32004R0854Úradný vestník L 139 , 30/04/2004 S. 0206 - 0319


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004

z 29. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady [4] ustanovuje všeobecné hygienické predpisy, ktoré sa vzťahujú na všetky potraviny a nariadenie (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady [5] ustanovuje osobitné hygienické predpisy pre produkty živočíšneho pôvodu.

(2) Sú potrebné osobitné predpisy na úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu, aby sa zohľadnili osobitné hľadiská spojené s týmito produktmi.

(3) Rozsah pôsobnosti osobitných predpisov pre kontroly by mal odrážať rozsah osobitných hygienických predpisov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov ustanovených nariadením (ES) č. 853/2004. Členské štáty by však mali tiež vykonávať vhodné úradné kontroly na presadzovanie vnútroštátnych predpisov ustanovených v súlade s článkom 1 ods. 4 uvedeného nariadenia. Môžu tak urobiť rozšírením zásad tohto nariadenia na takéto vnútroštátne predpisy.

(4) Úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu by mali zohľadniť všetky aspekty, ktoré sú dôležité na ochranu zdravia ľudí, a pokiaľ je to vhodné, aj zdravia zvierat a pohody zvierat. Mali by byť založené na najaktuálnejších dostupných príslušných informáciách a mala by byť preto možnosť prispôsobiť ich v prípade, ak sa získajú nové informácie.

(5) Právne predpisy Spoločenstva o bezpečnosti potravín by sa mali zakladať na spoľahlivom vedeckom základe. Preto by sa malo konzultovať s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín, kedykoľvek je to potrebné.

(6) Povaha a intenzita úradných kontrol by sa mali zakladať na zhodnotení rizík pre zdravie ľudí, a pokiaľ je to vhodné, pre zdravie zvierat a pohodu zvierat, na druhu a kapacite procesov vykonávaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ktorých sa kontroly týkajú.

(7) Je vhodné prostredníctvom transparentného postupu podľa nariadenia(ES) č. 852/2004 a nariadenia (ES) č. 853/2004 ustanoviť možnosť prispôsobenia určitých špecifických pravidiel kontrol a zabezpečiť flexibilitu na zohľadnenie osobitných potrieb prevádzkarní, ktoré používajú tradičné metódy, majú nízku kapacitu, alebo sa nachádzajú v regiónoch, ktoré sú vystavené osobitným geografickým obmedzeniam. Tento postu by tiež mal umožniť uskutočnenie pilotných projektov, ktorých cieľom je vyskúšať nové prístupy k hygienickým kontrolám mäsa. Takáto flexibilita by však nemala byť ústupkom voči cieľom hygieny potravín.

(8) Úradné kontroly produkcie mäsa sú nevyhnutné na overenie toho, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavajú hygienické predpisy a rešpektujú kritériá a ciele ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva. Tieto úradné kontroly by mali zahŕňať audity činností prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a inšpekcie vrátane kontrol vlastných kontrol prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

(9) Je vhodné, aby úradní veterinárni lekári s ohľadom na ich špecifickú odbornosť vykonávali audity a inšpekcie bitúnkov, prevádzkarní na manipuláciu so zverou a rozrábkarní. Členské štáty by mali mať možnosť sami rozhodnúť, aký je najvhodnejší personál na audity a inšpekcie v ostatných druhoch prevádzkarní.

(10) Úradné kontroly produkcie živých lastúrnikov a produktov rybolovu sú nevyhnutné na kontrolu dodržiavania kritérií a cieľov ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva. Úradné kontroly produkcie živých lastúrnikov by sa mali zameriavať najmä na sádkovanie a produkčné oblasti živých lastúrnikov a na konečné produkty.

(11) Úradné kontroly produkcie surového mlieka sú nevyhnutné na kontrolu dodržiavania kritérií a cieľov ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva. Takéto úradné kontroly by sa mali zameriavať najmä na chovy na produkciu mlieka a surové mlieko pri jeho zbere.

(12) Požiadavky tohto nariadenia sa nebudú uplatňovať, kým nenadobudnú účinnosť všetky časti nových právnych predpisov o hygiene potravín. Taktiež je vhodné ponechať najmenej 18 mesiacov medzi nadobudnutím účinnosti a uplatňovaním nových predpisov, aby sa tak poskytol príslušným orgánom a dotknutým odvetviam priemyslu čas na prispôsobenie sa.

(13) V súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré ustanovuje postupy na uplatňovania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6], je potrebné prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie ustanovuje osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu.

2. Vzťahuje sa len na činnosti a osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 853/2004.

3. Vykonávaním úradných kontrol podľa tohto nariadenia nie je dotknutá primárna právna zodpovednosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za zabezpečenie bezpečnostipotravín, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky orgán pre bezpečnosť potravín a ktorým sa ustanovujú postupy vo veciach bezpečnosti potravín [7] a akejkoľvek občiansko-právnej alebo trestnej zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia týchto povinností.

Článok 2

Pojmy

1. Na účely tohto nariadenia sa použijú nasledujúce pojmy:

a) "úradná kontrola" znamená každú formu kontroly, ktorú vykonáva príslušný orgán na overenie dodržiavania potravinového práva vrátane dodržiavania predpisov o zdraví zvierat a pohode zvierat;

b) "overovanie" znamená kontrolu prešetrením a vykonanie objektívnych dôkazov o tom, či boli splnené špecifikované požiadavky;

c) "príslušný orgán" znamená ústredný orgán členského štátu, príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol alebo akýkoľvek orgán, ktorému bola táto príslušnosť udelená;

d) "audit" znamená systematické a nezávislé prešetrenie na určenie, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam a či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne a sú vhodné na dosiahnutie cieľov;

e) "inšpekcia" znamená prešetrenie prevádzkarní, zvierat a potravín a ich spracovania, potravinárskych podnikov, systémov ich riadenia a ich výrobných systémov vrátane prešetrenia dokladov, testovania hotových výrobkov a praktík kŕmenia a prešetrenia pôvodu výrobných vstupov a určenia výrobných výstupov na overenie toho, či sa vo všetkých prípadoch dodržiavajú požiadavky právnych predpisov;

f) "úradný veterinárny lekár" je veterinárny lekár kvalifikovaný v súlade s týmto nariadením konať v takejto funkcii a je vymenovaný príslušným orgánom;

g) "schválený veterinárny lekár" je veterinárny lekár poverený príslušným orgánom vykonávať v jeho mene špecifické úradné kontroly v chovoch;

h) "úradný veterinárny asistent" je osoba kvalifikovaná v súlade s týmto nariadením konať v takejto funkcii a je vymenovaná príslušným orgánom, a ktorá pracuje pod právomocou a na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

a

i) "zdravotná značka" znamená značku, ktorá keď bola použitá, potvrdzuje to, že boli vykonané úradné kontroly podľa tohto nariadenia.

2. Kde je to vhodné, použijú sa tiež pojmy ustanovené v nasledujúcich nariadeniach:

a) nariadenie (ES) č. 178/2002;

b) pojmy "vedľajšie živočíšne produkty", "TSE" (prenosné spongiformné encephalopatie) a "špecifikovaný rizikový materiál" ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy na vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu [8]);

c) nariadenie (ES) č. 852/2004, okrem pojmu "príslušný orgán";

a

d) nariadenie (ES) č. 853/2004.

KAPITOLA II

ÚRADNÉ KONTROLY PREVÁDZKARNÍ SPOLOČENSTVA

Článok 3

Schvaľovanie prevádzkarní

1. a) Ak právne predpisy Spoločenstva vyžadujú schválenie prevádzkarní, príslušný orgán vykoná návštevu na mieste. Príslušný orgán prevádzkareň na príslušné činnosti schváli, len ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku preukázal, že prevádzkareň spĺňa príslušné požiadavky nariadenia (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a iné príslušné požiadavky potravinového práva.

b) Príslušný orgán môže vydať podmienečné schválenie, ak je z návštevy na mieste zjavné, že prevádzkareň spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Úplné schválenie príslušný orgán vydá, len ak je z novej návštevy na mieste vykonanej do troch mesiacov od vydania podmienečného schválenia zjavné, že prevádzkareň spĺňa ostatné požiadavky uvedené v písmene a). Ak bol vykonaný zjavný pokrok, ale prevádzkareň stále ešte nespĺňa všetky tieto požiadavky, môže príslušný orgán podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie však nesmie prekračovať celkovú lehotu šesť mesiacov.

2. V prípade továrenských a mraziarenských plavidiel, ktoré plávajú pod vlajkou členských štátov, ak je to potrebné, môže sa maximálna lehota troch a šiestich mesiacov, ktorá sa vzťahuje na podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie však nesmie prekročiť celkovú lehotu 12 mesiacov. Inšpekcie takýchto plavidiel sa vykonávajú podľa prílohy III.

3. Príslušný orgán pridelí každej schválenej prevádzkarni vrátane prevádzkarní, ktoré majú podmienečné schválenie, schvaľovacie číslo, ktoré môže byť doplnené kódmi označujúcimi druhy vyrábaných produktov živočíšneho pôvodu. Pri veľkoobchodných trhoch sa k schvaľovacím číslam môžu doplniť druhotné čísla na označenie jednotiek alebo skupín jednotiek, ktoré vyrábajú alebo predávajú produkty živočíšneho pôvodu.

4. a) Príslušný orgán pri vykonávaní úradných kontrol podľa článkov 4 až 8 preveruje schválenie prevádzkarní.

b) Ak príslušný orgán zistí závažné nedostatky alebo, ak musel opakovane pozastaviť výrobu v prevádzkarni a prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nie je schopný poskytnúť dostatočné záruky, pokiaľ ide o budúcu produkciu, príslušný orgán začne konanie na zrušenie schválenia prevádzkarne. Ak však môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zaručiť, že v prijateľnom čase nedostatky odstráni, príslušný orgán môže schválenie prevádzkarne pozastaviť.

c) V prípade veľkoobchodných trhov môže príslušný orgán zrušiť alebo pozastaviť schválenie určitým jednotkám alebo skupinám jednotiek.

5. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú rovnako na

a) prevádzkarne, ktoré začínajú uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

ako aj na

b) prevádzkarne, ktoré už uvádzali produkty živočíšneho pôvodu na trh, ale na ktoré predtým nebola žiadna požiadavka na schválenie. V tomto prípade sa musí návšteva príslušného orgánu na mieste požadovaná podľa odseku 1 uskutočniť čo najskôr.

Odsek 4 sa vzťahuje aj na schválené prevádzkarne, ktoré uvádzali produkty živočíšneho pôvodu na trh podľa právnych predpisov Spoločenstva bezprostredne pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

6. Členské štáty vedú aktuálne zoznamy prevádzkarní s ich príslušnými schvaľovacími číslami a inými závažnými informáciami a sprístupnia ich ostatným členským štátom a verejnosti spôsobom, ktorý môže byť špecifikovaný v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Článok 4

Všeobecné zásady úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytovali všetku súčinnosť potrebnú na zabezpečenie toho, aby príslušný orgán mohol účinne vykonávať úradné kontroly.

Musia najmä

- umožniť vstup do všetkých budov, priestorov, k zariadeniam alebo inej infraštruktúre;

- sprístupniť všetku dokumentáciu a záznamy vyžadované podľa tohto nariadenia, alebo ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na posúdenie situácie.

2. Príslušný orgán vykonáva úradné kontroly na overenie, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavajú najmä požiadavky

a) nariadenia (ES) č. 852/2004;

b) nariadenia (ES) č. 853/2004;

a

c) nariadenia (ES) č. 1774/2002.

3. Úradné kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú

a) audity správnej hygienickej praxe a postupov založených na analýze nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP);

b) úradné kontroly uvedené v článkoch 5 až 8;

a

c) všetky osobitné úlohy auditu uvedené v prílohách.

4. Auditmi správnej hygienickej praxe sa musí overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú nepretržite a riadne postupy, ktoré sa týkajú prinajmenšom

a) kontrol informácií o potravinovom reťazci;

b) kontrol konštrukcie, usporiadania a údržby priestorov a zariadení;

c) kontrol predprevádzkovej, prevádzkovej a po prevádzkovej hygieny;

d) kontrol osobnej hygieny;

e) školení o hygiene a pracovných postupoch;

f) kontroly škodcov;

g) kvality vody;

h) kontroly teplôt;

a

i) kontrol potravín, ktoré vstupujú a ktoré opúšťajú prevádzkareň a všetkých sprievodných dokladov.

5. Auditmi postupov založených na HACCP sa musí overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú tieto postupy nepretržite a riadne s osobitným zreteľom na tie postupy, ktoré majú poskytovať záruky uvedené v oddieli II prílohy II nariadenia (ES) č. 853/2004. Musí sa nimi najmä určiť, či v rozsahu, ktorý je možný, tieto postupy zaručujú, že produkty živočíšneho pôvodu

a) vyhovujú mikrobiologickým kritériám ustanoveným podľa právnych predpisov Spoločenstva;

b) vyhovujú právnym predpisom Spoločenstva o rezíduách, kontaminantoch a zakázaných látkach;

a

c) neobsahujú fyzikálne nebezpečenstvá, ako sú cudzie telesá.

Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku namiesto určenia svojich vlastných špecifických postupov používa v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 852/2004 postupy stanovené v príručkách na používanie zásad HACCP, audit musí pokrývať správne používanie týchto príručiek.

6. Okrem overovania dodržiavania ostatných požiadaviek na vysledovateľnosť sa vo všetkých prevádzkarniach schválených podľa tohto nariadenia musí vykonávať overovanie dodržiavania požiadaviek podľa nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré sa týkajú používania identifikačných značiek.

7. Ak ide o bitúnky, prevádzkarne na manipuláciu so zverou a rozrábkarne, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso musí úradný veterinárny lekár vykonávať úlohy auditu uvedené v odsekoch 3 a 4.

8. Pri vykonávaní úloh auditu musí príslušný orgán venovať osobitnú pozornosť

a) zisťovaniu, či zamestnanci a ich činnosti v prevádzkarni na všetkých stupňoch procesu produkcie dodržiavajú alebo spĺňajú príslušné požiadavky nariadení uvedených v odseku 2 písm. a) a b). Na podporu auditu môže príslušný orgán vykonať testy výkonnosti, aby sa uistil, či výkon zamestnancov spĺňa určené ukazovatele;

b) overeniu príslušných záznamov prevádzkovateľa potravinárskeho podniku;

c) odberu vzoriek na laboratórne analýzy, vždy keď je to potrebné;

a

d) dokumentovaniu prvkov, ktoré boli vzaté do úvahy a zistení auditu.

9. Povaha a intenzita úloh auditu pokiaľ ide o jednotlivé prevádzkarne musí závisieť od vyhodnoteného rizika. Na tento účel musí príslušný orgán pravidelne vyhodnocovať

a) riziká pre zdravie ľudí a kde je to vhodné, riziká pre zdravie zvierat;

b) v prípade bitúnkov, hľadiská pohody zvierat;

c) druh a kapacitu vykonávaných procesov;

a

d) minulé záznamy prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového práva.

Článok 5

Čerstvé mäso

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa úradné kontroly čerstvého mäsa vykonávali v súlade s prílohou I.

1. Úradný veterinárny lekár musí v súlade so všeobecnými požiadavkami oddielu I kapitoly II prílohy I a s osobitnými požiadavkami oddielu IV vykonávať úlohy prehliadok a inšpekcií na bitúnkoch, v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a v rozrábkarniach, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso, najmä pokiaľ ide o:

a) informácie o potravinovom reťazci;

b) prehliadku ante mortem;

c) pohodu zvierat;

d) prehliadku post mortem;

e) špecifikovaný rizikový materiál a ostatné vedľajšie živočíšne produkty;

a

f) laboratórne testovanie.

2. Zdravotné označovanie tiel domácich kopytníkov, tiel zveri – cicavcov okrem zajacovitých z farmových chovov a tiel veľkej voľne žijúcej zveri, ako aj polovičiek tiel, štvrtí a dielov vyprodukovaných rozdelením polovičiek tiel na tri veľkoobchodné diely, sa musí vykonávať na bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou podľa oddielu I kapitoly III prílohy I. Zdravotné značky musí aplikovať úradný veterinárny lekár, alebo sa musia aplikovať na jeho zodpovednosť a len vtedy, ak sa úradnými kontrolami nezistili žiadne nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť nepožívateľnosť mäsa pre ľudskú spotrebu.

3. Po vykonaní kontrol uvedených v bodoch 1 a 2, musí úradný veterinárny lekár vykonať vhodné opatrenia uvedené v prílohe I oddieli II, najmä pokiaľ ide o

a) oznamovanie výsledkov prehliadky;

b) rozhodnutia, ktoré sa týkajú informácií o potravinovom reťazci;

c) rozhodnutia, ktoré sa týkajú živých zvierat;

d) rozhodnutia, ktoré sa týkajú pohody zvierat;

a

e) rozhodnutia, ktoré sa týkajú mäsa.

4. Úradní veterinárni asistenti môžu pomáhať úradnému veterinárnemu lekárovi pri úradných kontrolách vykonávaných podľa oddielu I a II prílohy I tak, ako je uvedené v oddieli III, kapitole I. V tomto prípade pracujú, ako členovia nezávislého tímu.

5. a) Členské štáty musia zabezpečiť, aby mali dostatok úradných zamestnancov na vykonanie úradných kontrol požadovaných podľa prílohy I s frekvenciou uvedenou v oddieli III kapitoly II.

b) Odhad počtu úradných zamestnancov, ktorých prítomnosť je potrebná na linke v každého daného bitúnku musí vyplývať z prístupu založeného na analýze rizika. O počte zúčastnených úradných zamestnancov rozhodne príslušný orgán a musí byť taký, aby sa dali dodržať všetky požiadavky tohto nariadenia.

