32004L0042

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES

Úradný vestník L 143 , 30/04/2004 S. 0087 - 0096
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 08 S. 376 - 385


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES

z 21. apríla 2004

o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],

keďže:

(1) smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie [3] stanovuje národné stropy na emisie určité znečisťujúcich látok, vrátane prchavých organických zlúčenín (ďalej len "VOC"), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2010 ako súčasť integrovanej stratégie spoločenstva na boj proti acidifikácii a prízemnému ozónu, ale nezahŕňa hodnoty emisných limitov pre tieto znečisťujúce látok z konkrétnych zdrojov;

(2) na dodržiavanie národných stropov pre emisie VOC sa členské štáty musia zamerať na celý rad rozličných kategórií zdrojov týchto emisií;

(3) táto smernica dopĺňa opatrenia prijaté na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť dodržiavanie stropov pre emisie VOC;

(4) pri neexistencii ustanovení spoločenstva sa právne predpisy členských štátov, ktoré stanovujú hodnoty limitov pre obsah VOC v určitých kategóriách produktov, môžu líšiť. Takéto rozdiely spolu s neexistenciou takýchto právnych predpisov v niektorých členských štátoch by mohli vytvárať zbytočné prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu;

(5) vnútroštátne právne predpisy a ustanovenia, ktoré na účely boja proti prízemnému ozónu zavádzajú limitné hodnoty pre obsah VOC vo výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa preto musia harmonizovať s cieľom zabezpečiť, aby neobmedzovali slobodný pohyb týchto výrobkov;

(6) pretože ciele navrhovanej činnosti, konkrétne znižovania emisií VOC, nemôžu členské štáty v dostatočnej miere dosiahnuť samy, pretože emisie VOC v jednom členskom štáte ovplyvňujú kvalitu ovzdušia v ostatných členských štátoch, a preto je znížene emisií VOC možné, z dôvodu rozsahu a účinkov tejto činnosti, lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, ktorý je uvedený v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ktorý je uvedený v zmienenom článku, táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa;

(7) obsah VOC vo farbách, lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel spôsobuje značné emisie VOC do ovzdušia, ktoré prispievajú k miestnej a hranice presahujúcej tvorbe fotochemických oxidantov v hraničnej vrstve troposféry;

(8) obsah VOC v určitých farbách a lakoch, ako aj vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel by sa preto mal znížiť natoľko, nakoľko je to technicky a ekonomicky možné, berúc do úvahy klimatické podmienky;

(9) vysoká úroveň ochrany životného prostredia si vyžaduje stanovenie a dodržiavanie hodnôt limitov pre obsah VOC vo výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

(10) mali by sa prijať prechodné opatrenia pre výrobky vyrobené pred nadobudnutím účinnosti požiadaviek tejto smernice;

(11) členské štáty by mali mať možnosť udeľovať individuálne licencie na predaj a nákup presne vymedzených množstiev výrobkov, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty pre rozpúšťadlá zavedené touto smernicou, určených na špecifické účely;

(12) táto smernica dopĺňa ustanovenia spoločenstva o označovaní chemických látok a prípravkov;

(13) ochrana zdravia spotrebiteľov a/alebo pracovníkov a ochrana pracovného prostredia by nemali spadať do pôsobnosti tejto smernice a opatrenia prijaté členskými štátmi na tieto účely by preto nemali byť touto smernicou ovplyvnené;

(14) obsahové limitné hodnoty je potrebné monitorovať s cieľom určiť, či hmotnostné koncentrácie VOC zistené pre každú kategóriu farieb, lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, spĺňajú povolené limity;

(15) keďže obsah VOC vo výrobkoch, ktoré sa používajú pri určitých činnostiach súvisiacich s povrchovou úpravou vozidiel, sú teraz regulované touto smernicou, smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčením pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach [4] by sa mala podľa toho zmeniť a doplniť;

