32004R0809

Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamyText s významom pre EHP.

CS.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
ET.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
HU.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
LT.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
LV.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
MT.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
PL.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
SK.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412
SL.ES Kapitola 06 Zväzok 07 S. 307 - 412


Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004

z 29. apríla 2004,

ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES [1], a najmä na jej článok 5 ods. 5, článok 7, článok 10 ods. 4, článok 11 ods. 3, článok 14 ods. 8 a článok 15 ods. 7,

po porade s Výborom európskych regulátorov cenných papierov (CESR) [2] pre odborné poradenstvo,

keďže:

(1) Smernica 2003/71/ES stanovuje zásady, ktoré sa musia dodržiavať pri vypracovávaní prospektov. Tieto zásady treba doplniť, pokiaľ ide o informácie, ktoré v nich musia byť uvedené, formát a náležitosti uverejnenia, informácie, ktoré musia byť začlenené do prospektu prostredníctvom odkazu, a šírenie reklamy.

(2) V závislosti od druhu emitenta príslušných cenných papierov, by sa mala stanoviť typizácia minimálnych požiadaviek na informácie zodpovedajúcich tým schémam, ktoré sa v praxi najčastejšie vyskytujú. Schémy by sa mali zakladať na informačných položkách požadovaných v normách IOSCO o zverejňovaní informácií pre cezhraničné ponúkanie a prvotné kótovania (časť I) a na existujúcich schémach smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať [3].

(3) Na informácie, ktoré uvádza emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, v súlade s týmto nariadením, by sa mali vzťahovať predpisy Európskej únie týkajúce sa ochrany údajov.

(4) Ak prospekt pozostáva zo samostatných schém, treba dbať o to, aby sa zamedzilo zdvojeniu informácií; na tento účel by sa mali stanoviť s cieľom pokryť každý druh cenného papiera samostatné podrobné schémy pre registračný dokument a pre oznámenie o cenných papieroch, prispôsobené konkrétnemu druhu emitenta a príslušných cenných papierov.

(5) Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sú oprávnení zahrnúť do prospektu alebo do základného prospektu ďalšie informácie nad rámec informačných položiek uvedených v schémach a v moduloch. Všetky poskytnuté dodatočné informácie by mali byť primerané druhu cenných papierov alebo charakteru príslušného emitenta.

(6) Vzhľadom na rozmanitosť emitentov, druhy cenných papierov, angažovanosť alebo neangažovanosť tretej strany ako ručiteľa, na to, či existuje alebo neexistuje kótovanie atď., vo väčšine prípadov jediná schéma neposkytne investorovi príslušné informácie, aby mohol prijať investičné rozhodnutie. Z tohto dôvodu sa odporúča umožniť kombináciu rôznych schém. Na pomoc emitentom pri vypracovávaní ich prospektov by sa mala zostaviť nevyčerpávajúca tabuľka kombinácií, určujúca rôzne možné kombinácie schém a modulov pre väčšinu rôznych druhov cenných papierov.

(7) Schéma registračného dokumentu by mala byť použiteľná na akcie a na ostatné prevoditeľné cenné papiere, rovnocenné akciám, ale aj na ostatné cenné papiere poskytujúce prístup ku kapitálu emitenta prostredníctvom konverzie alebo výmeny. V tom druhom prípade by sa táto schéma nemala používať, ak podkladové akcie, ktoré sa majú doručiť, boli vydané pred vydaním cenných papierov umožňujúcich prístup ku kapitálu emitenta; táto schéma by sa však mala používať, ak podkladové akcie, ktoré sa majú doručiť, už boli vydané, ale nie sú ešte prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(8) Dobrovoľné uverejnenie prognóz zisku v registračnom dokumente akcií by sa malo vykonať konzistentným a porovnateľným spôsobom a malo by byť k nemu priložené vyhlásenie vypracované nezávislými účtovníkmi alebo audítormi. Tieto informácie by sa nemali zamieňať s odhalením známych trendov alebo iných skutočných údajov s materiálnym dopadom na vyhliadky emitenta. Musia navyše obsahovať vysvetlenie všetkých zmien v postupoch odhaľovania, ktoré sa týkajú prognóz zisku pri doplňovaní prospektu alebo vypracovaní nového prospektu.

(9) Pro-forma finančné informácie sú potrebné v prípade významnej celkovej zmeny, t. j. zmeny väčšej ako 25 % vzhľadom na jeden alebo viaceré ukazovatele rozsahu obchodnej činnosti emitenta, zmeny situácie emitenta v dôsledku konkrétnej transakcie, s výnimkou takých situácií, kde sa vyžaduje účtovanie zlúčením.

(10) Schéma pre oznam o akciových cenných papieroch by mala byť použiteľná na každý druh akcií, keďže sa zaoberá informáciami, ktoré sa týkajú popisu práv, spojených s cennými papiermi, a postupu vykonávania všetkých práv, spojených s cennými papiermi.

(11) Niektoré dlhové cenné papiere, ako napríklad štruktúrované dlhopisy, obsahujú v sebe určité prvky derivátového cenného papiera, preto dodatočné požiadavky na zverejnenie týkajúce sa derivátovej zložky úrokovej platby by sa mali zahrnúť do schémy ozname o cenných papieroch pre dlhové cenné papiere.

(12) Dodatočný "modul" týkajúci sa záruky by sa mal vzťahovať na každý záväzok týkajúci sa akéhokoľvek druhu cenného papiera.

(13) Registračný dokument cenných papierov, garantovaných aktívami, by sa nemal vzťahovať na hypotekárne záložné listy, uvedené v článku 5 ods. 4 písm. b) smernice 2003/71/ES, a na ostatné kryté dlhopisy. To by sa malo rovnako vzťahovať na dodatočný "modul" cenných papierov garantovaných aktívami, ktorý by mal byť kombinovaný s oznamom o cenných papieroch pre dlhové cenné papiere.

(14) Veľkí investori by mali byť schopní prijímať svoje investičné rozhodnutia podľa iných činiteľov ako sú činitele, ktoré berú do úvahy malí investori. Z tohto dôvodu je potrebný prospekt s diferencovaným obsahom pre dlhové a derivátové cenné papiere, zameraný na tých investorov, ktorí nakupujú dlhové alebo derivátové cenné papiere s jednotkovou denomináciu najmenej 50000 EUR alebo s denomináciou v inej mene, za predpokladu, že hodnota takejto minimálnej denominácie po prepočte na eurá sa bude rovnať najmenej 50000 EUR.

(15) V súvislosti s vkladovými potvrdeniami by sa mal klásť dôraz na emitenta podkladových akcií, a nie na emitenta vkladového potvrdenia. Ak existuje právny postih voči depozitárovi v prípade porušenia jeho fiduciárnych povinností alebo povinností ako agenta, oddiel zaoberajúci sa rizikovými faktormi v prospekte by mal obsahovať úplné informácie o tejto skutočnosti a o okolnostiach takéhoto postihu. Ak je kótovací prospekt vypracovaný ako trojdielny dokument, (t. j. registračný dokument, oznam o cenných papieroch a súhrn), registračný dokument by mal byť obmedzený na informácie o depozitárovi.

