6.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/6


SMERNICA KOMISIE 2004/99/ES

z 1. októbra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení acetamipridu a thiaclopridu medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, ktorá sa týka umiestnenia výrobkov na ochranu rastlín na trhu (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS dostalo Grécko 22. októbra 1999 prihlášku od Nisso Chemical Europe GmbH na zaradenie účinnej látky acetamipridu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 2000/390/ES (2) potvrdilo, že „vyhotovenie“ dokumentu v zásade možno považovať za spĺňajúce požiadavky na údaje a informácie z príloh II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dostalo 11. septembra 1998 prihlášku podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS od Bayer Plc. (teraz Bayer CropScience AG), ktorá sa týka thiaclopridu. Rozhodnutie Komisie 2000/181/ES (3) potvrdilo, že „vyhotovenie“ dokumentu v zásade možno považovať za spĺňajúce požiadavky na údaje a informácie z príloh II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Pri týchto účinných látkach boli zistené účinky na ľudské zdravie a životné prostredie v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS na účely navrhnuté žiadateľmi. Vymenovaný spravodajca členských štátov predložil Komisii návrh hodnotiacich správ, ktoré sa týkajú týchto látok, 19. marca 2001 (acetamiprid) a 22. novembra 2000 (thiacloprid).

(4)

V rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat členské štáty a Komisia opätovne preskúmali návrh hodnotiacich správ. Opätovné preskúmanie sa skončilo 29. júna 2004 formou kontrolných správ Komisie pre acetamiprid a thiacloprid.

(5)

Pri skúmaní acetamipridu a thiaclopridu nevznikli žiadne otvorené otázky ani obavy, ktoré by si vyžadovali konzultáciu Vedeckého výboru pre rastliny.

(6)

Z viacerých uskutočnených výskumov výrobkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok vyplýva, že možno očakávať všeobecné splnenie požiadaviek stanovených v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a v článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o ich využitie, čomu sa podrobne venovala kontrolná správa Komisie. Vhodné je preto zaradiť do prílohy I k tejto smernici acetamiprid a thiacloprid, aby sa vo všetkých členských štátoch zabezpečilo udeľovanie povolení na produkty na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok v súlade s ustanoveniami tejto smernice

(7)

Po zaradení acetamipridu a thiaclopridu do prílohy I k smernici 91/414/EHS by sa členským štátom malo povoliť potrebné obdobie na zavedenie ustanovení tejto smernice, ktoré sa týkajú výrobkov na ochranu rastlín s obsahom týchto látok, najmä na opätovné preskúmanie existujúcich dočasných povolení, a najneskôr do konca tohto obdobia transformovať tieto povolenia na riadne povolenia, zmeniť a doplniť ich alebo odobrať v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(8)

Preto je vhodné primerane upraviť smernicu 91/414/EHS.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa, ako je ustanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, nariadenia a správne opatrenia, ktoré musia spĺňať požiadavky tejto smernice, najneskôr do 30. júna 2005. Okamžite predložia Komisii text týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi nimi a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. júla 2005.

V týchto ustanoveniach bude po ich prijatí členskými štátmi odkaz na túto smernicu alebo sa takým odkazom doplnia pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty rozhodnú o tom, ako sa taký odkaz vykoná.

2.   Členské štáty predložia Komisii text hlavných ustanovení národného práva, ktoré prijímajú v oblasti pokrývajúcej túto smernicu.

Článok 3

1.   Členské štáty opätovne preskúmajú povolenie každého výrobku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje acetamiprid alebo thiacloprid, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok, ktoré sa týkajú týchto účinných látok stanovených v prílohe I k smernici 91/414/EHS. Povolenia budú zmenené a doplnené alebo sa odoberú, keď je to potrebné, v súlade so smernicou 91/414/EHS najneskôr do 30. júna 2005.

2.   Každý povolený výrobok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje acetamiprid alebo thiacloprid, buď ako jedinú účinnú látku, alebo ako jednu z viacerých účinných látok, ktoré boli všetky vymenované v prílohe I k smernici 91/414/EHS najneskôr do 31. decembra 2004, členské štáty opätovne posúdia v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentu, ktorý spĺňa požiadavky prílohy III k tejto smernici. Členské štáty po posúdení rozhodnú, či výrobok spĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Podľa tohto rozhodnutia členské štáty:

a)

v prípade, že výrobok obsahuje acetamiprid alebo thiacloprid ako jedinú účinnú látku, zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie, ak je to potrebné, najneskôr do 30. júna 2006 alebo

b)

v prípade, že výrobok obsahuje acetamiprid alebo thiacloprid ako jednu z viacerých účinných látok, zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie, ak je to potrebné, najneskôr do 30. júna 2006 alebo do dátumu, ktorý je stanovený pre pozmeňujúci návrh alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, v ktorých sa príslušná látka alebo látky zaradia do prílohy I k smernici 91/414/EHS podľa toho, ktorá je posledná.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 1. októbra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/71/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  Ú. v. ES L 145, 20.6.2000, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 57, 2.3.2000, s. 35.


PRÍLOHA

V prílohe I sa na koniec tabuľky pridávajú tieto riadky:

Č.

Spoločný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Dátum uplynutia lehoty zaradenia

Špecifické ustanovenia

„92

Acetamiprid

CAS č. 160430-64-8

CIPAC č. zatiaľ neboli udelené

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)metyl]-N2-kyano-N1-metylacetamidín

≥ 990 g/kg

1. januára 2005

31. decembra 2014

Povolenie sa vydáva jedine na využitie ako insekticíd.

Na implementáciu jednotných princípov prílohy VI sa berú do úvahy závery kontrolnej správy o acetamipride, a najmä jej dodatky I a II, ako ich definitívne schválil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 29. júna 2004.

V tomto celkovom ustanovení by členské štáty mali venovať

mimoriadnu pozornosť vystaveniu pracovníkov týmto látkam,

mimoriadnu pozornosť ochrane vodných organizmov.

Tam, kde je to potrebné, by sa mali uplatňovať opatrenia na zmiernenie rizika.

93

Thiacloprid

CAS č. 111988-49-9

CIPAC č. 631

(Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)metyl]-1,3-tiazolan-2-yliden}kyanamid

≥ 975 g/kg

1. januára 2005

31. decembra 2014

Povolenie sa vydáva iba na využitie ako insekticíd.

Na implementáciu jednotných princípov prílohy VI sa berú do úvahy závery kontrolnej správy o thiaclopride, a najmä jej dodatky I a II, ako ich definitívne schválil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 29. júna 2004.

V tomto celkovom ustanovení by členské štáty mali venovať

mimoriadnu pozornosť ochrane členovcov,

mimoriadnu pozornosť ochrane vodných organizmov,

mimoriadnu pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody v prípade použitia účinnej látky v regiónoch s ohrozenou pôdou a/alebo klimatickými podmienkami.

Tam, kde je to potrebné, by sa mali uplatňovať opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinných látok sú stanovené v kontrolnej správe.“