30.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1891/2004

z 21. októbra 2004,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (1), najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1383/2003 zaviedlo spoločné pravidlá s cieľom zabrániť vstupu, prepusteniu do voľného obehu, výstupu, vývozu, spätnému vývozu alebo prepusteniu do režimu s podmienečným oslobodením od cla falzifikátov alebo nedovolených napodobenín a takto efektívne čeliť protiprávnemu obchodovaniu s takýmto tovarom bez toho, aby sa sťažil zákonný obchod.

(2)

Nariadením (ES) č. 1383/2003 sa nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa zákazu prepustenia do režimu voľného obehu, vývozu, spätného vývozu alebo prepustenia do režimu s podmienečným oslobodením od cla tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva (2), je potrebné nahradiť nariadenie Komisie (ES) č. 1367/95 (3), ktorým sa stanovujú pravidlá o vykonávaní opatrenia Rady (ES) č. 3295/94.

(3)

V závislosti od rôznych druhov duševného vlastníctva je potrebné určiť fyzické a právnické osoby, ktoré môžu byť zástupcami držiteľa práva alebo akejkoľvek oprávnenej osoby užívať toto právo.

(4)

Je potrebné vymedziť postupy na preukázanie práva k duševnému vlastníctvu, tak ako ich vyžadujú ustanovenia článku 5 ods. 5 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1383/2003.

(5)

Na zabezpečenie harmonizácie a jednotného obsahu a formy tlačív žiadosti o prijatie opatrení v súlade s ustanovením článku 5 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) č. 1383/2003, tak ako aj informácií, ktoré majú tieto tlačivá žiadosti o prijatie opatrení obsahovať, je potrebné zaviesť tlačivo. Rovnako je potrebné určiť jazyky, ktoré sa na žiadosti o prijatie opatrenia budú používať podľa článku 5 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(6)

Je potrebné určiť druh a rozsah informácií, ktoré musí žiadosť o prijatie opatrenia obsahovať, aby mohli colné orgány ľahšie rozpoznať tovar, ktorý môže porušovať práva duševného vlastníctva.

(7)

Je potrebné určiť vzor vyhlásenia držiteľa práva, ktorý sa musí priložiť k žiadosti o prijatie opatrenia.

(8)

V záujme právnej istoty je potrebné ustanoviť začiatok lehoty v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 1383/2003.

(9)

Na jednej strane je potrebné stanoviť postupy na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, aby Komisia mohla sledovať efektívne uplatňovanie postupov určených v nariadení (ES) č. 1383/2003, vypracovať správu v primeranom čase v súlade s článkom 23 uvedeného nariadenia a na druhej strane pokúsiť sa kvantifikovať a opísať príklady podvodov a umožniť členským štátom zaviesť primeranú analýzu rizík.

(10)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od rovnakého dátumu ako nariadenie (ES) č. 1383/2003.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely článku 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1383/2003 (ďalej ako „základné nariadenie“) zástupcami držiteľa práva alebo akejkoľvek inej osoby oprávnenej užívať toto právo môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby.

Pritom právnickými osobami uvedenými v prvej vete sú správcovské spoločnosti, ktorých jediným cieľom alebo jedným zo základných cieľov je riadiť alebo spravovať autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu, združenia alebo zástupcovia, ktorí predložili žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, a pestovatelia rastlín.

Článok 2

1.   Ak držiteľ práva sám podá žiadosť o prijatie opatrenia podľa článku 5 ods. 1 základného nariadenia, právo stanovené v článku 5 ods. 5 druhom pododseku uvedeného nariadenia sa preukáže takto:

a)

v prípade práv, ktoré sú predmetom registrácie alebo na ktoré sa žiadosť podá, je ním dôkaz o registrácii oprávneným orgánom alebo o podaní na registráciu;

b)

v prípade autorských práv, príbuzných práv alebo práv na ochranu dizajnu, ktoré nie sú zaregistrované alebo o ktorých registráciu nebola podaná žiadosť, akýkoľvek dôkaz o autorstve alebo o postavení žiadateľa ako pôvodného držiteľa.

Ako dôkaz podľa ods. 1 písm. a) možno považovať kópiu potvrdenia o registrácii v národnom alebo medzinárodnom informačnom systéme.

V prípade označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobkov dôkaz uvedený v písm. a) prvého odseku musí pozostávať z dvoch povinných prvkov: z dôkazu, že držiteľ práva alebo združenie je výrobcom, a z dôkazu, že označenie pôvodu výrobkov alebo zemepisné označenie výrobkov bolo zaregistrované. Tento odsek sa primerane uplatňuje na vína a liehové nápoje.

