c) in/ali (d):

Na organ iz točke (b)

se je mogoče obrniti pri vprašanjih v zvezi:

Na organ iz točke (c)

se je mogoče obrniti pri vprašanjih v zvezi:

Na organ iz točke (d)

se je mogoče obrniti pri vprašanjih v zvezi:

(f)

Informacije v zvezi s fizično ali pravno osebo, kateri je bila izrečena denarna kazen:

1.   V primeru fizične osebe

Priimek:

Ime(-na):

Dekliški priimek (po potrebi):

Vzdevki (po potrebi):

Spol:

Državljanstvo:

Enotna matična številka občana ali številka socialnega zavarovanja (če je na voljo):

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Zadnji znani naslov:

Jezik(-i), ki ga/jih oseba razume (če je znano):

 

(a)

Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker oseba, zoper katero je bila odločba izdana, tam običajno prebiva, navedite naslednje:

Običajno bivališče v državi izvršiteljici:

(b)

Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker ima oseba, zoper katero je bila odločba izdana, v državi izvršiteljici premoženje, navedite naslednje:

Opis premoženja osebe:

Lokacija, kjer se nahaja premoženje osebe:

(c)

Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker oseba, zoper katero je bila odločba izdana, v državi izvršiteljici prejema dohodek, navedite naslednje:

Opis vira(-ov) dohodka, ki ga prejema oseba:

Lokacija vira(-ov) dohodka, ki ga prejema oseba:

2.   V primeru pravne osebe:

Ime:

Oblika pravne osebe:

Številka registracije (če je na voljo) (1).

Registrirani sedež (če je na voljo) (1):

Naslov pravne osebe:

(a)

Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker ima pravna oseba, zoper katero je bila odločba izdana, v državi izvršiteljici premoženje, navedite naslednje:

Opis premoženja pravne osebe:

Lokacija, kjer se nahaja premoženje pravne osebe:

 

(b)

Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker pravna oseba, zoper katero je bila odločba izdana, v državi izvršiteljici prejema dohodek, navedite naslednje:

Opis vira(-ov) dohodka, ki ga prejema pravna oseba:

Lokacija vira(-ov) dohodka, ki ga prejema pravna oseba:

 

(g)

Odločba o plačilu denarne kazni:

1.

Vrsta odločbe o plačilu denarne kazni (odkljukajte ustrezno polje):

 (i)

Odločba sodišča države izdajateljice v zvezi s kaznivim dejanjem po pravu države izdajateljice.

 (ii)

Odločba organa države izdajateljice, razen sodišča, v zvezi s kaznivim dejanjem po pravu države izdajateljice. Potrjujemo, da je imela zadevna oseba možnost zadevo predložiti v razsojanje sodišču, ki ima pristojnost zlasti v kazenskih zadevah.

 (iii)

Odločba organa države izdajateljice, razen sodišča, v zvezi z dejanji, ki se po pravu države izdajateljice kaznujejo, ker pomenijo kršitev predpisov. Potrjujemo, da je imela zadevna oseba možnost zadevo predložiti v razsojanje sodišču, ki ima pristojnost zlasti v kazenskih zadevah.

 (iv)

Odločba sodišča, ki ima pristojnost zlasti v kazenskih zadevah, v zvezi z odločbo iz točke iii.

Odločba je bila izdana (datum)

Odločba je postala pravnomočna (datum)

Referenčna številka odločbe (če je na voljo):

Denarna kazen pomeni obveznost plačila (odkljukajte ustrezno(-a) polje(-a) ter navedite znesek(-e) in valuto):

 (i)

denarnega zneska iz odločbe o obsodbi zaradi kršitve;

Znesek:

 (ii)

odškodnine iz iste odločbe za oškodovance, kadar oškodovanec ne more biti civilna stranka v postopku, sodišče pa izvršuje svojo kazensko pristojnost;

Znesek:

 (iii)

denarnega zneska za stroške sodnega ali upravnega postopka, ki se zaključi z izdajo odločbe;

Znesek:

 (iv)

denarnega zneska javnemu skladu ali organizaciji za podporo oškodovancem, ki je določen v isti odločbi;

Znesek:

skupnega zneska denarne kazni z navedbo valute:

 

2.

Povzetek dejstev in opis okoliščin, v katerih je bila/so bile povzročena(-e) kršitev/kršitve, vključno s časom in krajem:

     

Vrsta in pravna klasifikacija kršitve/kršitev ter zakonski predpis/zakon, na podlagi katerega je bila izdana odločba:

   

3.