6. a) Členské štáty môžu povoliť zamestnancom bitúnkov, aby pod dozorom úradného veterinárneho lekára pomáhali pri úradných kontrolách mäsa z hydiny a zajacovitých vykonávaním určitých úloh podľa prílohy I oddiel III kapitola III časť A. Pokiaľ to povolia, musia zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú tieto úlohy

i) boli kvalifikovaní a podrobili sa zaškoleniu v súlade s uvedenými ustanoveniami;

ii) konali nezávisle od výrobných zamestnancov;

a

iii) oznamovali všetky nedostatky úradnému veterinárnemu lekárovi.

b) Členské štáty tiež môžu povoliť zamestnancom bitúnku vykonávať osobitné úlohy pri odbere vzoriek a testovaní podľa prílohy I oddiel III kapitola III časť B.

7. Členské štáty musia zaistiť, aby boli úradní veterinárni lekári a úradní veterinárni asistenti kvalifikovaní a podrobili sa školeniu podľa prílohy I oddiel III kapitola IV.

Článok 6

Živé lastúrniky

Členské štáty musia zabezpečiť, aby produkcia a uvádzanie na trh živých lastúrnikov, živých ostnatokožcov, živých plášťovcov a živých morských ulitníkov podliehali úradným kontrolám, ako je uvedené v prílohe II.

Článok 7

Produkty rybolovu

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa úradné kontroly produktov rybolovu uskutočňovali v súlade s prílohou III.

Článok 8

Surové mlieko a mliečne produkty

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa úradné kontroly surového mlieka a mliečnych výrobkov uskutočňovali v súlade s prílohou IV.

Článok 9

Opatrenia pri nedodržaní podmienok

1. Ak príslušný orgán zistí nedodržanie požiadaviek ustanovených v nariadeniach uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) a b), musí vykonať opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku napravil túto situáciu. Pri rozhodovaní o tom, aké opatrenia sa vykonajú, zohľadní príslušný orgán povahu nedodržania požiadaviek a minulé záznamy o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, pokiaľ ide o nedodržiavanie požiadaviek.

2. K takýmto opatreniam patria, kde je to vhodné, nasledujúce opatrenia:

a) uloženie hygienických postupov alebo iných nápravných činností, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu alebo na dosiahnutie súladu s príslušnými požiadavkami právnych predpisov;

b) obmedzenie alebo zákaz uvádzať na trh, dovážať alebo vyvážať produkty živočíšneho pôvodu;

c) monitorovanie alebo, ak je to potrebné, nariadenie späťvzatia, stiahnutia a/alebo zničenia produktov živočíšneho pôvodu;

d) povolenie použiť produkty živočíšneho pôvodu na iné účely, ako tie, na ktoré boli pôvodne určené;

e) pozastavenie operácií alebo uzavretie celého príslušného potravinárskeho podniku alebo jeho časti na vhodný čas;

f) pozastavenie alebo zrušenie schválenia prevádzkarne;

g) v prípade zásielok z tretích krajín, zhabanie a následné zničenie alebo vrátenie naspäť;

h) akékoľvek iné opatrenia, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné.

3. Príslušný orgán poskytne príslušnému prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku alebo jeho zástupcovi

a) písomné oznámenie svojho rozhodnutia o opatrení, ktoré sa musí vykonať podľa ods. 1, spolu s odôvodnením rozhodnutia;

a

b) informácie o právach na odvolanie proti takýmto rozhodnutiam a o postupoch a lehotách, ktoré sa na ne vzťahujú.

Kde je to vhodné musí príslušný orgán oznámiť svoje rozhodnutie príslušnému orgánu odosielajúceho členského štátu.

KAPITOLA III

POSTUPY PRI DOVOZOCH

Článok 10

Všeobecné zásady a podmienky

Na zabezpečenie jednotného uplatňovania zásad a podmienok ustanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa uplatnia postupy ustanovené v tejto kapitole.

Článok 11

Zoznamy tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých sa povoľujú dovozy určitých produktov živočíšneho pôvodu.

1. Produkty živočíšneho pôvodu sa smú dovážať len z tretej krajiny, alebo jej časti, ktorá je uvedená v zozname vedenom a aktualizovanom v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2

2. Tretia krajina sa uvedie na týchto zoznamoch, len ak sa v nej uskutoční kontrola Spoločenstva, ktorou sa preukáže, že príslušný orgán poskytuje dostatočné záruky podľa odseku 4. Tretia krajina sa však môže uviesť na tieto zoznamy bez uskutočnenia kontroly Spoločenstva, ak

a) na to nedáva dôvod riziko určené v súlade s článkom 18 ods. 18;

a

b) sa pri rozhodovaní o doplnení danej tretej krajiny do zoznamu v súlade s odsekom 1 určí, že iné informácie nasvedčujú tomu, že príslušný orgán poskytuje potrebné záruky.

3. Zoznamy vypracované v súlade s týmto článkom sa tiež môžu kombinovať s inými zoznamami vypracovanými na účely zdravia ľudí a zvierat.

4. Pri vypracúvaní a aktualizovaní zoznamov, treba venovať osobitnú pozornosť najmä nasledujúcim kritériám:

a) právne predpisy tretej krajiny o:

i) produktoch živočíšneho pôvodu,

ii) používaní veterinárnych liekov, vrátane predpisov o ich zákaze alebo povoľovaní, distribúcii, uvádzaní na trh a predpisov, ktoré sa vzťahujú na podávanie a kontrolu;

a

iii) príprave a používaní krmív, vrátane postupov na používanie doplnkov a prípravkov a používanie medikovaných krmív, ako aj hygienickej kvalite surovín používaných na prípravu krmív a konečných produktov;

b) organizácia príslušných orgánov v tretej krajine, ich právomoci a nezávislosť, dozor ktorému podliehajú a príslušnosť, ktorú majú na účinné presadzovanie uplatňovaných právnych predpisov;

c) školenie zamestnancov na vykonávanie úradných kontrol;

d) zdroje, vrátane diagnostických zariadení, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii;

e) existencia a vykonávanie dokumentovaných kontrolných postupov a kontrolných systémov založených na prioritách;

f) kde je to vhodné, situácia zdravia zvierat a postupy hlásenia výskytov chorôb zvierat Komisii a príslušným medzinárodným organizáciám;

g) rozsah a výkon úradných kontrol pri dovozoch zvierat a produktov živočíšneho pôvodu;

h) záruky, ktoré môže tretia krajina poskytnúť, pokiaľ ide o súlad alebo rovnocennosť s podmienkami Spoločenstva;

i) hygienické podmienky produkcie, výroby, manipulovania, skladovania a odosielania skutočne uplatňované na produkty živočíšneho pôvodu určené na vývoz do Spoločenstva;

j) všetky skúsenosti s predajom výrobkov z tretej krajiny a výsledky akýchkoľvek vykonaných kontrol dovozu;

k) výsledky kontrol Spoločenstva vykonaných v tretej krajine, najmä výsledky vyhodnotenia príslušných orgánov a opatrení, ktoré príslušné orgány vykonali s ohľadom na odporúčania, ktoré im boli adresované po kontrole Spoločenstva;

l) existencia schváleného programu kontroly zoonóz, jeho vykonávanie a oznamovanie;

a

m) existencia schváleného programu kontroly rezíduí jeho vykonávanie a oznamovanie;

5. Komisia zabezpečí zverejňovanie aktuálnych verzií všetkých zoznamov, vypracovaných alebo aktualizovaných podľa tohto článku.

Článok 12

Zoznam prevádzkarní, z ktorých sa povoľujú dovozy produktov živočíšneho pôvodu

1. Produkty živočíšneho pôvodu sa môžu do Spoločenstva dovážať len, ak boli odoslané a získané v prevádzkarniach, ktoré sú uvedené na zoznamoch vypracovaných a aktualizovaných v súlade s týmto článkom, okrem

a) toho, ak sa jednotlivo od prípadu k prípadu v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 rozhodne, že záruky, ktoré poskytuje uvedená tretia strana v súvislosti s dovozmi špecifikovaných produktov živočíšneho pôvodu sú také, že postup uvedený v tomto článku nie je na zabezpečenie dodržania požiadaviek odseku 2 nevyhnutný;

a

b) v prípadoch uvedených v prílohe V.

Okrem toho čerstvé mäso, mleté mäso, mäsové prípravky, mäsové výrobky a mechanicky separované mäso (MSM) sa môžu dovážať do Spoločenstva, len ak boli vyrobené z mäsa získaného na bitúnkoch a v rozrábkarniach, ktoré sú uvedené na zozname vypracovanom a aktualizovanom podľa tohto článku alebo v schválených prevádzkarniach Spoločenstva.

2. Prevádzkareň sa môže zapísať do takéhoto zoznamu len vtedy, ak príslušný orgán tretej strany pôvodu zaručuje, že

a) prevádzkareň, spolu so všetkými prevádzkarniami manipulujúcimi so surovinami živočíšneho pôvodu, používanými na výrobu príslušných produktov živočíšneho pôvodu, spĺňajú príslušné požiadavky Spoločenstva, najmä podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo požiadavky, ktoré boli určené ako rovnocenné s týmito požiadavkami, keď sa rozhodlo o zapísaní tretej krajiny do zoznamu podľa článku 11;

b) úradná inšpekčná služba tejto tretej krajiny dozerá na tieto prevádzkarne a poskytuje Komisii, pokiaľ je to potrebné, všetky príslušné informácie o prevádzkarniach, ktoré ich zásobujú surovinami;

a

c) má reálne právomoci na zastavenie exportu do Spoločenstva z prevádzkarní v prípade, že prevádzkarne neplnia požiadavky uvedené v písmene a).

3. Príslušné orgány tretích krajín, uvedených na týchto zoznamoch a aktualizovaných v súlade s článkom 11, musia zaručovať, že sa vypracúvajú zoznamy prevádzkarní uvedených v odseku 1, aktuálne sa vedú a oznamujú sa Komisii.

4. a) Komisia poskytuje kontaktným miestam, ktoré na tento účel vymenovali členské štáty pravidelné oznámenia, ktoré sa týkajú nových alebo aktualizovaných zoznamov, ktoré obdržala od príslušných orgánov dotyčných tretích krajín podľa ustanovení uvedených v odseku 3.

b) Ak žiaden členský štát nevznesie do 20 pracovných dní od oznámenia Komisie námietku proti novému alebo aktualizovanému zoznamu, dovoz z prevádzkarní, uvedených na zozname sa povolí po 10 pracovných dňoch odo dňa, kedy ho Komisia zverejnila.

c) Ak aspoň jeden členský štát vznesie písomné námietky alebo, ak Komisia považuje za potrebné zmeniť zoznam na základe príslušných informácií, ako sú správy z inšpekcií Spoločenstva alebo oznámenie systémom rýchleho varovania, musí to Komisia oznámiť všetkým členským štátom a zaradiť tento bod na rokovanie nasledujúceho zasadnutia príslušnej sekcie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, aby sa, pokiaľ je to potrebné, rozhodlo podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 2

5. Komisia musí zabezpečiť sprístupnenie aktuálnych verzií všetkých zoznamov verejnosti.

Článok 13

Živé lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1 písm. b), musia živé lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské lastúrniky pochádzať z produkčných oblastí v tretích krajinách, ktoré sú uvedené v zoznamoch vypracovaných a aktualizovaných podľa článku 12.

2. Požiadavka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na hrebenatky (Pectinidae) zberané mimo klasifikovaných produkčných oblastí. Úradné kontroly, pokiaľ ide o Pectinidae sa však vykonajú podľa prílohy II, kapitoly III.

3. a) Pred vypracovaním zoznamov uvedených v odseku 1 sa musia zohľadniť najmä na záruky, ktoré môžu poskytnúť príslušné orgány tretej krajiny s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek podľa tohto nariadenia o klasifikačných a kontrole produkčných zón.

b) Pred tým, ako sa takéto zoznamy vypracujú, vykoná sa inšpekcia Spoločenstva na mieste, okrem prípadov, ak

i) na to nedáva dôvod riziko určené v súlade s článkom 18 ods. 18;

a

ii) sa pri rozhodovaní o doplnení jednotlivej produkčnej oblasti na zoznam podľa odseku 1 určí, že ostatné informácie nasvedčujú, že príslušné orgány poskytujú potrebné záruky.

4. Komisia zabezpečí, aby boli aktuálne verzie všetkých zoznamov vypracovaných alebo aktualizovaných v súlade s týmto článkom sprístupnené verejnosti.

Článok 14

Doklady

1. Zásielky produktov živočíšneho pôvodu musí pri dovoze do Spoločenstva sprevádzať doklad, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe VI bude sprevádzať.

2. Tento doklad musí osvedčovať, že produkty spĺňajú

a) požiadavky ustanovené pre tieto produkty podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 a nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo ustanovenia, ktoré sú s týmito požiadavkami rovnocenné;

a

b) akékoľvek osobitné podmienky dovozu ustanovené podľa článku 18 ods. 19

3. Doklady môžu obsahovať podrobnosti požadované v súlade s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva vo veciach zdravia ľudí a zdravia zvierat.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 sa môžu udeliť výnimky z odseku 1, ak je možné získať záruky uvedené v odseku 2 tohto článku iným spôsobom.

Článok 15

Osobitné ustanovenia pre produkty rybolovu

1. Postupy ustanovené v tejto kapitole sa nevzťahujú na produkty rybolovu vylodené v Spoločenstve priamo z rybárskeho plavidla plávajúceho pod vlajkou tretej krajiny.

Úradné kontroly týchto produktov rybolovu sa vykonajú v súlade s prílohou III.

2. a) Produkty rybolovu dovezené z továrenského alebo mraziarenského plavidla, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny musia pochádzať z plavidiel uvedených na zozname vypracovanom a aktualizovanom podľa postupu uvedeného v článku 12 ods. 4.

b) Ako výnimka z článku 12 ods. 2 písm. b) však môže byť plavidlo zaradené do zoznamu aj

i) na základe spoločného oznámenia príslušného orgánu tretej krajiny, pod vlajkou ktorej plavidlo pláva a príslušného orgánu inej tretej krajiny, ktorému predchádzajúci príslušný orgán delegoval zodpovednosť za inšpekciu príslušného plavidla s podmienkou, že

- táto tretia krajina je uvedená na zozname krajín, vypracovanom v súlade s článkom 11, z ktorej sa povoľujú dovozy produktov rybolovu,

- všetky produkty rybolovu z príslušného plavidla, ktoré sú určené na uvádzanie na trh v Spoločenstve sa vylodia priamo v tejto tretej krajine,

- príslušný orgán tejto tretej krajiny vykonal inšpekciu plavidla a prehlásil, že zodpovedá požiadavkám Spoločenstva,

a

- príslušný orgán tejto tretej krajiny prehlásil, že bude pravidelne vykonávať inšpekciu tohto plavidla, aby zaistil, že naďalej zodpovedá požiadavkám Spoločenstva;

alebo

ii) na základe spoločného oznámenia príslušného orgánu tretej krajiny, pod vlajkou ktorej plavidlo pláva a príslušného orgánu členského štátu, ktorému predchádzajúci príslušný orgán delegoval zodpovednosť za inšpekciu príslušného plavidla s podmienkou, že

- všetky produkty rybolovu z príslušného plavidla, ktoré sú určené na uvedenie na trh v Spoločenstve sa vylodia priamo v tomto členskom štáte,

- príslušný orgán tohto členského štátu vykonal inšpekciu plavidla a prehlásil, že zodpovedá požiadavkám Spoločenstva,

a

- príslušný orgán tohto členského štátu prehlásil, že bude pravidelne vykonávať inšpekciu tohto plavidla, aby zaistil, že naďalej zodpovedá požiadavkám Spoločenstva.

c) Komisia zabezpečí, aby boli aktuálne verzie všetkých zoznamov vypracovaných alebo aktualizovaných v súlade s týmto článkom sprístupnené verejnosti.

3. Ak sa produkty rybolovu dovážajú priamo z rybárskych alebo mraziarenských plavidiel, môže byť doklad požadovaný podľa článku 14 nahradený dokladom podpísaným kapitánom.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 môžu byť ustanovené podrobné predpisy na vykonanie tohto článku.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Opatrenia na vykonanie a prechodné opatrenia

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 môžu byť ustanovené opatrenia na vykonanie a prechodné opatrenia.

Článok 17

Zmeny, doplnenie a prispôsobenie príloh

1. So zreteľom na vedecký a technický pokrok môžu byť v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 zmenené alebo doplnené Prílohy I, II, III, IV, V a VI.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 sa môžu udeliť výnimky z príloh I, II, III, IV, V a VI, ak neovplyvnia dosahovanie cieľov tohto nariadenia.

3. Bez ústupkov v dosahovaní cieľov tohto nariadenia môžu členské štáty v súlade s odsekmi 4 až 7 prijať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa prispôsobia požiadavky ustanovené v prílohe I.

4. Vnútroštátne opatrenia uvedené v ods. 3,

a) musia mať za cieľ

i) umožnenie pokračovania v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek zo stupňov výroby, spracovania alebo distribúcie potravín;

ii) prispôsobenie sa potrebám potravinárskych podnikov s nízkou kapacitou alebo tým, ktoré sú umiestnené v regiónoch, ktoré sú vystavené osobitným geografickým prekážkam;

alebo

iii) umožnenie vykonania pilotných projektov, aby sa vyskúšali nové prístupy k hygienickým kontrolám mäsa;

b) sa musia týkať najmä nasledujúcich prvkov prílohy I:

i) informácie o potravinovom reťazci;

ii) prítomnosť príslušného orgánu v prevádzkarniach.