2.   Keď žiadosť o prijatie opatrenia podá akákoľvek osoba oprávnená využívať jedno z práv uvedených v článku 2 ods. 1 základného nariadenia, na preukázanie práva je potrebné predložiť, okrem dôkazov ustanovených v odseku 1 tohto článku, aj doklad, na základe ktorého je táto osoba oprávnená užívať príslušné právo.

3.   Ak žiadosť o prijatie opatrenia podá zástupca držiteľa práva alebo akákoľvek iná osoba oprávnená využívať jedno z práv stanovených v článku 2 ods. 2 základného nariadenia, preukázaním je predloženie, okrem dôkazov uvedených v odseku 1 tohto článku, jeho oprávnenia konať.

Zástupca držiteľa práva, uvedený v prvom odseku, musí predložiť vyhlásenie držiteľa práva stanovené v článku 6 základného nariadenia, podpísané osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo na základe výnimky, predloží potvrdenie o tom, že je oprávnený hradiť všetky ďalšie náklady spojené s prijatými opatreniami colných orgánov v jeho mene podľa článku 6 základného nariadenia.

Článok 3

1.   Všetky doklady súvisiace so žiadosťou o prijatie opatrenia, stanovené v článku 5 ods. 1 a 4 základného nariadenia, ako aj rozhodnutí stanovených v ods. 7 a 8 tohto článku, oprávňujúcich podať takúto žiadosť, ako aj vyhlásenie podľa článku 6 tohto nariadenia musia zodpovedať tlačivám uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Tlačivá možno vyplniť elektronicky, písacím strojom alebo čitateľne rukou. V poslednom prípade musia byť vyplnené atramentovým perom paličkovým písmom. Pri ktoromkoľvek z použitých postupov sa nesmie gumovať, prepisovať alebo iným spôsob meniť text. Ak sa tlačivo vypĺňa elektronicky, je potrebné, aby ho žiadateľ mal prístupné v elektronickej forme na jednej alebo viacerých verejne prístupných webových stránkach. Následne sa môžu tlačivá kopírovať na súkromných kopírovacích zariadeniach.

Ak je potrebné priložiť doplňujúce prílohy uvedené v bodoch 8, 9, 10 a 11 tlačiva, na ktorom sa podáva žiadosť o prijatie opatrenia podľa článku 5 ods. 1 základného nariadenia, alebo priložiť dokumenty uvedené v bodoch 7, 8, 9 a 10 tlačiva, na ktorom sa podáva žiadosť podľa článku 5 ods. 4 tohto nariadenia, tieto prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tlačiva.

2.   Tlačivá žiadosti o prijatie opatrenia podľa článku 5 ods. 4 základného nariadenia sa vytlačia a vyplnia v jednom z úradných jazykov Spoločenstva, určených príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorých sa podáva žiadosť o prijatie opatrenia, spolu s každým ďalším prekladom, ktorý sa môže požadovať.

3.   Tlačivo tvoria dve vyhotovenia:

a)

vyhotovenie pre členský štát, v ktorom sa žiadosť podala, označené číslom 1;

b)

vyhotovenie určené pre držiteľa práva je označené číslom 2.

Tlačivo, riadne vyplnené a podpísané, doplnené zodpovedajúcim počtom výpisov pre každý členský štát označený v bode 6 tlačiva, ako aj preukázaním dokladov o práve uvedenom v bodoch 8, 9 a 10 tlačiva, sa podáva na príslušnom colnom orgáne, ktorý ho po jeho prijatí uchováva najmenej o jeden rok dlhšie, než je lehota jeho platnosti.

V prípade, ak sa výpis rozhodnutia umožňujúceho podať žiadosť o prijatie opatrenia zasiela jednému alebo viacerým členským štátom v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 4 základného nariadenia, členský štát, ktorý prijme tento výpis, bezodkladne vyplní v časti tlačiva „potvrdenie prijatia“ dátum prijatia a zašle jednu kópiu výpisu príslušnému orgánu označenému v bode 2 tlačiva.

Držiteľ práva môže počas lehoty platnosti svojej žiadosti o prijatie opatrenia v Spoločenstve požiadať v členskom štáte, v ktorom bola žiadosť o prijatie opatrenia pôvodne podaná, aby opatrenia prijal iný členský štát, predtým uvedený v žiadosti. V tomto prípade lehotou platnosti novej žiadosti je zostavajúca lehota pôvodne plynúca z pôvodnej žiadosti. Lehotu možno predĺžiť v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa na pôvodnú žiadosť.

