32004L0039Úradný vestník L 145 , 30/04/2004 S. 0001 - 0044


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES

z 21. apríla 2004

o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4],

keďže:

(1) Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [5] mala za úlohu ustanoviť podmienky, na základe ktorých by investičné spoločnosti a banky, ktorým bolo udelené povolenie, mohli poskytovať určené služby alebo zriaďovať pobočky v iných členských štátoch na základe povolenia a dohľadu domovskej krajiny. Na tento účel sa uvedená smernica zamerala na zosúladenie požiadaviek na počiatočné povolenie a na činnosť investičných spoločností vrátane pravidiel výkonu činnosti. Tiež zabezpečila zosúladenie niektorých podmienok upravujúcich činnosť regulovaných trhov.

(2) V ostatných rokoch sa stalo viac investorov aktívnymi na finančných trhoch a ponúka sa im ešte komplexnejší rozsiahly súbor služieb a nástrojov. Vzhľadom na tento vývoj by mal právny rámec Spoločenstva zahŕňať celý rozsah aktivít orientovaných na investorov. Na tento účel je potrebné zabezpečiť potrebnú úroveň zosúladenia, aby sa investorom poskytla vysoká úroveň ochrany a aby sa investičným spoločnostiam umožnilo poskytovať služby v celom Spoločenstve v rámci jednotného trhu na základe dohľadu domovskej krajiny. Vzhľadom na uvedené by sa smernica 93/22/EHS mala nahradiť novou smernicou.

(3) Kvôli zvyšujúcej sa závislosti investorov od osobných odporúčaní, je potrebné zahrnúť poskytovanie investičného poradenstva ako investičnú službu, ktorá vyžaduje povolenie;.

(4) Je potrebné zahrnúť do zoznamu finančných nástrojov určité deriváty komodít a iné nástroje, ktoré sú vytvorené a obchodované takým spôsobom, že sú podľa regulačných aspektov porovnateľné s tradičnými finančnými nástrojmi;.

(5) Je potrebné zriadiť komplexný regulačný systém upravujúci vykonávanie transakcií s finančnými nástrojmi bez ohľadu na metódy obchodovania použité na uzavretie týchto transakcií, ako aj na zabezpečenie vysokej kvality pri uskutočňovaní investorských transakcií a na zachovanie integrity a celkovej efektívnosti finančného systému. Mal by sa zabezpečiť koherentný a riziko zohľadňujúci rámec pre reguláciu najdôležitejších druhov systémov vykonávania pokynov, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú na európskom finančnom trhu. Je potrebné uznať vznik novej generácie organizovaných obchodných systémov popri regulovaných trhoch, ktoré by mali podliehať povinnostiam zameraným na zachovanie efektívnosti a riadneho fungovania finančných trhov. Na účely ustanovenia primeraného regulačného rámca by sa malo urobiť opatrenie, aby sa zahrnula nová investičná služba, ktorá sa týka činnosti MTF.

(6) Mali by sa vymedziť pojmy regulovaného trhu a MTF a mali by sa navzájom úzko zladiť, aby odrážali skutočnosť, že vyjadrujú rovnakú funkciu organizovaného obchodu. Vo vymedzení pojmov by sa nemali uvádzať bilaterálne systémy, v rámci ktorých investičné spoločnosti vstupujú do každého obchodu na vlastný účet, a nie ako bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi kupujúcim a predávajúcim. Pojem "systém" zahŕňa všetky také trhy, ktoré pozostávajú zo súboru pravidiel a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré fungujú jedine na základe súboru pravidiel. Regulované trhy a MTF nie sú povinné prevádzkovať "technický systém" na párovanie pokynov. Trh, ktorý pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré upravujú aspekty týkajúce sa členstva, prijímania nástrojov na obchodovanie, obchodovania medzi členmi, predkladania správ a v prípade potreby povinností týkajúcich sa priehľadnosti, je regulovaným trhom alebo MTF v zmysle tejto smernice a transakcie uskutočnené podľa týchto pravidiel sa považujú za uskutočnené podľa systémov regulovaného trhu alebo MTF. Výraz "záujem kúpiť a predať" sa má chápať v širšom zmysle a zahŕňa pokyny, kotácie a prejavenie záujmu. Požiadavka, aby sa záujmy v systéme zlúčili prostredníctvom nediskrečných pravidiel vytvorených prevádzkovateľom systému znamená, že sa zlučujú podľa pravidiel systému alebo prostredníctvom protokolov systému alebo interných prevádzkových postupov (vrátane postupov zabudovaných v softvéri počítača). Výraz "nediskrečné pravidlá" znamená, že tieto pravidlá neumožňujú investičnej spoločnosti spravovať MTF na základe voľnej úvahy, pokiaľ ide o to, ako majú záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie pojmov vyžadujú, aby sa záujmy spojili takým spôsobom, aby ich výsledkom bola zmluva, to znamená, že vykonanie sa uskutoční podľa pravidiel systému alebo prostredníctvom protokolov systému alebo interných prevádzkových postupov.

(7) Cieľom tejto smernice je zahrnúť podniky, predmetom pravidelného povolania alebo podnikaním ktorých je poskytovanie investičných služieb a/alebo vykonávanie investičných aktivít na odbornom základe. Jej pôsobnosť by sa preto nemala vzťahovať na žiadnu osobu s inou profesijnou činnosťou.

(8) Do pôsobnosti tejto smernice by nemali patriť osoby spravujúce svoje vlastné aktíva a podniky, ktoré neposkytujú investičné služby a/alebo nevykonávajú iné investičné aktivity ako obchodovanie na vlastný účet, pokiaľ nie sú tvorcami trhu, alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo MTF na organizovanom, frekventovanom a systematickom základe poskytovaním systému dostupného tretím stranám, aby sa zúčastnili na obchodoch s nimi.

(9) Odkazy na osoby v texte by sa mali chápať ako odkazy na fyzické a aj právnické osoby.

(10) Mali by sa vylúčiť poisťovne, ktorých činnosti podliehajú príslušnému dohľadu orgánmi dohľadu nad obozretným podnikaním a na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby vo vzťahu k zaisťovaniu a retrocesii [6], prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [7] a smernica Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení [8].

(11) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na osoby, ktoré neposkytujú služby iným tretím osobám, ale výlučne svojmu materskému podniku, dcérskemu podniku alebo inému dcérskemu podniku svojho materského podniku.

(12) Osoby, ktoré poskytujú investičné služby iba príležitostne v rámci profesijnej činnosti by sa mali tiež vylúčiť z pôsobnosti tejto smernice za predpokladu, že činnosť je regulovaná a príslušné pravidlá nezakazujú príležitostné poskytovanie investičných služieb.

(13) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na osoby, ktoré poskytujú investičné služby pozostávajúce výhradne zo správy systémom zamestnaneckej spoluúčasti a ktoré teda neposkytujú investičné služby tretím stranám.

(14) Z pôsobnosti tejto smernice je potrebné vylúčiť centrálne banky a iné orgány vykonávajúce podobné funkcie, ako aj všetky orgány verejnej moci poverené alebo podieľajúce sa na správe verejného dlhu, čo zahŕňa s tým súvisiace investovanie, s výnimkou orgánov, ktoré sú čiastočne alebo celkove vo vlastníctve štátu, ktoré zohrávajú komerčnú úlohu alebo úlohu súvisiacu s nadobúdaním majetkových účastí.

(15) Z pôsobnosti tejto smernice je potrebné vylúčiť podniky kolektívneho investovania a penzijné fondy nezávisle od toho, či sú, alebo nie sú koordinované na úrovni Spoločenstva, a depozitárov alebo správcov takýchto podnikov, keďže podliehajú osobitným pravidlám priamo prispôsobeným ich činnosti.

(16) Aby príslušná osoba mohla byť vyňatá z pôsobnosti tejto smernice, mala by neustále spĺňať podmienky ustanovené pre takéto vyňatie. Najmä, ak osoba poskytuje investičné služby, alebo vykonáva investičné činnosti a je vyňatá z pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto služby alebo činnosti sú vedľajšie k jej hlavnej činnosti, ak pri posúdení na skupinovom základe by sa malo prestať na ňu vzťahovať vyňatie týkajúce sa vedľajších služieb, ak poskytovanie týchto služieb alebo činností prestane byť vedľajšie k jej hlavnej obchodnej činnosti.

(17) Osoby, ktoré poskytujú investičné služby a/alebo vykonávajú investičné služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali podliehať udeleniu povolenia ich domovskými členskými štátmi, aby sa ochránili investori a stabilita finančného systému.

(18) Úverové inštitúcie, ktoré sú získali povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií [9] by na poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie investičných aktivít nemali potrebovať ďalšie povolenie podľa tejto smernice. Keď sa úverová inštitúcia rozhodne poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné aktivity, príslušné orgány by mali pred udelením povolenia overiť, či spĺňa príslušné ustanovenia tejto smernice.

(19) Keď investičná spoločnosť poskytuje nepravidelne jednu alebo viac investičných služieb, na ktoré sa nevzťahuje jej povolenie, alebo vykonáva nepravidelne jednu alebo viac investičných aktivít, na ktoré sa nevzťahuje jej povolenie, podľa tejto smernice by nemala potrebovať ďalšie povolenie.

(20) Na účely tejto smernice by medzi činnosti prijímania a postúpenia pokynov malo patriť aj spájanie dvoch alebo viacerých investorov, čím sa umožní transakcia medzi týmito investormi.

(21) V súvislosti s nadchádzajúcou revíziou rámca kapitálovej primeranosti v Bazileji II členské štáty uznávajú potrebu preskúmať, či sa majú, alebo nemajú investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú pokyny klientov na základe párovania pokynov na svoj účet považovať za konajúce na svoj účet, a preto by mali podliehať ďalším regulačným kapitálovým požiadavkám.

(22) Zásady vzájomného uznávania a dohľadu domovského členského štátu si vyžadujú, aby príslušné orgány členských štátov neudelili, alebo aby odňali povolenie v prípade, keď z obsahu obchodných plánov, geografického rozloženia alebo zo skutočne vykonávaných činností je zrejmé, že si investičná spoločnosť vybrala právny systém niektorého členského štátu preto, aby sa vyhla prísnejším pravidlám, ktoré platia v inom členskom štáte, na území ktorého mieni vykonávať, alebo vykonáva väčšiu časť svojich činností. Investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, by mala získať povolenie v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo. Investičná spoločnosť, ktorá nie je právnickou osobou, by mala získať povolenie v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie. Okrem toho by mali členské štáty vyžadovať, aby ústredie investičnej spoločnosti bolo vždy situované v jeho domovskom členskom štáte a aby tam skutočne pôsobila.

(23) Investičná spoločnosť, ktorá získala povolenie vo svojom domovskom členskom štáte, by mala mať oprávnenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti v rámci celého Spoločenstva bez toho, aby žiadala o zvláštne povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má záujem poskytovať takéto služby alebo vykonávať takéto činnosti.

(24) Určité investičné spoločnosti sú vyňaté z určitých povinností uložených smernicou Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií [10], tieto spoločnosti by povinne mali mať buď minimálnu výšku základného imania, alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo ich kombináciu. Úpravy výšky tohto poistenia by mali zohľadňovať úpravy vykonané v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia [11]. Týmto konkrétnym postupom na účely kapitálovej primeranosti by nemalo byť dotknuté žiadne rozhodnutie týkajúce sa príslušného postupu vzhľadom na tieto spoločnosti podľa budúcich zmien právnych predpisov Spoločenstva o kapitálovej primeranosti.

(25) Pôsobnosť predpisov o obozretnosti by sa mala obmedziť na tie subjekty, ktoré na základe toho, že profesionálne vedú obchodnú knihu, predstavujú zdroj rizika protistrany pre ostatných účastníkov trhu, subjekty, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, vrátane tých komoditných derivátov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a tie subjekty, ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov klientom v rámci ich hlavnej obchodnej činnosti ako vedľajšiu činnosť pri posúdení na skupinovom základe za predpokladu, že táto hlavná činnosť nie je poskytovaním investičných služieb v zmysle tejto smernice, by sa mali vyňať z pôsobnosti tejto smernice.