(16) členské štáty by aj napriek tomu mali mať možnosť ponechať si alebo zaviesť vnútroštátne opatrenia na kontrolu emisií z činností súvisiacich s povrchovou úpravou vozidiel zahŕňajúcich lakovanie cestných vozidiel, ako sú definované v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [5], alebo ich častí, vykonávanou ako súčasť opravy vozidiel, ich konzervácie alebo dekorácie mimo výrobných zariadení;

(17) táto smernica by sa nemala vzťahovať na výrobky predávané výhradne na použitie v zariadeniach schválených podľa smernice 1999/13/ES, ak opatrenia obmedzujúce emisie umožňujú náhradný spôsob dosiahnutia prinajmenšom rovnocenného zníženia emisií VOC;

(18) členské štáty by mali stanoviť pravidlá o pokutách za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Pokuty by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce;

(19) členské štáty by mali Komisii podávať správy o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice;

(20) mal by sa preskúmať tak rozsah znižovania obsahu VOC vo výrobkoch, ktoré nespadajú do pôsobnosti tejto smernice, ako aj možnosti ďalšieho znižovania už stanovených hodnôt limitov pre VOC;

(21) opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [6].

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel a pôsobnosť

1. Účelom tejto smernice je obmedziť celkový obsah VOC v určitých farbách, lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel s cieľom predchádzať vzniku alebo znížiť znečisťovanie ovzdušia spôsobované príspevkom VOC k tvorbe troposférického ozónu.

2. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 1 táto smernica aproximuje technické špecifikácie pre určité farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu vozidiel.

3. Táto smernica sa vzťahuje na výrobky uvedené v prílohe I.

4. Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté alebo ovplyvnené opatrenia, vrátane požiadaviek na označovanie, prijaté na úrovni spoločenstva alebo na národnej úrovni na ochranu zdravia spotrebiteľov a pracovníkov a ich pracovného prostredia.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice platia tieto definície:

"príslušný orgán" znamená orgán alebo orgány alebo inštitúcie, ktoré sú podľa ustanovení právnych predpisov členských štátov zodpovedné za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto smernice;

"látky" znamenajú akýkoľvek chemický prvok alebo jeho zlúčeniny, ktoré sa buď vyskytujú v prirodzenom stave alebo sa priemyselne vyrábajú, či už v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve;

"prípravok" znamená zmes alebo roztok pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok;

"organická zlúčenina" znamená akúkoľvek zlúčeninu, ktorá obsahuje minimálne uhlík a jeden alebo niekoľko z nasledujúcich prvkov: vodík, kyslík, síru, fosfor, kremík dusík alebo halogén, s výnimkou oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov;

"prchavá organická zlúčenina (VOC)" znamená akúkoľvek organickú zlúčeninu, ktorá má teplotu začiatku varu nižšiu alebo rovnajúcu sa 250 °C nameranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa;

"obsah VOC" znamená hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú v gramoch/liter (g/l) v prípravku z výrobku, ktorý je pripravený na použitie. Hmotnosť prchavých organických zlúčenín v danom výrobku, ktorý chemicky počas schnutia reaguje, aby sa vytvoril náter, sa nepovažuje za súčasť obsahu VOC;

"organické rozpúšťadlo" znamená akúkoľvek VOC, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, výrobkov alebo odpadových materiálov, alebo sa používa ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, alebo ako disperzné médium, alebo na úpravu viskozity, alebo na úpravu povrchového napätia, alebo ako zmäkčovadlo, alebo ako konzervačný prostriedok;

"náter" znamená akýkoľvek prípravok, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo prípravkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá potrebné na jeho riadne použitie, ktorý sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym, ochranným alebo iným funkčným účinkom na povrchu;

"film" znamená súvislú vrstvu vznikajúcu pri použití jedného alebo viacerých náterov na substrát;

"nátery rozpustné vo vode (WB)" znamenajú nátery, ktorých viskozita sa upravuje použitím vody;

"nátery rozpustné v rozpúšťadle (SB)"; znamenajú nátery, ktorých viskozita sa upravuje použitím organických rozpúšťadiel

"uvádzanie na trh" znamená poskytnutie tretím stranám, či už výmenou za úhradu, alebo bez úhrady. Dovoz na colné územie spoločenstva sa na účely tejto smernice považuje za umiestnenie na trh.