Článok 4

Orgán, ktorého úlohou je prijímať a spracúvať žiadosti o prijatie opatrení, môže na účely ustanovení článku 5 ods. 6 základného nariadenia požiadať o informácie týkajúce sa miest výroby alebo spracúvania, distribučných sietí alebo mien oprávnených osôb, ako aj o ďalšie informácie s cieľom zjednodušiť technickú analýzu predmetných výrobkov.

Článok 5

Ak sa žiadosť o prijatie opatrenia podala v súlade s článkom 4 ods. 1 základného nariadenia v lehote troch pracovných dní pred uplynutím stanovenej lehoty a colné orgány určené na tento účel ju prijali, lehoty ustanovené v článkoch 11 a 13 tohto nariadenia začnú plynúť až odo dňa nasledujúceho po dni doručenia žiadosti.

Ak v súlade s článkom 4 ods. 1 základného nariadenia colný orgán informuje deklaranta alebo držiteľa tovaru, že pri tovare je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a že bol zaistený a jeho prepustenie je pozastavené, lehota 3 pracovných dní začne plynúť odo dňa, keď s tým bol držiteľ práv oboznámený.

Článok 6

Ak je predmetom podania žiadosti o prijatie opatrenia tovar podliehajúci skaze, je potrebné čo najskôr začať konanie o pozastavení prepustenia alebo o zaistení takéhoto tovaru.

Článok 7

1.   Ak sa uplatní článok 11 ods. 2 základného nariadenia, držiteľ práva musí informovať colné orgány o tom, že sa začalo konanie s cieľom určiť, či došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva podľa vnútroštátnych právnych predpisov. S výnimkou tovaru podliehajúceho skaze, ak zvyšná časť lehoty podľa článku 13 ods. 1 prvého pododseku základného nariadenia je na takýto postup nedostatočná, môže byť na riešenie podľa tohto postupu predĺžená podľa článku 13 ods. 1 druhého pododseku tohto nariadenia.

2.   Ak došlo k predĺženiu o desať pracovných dní na základe článku 11 základného nariadenia, nie je možné udeliť ďalšie predĺženie lehoty na základe článku 13 uvedeného nariadenia.

Článok 8

1.   Každý členský štát oznámi Komisii bez zbytočného odkladu informácie o príslušnom colnom orgáne, ustanovené v článku 5 ods. 2 základného nariadenia, príslušnom na prijímanie a spracúvanie žiadosti o prijatie opatrení od držiteľov práva.

2.   Každý členský štát poskytne Komisii na konci každého kalendárneho roku zoznam písomných žiadostí o prijatie opatrenia, stanovených v článku 5 ods. 1 a 4 základného nariadenia, s označením mena a iných údajov o každom držiteľovi práva a typu práva, na ktoré držiteľ podal žiadosť, ako aj stručný opis výrobku. Rovnako sa musia uviesť aj žiadosti, ktoré neboli schválené.

3.   V mesiaci nasledujúcom po ukončení každého štvrťroka poskytnú členské štáty Komisii zoznam spracovaný podľa typov výrobkov spolu s podrobnými informáciami týkajúcimi sa prípadov, pri ktorých bolo pozastavené prepustenie tovaru alebo bol tovar zaistený. V zoznamoch sa musia uviesť všetky tieto informácie:

a)

meno držiteľa práva, opis tovaru, pôvod tovaru, miesto, kde bol tovar vyrobený, a miesto určenia, ak sú známe, právo duševného vlastníctva, ktoré bolo porušené;

b)

pre každú položku množstvo tovaru, ktorého prepustenie bolo pozastavené alebo ktorý bol zaistený, jeho colný status, typ práva duševného vlastníctva, ktoré bolo porušené, použité dopravné prostriedky;

c)

či sa použila nákladná, alebo osobná preprava, a či ide o konanie začaté ex offo, alebo na základe podania žiadosti o prijatie opatrenia.

4.   Členské štáty môžu predložiť Komisii informácie, ktoré obsahujú aj údaje o skutočnej alebo odhadnutej hodnote tovaru, pri ktorom bolo pozastavené prepustenie tovaru alebo bol tovar zaistený.