(26) Na ochranu vlastníckych a iných obdobných práv investora súvisiacich s cennými papiermi a jeho práv súvisiacich s financiami zverenými spoločnosti by sa tieto práva mali predovšetkým uchovávať oddelene od práv spoločnosti; táto zásada by však nemala brániť spoločnosti v obchodovaní vo vlastnom mene, ale na účet investora, ak to vyžaduje povaha transakcie a ak s tým investor súhlasí, napríklad v prípade pôžičky cenných papierov.

(27) Keď klient v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna o dohodách o finančných zárukách [12] prevedie plné vlastníctvo finančných nástrojov alebo financií na investičnú spoločnosť na účely zabezpečenia alebo iného zaistenia súčasných alebo budúcich, skutočných alebo možných alebo predpokladaných záväzkov, takéto finančné nástroje alebo financie by sa takisto mali prestať považovať za patriace klientovi.

(28) Postupy udeľovanie povolení v rámci Spoločenstva pobočkám investičných spoločností, ktorým boli udelené povolenia v tretích krajinách, by sa mali na takéto spoločnosti uplatňovať naďalej. Tieto pobočky by nemali mať právo voľného pohybu služieb v zmysle druhého odseku článku 49 zmluvy, ani právo usadiť sa v iných členských štátoch, ako v členských štátoch, v ktorých boli založené. Vzhľadom na prípady, keď Spoločenstvo nie je viazané žiadnymi bilaterálnymi alebo multilaterálnymi záväzkami, je potrebné zabezpečiť postup, ktorý zaručí, že sa s investičnými spoločnosťami Spoločenstva v príslušných tretích krajinách bude zaobchádzať podobne.

(29) Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohé investičné spoločnosti vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich klientov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa zabezpečili pravidlá, ktoré zaručia, aby takéto konflikty nemali nepriaznivý vplyv na záujmy ich klientov.

(30) Služba by sa mala považovať za poskytovanú na základe iniciatívy klienta, pokiaľ ju klient nepožaduje v odpovedi na individuálne zamerané oznámenie spoločnosti alebo v mene spoločnosti na tohto konkrétneho klienta, ktoré obsahuje výzvu, alebo je určené na ovplyvnenie klienta v súvislosti s konkrétnym finančným nástrojom alebo konkrétnou transakciou. Služba môže byť považovaná za poskytnutú na základe iniciatívy klienta bez ohľadu na to, či ju klient požadoval na základe oznámenia propagujúceho alebo ponúkajúceho finančné nástroje, ktoré sa vykonalo prostriedkami, ktoré sú svojou povahou všeobecné a určené pre verejnosť alebo väčšiu skupinu alebo kategóriu klientov alebo potenciálnych klientov.

(31) Jedným z cieľov tejto smernice je ochrana investorov. Opatrenia na ochranu investorov by sa mali prispôsobiť špecifikám každej kategórie investorov (drobní klienti, profesionáli a protistrany).

(32) Odchylne od zásady povolenia domovskej krajiny, dohľadu a vymáhania povinností súvisiacich s činnosťou pobočiek je potrebné v prípade príslušného orgánu hostiteľského štátu prevziať zodpovednosť za vymáhania určitých povinností uvedených v tejto smernici, ktoré súvisia s činnosťou vykonávanou prostredníctvom pobočky na území, kde sa pobočka nachádza, pretože tento orgán je najbližšie k pobočke a má lepšie možnosti na odhalenie a zásah v prípade porušení pravidiel upravujúcich činnosti pobočky.

(33) Je potrebné uložiť povinnosť skutočne "najlepšieho výkonu" na zabezpečenie toho, že investičné spoločnosti vykonajú pokyny klientov za podmienok, ktoré sú pre klienta najvýhodnejšie. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať na spoločnosť, ktorá má vo vzťahu ku klientovi zmluvné povinnosti alebo povinnosti v rámci zastúpenia.

(34) Spravodlivá hospodárska súťaž vyžaduje, aby účastníci trhu a investori boli schopní porovnávať ceny, ktoré sú obchodné miesta (t. j. regulované trhy, MTF a sprostredkovatelia) povinné zverejňovať. Na tento účel sa odporúča, aby členské štáty odstránili všetky prekážky, ktoré môžu brániť konsolidácii príslušných informácií na európskej úrovni a ich zverejneniu.

(35) Pri vytváraní obchodného vzťahu s klientom môže investičná spoločnosť požiadať klienta alebo potenciálneho klienta, aby odsúhlasil súčasne stratégiu na vykonanie a aj možnosť, že sa jeho pokyny môžu vykonať mimo regulovaného trhu alebo MTF.

(36) Osoby, ktoré poskytujú investičné služby v zastúpení pre viac ako jednu investičnú spoločnosť, by sa nemali považovať za viazaných sprostredkovateľov, ale za investičné spoločnosti, ak spadajú do vymedzenia pojmu uvedeného v tejto smernici, okrem určitých osôb, ktoré môžu byť vyňaté.

(37) Touto smernicou by nemali byť dotknuté práva viazaných sprostredkovateľov uskutočňovať činnosti, na ktoré sa vzťahujú iné smernice, a súvisiace činnosti týkajúce sa finančných služieb alebo produktov, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, vrátane činností v prospech častí tej istej finančnej skupiny.

(38) Na podmienky pre uskutočňovanie činností mimo priestorov investičnej spoločnosti (podomový predaj) by sa táto smernica nemala vzťahovať.

(39) Príslušné orgány členských štátov by nemali registrovať, alebo by mali zrušiť registráciu, ak skutočne vykonávané činnosti jasne ukazujú, že si viazaný sprostredkovateľ vybral právny systém niektorého členského štátu preto, aby sa vyhol prísnejším pravidlám, ktoré platia v inom členskom štáte, na území ktorého mieni vykonávať, alebo vykonáva väčšiu časť svojich činností.

(40) Na účely tejto smernice by sa mali oprávnené protistrany považovať za konajúce ako klienti.

(41) S cieľom zabezpečiť, aby sa pravidlá správania pri obchodovaní (vrátane pravidiel týkajúcich sa najlepšieho vykonania a spracovania pokynov klienta) uplatňovali v prípade tých investorov, ktorí najviac potrebujú túto ochranu, a aby odrážali dobre zavedenú trhovú prax v rámci celého Spoločenstva, je potrebné objasniť, že sa môže upustiť od pravidlá správania pri obchodovaní v prípade transakcií, do ktorých vstúpili, alebo ktoré vznikli medzi oprávnenými protistranami.

(42) V súvislosti s transakciami vykonanými medzi oprávnenými protistranami by sa mala povinnosť zverejniť limitované pokyny klienta uplatniť, iba ak protistrana výslovne posiela investičnej spoločnosti limitovaný pokyn na jeho vykonanie.

(43) Členské štáty ochránia právo na súkromie fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. [13]

(44) Pre spoločný cieľ tak na ochranu investorov, ako aj na zabezpečenie hladkého fungovania trhov s cennými papiermi je potrebné zaistiť, aby sa dosiahla priehľadnosť transakcií a aby sa pravidlá ustanovené pre tento účel uplatňovali na investičné spoločnosti, keď pôsobia na týchto trhoch. Aby sa umožnilo investorom alebo účastníkom trhu kedykoľvek posúdiť podmienky transakcie s akciami, ktoré zvažujú, a následne overiť podmienky, za akých boli uskutočnené, mali by sa stanoviť spoločné pravidlá pre zverejňovanie údajov ukončených transakcií s akciami a pre zverejňovanie údajov aktuálnych príležitostí na obchodovanie s akciami. Tieto pravidlá sú potrebné na zabezpečenie efektívnej integrácie akciových trhov členského štátu, na podporu efektívnosti celkového procesu tvorby cien pre akciové nástroje a na pomoc pre efektívne dodržiavanie povinnosti "najlepšieho výkonu". Tieto hľadiská vyžadujú komplexný systém priehľadnosti uplatniteľný na všetky transakcie s akciami bez ohľadu na to, či boli vykonané investičnou spoločnosťou na bilaterálnom základe alebo prostredníctvom regulovaných trhov alebo MTF. Povinnosti investičných spoločností podľa tejto smernice na kótovanie nákupnej a predajnej ceny a na vykonanie pokynu za kótovanú cenu nezbavuje investičné spoločnosti povinnosti nasmerovať pokyn na iné miesto výkonu, ak by takáto internalizácia bránila spoločnosti splniť povinnosti "najlepšieho výkonu".

(45) Členské štáty by mali byť schopné uplatňovať povinnosti oznamovať transakcie podľa smernice aj na finančné nástroje, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(46) Členské štáty môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať požiadavky na priehľadnosť pred a po predaji ustanovené v tejto smernici aj na iné finančné nástroje ako akcie. V tom prípade by sa tieto požiadavky mali uplatňovať na všetky investičné spoločnosti, v prípade ktorých je daný členský štát domovským členským štátom pre ich činnosti v rámci územia daného členského štátu, a pre činnosti vykonávané cezhranične na základe slobody poskytovať služby. Mali by sa tiež uplatňovať na činnosti vykonávané v rámci územia daného členského štátu na jeho území zriadenými pobočkami investičných spoločností, ktorým bolo udelené povolenie v inom členskom štáte.

(47) Všetky investičné spoločnosti by mali mať v rámci Spoločenstva rovnaké príležitosti na pripojenie sa k regulovaným trhom alebo na prístup k nim. Bez ohľadu na spôsob, akým sa v súčasnosti transakcie v členských štátoch organizujú, je dôležité zrušiť technické a právne obmedzenia týkajúce sa prístupu na regulované trhy.

(48) Na uľahčenie finalizácie cezhraničných transakcií je potrebné, aby sa investičným spoločnostiam zabezpečil prístup k systémom zúčtovania a vyrovnania v rámci celého Spoločenstva bez ohľadu na to, či sa transakcie uskutočnili prostredníctvom regulovaných trhov v príslušnom členskom štáte. Investičné spoločnosti, ktoré majú záujem sa zúčastniť priamo na systémoch vyrovnania iného štátu, by mali spĺňať príslušné prevádzkové a obchodné požiadavky na členstvo a opatrenia obozretnosti na podporu nerušeného a riadneho fungovania finančných trhov.

(49) Povolenie na prevádzkovanie regulovaného trhu by sa malo rozšíriť na všetky činnosti, ktoré priamo súvisia s vystavovaním, spracovaním, vykonaním, potvrdením a postúpením pokynov z miesta, kde takéto pokyny regulovaný trh prijíma, na miesto, kde sa odosielajú na ďalšiu finalizáciu a na činnosti súvisiace s prijímaním finančných nástrojov na obchodovanie. Sem by mali tiež patriť transakcie uskutočnené v prostredí určených tvorcov trhu vymenovaných regulovaným trhom, ktoré sa uskutočňujú na základe jeho systémov a v súlade s pravidlami, ktoré tieto systémy upravujú. Nie všetky transakcie uskutočnené členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF sa budú posudzovať ako uskutočnené v rámci systémov regulovaného trhu alebo MTF. Transakcie, ktoré členovia alebo účastníci uskutočnia na bilaterálnom základe a ktoré nespĺňajú všetky povinnosti stanovené pre regulovaný trh alebo MTF podľa tejto smernice by sa mali posudzovať ako transakcie uskutočnené mimo regulovaného trhu alebo MTF na účely definície systematického internalizátora. V takomto prípade by sa mala uplatniť povinnosť investičných spoločností zverejniť záväzné kotácie, ak sú splnené podmienky ustanovené touto smernicou.

(50) Systematickí internalizátori sa môžu rozhodnúť, že poskytnú prístup k svojim kotáciám iba drobným klientom, iba profesionálnym klientom alebo obom. Nemalo by sa im umožniť, aby diskriminovali niektoré kategórie klientov.

(51) Článok 27 nezaväzuje systematických internalizátorov zverejňovať záväzné kotácie vo vzťahu k transakciám nad štandardnou trhovou veľkosťou.

(52) Ak je investičná spoločnosť systematickým internalizátorom s akciami a aj inými finančnými nástrojmi, povinnosť kotácie by sa mala uplatňovať vo vzťahu k akciám bez toho, aby bolo dotknuté odôvodnenie č. 46.

