32004L0082

Smernica Rady 2004/82/ES z 29. aprila 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich

Úradný vestník L 261 , 06/08/2004 S. 0024 - 0027


Smernica Rady 2004/82/ES

z 29. apríla 2004

o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a) a článok 63 ods. 3 písm. b),

so zreteľom na podnet Španielskeho kráľovstva [1],

keďže:

(1) Na účinný boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a zlepšenie hraničných kontrol je dôležité, aby členské štáty zaviedli opatrenia, ktorými sa uložia povinnosti leteckým dopravcom, ktorí prevážajú cestujúcich na územie členských štátov. Na zabezpečenie väčšej účinnosti tohto cieľa je ďalej potrebné v čo najväčšej možnej miere zosúladiť finančné sankcie, ktoré členské štáty majú v súčasnosti ustanovené pre prípady, keď dopravcovia porušia svoje povinnosti, a prihliadnuť na rozdiely medzi právnymi systémami a zvyklosťami členských štátov.

(2) Európska Rada z 25. a 26. marca 2004 prijala deklaráciu o boji proti terorizmu s dôrazom na potrebu urýchliť preskúmanie opatrení v tejto oblasti a dokončenie prác na navrhovanej smernici Rady o povinnostiach dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich s cieľom dosiahnuť skoré dojednanie tohto opatrenia.

(3) V činnosti Spoločenstva je dôležité vyhnúť sa vákuu v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

(4) Od 1. mája 2004 Rada už nemôže konať na podnet členského štátu.

(5) Rada vyčerpala všetky možnosti získať včas stanovisko Európskeho parlamentu.

(6) Za týchto výnimočných okolností by sa uvedená smernica mala prijať bez stanoviska Európskeho parlamentu.

(7) Povinnosti, ktoré sa majú uložiť dopravcom na základe tejto smernice, sú doplnkové vo vzťahu k povinnostiam zavedeným podľa ustanovení článku 26 Schengenského dohovoru z roku 1990, ktorým sa uplatňuje Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, v znení doplnení smernice Rady 2001/51/ES [2], pričom obidve povinnosti vyplývajúce z ustanovení slúžia rovnakému cieľu, t. j. obmedziť migračné toky a bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

(8) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [3], sloboda členských štátov ponechať si alebo zaviesť dodatočné povinnosti pre leteckých dopravcov alebo niektoré kategórie ostatných dopravcov, vrátane informácií alebo údajov v súvislosti so spiatočnými lístkami, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené v tejto smernici, by nemala byť dotknutá.

(9) S cieľom efektívnejšie bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu a na zabezpečenie väčšej efektívnosti tohto cieľa je dôležité, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 95/46/ES, pri najbližšej príležitosti zohľadniť každú technologickú inováciu, osobitne s odkazom na integráciu a použitie biometrických znakov v informáciách, ktoré majú dopravcovia poskytovať.

(10) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v každom konaní začatom proti dopravcom, ktoré môže viesť k uloženiu sankcií, mohlo účinne vykonávať právo na obhajobu a právo na opravné prostriedky proti takýmto rozhodnutiam.

(11) Tieto opatrenia sa týkajú riadiacich možností stanovených v rozhodnutí Schengenského výkonného výboru [SCH/Com-ex (94) 17-rev. 4], zameraných na to, aby sa umožnilo zvýšenie hraničných kontrol a aby sa poskytol dostatočný čas s cieľom umožniť vykonanie podrobných a dôkladných kontrol všetkých cestujúcich prostredníctvom oznamovania údajov o cestujúcich orgánom zodpovedným za vykonávanie takýchto kontrol.

(12) Smernica 95/46/ES sa uplatňuje so zreteľom na spracovanie osobných údajov orgánmi členských štátov. To znamená, že keďže by bolo legitímne spracovať údaje o cestujúcich, odovzdané na účely vykonania hraničných kontrol, aj na účely umožnenia ich použitia ako dôkazu v konaniach zameraných na vynutiteľnosť zákonov a iných právnych predpisov pri vstupe a prisťahovaní, vrátane ustanovení o ochrane verejného poriadku (ordre public) a národnej bezpečnosti, akékoľvek ďalšie spracovanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi, by bolo proti zásade ustanovenej v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 95/46/ES. Členské štáty by mali ustanoviť systém sankcií, ktorý sa má uplatňovať v prípade, že tieto údaje sa použijú v rozpore s existujúcou smernicou.

(13) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže táto smernica vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretia časť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu rozhodne v lehote do šiestich mesiacov od prijatia tejto smernice Radou, či ju bude realizovať vo svojom vnútroštátnom práve.

(14) Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje rozvoj ustanovení Schengenského acquis v zmysle dohody uzatvorenej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom v súvislosti s pripojením sa týchto dvoch štátov k realizácii, uplatňovaniu a rozvoju Schengenského acquis [4], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých opatreniach na uplatňovanie uvedenej dohody [5].

(15) Spojené kráľovstvo je zúčastnenou stranou tejto smernice v súlade s článkom 5 protokolu, ktorým sa schengenské acquis integruje do rámca Európskej únie a ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000 v súvislosti so žiadosťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska byť zúčastnenou stranou niektorých ustanovení schengenského acquis [6].