(16) Schéma bankových registračných dokumentov by mala byť použiteľná na banky z tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje definícia úverovej inštitúcie, uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií [4], ale majú sídlo v štáte, ktorý je členom OECD.

(17) Ak jednoúčelový nástroj vydá dlhové a derivátové cenné papiere garantované bankou, nemal by používať bankovú schému registračného dokumentu.

(18) Schéma "oznam o cenných papieroch pre derivátne cenné papiere" by mala byť použiteľná na cenné papiere, na ktoré sa nevzťahujú iné schémy a moduly. Oblasť pôsobnosti tejto schémy je daná odvolaním sa na iné dve generické kategórie akcií a dlhových cenných papierov. S cieľom poskytnúť jasné a úplné vysvetlenie, ktoré pomôže investorom pochopiť ako je hodnota ich investícií ovplyvnená hodnotou podkladu, emitenti by mali byť schopní používať vhodné príklady na báze dobrovoľnosti. Napríklad u niektorých komplexných derivátových cenných papierov by najúčinnejším spôsobom vysvetlenia charakteru takýchto cenných papierov mohli byť príklady.

(19) Dodatočný informačný "modul" o podkladovej akcii pre určité kapitálové cenné papiere by sa mal pridať k oznamu o cenných papieroch pre dlhových cenné papiere alebo nahradiť položku týkajúcu sa "informácií požadovaných o podklade" v schéme oznam o cenných papieroch pre derivátové cenné papiere, v závislosti od charakteru emitovaných cenných papierov.

(20) Členské štáty a ich regionálne alebo miestne orgány nepatria do oblasti pôsobnosti smernice 2003/71/ES. Môžu si však vybrať možnosť vypracovať prospekt v súlade s touto smernicou. Zvrchovaní emitenti tretej krajiny a ich regionálne alebo miestne orgány sa nenachádzajú mimo oblasť pôsobnosti smernice 2003/71/ES a sú povinní vypracovať prospekt, ak si želajú realizovať verejnú ponuku cenných papierov v Spoločenstve alebo ak si želajú, aby ich cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. V takýchto prípadoch sa odporúča používať konkrétne schémy pre cenné papiere, emitované štátmi, ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi a verejnými medzinárodnými inštitúciami.

(21) V základnom prospekte a v jeho konečných podmienkach by sa mali nachádzať rovnaké informácie ako v prospekte. Všetky všeobecné zásady, uplatniteľné na prospekt, sú uplatniteľné aj na konečné podmienky. Ak však konečné podmienky nie sú súčasťou prospektu, nemusí ich schváliť príslušný orgán.

(22) Odporúča sa, aby pre niektoré kategórie emitentov bol príslušný orgán oprávnený požadovať upravené informácie nad rámec informačných položiek, zahrnutých v schémach a moduloch, vzhľadom na konkrétny druh činností, vykonávaných týmito emitentmi. Je potrebný presný a reštriktívny zoznam emitentov, od ktorých sa môžu požadovať upravené informácie. Požiadavky na upravené informácie pre každú kategóriu emitentov, obsiahnuté v tomto zozname, by mali byť primerané a proporcionálne vzhľadom na druh príslušnej obchodnej činnosti. Výbor Európskych regulátorov cenných papierov sa mohol aktívne snažiť dosiahnuť konvergenciu týchto požiadaviek na informácie v rámci Spoločenstva. Začlenenie nových kategórií do zoznamu by sa malo obmedziť na také prípady, v ktorých je to riadne zdôvodniteľné.

(23) V prípade úplne nových typov cenných papierov, na ktoré sa nemôžu vzťahovať existujúce schémy, a ani žiadna z ich kombinácií, emitent by mal mať stále možnosť požiadať o schválenie prospektu. V takýchto prípadoch sa odporúča, aby mohol prerokovať s príslušným orgánom obsah informácií, ktoré sa majú poskytnúť. Prospekt, schválený príslušným orgánom za uvedených podmienok, by mal mať výhody z jednotného pasu, zavedeného smernicou 2003/71/ES. Príslušný orgán by sa mal zakaždým usilovať nájsť podobnosti a využiť v čo možno najväčšej miere existujúce schémy. Všetky požiadavky na dodatočné informácie by mali byť úmerné a primerané typu príslušných cenných papierov.

(24) Určité informačné položky, požadované v schémach a moduloch, alebo rovnocenné informačné položky, nie sú dôležité pre určitý potrebný cenný papier a teda ich nie je možné v niektorých špecifických prípadoch uplatniť; v takýchto prípadoch by emitent mal mať možnosť takéto informácie vynechať.

(25) Vyššia flexibilita v členení základného prospektu s jeho konečnými podmienkami v porovnaní s prospektom pre jedinú emisiu by nemala brániť k jednoduchému prístupu investorov k významným informáciám.

(26) Pokiaľ ide o základné prospekty, mal by sa jednoduchým spôsobom stanoviť druh informácií, ktorý sa zahrnie ako konečné podmienky. Táto požiadavka by sa mala dať splniť rôznym spôsobmi, napríklad, ak základný prospekt obsahuje formulár, do ktorého je možné vložiť informácie o konečných podmienkach alebo ak základný prospekt obsahuje zoznam chýbajúcich informácií.

(27) Ak jediný dokument zahrnuje viac ako jeden základný prospekt a každý základný prospekt si vyžaduje schválenie iným príslušným domácich orgánom, príslušné orgány by mali spolupracovať a tam, kde to je to vhodné, preniesť schválenie kótovacieho prospektu v súlade s článkom 13 ods. 5 smernice 2003/71/ES tak, aby pre celý dokument postačovalo schválenie jediným príslušným orgánom.

(28) Historické finančné informácie požadované v schémach by mali byť v zásade predložené v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov [5] alebo účtovných štandardov členských štátov. Pre emitentov z tretej krajiny by sa však mali stanoviť osobitné požiadavky.

(29) Na účely zverejnenia dokumentu, uvedeného v článku 10 smernice 2003/71/ES, by sa emitentom mala ponechať možnosť výberu takého spôsobu uverejnenia, ktorý pokladajú spomedzi spôsobov, uvedených v článku 14 uvedenej smernice, za primeraný. Pri výbere spôsobu uverejnenia by mali posúdiť hlavný cieľ dokumentu a skutočnosť, že by mal umožniť investorom rýchly a nákladovo efektívny prístup k takýmto informáciám.

(30) Cieľom zaradenia formou odkazu, ako je uvedené v článku 11 smernice 2003/71/ES, je zjednodušiť a znížiť náklady na vypracovanie prospektu; tento cieľ by sa však nemal dosiahnuť na úkor iných záujmov, ktoré má prospekt chrániť. Napríklad mala by sa taktiež zohľadňovať skutočnosť, že prirodzeným miestom požadovanej informácie je prospekt, a že informácie by sa mali predkladať v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe. Osobitnú pozornosť treba venovať jazyku, použitému pre informácie, zaradené formou odkazu, a jeho konzistentnosť so samotným prospektom. Informácie, zaradené formou odkazu, sa môžu týkať historických údajov, ak však tieto informácie už nie sú platné vzhľadom na podstatnú zmenu, tak potom by to malo byť v prospekte jasne uvedené a mali by sa poskytnúť aj aktualizované informácie.