5.   Na konci každého roka poskytne Komisia členským štátom informácie, ktoré získala pri uplatňovaní odsekov 1 a 4.

6.   Komisia uverejňuje zoznam príslušných útvarov colných orgánov podľa článku 5 ods. 2 základného nariadenia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 9

Žiadosti o prijatie opatrení, ktoré boli podané pred 1. júlom 2004, ostávajú v platnosti do konca ich zákonnej lehoty a nemožno ich predĺžiť. Po 1. júli 2004 súčasťou úplných žiadostí uvedených v článku 6 základného nariadenia musí byť návrh vyhlásenia v súlade s prílohami k tomuto nariadeniu. Navrhnuté vyhlásenie uvoľní záruky a poplatky splatné v členských štátoch.

Ak sa konanie pred príslušným orgánom začalo pred 1. júlom 2004 a stále prebieha, záruka nemôže byť uvoľnená pred ukončením tohto konania.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 1367/95 sa zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 341, 30.12.1994, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 133, 17.6.1995, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image


PRÍLOHA I-A

POKYN NA VYPĹŇANIE TLAČIVA

I.   POVINNÉ INFORMÁCIE O PRÁVE A SPÔSOBILOSTI KONAŤ

a)

Ak držiteľ práva sám podáva žiadosť, predloží:

v prípade registrovaného práva alebo práva, na ktoré bola podaná žiadosť o registráciu, potvrdenie príslušného úradu o registrácii alebo o podaní,

v prípade autorského práva, príbuzného práva alebo práva na dizajn, ktoré nie sú registrované alebo o ktorých registráciu nebolo požiadané, potvrdenie o autorstve alebo o štatúte skutočného držiteľa.

b)

Ak žiadosť podá akákoľvek iná osoba ustanovená v článku 2 ods. 2 písm. b), ktorá je oprávnená užívať jedno z práv ustanovených v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) základného nariadenia, predloží okrem potvrdení ustanovených v písmene a) tohto článku oprávnenie, na základe ktorého môže užívať toto právo.

c)

Ak žiadosť podá zástupca držiteľa práva alebo akákoľvek iná osoba určená v článku 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorá je oprávnená užívať jedno z práv ustanovených v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) základného nariadenia, okrem potvrdení a oprávnení podľa písmen a) a b) tohto článku predloží oprávnenie, že môže konať.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypĺňa údaje v bode 3 žiadosti o prijatie opatrenia, musí byť v každom prípade tá istá ako osoba, ktorá poskytuje doklady podľa bodu 11 žiadosti.

d)

Bod 5 obsahuje zemepisné označenie výrobku. Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov sú oficiálne názvy ustanovené podľa nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1), Komisie (ES) č. 1107/96 (Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1) a Komisie (ES) č. 2400/96 (Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11). „Zemepisné označenie alkoholických nápojov“ je oficiálny názov podľa nariadenia (EHS) č. 1576/89. Jednotliví výrobcovia, združenia alebo ich zástupcovia sú oprávnení vypĺňať žiadosť.

e)

Registrácia a vymedzenie sa použije vtedy, keď je žiadosť vystavená na označenie pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov.

II.   ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA?

Žiadosť o prijatie opatrenia môže bezplatne použiť držiteľ práva buď ako predbežné opatrenie, alebo vtedy, keď má tento dôvod domnievať sa, že jeho právo alebo práva duševného vlastníctva boli alebo pravdepodobne budú porušené. Žiadosť musí obsahovať všetky skutočnosti umožňujúce colným orgánom ľahko rozpoznať tovar, na ktorý bola žiadosť podaná, a najmä musí obsahovať:

podrobný a presný technický opis tovaru,

presné informácie o druhu a príkladoch napodobenín, o ktorých má držiteľ vedomosť,

meno a adresu kontaktnej osoby, ktorú určí držiteľ práva,

potvrdenie žiadateľa podľa článku 6 základného nariadenia, tak ako aj preukázanie práva, dokazujúce, že žiadateľ je držiteľom práva na uvedený tovar,

držitelia práva sú povinní odoslať potvrdenie o prijatí oznámenia, ktoré im doručila colná správa, v súlade s článkami 4 (úradne) a 9. Potvrdenie musí byť odoslané ihneď po prijatí oznámenia. Zákonné lehoty (3 až 10 pracovných dní) začínajú plynúť dňom prijatia oznámenia. Je nevyhnutné, aby držiteľ práva, len čo sa na neho obrátia colné orgány, ihneď potvrdil prijatie oznámenia,

Podľa základného nariadenia „pracovnými dňami“ (odkaz na nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1)) sú všetky dni okrem sviatkov, sobôt a nedieľ. Do výpočtu pracovných dní podľa ustanovení článkov 4 a 13 sa nezapočítava deň prijatia oznámenia. Aj lehota, ktorá sa berie do úvahy v zmysle základného nariadenia, začína plynúť na druhý deň po prijatí oznámenia.