(53) Zámerom tejto smernice nie je vyžadovať uplatňovanie pravidiel priehľadnosti pred uzavretím obchodu pre transakcie uskutočnené na základe OTC, ktoré sú charakterizované tým, že sa konajú ad hoc a nepravidelne a uskutočňujú sa s veľkými protistranami a sú súčasťou obchodného vzťahu, ktorý samotný je charakterizovaný obchodovaním nad štandardnou trhovou veľkosťou, a kde sa obchody uskutočňujú mimo systému obvykle používaného príslušnou spoločnosťou pre jej podnikanie ako systematického internalizátora.

(54) Štandardná trhová veľkosť pre každú triedu akcií by nemala byť vo výraznom nepomere so žiadnou akciou patriacou do tejto triedy.

(55) Revízia smernice 93/6/ES by mala stanoviť minimálne kapitálové požiadavky, ktoré musia regulované trhy spĺňať, aby mohli byť povolené a pritom by mala zohľadniť osobitnú povahu rizík spojených s takýmito trhmi.

(56) Organizátori regulovaného trhu by mali byť tiež schopní prevádzkovať MTF v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice.

(57) Ustanoveniami tejto smernice týkajúcimi sa prijímania nástrojov na obchodovanie podľa pravidiel uplatňovaných regulovaným trhom by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať [14]. Nemalo by sa brániť, aby regulovaný trh uplatňoval prísnejšie požiadavky, ako sú uložené podľa tejto smernice, vo vzťahu k emitentom cenných papierov alebo nástrojov, ktoré posudzuje na účely prijímania na obchodovanie.

(58) Členské štáty by mali byť schopné určiť rôzne príslušné orgány, aby uplatňovali rozsiahle povinnosti ustanovené v tejto smernici. Takéto orgány by mali byť verejnej povahy, aby sa zaručila ich nezávislosť od hospodárskych subjektov a zabránilo konfliktu záujmov. V súlade s vnútroštátnym právom by členské štáty mali zabezpečiť zodpovedajúce financovanie príslušného orgánu. Pri vymenovaní verejných orgánov by sa nemalo vylúčiť prenesenie úloh v rámci zodpovednosti príslušného orgánu.

(59) Všetky dôverné informácie prijaté kontaktným miestom jedného členského štátu prostredníctvom kontaktného miesta iného členského štátu by sa nemali považovať iba za vnútroštátne.

(60) Je potrebné posilniť zosúlaďovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa rovnakou mierou uplatňovali povinnosti v rámci integrovaného finančného trhu. Spoločný minimálny súbor právomocí s náležitými zdrojmi by mal zaručovať účinnosť dohľadu.

(61) Na účely ochrany klientov a bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať návrh na súdy, je potrebné, aby členské štáty podporili verejné alebo súkromné orgány zriadené na účely mimosúdneho urovnávania sporov k tomu, aby spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov pri zohľadnení odporúčania Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách platných pre orgány príslušné pre mimosúdne urovnávanie spotrebiteľských sporov [15]. Pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa sťažností a náhrad v prípade mimosúdneho urovnania sporov by sa malo členským štátom odporučiť, aby využili existujúce mechanizmy cezhraničnej spolupráce, najmä Sieť pre podávanie sťažností v oblasti finančných služieb (FIN-Net).

(62) Každá výmena alebo oznámenie informácií medzi príslušnými orgánmi, inými orgánmi, inštitúciami alebo osobami by sa mali konať v súlade s pravidlami pre odovzdávanie informácií do tretích krajín, ako je ustanovené v smernici 95/46/ES.

(63) Je potrebné posilniť ustanovenia o výmene informácií medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a povinnosti vzájomnej pomoci a spolupráce, ku ktorej sa zaviazali. Kvôli zvýšenej cezhraničnej aktivite by si príslušné orgány mali navzájom poskytovať príslušné informácie na vykonávanie svojich úloh, aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie tejto smernice, vrátane situácií, keď by porušením alebo podozrením z porušenia mohli byť dotknuté orgány v dvoch alebo viacerých členských štátov. Pri výmene informácií je potrebné prísne zachovávanie služobného tajomstva na zabezpečenie nerušeného oznámenia týchto informácií a ochrany príslušných práv.

(64) Na svojom zasadaní 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Vo svojej záverečnej správe výbor múdrych navrhol zavedenie nových legislatívnych techník založených na štvorstupňovom prístupe, a to rámcové zásady, vykonávacie opatrenia, spolupráca a vymáhanie. V stupni 1 by sa mala smernica obmedziť na stanovenie všeobecných "rámcových" zásad, zatiaľ čo v stupni 2 by mala obsahovať technické vykonávacie opatrenia, ktoré Komisia prijme za pomoci výboru.

(65) Uznesenie prijaté Európskou radou v Štokholme 23. marca 2001 schválilo záverečnú správu výboru múdrych a navrhovaný štvorstupňový prístup na zvýšenie efektívnosti a priehľadnosti regulačného postupu pre právne predpisy Spoločenstva v oblasti cenných papierov.

(66) Podľa zasadania Európskej rady v Štokholme by sa vykonávacie opatrenia stupňa 2 mali používať častejšie, aby zabezpečili, že technické opatrenia budú držať krok s vývojom trhu a dohľadu a mali by sa stanoviť termíny pre všetky fázy činnosti stupňa 2.

(67) Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov v oblasti finančných služieb tiež schválila správu výboru múdrych na základe slávnostného vyhlásenia Komisie v ten istý deň pred parlamentom a listu z 2. októbra 2001, ktorý komisár pre vnútorný trh adresoval predsedovi parlamentného výboru pre hospodárske a menové záležitosti v súvislosti so zabezpečením úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese.

(68) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [16].

(69) Európskemu parlamentu by sa mala poskytnúť trojmesačná lehota od prvého oznámenia návrhu vykonávacích opatrení, aby ich mal možnosť preskúmať a poskytnúť svoje stanovisko. Táto lehota sa však môže v naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch skrátiť. Ak v rámci tejto lehoty Európsky parlament vydá uznesenie, Komisia by mala opätovne preskúmať návrh opatrení.

(70) S cieľom zohľadniť ďalší vývoj na finančných trhoch by Komisia mala predkladať správy Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, pôsobnosti pravidiel priehľadnosti a možného povolenia špecializovaných obchodníkov s komoditnými derivátmi ako investičných spoločností.

(71) Cieľ vytvoriť integrovaný finančný trh, na ktorom by boli investori účinne chránení, a aby bola zabezpečená efektívnosť a integrita celého trhu, vyžaduje vytvorenie spoločných regulačných požiadaviek týkajúcich sa investičných spoločností, kdekoľvek sú v Spoločenstve povolené, a upravujúcich fungovanie regulovaných trhov a iných obchodných systémov, aby sa zabránilo, že nepriehľadnosť alebo narušenie na jednom trhu spôsobí narušenie efektívnej prevádzky európskeho finančného systému ako celku. Keďže tento cieľ možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako je uvedené v tomto článku, táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti a regulované trhy.

2. Nasledovné ustanovenia sa tiež vzťahujú na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2000/12/ES, ak poskytujú jednu alebo viac investičných služieb a/alebo vykonávajú investičné činnosti:

- články 2 ods. 2, 11, 13 a 14,

- kapitola II hlavy II okrem článku 23 ods. 2 druhého pododseku,

- kapitola III hlava II okrem článkov 31 ods. 2 až 4 a článok 32 ods. 2 až 6, 8 a 9,

- články 48 až 53, 57, 61 a 62 a

- článok 71 ods. 1

Článok 2

Výnimky

1. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) poisťovne v zmysle článku 1 smernice 73/239/EHS alebo životné poisťovne v zmysle článku 1 smernice 2002/83/EHS alebo podniky vykonávajúce zaisťovanie alebo retrocesívne činnosti uvedené v smernici 64/225/EHS;

b) osoby poskytujúce investičné služby výlučne pre svoje materské podniky, pre svoje dcérske podniky alebo pre dcérske podniky svojich materských podnikov;

c) osoby poskytujúce investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná príležitostným spôsobom v rámci profesijnej činnosti a ak je táto činnosť regulovaná právnymi predpismi alebo správnymi ustanoveniami alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby;

d) osoby, ktoré neposkytujú žiadne iné investičné služby alebo činnosti ako obchodovanie na vlastný účet, pokiaľ nie sú tvorcami trhu, alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo MTF na organizovanom, opakovanom a systematickom základe poskytovaním systému, ktorý je dostupný tretím stranám, aby sa zúčastnili na obchodoch s nimi;

e) osoby, ktoré poskytujú investičné služby pozostávajúce výlučne zo správy zamestnaneckých podielových systémov;

f) osoby, ktoré poskytujú investičné služby, ktoré pozostávajú iba zo správy zamestnaneckých podielových systémov a poskytovania investičných služieb výlučne pre svoje materské podniky, pre svoje dcérske podniky alebo pre iné dcérske podniky svojich materských podnikov;

g) členov Európskeho systému centrálnych bánk a iné vnútroštátne orgány vykonávajúcich podobné funkcie a iné orgány verejnej moci poverené alebo podieľajúce sa na správe verejného dlhu;

h) podniky kolektívneho investovania a penzijné fondy, či už sú koordinované na úrovni Spoločenstva alebo nie, a na depozitárov a správcov takýchto podnikov;

i) osoby obchodujúce s finančnými nástrojmi na vlastný účet alebo poskytujúce investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo derivátových kontraktov zahrnutých v prílohe I oddiele C 10 klientom v rámci svojej hlavnej obchodnej činnosti ako vedľajšiu činnosť pri posúdení na skupinovom základe za predpokladu, že táto hlavná činnosť nie je poskytovaním investičných služieb v zmysle tejto smernice alebo bankových služieb podľa smernice 2000/12/ES;

j) osoby poskytujúce investičné poradenstvo popri uskutočňovaní inej profesijnej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje táto smernica za predpokladu, že poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované;

k) osoby, ktorých hlavná činnosť pozostáva z obchodovania na vlastný účet v oblasti komodít a/alebo komoditných derivátov. Táto výnimka sa neuplatňuje v prípade, keď osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi, sú súčasťou skupiny, ktorej hlavná činnosť je poskytovanie iných investičných služieb v zmysle tejto smernice alebo bankových služieb podľa smernice 2000/12/ES;

l) spoločnosti poskytujúce investičné služby a/alebo vykonávajúce investičné činnosti pozostávajúce výlučne z obchodovania na vlastný účet na trhoch finančných termínových obchodov alebo opcií alebo iných derivátov a na hotovostných trhoch výlučne na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo ktoré obchodujú na účty iných členov týchto trhov, alebo tvoria pre nich ceny, a ktoré sú garantované zúčtovacími členmi tých istých trhov, ak zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito spoločnosťami prevzali zúčtovací členovia tých istých trhov;

m) združenia zriadené dánskymi a fínskymi penzijnými fondmi s výlučným cieľom správy majetku penzijných fondov, ktoré sú členmi týchto združení;

n) "agenti di cambio", ktorých činnosti a funkcie sú upravené článkom 201 talianskeho zákonného dekrétu č. 58 z 24. februára 1998.

2. Práva priznané touto smernicou sa nevzťahujú na poskytovanie služieb protistranou v transakciách, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci spravujúce verejný dlh alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje úlohy, ako je ustanovené v zmluve a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo plniace podobné funkcie v súlade so vnútroštátnym právom.

3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 môže v súvislosti s výnimkami podľa písmen c), i) a k) definovať kritériá na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej činnosti na skupinovom základe, ako aj na určenie toho, kedy sa činnosť poskytuje príležitostne.