(31) Ak sa prospekt zverejňuje v elektronickej forme, sú nevyhnutné dodatočné bezpečnostné opatrenia v porovnaní s tradičným spôsobom uverejňovania, s použitím najdokonalejších dostupných postupov, s cieľom zachovať integritu informácií, zabrániť manipulácii alebo pozmeňovaniu zo strany neautorizovaných osôb, zabrániť zmene v jeho zrozumiteľnosti a vyhnúť sa možným nepriaznivým následkom z rôznych prístupov pri ponúkaní cenných papierov verejnosti v tretích krajinách.

(32) Noviny, zvolené na uverejnenie prospektu, by mali mať rozsiahlu oblasť distribúcie a vysoký náklad.

(33) Domovský členský štát by mal mať možnosť vyžadovať uverejnenie oznámenia, v ktorom bude uvedené ako bol prospekt sprístupnený a kde ho verejnosť môže získať. Ak domovský členský štát požaduje uverejnenie oznamov vo svojich právnych predpisoch, obsah takéhoto oznamu by sa mal pridŕžať informácií o nevyhnutných položkách, s cieľom zamedziť duplicite so súhrnom. Tieto domovské členské štáty môžu taktiež požadovať uverejnenie ďalšieho oznamu, ktorý sa týka konečných podmienok základného prospektu.

(34) Na uľahčenie centralizácie užitočných informácií pre investorov je potrebné zahrnúť zmienku do zoznamu schválených prospektov, uvedených na internetových stránkach príslušného orgánu domovského členského štátu, v ktorej budú uvedené informácie o tom ako bol prospekt uverejnený a kde ho možno získať.

(35) Členské štáty by mali zabezpečiť účinný súlad pravidiel reklamy, ktoré sa týkajú verejných ponúk, a prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu. V prípade cezhraničných ponúk alebo cezhraničného prijatia na obchodovanie by sa medzi príslušnými orgánmi mala dosiahnuť primeraná spolupráca;

(36) Vzhľadom na časový interval medzi nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1606/2002 a prejavením sa určitých jeho vplyvov by sa malo zabezpečiť zahrnutie určitého počtu prechodných mechanizmov pre historické finančné informácie do prospektu s cieľom zamedziť nadmernému zaťaženiu emitentov a umožniť im upraviť spôsob prípravy a predkladania historických finančných informácií v rozumnej lehote po nadobudnutí účinnosti smernice 2003/71/ES:

(37) Povinnosť preformulovať v prospekte historické finančné informácie v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 sa nevzťahuje na cenné papiere s nominálnou jednotkovou hodnotou najmenej 50000 EUR; z toho vyplýva, že pre tento druh cenných papierov nie sú potrebné prechodné opatrenia.

(38) Z dôvodov koherentnosti je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od dátumu transpozície smernice 2003/71/ES.

(39) Keďže opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje:

1. Formát prospektu uvedeného v článku 5 smernice 2003/71/ES;

2. minimálne údaje, ktoré musia byť súčasťou prospektupodľa článku 7 smernice 2003/71/ES;

3. spôsob zverejnenia podľa článku 10 smernice 2003/71/ES;

4. spôsoby, akými možno informácie zaradiť v podobe odkazu do prospektu, podľa článku 11 smernice 2003/71/ES;

5. spôsoby zverejnenia prospektu tak, aby bolo zabezpečené, že prospekt bude verejne dostupný podľa článku 14 smernice 2003/71/ES;

6. spôsoby šírenia reklamy uvedené v článku 15 smernice 2003/71/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri definíciách uvedených v smernici 2003/71/ES používajú tieto definície:

1. "schéma" znamená zoznam minimálnych požiadaviek na informácie, prispôsobených konkrétnemu charakteru rôznych druhov emitentov a/alebo rôznych cenných papierov.

2. "modul" znamená zoznam požiadaviek na ďalšie informácie, ktoré nie sú zahrnuté v niektorej zo schém, ktoré sa podľa okolností musia pridať k jednej alebo k viacerým schémam, v závislosti od druhu nástroja a/alebo transakcie, pre ktoré sa prospekt alebo základný prospekt vypracoval;

3. "rizikové faktory" znamenajú zoznam rizík, ktoré sú špecifické vzhľadom na situáciu daného emitenta a/alebo cenných papierov a ktoré sú podstatné pre prijímania investičných rozhodnutí;

4. "jednoúčelový nástroj" znamená emitenta, ktorého primárnym cieľom a účelom je vydávanie cenných papierov;

5. "cenné papiere zabezpečené aktívami" znamenajú cenné papiere, ktoré:

a) predstavujú kapitálovú účasť v aktívach, vrátane všetkých práv, určených na zabezpečenie servisu, alebo prijímania alebo včasnosti prijatia splatných čiastok zo strany držiteľov aktív; alebo

b) sú zabezpečené aktívami a ktorých podmienky zabezpečujú platby týkajúce sa platieb alebo primeraných odhadov platieb vypočítaných s odvolaním sa na identifikované alebo identifikovateľné aktíva;

6. "zastrešujúci podnik kolektívneho investovania" znamená podnik kolektívneho investovania investujúci do jedného alebo viacerých podnikov kolektívneho investovania, ktorého aktíva pozostávajú z cenných papierov rozličných (tried) alebo označení;

7. "podnik kolektívneho investovaniado nehnuteľností" znamená podnik kolektívneho investovania, ktorého investičným cieľom je dlhodobo sa podieľať na držbe nehnuteľností;

8. "verejný medzinárodný orgán" znamená právnickú osobu verejného charakteru, zriadenú na základe medzinárodnej dohody medzi suverénnymi štátmi, ktorej členmi je jeden alebo viacero členských štátov;

9. "reklama" znamená oznámenia, ktoré:

a) sa týkajú špecifickej ponuky cenných papierov verejnosti alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu; a

b) sa zameriavajú na konkrétnu podporu potenciálneho upisovania alebo nadobudnutia cenných papierov;

10. "prognóza zisku" znamená slovnú formuláciu, ktorá výslovne stanovuje alebo implicitne uvádza číselnú hodnotu alebo minimálnu alebo maximálnu číselnú hodnotu pravdepodobnej výšky ziskov alebo strát pre bežné finančné obdobie a/alebo finančné obdobia nasledujúce po tomto období, alebo obsahuje údaje, na základe ktorých je možné vykonať výpočet takejto číselnej hodnoty budúcich ziskov alebo strát, a to dokonca aj vtedy, ak nie je uvedená žiadna konkrétne číselná hodnota a nie je použité slovo "zisk";

11. "odhad zisku" znamená prognózu zisku za finančné obdobie, ktoré uplynulo a za ktoré ešte neboli uverejnené výsledky;

12. "regulované informácie" znamenajú všetky informácie, ktorých sprístupnenie sa od emitenta alebo akejkoľvek osoby, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, vyžaduje podľa smernice 2001/34/ES alebo podľa článku 6 smernice 2003/6/ES [6]

KAPITOLA II

Minimálne informácie

Článok 3

Minimálne informácie, ktoré sa zahrnú do prospektu

Prospekt sa vypracuje s použitím jednej alebo kombinácie ďalej uvedených schém a modulov, podľa článkov 4 až 20, v súlade s kombináciami pre rôzne druhy cenných papierov podľa článku 21.