Žiadosť o prijatie opatrenia možno predložiť v elektronickej podobe, pokiaľ existuje systém elektronickej výmeny údajov. V každom inom prípade sa tlačivo musí vyplniť strojom alebo čitateľne rukou, údaje v ňom sa nesmú prepisovať ani vymazávať.

III.   AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O KONANIE

Držiteľ práva musí podať žiadosť o prijatie opatrenia príslušnému orgánu uvedenému v bode 2 tlačiva. Príslušný colný orgán spracuje túto žiadosť a informuje žiadateľa písomne v lehote 30 pracovných dní o svojom rozhodnutí. Ak colný orgán odôvodnene zamietne žiadosť, žiadateľ môže podať sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu. Lehota, počas ktorej colné orgány konajú, je stanovená na jeden rok a môže sa predlžovať ročne.

IV.   VYSVETLENIE K HLAVNÝM BODOM VYPĹŇANÝM ŽIADATEĽOM

Bod 3: Meno, adresa a zaradenie (funkcia) žiadateľa. Žiadateľom môže byť podľa článku 2 ods. 2 samotný držiteľ práva, oprávnená osoba užívať právo na duševné vlastníctvo alebo určený zástupca.

Bod 4: Postavenie žiadateľa. Označte zodpovedajúcu možnosť.

Bod 5: V bode sú uvedené typy práva, na ktoré sa podáva žiadosť o konanie. Zaškrtnite zodpovedajúcu možnosť.

Body 6 a 7: Bod 6 musí obsahovať adresné údaje kontaktnej osoby žiadateľa, ktorá je poverená vybavovaním žiadosti, a bod 7 musí obsahovať adresné údaje osoby schopnej dostaviť sa a zastupovať žiadateľa pred colnými orgánmi počas preverovania technických detailov zadržaného tovaru. Takúto osobu colné orgány musia ľahko a rýchlo zastihnúť.

Body 8, 9 a 12: Bod 8 obsahuje osobitné a presné informácie, ktoré colným orgánom umožnia správne určiť pravosť tovaru, ako aj informácie o druhu a príkladoch napodobenín, ktoré sú držiteľovi práva známe (dokumentácia, fotografie atď.).

Informácie musia byť čo možno najpodrobnejšie, aby colným orgánom umožnili jednoducho a efektívne určiť podozrivé zásielky na báze analýzy rizík.

V týchto bodoch sa musia uvádzať rôzne druhy informácií, ktoré umožnia colným správam získať čo najviac poznatkov o výrobkoch a existujúcich napodobeninách. Ďalšie informácie sa môžu uviesť na doplnenie uvedených informácií, ako napríklad informácie o hodnote legálneho tovaru bez daní a poplatkov, miesto, na ktorom sa tovar nachádza, alebo predpokladané miesto jeho určenia, identifikačné prvky zásielky alebo balíkov, predpokladaný dátum doručenia alebo odoslania tovaru, použitý prepravný prostriedok, identita dovozcu, vývozcu alebo majiteľa.

Bod 11: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila bod 3 žiadosti o prijatie opatrenia, musí byť vo všetkých prípadoch tá istá ako osoba, ktorá poskytuje doklady podľa bodu 11 žiadosti o prijatie opatrenia.

Bod 13: Držiteľ práva svojím podpisom v tomto bode potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami nariadenia a ich záväznosťou.


PRÍLOHA I-B

VYHLÁSENIE PODĽA ČLÁNKU 6 NARIADENIA (ES) č. 1383/2003

Podpísaný/-á …,

držiteľ práva duševného vlastníctva, preukázanie ktorého je v prílohe, podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1383/2003, uvádzaného ako základné nariadenie, sa zaväzujem, že v súlade s článkom 6 citovaného nariadenia prijímam zodpovednosť voči dotknutým osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii uvedenej v článku 1 ods. 1 v prípade, že postup začatý podľa tohto nariadenia nemôže pokračovať z dôvodov konania alebo zanedbaním z mojej strany, alebo v prípade, že sa následne zistí, že príslušný tovar neporušuje právo duševného vlastníctva.