Článok 3

Požiadavky

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v prílohe I uvádzali na trh na ich území po dátumoch stanovených v prílohe II len vtedy, ak obsah VOC v nich neprekračuje limitné hodnoty uvedené v prílohe II a sú v súlade s článkom 4.

Na určenie dodržiavania limitných hodnôt pre obsah VOC stanovených v prílohe II sa použijú analytické metódy uvedené v prílohe III.

Pri výrobkoch uvedených v prílohe I, do ktorých sa musia pridávať rozpúšťadlá alebo iné zložky obsahujúce rozpúšťadlá, aby bol výrobok pripravený na použitie, sa limitné hodnoty uvedené v prílohe II vzťahujú na obsah VOC vo výrobku v stave, v ktorom je pripravený na použitie.

2. Odlišne od odseku 1 členské štáty udelia výnimku z dodržiavania vyššie uvedených požiadaviek pre výrobky, ktoré sa predávajú výhradne na použitie pri činnosti, na ktorú sa vzťahuje smernica 1999/13/ES a ktorá sa vykonáva v registrovanom alebo schválenom zariadení podľa článkov 3 a 4 uvedenej smernice.

3. Na účely reštaurovania a údržby budov a starých automobilov (veteránov), ktoré príslušné orgány členského štátu označia za budovy a auta zvláštnej historickej a kultúrnej hodnoty, môžu členské štáty udeliť individuálne licencie na predaj a nákup presne vymedzených množstiev výrobkov, ktoré nespĺňajú hodnoty limitov pre VOC ustanovené v prílohe II.

4. Výrobky patriace do pôsobnosti tejto smernice, u ktorých sa preukáže, že boli vyrobené pred dátumami uvedenými v prílohe II a ktoré nespĺňajú požiadavky odseku 1, sa môžu uviesť na trh na obdobie 12 mesiacov po dátume, kedy požiadavka vzťahujúca sa na príslušný výrobok nadobúda účinnosť.

Článok 4

Označovanie

Členské štáty zabezpečia, aby výrobky uvedené v prílohe I boli pri uvádzaní na trh označené etiketou. Etiketa musí obsahovať:

a) podkategóriu výrobku a príslušné limitné hodnoty pre VOC v g/l, ktoré sú uvedené v prílohe II;

b) maximálny obsah VOC v g/l vo výrobku v stave, v ktorom je pripravený na použitie.

Článok 5

Príslušný orgán

Členské štáty určia príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností ustanovených v tejto smernici a informujú o tom Komisiu najneskôr do 30. apríla 2005.

Článok 6

Monitorovanie

Členské štáty vypracujú monitorovací program na účely overovania súladu s touto smernicou.

Článok 7

Podávanie správ

Členské štáty podávajú správy o výsledkoch monitorovacieho programu na preukázanie súladu s touto smernicou, ako aj o kategóriách a množstvách výrobkov, na ktoré bola udelená licencia podľa článku 3 ods. 3 Prvé dve správy predložia Komisii 18 mesiacov po dátumoch stanovených na dosiahnutie limitných hodnôt pre obsah VOC, ktoré sú uvedené v prílohe II; následne sa správa predkladá každý piaty rok. Komisia vopred vypracuje spoločný formát na predkladanie údajov z monitorovania v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 Na požiadanie sa Komisii poskytnú ročné údaje.