Prospekt musí obsahovať informačné položky, požadované v prílohách I až XVII, v závislosti od druhu príslušného emitenta a cenných papierov, uvedené v schémach a moduloch, ustanovených v článkoch 4 až 20. Príslušný orgán nesmie požadovať, aby prospekt obsahoval informačné položky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohách I až XVII.

S cieľom zabezpečiť súlad s povinnosťou uvedenou v článku 5 ods. 1 smernice 2003/71/ES môže príslušný orgán domovského členského štátu pri schvaľovaní prospektu v súlade s článkom 13 predmetnej smernice požadovať, aby informácie, ktoré poskytuje emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, boli od prípadu k prípadu doplnené vzhľadom na každú informačnú položku.

Článok 4

Schéma registračného dokumentu pre akcie

1. Pokiaľ ide o registračný dokument pre akcie, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe I.

2. Schéma uvedená v ods. 1 sa uplatňuje na nasledovné:

1. akcie a ostatné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami;

2. ostatné cenné papiere, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) môžu byť konvertované alebo vymenené za akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami podľa vlastného uváženia emitenta alebo investora alebo na základe podmienok stanovených v momente emisie, alebo poskytujú akýmkoľvek iným spôsobom možnosť nadobudnúť akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami, a

b) ak sú alebo budú tieto akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami vydané prostredníctvom emitenta tohto cenného papiera a v čase schválenia sa s nimi ešte neobchoduje na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu mimo Spoločenstva prospektu, ktorý sa vzťahuje na cenné papiere, a že podkladové akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere, rovnocenné s akciami, sa môžu doručiť s fyzickým vyrovnaním.

Článok 5

Modul s pro-forma finančnými informáciami

Pro-forma finančné informácie sa poskytujú v súlade s modulom uvedeným v prílohe II.

Ppro-forma finančným informáciam predchádza úvodný vysvetľujúci odsek, v ktorom sa jasne uvedie účel zahrnutia takýchto informácií do prospektu.

Článok 6

Schéma oznámenia o cenných papieroch pre akcie

1. Pokiaľ ide o oznam o akciových cenných papieroch, informácie poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe III.

2. Táto schéma sa uplatňuje na akcie a ostatné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami.

Článok 7

Schéma registračného dokumentu pre dlhové a derivátové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50000 EUR

Pokiaľ ide o registračný dokument pre dlhové a derivátové cenné papiere, na ktoré sa nevzťahuje článok 4, s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50000 EUR, alebo ak neexistuje nominálna hodnota cenných papierov, ktoré môžu byť nadobudnuté pri emisii iba za menej ako 50000 EUR za jeden cenný papier, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe IV.

Článok 8

Schéma oznámeniao cenných papieroch pre dlhové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50000 EUR

1. Pokiaľ ide o oznámenie o cenných papieroch pre dlhové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50000 EUR, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe V.

2. Schéma uplatňuje na dlhové cenné papiere, ak emitentovi pri emisii vznikne povinnosť zaplatiť investorovi 100 % nominálnej hodnoty, prípadne spojená s povinnosťou splácať úroky.

Článok 9

Modul záruk

Pokiaľ ide o záruky, informácie sa poskytujú v súlade s modulom uvedeným v prílohe VI.

Článok 10

Schéma registračného dokumentu u cenných papierov garantovaných aktívami

Pokiaľ ide o registračný dokument cenných papierov garantovaných aktívami, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe VII.

Článok 11

Modul cenných papierov garantovaných aktívami

Pokiaľ ide o ďalší informačný modul k oznámeniu o cenných papieroch, v prípade cenných papierov garantovaných aktívami sa informácie poskytujú v súlade s modulom stanoveným v prílohe VIII.

Článok 12

Schéma registračného dokumentu dlhových a derivátových cenných papierov pre cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou najmenej 50000 EUR

Pokiaľ ide o registračný dokument dlhových a derivátových cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje článok 4, s jednotkovou nominálnou hodnotou najmenej 50000 EUR, alebo ak neexistuje žiadna nominálna hodnota, cenných papierov, ktoré môžu byť nadobudnuté pri emisii za najmenej 50000 EUR za jeden cenný papier, informácie sa zverejňujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe IX.

Článok 13

Schéma vkladových potvrdeniek

Pokiaľ ide o vkladové potvrdenky, vydané na akcie, informácie sa poskytujú v súlade so schémou, ktorá je určená v prílohe X.

Článok 14

Schéma bankového registračného dokumentu

1. Pokiaľ ide o bankový registračný dokument pre dlhové a derivátové cenné papiere a tie cenné papiere, na ktoré sa nevzťahuje článok 4, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XI.

2. Schéma stanovená v odseku 1 sa uplatňuje na úverové inštitúcie definované v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2000/12/ES, ako aj na úverové inštitúcie tretej krajiny, ktoré nepatria pod túto definíciu, ale majú svoje sídlo v štáte, ktorý je členom OECD.

Tieto subjekty môžu taktiež používať alternatívne schémy registračného dokumentu ustanovené v článkoch 7 a 12.

Článok 15

Schéma oznamu o cenných papieroch v prípade derivátových cenných papierov

1. Pokiaľ ide o oznámenie o cenných papieroch pre derivátové cenné papiere, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XII.

2. Táto schéma sa uplatňuje na cenné papiere, ktoré nepatria do oblasti uplatňovania iných schém oznámenia o cenných papieroch uvedených v článkoch 6, 8 a 16, vrátane niektorých cenných papierov, keď sú záväzky úhrady a/alebo doručenia spojené s podkladom.

Článok 16

Schéma oznamu o cenných papieroch pre dlhové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou najmenej 50000 EUR.

1. Pokiaľ ide o oznámenie o cenných papieroch pre dlhové cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou najmenej 50000 EUR, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XIII.

2. Schéma sa uplatňuje na dlhové cenné papiere, ak emitentovi pri emisii vznikne povinnosť zaplatiť investorovi 100 % nominálnej hodnoty, prípadne spojená s povinnosťou splácať úroky.

Článok 17

Modul s ďalšími informáciami o podkladovej akcii

1. Pokiaľ ide o ďalšie informácie o podkladovej akcii, opis podkladovej akcie sa poskytuje v súlade s modulom, ktorý je určený v prílohe XIV.

Navyše, ak je emitentom podkladovej akcie subjekt patriaci do tej istej skupiny, informácie požadované na základe schémy uvedenej v článku 4 sa poskytujú vzhľadom na tohto emitenta.

2. Ďalšie informácie uvedené v prvom pododseku odseku 1 sa uplatňujú iba na tie cenné papiere, ktoré spĺňajú obidve tieto podmienky:

1. môžu byť konvertované alebo vymenené za akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami podľa vlastného uváženia emitenta alebo investora alebo na základe podmienok stanovených v momente emisie, alebo poskytujú akýmkoľvek iným spôsobom možnosť nadobudnúť akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami, a

2. ak tieto akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami sú alebo budú vydané prostredníctvom emitenta tohto cenného papiera alebo subjektu patriaceho do tej istej skupiny ako emitent a v čase schválenia prospektu vzťahujúceho sa na cenné papiere sa s nimi ešte neobchoduje na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu mimo Spoločenstva, a že podkladové akcie alebo iné prevoditeľné cenné papiere rovnocenné s akciami môžu byť doručené s fyzickým vyrovnaním.