Článok 3

Voliteľné výnimky

1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či budú uplatňovať túto smernicu na osoby, pre ktoré sú domovským členským štátom, ktoré:

- nemajú oprávnenie držať peňažné prostriedky alebo cenné papiere klientov a ktoré sa z tohto dôvodu nikdy nemôžu dostať do debetnej pozície voči svojim klientom, a

- nemajú oprávnenie poskytovať žiadnu investičnú službu okrem prijatia a postúpenia pokynov týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov podnikov kolektívneho investovania a poskytovať investičné poradenstvo súvisiace s takýmito finančnými nástrojmi a

- počas poskytovania tejto služby majú oprávnenie postúpiť pokyny iba:

i) investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s touto smernicou;

ii) úverovým inštitúciám, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2000/12/ES;

iii) pobočkám investičných spoločností alebo úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine a ktoré podliehajú a vyhovujú pravidlám obozretnosti považované príslušnými orgánmi aspoň za také prísne, ako sú ustanovené v tejto smernici, v smernici 2000/12/ES alebo v smernici 93/6/EHS;

iv) podnikom kolektívneho investovania, ktorým bolo na základe právnych predpisov členského štátu udelené povolenie na predaj cenných papierov verejnosti, a správcom takýchto podnikov;

v) investičným spoločnostiam s pevným základným imaním, ako je definované v článku 15 ods. 4 Druhej smernice 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení [17], ktorých cenné papiere sú kótované, alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v členskom štáte;

za predpokladu, že činnosti týchto osôb sú regulované na vnútroštátnej úrovni.

2. Osoby vyňaté s pôsobnosti tejto smernice podľa odseku 1 nesmú využívať právo poskytovať služby a/alebo činnosti alebo zakladať pobočky podľa článkov 31 a 32.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice:

1. "investičná spoločnosť" znamená každú právnickú osobu, ktorej pravidelnou pracovnou činnosťou alebo podnikaním je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb pre tretie osoby a/alebo vykonávanie jednej alebo viacerých investičných aktivít na profesionálnom základe;

Členské štáty môžu zahrnúť do vymedzenia investičných spoločností podniky, ktoré nie sú právnickými osobami, ak:

a) ich právne postavenie zabezpečuje úroveň ochrany záujmov tretích osôb, ktorá je rovnocenná úrovni zabezpečovanej právnickými osobami, a

b) sa na ne vzťahuje rovnocenný dohľad nad obozretným podnikaním, ktorý je primeraný ich právnej forme.

Ak však fyzická osoba poskytuje služby zahŕňajúce držanie peňažných prostriedkov alebo prevoditeľných cenných papierov tretích osôb, môže byť považovaná za investičnú spoločnosť na účely tejto smernice bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky stanovené v smernici 93/6/EHS, iba ak spĺňa tieto podmienky:

a) vlastnícke práva tretích osôb na ich nástroje a peňažné prostriedky musia byť zabezpečené najmä v prípade platobnej neschopnosti podniku alebo jeho majiteľov, zaistenia, započítania alebo iných úkonov veriteľov podniku alebo jeho majiteľov;

b) spoločnosť musí podliehať pravidlám určeným na monitorovanie platobnej schopnosti podniku a jeho majiteľov;

c) ročná účtovná závierka podniku musí byť overená jednou alebo viacerými osobami oprávnenými podľa vnútroštátneho práva na audit účtovných závierok,

d) ak má spoločnosť len jedného majiteľa, tento musí prijať opatrenie na ochranu investorov v prípade zastavenia činnosti spoločnosti v dôsledku jeho smrti, nespôsobilosti alebo v dôsledku akejkoľvek inej takejto udalosti;

2. "investičné služby a činnosti" znamená všetky služby a činnosti uvedené v časti A prílohy I týkajúce sa akéhokoľvek nástroja uvedeného v oddiele C prílohy I.

Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2:

- derivátové kontrakty uvedené v oddiele C 7 prílohy I, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného podľa toho, či sú zúčtované a vyrovnané uskutoční prostredníctvom uznávaného zúčtovacieho strediska, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;

- derivátové kontrakty uvedené v oddiele C 10 prílohy I, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného vzhľadom na to, či sú obchodované na regulovanom trhu alebo MTF, či sú zúčtované alebo vyrovnané prostredníctvom uznávaného zúčtovacieho strediska, alebo či podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;

3. "vedľajšia služba" znamená služby uvedené v oddiele B prílohy I;

4. "investičné poradenstvo" znamená poskytovanie osobných odporúčaní klientovi buď na jeho žiadosť, alebo na základe iniciatívy investičnej spoločnosti v súvislosti s jednou alebo viacerými transakciami týkajúcimi sa finančných nástrojov;

5. "vykonanie pokynu v mene klientov" znamená konanie s cieľom uzavrieť zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov v mene klientov;

6. "obchodovanie na vlastný účet" znamená obchodovanie za vlastný kapitál, ktorého výsledkom je uzavretie transakcií s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi;

7. "systematický internalizátor" znamená investičnú spoločnosť, ktorá na organizovanom, opakovanom a systematickom základe obchoduje na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo MTF;

8. "tvorca trhu" znamená osobu, ktorá neustále prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje za vlastný kapitál pri cenách ňou stanovených;

9. "správa portfólia" znamená správu portfólií v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov, ak tieto portfóliá obsahujú jeden alebo viac finančných nástrojov;

10. "klient" znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, pre ktorú investičná spoločnosť poskytuje investičné a/alebo vedľajšie služby;

11. "profesionálny klient" znamená klienta, ktorý spĺňa kritériá ustanovené v prílohe II;

12. "drobný klient" znamená klienta, ktorý nie je profesionálnym klientom;

13. "organizátor trhu" znamená osobu alebo osoby, ktoré riadia a/alebo prevádzkujú činnosť regulovaného trhu. Organizátorom trhu môže byť samotný regulovaný trh;

14. "regulovaný trh" znamená multilaterálny systém prevádzkovaný a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý spája, alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje – v systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami – spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa finančných nástrojov prijatých na obchodovanie podľa jeho pravidiel a/alebo systémov a ktorý je povolený a funguje pravidelne a v súlade s ustanoveniami hlavy III;

15. "multilaterálny obchodný systém (MTF)" znamená mulitaterálny systém prevádzkovaný investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu, ktorý spája záujmy viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje – v systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami – spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva v súlade s ustanoveniami hlavy II;

16. "limitovaný pokyn" znamená pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme;

17. "finančný nástroj" znamená tie nástroje, ktoré sú uvedené v oddiele C prílohy I;

18. "prevoditeľné cenné papiere" znamená tie druhy cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu okrem platobných nástrojov, ako napr.:

a) akcie spoločností a iné cenné papiere rovnocenné s akciami spoločností, osobných spoločností a iných subjektov a vkladové potvrdenky týkajúce sa akcií;

b) dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov vrátane vkladových potvrdeniek týkajúce sa takýchto cenných papierov;

c) všetky ostatné cenné papiere oprávňujúce na nadobudnutie alebo predaj akéhokoľvek takéhoto prevoditeľného cenného papiera, alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti stanovené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo výnosov, komodít alebo iných indexov alebo ukazovateľov;

19. "nástroje peňažného trhu" znamenajú tie druhy nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, vkladové certifikáty a obchodné cenné papiere a s výnimkou platobných nástrojov;

20. "domovský členský štát" znamená:

a) v prípade investičných spoločností:

i) ak je investičná spoločnosť fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

ii) ak je investičná spoločnosť právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej sídlo;

iii) ak investičná spoločnosť nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

b) v prípade regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, alebo ak podľa vnútroštátneho práva tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu;

21. "hostiteľský členský štát" znamená iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má investičná spoločnosť pobočku, alebo vykonáva služby a/alebo činnosti, alebo členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje príslušné zariadenia na umožnenie prístupu k obchodovaniu cez svoj systém diaľkovým členom alebo účastníkom zriadeným v tom istom členskom štáte;

22. "príslušný orgán" znamená orgán určený každým členským štátom v súlade s článkom 48, ak v tejto smernici nie je uvedené inak;

23. "úverové inštitúcie" znamenajú úverové inštitúcie v zmysle smernice 2000/12/ES;

24. "správcovská spoločnosť PKIPCP" znamená správcovskú spoločnosť v zmysle smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) [18];

25. "viazaný sprostredkovateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť iba jednej investičnej spoločnosti, v ktorej mene koná, propaguje investičné a/alebo vedľajšie služby pre klientov alebo možných klientov, prijíma a postupuje inštrukcie alebo pokyny od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo finančnými nástrojmi, umiestňuje finančné nástroje a/alebo poskytuje poradenstvo klientom alebo možným klientom v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo službami;

26. "pobočka" znamená iné miesto podnikania ako ústredie, ktoré je časťou investičnej spoločnosti, ktoré nemá právnu subjektivitu, ktoré poskytuje investičné služby a/alebo činnosti a ktoré môže tiež vykonávať vedľajšie služby, na ktoré bolo investičnej spoločnosti udelené povolenie; všetky miesta podnikania zriadené v tom istom členskom štáte investičnou spoločnosťou s ústredím v inom členskom štáte sa považujú za jedinú pobočku;

27. "kvalifikovaná účasť" znamená každú priamu alebo nepriamu účasť v investičnej spoločnosti predstavujúcu 10 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv, ako je ustanovené v článku 92 smernice 2001/34/ES, alebo ktorá umožňuje vykonávať podstatný vplyv na riadenie investičnej spoločnosti, v ktorej existuje táto účasť;

28. "materský podnik" znamená materský podnik v zmysle článkov 1 a 2 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach [19];

29. "dcérsky podnik" znamená dcérsky podniky v zmysle článkov 1 a 2 smernice 83/349/EHS, vrátane každého dcérskeho podniku dcérskeho podniku konečného materského podniku;

30. "kontrola" znamená kontrolu v zmysle článku 1 smernice 83/349/EHS;

31. "úzke väzby" znamená situáciu, v ktorej sú dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb prepojené prostredníctvom:

a) účasti, ktorá znamená vlastníctvo priame, alebo prostredníctvom kontroly, aspoň 20 % alebo viac hlasovacích práv alebo základného imania podniku,

b) kontroly, ktorá znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom vo všetkých prípadoch uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 83/349/EHS alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom; každý dcérsky podnik dcérskeho podniku sa tiež považuje za dcérsky podnik materského podniku, ktorá stojí na čele týchto podnikov.

Situácia, v ktorej sú dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb trvalo spojené s jednou a rovnakou osobou prostredníctvom vzťahu kontroly, sa tiež považuje za vytvorenie úzkej väzby medzi týmito osobami.

2. Na zohľadnenie vývoja na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 upresniť pojmy vymedzené v odseku 1 tohto článku.

HLAVA II

UDEĽOVANIE POVOLENÍ INVESTIČNÝM SPOLOČNOSTIAM A PODMIENKY VÝKONU ICH ČINNOSTI

KAPITOLA I

PODMIENKY UDELENIA POVOLENIA A POVOĽOVACIE KONANIE

Článok 5

Požiadavky na povolenie

1. Každý členský štát vyžaduje, aby vykonávanie investičných služieb alebo činností ako pravidelnej pracovnej činnosti alebo podnikania na profesijnej báze podliehalo predchádzajúcemu udeleniu povolenia v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly. Takéto povolenie udelí príslušný orgán domovského členského štátu určený v súlade s článkom 48.

2. Odchylne od odseku 1 členské štáty povolia každému organizátorovi trhu prevádzkovať MTF na základe predchádzajúceho overenia jeho súladu s ustanoveniami tejto kapitoly okrem článkov 11 a 15.

3. Členské štáty zriadia register všetkých investičných spoločností. Tento register bude verejne prístupný a bude obsahovať informácie o službách a/alebo činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie. Bude sa pravidelne aktualizovať.

4. Každý členský štát nariadi, aby:

- každá investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou mala ústredie v rovnakom členskom štáte ako svoje sídlo,

- každá investičná spoločnosť, ktorá nie je právnickou osobou, alebo každá investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, ale podľa svojho vnútroštátneho práva nemá registrované sídlo, mala svoje ústredie v členskom štáte, v ktorom skutočne vykonáva svoju činnosť.

5. V prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú iba investičné poradenstvo alebo službu prijímania a postúpenia pokynov podľa podmienok ustanovených v článku 3, môže členský štát povoliť príslušnému orgánu delegovať administratívne, prípravné alebo pomocné úlohy týkajúce sa udelenia povolenia v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 48 ods. 2

Článok 6

Rozsah povolenia

1. Domovský členský štát zabezpečí, aby sa v povolení uviedli investičné služby alebo činnosti, na vykonávanie ktorých má investičná spoločnosť povolenie. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac vedľajších služieb uvedených v oddiele B prílohy I. Povolenie sa v žiadnom prípade nesmie udeliť len na poskytovanie vedľajších služieb.

