18.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. maja 2005

o zootehniških spričevalih in podatkih za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1436)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/379/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu (1) in zlasti pete alinee člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 77/504/EGS lahko države članice zahtevajo, da čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke v prometu znotraj Skupnosti spremlja zootehniško spričevalo, ki ga izdajo odobrene rejske organizacije ali združenja („zootehniško spričevalo“). Direktiva določa tudi, da je treba podatke, ki morajo biti navedeni na zootehniškem spričevalu, poenotiti.

(2)

Vzorec zootehniškega spričevala in podatki, ki morajo biti navedeni v takem vzorcu ali v enakovrednih dokumentih, so za čistopasemsko plemensko govedo trenutno določeni v Odločbi Komisije 86/404/EGS (2), za seme in zarodke v Odločbi Komisije 88/124/EGS (3) in za jajčne celice v Odločbi Komisije 96/80/ES (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba odločbe 86/404/EGS, 88/124/EGS in 96/80/ES razveljaviti in nadomestiti z eno samo odločbo.

(3)

Določbe o identifikaciji goveda so določene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (5).

(4)

Posebne določbe o uradnem testiranju čistopasemskih bikov so določene v Direktivi Sveta 87/328/EGS z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (6).

(5)

Zootehniška spričevala morajo kupcem živali ali njihovega zarodnega materiala zagotoviti najmanjšo količino informacij, ki ustrezajo podatkom, zahtevanim z določbami 86/404/EGS, 88/124/EGS in 96/80/ES. Na podlagi izkušenj z razvojem informacijskih tehnologij in ob upoštevanju dejstva, da so nekateri rezultati genetskega ocenjevanja javno dostopni, se zdi, da priporočilo za poenoten vzorec spričevala ni več potrebno in da se določene podatke v nekaterih primerih lahko zagotovi že s sklicevanjem na njihov javni vir.

(6)

Zootehniška spričevala ali izjave, ki potrjujejo enakovredno dokumentacijo, izdajo organi, priznani v skladu z Odločbo Komisije 84/247/EGS z dne 27. aprila 1984 o določitvi meril za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo (7). Vendar se zdi primerno, da lahko zootehniška spričevala za seme izdajo tudi osemenjevalna središča in centri za shranjevanje semena, odobreni v skladu z Direktivo Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (8), in da zootehniška spričevala za zarodke lahko izdajo tudi skupine za zbiranje zarodkov, odobrene v skladu z Direktivo Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (9).

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba določa podatke, ki jih morajo vsebovati bodisi zootehniška spričevala bodisi dokumenti, ki spremljajo čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke v prometu znotraj Skupnosti. Zootehniška spričevala v skladu s to odločbo izdajo odobrene rejske organizacije ali združenja (v nadaljnjem besedilu „rejske organizacije“), ki so uradno priznani v skladu z Odločbo 84/247/EGS. Zootehniška spričevala za seme lahko izdajo tudi osemenjevalna središča ali centri za shranjevanje semena, odobreni v skladu z Direktivo 88/407/EGS, zootehniška spričevala za zarodke pa lahko izdajo tudi skupine za zbiranje zarodkov, odobrene v skladu z Direktivo 89/556/EGS, na podlagi podatkov, ki jih predloži rejska organizacija v skladu s členoma 3(2) in 5(2) te odločbe.

Člen 2

1.   Zootehniška spričevala za živali vsebujejo naslednje podatke:

(a)

naslednji naslov: „Zootehniško spričevalo, izdano v skladu z Odločbo Komisije 2005/379/ES za promet znotraj Skupnosti“;

(b)

ime rejske organizacije izdajateljice, ki je uradno priznana v skladu z Odločbo 84/247/EGS;

(c)

ime rodovniške knjige;

(d)

pasmo;

(e)

spol;

(f)

rodovniško številko živali;

(g)

datum izdaje spričevala;

(h)

sistem za identifikacijo;

(i)

identifikacijsko številko v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000;

(j)

datum rojstva;

(k)

ime in naslov rejca;

(l)

ime in naslov lastnika;

(m)

poreklo:

Oče

Stari oče

Stara mati

Originalna rodovniška številka

Originalna rodovniška številka

Originalna rodovniška številka

Mati

Stari oče

Stara mati

Originalna rodovniška številka

Originalna rodovniška številka

Originalna rodovniška številka

(n)

vse razpoložljive rezultate preskusov proizvodnih lastnosti in tekoče rezultate ocene genetske vrednosti, vključno z genetskimi posebnostmi in genetskimi okvarami pri živali sami in njenih starših ter starih starših, kot to zahteva program za rejo zadevne kategorije in živali. Če so rezultati ocene genetske vrednosti javno dostopni na internetu, zadošča sklicevanje na spletno stran, kjer so navedeni rezultati na voljo;

(o)

v primeru brejih samic, datum osemenitve ali parjenja in identifikacijo bika osemenjevalca;

(p)

ime in naziv podpisnika, datum in kraj izdaje spričevala in podpis posameznika, ki ga je pooblastila rejska organizacija izdajateljica.