Článok 18

Schéma registračného dokumentu pre podniky kolektívneho investovania uzavretého druhu

1. Popri informáciách požadovaných podľa položiek 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 prílohy I sa pre registračný dokument pre cenné papiere vydané podnikmi kolektívneho investovania uzavretého druhu informácie poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XV.

2. Schéma sa uplatňuje na podniky kolektívneho investovania uzavretého druhu, ktoré majú v držbe portfólio aktív v mene investorov, ktorí:

1. sú uznaní vnútroštátnym právom v členskom štáte, v ktorom sú založené ako podnik kolektívneho investovania uzavretého druhu, alebo

2. neprevzali alebo sa nesnažia prevziať právnu kontrolu alebo riadiacu kontrolu nad emitentom jeho podstatných investícií. V takomto prípade sa môže prevziať právna kontrola a/alebo účasť v správnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch príslušných emitentov, ak je takáto akcia vedľajšia vzhľadom na primárny investičný cieľ, nevyhnutná na ochranu akcionárov a iba za takých okolností, keď podnik kolektívneho investovania nebude vykonávať významnú riadiacu kontrolu nad operáciami takéhoto príslušného emitenta (emitentov).

Článok 19

Schéma registračného dokumentu pre členské krajiny, tretie krajiny a ich regionálne a miestne orgány

1. Pokiaľ ide o registračný dokument pre cenné papiere vydané členskými štátmi, tretími krajinami a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XVI.

2. Schéma sa uplatňuje na všetky druhy cenných papierov emitované členskými štátmi, tretími krajinami a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Článok 20

Schéma registračného dokumentu pre medzinárodné verejné organizácie a pre emitentov dlhových cenných papierov garantovaných členským štátom OECD

1. Pokiaľ ide o registračný dokument pre cenné papiere vydané medzinárodnými verejnými organizáciami a pre cenné papiere bezpodmienečne a neodvolateľne garantované na základe vnútroštátnych právnych predpisov štátom, ktorý je členom OECD, informácie sa poskytujú v súlade so schémou stanovenou v prílohe XVII.

2. Táto schéma sa vzťahuje na:

- všetky druhy cenných papierov emitované medzinárodnými verejnými organizáciami;

- dlhové cenné papiere bezpodmienečne a neodvolateľne garantované na základe vnútroštátnych právnych predpisov štátom, ktorý je členom OECD.

Článok 21

Kombinácia schém a modulov

1. Používanie kombinácií uvedených v tabuľke stanovenej v prílohe XVIII je pri vypracovávaní prospektov povinné pre tie druhy cenných papierov, ktorým tieto kombinácie zodpovedajú podľa uvedenej tabuľky.

Pre cenné papiere, na ktoré sa nevzťahujú tieto kombinácie, sa však môžu použiť iné kombinácie.

2. Najobsažnejšia a najprísnejšia schéma registračného dokumentu, t. j. najnáročnejšia schéma, pokiaľ ide o počet informačných položiek a o rozsah informácií obsiahnutých v nej, sa môže vždy použiť na vydanie cenných papierov, pre ktoré je stanovená menej obsažná a menej prísna schéma registračného dokumentu, podľa tohto hodnotenia schém:

1. schéma registračného dokumentu akcie;

2. schéma registračného dokumentu dlhových a derivátových cenných papierov pre cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou nižšou ako 50000 EUR;

3. schéma registračného dokumentu dlhových a derivátových cenných papierov pre cenné papiere s jednotkovou nominálnou hodnotou najmenej 50000 EUR.

Článok 22

Minimálne informácie, ktoré musia byť zahrnuté do základného prospektu a do jeho súvisiacich konečných podmienok

1. Základný prospekt sa vypracuje s použitím jednej alebo kombinácie schém a modulov uvedených v článkoch 4 až 20 podľa kombinácií pre rôzne druhy cenných papierov uvedených v prílohe XVIII.

Základný prospekt musí obsahovať informačné položky požadované v prílohách I až XVII v závislosti od druhu príslušného emitenta a cenných papierov, uvedené v schémach a moduloch, uvedených v článkoch 4 až 20. Príslušný orgán nesmie požadovať, aby základný prospekt obsahoval informačné položky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohách I až XVII.

S cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti uvedenej v článku 5 ods. 1 smernice 2003/71/ES môže príslušný orgán domovského členského štátu pri schvaľovaní základného prospektu v súlade s článkom 13 uvedenej smernice v jednotlivých prípadoch požadovať, aby boli informácie poskytnuté emitentom, ponúkajúcim alebo osobou žiadajúcou o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu doplnené vzhľadom na každú informačnú položku.

2. Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môže vynechať informačné položky, ktoré nie sú známe pri schvaľovaní základného prospektu a ktoré sa dajú stanoviť iba v čase jednotlivej emisie.

3. Používanie kombinácií uvedených v tabuľke v prílohe XVIII je povinné pri vypracovávaní základných prospektov pre tie druhy cenných papierov, ktorým tieto kombinácie zodpovedajú podľa tejto tabuľky.

Pre cenné papiere, na ktoré sa nevzťahujú tieto kombinácie, sa však môžu použiť iné kombinácie.

4. Konečné podmienky, pripojené k základnému prospektu, môžu obsahovať iba informačné položky zo schém oznámení o cenných papieroch, na základe ktorých bol základný prospekt vypracovaný.

5. Okrem informačných položiek stanovených v schémach a v moduloch uvedených v článkoch 4 až 20 musia byť do základného prospektu zahrnuté tieto informácie:

1. označenie informácií, ktoré budú zahrnuté do konečných podmienok;

2. spôsob uverejnenia konečných podmienok, ak emitent nie je schopný určiť v čase schvaľovania prospektu spôsob uverejnenia konečných podmienok, informácia o spôsobe informovania verejnosti o metóde, ktorá sa použije na uverejnenie konečných podmienok;

3. v prípade emisií nekapitálových cenných papierov v súlade s článkom 5 ods. 4 písm. a) smernice 2003/71/ES, všeobecný opis programu.

6. V základom prospekte a v súvisiacich konečných podmienkach vzťahujúcich sa na emisie rôznych druhov cenných papierov môžu byť obsiahnuté iba tieto kategórie cenných papierov:

1. cenné papiere garantované aktívami;

2. opčné listy (warranty) patriace pod článok 17;

3. nekapitálové cenné papiere uvedené v článku 5 ods. 4 písm. b) smernice 2003/71/ES;

4. všetky ostatné nekapitálové cenné papiere vrátane opčných listov (warantov) okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 2.

Pri vypracovávaní základného prospektu musí emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu jasne oddeliť špecifické informácie o každom druhu rôznych cenných papierov zahrnutých do týchto kategórií.