Článok 8

Voľný obeh

Členské štáty nesmú z dôvodov, ktorými sa zaoberá táto smernica, zakazovať, obmedzovať ani brániť uvádzaniu na trh výrobkov, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice, ktoré v stave, v akom sú pripravené na použitie, spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 9

Revízia

Komisia sa vyzýva, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila:

1. najneskôr do konca roku 2008 správu o výsledkoch revízie uvedenej v článku 10 smernice 2001/81/ES. Táto správa preskúma:

a) rozsah a potenciál pre znižovanie obsahu VOC vo výrobkoch mimo pôsobnosti tejto smernice, vrátane aerosólov pre farby a laky;

b) možné zavedenie ďalšieho zníženia (etapa II) obsahu VOC vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel;

c) každý nový prvok čo sa týka sociálno-ekonomického vplyvu uplatnenia etapy II, ktorá sa predpokladá pre farby a laky;

2. najneskôr 30 mesiacov po dátume implementácie hodnôt limitov pre obsah VOC uvedených v prílohe II etapa II, správu zohľadňujúcu najmä správy uvedené v článku 7 a každý technologický vývoj pri výrobe farieb, lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel. Táto správa preskúma rozsah a potenciál pre ďalšie znižovania obsahu VOC vo výrobkoch patriacich do pôsobnosti tejto smernice, vrátane možného rozdielu medzi farbami používanými v interiéroch a v exteriéroch v podkategóriách d) a e) prílohy I, bod 1.1. a prílohy II, oddiel A.

V prípade potreby sa k správe priložia návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Článok 10

Pokuty

Členské štáty stanovia pravidlá o pokutách za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatreniam potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii najneskôr do 30. októbra 2005 a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

Článok 11

Prispôsobenie technickému pokroku

Všetky zmeny potrebné na prispôsobenie prílohy III tak, aby zohľadňovala technický pokrok, prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2

Článok 12

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 13 smernice Rady 1999/13/ES, ďalej len "výbor".

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3. Výbor si prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 13

Zmena a doplnenie smernice 1999/13/EC

1. Smernica 1999/13/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

v prílohe I, v oddieli s názvom "Následná povrchová úprava vozidiel" sa vypúšťa nasledujúca odrážka:

"— natieraní cestných vozidiel, ako sú definované v smernici 70/156/EHS, alebo ich častí, ktoré sa vykonáva ako súčasť opravy vozidla, konzervácie alebo dekorácie mimo výrobných zariadení, alebo"

.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, si členské štáty môžu ponechať alebo zaviesť vnútroštátne opatrenia na kontrolu emisií z činností súvisiacich s povrchovou úpravou vozidiel vypustených z pôsobnosti smernice 1999/13/ES.

Článok 14

Transpozícia

1. Najneskôr do 30. októbra 2005 uvedú členské štáty do účinnosti zákony, predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a okamžite o nich informujú Komisiu.

Ak členské štáty prijmú takéto ustanovenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť takýmto odkazom doplnené pri príležitosti ich oficiálneho uverejnenia. Metodiku týchto odkazov stanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii text ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, spolu s tabuľkou znázorňujúcou, ako ustanovenia tejto smernice korešpondujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti smernice

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 21. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 43.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2003 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnené), spoločné stanovisko Rady zo 7. januára 2004 (Ú. v. EÚ C 79 E, 30.3.2004, s. 1), stanovisko Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnené).

[3] Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/3/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 36).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

1. Na účely tejto smernice farby a laky znamenajú výrobky v nižšie uvedených podkategóriách, s výnimkou aerosólov. Sú to nátery, ktoré sa používajú na budovy, ich armatúry a príslušenstvo, ako aj súvisiace štruktúry na dekoratívne, funkčné a ochranné účely.

1.1. Podkategórie:

"matné nátery na vnútorné steny a stropy" znamenajú nátery určené na nanášania na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku ≤ 25@60o.

"lesklé nátery na vnútorné steny a stropy" znamenajú nátery určené na nanášania na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku > 25@60o.