2. Investičná spoločnosť uchádzajúca sa o povolenie na rozšírenie činnosti na ďalšie investičné služby alebo činnosti alebo vedľajšie služby neplánované v čase počiatočného povolenia musí predložiť žiadosť o rozšírenie svojho povolenia.

3. Povolenie je platné pre celé Spoločenstvo a umožňuje investičnej spoločnosti poskytovať služby alebo vykonávať činnosti, na ktoré má povolenie v rámci celého Spoločenstva buď prostredníctvom zriadenia pobočky, alebo na základe slobody poskytovania služieb.

Článok 7

Povoľovacie konanie a zamietnutie žiadostí o povolenie

1. Príslušný orgán neudelí povolenie, pokiaľ nebude úplne presvedčený, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky podľa ustanovení prijatých na základe tejto smernice.

2. Investičná spoločnosť poskytne všetky informácie, vrátane obchodného plánu, v ktorom sa okrem iného uvedie druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačnú štruktúru, aby sa príslušný orgán mohol presvedčiť, že investičná spoločnosť uskutočnila v dobe začatia povoľovania všetky potrebné opatrenia na dodržanie svojich povinností podľa ustanovení tejto kapitoly.

3. Žiadateľ musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaný o udelení alebo neudelení povolenia.

Článok 8

Odňatie povolenia

Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti, ak takáto investičná spoločnosť:

a) nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia, alebo neposkytovala žiadne investičné služby, alebo nevykonávala žiadnu investičnú činnosť počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, pokiaľ príslušný členský štát nestanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b) získala povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c) prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené, ako napríklad splnenie podmienok ustanovených v smernici 93/6/ES;

d) závažne a systematicky porušovala ustanovenia prijaté podľa tejto smernice upravujúcej podmienky činnosti investičných spoločností;

e) patrí do niektorého z prípadov, keď vnútroštátne právo vzhľadom na záležitosti mimo pôsobnosti tejto smernice ustanovuje odňatie.

Článok 9

Osoby, ktoré skutočne riadia činnosť

1. Členské štáty nariadia, aby osoby, ktoré skutočne riadia činnosť investičnej spoločnosti, mali dostatočne dobrú povesť a mali dostatočné skúsenosti na zabezpečenie riadneho a obozretného riadenia investičnej spoločnosti.

Ak organizátor trhu, ktorý žiada o povolenie na prevádzkovanie MTF, a osoby, ktoré skutočne riadia činnosť MTF, sú rovnaké ako tie, ktoré skutočne riadia činnosť regulovaného trhu, tieto osoby sa považujú za spĺňajúce požiadavky ustanovené v prvom pododseku.

2. Členské štáty nariadia investičnej spoločnosti, aby oznámila príslušnému orgánu všetky zmeny týkajúce sa jej riadenia spolu so všetkými informáciami potrebnými na posúdenie, či noví pracovníci poverení riadením spoločnosti majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti.

3. Príslušný orgán zamietne povolenie, ak nie je presvedčený, že osoby, ktoré budú skutočne riadiť činnosť investičnej spoločnosti, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, alebo ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody poukazujúce na to, že navrhované zmeny vedenia spoločnosti ohrozujú jej riadne a obozretné riadenie.

4. Členské štáty stanovia, aby riadenie investičných spoločností vykonávali aspoň dve osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty udeliť povolenie investičným spoločnostiam, ktoré sú fyzickými osobami, alebo investičným spoločnostiam, ktoré sú právnickými osobami riadeným jedinou fyzickou osobou v súlade s ich aktom o založení a vnútroštátnym právom. Členské štáty napriek tomu nariadia, aby sa uplatnili alternatívne opatrenia, ktoré zabezpečia riadne a obozretné riadenie takýchto investičných spoločností.

Článok 10

Akcionári a spoločníci s kvalifikovanými podielmi

1. Príslušné orgány neudelia povolenie na vykonávanie investičných služieb alebo činností investičnej spoločnosti, pokiaľ neboli informované o totožnosti akcionárov alebo spoločníkov, či už priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikovanú účasť, a o výške tejto účasti.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie investičnej spoločnosti nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov, ktorí majú kvalifikovanú účasť.

Ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány udelia povolenie, len ak tieto väzby nebránia príslušnému orgánu pri efektívnom výkone funkcií dohľadu.

2. Príslušný orgán zamietne udelenie povolenia, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa spravuje jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má podnik úzke väzby, alebo ťažkosti spojené pri ich uplatňovaní, bránia efektívnemu výkonu jeho funkcií dohľadu.

3. Členské štáty nariadia, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa priamo alebo nepriamo nadobudnúť kvalifikovanú účasť v investičnej spoločnosti, najprv informovala v súlade s druhým pododsekom príslušný orgán o výške výslednej účasti. Podobne sa bude vyžadovať, aby tieto osoby informovali príslušný orgán, ak majú v úmysle zvýšiť alebo znížiť svoju kvalifikovanú účasť, ak by v dôsledku toho miera účasti na hlasovacích právach alebo na ich základnom imaní dosiahol, klesol alebo prevýšil 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo ak by sa investičná spoločnosť stala, alebo by prestala byť ich dcérskym podnikom.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, majú príslušné orgány tri mesiace odo dňa oznámenia zamýšľaného nadobudnutia uvedeného v prvom pododseku na to, aby namietali proti takémuto plánu, ak so zreteľom na potrebu zabezpečenia zdravého a obozretného riadenia investičnej spoločnosti nie sú presvedčené o vhodnosti osoby uvedenej v prvom pododseku. Ak príslušné orgány proti plánu nenamietajú, môžu stanoviť lehotu na jeho vykonanie.

4. Ak je nadobúdateľom akejkoľvek účasti uvedenej v odseku 3 investičná spoločnosť, úverová inštitúcia, poisťovňa alebo správcovská spoločnosť PKIPCP, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, alebo materský podnik investičnej spoločnosti, úverovej inštitúcie, poisťovacej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, alebo osoba ovládajúca investičnú spoločnosť, úverovú inštitúciu, poisťovňu alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, a ak by sa v dôsledku tohto nadobudnutia stal podnik dcérskym podnikom nadobúdateľa, alebo sa dostal pod jeho kontrolu, nadobudnutie sa posúdi na základe predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 60.

5. Členské štáty nariadia, aby investičná spoločnosť, ktorá sa dozvedela o akomkoľvek nadobudnutí alebo zrušení účasti na svojom základnom imaní, ktoré spôsobilo, že miera účasti prekročí alebo poklesne pod jednu z hraníc uvedenú v prvom pododseku odseku 3, bezodkladne informovala príslušný orgán.

Najmenej raz za rok musia investičné spoločnosti informovať príslušné orgány aj o menách akcionárov a spoločníkov majúcich kvalifikovanú účasť a o miere takejto účasti na základe informácií získaných napríklad na ročných valných zhromaždeniach akcionárov a spoločníkov alebo v dôsledku dodržiavania pravidiel, ktoré sa uplatňujú na spoločnosti, ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

6. Členské štáty nariadia, aby príslušný orgán prijal vhodné opatrenia na nápravu, ak je vplyvom vykonávaným osobami uvedenými v odseku 1 dotknuté zdravé a obozretné riadenie investičnej spoločnosti.

Takéto opatrenia môžu pozostávať z návrhov na vydanie predbežného opatrenia a/alebo uloženia sankcií voči riaditeľom a osobám zodpovedným za riadenie alebo z pozastavenia výkonu hlasovacích práv spojených s akciami, ktoré vlastnia príslušní akcionári alebo spoločníci.

Podobné opatrenia sa prijmú v súvislosti s osobami, ktoré nedodržiavajú povinnosť poskytnúť vopred informáciu v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti. Ak sa účasť nadobudne napriek námietke príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na všetky iné sankcie, ktoré sa majú prijať, buď zabezpečí pozastavenie výkonu zodpovedajúcich hlasovacích práv, neplatnosť hlasovania, alebo možnosť ich vyhlásenia za neplatné.

Článok 11

Členstvo v povolenom systéme náhrad na ochranu investorov

Príslušný orgán preverí, či každý subjekt žiadajúci o povolenie ako investičná spoločnosť v čase vydania povolenia dodržiava svoje povinnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov [20].

Článok 12

Splatenie počiatočného kapitálu

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neudelili povolenie, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočný počiatočný kapitál v súlade s požiadavkami smernice 93/6/EHS so zreteľom na povahu investičnej služby alebo príslušnej činnosti.

Do revízie smernice 93/6/EHS investičné spoločnosti uvedené v článku 67 podliehajú kapitálovým požiadavkám, ktoré sú ustanovené v uvedenom článku.

Článok 13

Organizačné požiadavky

1. Domovský členský štát nariadi, aby investičné spoločnosti spĺňali organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 8.

2. Investičná spoločnosť musí zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie toho, že spoločnosť, vrátane svojich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov, dodrží svoje povinnosti podľa ustanovení tejto smernice, ako aj príslušné pravidlá upravujúce osobné transakcie týchto osôb.

3. Investičná spoločnosť musí udržiavať a vykonávať účinné organizačné a administratívne opatrenia, s cieľom prijať všetky náležité opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov v zmysle článku 18, ktorým by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené záujmy jej klientov.

4. Investičná spoločnosť musí prijať všetky náležité opatrenia na zabezpečenie kontinuity a pravidelnosť pri výkone investičných služieb a činností. Na tento účel spoločnosť využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy.

5. Keď investičná spoločnosť poverí tretiu stranu výkonom pracovných činností, ktoré sú podstatné pre zabezpečenie kontinuálnej a spoľahlivej služby klientom a kontinuálny a uspokojivý výkon investičných činností, musí zabezpečiť prijatie náležitých opatrení na zamedzenie neprimeraného dodatočného prevádzkového rizika. Outsourcing dôležitých prevádzkových činností sa nesmie uskutočniť takým spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly spoločnosti a schopnosť orgánov dohľadu monitorovať dodržiavanie všetkých povinností spoločnosťou.

Investičná spoločnosť musí mať primerané administratívne a účtovné postupy, vnútorné kontrolné mechanizmy, efektívne postupy na hodnotenie rizika a účinné kontrolné a ochranné opatrenia v prípade systémov spracovania informácií.

6. Investičná spoločnosť zabezpečí uchovávanie záznamov o všetkých vykonaných službách a transakciách tak, aby príslušný orgán mohol monitorovať súlad s požiadavkami ustanovenými touto smernicou a najmä zistiť, či investičná spoločnosť dodržiava všetky povinnosti vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom.

7. Investičná spoločnosť, ktorá drží finančné nástroje patriace klientom, musí prijať primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv klientov najmä v prípade platobnej neschopnosti investičnej spoločnosti a na zabránenie tomu, aby sa nástroje klienta využívali na jej vlastný účet bez výslovného súhlasu klienta.

8. Investičná spoločnosť musí pri držaní peňažných prostriedkov patriacich klientom prijať primerané opatrenia na ochranu práv klientov a okrem prípadu úverových inštitúcií zabrániť využívaniu peňažných prostriedkov klienta na jej vlastný účet.

9. V prípade pobočiek investičných spoločností príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza pobočka, musí mať bez toho, aby bola dotknutá možnosť príslušného orgánu domovského štátu investičnej spoločnosti, priamy prístup k týmto záznamom, presadzovať povinnosť ustanovenú v odseku 6 v súvislosti s transakciami, ktoré pobočka uskutočňuje.

10. Na účely zohľadnenia technického vývoja na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 2 až 9 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, v ktorých budú uvedené konkrétne organizačné požiadavky, ktoré sa majú uložiť investičným spoločnostiam vykonávajúcim rôzne investičné služby a/alebo činnosti a vedľajšie služby alebo ich kombináciu.

Článok 14

Obchodovanie a dokončovanie transakcií cez MTF

1. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF okrem splnenia požiadaviek ustanovených v článku 13, stanovili priehľadné a nediskrečné pravidlá a postupy pre spravodlivé a riadne obchodovanie a zaviedli objektívne kritériá pre efektívne vykonávanie pokynov.

2. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF, aby stanovili priehľadné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie finančných nástrojov, s ktorými sa môže obchodovať v ich systémoch.