7. Ak medzi schválením základného prospektu a konečným uzatvorením ponuky každej emisie cenných papierov podľa základného prospektu alebo, podľa okolností, časom, v ktorom sa začne obchodovanie na regulovanom trhu s takýmito cennými papiermi, nastane situácia ustanovená v článku 16 ods. 1 smernice 2003/71/ES, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu uverejní dodatok pred konečným uzatvorením ponuky alebo pred prijatím takýchto cenných papierov na obchodovanie.

Článok 23

Prispôsobenie minimálnych informácií, ktoré sa uvedádzajú v prospektoch a základných prospektoch

1. Napriek článku 3 ods. 2 a článku 22 ods. 1 druhému pododseku, ak sa aktivity emitenta vzťahuje jedna z kategórií obsiahnutých v prílohe XIX, príslušný orgán domovského členského štátu môže, berúc do úvahy špecifický charakter príslušných aktivít, požiadať o upravené informácie, popri informačných položkách, zahrnutých v schémach a moduloch uvedených v článkoch 4 až 20, prípadne vrátane o ocenenie alebo o iný znalecký posudok o aktívach emitenta s cieľom splniť povinnosť uvedenú v článku 5 ods. 1 smernice 2003/71/ES. Príslušný orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu.

S cieľom dosiahnuť začlenenie novej kategórie do prílohy XIX členský štát oznámi svoju požiadavku Komisii. Komisia tento zoznam aktualizuje v súlade s postupom výboru uvedeným v článku 24 smernice 2003/71/ES.

2. Odchylne od článkov 3 až 22, ak emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu žiada o schválenie prospektu alebo základného prospektu pre cenný papier, ktorý nie je rovnaký, ale je porovnateľný s rôznymi druhmi cenných papierov uvedenými v tabuľke kombinácií ustanovenej v prílohe XVIII, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu pripojí príslušné informačné položky z inej schémy oznámenia o cenných papieroch ustanovenej v článkoch 4 až 20 k hlavnej vybranej schémy oznámenia o cenných papieroch. Takéto pripojenie vykoná v súlade s hlavnými charakteristickými vlastnosťami cenných papierov ponúkaných pre verejnosť alebo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

3. Odchylne od článkov 3 až 22, ak emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu žiada o schválenie prospektu alebo základného prospektu pre nový druh cenného papiera, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu pošle návrh prospektu alebo základného prospektu príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Po konzultáciách s emitentom, ponúkajúcim alebo osobou žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu príslušný orgán rozhodne o tom, aké informácie musia byť obsiahnuté v prospekte alebo v základnom prospekte, aby bola splnená povinnosť uvedená v článku 5 ods. 1 smernice 2003/71/ES. Príslušný orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu.

Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje iba v prípade nového druhu cenného papiera, ktorého charakteristické znaky sú úplne odlišné od rôznych druhov cenných papierov uvedených v prílohe XVIII, ak sú charakteristiky tohto nového cenného papiera také, že kombinácia rôznych informačných položiek uvedených v schémach a moduloch podľa článkov 4 až 20 je preň nepoužiteľná.

4. Odchylne od článkov 3 až 22, ak jedna z informačných položiek požadovaných v jednej zo schém alebo modulov, na ktoré odkazujú články 4 až 20 alebo rovnocenné informácie, nie je použiteľná na emitenta, na ponuku alebo na cenné papiere, ktorých sa tento prospekt týka, môžu sa takéto informácie vynechať.

Článok 24

Obsah súhrnu prospektu a základného prospektu

Emitent, ponúkajúci a osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sami určia podľa článku 5 ods. 2 smernice 2003/71/ES podrobný obsah súhrnu prospektu alebo základného prospektu.

KAPITOLA III

Formát prospektu, základného prospektu a dodatkov

Článok 25

Formát prospektu

1. Ak sa emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu rozhodne podľa článku 5 ods. 3 smernice 2003/71/ES vypracovať prospekt ako jednotný dokument, prospekt musí pozostávať z týchto častí a v tomto poradí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. súhrn uvedený v článku 5 ods. 2 smernice 2003/71/ES;

3. rizikové faktory spojené s emitentom a s druhom cenného papiera, na ktorý sa vzťahuje predmetná emisia;

4. ostatné informačné položky zahrnuté v schémach a v moduloch, podľa ktorých bol prospekt vypracovaný.

2. Ak sa emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu rozhodne podľa článku 5 ods. 3 smernice 2003/71/ES vypracovať prospekt pozostávajúci zo samostatných dokumentov, oznámenie o cenných papieroch a každý registračný dokument musia pozostávať z týchto častí a v tomto poradí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. podľa okolností rizikové faktory spojené s emitentom a s druhom cenného papiera, na ktorý sa vzťahuje predmetná emisia;

3. ostatné informačné položky zahrnuté v schémach a v moduloch, podľa ktorých bol prospekt vypracovaný.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 má emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu voľnosť pri definovaní poradia pri predkladaní požadovaných informačných položiek zahrnutých v schémach a moduloch, podľa ktorých bol prospekt vypracovaný.

4. Ak sa poradie nezhoduje s poradím informácií uvedených v schémach a v moduloch, na základe ktorých bol prospekt vypracovaný, príslušný orgán domovského členského štátu môže požiadať emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby poskytli zoznam krížových odkazov na účely kontroly prospektu pred jeho schválením. V tomto zozname musia byť označené strany, na ktorých možno v prospekte nájsť každú položku.

5. Ak sa súhrn prospektu musí doplniť v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 2003/71/ES, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sa môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či treba nové informácie začleniť do pôvodného súhrnu, pomocou vypracovania nového súhrnu, alebo či je potrebné vypracovať doplnok k súhrnu.

Ak sa nové informácie včlenia do pôvodného súhrnu, emitent, ponúkajúci alebo osoba, ktorá žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu musia zabezpečiť, aby investori mohli ľahko identifikovať zmeny, a to najmä pomocou poznámok pod čiarou.

Článok 26

Formát základného prospektu a jeho súvisiace konečné podmienky

1. Ak sa emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu podľa článku 5 ods. 4 smernice 2003/71/ES rozhodne vypracovať základný prospekt, základný prospekt musí pozostávať z týchto častí a v tomto poradí:

1. jasný a podrobný obsah;

2. súhrn uvedený v článku 5 ods. 2 smernice 2003/71/ES;

3. rizikové faktory spojené s emitentom a s druhom cenného papiera, na ktorý sa vzťahuje predmetná emisia (predmetné emisie);

4. ostatné informačné položky zahrnuté v schémach a v moduloch, podľa ktorých bol prospekt vypracovaný.

2. Napriek odseku 1 má emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu voľnosť pri určovaní poradia pri predkladaní požadovaných informačných položiek zahrnutých v schémach a moduloch, podľa ktorých bol prospekt vypracovaný. Informácie o rôznych cenných papieroch obsiahnuté v základnom prospekte musia byť jasne oddelené.

3. Ak sa poradie položiek nezhoduje s poradím informácií stanoveným v schémach a v moduloch, na základe ktorých bol prospekt vypracovaný, domovský príslušný orgán môže požiadať emitenta, ponúkajúceho alebo osobu žiadajúcu o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby poskytli zoznam krížových odkazov na účely kontroly prospektu pred jeho schválením. V tomto zozname musia byť označené strany, na ktorých je možné v prospekte nájsť každú položku.