(16) Írsko je zúčastnenou stranou tejto smernice v súlade s článkom 5 protokolu, ktorým sa schengenské acquis integruje do rámca Európskej únie sa ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 v súvislosti so žiadosťou Írska byť zúčastnenou stranou niektorých ustanovení schengenského acquis [7].

(17) Táto smernica predstavuje zákon vychádzajúci zo schengenského acquis alebo sa inak naň vzťahuje v zmysle článku 3 ods. 1 Aktu o pristúpení z roku 2003,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je zlepšiť hraničné kontroly a bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu tým, že dopravcovia vopred oznámia údaje o cestujúcich príslušným vnútroštátnym orgánom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a) "dopravca" je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje leteckú dopravu cestujúcich;

b) "vonkajšie hranice" znamenajú vonkajšie hranice členských štátov s tretími krajinami;

c) "hraničná kontrola" znamená kontrolu, vykonávanú na hranici, ako reakciu výlučne na úmysel prekročiť túto hranicu, bez ohľadu na akékoľvek iné úvahy;

d) "hraničný priechod" znamená akýkoľvek priechod, ktorý príslušné orgány povolili na prekračovanie vonkajších hraníc;

e) výrazy "osobné údaje", "spracovanie osobných údajov" a "registračný systém osobných údajov" majú význam podľa definície v článku 2 smernice 95/46/ES.

Článok 3

Prenos údajov

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom ustanoviť pre dopravcov povinnosť oznamovať do skončenia odbavenia na žiadosť orgánov, zodpovedných za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, informácie týkajúce sa cestujúcich, ktorých budú títo dopravcovia dopravovať k povolenému hraničnému priechodu, cez ktorý tieto osoby budú vstupovať na územie členského štátu.

2. Uvedené informácie musia zahrnovať tieto údaje:

- počet a druh použitého cestovného kladu,

- štátna príslušnosť,

- celé meno,

- dátum narodenia,

- hraničný priechod pre vstup na územie členských štátov,

- číselný znak dopravy,

- čas odchodu a príchodu pri doprave,

- celkový počet cestujúcich, ktoré sú prepravované touto dopravou,

- počiatočné miesto vstupu na palubu.

3. V každom prípade z prenosu vyššie uvedených údajov nevyplývajú povinnosti a zodpovednosti ustanovené v ustanoveniach článku 26 Schengenského dohovoru pre dopravcov v znení doplnenia smernicou 2001/51/ES.

Článok 4

Sankcie

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na uloženie sankcií dopravcom, ktorí v dôsledku previnenia neoznámili údaje alebo oznámili neúplné alebo chybné údaje. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že sankcie budú odrádzajúce, účinné a úmerné a taktiež, že:

a) maximálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 5000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest, v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne; alebo

b) minimálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 3000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest, v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne.

2. Táto smernica nebráni členským štátom, aby pre dopravcov, ktorí veľmi vážne porušia povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto smernice, prijali alebo ponechali ostatné sankcie, ako napríklad zákaz pohybu dopravného prostriedku, zabavenie alebo zhabanie dopravného prostriedku, alebo dočasné pozastavenie alebo odobratie prevádzkovej licencie.

Článok 5

Konanie

Členské štáty zabezpečia, aby ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia stanovili účinné právo na obhajobu a na opravné prostriedky pre dopravcov, proti ktorým sa vedie konanie s cieľom uložiť sankcie.

Článok 6

Spracovanie údajov

1. Osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, sa oznamujú orgánom zodpovedným za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, cez ktoré cestujúci vstúpi na územie členského štátu, pričom účelom je uľahčiť vykonávanie takýchto kontrol s cieľom efektívnejšie bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

Členské štáty zabezpečia, aby tieto údaje zhromaždili dopravcovia a zabezpečia ich elektronický prenos alebo, v prípade zlyhania prenosu, ich oznámenie akýmkoľvek iným vhodným spôsobom orgánom, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol na povolenom hraničnom priechode, cez ktorý daný cestujúci vstúpi na územie členského štátu. Orgány, zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol osôb na vonkajších hraniciach, sú povinné ukladať údaje do dočasného súboru.

Tieto orgány sú po vstupe cestujúcich osôb povinné uvedené údaje vymazať do 24 hodín po ich prenose, ak tieto údaje nebudú neskôr potrebné na účely vykonávania zákonom stanovených funkcií orgánov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 95/46/ES.

Členské štáty sú povinné prijať nevyhnutné opatrenia, aby uložili dopravcom povinnosť vymazať do 24 hodín od príchodu dopravných prostriedkov podľa článku 3 ods. 1 osobné údaje, ktoré na účely tejto smernice zhromaždili a oznámili hraničným orgánom.

Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 95/46/ES tiež použiť osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, na účely vynutiteľnosti práva.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby uložili dopravcom informovať cestujúcich v súlade s ustanoveniami ustanovenými v smernici 95/46/ES. Musia byť v tom zahrnuté aj informácie uvedené v článku 10 písm. c) a v článku 11 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES.

Článok 7

Transponovanie

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5. septembra 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tridsať dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. EÚ C 82, 5.4.2003, s. 23.

[2] Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 45.

[3] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

[5] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

[6] Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

[7] Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

--------------------------------------------------