5. Každý členský štát, ktorý chce prijať vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 3, musí to oznámiť Komisii a ostatným členským štátom. Každé takéto oznámenie musí

a) poskytnúť podrobný opis požiadaviek, ktoré členský štát považuje za potrebné upraviť a prispôsobiť a povahu požadovanej úpravy;

b) opísať príslušné prevádzkarne;

c) objasniť dôvody pre úpravu, a kde je to dôležité, poskytnúť aj súhrn výsledkov vykonanej analýzy nebezpečenstva a všetkých opatrení, ktoré je potrebné prijať na zabezpečenie toho, aby úprava neohrozovala ciele tohto nariadenia;

a

d) poskytovať všetky ďalšie dôležité informácie.

6. Ostatné členské štáty majú tri mesiace od obdržania oznámenia podľa odseku 5 na predloženie písomných pripomienok Komisii. Komisia sa môže, a ak obdrží písomné pripomienky od jedného alebo viacerých členských štátov, musí sa poradiť s členskými štátmi vo výbore uvedenom v článku 19 ods. 1. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 rozhodnúť, ak je to potrebné po vodných zmenách a doplnení, či možno zamýšľané opatrenia prijať. Ak je to potrebné, môže Komisia navrhnúť všeobecné opatrenia v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku.

7. Členský štát môže prijať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa prispôsobujú a upravujú požiadavky prílohy I len

a) v súlade s rozhodnutím prijatým podľa odseku 6;

b) ak do jedného mesiaca od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 6 Komisia neoznámila členským štátom, že obdržala písomné pripomienky alebo, že má v úmysle navrhnúť prijatie rozhodnutia podľa odseku 6;

8. Ak členský štát prijme vnútroštátne opatrenia na zavedenie pilotných projektov na vyskúšanie nových prístupov k hygienickým kontrolám mäsa v súlade s odsekom 3 až 7, oznámi ich výsledky Komisii, akonáhle sú dostupné. Komisia potom zváži, či nenavrhne všeobecné opatrenia v súlade s ods. 1

Článok 18

Špecifické rozhodnutia

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky všeobecnej platnosti článkov 16 a 17 ods. 1, môžu sa v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 ustanoviť vykonávacie opatrenia alebo prijať zmeny a doplnenie príloh I, II, III, IV, V alebo VI, ktorými sa určia

1. testy na vyhodnotenie výkonnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ich zamestnancov;

2. metódy oznamovania výsledkov inšpekcií;

3. kritériá na určenie kedy na základe analýzy rizika nemusí byť úradný veterinárny lekár prítomný v bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou pri prehliadke ante mortem a post mortem;

4. predpisy, týkajúce sa obsahu testov pre úradných veterinárnych lekárov a úradných asistentov;

5. mikrobiologické kritériá na kontroly procesov vo vzťahu k hygiene prevádzkarní;

6. alternatívnych postupov sérologických alebo iných laboratórnych testov, ktoré poskytujú záruky, ktoré sú najmenej rovnocenné s osobitnými postupmi prehliadky post mortem uvedenými v prílohe I, oddiel IV a môžu ich preto naradiť, ak tak príslušný orgán rozhodne;

7. okolnosti, za ktorých nie sú s ohľadom na chov, región alebo krajinu pôvodu a na princípy analýzy rizika potrebné určité osobitné postupy prehliadky post mortem uvedené v prílohe I oddiel IV;

8. pravidlá laboratórneho testovania;

9. ošetrenie zmrazením, ktoré sa použije na mäso s ohľadom na cysticerkózu a trichinelózu;

10. podmienky, za ktorých sa môžu chovy a regióny môžu certifikovať ako chovy a regióny úradne bez cysticerkov alebo trichinel;

11. metódy, ktoré sa použijú pri vyšetrovaní stavov uvedených v prílohe I oddiel IV kapitola IX;

12. pre výkrmové ošípané, kritériá pre kontrolované podmienky ustajnenia a integrované produkčné systémy;

13. kritériá na klasifikáciu produkčných a sádkovacích pre živé lastúrniky v spolupráci s príslušnými referenčnými laboratóriami Spoločenstva, vrátane

a) hodnôt limitov a analytických metód pre morské biotoxíny;

b) virologických testovacích postupov a virologických štandardov;

a

c) plánov odberu vzoriek, metód a analytických tolerancií, ktoré sa použijú na kontrolu dodržiavania kritérií;

14. organoleptické kritériá na vyhodnotenie čerstvosti produktov rybolovu;

15. analytické limity, metódy analýzy a plány odberu vzoriek na úradné kontroly produkty rybolovu požadované podľa prílohy III, včítane kontrol parazitov a kontaminantov životného prostredia;

16. spôsob, ktorým Spoločenstvo zverejní zoznamy tretích krajín a prevádzkarní v tretích krajinách podľa článkov 11, 12, 13 a 15;

17. vzory dokladov a kritériá na používanie elektronických dokladov;

18. kritériá na určenie rizika, ktoré predstavujú určité produkty živočíšneho pôvodu dovážané do Spoločenstva;

19. osobitné podmienky dovozu pre určité produkty živočíšneho pôvodu, s ohľadom na riziká s nimi spojené, informácie, ktoré poskytli príslušné tretie krajiny a, pokiaľ je to potrebné, výsledky kontrol Spoločenstva vykonané v týchto tretích krajinách. Tieto osobitné podmienky dovozu sa môžu ustanoviť pre jeden produkt živočíšneho pôvodu alebo skupinu produktov. Môžu sa uplatniť na jednu tretiu krajinu, regióny tretej krajiny alebo na skupinu tretích krajín;

a

20. podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov živočíšneho pôvodu z tretej krajiny alebo regiónu tretej krajiny, ktoré vyplývajú zo zavedenia dohôd o ekvivalencii alebo z vyhovujúceho auditu, na základ ktorých sa uznáva, že opatrenia, ktoré sú uplatňované v tretej krajine alebo regióne poskytujú záruky rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, ak v tomto ohľade tretia krajina poskytne objektívny dôkaz.

Článok 19

Postup výboru

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2. Kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5, ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa ustanovuje na tri mesiace.

3. Výbor príjme svoj rokovací poriadok.

Článok 20

Konzultácie s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín

Vždy, keď je to potrebné, prekonzultuje Komisia s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín záležitosti spadajúce do rozsahu tohto nariadenia a najmä pred návrhom

1. zmeniť osobitné požiadavky, týkajúce sa postupov prehliadky post mortem ustanovené v oddieli IV prílohy I;

2. zmeniť predpisy prílohy I oddiel IV kapitola IX o mäse zo zvierat, v prípade ktorých prehliadky post mortem odhalili lézie, ktoré poukazujú na infekciu brucelózou alebo tuberkulózou;

a

3. vykonávacích opatrení vo veciach uvedených v článku 18 ods. 5 až 15.

Článok 21

Správa Európskemu parlamentu a Rade

1. Komisia predloží najneskôr do 20. mája 2009 Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí skúsenosti získané z uplatňovania tohto nariadenia.

2. Ak je to vhodné, pripojí Komisia k správe príslušné návrhy.

Článok 22

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všetkých nasledujúcich aktov:

a) nariadenie (ES) č. 852/2004;

b) nariadenie (ES) č. 853/2004;

a

c) Smernica 2004/41/ES Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004, ktorou sa rušia určité smernice o hygiene potravín a zdravotné podmienky pre výrobu a uvádzanie na trh určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu [9].

Nebude sa však uplatňovať skôr ako 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 29. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. Mc Dowell

[1] Ú. v. ES C 262 E, 29.10.2002, s. 449.

[2] Ú. v. EÚ C 95, 23.4.2003, s. 22.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 5.júna 2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 27.októbra 2003 (Ú. v. EÚ C 48 E, 24.2.2004, s. 82) a pozícia Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. apríla 2004.

[4] Strana 3 tohto úradného vestníka.

[5] Strana 22 tohto úradného vestníka.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

[8] Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 813/2003 (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 22).

[9] Ú. v. ES L 157, 30.4.2004, s. 33.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ČERSTVÉ MÄSO

ODDIEL I: ÚLOHY ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA

KAPITOLA I: ÚLOHY PRI AUDITE

1. Okrem všeobecných požiadaviek článku 4 ods. 4, ktoré sa týkajú auditov správnej hygienickej praxe, musí úradný veterinárny lekár overovať nepretržité dodržiavanie vlastných postupov prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktoré sa týkajú zberu, dopravy, skladovania, manipulovania, spracovania a používania alebo likvidácie všetkých vedľajších živočíšnych produktov vrátane špecifikovaného rizikového materiálu, za ktoré je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný.

2. Okrem všeobecných požiadaviek článku 4 ods. 5, ktoré sa týkajú auditov zásad založených na HACCP, úradný veterinárny lekár kontroluje, či postupy prevádzkovateľa v možnom rozsahu zaručujú, aby mäso

a) neobsahovalo patologické odchýlky alebo zmeny;

b) nebolo fekálne alebo inak kontaminované;

a

c) neobsahovalo špecifikovaný rizikový materiál s výnimkou, ak je to uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva, a aby bolo vyrobené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o TSE.

KAPITOLA II: ÚLOHY PRI PREHLIADKE

Úradný veterinárny lekár pri vykonávaní prehliadky podľa tejto kapitoly prihliada na výsledky úloh auditu vykonávaného podľa článku 4 a kapitoly I tejto prílohy. Pokiaľ je to vhodné, zameria prehliadku podľa nich.

A. Informácie o potravinovom reťazci

1. Úradný veterinárny lekár kontroluje a analyzuje príslušné informácie zo záznamov z chovu pôvodu zvierat určených na zabitie a pri vykonávaní prehliadky ante mortem a post mortem prihliada na dokumentované výsledky tejto kontroly.

2. Pri plnení úloh prehliadky úradný veterinárny lekár prihliada na úradné certifikáty, ktoré sprevádzajú zvieratá a všetky prehlásenia veterinárnych lekárov vrátane úradných veterinárnych lekárov a schválených veterinárnych lekárov, ktorí vykonávali kontroly na úrovni prvovýroby.

3. Ak prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v potravinovom reťazci prijmú ďalšie opatrenia na zaručenie bezpečnosti potravín zavedením integrovaných systémov, súkromných kontrolných systémov, certifikácie nezávislou treťou stranou alebo inými prostriedkami a keď sú tieto opatrenia zdokumentované a zvieratá, na ktoré sa tieto schémy vzťahujú, sú jasne identifikovateľné, úradný veterinárny lekár môže na ne pri vykonávaní prehliadky a preverovaní postupov založených na HACCP prihliadnuť.

B. Prehliadka ante mortem

1. Okrem odsekov 4 a 5

a) úradný veterinárny lekár vykoná prehliadku ante mortem všetkých zvierat pred zabitím;

b) táto prehliadka sa musí uskutočniť do 24 hodín od príchodu na bitúnok a menej ako 24 hodín pred zabitím.

Okrem toho môže úradný veterinárny lekár vyžadovať vykonanie prehliadky v ktoromkoľvek inom čase.

2. Prehliadkou ante mortem sa musí, pokiaľ ide o dané prehliadané zviera, najmä určiť, či nie sú žiadne príznaky

a) že bola narušená pohoda zvieraťa;

alebo

b) akéhokoľvek iného stavu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvňovať zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, pričom sa musí venovať pozornosť obzvlášť zisťovaniu zoontických chorôb a chorôb uvedených na zozname A alebo, pokiaľ je to vhodné, na zozname B Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (Office International des Epizooties, OIE).

3. Okrem rutinnej prehliadky ante mortem, úradný veterinárny lekár musí vykonať klinickú prehliadku všetkých zvierat, ktoré prevádzkovateľ potravinárskeho podniku alebo úradný veterinárny asistent vyradil nabok.

4. V prípade naliehavého zabitia mimo bitúnku a v prípade ulovenej voľne žijúcej zveri úradný veterinárny lekár na bitúnku alebo v prevádzkarni na manipuláciu so zverou preskúma prehlásenie, ktoré sprevádza telo zvieraťa a ktoré vydal veterinárny lekár alebo vyškolená osoba podľa nariadenia (ES) č. 853/2004.

5. Pokiaľ to umožňuje oddiel III kapitola II alebo oddiel IV, prehliadka ante mortem sa môže vykonať v chove pôvodu. V týchto prípadoch musí úradný veterinárny lekár na bitúnku vykonať prehliadku ante mortem len v špecifikovanom prípade a v špecifikovanom rozsahu.

C. Pohoda zvierat

Úradný veterinárny lekár musí overovať dodržiavanie príslušných predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov o pohode zvierat, ako sú predpisy, ktoré sa týkajú ochrany zvierat v čase zabíjania a počas prepravy.

D. Prehliadka post mortem

1. Telá a k ním patriace vedľajšie jatočné produkty sa musia po zabití bez omeškania podrobiť prehliadke post mortem. Všetky vonkajšie povrchy sa musia prehliadnuť. Z tohto dôvodu sa môže vyžadovať minimálna manipulácia s telami a vedľajšími jatočnými produktmi alebo špeciálne technické zariadenia. Osobitnú pozornosť treba venovať zisťovaniu zoontických chorôb a chorôb uvedených na zozname A OIE a, pokiaľ je to vhodné, na zozname B OIE. Rýchlosť linky na zabíjanie a počet prítomných inšpekčných zamestnancov musia byť také, aby umožňovali riadnu prehliadku.

2. Ďalšie vyšetrenia, ako je prehmatanie (palpácia) a narezanie (incízia) častí tiel a vedľajších jatočných produktov a laboratórne testy sa vykonávajú vždy, keď sa to považuje za potrebné, na

a) dosiahnutie konečnej diagnózy;

alebo

b) zisťovanie prítomnosti

i) choroby zvierat,

ii) rezíduí alebo kontaminantov prekračujúcich limity ustanovené podľa legislatívy Spoločenstva,

iii) nedodržania mikrobiologických kritérií,

alebo

iv) iných faktorov, ktoré by si mohli vyžadovať, aby bolo mäso posúdené ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu alebo určenie obmedzení na jeho použitie,

najmä v prípade zvierat, ktoré boli naliehavo zabité.

3. Úradný veterinárny lekár musí vyžadovať, aby boli na prehliadku post mortem predkladané telá domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka staršieho ako šesť mesiacov a domácich ošípaných starších ako štyri týždne rozdelené na polovičky tiel pozdĺž celej chrbtice. Pokiaľ si to prehliadka vyžaduje, úradný veterinárny lekár môže tiež vyžadovať, aby bola akákoľvek hlava alebo akékoľvek telo pozdĺžne rozseknuté. Príslušný orgán však môže vziať do úvahy určité stravovacie návyky, technologický pokrok, alebo osobitnú zdravotnú situáciu a môže povoliť predkladať telá domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka staršieho ako šesť mesiacov a domácich ošípaných starších ako štyri týždne na prehliadku nerozdelené na polovice.

4. Pri prehliadke sa musia prijať opatrenia na to, aby sa zaistilo, že sa kontaminácia mäsa činnosťami, ako je prehmatanie, rezanie alebo narezávanie, obmedzí na minimum.

5. V prípade naliehavého zabitia musí byť pred uvoľnením na ľudskú spotrebu telo čo najskôr podrobené prehliadke post mortem podľa odseku 1 až 4.

E. Špecifikovaný rizikový materiál a ostatné živočíšne vedľajšie produkty

V súlade s osobitnými predpismi Spoločenstva o špecifikovanom rizikovom materiále a ostatných živočíšnych vedľajších produktoch, úradný veterinárny lekár musí kontrolovať odstraňovanie, oddeľovanie a, pokiaľ je to vhodné, označovanie takýchto produktov. Úradný veterinárny lekár zabezpečí, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie kontaminácii mäsa špecifikovaným rizikovým materiálom pri zabíjaní (vrátane omračovania) a na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu.

F. Laboratórne testovanie

1. Úradný veterinárny lekár zabezpečí, aby sa vykonával odber vzoriek a aby boli vzorky vhodne identifikované, aby sa s nimi vhodne manipulovalo a, aby boli zaslané do vhodného laboratória v rámci

a) monitorovania a kontroly zoonóz a pôvodcov zoonóz;

b) osobitného laboratórneho testovania na diagnostikovanie TSE v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 [1];

c) detekovania nepovolených látok alebo liekov a kontroly regulovaných látok, najmä v rámci Národného plánu rezíduí uvedeného v smernici Rady 96/23/ES [2];

a

d) zisťovania chorôb zo zoznamu A OIE a, ak je to vhodné zo zoznamu B OIE.

2. Úradný veterinárny lekár taktiež zabezpečí, aby sa vykonalo akékoľvek iné potrebné laboratórne testovanie.

KAPITOLA III: ZDRAVOTNÉ OZNAČOVANIE

1. Úradný veterinárny lekár musí dozerať na zdravotné označovanie a používané značky.

2. Úradný veterinárny lekár musí zabezpečiť najmä, aby

a) sa zdravotná značka použila len na zvieratá (domáce kopytníky, zver – cicavce z farmových chovov okrem zajacovitých a veľká voľne žijúca zver), ktoré boli prehliadnuté ante mortem a post mortem v súlade s týmto nariadením a len, ak nie je žiadny dôvod na posúdenie mäsa ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. Zdravotná značka sa však môže aplikovať predtým, ako sú dostupné výsledky vyšetrenia na trichinelózu, ak sa úradný veterinárny lekár ubezpečí, že mäso z tohto zvieraťa bude uvedené na trh len, ak výsledky budú uspokojivé;

a

b) zdravotné označovanie sa vykonáva na vonkajšom povrchu tela otlačením atramentovej alebo vypaľovacej značky a takým spôsobom, že ak sú telá rozdelené na polovičky alebo štvrťky alebo sú polovičky rozdelené na tri kusy, aby bol každý kus osobitne označený zdravotnou značkou.