Zaväzujem sa zaplatiť všetky vzniknuté náklady podľa základného nariadenia, ktoré sú spojené s uchovávaním tovaru pod colnou kontrolou podľa článku 9, prípadne článku 11, vrátane nákladov vzniknutých zničením tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva podľa článku 17.

Ustanovenia článku 12 základného nariadenia sú mi známe a beriem ich na vedomie a zaväzujem sa oznámiť colným orgánom podľa článku 5 ods. 2 všetky zmeny alebo stratu svojich práv duševného vlastníctva.

V … dňa …/…/20…

(Podpis)


PRÍLOHA I-C

ADRESY NA PODANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA

BELGICKO

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service „Gestion des Groupes cibles“ — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst

Diverse regelingen

Directie 1 „Namaak en Piraterij“

Rijksadministratief Centrum

Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

DÁNSKO

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

NEMECKO

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 (23 49)

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

ŠPANIELSKO

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

FRANCÚZSKO

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

ÍRSKO

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

TALIANSKO

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

LUXEMBURSKO

Direction des douanes et accises

Division „Attributions Sécuritaires“

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

HOLANDSKO

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

RAKÚSKO

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

FÍNSKO

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

ŠVÉDSKO

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

Od júla 2004 bude platiť táto adresa:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Customs & Excise

CITOPS 1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel.: +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

GRÉCKO

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel.: (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

SLOVENSKO

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

ESTÓNSKO

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel.: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

LITVA

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax: +370 5 2666005

ČESKÁ REPUBLIKA

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O.BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

ΜΑLTA

Director General of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta,

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

SLOVINSKO

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs Directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

CYPRUS

Customs Headquarters

Address: M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

LOTYŠSKO

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV-1841 Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047440

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

MAĎARSKO

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Dirección: H-1143, Budapest

Hungária krt. 112-114.

Dirección postal:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60 +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78 +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

POĽSKO

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II-A

POKYN NA VYPĹŇANIE TLAČIVA

I.   POVINNÉ INFORMÁCIE O PRÁVE A SPÔSOBILOSTI KONAŤ

a)

Ak držiteľ práva sám podáva žiadosť, predloží:

v prípade registrovaného práva alebo práva, na ktoré bola podaná žiadosť o registráciu, potvrdenie príslušného úradu o registrácii alebo o podaní,

v prípade autorského práva, príbuzného práva alebo práva na dizajn, ktoré nie je registrované alebo o ktorých registráciu nebolo požiadané, potvrdenie o autorstve alebo o štatúte skutočného držiteľa.

b)

Ak žiadosť podá akákoľvek iná osoba ustanovená v článku 2 ods. 2 písm. b), ktorá je oprávnená užívať jedno z práv ustanovených v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) základného nariadenia, predloží okrem dôkazov ustanovených v písmene a) tohto článku oprávnenie, na základe ktorého je oprávnená užívať toto právo.

c)

Ak žiadosť podá zástupca držiteľa práva alebo akákoľvek iná osoba určená v článku 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorá je oprávnená užívať jedno z práv ustanovených v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) základného nariadenia, okrem oprávnení stanovených v písmenách a) a b) tohto článku, predloží dôkaz o svojom práve konať.

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyplnila bod 3 žiadosti o prijatie opatrenia, musí byť vo všetkých fázach konania rovnaká ako tá, ktorá predkladá doklady ustanovené v bode 11 žiadosti.

d)

Bod 5 obsahuje zemepisné označenie výrobku. Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov sú oficiálne názvy ustanovené podľa nariadení (EHS) č. 2081/92, (ES) č. 1107/96 a (ES) č. 2400/96. „Zemepisné označenie pre vína“ označuje oficiálny názov podľa nariadenia (ES) č. 1493/99. „Zemepisné označenie alkoholických nápojov“ označuje oficiálny názov podľa nariadenia (EHS) č. 1576/89. Všetci jednotliví výrobcovia, združenia alebo ich zástupcovia sú spôsobilí vyplniť žiadosť o prijatie opatrenia.

e)

Registrácia a špecifikácia sa požadujú vtedy, keď je žiadosť podaná na označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov.