Členské štáty nariadia, aby v prípade potreby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF zabezpečili, alebo sa ubezpečili, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim užívateľom vytvoriť si úsudok o investícii pri zohľadnení povahy užívateľov a druhov obchodovaných nástrojov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa články 19, 21 a 22 neuplatňovali na transakcie uzavreté podľa pravidiel upravujúcich MTF medzi jeho členmi alebo účastníkmi alebo medzi MTF a jeho členmi alebo účastníkmi v súvislosti s využívaním MTF. Členovia alebo účastníci MTF však musia dodržiavať povinnosti ustanovené v článkoch 19, 21 a 22 vzhľadom na svojich klientov, keď konajúc v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny cez systémy MTF.

4. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF zaviedli a zachovávali priehľadné pravidlá založené na objektívnych kritériách upravujúce prístup k jeho systému. Tieto pravidlá musia byť v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 42 ods. 3

5. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF jasne informovali užívateľov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie transakcií vykonaných v tomto systéme. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF uplatili potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci systémov MTF.

6. Ak je prevoditeľný cenný papier, ktorý bol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, tiež obchodovaný na MTF bez súhlasu emitenta, emitent nepodlieha žiadnej povinnosti týkajúcej sa počiatočného, priebežného alebo konkrétneho ad hoc zverejnenia v súvislosti s MTF.

7. Členské štáty nariadia, aby každá investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF bezodkladne splnil každý pokyn svojho príslušného orgánu podľa článku 50 ods. 1 na pozastavenie alebo stiahnutie finančného nástroja z obchodovania.

Článok 15

Vzťahy s tretími krajinami

1. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa ich investičné spoločnosti stretávajú pri ich usadení alebo pri poskytovaní investičných služieb a/alebo vykonávaní investičných činností v akejkoľvek tretej krajine.

2. Ak Komisia na základe správ predložených podľa odseku 1 dospeje k názoru, že tretia krajina neposkytla investičnej spoločnosti zo Spoločenstva efektívny prístup na trh porovnateľný s prístupom, ktoré poskytlo Spoločenstvo investičným spoločnostiam z tejto tretej krajiny, môže Komisia predložiť Rade návrhy na potrebný mandát na rokovania s cieľom získať porovnateľné konkurenčné príležitosti pre investičné spoločnosti zo Spoločenstva. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

3. Ak sa Komisia na základe informácií predložených podľa odseku 1 dospeje k názoru, že investičným spoločnostiam zo Spoločenstva nie je v tretej krajine poskytované vnútroštátne zaobchádzanie umožňujúce rovnaké konkurenčné príležitosti, aké sú dostupné pre domáce investičné spoločnosti, a že nie sú splnené podmienky efektívneho prístupu na trh, Komisia môže začať rokovania na nápravu tejto situácie.

Za okolností uvedených v prvom pododseku môže Komisia kedykoľvek v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 rozhodnúť, že okrem podnetu na začatie rokovaní príslušné orgány členských štátov musia obmedziť alebo pozastaviť platnosť svojich rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o povolenie, o ktorých nebolo rozhodnuté, ako aj budúcich žiadostí o povolenie a nadobudnutia účasti priamych alebo nepriamych materských spoločností, ktoré sa spravujú právnymi predpismi príslušnej tretej krajiny. Takéto obmedzenia alebo zrušenia sa nesmú uplatňovať na zriaďovanie dcérskych spoločností investičnými spoločnosťami, ktorým bolo udelené riadne povolenie v rámci Spoločenstva, alebo ich dcérskymi spoločnosťami alebo na nadobúdanie podielov v investičných spoločnostiach zo Spoločenstva takýmito spoločnosťami alebo dcérskymi spoločnosťami. Doba trvania týchto opatrení nesmie prekročiť tri mesiace.

Pred uplynutím trojmesačného obdobia uvedeného v druhom pododseku a vzhľadom na výsledky rokovaní môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 rozhodnúť o predĺžení platnosti týchto opatrení.

4. Ak Komisia usúdi, že nastala jedna zo situácií uvedených v odsekoch 2 a 3, členské štáty ju na jej žiadosť informujú:

a) o každej žiadosti o povolenie každej spoločnosti, ktorá je priamym alebo nepriamym dcérskym podnikom materského podniku, ktorý sa spravuje právom príslušnej tretej krajiny;

b) vždy, keď sú v súlade s článkom 10 ods. 3 informované, že takýto materský podnik chce získať účasť v investičnej spoločnosti zo Spoločenstva, v dôsledku čoho by sa táto spoločnosť stala jeho dcérskym podnikom.

Táto povinnosť o poskytovaní informácií zanikne vždy, keď sa dosiahne dohoda s príslušnou treťou krajinou, alebo keď sa prestanú uplatňovať opatrenia uvedené v druhom alebo treťom pododseku odseku 3.

5. Opatrenia prijaté podľa tohto článku musia byť v súlade so záväzkami Spoločenstva podľa všetkých bilaterálnych alebo multilaterálnych medzinárodných dohôd, ktoré upravujú začatie alebo vykonávanie činnosti investičných spoločností.

KAPITOLA II

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 16

Pravidelné preskúmanie podmienok pre počiatočné povolenie

1. Členské štáty nariadia, aby investičná spoločnosť povolená na ich území vždy spĺňala podmienky pre počiatočné povolenie ustanovené v kapitole I tejto hlavy.

2. Členské štáty nariadia, aby príslušné orgány stanovili vhodné metódy na monitorovanie, či investičné spoločnosti dodržiavajú svoju povinnosť podľa odseku 1. Nariadia, aby investičné spoločnosti oznámili príslušným orgánom všetky podstatné zmeny podmienok pre počiatočné povolenie.

3. V prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, môžu členské štáty povoliť príslušnému orgánu, aby delegoval administratívne, prípravné alebo pomocné úlohy týkajúce sa preskúmania podmienok pre počiatočné povolenie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 48 ods. 2

Článok 17

Všeobecná povinnosť týkajúca sa priebežného dohľadu

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány monitorovali činnosti investičných spoločností na posúdenie súladu s podmienkami výkonu činnosti ustanovenými v tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatnili vhodné opatrenia, ktoré umožnia príslušným orgánom získať informácie potrebné na posúdenie, či investičné spoločnosti dodržiavajú svoje povinnosti.

2. V prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú len investičné poradenstvo, môžu členské štáty povoliť príslušnému orgánu, aby delegoval administratívne, prípravné alebo pomocné úlohy týkajúce sa pravidelného monitorovania požiadaviek na činnosť v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 48 ods. 2

Článok 18

Konflikt záujmov

1. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, aby prijali všetky náležité opatrenia na identifikáciu vzájomného konfliktu záujmov, vrátane ich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov, alebo každej osoby s nimi priamo alebo nepriamo spojenej v rámci kontroly a ich klientov alebo medzi klientom a iným klientom, ktoré vzniknú počas poskytovania investičných a vedľajších služieb alebo pri ich kombinácii.

2. Ak organizačné alebo administratívne opatrenia uskutočnené investičnou spoločnosťou v súlade s článkom 13 ods. 3 na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú pri náležitom uvážení dostatočné na zabezpečenie toho, že riziku poškodenia záujmov klienta bude zabránené, investičná spoločnosť jasne oboznámi klienta so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutočnením obchodu v jeho mene.

3. Na zohľadnenie technického vývoja na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia na:

a) určenie opatrení, o ktorých by sa dalo odôvodnene predpokladať, že ich investičné spoločnosti prijmú na identifikáciu, zabránenie, zvládnutie a/alebo odhalenie konfliktu záujmov pri poskytovaní rôznych investičných a vedľajších služieb a ich kombinácií;

b) stanovenie vhodných kritérií na určenie druhov konfliktu záujmov, ktorých existencia by mohla poškodiť záujmy klientov alebo potenciálnych klientov investičnej spoločnosti.

Oddiel 2

Ustanovenia na zabezpečenie ochrany investora

Článok 19

Pravidlá výkonu činnosti pri poskytovaní investičných služieb klientom

1. Členské štáty nariadia, aby pri poskytovaní investičných služieb a/alebo v prípade potreby vedľajších služieb pre klientov investičná spoločnosť konala čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a dodržiavala najmä zásady uvedené v odsekoch 2 až 8.

2. Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktorú adresujú investičné spoločnosti klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jasné, priehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia sa musí dať ako taká jasne identifikovať.

3. Klientom alebo potenciálnym klientom sa musia poskytnúť potrebné informácie v zrozumiteľnej forme o:

- investičnej spoločnosti a jej službách,

- finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách; to by malo zahŕňať príslušné poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo vzhľadom na konkrétne investičné stratégie,

- mieste výkonu a

- nákladoch a pridružených poplatkoch

tak, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne informovane prijať investičné rozhodnutia. Tieto informácie sa môžu poskytovať v štandardizovanej forme.

4. Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia musí investičná spoločnosť získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho typu produktu alebo služby, jeho finančnej situácie a jeho investičných cieľov tak, aby investičná spoločnosť mohla odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú preňho vhodné.

5. Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri poskytovaní iných investičných služieb ako sú uvedené v odseku 4, požiadali klienta alebo potenciálneho klienta, aby poskytol informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu alebo služby tak, aby investičná spoločnosť mohla posúdiť, či predpokladaná investičná služba alebo produkt sú pre klienta vhodné.

Ak sa investičná spoločnosť na základe informácií získaných podľa predchádzajúceho pododseku domnieva, že produkt alebo služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta vhodné, investičná spoločnosť klienta alebo potenciálneho klienta upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa predchádzajúceho pododseku, alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, investičná spoločnosť upozorní klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie neumožní spoločnosti určiť, či predpokladaná služba alebo produkt sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

6. Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam pri poskytovaní investičných služieb, ktoré pozostávajú iba z vykonávania a/alebo prijímania a postúpenia pokynov klienta s vedľajšími službami alebo bez nich, aby tieto investičné služby poskytli svojim klientom bez potreby získavania informácií alebo vykonania určenia vhodnosti produktu podľa odseku 5, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

- uvedené služby sa týkajú akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov (okrem tých dlhopisov alebo dlhových cenných papierov, ktoré obsahujú derivát), PKIPCP a iných nekomplexných finančných nástrojov. Trh tretej krajiny sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky, ako sú ustanovené v hlave III. Komisia zverejní zoznam týchto trhov, ktoré sa majú posudzovať ako rovnocenné. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje,

- služba je poskytovaná na základe podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,

- klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby investičná spoločnosť posudzovala vhodnosť nástroja alebo služby, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú, a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných pravidiel výkonu činnosti; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,

- investičná spoločnosť dodržiava svoje povinnosti podľa článku 18.

7. Investičná spoločnosť vyhotoví záznam, ktorý musí obsahovať dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi spoločnosťou a klientom, ktoré uvádzajú práva a povinnosti strán a iné podmienky, za ktorých spoločnosť poskytne klientovi služby. Práva a povinnosti strán sa môžu ustanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

8. Klient musí dostať od investičnej spoločnosti príslušné správy o službe poskytovanej jej klientom. Tieto správy musia obsahovať v prípade potreby náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene klienta.

9. Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý už podlieha iným ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva alebo spoločným európskym normám týkajúcim sa úverových inštitúcií a spotrebiteľských úverov vzhľadom na posúdenie rizika pre klientov a/alebo požiadaviek na informácie, táto služba nepodlieha ďalším povinnostiam ustanoveným v tomto článku.

10. Na zabezpečenie potrebnej ochrany investorov a jednotného uplatňovania odsekov 1 až 8 Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby sa zabezpečilo dodržiavanie uvedených zásad investičnými spoločnosťami pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb ich klientom. Tieto vykonávacie opatrenia zohľadnia:

a) povahu služby ponúkanej alebo poskytovanej (služieb ponúkaných alebo poskytovaných) klientom alebo potenciálnemu klientovi pri zohľadnení druhu, cieľa, veľkosti a frekvencie transakcií;

b) povahu finančných nástrojov, ktoré sa ponúkajú alebo posudzujú;

c) drobný alebo profesionálny charakter klienta alebo potencionálnych klientov.