2.   Vendar lahko te podatke vsebujejo tudi drugi dokumenti, ki spremljajo žival, pod pogojem, da rejska organizacija, ki hrani rodovniško knjigo, potrdi dokumente z naslednjim stavkom: „Podpisani potrjujem, da priloženi dokumenti vsebujejo podatke, ki jih zahteva člen 2 Odločbe Komisije 2005/379/ES: (…)“, dopolnjenim z izčrpnim seznamom ustreznih prilog.

Člen 3

1.   Zootehniška spričevala za seme vsebujejo naslednje podatke:

(a)

vse podatke iz člena 2 v zvezi z bikom, od katerega izhaja seme, ter njegovo krvno skupino ali rezultate testa, ki nudi enakovredne znanstvene rezultate za potrditev porekla;

(b)

informacije, ki omogočajo identifikacijo semena, datum odvzema ter ime in naslov osemenjevalnega središča ali centra za shranjevanje semena kot tudi ime in naslov prejemnika;

(c)

pri semenu, namenjenem za uradno testiranje čistokrvnih bikov, ime in naslov odobrene organizacije ali združenja, odgovornega za izvajanje testiranja v skladu z Direktivo 87/328/EGS;

(d)

ime in naziv podpisnika, datum in kraj izdaje spričevala in podpis posameznika, ki ga je pooblastila rejska organizacija izdajateljica.

2.   Vendar lahko te podatke vsebujejo tudi drugi dokumenti, ki spremljajo seme, pod pogojem, da rejska organizacija, ki hrani rodovniško knjigo, potrdi dokumente z naslednjim stavkom: „Podpisani potrjujem, da priloženi dokumenti vsebujejo podatke, ki jih zahteva člen 3 Odločbe Komisije 2005/379/ES: (…)“, dopolnjenim z izčrpnim seznamom ustreznih prilog.

Člen 4

1.   Zootehniška spričevala za jajčne celice vsebujejo naslednje podatke:

(a)

vse podatke iz člena 2 v zvezi s samico donorko, od katere izhajajo jajčne celice, ter njeno krvno skupino ali rezultate testa, ki nudi enakovredne znanstvene rezultate za potrditev porekla;

(b)

informacije, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, datum odvzema ter ime in naslov organizacije za zbiranje jajčnih celic kot tudi ime in naslov prejemnika;

(c)

kadar je v slamici več kot ena jajčna celica, natančno navedbo števila jajčnih celic, ki morajo vse izhajati od iste samice;

(d)

ime in naziv podpisnika, datum in kraj izdaje spričevala in podpis posameznika, ki ga je pooblastila rejska organizacija izdajateljica.

2.   Vendar lahko te podatke vsebujejo tudi drugi dokumenti, ki spremljajo jajčne celice, pod pogojem, da rejska organizacija, ki hrani rodovniško knjigo, potrdi dokumente z naslednjim stavkom: „Podpisani potrjujem, da priloženi dokumenti vsebujejo podatke, ki jih zahteva člen 4 Odločbe Komisije 2005/379/ES: (…)“, dopolnjenim z izčrpnim seznamom ustreznih prilog.

Člen 5

1.   Zootehniška spričevala za zarodke vsebujejo naslednje podatke:

(a)

vse podatke iz člena 2 v zvezi s samico donorko in bikom osemenjevalcem ter njunima krvnima skupinama ali rezultate testa, ki nudi enakovredne znanstvene rezultate za potrditev porekla;

(b)

informacije, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, datum odvzema ter ime in naslov skupine za zbiranje zarodkov kot tudi ime in naslov prejemnika;

(c)

kadar je v slamici več kot en zarodek, natančno navedbo števila zarodkov, ki morajo vsi imeti isto poreklo;

(d)

ime in naziv podpisnika, datum in kraj izdaje spričevala in podpis posameznika, ki ga je pooblastila rejska organizacija izdajateljica.

2.   Vendar lahko te podatke vsebujejo tudi drugi dokumenti, ki spremljajo zarodke, pod pogojem, da rejska organizacija, ki hrani rodovniško knjigo, potrdi dokumente z naslednjim stavkom: „Podpisani potrjujem, da priloženi dokumenti vsebujejo podatke, ki jih zahteva člen 5 Odločbe 2005/379/ES: (…)“, dopolnjenim z izčrpnim seznamom ustreznih prilog.

Člen 6

Odločbe 86/404/EGS, 88/124/ES in 96/80/ES se razveljavijo.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 206, 12.8.1977, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(2)  UL L 233, 20.8.1986, str. 19.

(3)  UL L 62, 8.3.1988, str. 32. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/8/ES (UL L 3, 5.1.2002, str. 53).

(4)  UL L 19, 25.1.1996, str. 50. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/8/ES.

(5)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

(6)  UL L 167, 26.6.1987, str. 54.

(7)  UL L 125, 12.5.1984, str. 58.

(8)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/101/ES (UL L 30, 4.2.2004, str. 15).

(9)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).