"nátery na vonkajšie steny z minerálnych substrátov" znamenajú nátery určené na nanášanie na vonkajšie steny z muriva, tehly alebo štukovanej omietky;

"interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva, kovu alebo plastov" znamenajú nátery určené na nanášanie na armatúry a nosné obvodové konštrukcie, ktoré vytvárajú nepriehľadný film. Tieto nátery sú určené buď na drevo, alebo na kov, alebo na plast. Táto podkategória zahŕňa základné podkladové nátery a medzivrstvy;

"interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo" znamenajú nátery určené na nanášanie na omietku, ktoré vytvárajú priehľadný alebo polopriehľadný film na dekoráciu a ochranu dreva, kovu a plastov. Táto podkategória zahŕňa nepriehľadné moridlá na drevo. Nepriehľadné moridlá na drevo znamenajú nátery vytvárajúce nepriehľadný film na dekoráciu a na ochranu dreva pred starnutím vplyvom počasia, ako sú definované v EN 927-1, v rámci polostabilnej kategórie;

"tenkovrstevné moridlá na drevo" znamenajú moridlá na drevo, ktoré majú podľa EN 927-1:1996 priemernú hrúbku menej ako 5 μm, ak sú testované podľa ISO 2808: 1997, metóda 5A;

"základné nátery" znamenajú nátery s izolačnými a/alebo blokovacími vlastnosťami, ktoré sú určené na použitie na drevo alebo na steny a stropy;

"základné spojivá" znamenajú nátery určené na stabilizáciu voľných častíc substrátu alebo zabezpečenie hydrofóbnych vlastností a/alebo na ochranu dreva pred modravosťou;

"jednozložkové nátery" znamenajú nátery na báze materiálu, ktorý vytvára film. Sú určené na nanášanie, ktoré si vyžadujú určité výkony, ako sú napríklad základné a vrchné nátery na plasty, základné nátery na železné substráty, základné nátery na reaktívne kovy, ako je zinok a hliník, antikorózne nátery, podlahové nátery, vrátane náterov na drevené a cementové podlahy, odolnosť voči grafiti, retardéry horenia a hygienické normy v odvetví potravín a nápojov alebo zdravotnícke služby;

"dvojzložkové nátery" znamenajú nátery určené na rovnaké použitie ako jednozložkové pracovné nátery, ale s druhou zložkou (napr. terciárne amíny), ktorá sa pridáva pred použitím;

"viacfarebné nátery" znamenajú nátery určené na vytvorenie dvojtónového alebo viacfarebného efektu, priamo pri prvom použití;

"dekoračné nátery" znamenajú nátery určené na vytvorenie špeciálnych estetických efektov na špeciálne pripravených, vopred natretých substrátoch alebo na základných náteroch a následne upravených rozličnými nástrojmi počas vysýchania.

2. Na účely tejto smernice "výrobky na povrchovú úpravu vozidiel" znamenajú výrobky uvedené v nižšie uvedených podkategóriách. Používajú sa na natieranie cestných vozidiel, ako sú definované v smernici 70/156/EHS, alebo ich častí, ktoré sa vykonáva ako súčasť opravy, konzervácie alebo dekorácie vozidla mimo výrobných zariadení.

2.1. Podkategórie:

"prípravné a čistiace výrobky" i) prípravné výrobky zahŕňajú čistiaci prostriedok na umývanie striekacích pištolí (výrobok určený na čistenie striekacích pištolí a ďalších zariadení), odstraňovače starých náterov, odmasťovače (vrátane antistatických typov na plasty) a odstraňovače silikónových náterov;

ii) "prostriedok na predčistenie" znamená čistiaci výrobok určený na odstraňovanie povrchovej kontaminácie počas prípravy na nanášanie náterových materiálov a pred ich nanášaním;

"základový plnič/správkový (natieračský) tmel" znamenajú zlúčeniny hustej konzistencie určené na použitie pri vypĺňaní hlbokých povrchových nerovností pred použitím náteru na vyrovnanie povrchu/plniča;

"základný náter" i) "náter na vyrovnanie povrchu/plnič" znamená náter určený na použitie priamo pred použitím vrchného náteru na účely odolnosti proti korózii, na zabezpečenie priľnavosti vrchného náteru a na podporu vytvorenia rovnomernej úpravy povrchu vyplnením malých nerovností povrchu;

ii) "univerzálny metalízový základný náter" znamená náter určený na použitie ako základný náter, ako sú napríklad aktivátory priľnavosti, izolačné nátery, nátery na vyrovnávanie povrchov, základné podkladové nátery, plastické podkladové nátery, nátery "mokré na mokré" (nanášané na mokrú vrstvu), nepieskové plniče a plniče nanášané striekaním;

iii) "reaktívny základný náter" znamená náter obsahujúci aspoň 0,5 % kyseliny fosforečnej z celkovej hmotnosti, určený na nanášanie priamo na samotné kovové povrchy na zabezpečenie odolnosti proti korózii a na zabezpečenie priľnavosti; nátery použité ako zvárateľné základné nátery; a moridlové roztoky pre pozinkované a zinkové povrchy;