II.   ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA?

(Článok 5 ods. 4: „Ak je žiadateľ držiteľom práva ochrannej známky Spoločenstva alebo práva na dizajn, práva rastlinnej odrody Spoločenstva alebo označenia pôvodu výrobkov alebo zemepisného označenia výrobkov, v žiadosti môže požadovať, okrem prijatia opatrenia colnými orgánmi členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná, o prijatie opatrenia colnými orgánmi jedného alebo ďalších členských štátov.“)

Žiadosť o prijatie opatrenia sa môže bezplatne použiť držiteľom práva buď ako predbežné opatrenie, alebo vtedy, keď má dôvod domnievať sa, že jeho právo duševného vlastníctva je alebo môže byť porušené. Žiadosť musí obsahovať všetky skutočnosti umožňujúce colným orgánom ľahko rozpoznať tovar, na ktorý bola žiadosť podaná, a preto musí obsahovať najmä:

podrobný a presný technický opis tovarov,

presné informácie o druhu alebo príkladoch napodobenín, o ktorých má držiteľ vedomosť,

meno a adresu kontaktnej osoby, ktorú určí držiteľ práva,

potvrdenie žiadateľa podľa článku 6 základného nariadenia, ako aj preukázanie práva dokazujúce, že žiadateľ je držiteľom práva na uvedený tovar.

Žiadosť o prijatie opatrenia možno predložiť v elektronickej podobe, pokiaľ existuje elektronický systém výmeny informácií. V každom inom prípade treba tlačivo vyplniť strojom alebo čitateľne rukou a údaje v ňom sa nesmú prepisovať ani vymazávať.

Držitelia práva sú povinní odoslať potvrdenie o prijatí oznámenia, ktoré im doručila colná správa, v súlade s článkami 4 (úradne) a 9. Potvrdenie musí byť odoslané ihneď po prijatí oznámenia. Zákonné lehoty (3 až 10 pracovných dní) začínajú plynúť dňom prijatia oznámenia. Keď sa na držiteľa práva obrátia colné úrady, je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie oznámenia.

Podľa základného nariadenia „pracovnými dňami“ [odkaz na nariadenie (EHS) č. 1182/71] sú všetky dni okrem sviatkov, sobôt a nedieľ. Do výpočtu pracovných dní podľa ustanovení článkov 4 a 13 sa nezapočítava deň prijatia oznámenia. Aj lehota, ktorá sa berie do úvahy v zmysle základného nariadenia, začína plynúť nasledujúci deň po prijatí oznámenia.

III.   AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA

Držiteľ práva musí podať žiadosť o prijatie opatrenia príslušnému orgánu uvedenému v bode 2 tlačiva. Príslušná colná správa prijme a spracuje túto žiadosť a informuje žiadateľa písomne v lehote 30 pracovných dní o svojom rozhodnutí. Ak colná správa odôvodnene namieta alebo zamietne žiadosť, žiadateľ môže podať sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu. Lehota, počas ktorej colné úrady konajú, je stanovená na jeden rok a môže sa predlžovať ročne.

IV.   VYSVETLENIE K HLAVNÝM BODOM VYPĹŇANÝM ŽIADATEĽOM

Bod 3: Meno, adresa a zaradenie (funkcia) žiadateľa. Žiadateľom môže byť podľa článku 2 ods. 2 samotný držiteľ práva, oprávnená osoba užívať právo na duševné vlastníctvo alebo určený zástupca.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila bod 3 žiadosti o prijatie opatrenia, musí byť za každých okolností tá istá ako osoba, ktorá vypĺňa bod 10 žiadosti a poskytuje v ňom uvedené doklady.

Bod 4: Postavenie žiadateľa. Označte zodpovedajúcu možnosť.

Bod 5: V bode sú uvedené typy práva, na ktoré sa podáva žiadosť o konanie. Označte zodpovedajúcu možnosť.

Bod 6: Označte členské štáty, v ktorých bola podaná žiadosť o colné konanie. Odporúča sa podať žiadosť v každom členskom štáte.

Body 7, 8 a 9: Vyplnenie týchto rubrík je veľmi dôležité. Tvoria ich presné a praktické informácie, ktoré umožnia colným orgánom rýchlu identifikáciu prijatého tovaru (fotografie, dokumentácia atď.).

Podrobné informácie o druhu alebo príkladoch napodobenín uľahčujú analýzu rizík.

Informácie musia byť čo možno najpodrobnejšie, aby colným úradom umožnili jednoducho a efektívne určiť podozrivé zásielky na báze analýzy rizík. Tieto body musia obsahovať podrobné informácie o výrobkoch, ktoré umožnia colným orgánom vyšpecifikovať spôsob prepravy. K týmto informáciám možno pridať ďalšie na ich doplnenie, ako napríklad informácie o hodnote legálneho tovaru bez daní a poplatkov, miesto, na ktorom sa tovar nachádza, alebo predpokladané miesto určenia, identifikačné prvky zásielky alebo balíkov, predpokladaný dátum doručenia alebo odoslania tovaru, použitý prepravný prostriedok, identitu dovozcu, vývozcu alebo majiteľa.

