32004L0063Úradný vestník L 125 , 28/04/2004 S. 0041 - 0041


Smernica Komisie 2004/63/ES

z 26. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/79/ES, pokiaľ ide o stanovené termíny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestnení výrobkov na ochranu rastlín na trh [1], a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) Smernicou Komisie 2003/79/ES [2] sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EEC, aby sa do nej zahrnulo Coniothyrium minitans ako aktívna látka v prílohe I k uvedenej smernici.

(2) Po začlenení novej aktívnej látky by sa malo poskytnúť členským štátom potrebné obdobie na vykonanie ustanovení smernice 91/414/EHS, pokiaľ ide o výrobky na ochranu rastlín s obsahom tejto aktívnej látky, a predovšetkým na preskúmanie existujúcich dočasných povolení a, najneskôr do konca tohto obdobia, na zmenu uvedených povolení na riadne povolenia, na ich zmenu a doplnenie alebo na ich odobratie v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(3) Termín na vykonanie stanovený v smernici 2003/79 sa nezhoduje s termínom stanoveným pre iné nové aktívne látky. Aby sa zosúladil prístup pre všetky látky v terajšej fáze preskúmania, malo by sa zabrániť vzniku podstatných rozdielov medzi termínmi platnými pre jednotlivé nové aktívne látky.

(4) Z tohto dôvodu je vhodné primerane zmeniť a doplniť smernicu 2003/79/ES.

(5) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 3 smernice 2003/79/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

Odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

"2. Pre každý povolený výrobok na ochranu rastlín s obsahom Coniothyrium minitans, či už ako jedinej aktívnej látky alebo ako jednej z niekoľkých aktívnych látok, ktoré boli všetky uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS najneskôr do 31. decembra 2003, členské štátny prehodnotia výrobok v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky v prílohe III k uvedenej smernici. Na základe takéhoto hodnotenia určia, či výrobok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písmená b), c), d) a e) smernice 91/414/EEC.

Členské štáty následne po uvedenom stanovení:

a) v prípade výrobku s obsahom Coniothyrium minitans ako jedinej aktívnej látky, keď to bude potrebné, zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 30. júna 2005; alebo

b) v prípade výrobku s obsahom Coniothyrium minitans ako jednej z niekoľkých aktívnych látok, ak to bude potrebné, zmenia alebo odoberú povolenie do 30. júna 2005 alebo do dátumu stanoveného pre takú zmenu a doplnenie alebo pre odvolanie v príslušnej smernici alebo v smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky pridali k prílohe I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, čo bolo vydané neskôr."

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po dátume jej uverejnenia.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/30/ES (Ú. v. ES L 77, 13.3.2004, s. 50).

[2] Ú. v. ES L 205, 14.8.2003, s. 16.

--------------------------------------------------