4. Ak emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu už predložili registračný dokument pre konkrétny druh cenného papiera a v neskoršom štádiu sa rozhodli vypracovať základný prospekt v súlade s podmienkami uvedenými v článku 5 ods. 4 písm. a) a b) smernice 2003/71/ES, základný prospekt musí obsahovať:

1. informácie obsiahnuté v registračnom dokumente, ktorý bol skôr alebo v rovnakom čase predložený a schválený, ktoré musia byť začlenené formou odkazov v súlade s podmienkami uvedenými v článku 28 tohto nariadenia;

2. informácie, ktoré by inak boli obsiahnuté v oznámení o príslušných cenných papieroch bez konečných podmienok, ak konečné podmienky nie sú obsiahnuté v základnom prospekte.

5. Konečné podmienky pripojené k základnému prospektu musia byť uvedené v podobe samostatného dokumentu, ktorý obsahuje iba konečné podmienky, alebo začlenením konečných podmienok do základného prospektu.

Ak sú konečné podmienky zahrnuté v samostatnom dokumente, ktorý obsahuje iba konečné podmienky, tak sa v nich môžu opakovať niektoré informácie, ktoré boli zahrnuté do schváleného základného prospektu podľa schémy oznámenia o príslušných cenných papieroch, ktorá bola použitá na vypracovanie základného prospektu. V takomto prípade musia byť konečné podmienky uvedené takým spôsobom, aby sa dali ako také ľahko identifikovať.

Do konečných podmienok sa vloží jasné a výrazné vyhlásenie s uvedením skutočnosti, že úplné informácie o emitentovi a o ponuke sú k dispozícii iba na základe kombinácie základného prospektu a konečných podmienok a o tom, kde je k dispozícii základný prospekt.

6. Ak sa základný prospekt týka rozličných cenných papierov, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu musí do základného prospektu zahrnúť jediný súhrn pre všetky cenné papiere. Informácie o rôznych cenných papieroch obsiahnuté v súhrne však musia byť jasne oddelené.

7. Ak súhrn základného prospektu musí byť doplnený v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 2003/71/ES, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sa môžu v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či treba nové informácie začleniť do pôvodného súhrnu prostredníctvom vypracovania nového súhrnu alebo prostredníctvom vypracovania doplnku k súhrnu.

Ak sú nové informácie včlenené do pôvodného súhrnu základného kótovacieho formou vypracovania doplnku, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu musia zabezpečiť, aby investori mohli ľahko zistiť zmeny, a to najmä formou poznámok pod čiarou.

8. Emitenti, ponúkajúci alebo osoby žiadajúce o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môžu do jediného dokumentu zhrnúť dva alebo viaceré rozličné základné prospekty.

KAPITOLA IV

Informácie a začlenenie pomocou odkazov

Článok 27

Uverejnenie dokumentu uvedeného v článku 10 ods. 1 smernice 2003/71/ES

1. Dokument uvedený v článku 10 ods. 1 smernice 2003/71/ES musí byť prístupný verejnosti v domovskom členskom štáte emitenta jedným zo spôsobov povolených podľa článku 14 uvedenej smernice podľa výberu emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu.

2. Dokument sa predloží príslušnému orgánu domovského členského štátu a sprístupní sa verejnosti najneskôr 20 pracovných dní po uverejnení ročnej účtovnej závierky v domovskom členskom štáte.

3. V dokumente prípadne uvedie vyhlásenie, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne.

Článok 28

Mechanizmy začlenenia pomocou odkazov

1. Informácie môžu byť začlenené do prospektu alebo do základného prospektu pomocou odkazov, a to najmä vtedy, ak sú obsiahnuté v jednom z týchto dokumentov:

1. ročné a priebežné finančné informácie;

2. dokumenty vypracované pri príležitosti špecifickej transakcie, ako je zlúčenie/splynutie alebo rozdelenie;

3. audítorské správy a účtovné závierky;

4. zakladateľská zmluva a stanovy;

5. skôr schválené a uverejnené prospekty a/alebo základné prospekty;

6. predpísané informácie;

7. obežníky pre majiteľov cenných papierov.

2. Dokumenty obsahujúce informácie, ktoré sa môžu začleniť pomocou odkazov do prospektu alebo do základného prospektu alebo do dokumentov, z ktorých pozostáva, sa vypracujú podľa ustanovení článku 19 smernice 2003/71/ES.

3. Ak dokument, ktorý môže byť začlenený pomocou odkazov, obsahuje informácie, ktoré prešli podstatnými zmenami, v prospekte alebo v základnom prospekte musí byť takáto okolnosť jasne uvedená a musí byť uvedená aj aktualizovaná informácia.

4. Emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu môže zaradiť informácie do prospektu alebo základného prospektu s odkazom iba na určité časti dokumentu, ak vyhlási, že nezaradené časti buď nie sú pre investora dôležité, alebo sú uvedené v prospekte na inom mieste.

5. Emitenti, ponúkajúci alebo osoby žiadajúce o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu sa pri zaraďovaní informácií pomocou odkazov snažia neohrozovať ochranu investora, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť a dostupnosť informácií.

KAPITOLA V

Uverejňovanie a šírenie reklamy

Článok 29

Uverejňovanie v elektronickej forme

1. Uverejňovanie prospektu alebo základného prospektu v elektronickej forme buď podľa článku 14 ods. 2 písm. c), d) a e) smernice 2003/71/ES, alebo ako dodatočného spôsobu dostupnosti, podlieha týmto požiadavkám:

1. prospekt alebo základný prospekt musí byť pri otvorení internetovej stránky, na ktorej je umiestnený, ľahko prístupný;

2. formát súboru musí byť taký, aby nebolo možné prospekt alebo základný prospekt pozmeňovať;

3. prospekt alebo základný prospekt nesmie obsahovať hyperlinky, s výnimkou prepojení na elektronické adresy tam, kde sú dostupné informácie zaradené pomocou odkazov;

4. investori musia mať možnosť uložiť a vytlačiť prospekt alebo základný prospekt.

Výnimka uvedená v bode 3 prvého pododseku platí iba pre dokumenty zaradené pomocou odkazov; tieto dokumenty musia byť dostupné pomocou jednoduchých technických postupov.

2. Ak sa prospekt alebo základný prospekt na ponuku cenných papierov pre verejnosť sprístupní na internetových stránkach emitentov a finančných sprostredkovateľov alebo regulovaných trhov, títo prijmú opatrenia zamedzujúce zameriavanie sa na osoby s trvalým pobytom v členských štátoch alebo v tretích krajinách, v ktorých sa neuskutočňuje ponuka cenných papierov pre verejnosť, ako je napríklad vloženie upozornenia o tom, kto sú adresáti ponuky.

Článok 30

Uverejňovanie v novinách

1. S cieľom dosiahnuť súlad s článkom 14 ods. 2 písm. a) smernice 2003/71/ES uverejnenie prospektu a základného prospektu sa vykoná v novinách so všeobecným alebo finančným zameraním, ktoré majú celonárodnú alebo nadregionálnu pôsobnosť.