Body 11 a 12: Body 11 a 12 musia obsahovať adresné údaje kontaktných osôb žiadateľa, ktoré sú poverené spravovaním žiadosti a sú znalé technickej stránky tovaru. Bod 12 musí obsahovať kontaktné údaje o osobe schopnej zastupovať žiadateľa pri analýze technických detailov zadržaného tovaru. Takúto osobu colné orgány musia ľahko a rýchlo zastihnúť.

Bod 14: Držiteľ práva svojím podpisom v tomto bode potvrdzuje, že prijíma opatrenia ustanovené nariadením a je nimi viazaný.

Bod 15: Riadne vyplnené a podpísané tlačivo, doplnené počtom výpisov zodpovedajúcim počtu členských štátov určených v bode 6 tlačiva, sa predkladá colnej správe podľa článku 5 ods. 2 základného nariadenia. Možno požadovať preklad žiadosti o konanie do jazyka členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva.

V prípade potreby dodatočných informácií sú v prílohe II-C uvedené colné úrady.


PRÍLOHA II-B

VYHLÁSENIE PODĽA ČLÁNKU 6 NARIADENIA RADY (ES) č. 1383/2003

Podpísaný/-á …,

držiteľ práva duševného vlastníctva podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (ďalej len „základné nariadenie“), preukázanie ktorého je v prílohe, sa zaväzujem, že podľa článku 6 uvedeného nariadenia prijímam zodpovednosť voči dotknutým osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii uvedenej v článku 1 ods. 1 v prípade, že postup začatý podľa tohto nariadenia nemôže pokračovať z dôvodov konania alebo zanedbaním z mojej strany, alebo v prípade, že sa následne zistí, že príslušný tovar neporušuje právo duševného vlastníctva.

Zaväzujem sa zabezpečiť zaplatenie všetkých vzniknutých nákladov v súlade so základným nariadením, ktoré sú spojené s uchovávaním tovaru pod colnou kontrolou podľa článku 9, resp. článku 11, vrátane nákladov vzniknutých zničením tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva podľa článku 17.

Týmto potvrdzujem, že tento záväzok prijímam v každom z členských štátov, v ktorých ma rozhodnutie oprávňuje podať žiadosť a využiť toto právo. Okrem toho sa zaväzujem, ak sa bude požadovať, že zaplatím náklady spojené s prípadným prekladom.

Sú mi známe a beriem na vedomie ustanovenia článku 12 základného nariadenia a zaväzujem sa oznámiť orgánom podľa článku 5 ods. 2 všetky zmeny alebo stratu svojich práv duševného vlastníctva.

V … dňa …/…/20…

(Podpis)


PRÍLOHA II-C

ADRESY NA PODANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA

 

BELGICKO

 

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service „Gestion des Groupes cibles“ — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen

Directie 1 „Namaak en Piraterij“

Rijksadministratief Centrum

Financietoren

bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

DÁNSKO

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

 

NEMECKO

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 23 49

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

 

ŠPANIELSKO

Departamento de Aduanas e impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

 

FRANCÚZSKO

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

 

ÍRSKO

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

 

TALIANSKO

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

 

LUXEMBURSKO

Direction des douanes et accises

Division „Attributions Sécuritaires“

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

 

HOLANDSKO

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

 

RAKÚSKO

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

 

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

 

FÍNSKO

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

 

ŠVÉDSKO

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

Od júla 2004 bude platiť táto adresa:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Customs & Excise

CITOPS1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel. +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

 

GRÉCKO

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel. (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

 

SLOVENSKO

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

 

ESTÓNSKO

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

 

LITVA

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax.: +370 5 2666005

 

ČESKÁ REPUBLIKA

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O. BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel.: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

 

ΜΑLTA

Director general of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

 

SLOVINSKO

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

 

CYPRUS

Customs Headquarters

Dirección:

M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Dirección postal:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

 

LOTYŠSKO

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV 1841-Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047423

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

 

MAĎARSKO

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Dirección:

H-1143 Budapest

Hungária krt. 112–114

Dirección postal:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60, +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78, +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

 

POĽSKO

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745