"vrchný náter" i) "základné nátery" znamenajú pigmentované nátery určené na zabezpečenie farebného alebo akéhokoľvek iného želaného optického efektu, ale nie lesku alebo povrchovej odolnosti náterového systému;

ii) "bezfarebné nátery" znamenajú transparentné nátery určené na zabezpečenie konečného lesku a odolnosti náterového systému;

"špeciálne krycie nátery" znamenajú nátery určené na nanášanie ako vrchné nátery s požadovanými špeciálnymi vlastnosťami, ako sú napríklad kovový alebo perlový efekt, v jednej vrstve, vysokoúčinné stálofarebné alebo priesvitné nátery (napr. nátery odolné proti poškriabaniu a fluórované bezfarebné nátery), reflexné nátery, dekoratívne náterové farby (napr. napr. náter podobný tepanému kovu), protišmykové nátery, spodné izolačné nátery, nátery odolné proti popraskaniu, vnútorné krycie nátery; a aerosoly.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

A. MAXIMÁLNE LIMITNÉ HODNOTY NA OBSAH VOC VO FARBÁCH A LAKOCH

| Podkategória výrobku | Typ | Prvá etapa (g/l) [1] (od 1.1.2007) | Druhá etapa (g/l) [1] (1.1.2010) |

a | matné na vnútorné steny a stropy (lesk <25@60o) | WB | 75 | 30 |

SB | 400 | 30 |

b | lesklé na vnútorné steny a stropy (lesk >25@60o) | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

c | na vonkajšie steny z minerálnych substrátov | WB | 75 | 40 |

SB | 450 | 430 |

d | interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu | WB | 150 | 130 |

SB | 400 | 300 |

e | interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo | WB | 150 | 130 |

SB | 500 | 400 |

f | tenkovrstvové interiérové a exteriérové moridlá na drevo | WB | 150 | 130 |

SB | 700 | 700 |

g | základné nátery | WB | 50 | 30 |

SB | 450 | 350 |

h | základné spojivá | WB | 50 | 30 |

SB | 750 | 750 |

i | jednozložkové nátery | WB | 140 | 140 |

SB | 600 | 500 |

j | dvojzložkové nátery na špeciálne konečné použitie, ako sú podlahy | WB | 140 | 140 |

SB | 550 | 500 |

k | viacfarebné nátery | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

l | dekoračné nátery | WB | 300 | 200 |

SB | 500 | 200 |

B. MAXIMÁLNE HODNOTY LIMITOV NA OBSAH VOC VO VÝROBKOCH NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU VOZIDIEL

| Podkategória výrobku | Nátery | VOC g/l [2] (1.1.2007) |

a | prípravné a čistiace prípravky | prípravné | 850 |

predčistiace | 200 |

b | základové plniče/správkový (natieračský) tmel | všetky typy | 250 |

c | základný náter | náter na vyrovnanie povrchu/ plnič a univerzálny (metalízový) základný náter | 540 |

reaktívny základný náter | 780 |

d | vrchný náter | všetky typy | 420 |

e | špeciálne krycie nátery | všetky typy | 840 |

[1] g/l pripravené na použitie

[2] g/l výrobku pripraveného na použitie, Okrem podkategórie a) by sa mal akýkoľvek obsah vody vo výrobku pripravenom na použitie odpočítať.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

METÓDY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3.1

Parameter | Jednotka | Test |

metóda | dátum uverejnenia |

obsah VOC | g/l | ISO 11890-2 | 2002 |

obsah VOC, ak sú prítomné reaktívne riedidlá | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |

--------------------------------------------------