3. Zdravotná značka musí byť oválna značka široká najmenej 6,5 cm a vysoká najmenej 4,5 cm a musí obsahovať nasledujúce údaje uvedené dokonale čitateľnými znakmi:

a) v značke sa musí uvádzať názov krajiny, v ktorej je prevádzkareň umiestnená, ktorý môže byť napísaný veľkými písmenami ako celý názov alebo ako kód pozostávajúci z dvoch písmen v súlade s príslušnou normou ISO.

V prípade členských štátov tieto kódy sú: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE a UK.

b) značka musí uvádzať schvaľovacie číslo bitúnku;

a

c) keď sa použije na bitúnku v Spoločenstve, značka musí obsahovať skratku CE, EC, EF, EG, EK or EY.

4. Písmená musia byť najmenej 0,8 cm vysoké a číslice musia byť najmenej 1 cm vysoké. Pri zdravotnom označovaní jahniat, kozliat a prasiatok môžu byť rozmery a znaky značky môžu zmenšené.

5. Farby používané na zdravotné označovanie musia byť schválené podľa predpisov Spoločenstva o používaní farbív látok v potravinách.

6. Zdravotná značka môže tiež zahŕňať vyznačenie úradného veterinárneho lekára, ktorý vykonal zdravotnú prehliadku mäsa. Príslušné orgány a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pokračovať vo používaní vybavenia, ktoré objednali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, až kým nie je opotrebované alebo nevyžaduje nahradenie.

7. Mäso zo zvierat, ktoré boli naliehavo zabité mimo bitúnku, musí byť označené osobitnou značkou, ktorá nesmie byť zameniteľná ani so zdravotnou značkou uvedenou v tejto kapitole ani s identifikačnou značkou uvedenou v prílohe II oddiel I nariadenia (ES) č. 853/2004.

8. Mäso z nestiahnutej voľne žijúcej zveri nesmie byť označené zdravotnou značkou, pokým nebolo v prevádzkarni na manipulovanie so zverou po stiahnutí kože podrobené prehliadke post mortem a posúdené ako požívateľné pre ľudskú spotrebu.

9. Táto kapitola sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté predpisy o zdraví zvierat a zdravotnom označovaní podľa nich.

ODDIEL II: KONANIE PO KONTROLÁCH

KAPITOLA I: OZNAMOVANIE VÝSLEDKOV KONTROL

1. Úradný veterinárny lekár zaznamenáva a vyhodnocuje výsledky prehliadok.

2. a) Pokiaľ sa prehliadkami zistí prítomnosť choroby alebo stavu, ktorý by mohol ovplyvniť zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ohroziť pohodu zvierat, úradný veterinárny lekár to oznámi prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.

b) Ak sa identifikuje problém, ktorý vznikol v prvovýrobe, úradný veterinárny lekár informuje veterinárneho lekára, ktorý navštevuje chov pôvodu, prevádzkovateľa potravinárskeho podniku zodpovedného za chov pôvodu (bez toho, aby sa takáto informácia dotkla následných právnych konaní) a, pokiaľ je to vhodné, príslušný orgán zodpovedný za kontrolu chovu pôvodu alebo poľovného revíru.

c) Pokiaľ príslušné zvieratá boli chované v inom členskom štáte alebo tretej krajine, úradný veterinárny lekár informuje príslušné orgány členského štátu, kde je prevádzkareň umiestnená. Tento príslušný orgán prijme vhodné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva.

3. Výsledky prehliadok a testov sa zaznamenajú do príslušných databáz.

4. Ak má úradný veterinárny lekár pri vykonávaní prehliadky ante mortem alebo post mortem alebo akejkoľvek inej inšpekčnej činnosti podozrenie na prítomnosť pôvodcov infekcií uvedených v zozname A OIE alebo, pokiaľ je to vhodné, v zozname B OIE, musí to úradný veterinárny lekár ihneď oznámiť príslušnému orgánu a spolu musia vykonať všetky nevyhnutné opatrenia a preventívne opatrenia, aby sa zabránilo možnému šíreniu infekčného agensu v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva.

KAPITOLA II: ROZHODNUTIA O INFORMÁCIÁCH O POTRAVINOVOM REŤAZCI

1. Úradný veterinárny lekár overuje, či sa nezabíjajú zvieratá, bez toho, aby prevádzkovateľ bitúnku obdržal a skontroloval príslušnú informáciu o potravinovom reťazci.

2. Úradný veterinárny lekár však môže povoliť zabíjanie zvierat na bitúnku, aj keď nie je príslušná informácia dostupná. V tomto prípade však musia byť dodané všetky informácie o potravinovom reťazci pred tým, ako sa telo schváli na ľudskú spotrebu. Do konečného posúdenia sa musia takéto telá a k ním patriace vedľajšie jatočné produkty uskladniť oddelene od ostatného mäsa.

3. Bez ohľadu na odsek 2, ak príslušná informácia o potravinovom reťazci nie je dostupná do 24 hodín od príchodu zvieraťa na bitúnok, všetko mäso z tohto zvieraťa sa posúdi ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. Ak zviera ešte nebolo zabité, musí sa usmrtiť oddelene od ostatných zvierat.

4. Ak sprievodné záznamy, dokumentácia alebo iné informácie ukazujú, že:

a) zvieratá pochádzajú z chovu alebo oblasti, ktorá podlieha zákazu premiestňovania alebo iným obmedzeniam z dôvodov zdravia ľudí alebo zvierat;

b) neboli dodržané predpisy o používaní veterinárnych liekov;

alebo

c) je prítomný akýkoľvek iný stav, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí alebo zvierat, zvieratá sa nesmú priať na zabitie inak, ako podľa postupov uvedených v právnych predpisoch Spoločenstva na vylúčenie rizík pre zdravie ľudí alebo zvierat.

Pokiaľ už sú zvieratá prítomné na bitúnku, musia byť oddelene usmrtené a posúdené ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu a pokiaľ je to potrebné, musia sa prijať preventívne opatrenia na ochranu zdravia ľudí a zvierat. Kedykoľvek to úradný veterinárny lekár považuje za potrebné, vykonajú sa úradné kontroly v chove pôvodu.

5. Príslušný orgán vykoná vhodné opatrenia, ak sa zistí, že sprievodné doklady a záznamy alebo iné informácie nezodpovedajú skutočnej situácii v chove pôvodu alebo skutočnému stavu zvierat, alebo že mali úmyselne uviesť úradného veterinárneho lekára do omylu. Príslušný orgán podnikne opatrenia voči prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku zodpovednému za chov pôvodu alebo každej inej zúčastnenej osobe. Tieto opatrenia môžu najmä spočívať v mimoriadnych kontrolách. Náklady na takéto mimoriadne kontroly znáša prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za chov pôvodu alebo, ktorákoľvek iná zúčastnená osoba.

KAPITOLA III: ROZHODNUTIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ ŽIVÝCH ZVIERAT

1. Úradný veterinárny lekár overuje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 na zabezpečenie toho, aby boli zvieratá prijaté na zabitie na ľudskú spotrebu správne označené. Úradný veterinárny lekár zabezpečuje, aby boli tie zvieratá, ktorých identita nie je s určitosťou preukázateľná oddelene usmrtené a posúdené ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. Kedykoľvek to úradný veterinárny lekár považuje za potrebné, vykonajú sa úradné kontroly v chove pôvodu.

2. Ak majú prednosť dôvody pre pohodu zvierat, kone sa môžu zabiť na bitúnku, aj pokiaľ neboli dodané právnymi predpismi požadované informácie o ich identite. Tieto informácie sa však musia doručiť pred tým, ako sa telo posúdi ako požívateľné pre ľudskú spotrebu. Tieto požiadavky sa tiež uplatnia v prípade naliehavého zabitia koní mimo bitúnku.

3. Úradný veterinárny lekár overuje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 na zabezpečenie toho, aby zvieratá, ktorých srsť, koža alebo rúno je v takom stave, že je neprijateľné riziko kontaminácie mäsa počas zabíjania, nebudú nezabíjané na ľudskú spotrebu, pokým sa pred tým neočistia.

4. Choré zvieratá alebo zvieratá v takom stave, ktorý sa môže preniesť na zvieratá alebo ľudí pri zaobchádzaní alebo po skonzumovaní mäsa a všeobecne, zvieratá, ktoré prejavujú klinické príznaky systémovej choroby alebo vychudnutosti sa nesmú zabíjať na ľudskú spotrebu. Takéto zvieratá sa musia usmrtiť oddelene za takých podmienok, aby sa nemohli kontaminovať ostatné zvieratá alebo telá a posúdia sa ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu.

5. Zabitie zvierat podozrivých z choroby alebo zo stavu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí alebo zvierat sa musí odložiť. Tieto zvieratá sa musia podrobiť podrobnému vyšetreniu ante mortem, aby sa stanovila diagnózy. Okrem toho môže úradný veterinárny lekár rozhodnúť, že sa odoberú vzorky a vykonajú sa laboratórne vyšetrenia na doplnenie prehliadky post mortem. Pokiaľ je to potrebné, zvieratá sa zabijú oddelene alebo na konci normálneho zabíjania pri dodržaní všetkých potrebných bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo kontaminácii mäsa.

6. So zvieratami, ktoré môžu obsahovať rezíduá veterinárnych liekov, ktoré prekračujú limity ustanovené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo rezíduá zakázaných látok sa musí nakladať podľa smernice 96/23/ES.

7. Úradný veterinárny lekár uloží podmienky, podľa ktorých sa musí pod jeho dozorom nakladať so zvieratami podľa osobitnej schémy na eradikáciu alebo kontrolu špecifických chorôb, ako je brucelóza alebo tuberkulóza alebo pôvodcovia zoonóz, ako je salmonelóza. Príslušný orgán určí, podmienky, za ktorých sa takéto zvieratá môžu zabíjať. Cieľom týchto podmienok musia byť minimalizovanie kontaminácie iných zvierat a mäsa z iných zvierat.

8. Všeobecne platí, že zvieratá, ktoré boli privedené na bitúnok na zabitie, musia sa tu aj zabiť. Vo výnimočných prípadoch, ako je závažná porucha zariadení bitúnku, môže však úradný veterinárny lekár povoliť priame premiestenie zvierat na iný bitúnok.

KAPITOLA IV: ROZHODNUTIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ POHODY ZVIERAT

1. Ak sa nedodržiavajú predpisy, týkajúce sa ochrany zvierat v čase zabíjania alebo usmrcovania, úradný veterinárny lekár musí overiť, či prevádzkovateľ potravinárskeho podniku ihneď prijal nevyhnutné nápravné opatrenia a predchádza opakovaniu porušovania predpisov.

2. Úradný veterinárny lekár prijme primeraný a postupný prístup na vynucovanie s rozsahom od vydávania pokynov po spomaľovanie alebo zastavovanie produkcie v závislosti od povahy a závažnosti problému.

3. Ak je to vhodné, úradný veterinárny lekár informuje ostatné príslušné orgány o problémoch s pohodou zvierat.

4. Ak úradný veterinárny lekár zistí, že sa nedodržiavajú predpisy, ktoré sa týkajú ochrany zvierat počas prepravy, prijme potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

5. Ak

a) úradný veterinárny asistent vykonáva kontroly pohody zvierat podľa oddielov III alebo IV;

a

b) týmito kontrolami zistí nedodržiavanie predpisov na ochranu zvierat,

úradný veterinárny asistent o tom ihneď informuje úradného veterinárneho lekára a pokiaľ je to v naliehavom prípade nevyhnutné, podnikne do príchodu úradného veterinárneho lekára opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 4.

KAPITOLA V: ROZHODNUTIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ MÄSA

1. Mäso sa posúdi ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu, ak

a) pochádza zo zvierat, ktoré neboli podrobené prehliadke ante mortem, okrem ulovenej voľne žijúcej zveri;

b) pochádza zo zvierat, z ktorých vedľajšie jatočné produkty neboli podoprené prehliadke post mortem, ak nie je v tomto nariadení alebo nariadení (ES) č.853/2004 uvedené inak;

c) pochádza zo zvierat uhynutých pred zabitím, mŕtvo narodených, nenarodených alebo zo zvierat zabitých vo veku nižšom ako sedem dní od narodenia;

d) ide o mäso vyrezané z miest vpichu pri vykrvovaní (krvavý orez);

e) pochádza zo zvierat postihnutých chorobou uvedenou v zozname A OIE alebo, ak je to vhodné v zozname B OIE, pokiaľ nie je v oddieli IV uvedené inak;

f) pochádza zo zvierat postihnutých generalizovanou chorobou, ako je generalizovaná septikémia, pyémia, toxémia alebo virémia;

g) nespĺňajú mikrobiologické kritériá ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré určujú, kedy môže byť potravina uvedená na trh;

h) vykazuje infestáciu parazitmi, iba ak nie je v oddieli IV uvedené inak;

i) obsahuje rezíduá alebo kontaminanty prevyšujúce limity ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva. Akékoľvek prekročenie príslušného limitu musí, kde je to vhodné, viesť k ďalším dopĺňajúcim analýzam;

j) bez toho, aby boli dotknuté osobitnejšie ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, pochádza zo zvierat alebo z tiel, ktoré obsahujú rezíduá zakázaných látok alebo zo zvierat, ktoré boli ošetrené zakázanými látkami;

k) pozostáva z pečene alebo obličiek zvierat starších ako dva roky z regiónov, kde sa na základe zavedenia plánov schválených podľa článku 5 smernice 96/23/ES zistila generalizovaná prítomnosť ťažkých kovov v životnom prostredí;

l) bolo nezákonne ošetrené dekontaminačnými látkami;

m) bolo nezákonne ošetrené s ionizujúcim alebo UV žiarením;

n) obsahuje cudzie telesá (s výnimkou materiálu používaného na ulovenie zvieraťa v prípade voľne žijúcej zveri);

o) sú prekročené maximálne povolené úrovne rádioaktivity stanovené podľa legislatívy Spoločenstva;

p) prejavuje patologicko – fyziologické zmeny, odchýlky konzistencie, nedostatočné vykrvenie (okrem voľne žijúcej zveri) alebo organoleptické odchýlky, najmä výrazný pohlavný pach;

q) pochádza z kachektických zvierat;

r) obsahuje špecifikovaný rizikový materiál, okrem prípadov podľa právnych predpisov Spoločenstva;

s) vykazuje znečistenie, fekálnu alebo inú kontamináciu;

t) ide o krv, ktorá môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat následkom zdravotného štatútu niektorého zo, z ktorého pochádza alebo v dôsledku kontaminácie počas procesu zabíjania;

u) podľa názoru úradného veterinárneho lekára po vyšetrení všetkých závažných informácií, môže predstavovať riziko pre ľudí alebo zvierat alebo, ak z akéhokoľvek iného dôvodu nie je vhodné na ľudskú spotrebu.

2. Úradný veterinárny lekár môže stanoviť požiadavky, pokiaľ ide o použitie mäsa, ktoré bolo získané zo zvierat, ktoré boli naliehavo zabité mimo bitúnku.

ODDIEL III: ZODPOVEDNOSTI A FREKVENCIA KONTROL

KAPITOLA I: ÚRADNÍ VETERINÁRNI ASISTENTI

Úradní veterinárni asistenti môžu pomáhať úradnému veterinárnemu lekárovi pri všetkých úlohách, okrem nasledujúcich obmedzení a všetkých osobitných pravidiel uvedených v oddieli IV:

1. pri vykonávaní úloh pri audite môžu úradní asistenti len zberať informácie, ktoré sa týkajú správnej hygienickej praxe a postupov založených na HACCP.

2. pri vykonávaní prehliadky ante mortem a kontrol, ktoré sa týkajú pohody zvierat, môžu úradní asistenti vykonávať len prvotnú kontrolu zvierat a pomáhať pri čisto praktických úlohách;

a

3. pri prehliadke post mortem musí úradný veterinárny lekár pravidelne kontrolovať prácu úradných asistentov a v prípade zvierat, ktoré boli naliehavo zabité mimo bitúnku, musí vykonať prehliadku osobne.

KAPITOLA II: FREKVENCIA KONTROL

1. Príslušný orgán zaistí, aby bol prítomný najmenej jeden úradný veterinárny lekár

a) na bitúnkoch počas prehliadok ante mortem a post mortem;

a

b) v prevádzkarni na manipuláciu so zverou počas prehliadky post mortem.

2. Príslušný orgán však môže tento prístup v určitých bitúnkoch a prevádzkarniach na manipuláciu so zverou prispôsobiť na základe analýzy rizika a v súlade s kritériami ustanovenými v súlade s článkom 18, bod 3, ak existujú. V týchto prípadoch

a) úradný veterinárny lekár nemusí byť prítomný v čase prehliadky ante mortem na bitúnku, ak:

i) úradný veterinárny lekár alebo schválený veterinárny lekár vykonal prehliadku ante mortem v chove pôvodu, skontroloval informáciu o potravinovom reťazci a oznámil výsledky týchto kontrol úradnému veterinárnemu asistentovi na bitúnku,

ii) úradný veterinárny asistent na bitúnku sa presvedčil, že informácia o potravinovom reťazci nepoukazuje na žiadny možný problém pre bezpečnosť potravín a že celkový zdravotný stav zvieraťa a pohoda zvieraťa sú uspokojivé,

a

iii) úradný veterinárny lekár sa pravidelne presvedčuje, že úradný veterinárny asistent riadne vykonáva tieto kontroly;

b) úradný veterinárny lekár nemusí byť celý čas prítomný počas prehliadky post mortem, ak

i) úradný veterinárny asistent vykonáva prehliadku post mortem a odkladá bokom mäso s odchýlkami a všetko ostatné mäso z rovnakého zvieraťa,

ii) úradný veterinárny lekár následne prehliadne všetko takéto mäso,

a

iii) úradný veterinárny asistent dokumentuje svoje postupy a zistenia spôsobom, ktorý umožní úradnému veterinárnemu lekárovi presvedčiť sa, že sa dodržali príslušné normy.