2. Ak príslušný orgán dospeje k názoru, že noviny vybraté na uverejnenie nevyhovujú požiadavkám uvedeným v odseku 1, určí také noviny, ktorých náklad považuje za primeraný tomuto účelu, pričom zohľadní najmä zemepisnú oblasť, počet obyvateľov a čitateľské návyky v každom členskom štáte.

Článok 31

Uverejnenie oznámenia

1. Ak členský štát využije možnosť výberu uvedenú v článku 14 ods. 3 smernice 2003/71/ES vyžadovať uverejnenie oznámenia s uvedením toho, ako bol prospekt alebo základný prospekt sprístupnený a kde ho môže verejnosť získať, takéto oznámenie sa uverejňuje v novinách, ktoré vyhovujú požiadavkám na uverejnenie prospektu podľa článku 30 tohto nariadenia.

Ak sa oznámenie týka prospektu alebo základného prospektu uverejneného len na účely prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, kde už boli cenné papiere rovnakej triedy prijaté, toto oznámenie sa môže alternatívne vložiť do vestníka daného regulovaného trhu bez ohľadu nato, či má tento vestník v papierovú alebo v elektronickú podobu.

2. Oznámenie sa musí uverejniť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dátume uverejnenia prospektu alebo základného prospektu podľa článku 14 ods. 1 smernice 2003/71/ES.

3. Oznámenie obsahuje tieto informácie:

1. totožnosť emitenta;

2. druh, trieda a množstvo cenných papierov, ktoré sa majú ponúkať a/alebo pre ktoré sa žiada o prijatie na obchodovanie, ak sú tieto prvky v čase uverejnenia oznámenia známe;

3. plánovaný časový harmonogram ponuky/prijatia na obchodovanie;

4. vyhlásenie, že prospekt alebo základný prospekt boli uverejnené, a miesto, kde ich možno získať;

5. ak bol prospekt alebo základný prospekt uverejnený v tlačenej podobe, adresy a lehotu, počas ktorej sú tieto výtlačky k dispozícii verejnosti;

6. ak bol prospekt alebo základný prospekt uverejnený v elektronickej podobe, adresy, na ktorých môžu investori požiadať o tlačenú kópiu;

7. dátum oznámenia.

Článok 32

Zoznam schválených prospektov

V zozname schválených prospektov a základných prospektov, uverejnenom na internetovej stránke príslušného orgánu, musí byť v súlade s článkom 14 ods. 4 smernice 2003/71/ES uvedené, ako boli tieto prospekty sprístupnené a kde je možné ich získať.

Článok 33

Uverejnenie konečných podmienok základných prospektov

Spôsob uverejnenia konečných podmienok týkajúcich sa základného prospektu nemusí byť rovnaký ako spôsob použitý pre základný prospekt, pokiaľ je použitý spôsob uverejnenia jedným zo spôsobov uverejnenia uvedených v článku 14 smernice 2003/71/ES.

Článok 34

Šírenie reklamy

Reklamu, ktorá sa týka ponuky cenných papierov verejnosti alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu, môžu medzi verejnosťou rozširovať zainteresované strany, napr. emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie, finanční sprostredkovatelia zúčastňujúci sa na umiestňovaní a/alebo upisovaní cenných papierov, najmä jedným z týchto spôsobov komunikácie:

1. adresované alebo neadresované tlačoviny;

2. elektronické správy alebo oznamy prijaté mobilným telefónom alebo pagerom;

3. bežný list;

4. inzerát v tlači, ktorý obsahuje alebo neobsahuje objednávkový formulár;

5. katalóg;

6. telefón s ľudským kontaktom alebo bez neho;

7. semináre a prezentácie;

8. rozhlas;

9. videotelefón;

10. videotext;

11. elektronická pošta;

12. faksimilný stroj (fax:);

13. televízia;

14. verejný oznam;

15. leták;

16. plagát;

17. brožúra;

18. umiestňovanie na internete vrátane internetových bannerov.

KAPITOLA VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 35

Historické finančné informácie

1. Povinnosť emitentov Spoločenstva znovu formulovať v prospekte historické finančné informácie v súlade s nariadením (ES) č.1606/2002 uvedené v prílohe I bode 20.1, v prílohe IV bode 13.1., v prílohe VII bode 8.2, v prílohe X bode 20.1 a v prílohe XI bod 11.1 sa nevzťahuje na žiadne obdobie pred 1. januárom 2004 alebo, ak má emitent cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1. júla 2005, až dovtedy, kým emitent neuverejní svoju prvú konsolidovanú ročnú účtovnú závierku v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002.

2. Ak emitent Spoločenstva podlieha prechodným vnútroštátnym ustanoveniam, prijatým podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1606/2002, povinnosť opäť uviesť v prospekte historické finančné informácie sa nevzťahuje na žiadne obdobie pred 1. januárom 2006 alebo, ak emitent uvoľnil cenné papiere na obchodovanie na regulovanom trhu 1. júla 2005, až dovtedy, kým emitent neuverejní svoju prvú konsolidovanú ročnú účtovnú závierku v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002.

3. Do 1. januára 2007 sa povinnosť opätovne uviesť v prospekte historické finančné informácie podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, uvedené v prílohe I bode 20.1, v prílohe IV bode 13.1, v prílohe VII bode 8.2, v prílohe X bode 20.1. a v prílohe XI bode 11.1, nevzťahuje na emitentov z tretích krajín:

1. ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1. januára 2007, a

2. ktorí predložili a vypracovali historické finančné informácie podľa vnútroštátnych účtovných štandardov tretej krajiny.

V tomto prípade musia byť historické finančné informácie sprevádzané podrobnejšími a/alebo ďalšími informáciami, ak účtovné závierky zahrnuté v prospekte neposkytujú pravdivý a úplný obraz o aktívach a pasívach emitenta, jeho finančnej situácii a o jeho ziskoch a stratách.

4. Emitenti tretej krajiny, ktorí vypracovali historické finančné informácie podľa medzinárodne uznávaných štandardov, uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1606/2002, môžu použiť takéto informácie v akomkoľvek prospekte predloženom pred 1. januárom 2007 bez toho, aby sa na nich vzťahovali povinnosti týkajúce sa opakovaného uvedenia.

5. Emitenti tretej krajiny uvedení v odsekoch 3 a 4 sú od 1. januára 2007 povinní predkladať historické finančné informácie uvedené v bode 1 odsek 3 na základe stanovenia rovnocennosti podľa mechanizmu, ktorý vypracuje Komisia. Tento mechanizmus sa stanoví postupom výboru podľa článku 24 smernice 2003/71/ES.

6. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj na prílohu VI bod 3.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2004.

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 1.

[2] CESR bol zriadený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43.)

[3] Ú. v. ES L 184. 6.7.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/71/ES.

[4] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

[5] Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 96, 12.4.2003, s. 16

--------------------------------------------------

PRÍLOHY

Prílohy I až XVII: Schémy a moduly

Príloha XVIII: Tabuľka kombinácií schém a modulov

Príloha XIX: Zoznam špecializovaných emitentov

--------------------------------------------------