Kolikor kršitev/kršitve iz točke 2 pomeni(-jo) eno ali več naslednjih kršitev, to potrdi tako, da odkljukate ustrezno(-a) polje(-a):

udeležba v hudodelski združbi,

terorizem,

trgovina z ljudmi,

spolna zloraba otrok in otroška pornografija,

nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,

nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,

korupcija,

goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropskih skupnosti v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o varovanju finančnih interesov Evropskih skupnosti,

pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem,

ponarejanje denarja, vključno z eurom,

kazniva dejanja, povezana z računalništvom,

kazniva dejanja zoper okolje, vključno z nedovoljenim prometom z ogroženimi živalskimi vrstami ter z ogroženimi rastlinskimi vrstami in sortami,

omogočanje nezakonitega vstopa in bivanja,

umor, huda telesna poškodba,

nedovoljeno trgovanje s človeškimi organi in tkivi,

ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,

rasizem in ksenofobija,

organiziran ali oborožen rop,

nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,

goljufija,

izsiljevanje in oderuštvo,

ponarejanje in piratstvo,

ponarejanje uradnih dokumentov in promet z njimi,

ponarejanje plačilnih sredstev,

nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,

nedovoljen promet z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi;

promet z ukradenimi vozili,

posilstvo,

požig,

kazniva dejanja, ki sodijo v pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča,

protipravna ugrabitev letal/ladij,

sabotaža,

ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v cestnem prometu, vključno s kršitvamipravil o številu ur vožnje in času počitka, ter predpisov o nevarnem blagu,

tihotapljenje blaga,

kršitve pravic intelektualne lastnine,

grožnje in nasilna dejanja nad osebami, vključno z nasiljem na športnih prireditvah,

kaznivo dejanje povzročitve škode,

kraja,

kršitve, ki jih ugotovi država izdajateljica in pri katerih velja izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov, sprejetih na podlagi Pogodbe ES ali naslova VI Pogodbe EU.

Če odkljukate to polje, navedite natančne določbe pravnega akta, sprejetega na podlagi Pogodbe ES ali Pogodbe EU, v zvezi s kršitvijo:

  

4.

Kolikor kršitev/kršitve iz točke 2 ni(-so) zajeta(-e) v točki 3, podaj popolni opis zadevne(-ih) kršitve/kršitev:

   

(h)

Status odločbe o plačilu denarne kazni

1.

Potrjujemo, da (ustrezno odkljukajte):

 (a)

je odločba dokončna.

 (b)

po vedenju organa, ki je izdal potrdilo, odločba zoper isto osebo v zvezi z istimi dejanji v državi izvršiteljici ni bila izdana in nobena odločba, izdana v drugi državi, razen države izdajateljice ali države izvršiteljice, ni bila izvršena.

2.

Navedite, če se je v primeru uporabil pisni postopek:

 (a)

Ne.

 (b)

Da. Potrjujemo, da je bila zadevna oseba osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega v skladu z nacionalnim pravom, obveščena o pravici izpodbijanja odločbe in o rokih za takšno pravno sredstvo.

3.

Navedite, ali je bila oseba osebno navzoča pri postopku.

 (a)

Da.

 (b)

Ne. Potrjujemo,

da je bila oseba o postopku v skladu s pravom države izdajateljice obveščena osebno ali preko zastopnika, pooblaščenega v skladu z nacionalnim pravom,

ali

da je oseba navedla, da ne bo izpodbijala odločbe.

4.

Delno plačilo kazni

Če je bil del kazni že plačan državi izdajateljici ali, po vednosti organa izdajatelja potrdila, kateri drugi državi, navedite višino plačanega zneska:

 

(i)

Nadomestne kazni, vključno z zaporno kaznijo

1.

Navedite, ali država izdajateljica dovoli, da država izvršiteljica odredi nadomestne kazni v primeru, če odločbe o plačilu kazni v celoti ali delno ni mogoče izvršiti:

da

ne

2.

Če je odgovor pritrdilen, navedite, katere kazni se lahko odredijo (vrsta kazni in najvišja možna kazen):

Pripor. Najdaljše možno trajanje:

Javna dela (ali enakovredno). Najdaljše možno trajanje:

Druge kazni. Opis:

 

(j)

Druge okoliščine, ki so pomembne za zadevo (navedba neobvezna):

  

(k)

Besedilo odločbe o plačilu denarne kazni je priloženo potrdilu.

Podpis organa, ki je potrdilo izdal, in/ali njegovega zastopnika, s katerim potrdi točnost njegove vsebine:

 

Ime:

Delovno mesto (naziv/rang):

Datum:

Uradni žig (če je na voljo)


(1)  Če se odločba posreduje državi izvršiteljici, ker ima pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, v tej državi registrirani sedež, je treba navesti številko registracije in registrirani sedež.