V prípade hydiny a zajacovitých však môže úradný veterinárny asistent odstrániť mäso s odchýlkami a podľa oddielu IV nemusí úradný veterinárny lekár systematicky prehliadnuť všetko toto mäso.

3. Flexibilita uvedená v odseku 2 sa nevzťahuje

a) na zvieratá, ktoré boli naliehavo zabité;

b) na zvieratá podozrivé z choroby alebo stavu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí;

c) na hovädzí dobytok zo stád, ktoré neboli úradne prehlásené za stáda bez tuberkulózy;

d) na hovädzí dobytok, ovce a kozy zo stád, ktoré neboli úradne prehlásené za stáda bez brucelózy;

e) v prípade výskytu choroby uvedenej na zozname A OIE, alebo, pokiaľ je to vhodné na zozname B OIE. Toto sa týka zvierat vnímavých na danú chorobu, ktoré pochádzajú z určitého regiónu, ako je uvedené v článku 2 smernice Rady 64/432/EHS [3];)

f) ak sú potrebné prísnejšie kontroly so zreteľom výskyt nových chorôb alebo určitých chorôb zo zoznamu B OIE.

4. V rozrábkarniach zabezpečí príslušný orgán, aby bol úradný veterinárny lekár alebo úradný veterinárny asistent prítomný, keď sa pracuje s mäsom s frekvenciou vhodnou na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

KAPITOLA III: ÚČASŤ ZAMESTNANCOV BITÚNKU

A. OSOBITNÉ ÚLOHY, KTORÉ SA TÝKAJÚ PRODUKCIE MÄSA HYDINY A ZAJACOVITÝCH

Členské štáty môžu povoliť zamestnancom bitúnku vykonávať činnosti úradných veterinárnych asistentov pri kontrole produkcie hydinového a králičieho mäsa za nasledujúcich podmienok:

a) Pokiaľ prevádzkareň uplatňuje správnu hygienickú prax v súlade s článkom 4 ods. 4 tohto nariadenia a postupy HACCP najmenej počas 12 mesiacov, príslušný orgán môže povoliť, aby zamestnanci prevádzkarne, ktorí boli zaškolení rovnakým spôsobom úradní asistenti a zložili rovnaké skúšky, vykonávali úlohy úradných asistentov a tvorili súčasť nezávislého kontrolného tímu príslušného orgánu pod dozorom a na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára. Za týchto okolností musí byť úradný veterinárny lekár prítomný počas vyšetrení ante mortem a post mortem a musí dohliadať na tieto činnosti a vykonávať pravidelné kontroly výkonnosti, na zaistenie toho, aby výkon úloh bitúnkom spĺňal osobitné kritériá ustanovené príslušným orgánom a dokumentuje výsledky vykonaných kontrol výkonnosti. Podrobné predpisy na kontroly výkonnosti sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 18. Pokiaľ je úroveň hygieny prevádzkarne ovplyvnená prácou týchto zamestnancov, ak títo zamestnanci neplnia riadne tieto alebo pokiaľ vo všeobecnosti títo zamestnanci vykonávajú svoju prácu spôsobom, ktorý príslušný orgán považuje za nedostatočný, musia byť títo zamestnanci nahradení úradnými asistentmi.

Zodpovednosti za produkciu a inšpekcie v prevádzkarni musia byť oddelené a každá prevádzkareň, ktorá chce mať vlastných inšpektorov musí byť držiteľom medzinárodne uznávanej certifikácie.

b) Príslušný orgán členského štátu v zásade a na základe jednotlivého rozhodnutia od prípadu k prípadu rozhodne, či povolí zavedenie vyššie uvedeného systému. Pokiaľ členský štát v zásade rozhodol v prospech tohto systému, musí o tomto rozhodnutí a o s ním spojených podmienkach informovať Komisiu. Pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v členskom štáte, ktorý tento systém zaviedol, nie je použitie tohto systému povinné. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú byť príslušným orgánom nútení zaviesť uvedený systému. Pokiaľ príslušný orgán nie je presvedčený, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku spĺňa požiadavky tohto systému, systém sa v tejto prevádzkarni nesmie zaviesť. S cieľom posúdiť to, vykonajú príslušné orgány analýzy produkčných a inšpekčných záznamov, druhu činností vykonávaných v prevádzkarni, históriu dodržiavania predpisov, skúseností, profesionálnej úrovne a zmysel pre zodpovednosť zamestnancov bitúnku, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, spolu s ostatnými dôležitými informáciami.

B. OSOBITNÉ ÚLOHY PRI ODOBERANÍ VZORIEK A TESTOVANÍ

Zamestnanci bitúnku, ktorí získali pod dohľadom úradného veterinárneho lekára osobitné zaškolenie, môžu, na zodpovednosť a pod dozorom úradného veterinárneho lekára, vykonávať osobitné úlohy pri odbere vzoriek a testovaní zvierat všetkých živočíšnych druhov.

KAPITOLA IV: PROFESIONÁLNA KVALIFIKÁCIA

A. ÚRADNÝ VETERINÁRNY LEKÁR

1. Príslušný orgán môže za úradných veterinárnych lekárov vymenovať len veterinárnych lekárov, ktorí zložili skúšku, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2.

2. Príslušný orgán zorganizuje testy. Testom sa v potrebnom rozsahu v závislosti od praxe a kvalifikácie veterinárneho lekára potvrdzujú znalosti z nasledujúcich predmetov:

a) vnútroštátna právne predpisy a právne predpisy Spoločenstva o veterinárnych aspektoch zdravia verejnosti, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat, pohoda zvierat a farmaceutické látky;

b) zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov (vrátane globálnych súvislostí: WTO, SPS, Codex alimentarius, OIE);

c) základy spracovania potravín a potravinárskej technológie;

d) zásady, koncepcie a metódy správnej výrobnej praxe a riadenia kvality;

e) manažment kvality pred získaním (správna poľnohospodárska prax);

f) podpora a používanie hygieny potravín, bezpečnosti súvisiacej s potravinami (správna hygienická prax);

g) princípy, koncepcie a metódy analýzy rizika;

h) zásady, koncepcia a metódy HACCP, použitie HACCP celom potravinovom produkčnom reťazci;

i) prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre zdravie ľudí z potravín;

j) dynamika infekcií a intoxikácií v populácii;

k) diagnostika v epidemiológii;

l) systémy monitorovania a dozoru;

m) vykonávanie auditov a úradné hodnotenie systémov manažmentu bezpečnosti potravín;

n) princípy a diagnostické využívanie moderných testovacích metód;

o) informačná a komunikačná technológia vo vzťahu k veterinárnym aspektom zdravia verejnosti;

p) spracovanie údajov a uplatňovanie bioštatistiky;

q) vyšetrovanie výskytov chorôb z potravín u ľudí;

r) dôležité hľadiská, ktoré sa týkajú TSE;

s) pohoda zvierat na úrovni produkcie, prepravy a zabíjania;

t) otázky životného prostredia vo vzťahu k produkcii potravín(vrátane nakladania s odpadom);

u) zásada preventívnosti a záujmy spotrebiteľa;

a

v) princípy školenia zamestnancov, ktorí pracujú v produkčnom reťazci.

Kandidáti môžu získať požadované znalosti ako súčasť svojho základného veterinárneho vzdelania, alebo prostredníctvom školení, alebo profesionálnych skúseností získaných po získaní veterinárnej kvalifikácie. Príslušný orgán môže organizovať rôzne skúšky, aby sa zohľadnili rôzne profily vzdelania kandidátov. Pokiaľ sa však príslušný orgán presvedčí, že kandidát získal všetky požadované znalosti, ako súčasť univerzitného vzdelania, alebo prostredníctvom priebežného štúdia, ktorého výsledkom je postgraduálna kvalifikácia, nemusí trvať na absolvovaní skúšky.

3. Takýto veterinárny lekár musí mať schopnosti pre multidisciplinárnu spoluprácu.

4. Okrem toho musí každý úradný veterinárny lekár, pred tým ako začne pracovať nezávislo, absolvovať praktický výcvik v skúšobnej lehote aspoň 200 hodín. Počas tejto skúšobnej lehoty kandidát pracuje pod dohľadom už vymenovaných úradných veterinárnych lekárov na bitúnkoch, v rozrábkarniach, na inšpekčných postoch pre čerstvé mäso a v chovoch. Zaškolenie sa musí najmä týkať auditu systémov manažmentu bezpečnosti potravín.

5. Úradný veterinárny lekár si musí aktualizovať poznatky a byť na úrovni pokroku nového rozvoja prostredníctvom pravidelného pokračujúceho ďalšieho vzdelávania a štúdia odbornej literatúry. Úradný veterinárny lekár sa musí, pokiaľ je to možné, zúčastňovať pokračujúceho ďalšieho vzdelávania každý rok.

6. Veterinárni lekári, ktorí už boli vymenovaní za úradných veterinárnych lekárov, musia mať dostatočné znalosti z predmetov uvedených v odseku 2. Pokiaľ je to potrebné, môžu ich získať v rámci pokračujúceho ďalšieho vzdelávania. Príslušný orgán vydá v tomto ohľade primerané ustanovenia.

7. Bez ohľadu na odseky 1 až 6, môžu členské štáty ustanoviť osobitné predpisy pre úradných veterinárnych lekárov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok, ktorí sú zodpovední za inšpekcie malých podnikov.

B. ÚRADNÍ VETERINÁRNI ASISTENTI

1. Príslušný orgán môže za úradných veterinárnych asistentov vymenovať len osoby, ktoré absolvovali školenie a úspešne absolvovali skúšku s nasledujúcimi požiadavkami.

2. Tieto skúšky organizuje príslušný orgán. Aby boli kandidáti spôsobilí vykonať tieto skúšky musia preukázať, že absolvovali:

a) aspoň 500 hodín teoretickej prípravy a aspoň 400 hodín praktickej prípravy, ktoré sa vzťahovali na predmety uvedené v odseku 5;

a

b) také dodatočné školenie, aké sa požaduje na to, aby boli úradní veterinárni asistenti schopní vykonávať svoje povinnosti kompetentne.

3. Praktická príprava uvedená v odseku 2 písm. a) sa musí uskutočniť na bitúnkoch a v rozrábkarniach pod dohľadom úradného veterinárneho lekára a v chovoch a iných príslušných prevádzkarniach.

4. Školenie a skúšky sa principiálne majú týkať červeného mäsa alebo hydinového mäsa. Osoby, ktoré však absolvovali školenie pre jednu z týchto dvoch kategórií a uspeli v skúške, musia absolvovať už len skrátené školenie a uspieť v testoch z druhej kategórie. Školenie a skúšky sa musia týkať, pokiaľ je to vhodné, voľne žijúcej zveri, zveri z farmových chovov a zajacoivitých.

5. Školenie úradných veterinárnych asistentov a skúšky musia potvrdiť znalosti z nasledovných predmetov:

a) vo vzťahu k chovom:

i) teoretická časť:

- znalosť organizovania poľnohospodárstva, produkčných metód, medzinárodného obchodu a podobne,

- správna chovateľská prax,

- základná znalosť chorôb, najmä zoonóz – vírusov, baktérií, parazitov a podobne,

- monitorovanie chorôb, používanie liekov a vakcín, testovanie na rezíduá,

- zdravotné a hygienické prehliadky,

- pohoda zvierat na farme a počas prepravy,

- požiadavky na prostredie – v budovách, na farmách a všeobecne,

- príslušné zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia,

- kontrola kvality a záujmy spotrebiteľa;

ii) praktická časť:

- návštevy chovov rôznych druhov a používanie rôznych metód chovu,

- návštevy produkčných prevádzkarní,

- sledovanie nakladania a vykladania zvierat,

- ukážky v laboratóriu,

- veterinárne kontroly,

- dokumentácia;

b) vo vzťahu k bitúnkom a rozrábkarniam

i) teoretická časť:

- znalosť organizovania mäsového priemyslu, produkčných metód, medzinárodného obchodu a technológie zabíjania a rozrábania,

- základné poznatky o hygiene a správnej hygienickej praxi a najmä priemyselná hygiena, hygiena zabíjania, rozrábania a skladovania, hygiena práce,

- HACCP a audit postupov založených na HACCP,

- pohoda zvierat pri vykladaní zvierat po preprave a na bitúnku,

- základné znalosti z anatómie a fyziológie jatočných zvierat,

- základné znalosti z patológie jatočných zvierat,

- základné znalosti z patologickej anatómie jatočných zvierat,

- dôležité znalosti o TSE a iných dôležitých zoonózach a pôvodcoch zoonóz,

- znalosť metód a postupov zabíjania, prehliadky, prípravy, balenia do priameho obalu, balenia do druhého obalu a prepravy čerstvého mäsa,

- základné znalosti z mikrobiológie,

- prehliadka ante mortem,

- vyšetrovanie na trichinózu,

- prehliadka post mortem,

- administratívne úlohy,

- znalosť príslušných zákonov, nariadení, správnych ustanovení,

- postup odberu vzoriek,

- aspekty podvodného konania;

ii) praktická časť:

- identifikácia zvierat,

- kontrola veku,

- prehliadka a posúdenie zabíjaných zvierat,

- prehliadka post mortem na bitúnku,

- vyšetrenie na trichinelózu,

- určenie živočíšnych druhov zvierat vyšetrením typických častí zvieraťa,

- identifikovanie a opis častí zabíjaných zvierat, u ktorých sa vyskytli zmeny

- kontrola hygieny, audit správnej hygienickej praxe a postupov založených na HACCP,

- zaznamenávanie výsledkov z prehliadky ante mortem,

- odober vzoriek,

- vysledovateľnosť mäsa,

- dokumentácia.

6. Úradný veterinárny asistent si udržiava aktuálne poznatky, aby bol na úrovni pokroku nového rozvoja a pravidelne sa ďalej vzdeláva a študuje odbornú literatúru. Úradný veterinárny asistent sa musí, pokiaľ je to možné, zúčastniť každý rok vzdelávania.

7. Osoby, ktoré už boli vymenované za úradných veterinárnych asistentov, musia mať príslušné znalosti z predmetov uvedených v odseku 5. Pokiaľ je to potrebné, môžu ich získať prostredníctvom pokračujúceho ďalšieho vzdelávania. Príslušný orgán vydá v tomto ohľade primerané ustanovenia.

8. Ak však úradný veterinárny asistent vykonáva odober vzoriek a skúšanie v súvislosti s vyšetreniami na trichinelózu, príslušný orgán môže len zabezpečiť, aby bol vhodným spôsobom zaškolený na vykonávanie týchto úloh.

ODDIEL IV: OSOBITNÉ POŽIADAVKY

KAPITOLA I: DOMÁCI HOVÄDZÍ DOBYTOK

A. HOVÄDZÍ DOBYTOK MLADŠÍ AKO ŠESŤ TÝŽDŇOV

Telá a vedľajšie jatočné produkty zvierat mladších ako šesť týždňov sa musia podrobiť nasledovným postupom prehliadky post mortem:

1. vizuálnej prehliadke hlavy a hrtanu; narezaniu a vyšetreniu zahltanových miazgových uzlín (Lnn retropharyngiales); prehliadke ústnej dutiny a hltanu; prehmataniu jazyka; odstránia sa mandle;

2. vizuálnej prehliadke pľúc, priedušnice a pažeráka; prehmataniu pľúc; narezaniu a vyšetreniu prieduškových a medistinálnych miazgových uzlín (Lnn. bifucationes, eparteriales a mediastinales). Priedušnica a hlavné vetvy priedušiek sa musia pozdĺžnym rezom otvoriť, pľúca sa musia v dolnej tretine kolmo na ich hlavnú os narezať a vyšetriť; tieto rezy nie sú nevyhnutné, ak sú pľúca vylúčené zo spotreby pre ľudí,

3. vizuálnej prehliadke perikardu a srdca; srdce sa vyšetrí po pozdĺžnom narezaní tak, aby sa otvorili komory a preťala sa medzikomorová priehradka;

4. vizuálnej prehliadke bránice;

5. vizuálnej prehliadke pečene a pečeňových a pankreatických miazgových uzlín (Lnn portales); prehmataniu a pokiaľ je to potrebné narezaniu pečene a jej lymfatických uzlín;

6. vizuálnej prehliadke gastrointestinálneho traktu, mezentéria, žalúdkových a mezenteriálnych lymfatických uzlín (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales); prehmataniu a pokiaľ je to potrebné, narezaniu týchto uzlín;

7. vizuálnej prehliadke a, pokiaľ je to potrebné, prehmataniu sleziny;

8. vizuálnej prehliadke obličiek; ak je to potrebné narezaniu obličiek a obličkových miazgových uzlín (Lnn. renales);

9. vizuálnej prehliadke pohrudnice a pobrušnice;

10. vizuálnej prehliadke a prehmataniu pupočnej krajiny a kĺbov. V prípade pochybností sa musí pupočná krajina narezať a kĺby otvoriť; musí sa vyšetriť synoviálna tekutina.

B. HOVÄDZÍ DOBYTOK STARŠÍ AKO ŠESŤ TÝŽDŇOV

Telá a vedľajšie jatočné produkty zvierat starších ako šesť týždňov sa podrobia nasledujúcim postupom prehliadky post mortem:

1. vizuálnej prehliadke hlavy a hltanu; narezaniu a vyšetreniu sa podčľustných, zahltanových a príušné miazgových uzlín (Lnn retropharyngiales, mandibulares a parotidei); vyšetrujú sa vonkajšie žuvacie svaly,do ktorých sa musia vykonať dva rezy rovnobežné s dolnou čeľusťou a vnútorné žuvacie svaly (vnútorné mm. pterigoidei), ktoré sa musia plošne narezať. Jazyk sa musí uvoľniť, aby sa umožnila podrobná vizuálna prehliadka ústnej dutiny a hrdla a hltana, a jazyk sa vizuálne prehliadne a prehmatá. Mandle sa musia odstrániť;

2. prehliadke priedušnice a pažeráka; vizuálnemu vyšetreniu a prehmataniu pľúc; narezaniu a vyšetreniu prieduškových a medistinálnych miazgových uzlín (Lnn. bifucationes, eparteriales a mediastinales). Priedušnica a hlavné vetvy priedušiek sa musia pozdĺžnym rezom otvoriť, pľúca sa musia v dolnej tretine kolmo na ich hlavnú os narezať; tieto rezy nie sú nevyhnutné, ak sú pľúca vylúčené zo spotreby pre ľudí,

3. vizuálnej prehliadke perikardu a srdca; srdce sa vyšetrí po pozdĺžnom narezaní tak, aby sa otvorili komory a preťala sa medzikomorová priehradka;

4. vizuálnej prehliadke bránice;

5. vizuálnej prehliadke a prehmataniu pečene a pečeňových a pankreatických miazgových uzlín (Lnn portales); vykoná sa rez kolmo na útrobnú plochu pečene a rez na základni chvostového laloka na vyšetrenie žlčovodov;

6. vizuálnej prehliadke gastrointestinálneho traktu, mezentéria, žalúdkových a mezenteriálnych lymfatické uzliny (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales); prehmataniu a, pokiaľ je to potrebné, narezaniu týchto uzlín;

7. vizuálnej prehliadke a, pokiaľ je to potrebné, prehmataniu sleziny;

8. vizuálnej prehliadke obličiek a narezaniu,ak je to potrebné, obličiek a obličkových miazgových uzlín (Lnn. renales);

9. vizuálnej prehliadke pohrudnice a pobrušnice;

10. vizuálnej prehliadke pohlavných orgánov (okrem penisu, ktorý sa už odrezal);

11. vizuálnej prehliadke, a ak treba, prehmataniu a narezaniu vemena a jeho miazgových uzlín (Lnn. supramammarii). V prípade kráv, musí sa každá polovička vemena otvoriť dlhým hlbokým rezom až po obidva mliekojemy (sinus lactiferes) a musia sa narezať miazgové uzliny vemena, okrem prípadov keď sa vemeno nepoužije na ľudskú spotrebu.

KAPITOLA II: DOMÁCE OVCE A KOZY

Telá a vedľajšie jatočné produkty oviec a kôz sa musia podrobiť nasledujúcim postupom prehliadky post mortem:

1. vizuálnej prehliadke hlavy po stiahnutí kože a v prípade pochybností, sa vyšetreiu hltanu, ústnej dutiny, jazyka, zahltanových a príušných miazgových uzlín. Bez toho, aby boli dotknuté predpisy o zdraví zvierat, tieto vyšetrenia nie sú potrebné, pokiaľ je príslušný orgán schopný zaručiť, že sa hlavy vrátane jazykov a mozgov nepoužijú na ľudskú spotrebu;

2. vizuálnej prehliadke pľúc, priedušnice a pažeráka; prehmataniu pľúc a prieduškových a meditestinálnych miazgových uzlín (Lnn. bifucationes, eparteriales a mediastinales); v prípade pochybností sa musia tieto orgány a miazgové uzliny narezať a vyšetriť;

3. vizuálnej prehliadke perikardu a srdca; v prípade pochybností sa srdce musí narezať a vyšetriť;

4. vizuálnej prehliadke bránice;

5. vizuálnej prehliadke a prehmataniu pečene a pečeňových a pankreatických miazgových uzlín (Lnn portales); vykoná sa rez do žalúdkovej plochy pečene a vyšetria sa žlčovody;

6. vizuálnej prehliadke gastrointestinálneho traktu, mezentéria, žalúdkových a mezenteriálnych lymfatických uzlín (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales);

7. vizuálnej prehliadke a, pokiaľ je to potrebné, prehmataniu sleziny;

8. vizuálnej prehliadke obličiek; ak je to potrebné, narezaniu obličiek a obličkových miazgových uzlín (Lnn. renales);

9. vizuálnej prehliadke pohrudnice a pobrušnice;

10. vizuálnej prehliadke pohlavných orgánov (okrem penisu, ktorý sa už odrezal);

11. vizuálnej prehliadke vemena a jeho miazgových uzlín;

12. vizuálnej prehliadke a prehmataniu pupočnej krajiny a kĺbov mladých zvierat. V prípade pochybností sa pupočná krajina musí narezať a kĺby otvoriť; musí sa vyšetriť synoviálna tekutina.

KAPITOLA III: DOMÁCE NEPÁRNOKOPYTNÍKY

Telá a vedľajšie jatočné produkty nepárnokopytníkov sa podrobia nasledujúci postupom prehliadky post mortem:

1. vizuálnej prehliadke hlavy, a po uvoľnení jazyka, hltanu; prehmataniu, ak je to potrebné, narezaniu podčeľustných, zahltanových a príušných miazgových uzlín (Lnn retropharyngiales, mandibulares a parotidei). Jazyk sa musí uvoľniť, aby sa umožnila podrobná vizuálna prehliadka ústnej dutiny a hrdla a hltana a musí sa vizuálne vyšetriť a prehmatať samotný jazyk. Mandle sa musia odstrániť;

2. vizuálnej prehliadke pľúc, priedušnice a pažeráka; prehmataniu pľúca; prehmataniu a ak je potrebné narezaniu prieduškových a mediastinálnych miazgových uzlín (Lnn. bifucationes, eparteriales a mediastinales). Priedušnica a hlavné vetvy priedušiek sa musia pozdĺžnym rezom otvoriť, pľúca sa musia v dolnej tretine kolmo na ich hlavnú os narezať; tieto rezy však nie sú nevyhnutné, ak sú pľúca vylúčené zo spotreby pre ľudí,

3. vizuálnej prehliadke perikardu a srdca; srdce sa vyšetrí po pozdĺžnom narezaní, aby sa otvorili komory a preťala sa medzikomorová priehradka;

4. vizuálnej prehliadke bránice;

5. vizuálnej prehliadke, prehmataní pečene, a ak je to potrebné, narezaní pečene a pečeňových a pankreatické miazgových uzlín (Lnn portales);

6. vizuálnej prehliadke gastrointestinálneho traktu, mezentéria a žalúdkových a mezenteriálnych lymfatických uzlín (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales); pokiaľ je to potrebné, narezaní žalúdkových a mezenteriálnych miazgových uzlín;

7. vizuálnej prehliadke a, pokiaľ je to potrebné, prehmataniu sleziny;

8. vizuálnej prehliadke a prehmataniu obličiek; ak je to potrebné, narezaniu obličiek a obličkových miazgových uzlín (Lnn. renales);

9. vizuálnej prehliadke pohrudnice a pobrušnice;

10. vizuálnej prehliadke pohlavných orgánov žrebcov (okrem penisu, ktorý sa už odrezal) a kobýl;

11. vizuálnej prehliadke vemena a jeho miazgových uzlín (Lnn. supramammarii) a pokiaľ je to potrebné, narezaniu nadvemenových miazgových uzlín;

12. vizuálnej prehliadke a prehmataniu pupočnej krajiny a kĺbov mladých zvierat. V prípade pochybností sa pupočná krajina musí narezať a kĺby otvoriť; musí sa vyšetriť synoviálna tekutina;

13. všetky sivé a biele kone sa musia prehliadnuť na melanózu a melanómy vyšetrením svalov pleca a miazgových uzlín pod lopatkovou chrupavkou (Lnn. subrhomboidei) po jednostrannom odplecení. Obličky sa musia uvoľniť a vyšetriť narezaním cez celú obličku.

KAPITOLA IV: DOMÁCE OŠÍPANÉ

A. PREHLIADKA ANTE MORTEM

1. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že ošípané určené na zabitie sa môžu podrobiť prehliadke ante mortem v chove pôvodu. V tomto prípadesa zabitie dávky ošípaných z chovu môže povoliť, len ak:

a) ich sprevádza zdravotný certifikát podľa kapitoly X časť A;

a

b) sú dodržané požiadavky odsekov 2 až 5.

2. Prehliadka ante mortem v chove pôvodu zahŕňa:

a) kontroly záznamov alebo dokumentácie v chove, včítane informácií o potravinovom reťazci;

b) vyšetrenie ošípaných, aby sa určilo, či:

i) netrpia chorobou alebo v takým stavom, ktorý sa môže preniesť na zvieratá alebo ľudí pri manipulovaní alebo konzumovaní mäsa, alebo, či sa jednotlivo alebo hromadne nesprávajú spôsobom, ktorý poukazuje na to, že sa tieto choroby môžu vyskytovať,

ii) nevykazujú narušenie celkového správania alebo príznaky chorôb, ktoré môžu spôsobiť, že mäso nebude požívateľné pre ľudskú spotrebu,

alebo

iii) neexistuje dôkaz alebo príčina na podozrenie, že môžu obsahovať chemické rezíduá v množstvách, ktoré prekračujú limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo rezíduá zakázaných látok.

3. Úradný veterinárny lekár alebo schválený veterinárny lekár vykonáva prehliadku ante mortem v chove. Tieto ošípané sa musia odoslať priamo na bitúnok a nesmú sa miešať s ostatnými ošípanými.

4. Prehliadka ante mortem v bitúnku sa bude vzťahovať len na:

a) kontrolu identifikácie zvierat;

a

b) sledovanie na ubezpečenie sa, že sa dodržiavajú predpisy o pohode zvierat a či nie sú prítomné príznaky akéhokoľvek stavu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí a zvierat. Toto sledovanie môže vykonať úradný veterinárny asistent.

5. Pokiaľ nie sú ošípané podľa bodu 1 písm. a) zabité do troch dní od vydania zdravotného certifikátu:

a) ak ošípané neopustili chov pôvodu a neboli odoslané na bitúnok, znova sa vyšetria a vydá sa nový zdravotný certifikát;

b) pokiaľ sú ošípané už na ceste na bitúnok, môže sa povoliť zabíjanie, ak sa vyhodnotí príčina zdržania, za predpokladu, že sa ošípané podrobia ďalšej prehliadke ante mortem.

B. PREHLIADKA POST MORTEM

1. Telá a vedľajšie jatočné produkty ošípaných, iných ako sú uvedené v odseku 2 sa musia podrobiť nasledujúcim postupom prehliadky post mortem:

a) vizuálnej prehliadke hlavy a hltana; narezaniu a vyšetreniu podčeľustných miazgových uzlín (Lnn. mandibulares); vizuálnej prehliadke ústnej dutiny, hrdla, hltanu a jazyka;

b) vizuálnej prehliadke pľúc, priedušnice a pažeráka; prehmataniu pľúc, priedušnice a prieduškových a medistinálnych miazgových uzlín (Lnn. bifucationes, eparteriales a mediastinales). Priedušnica a hlavné vetvy priedušiek sa musia pozdĺžnym rezom otvoriť a pľúca sa musia v dolnej tretine kolmo na ich hlavnú os narezať a vyšetriť; tieto rezy nie sú nevyhnutné, ak sú pľúca vylúčené zo spotreby pre ľudí,

c) vizuálnej prehliadke perikardu a srdca, srdce sa pozdĺžne nareže, aby sa otvorili komory a preťala sa medzikomorová priehradka;

d) vizuálnej prehliadke bránice;

e) vizuálnej prehliadke pečene a pečeňových a pankreatických miazgových uzlín (Lnn portales); prehmataniu pečene a jej lymfatických uzlín;

f) vizuálnej prehliadke gastrointestinálneho traktu, mezentéria, žalúdkových a mezenteriálnych lymfatických uzlín (Lnn. gastrici mesenterici, craniales a caudales); prehmataniu a pokiaľ je to potrebné, narezaniu týchto uzlín;

g) vizuálnej prehliadke a, pokiaľ je to potrebné, prehmataniu sleziny;

h) vizuálnej prehliadke obličiek; ak je to potrebné, narezaniu obličiek a obličkových miazgových uzlín (Lnn. renales);

i) vizuálnej prehliadke pohrudnice a pobrušnice;

j) vizuálnej prehliadke pohlavných orgánov (okrem penisu, ktorý sa už odrezal);

k) vizuálnej prehliadke vemena a jeho miazgových uzlín (Lnn. supramammarii); narezaniu sa nadvemenových miazgových uzlín;

l) vizuálnej prehliadke a prehmataniu pupočnej krajiny a kĺbov mladých zvierat; v prípade pochybnosti sa pupočná krajina musí narezať a kĺby otvoriť.

2. Príslušné orgány môžu rozhodnúť na základe epidemiologických alebo iných údajov z chovu, že výkrmové ošípané ustajnené v kontrolovaných podmienkach ustajnenia v integrovaných produkčných systémoch od odstavu, v niektorých alebo vo všetkých prípadoch uvedených v odseku 1, sa podrobia len vizuálnej prehliadke.

KAPITOLA V: HYDINA

A. PREHLIADKA ANTE MORTEM

1. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že sa hydina na zabitie môže podrobiť prehliadke ante mortem v chove pôvodu. V tomto prípade sa zabitie kŕdľa vtákov z chovu môže sa povoliť, len ak

a) ich sprevádza zdravotný certifikát podľa kapitoly X časť A;

a

b) sú dodržané požiadavky odsekov 2 až 5.

2. Prehliadka ante mortem v chove pôvodu zahŕňa

a) kontroly záznamov alebo dokumentácie v chove, včítane informácií o potravinovom reťazci;

b) prehliadku kŕdľa, aby sa určilo, či vtáky

i) netrpia chorobou alebo stavom, ktorý sa môže prenášať na zvieratá alebo ľudí pri manipulovaní alebo konzumovaní mäsa, alebo, či sa nesprávajú takým spôsobom, ktorý poukazuje, že sa takéto choroby môžu vyskytovať,

ii) neprejavujú narušenie celkového správania sa alebo príznaky chorôb, ktoré môžu spôsobiť, že mäso nebude požívateľné pre ľudskú spotrebu,

alebo

iii) nie sú dôkazy, že môžu obsahovať chemické rezíduá v množstvách, ktoré prekračujú limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo rezíduá zakázaných látok.

3. Prehliadku ante mortem v chove vykonáva úradný veterinárny lekár alebo schválený veterinárny lekár.

4. Prehliadka ante mortem na bitúnku sa bude vzťahovať už len na

a) kontrolu identifikácie zvierat;

a

b) sledovanie na ubezpečenie sa, či sa dodržali predpisy o pohode zvierat a či neexistujú príznaky akéhokoľvek stavu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí a zvierat. Toto sledovanie môže vykonať úradný veterinárny asistent.

5. Pokiaľ nie sú vtáky uvedené v bode 1 písm. a) zabité do troch dní od vydania zdravotného certifikátu

a) ak kŕdeľ neopustil chov pôvodu a nebol odoslaný na bitúnok, znova sa prehliadne a vydá sa nový zdravotný certifikát;

b) pokiaľ je už kŕdeľ na ceste na bitúnok, zabíjanie sa môže povoliť, ak sa určí príčina zdržania, za predpokladu, že sa kŕdeľ znova podrobí vyšetreniu.

6. Pokiaľ sa neuskutoční prehliadka ante mortem v chove, úradný veterinárny lekár vykoná prehliadku kŕdľa na bitúnku.

7. Vtáky s klinickými príznakmi chorôb sa nesmú zabíjať na ľudskú spotrebu. Zabíjanie týchto vtákov sa môže vykonať na linke v bitúnku na konci normálneho procesu zabíjania, pokiaľ sa prijmú preventívne opatrenia, aby sa zabránilo riziku rozšírenia patogénnych mikroorganizmov a ihneď po zabití sa zariadenia vyčistia a vydezinfikujú.

8. V prípade hydiny, ktorá sa chovala na výrobu "bielej hydinovej pečene" ("foie gras") a odloženého pitvania hydiny zabitej v chove pôvodu, prehliadka ante mortem sa vykoná v súlade s odsekmi 2 a 3. Certifikát podľa vzoru v časti C musí sprevádzať nevypitvané telá na bitúnok alebo do rozrábkarne.

B. PREHLIADKA POST MORTEM

1. Všetky vtáky sa podrobia prehliadke post mortem podľa oddielov I a III. Okrem toho musí úradný veterinárny lekár osobne vykonať nasledovné kontroly:

a) dennú prehliadku vnútorností a telových dutín reprezentatívnej vzorky vtákov;

b) podrobnú prehliadku náhodnej vzorky z každej dávky vtákov s rovnakým pôvodom, častí vtákov alebo jednotlivých vtákov posúdených ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu po prehliadke post mortem;

a

c) akékoľvek iné vyšetrovania potrebné, ak je príčina na podozrenie, že mäso z príslušných vtákov môže byť nepožívateľné pre ľudskú spotrebu.

2. V prípade hydiny chovanej na produkciu "bielej hydinovej pečene" a hydiny s odloženým pitvaním, ktorá sa získala z chovu pôvodu, do post mortem prehliadky sa zahrnie kontrola certifikátu, ktorý sprevádza telá. Pokiaľ sa takéto telá prepravujú priamo z chovu do rozrábkarne, prehliadka post mortem sa vykoná v rozrábkarni.

C. VZORY ZDRAVOTNÝCH CERTIFIKÁTOV

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA VI: CHOVANÉ ZAJACOVITÉ

Požiadavky na hydinu sa vzťahujú aj na chované zajacovité.

KAPITOLA VII: ZVER Z FARMOVÝCH CHOVOV

A. Prehliadka ante mortem

1. Prehliadka ante mortem sa môže vykonať chove pôvodu, ak sú splnené požiadavky prílohy III oddiel III nariadenia (ES) č. 853/2004. V tomto prípade prehliadku ante mortem vykoná úradný veterinárny lekár alebo schválený veterinárny lekár.

2. Prehliadka ante mortem v chove pôvodu musí zahŕňať záznamy alebo dokumentáciu v chove, včítane informácií o potravinovom reťazci.

3. Pokiaľ sa uskutoční prehliadka ante mortem najviac tri dni pred príchodom zvierat na bitúnok a zvieratá sú dodané na bitúnok živé, prehliadka ante mortem v bitúnku sa uskutoční len na:

a) kontrolu identifikácie zvierat;

a

b) sledovanie na ubezpečenie sa, že sa dodržali predpisy o pohode zvierat a či nie sú prítomné príznaky akýchkoľvek stavov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí a zvierat.

4. Certifikát zodpovedajúci vzoru v kapitole X časť A musí sprevádzať živé zvieratá prehliadnuté v chove. Potvrdenie podľa vzoru v kapitole X časť B musí sprevádzať zvieratá prehliadnuté a zabité v chove.

B. Prehliadka post mortem

1. Táto prehliadka zahrňuje prehmatanie, a pokiaľ sa to považuje za potrebné, narezanie tých častí zvierat, ktoré sú zmenené alebo podozrivé z iných dôvodov.

2. Postupy prehliadky post mortem uvedené pre hovädzí dobytok a ovce, domáce ošípané a hydinu sa uplatnia v prípade zodpovedajúcich živočíšnych druhov zveri z farmových chovov.

3. Pokiaľ zvieratá boli zabité v chove, úradný veterinárny lekár na bitúnku už len skontroluje certifikát, ktorý ich sprevádza.

KAPITOLA VIII: VOĽNE ŽIJÚCA ZVER

A. B. Prehliadka post mortem

1. Voľne žijúca zver sa prehliada čo najskôr po vstupe do prevádzkarne na manipuláciu so zverou.

2. Úradný veterinárny lekár berie ohľad na prehlásenie alebo informácie, ktoré poskytla vyškolená osoba zúčastnená na poľovačke na zviera podľa nariadenia (ES) č. 853/2004.

3. Počas prehliadky post mortem úradný veterinárny lekár vykoná:

a) vizuálnu prehliadku jatočného tela, jeho telových dutín, a pokiaľ je to potrebné, orgánov s cieľom:

i) zistiť akékoľvek odchýlky, ktoré neboli spôsobené poľovačkou. Na tento účel, diagnóza môže byť založená na akejkoľvek informácii vyškolenej osoby, ktorú poskytla o správaní sa zvieraťa pred usmrtením,

ii) skontrolovať, či smrť nebola spôsobená inak ako ulovením.

Pokiaľ nie je možné vykonať posúdenie na základe vizuálnej prehliadky, musí sa urobiť extenzívnejšie vyšetrenie v laboratóriu;

b) zisťovanie organoleptických odchýlok;

c) prehmatanie orgánov, pokiaľ je to vhodné;

d) pokiaľ je vážne podozrenie na prítomnosť rezíduí alebo kontaminantov, analýzu vzoriek na rezíduá nepochádzajúce z poľovania, včítane kontaminantov životného prostredia. Pokiaľ sa vykoná extenzívnejšie vyšetrenie na základe podozrenia veterinárny lekár musí pred zhodnotením všetkej zveri usmrtenej počas určitej poľovačky alebo tých jej častí, ktoré sú podozrivé a vykazujú rovnaké odchýlky počkať, kým sa toto vyšetrenie neukončí;

e) vyšetrenie na znaky, ktoré naznačujú, že mäso predstavuje zdravotné riziko včítane:

i) neobvyklého správania sa alebo narušenia celkového stavu živého zvieraťa, ako ohlásil poľovník,

ii) generalizovanej prítomnosti nádorov alebo abscesov,postihujúcich rôzne vnútorné orgány alebo svaly,

iii) artritídy, orchitídy, patologických zmien pečene alebo sleziny, zápalu čriev alebo pupočnej oblasti,

iv) prítomnosti cudzích telies nepochádzajúcich z procesu poľovačky v telových dutinách, žalúdku alebo črevách alebo v moči, a pokiaľ má pohrudnica alebo pobrušnica farebné odchýlky (ak sú príslušné orgány prítomné),

v) prítomnosť parazitov,

vi) tvorenie sa značného množstva plynu v gastro-intestinálnom trakte s odfarbením vnútorných orgánov (pokiaľ sú prítomné orgány),

vii) závažné odchýlky farby, konzistencie alebo pachu svalových taknív alebo orgánov,

viii) staré otvorené fraktúry,

ix) vychudnutosť a/alebo generalizovaný alebo lokalizovaný edém,

x) nedávne zrasty pohrudnice alebo pobrušnice,

a

xi) ostatné zjavné extenzívne zmeny, ako je hnitie.

4. Pokiaľ to vyžaduje úradný veterinárny lekár, chrbtica a hlava sa pozdĺžne rozdelia.

5. V prípade malej voľne žijúcej zveri nevypitvanej hneď po usmrtení, úradný veterinárny lekár vykoná prehliadku post mortem na reprezentatívnej vzorke zvierat z toho istého zdroja. Pokiaľ sa prehliadkou zistia choroby prenosné na človeka alebo akékoľvek iné znaky uvedené v ods. 3 písm. e), úradný veterinárny lekár vykoná viac kontrol celej dávky na určenie, či musí byť posúdená ako nepožívateľná pre ľudskú spotrebu alebo, či sa každé telo musí prehliadnuť individuálne.

6. V prípade pochybností úradný veterinárny lekár môže vykonať akékoľvek ďalšie rezy a vyšetrenia príslušných častí zvierat, potrebné na určenie konečnej diagnózy.

B. Rozhodnutie na základe kontrol

Okrem prípadov uvedených v oddieli II kapitola V sa musí mäso, pri ktorom sa pri prehliadke post mortem zistili akékoľvek znaky uvedené v ods. 3 písm. e) časti A posúdiť ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu.

KAPITOLA IX: OSOBITNÉ RIZIKÁ

A. Prenosné spongiformné encefopatie

Úradné kontroly vykonané v súvislosti s TSE sa musia vykonávať na základe požiadaviek podľa nariadenia (ES) č. 999/2001 a ostatných príslušných právnych predpisov Spoločenstva.

B. Cysticerkóza

1. Postupy prehliadky post mortem uvedené v kapitolách I a IV sú minimálnymi požiadavkami na vyšetrenie na cysticerkózu u hovädzieho dobytka staršieho ako šesť týždňov a ošípaných. Okrem toho sa môžu využiť špecifické sérologické testy. V prípade hovädzieho dobytka do šesť týždňov, nie je narezávanie žuvacích svalov pri prehliadke post mortem je povinné, pokiaľ sa použijú špecifické sérologické testy. To isté sa uplatní aj v prípade, pokiaľ hovädzí dobytok starší ako šesť týždňov odchoval v chove úradne certifikovanom ako chov bez výskytu cysticerkózy.

2. Mäso infikované s cysticerkózou sa posudzuje ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. Pokiaľ však zviera nie je infikované cysticerkami generalizovane, neinfikované časti sa môžu posúdiť ako požívateľné pre ľudskú spotrebu po ošetrení zmrazením.

C. Trichinelóza

1. Telá sviňovitých (domáce ošípané, zver z farmových chovov a voľne žijúca zver), nepárnokopytníky a iné živočíšne druhy vnímavé na trichinelózu sa musia vyšetrovať na trichinelózu podľa platných právnych predpisov Spoločenstva, ak tieto právne predpisy neustanovia inak.

2. Mäso zo zvierat infikovaných s trichinelami sa posudzuje ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu.

D. Sopľavka

1. Kde je to vhodné, nepárnokopytníky sa musia vyšetriť na sopľavku. Vyšetrenie na sopľavku nepárnokopytníkov musí zahŕňať dôkladné vyšetrenie slizníc priedušnice, hltanu, nosných dutín a sínusov a ich rozvetvenia po rozseknutí hlavy v strednej rovine a vyrezaní nosnej priehradky.

2. Mäso z koní, u ktorých sa zistila sopľavka sa posudzuje ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu.

E. Tuberkulóza

1. Pokiaľ zvieratá reagovali pozitívne alebo dubiózne na tuberkulín alebo sú iné dôvody na podozrenie z infekcie, musia sa zabiť oddelene od ostatných zvierat s prijatím preventívnych opatrení, aby sa zabránilo riziku kontaminácie iných tiel, linky bitúnku a zamestnancov prítomných na bitúnku.

2. Všetko mäso zo zvierat, u ktorých sa pri prehliadke post mortem zistili lokalizované tuberkulózne lézie vo viacerých orgánoch alebo vo viacerých oblastiach tela sa posudzujú ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. Pokiaľ sa však tuberkulózne lézie zistia len v miazgových uzlinách jedného orgánu alebo časti tela, ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu sa musí posúdiť len napadnutý orgán alebo časť tela a korešpondujúce miazgové uzliny.

F. Brucelóza

1. Pokiaľ zvieratá reagovali pozitívne alebo dubiózne na test na brucelózu alebo sú iné dôvody na podozrenie z infekcie, musia sa zabiť oddelene od ostatných zvierat s prijatím preventívnych opatrení, aby sa zabránilo riziku kontaminácie iných tiel, linky bitúnku a zamestnancov prítomných na bitúnku.

2. Mäso zo zvierat, u ktorých sa pri prehliadke post mortem zistili lézie, ktoré poukazujú na akútnu infekciu brucelózou,s a musia posúdiť ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu. V prípade zvierat, ktoré reagovali pozitívne alebo dubiózne na test na brucelózu, sa musia ako nepožívateľné pre ľudskú spotrebu posúdiť vemeno, pohlavné orgány a krv, dokonca aj v prípade, keď sa nezistia žiadne takéto lézie.

KAPITOLA X: VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU

A. VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU PRE ŽIVÉ ZVIERATÁ

+++++ TIFF +++++

B. VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU PRE ZVIERATÁ ZABITÉ V CHOVE

+++++ TIFF +++++

[1] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 2245/2003 (Ú. v. ES L 333, 20.12.2003, s. 28).

[2] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5. 2003, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ŽIVÉ LASTÚRNIKY

KAPITOLA I: ROZSAH

Táto príloha sa uplatňuje na živé lastúrniky a analogicky na živé ostnatokožce, živé plášťovce a živé morské lastúrniky.

KAPITOLA II: ÚRADNÁ KONTROLA ŽIVÝCH DVOJCHLOPŇOVÝCH ULITNÍKOV Z KLASIFIKOVANÝCH PRODUKČNÝCH OBLASTÍ

A. KLASIFIKÁCIA PRODUKČNÝCH A SÁDKOVACÍCH OBLASTÍ

1. Príslušný orgán musí stanoviť umiestnenie a hranice produkčných a sádkovacích oblastí, ktoré sú klasifikované. Môže tak urobiť, pokiaľ je to vhodné, v spolupráci s prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

2. Príslušný orgán musí klasifikovať produkčné oblasť, z ktorých povoľuje zber živých lastúrnikov, do troch kategórií podľa úrovne fekálnej kontaminácie. Môže, pokiaľ je to vhodné, tak urobiť v spolupráci s prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

3. Príslušný orgán môže klasifikovať za triedu A oblasti, z ktorých sa živé lastúrniky môžu zberať na priamu ľudskú spotrebu. Živé lastúrniky z týchto oblastí musia spĺňať štandardy pre živé lastúrniky uvedené v prílohe III oddiel VII kapitola V nariadenia (ES) č. 853/2004.

4. Príslušný orgán môže klasifikovať oblasti triedy B, z ktorých sa živé lastúrniky môžu zbierať, ale uvádzať na trh na ľudskú spotrebu sa môžu len po ošetrení v purifikačných centrách alebo po sádkovaní tak, že spĺňajú zdravotné štandardy uvedené v odseku 3. Živé lastúrniky z týchto oblastí nesmú prekročiť pri 5- skúmavkovom teste s trojnásobným riedením najpravdepodobnejšie číslo (MPN) 4600 E. coli na 100 g mäsa a medzichlopňovej tekutiny.

5. Príslušný orgán môže klasifikovať oblasti triedy C, z ktorých sa živé lastúrniky môžu zbierať, ale uvádzať na trh sa môžu len po dlhodobom sádkovaní tak, že spĺňajú zdravotné štandardy uvedené v odseku 3. Živé lastúrniky z týchto oblastí nesmú prekročiť pri 5- skúmavkovom teste s trojnásobným riedením najpravdepodobnejšie číslo (MPN) 46000 E. coli na 100 g mäsa a medzichlopňovej tekutiny.

6. Pokiaľ sa príslušný orgán rozhodne v princípe klasifikovať produkčnú alebo sádkovaciu oblasť, musí:

a) vykonať prehodnotenie zdrojov znečistenia ľudského alebo živočíšneho pôvodu, ako pravdepodobných kontaminantov produkčnej oblasti;

b) preskúmať množstvá organického znečistenia, ktoré sa vypustí počas rozdielnych období roka, v závislosti od sezónnych výkyvov, populácií ľudí a zvierat v zberovej ploche, úhrn zrážok, čistenie odpadovej vody a podobne;

c) určiť znaky kolobehu znečistenia na základe súčasných modelov, batymetrie a cyklus prílivu v produkčnej oblasti;

a

d) vypracovať program vzorkovania živých lastúrnikov v produkčnej oblasti, ktorý je založený na sledovaní stanovených údajov a počte vzoriek a geografickom rozložení bodov odberu vzoriek a frekvencii vzorkovania, čo má zaistiť, že výsledky analýz sú tak reprezentatívne, ako je to len možné, pokiaľ sa jedná o tieto oblasti.

B. SLEDOVANIE KLASIFIKOVANÝCH SÁDKOVACÍCH A PRODUKČNÝCH OBLASTÍ

1. Klasifikované ovblasti sádkovania sa musia pravidelne sledovať, aby sa skontrolovalo:

a) že nedochádza k podvodom ohľadom zdroja, pôvodu a vzdialenosti živých lastúrnikov;

b) mikrobiologická kvalita živých lastúrnikov vo vzťahu k produkčným a sádkovacím oblastiam;

c) prítomnosť planktónu, ktorý produkuje toxíny, v produkčných a sádkovacích oblastiach a vode a biotoxíny v lastúrnikoch;

a

d) prítomnosť chemických kontaminantov v živých lastúrnikov.

2. Na vykonanie ods. 1 písm. b), c) a d), sa musia rozmiestniť vzorkovacie rastliny na vykonávanie kontrol v pravidelných intervaloch alebo na báze prípadu od prípadu, pokiaľ sú zberové obdobia nepravidelné. Geografické rozmiestenie vzorkovacích miest a frekvencia odoberania vzoriek musí zaistiť, že výsledky analýz sú na posúdenie oblasti tak reprezentatívne, ako je to len možné.

3. Vzorkovacie plány na kontrolu mikrobiologickej kvality živých lastúrnikov musia veľmi dobre reagovať na:

a) zmeny v kontaminácii fekáliami,

a

b) parametre uvedené v odseku 6 časť A.

4. Vzorkovacie plány na kontrolu prítomnosti toxínu produkujúceho planktónu v produkčných a sádkovacích vodách a na biotoxíny v živých lastúrnikoch musia najmä reagovať na možné variácie v prítomnosti planktónu, ktorý obsahuje morské biotoxíny. Vzorkovanie musí pozostávať:

a) z periodického odoberania vzoriek na zisťovania zmien v zložení planktónu s obsahom toxínov a geografickom rozmiestnení. Výsledky, ktoré naznačujú akumuláciu toxínov v mäse lastúrnikov sa musia potvrdiť intenzívnym odoberaním vzoriek;

b) opakovaných testov na toxicitu s použitím ulitníkov z oblasti najviac náchylnej na kontamináciu.

5. Frekvencia vzorkovania na toxínové analýzy v lastúrnikoch je, vo všeobecnosti, týždenná počas období, v ktorých sa povoľuje zber. Táto frekvencia sa môže redukovať v osobitných oblastiach alebo v prípade osobitných druhoch lastúrnikovv, pokiaľ sa predpokladá veľmi malé riziko výskytu toxínov a toxického fytoplanktónu. Zvýši sa pokiaľ vyhodnotenie naznačuje, že týždenné odoberanie vzoriek je nedostatočné. Zhodnotenie rizika sa periodicky vyhodnocuje s cieľom vyhodnotiť riziko výskytu toxínov v živých lastúrnikoch z týchto oblastí.

6. Pokiaľ sú známe pomery akumulácie toxínov pre skupiny druhov umiestnených v tej istej oblasti, druh s najvyšším pomerom toxínov sa môže použiť ako indikátor pre tieto druhy. Toto možno využiť pri všetkých druhoch v skupine, pokiaľ úroveň toxínov v indikujúcom druhu je pod kontrolovanou hranicou. Pokiaľ úroveň toxínov v indikačnom druhu je vyššia, ako regulované limity, zber ostatných druhov sa povolí len v prípade ak ďalšie analýzy ostatných druhov preukážu úroveň nižšiu ako sledované limity.

7. S ohľadom na sledovanie planktónu, sa vzorky považujú za reprezentatívne, pokiaľ sa sledujú vo vodnom stĺpci a sleduje sa aj informácia o prítomnosti toxických druhov, ako aj populačných trendoch. Pokiaľ sa zistia akékoľvek zmeny v toxických populáciách, ktoré by mohli viesť k akumulácii toxínov, frekvencia vzorkovania lastúrnikov sa zvýši alebo sa stanovia bezpečnostné opatrenia pre oblasti, až pokiaľ sa nezískajú výsledky analýz toxínov.

8. Vzorkovacie plány na kontrolu prítomnosti chemických kontaminantov musia umožniť stanovenie akéhokoľvek prekročenia limitov ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 466/2001 [1].

C. ROZHODNUTIA PO SLEDOVANÍ

1. Pokiaľ výsledky vzorkovania potvrdia, že sú prekročené zdravotné štandardy pre lastúrniky, alebo, že môžu predstavovať iné riziko pre zdravie ľudí, príslušné orgány musia uzatvoriť príslušné produkčné oblasti pre zber živých lastúrnikov. Príslušné orgány však môžu reklasifikovať produkčné oblasti na B alebo C, pokiaľ spĺňajú príslušné podmienky stanovené v časti A a nepredstavujú žiadne iné riziko pre zdravie ľudí.

2. Príslušný orgán môže znovu otvoriť uzatvorené produkčné oblasti len ak zdravotné štandardy pre lastúrniky sú znova v súlade s podmienkami legislatívy Spoločenstva. Pokiaľ príslušný orgán uzatvorí produkčné oblasti z dôvodov prítomnosti planktónu alebo prekročenia úrovne toxínov v ulitníkoch, na ich opätovné otvorenie je potrebné získať aspoň dva po sebe idúce výsledky, s časovým rozdielom aspoň 48 hodín, ktoré sú pod stanovenými limitmi. Príslušný orgán môže pri rozhodovaní vziať ohľad aj na informácie o trende fytoplanktónu. Pokiaľ existujú spoľahlivé a podrobné údaje o dynamike toxicity v danej oblasti a sú dostupné aktuálne údaje o trendoch zníženia toxicity, príslušný orgán môže rozhodnúť o znovuotvorení oblasti aj pokiaľ sa získa výsledok z jedného vzorkovania pod stanoveným limitom.

D. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA SLEDOVANIE

1. Príslušný orgán sleduje klasifikované produkčné oblasti, z ktorých je zakázané zberať lastúrniky alebo zberať ich na pri osobitných podmienkach, aby sa zaistilo, že produkty, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí sa neuvedú na trh.

2. Navyše sledovania sádkovacích a produkčných oblastí uvedených v odseku 1 časť B sa musí stanoviť kontrolný systém, na porovnanie laboratórnych testov a potvrdenie, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov plnia podmienky ohľadom konečného produktu vo všetkých štádiách produkcie, spracovania a distribúcie. Tento kontrolný systém je najmä na overenie, že tieto úrovne morských biotoxínov a kontaminantov neprekračujú bezpečné limity a mikrobiologická kvalita lastúrnikov nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí.

E. ODPORÚČANÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ

Príslušné orgány musia:

a) zaviesť a dodržiavať aktuálny zoznam schválených produkčných a upravovacích plôch, s podrobnosťami o ich umiestnení a hraniciach, ako aj triede do ktorej boli zatriedené, z ktorých sa živé dvojchlopňové lastúrniky môžu zberať v súlade s požiadavkami tejto prílohy. Tieto limity sa musia oznámiť zúčastneným stranám, ktorých sa týka táto príloha, ako sú výrobcovia, zberači a prevádzkovatelia upravovacích centier a centier odosielania;

b) ihneď informovať zúčastnené strany podľa tejto prílohy, ako sú výrobcovia, zberači a prevádzkovatelia purifikačných centier a expedičných centier o akejkoľvek zmene tohto umiestnenia, hraníc alebo triedy produkčnej oblasti alebo jej dočasné alebo trvalé uzatvorenie;

a

c) konať promptne, pokiaľ kontroly podľa tejto prílohy naznačujú, že produkčná oblasť sa musí uzatvoriť alebo reklasifikovať, alebo znovu otvoriť.

F. VLASTNÉ KONTROLY PREVÁDZKOVATEĽOV POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV

V prípade rozhodovania o zatriedení, otvorení, alebo zatvorení produkčných oblastí, príslušný orgán môže vziať do úvahy výsledky kontrol, ktoré prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo organizácie, zastupujúce prevádzkovateľov potravinárskych podnikov získali. V tom prípade príslušný orgán musí mať poverené laboratórium, ktoré vykonáva analýzy a, pokiaľ je to potrebné, odoberanie vzoriek a ich analýza sa musí uskutočniť v súlade s protokolom, ktorý príslušný orgán a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo príslušná organizácia odsúhlasia.

KAPITOLA III: ÚRADNÉ KONTROLY PECTINIDAE ZBERANÝCH MIMO KLASIFIKOVANÝCH PRODUKČNÝCH OBLASTÍ

Úradné kontroly Pectinidae zberaných mimo klasifikovaných produkčných plôch sa uskutočnia na aukčných trhoch rýb, v expedičných centrách a spracovateľských prevádzkarniach. Takýmito úradnými kontrolami sa potvrdí súlad so zdravotnými štandardmi pre živé lastúrniky ustanovenými v prílohe III oddiel VII kapitola V nariadenia (ES) č. 853/2004, ako aj súlad s ostatnými požiadavkami prílohy III oddiel VII kapitola IX tohto nariadenia.

[1] nariadením (ES) č. 655/2004 (Ú. v. ES L 104, 8.4.2004, s. 48).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

PRODUKTY RYBOLOVU

KAPITOLA I: ÚRADNÉ KONTROLY PRODUKCIE A UVÁDZANIA NA TRH

1. Úradné kontroly produkcie a uvádzania na trh produktov rybolovu sú najmä na vykonanie:

a) pravidelnej kontroly hygienických podmienok pri pristátí alebo prvom predaji;

b) prehliadok plavidiel a pozemných prevádzkarní v pravidelných intervaloch, včítane aukcií a veľkoobchodných trhov na kontrolu najmä:

i) pokiaľ je to vhodné, či sú stále splnené podmienky schválenia,

ii) či sa s produktmi rybolovu správne nakladá,

iii) dodržiavania požiadaviek na hygienu a teplotných požiadaviek,

a

iv) čistoty prevádzkarní, včítane plavidiel a ich zariadení a vybavenia a hygieny zamestnancov;

a

c) kontroly skladovania a dopravných podmienok.

2. Podľa ods. 3 však úradné kontroly plavidiel:

a) sa môžu vykonať, keď sa plavidlá zastavia v prístave členského štátu;

b) v prípade plavidiel, ktoré vykladajú produkty rybolovu v prístave Spoločenstva, alebo majú vlajku Spoločenstva;

a

c) pokiaľ je to nevyhnutné, príslušné orgány členského štátu, pod vlajkou ktorého plavidlo pláva, môžu vykonať oficiálnu kontrolu aj pokiaľ je plavidlo na mori alebo pokiaľ je v prístave v inom členskom štáte alebo tretej krajine.

3. a) V prípade inšpekcie továrenského alebo mraziarenského plavidla, ktoré pláva pod vlajkou členského štátu, sa v prípade schvaľovania plavidla, príslušný orgán členského štátu, pod vlajkou ktorého plavidlo pláva, pri vykonávaní prehliadky riadi požiadavkami článku 3, najmä časovými limitami článku 3 ods. 2. Pokiaľ je to nevyhnutné príslušný orgán môže prehliadnuť plavidlo pokiaľ je na mori alebo pokiaľ je v prístave v inom členskom štáte tretej krajiny.

b) Pokiaľ príslušný orgán členského štátu, pod vlajkou ktorého plavidlo pláva, udelil plavidlu podmienečné schválenie na základe podmienok uvedených v článku 3, môže tento príslušný orgán oprávniť príslušný orgán:

i) iného členského štátu,

alebo

ii) tretej krajiny, ktorá sa nachádza na zozname tretích krajín z ktorých sa povoľuje dovoz produktov rybolovu vypracovaný na základe článku 11, vykonať následnú prehliadku s ohľadom udeliť úplné schválenie alebo predĺženie podmienečného schválenia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo ponechať schválenie pod dohľadom podľa článku 3 ods. 4. Pokiaľ je to nevyhnutné príslušný orgán môže prehliadnuť plavidlo pokiaľ je na mori alebo pokiaľ je v prístave v inom členskom štáte tretej krajiny.

4. Pokiaľ príslušný orgán členského štátu poverí príslušnému orgánu iného členského štátu alebo tretej krajiny vykonať jeho menom prehliadku podľa ods. 3, tieto dva príslušné orgány schvaľujú podmienky týkajúce sa takejto prehliadky. Tieto podmienky zabezpečia najmä to, že príslušný orgán členského štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví dostane bezodkladne správy o výsledkoch kontroly a o akomkoľvek podozrení z nedodržania podmienok tak, aby mu to umožnilo urobiť všetky potrebné opatrenia.

KAPITOLA II: ÚRADNÁ KONTROLA PRODUKTOV RYBOLOVU

Úradné kontroly produktov rybolovu musia mať aspoň nasledovné prvky.

A. ORGANOLEPTICKÉ SKÚŠKY

Náhodné organoleptické skúšky sa musia uskutočniť vo všetkých štádiách produkcie, spracovania a distribúcie. Jedným z cieľov týchto kontrol je overiť dodržanie súladu s kritériami na i čerstvosť ustanovenými v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Toto zahrňuje najmä overenie, či na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie produkty rybolovu prinajmenšom neprekračujú základné limity podmienok čerstvosti ustanovené v súlade s predpismi Spoločenstva.

B. INDIKÁTORY ČERSTVOSTI

Pokiaľ organoleptické preskúmanie preukáže akékoľvek pochybnosti o čerstvosti produktov rybolovu, môžu sa odobrať vzorky a podrobiť ich laboratórnym skúškam na určenie celkových voľných prchavých dusíkatých látok (TVB-N) a trimetylamínu (TMA-N).

Príslušný orgán využije podmienky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

Pokiaľ na základe organoleptického preskúšania vznikne podozrenie na prítomnosť iných stavov, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie ľudí, odoberú sa vhodné vzorky na overenie tohto podozrenia.

C. HISTAMÍN

Náhodné testovanie na histamín sa musí vykonávať na overenie dodržiavania povolených hodnôt ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva.

D. REZÍDUÁ A KONTAMINANTY

Stanovia sa monitorovacie podmienky na kontrolu úrovne rezíduí a kontaminantov v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

E. MIKROBIOLOGICKÉ KONTROLY

Pokiaľ je to potrebné, vykonajú sa mikrobiologické kontroly v súlade s príslušnými predpismi a kritériami ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.

F. PARAZITY

Vykonajú sa náhodné testy na overenie dodržiavania predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú parazitov.

G. JEDOVATÉ PRODUKTY RYBOLOVU

Je potrebné vykonať kontroly, aby sa nasledovné produkty rybolovu neuvádzali na trh:

1. jedovaté ryby z nasledovných čeľadí: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae a Canthigasteridae;

a

2. produkty rybolovu, ktoré obsahujú biotoxíny ako Ciguatera alebo iné toxíny nebezpečné pre zdravie ľudí. Produkty rybolovu pochádzajúce z lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov sa však môžu umiestňovať na trh, pokiaľ boli vyprodukované v súlade s ustanoveniami oddielu VII a spĺňajú štandardy stanovené v kapitole V bode 2 tohto oddielu.

KAPITOLA III: ROZHODNUTIA PO KONTROLÁCH

Produkty rybolovu sa deklarujú ako nevhodné na ľudskú spotrebu ak:

1. organoleptické, chemické, fyzikálne alebo mikrobiologické kontroly alebo kontroly na parazitov preukázali, že nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

2. obsahujú vo svojich jedlých častiach kontaminanty alebo rezíduá, ktoré prekračujú limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo úrovne, ktoré pri vypočítanej diétnej spotrebe môžu prekročiť prijateľný denný alebo týždenný príjem pre ľudí;

3. pochádzajú z:

i) jedovatých rýb,

ii) produktov rybolovu, v prípade ktorých neboli dodržané požiadavky časti G bod 2 kapitoly II, pokiaľ ide o biotoxíny,

alebo

iii) lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov, ktoré obsahujú morské biotoxíny v celkových množstvách, ktoré prekračujú limity uvedené v nariadení (ES) č. 853/2004;

alebo

4. príslušné orgány zvážili, že môžu predstavovať riziko pre zdravie verejnosi alebo pre zdravie zvierat alebo pre akékoľvek iné dôvody nie sú vhodné na ľudskú spotrebu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

SUROVÉ MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY

KAPITOLA I: KONTROLA V CHOVOCH NA PRODUKCIU MLIEKA

1. Zvieratá v chove, ktorý produkuje mlieko sa musia podrobiť úradným kontrolám na overenie zdravotných požiadaviek na produkciu surového mlieka a najmä zdravotného stavu zvierat a toho, či sú dodržiavané podmienky používania veterinárnych liekov.

Tieto kontroly sa môžu uskutočniť pri príležitosti veterinárnych kontrol vykonaných podľa ustanovení Spoločenstva na kontrolu zdravia zvierat alebo zdravia ľudí alebo dodržiavania podmienok pohody zvierat a môže ich vykonať schválený veterinárny lekár.

2. Pokiaľ existujú dôvody na podozrenie, že nie sú dodržané požiadavky na zdravie zvierat, skontroluje sa celkový zdravotný stav zvierat.

3. V chovoch na produkciu mlieka sa vykonávajú kontroly na potvrdenie, čie sa dodržiavajú hygienické požiadavky. Tieto úradné kontroly môžu pozostávať zo samotných kontrol a/alebo sledovania výkonu kontrol, ktoré vykonáva profesionálna organizácia. Pokiaľ sa preukáže, že hygiena nie je vyhovujúca, príslušný orgán overí, či sa podnikli príslušné kroky na nápravu situácie.

KAPITOLA II: KONTROLY ZBERU SUROVÉHO MLIEKA

1. Príslušný orgán monitoruje výkon kontrol v súlade s prílohou III oddiel IX kapitola I časť III nariadenia (ES) č. 853/2004.

2. Pokiaľ prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nevykoná nápravu situácie do troch mesiacov od prvého oznámenia príslušnému orgánu o nedodržaní podmienok s ohľadom na celkový počet mikroorganizmov a počet somatických buniek v mlieku, dodávky surového mlieka z produkčného chovu sa pozastavia, alebo na základe osobitného povolenia alebo všeobecných pokynov príslušného orgánu – podliehajú požiadavkám, ktoré sa týkajú jeho ošetrenia a použitia nevyhnutným na ochranu zdravia ľudí. Toto pozastavenie alebo tieto požiadavky zostanú v platnosti, pokým prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepreukáže, že mlieko opäť spĺňa uvedené kritériá.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

PREVÁDZAKARNE, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJÚ POŽIADAVKY ČLÁNKU 12 ODS. 1

Nasledovné prevádzkarne tretej krajiny nemusia byť uvedené v zozname vypracovanom a aktualizovanom podľa článku 12 ods. 4:

1. prevádzkarne, ktoré nakladajú s produktmi živočíšneho pôvodu, pre ktoré príloha III nariadenia (ES) č. 853/2004 nestanovuje požiadavky;

2. prevádzkarne, ktoré vykonávajú len prvovýrobu;

3. prevádzkarne, ktoré vykonávajú len prepravu;

4. prevádzkarne, ktoré vykonávajú len skladovanie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nevyžadujú podmienky skladovania pri kontrolovanej teplote.

--------------------------------------------------

Príloha VI

POŽIADAVKY NA CERTIFIKÁTY PRI DOVOZOCH

1. Zástupca príslušného orgánu odoslania tretej krajiny odoslania, ktorý vydáva pre Spoločenstvo certifikát, ktorý sprevádza zásielku produktov živočíšneho pôvodu, musí certifikát podpísať a zaistiť, že je úradne opečiatkovaný. Táto požiadavka platí pre každý list certifikátu, ak pozostáva z viacerých listov. V prípade spracovateľských plavidiel, príslušný orgán môže poveriť kapitána alebo iného lodného dôstojníka, aby podpísal certifikát.

2. Certifikáty musia byť vystavené v úradnom jazyku alebo jazykoch tretej krajiny odoslania a toho členského štátu, kde sa vykonáva hraničná kontrola, alebo musí byť priložený overený preklad v príslušnom jazyku alebo týchto jazykoch. Pokiaľ to vyžaduje členský štát určenia, k certifikátom musia byť priložené overené preklady do úradného jazyka alebo jazykov tohto členského štátu. Avšak členský štát môže dovoliť aj použitie iného úradného jazyka Spoločenstva.

3. Originálne vyhotovenie certifikátu musí sprevádzať zásielky pri vstupe do Spoločenstva.

4. Certifikát musí pozostáva:

a) z jedného listu papiera;

alebo

b) dvoch alebo viac strán, ktoré sú časťou spojeného a neoddeliteľného hárku papiera;

alebo

c) rad očíslovaných strán, na ktorých je uvedená poradovo príslušná strana z celkového počtu strán (napr. strana 2 zo 4 strán).

5. Certifikáty musia mať jedinečné identifikačné číslo. Ak pozostáva certifikát z radu stránok, musí byť na každej stránke toto identifikačné číslo.

6. Certifikát musí byť vydaný pred tým, ako zásielka, ku ktorej patrí, opustí kontrolu príslušného orgánu odosielajúcej tretej krajiny.

--------------------------------------------------