Článok 20

Poskytovanie služieb prostredníctvom inej investičnej spoločnosti

Členské štáty umožnia investičnej spoločnosti prijímajúcej pokyn na vykonanie investičných alebo vedľajších služieb v mene klienta prostredníctvom inej investičnej spoločnosti, aby sa spoľahla na informácie klienta oznámené touto inou investičnou spoločnosťou. Investičná spoločnosť, ktorá sprostredkuje inštrukcie zostáva zodpovedná za úplnosť a presnosť oznámenej informácie.

Investičnej spoločnosti, ktorá dostane inštrukciu na uskutočnenie služieb v mene klienta týmto spôsobom, sa tiež umožní spoľahnúť na všetky odporúčania v súvislosti so službou alebo transakciou, ktorú klientovi poskytla iná investičná spoločnosť. Investičná spoločnosť, ktorá sprostredkuje pokyny, zostáva zodpovedná za primeranosť poskytnutých odporúčaní alebo poradenstva klientovi.

Investičná spoločnosť, ktorá dostane pokyny klienta alebo prostredníctvom inej investičnej spoločnosti, zostáva zodpovedná za uskutočnenie služby alebo transakcie založenej na takýchto informáciách alebo odporúčaniach v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto hlavy.

Článok 21

Povinnosť vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta

1. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti prijali všetky náležité opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získali najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti, pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania, veľkosti, povahy alebo iných aspektov týkajúcej sa vykonania pokynu. Kedykoľvek však klient vydá konkrétny pokyn, investičná podľa konkrétneho pokynu.

2. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti prijali a uplatňovali účinné opatrenia na dosiahnutie súladu s odsekom 1. Členské štáty predovšetkým nariadia investičným spoločnostiam, aby ustanovili a zaviedli stratégiu vykonávania pokynov, ktorá im umožní, aby získali v prípade pokynov svojich klientov najlepší možný výsledok v súlade s odsekom 1.

3. Zásady vykonávania pokynov obsahujú pre každú triedu nástrojov informácie o rôznych miestach, kde investičná spoločnosť vykonáva pokyny svojich klientov, a činitele ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú investičnej spoločnosti získať získavať najlepší možný výsledok v prípade vykonávania pokynov klienta.

Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti poskytli príslušné informácie svojim klientom o svojej stratégii vykonávania pokynov. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti získali predchádzajúci súhlas svojich klientov so zásadami vykonávania pokynov.

Členské štáty nariadia, aby v prípade, keď stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu alebo MTF, investičná spoločnosť osobitne informovala svojich klientov o tejto možnosti. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti získali predchádzajúci výslovný súhlas svojich klientov pred pristúpením k vykonaniu ich pokynov mimo regulovaného trhu alebo MTF. Investičné spoločnosti môžu získať tento súhlas buď vo forme všeobecného súhlasu alebo na jednotlivé transakcie.

4. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti monitorovali účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a zásady vykonávania pokynov, aby identifikovali a v prípade potreby napravili nedostatky. Najmä musia pravidelne vyhodnocovať, či miesta výkonu zahrnuté do stratégie vykonávania pokynov umožňujú najlepší možný výsledok pre klienta, alebo či majú urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, aby oznámili klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie alebo zásady vykonávania pokynov.

5. Členské štáty vyžadujú od investičných spoločností, aby boli schopné preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonali ich pokyny v súlade so zásadami spoločnosti na ich vykonávanie.

6. Na zabezpečenie potrebnej ochrany pre investorov, spravodlivého a riadneho fungovania trhov a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1, 3 a 4 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

a) kritérií na určenie relatívnej závažnosti rôznych činiteľov, ktoré sa podľa odseku 1 môžu zohľadniť na určenie najlepšieho možného výsledku pri zohľadnení veľkosti a druhu pokynu a drobného alebo profesionálneho charakteru klienta;

b) činiteľov, ktoré investičná spoločnosť môže zohľadniť pri preskúmaní svojich opatrení na vykonávanie a okolností, za ktorých by mohli byť zmeny takýchto opatrení vhodné. Najmä činitele na určenie, ktoré miesta umožnia investičným spoločnostiam trvale získať najlepší možný výsledok v prípade vykonávania pokynov klienta;

c) povahy a rozsahu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom o ich zásadách vykonávania podľa odseku 3.

Článok 22

Pravidlá na spracovanie pokynu klienta

1. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, ktoré majú povolenie na vykonávanie pokynov v mene klientov, zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia rýchle, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu s ostatnými pokynmi klienta alebo obchodnými záujmami investičnej spoločnosti.

Tieto postupy alebo opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klienta vykonali podľa času ich prijatia investičnou spoločnosťou.

2. Členské štáty nariadia, aby v prípade limitovaných pokynov klienta týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, investičné spoločnosti prijali, pokiaľ klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu. Členské štáty môžu rozhodnúť, že investičná spoločnosť splní túto povinnosť postúpením limitovaného pokynu klienta na regulovaný trh a/alebo MTF. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn, ktorý je veľký v porovnaní so štandardnou trhovou veľkosťou určenou podľa článku 44 ods. 2

3. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu investorov a spravodlivé a riadne fungovanie trhov zohľadňovali technický vývoj na finančných trhoch, a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré stanovia:

a) podmienky a povahu postupov a opatrení, ktoré umožnia rýchle, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta, a situácie alebo druhy transakcií, v prípade ktorých sa investičné spoločnosti môžu odôvodnene odkloniť od rýchleho vykonania, aby získali výhodnejšie podmienky pre klienta.

b) rôzne metódy, na základe ktorých sa môže posúdiť, či investičná spoločnosť dodržala svoju povinnosť zverejniť na trhu limitovaný pokyn klienta, ktorý sa nedal ihneď vykonať.

Článok 23

Povinnosti investičných spoločností pri ustanovení viazaných sprostredkovateľov

1. Členské štáty môžu rozhodnúť, že umožnia investičnej spoločnosti ustanoviť viazaných sprostredkovateľov na propagáciu služieb investičnej spoločnosti, vyhľadávanie obchodov alebo prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a službami ponúkanými touto investičnou spoločnosťou.

2. Členské štáty nariadia, aby v prípade, keď sa investičná spoločnosť rozhodne ustanoviť viazaného sprostredkovateľa, zostala úplne a bezpodmienečne zodpovedná za každú činnosť alebo zanedbanie zo strany viazaného sprostredkovateľa a pri konaní v mene spoločnosti. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti zabezpečili, aby viazaný sprostredkovateľ pri kontaktovaní klienta alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom uviedol, v akom je postavení a akú spoločnosť zastupuje.

Členské štáty môžu v súlade s článkom 13 ods. 6, 7 a 8 povoliť viazaným sprostredkovateľom registrovaným na ich území nakladať s peniazmi klientov a/alebo s finančnými nástrojmi v mene a pod úplnou zodpovednosťou investičnej spoločnosti, za ktorú konajú v rámci ich územia alebo v prípade cezhraničnej operácie na území členského štátu, ktorý povoľuje viazanému sprostredkovateľovi nakladať s peniazmi klientov.

Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti monitorovali činnosti svojich viazaných sprostredkovateľov tak, aby zabezpečili neustále dodržiavanie tejto smernice pri konaní cez viazaných sprostredkovateľov.

3. Členské štáty, ktoré rozhodnú, že povolia investičným spoločnostiam ustanoviť viazaných sprostredkovateľov, zriadia verejný register. Viazaní sprostredkovatelia sa zapíšu do verejného registra v členskom štáte, kde sú usadení.

Ak členský štát, v ktorom je viazaný sprostredkovateľ usadený, rozhodol v súlade s odsekom 1 nepovoliť investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie ich príslušnými orgánmi, ustanoviť viazaných sprostredkovateľov, títo viazaní sprostredkovatelia sa zapíšu u príslušného orgánu domovského členského štátu investičnej spoločnosti, v mene ktorej konajú.

Členský štát zabezpečí, aby viazaní sprostredkovatelia boli iba vtedy zapísaní do verejného registra, ak sa preukázalo, že majú dostatočne dobrú povesť a majú dostatočné všeobecné, obchodné a profesionálne znalosti, aby vedeli klientovi alebo potenciálnemu klientovi správne oznámiť všetky zodpovedajúce informácie týkajúce sa navrhovanej služby.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že investičné spoločnosti môžu preveriť, či viazaní sprostredkovatelia, ktorí boli ustanovení, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné znalosti podľa tretieho pododseku.

Register sa musí pravidelne aktualizovať. Bude verejne prístupný k nahliadnutiu.

4. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti ustanovujúce viazaných sprostredkovateľov prijali primerané opatrenia, aby zabránili všetkým negatívnym vplyvom, ktoré by mohli mať aktivity viazaného sprostredkovateľa, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, na činnosti vykonávané viazaným sprostredkovateľom v mene investičnej spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť príslušným orgánom, aby spolupracovali s investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami, ich združeniami a inými subjektami pri registrovaní viazaných sprostredkovateľov a pri monitorovaní plnenia požiadaviek odseku 3 viazanými sprostredkovateľmi. Viazaných sprostredkovateľov môže registrovať najmä investičná spoločnosť, úverová inštitúcia alebo ich združenia a iné subjekty pod dohľadom príslušného orgánu.

5. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti ustanovili iba viazaných sprostredkovateľov, ktorí sú zapísaní vo verejných registroch podľa odseku 3.

6. Členské štáty môžu pre viazaných sprostredkovateľov v rámci svojej jurisdikcie ustanoviť prísnejšie požiadavky, ako sú ustanovené v tomto článku, alebo doplniť ďalšie požiadavky.

Článok 24

Transakcie vykonané s oprávnenými protistranami

1. Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti s povolením na vykonávanie pokynov v mene klientov a/alebo obchodovanie na vlastný účet a/alebo prijímanie a postúpenie pokynov, mohli začať alebo uzavrieť transakcie s oprávnenými protistranami bez povinnosti dodržiavať povinnosti podľa článkov 19, 21 a 22 ods. 1 vzhľadom na tieto transakcie alebo vzhľadom na akúkoľvek vedľajšiu službu priamo spojenú s týmito transakciami.

2. Členské štáty uznajú ako oprávnené protistrany na účely tohto článku investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, poisťovne, PKIPCP a ich správcovské spoločnosti, penzijné fondy a ich správcovské spoločnosti, iné finančné inštitúcie povolené alebo regulované podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva členského štátu, podniky vyňaté z uplatňovania tejto smernice podľa článku 2 ods. 1 písm. k) a 1), národné vlády a ich príslušné úrady, vrátane orgánov verejnej moci, ktoré spravujú verejný dlh, centrálne banky a nadnárodné organizácie.

Klasifikáciou ako oprávnená protistrana podľa prvého pododseku nie je dotknuté právo takýchto subjektov požadovať buď všeobecne, alebo pri jednotlivých obchodoch, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s klientmi, ktorých obchody s investičnými spoločnosťami podliehajú článkom 19, 21 a 22.

3. Členské štáty môžu tiež uznať za oprávnené protistrany iné podniky spĺňajúce vopred určené primerané požiadavky vrátane kvantitatívnych prahových hodnôt. V prípade transakcie, keď sa potencionálne protistrany spravujú rôznymi právnymi poriadkami, investičná spoločnosť musí zohľadniť štatút druhého podniku, ktorý je stanovený na základe právnych predpisov alebo opatrení členského štátu, v ktorom je podnik usadený.

Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť pri uzavretí transakcie v súlade s odsekom 1 s takýmito podnikmi získala výslovné potvrdenie od potencionálnej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Členské štáty povolia investičnej spoločnosti, aby získala toto potvrdenie buď vo forme všeobecného súhlasu, alebo na jednotlivé transakcie.

4. Členské štáty môžu uznať za oprávnené protistrany subjekty tretej krajiny rovnocenné s tými kategóriami subjektov, ktoré sú stanovené v odseku 2.

Členské štáty môžu tiež uznať za oprávnené protistrany podniky tretej krajiny také, ako sú uvedené v odseku 3, za rovnakých podmienok a podľa rovnakých požiadaviek, ako je ustanovené v odseku 3.

5. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovania odsekov 2, 3 a 4 vzhľadom na meniace sa trhové praktiky a na umožnenie efektívnej činnosti jednotného trhu Komisia môže prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré definujú:

a) postupy v prípade žiadosti o zaobchádzanie ako s klientmi podľa odseku 2;

b) postupy na získanie výslovného potvrdenia od potencionálnych protistrán podľa odseku 3;

c) dopredu určené primerané požiadavky vrátane kvantitatívnych prahových hodnôt, ktoré by umožnili podniku, aby sa považoval za oprávnenú protistranu podľa odseku 3.

O d d i e l 3

Priehľadnosť trhu a integrita

Článok 25

Povinnosť zachovať integritu trhov, oznamovať transakcie a uchovávať záznamy

1. Bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie zodpovedností za uplatňovanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [21], členské štáty zabezpečia primerané opatrenia, ktoré umožnia príslušnému orgánu monitorovať aktivity investičných spoločností na zabezpečenie toho, aby konali čestne, spravodlivo a profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu.

2. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, aby aspoň päť rokov uchovávali pre príslušný orgán príslušné údaje týkajúce sa všetkých transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré uskutočnili bez ohľadu na to, či na vlastný účet alebo v mene klienta. V prípade transakcií uskutočnených v mene klientov záznamy musia obsahovať všetky informácie a údaje o identite klienta a informácie požadované podľa smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí [22].

3. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, ktoré vykonávajú transakcie s akýmikoľvek finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, oznamovať údaje o takýchto transakciách príslušnému orgánu čo najskôr a najneskôr na záver nasledujúceho pracovného dňa. Táto povinnosť sa uplatní bez ohľadu na to, či sa takéto transakcie uskutočnili alebo neuskutočnili na regulovanom trhu.

Príslušné orgány v súlade s článkom 58 zavedú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu, v prípade týchto finančných nástrojov tiež dostával tieto informácie.

4. Správy musia obsahovať najmä údaje o názvoch a počte kúpených alebo predaných nástrojov, objeme, dátumoch a čase vykonania, cenách transakcií a spôsoboch identifikácie dotknutej investičnej spoločnosti.

5. Členské štáty tiež zabezpečia, aby správy vypracovala pre príslušný orgán buď samotná investičná spoločnosť, tretia strana konajúca v jej mene alebo systém párovania obchodov alebo oznamovací systém schválený príslušným orgánom alebo regulovaným trhom alebo MTF, cez systémy ktorého sa transakcia uzavrela. Ak sa transakcie oznamujú priamo príslušnému orgánu prostredníctvom regulovaného trhu, MTF alebo systémom párovania obchodov alebo oznamovacieho systému schváleného príslušným orgánom, môže sa upustiť od povinnosti pre investičné spoločnosti ustanovenej v odseku 3.

6. Ak sú v súlade s článkom 32 ods. 7 správy uvedené podľa tohto článku postupované príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, tento postúpi tieto informácie príslušným orgánom domovského členského štátu investičnej spoločnosti, pokiaľ sa nerozhodnú, že tieto informácie nechcú dostávať.

7. Na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia na ochranu integrity trhu modifikovali s ohľadom na technický vývoj na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 až 5, môže Komisia prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré definujú metódy a opatrenia na oznamovanie finančných transakcií, formy a obsahu týchto správ a kritériá na definíciu príslušného trhu v súlade s odsekom 3.

Článok 26

Monitorovanie dodržiavania s pravidlami MTF a iných právnych povinností

1. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF zaviedli a udržiavali účinné opatrenia a postupy na príslušnom MTF na pravidelné monitorovanie dodržiavania jeho pravidiel jeho užívateľmi. Investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF musia monitorovať transakcie uskutočnené ich užívateľmi podľa ich systémov na identifikáciu porušení týchto pravidiel, narušovaní podmienok obchodovania alebo správania, ktoré môže zahŕňať zneužívanie trhu.

2. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam a organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF, aby oznamovali príslušnému orgánu závažné porušenia svojich pravidiel alebo narušovanie podmienok obchodovania alebo správanie, ktoré môže zahŕňať zneužívanie trhu. Členské štáty tiež nariadia investičným spoločnostiam a organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF, aby bezodkladne poskytli príslušné informácie orgánu príslušnému na vyšetrovanie a stíhanie zneužívania trhu a poskytli dostatočnú pomoc tomuto orgánu pri vyšetrovaní a stíhaní zneužívania trhu, ktoré sa vyskytlo v jeho systémoch alebo prostredníctvom nich.

Článok 27

Povinnosť investičných spoločností zverejňovať záväzné kotácie

1. Členské štáty nariadia systematickým internalizátorom s akciami, aby zverejňovali záväzné kotácie tých akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pre ktoré sú systematickými internalizátormi a pre ktoré existuje likvidný trh. V prípade akcií, pre ktoré neexistuje likvidný trh, systematickí internalizátori zverejnia kotácie svojim klientom na požiadanie.

Ustanovenia tohto článku sa uplatnia na systematických internalizátorov pri vykonávaní pokynov v objemoch do štandardnej trhovej veľkosti. Systematickí internalizátori, ktorí obchodujú len s objemami nad štandardnou trhovou veľkosťou, nepodliehajú ustanoveniam tohto článku.

Systematickí internalizátori môžu rozhodnúť o objeme alebo objemoch, pri ktorých budú kótovať. V prípade konkrétnej akcie musí každá kotácia zahŕňať záväznú nákupnú a/alebo predajnú cenu alebo ceny pre objem alebo objemy, ktoré by mohli byť do štandardnej trhovej veľkosti v prípade triedy akcií, do ktorej akcie patria. Cena alebo ceny musia tiež zohľadňovať prevládajúce trhové podmienky v prípade tejto akcie.

Akcie sa musia zoskupiť do tried na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu pre túto akciu. Štandardná trhová veľkosť pre každú triedu akcií je objem predstavujúci hodnotu aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu pre akcie patriace do jednotlivých tried akcií.

Trh pre každú akciu pozostáva zo všetkých pokynov vykonaných v Európskej únii s touto akciou okrem tých, ktoré sú veľké v porovnaní so štandardnou trhovou veľkosťou pre túto akciu.

2. Príslušný orgán najdôležitejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu v zmysle článku 25, stanoví pre každú akciu najmenej raz za rok na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie triedu akcií, do ktorej patrí. Táto informácia sa prístupní všetkým účastníkom trhu.

3. Systematickí internalizátori pravidelne a priebežne zverejňujú svoje kotácie počas zvyčajných obchodných hodín. Sú oprávnení kedykoľvek aktualizovať svoje kotácie. V prípade neobvyklých trhových podmienok tiež môžu zrušiť svoje kotácie.

Kotácia sa zverejní spôsobom, ktorý je ľahko dostupný ostatným účastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.

Systematickí internalizátori pri plnení ustanovení uvedených v článku 21 vykonávajú pokyny, ktoré dostanú od svojich drobných klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré sú systematickými internalizátormi pri kótovaných cenách v čase prijatia pokynu.

Systematickí internalizátori musia vykonať pokyny, ktoré dostanú od svojich profesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre ktoré sú systematickými internalizátormi pri kótovanej cene v čase prijatia pokynu. V odôvodnených prípadoch však môžu vykonať tieto pokyny za lepšiu cenu za predpokladu, že táto cena spadá do zverejneného rozsahu, ktorý je blízky trhovým podmienkam, a za predpokladu, že objem pokynov je väčší ako obvyklý objem uskutočňovaný drobným investorom.

Okrem toho systematickí internalizátori môžu vykonať pokyny, ktoré dostanú od svojich profesionálnych klientov za ceny odlišné, ako sú nimi kótované bez povinnosti splnenia podmienok ustanovených v štvrtom pododseku v prípade transakcií, kde je vykonanie s niektorými cennými papiermi súčasťou jednej transakcie alebo v prípade pokynov, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena.

Ak systematickí internalizátori, ktorí kótujú iba jednu kotáciu, alebo ktorých najvyššia kotácia je nižšia ako štandardná trhová veľkosť, prijmú pokyn klienta s objemom väčším ako je kótovaný objem, ale nižším ako štandardná trhová veľkosť, sa môžu rozhodnúť, že vykonajú tú časť pokynu, ktorá presahuje ich kótovaný objem za podmienky, že sa vykoná za kótovanú cenu, ibaže je podľa podmienok predchádzajúcich dvoch pododsekov povolené inak. Ak systematický internalizátor kótuje v rozličných objemoch a prijme pokyn medzi týmito objemami, ktoré si vyberie na vykonanie, vykoná pokyn za jednu z kótovaných cien v súlade s ustanoveniami článku 22 s výnimkou ak je podľa podmienok predchádzajúcich dvoch pododsekov povolené inak.

4. Príslušné orgány preveria, či:

a) investičné spoločnosti pravidelne aktualizujú nákupné a/alebo predajné ceny zverejnené v súlade s odsekom 1 a zachovávajú ceny, ktoré zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky;

b) investičné spoločnosti spĺňajú podmienky na zlepšenie ceny ustanovené v štvrtom pododseku odseku 3.

5. Systematickí internalizátori sa môžu na základe svojej obchodnej stratégie a objektívnym nediskriminačným spôsobom rozhodnúť, ktorým investorom poskytnú prístup k svojim kotáciám. Na tento účel stanovia jasné kritériá upravujúce prístup k svojim kotáciám. Systematickí internalizátori môžu odmietnuť uzavrieť alebo ďalej pokračovať v obchodnom vzťahu s investormi na základe obchodných úvah, ako je bonita investora, riziko protistrany a konečné vyrovnanie transakcie.

6. Na obmedzenie rizika, že sa od rovnakého klienta nahromadia viacnásobné transakcie, môžu systematickí internalizátori obmedziť nediskriminačným spôsobom počet transakcií od rovnakého klienta, ktoré uzavrú za zverejnených podmienok. Tiež sa im umožní, aby nediskriminačným spôsobom a v súlade s ustanoveniami článku 22 obmedzili celkové množstvo transakcií od rôznych klientov v rovnakom čase za predpokladu, že to bude prípustné, iba ak počet a/alebo objem pokynov žiadaných od klientov značne presiahne normu.

7. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 až 6 spôsobom, ktorý podporuje efektívne oceňovanie akcií a maximalizuje možnosť investičných spoločností na získanie najlepších obchodných podmienok pre svojich klientov, prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré:

a) stanovia kritériá na uplatnenie odsekov 1 a 2;

b) stanovia kritériá určujúce, kedy je kotácia pravidelne a priebežne zverejňovaná a ľahko dostupná, ako aj prostriedky, s ktorými investičné spoločnosti môžu splniť svoju povinnosť zverejniť svoje kotácie, ktoré zahrnú tieto možnosti:

i) prostredníctvom zariadení akéhokoľvek regulovaného trhu, ktorý prijal príslušný nástroj na obchodovanie;

ii) prostredníctvom služieb tretej strany;

iii) prostredníctvom vlastných opatrení;

c) stanovia všeobecné kritériá na určenie tých transakcií, pri ktorých je vykonanie s niekoľkými cennými papiermi súčasťou jednej transakcie alebo pokynov, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena;

d) stanovia všeobecné kritériá pre určenie, čo sa môže považovať za neobvyklé trhové situácie, ktoré umožňujú stiahnutie kotácií, ako aj podmienky na aktualizáciu kotácií;

e) stanovia kritériá na určenie, čo je objem obvykle uskutočňovaný drobným investorom;

f) stanovia kritériá na určenie, čo predstavuje značné presiahnutie normy podľa odseku 6;

g) stanovia kritériá na určenie, kedy ceny spadajú do zverejneného rozsahu, ktorý je blízky trhovým podmienkam.

Článok 28

Zverejňovanie investičnými spoločnosťami po obchodovaní

1. Členské štáty nariadia prinajmenšom, aby investičné spoločnosti, ktoré buď na svoj účet, alebo v mene klientov uzavierajú transakcie s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu, mimo regulovaného trhu alebo MTF, zverejnili objem a cenu týchto transakcií a čas, kedy boli uzavreté. Táto informácia sa musí zverejniť čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je ľahko dostupný ostatným účastníkom trhu.

2. Členské štáty nariadia, aby informácie, ktoré sa zverejňujú v súlade s odsekom 1 a časové lehoty, v ktorých sú zverejňované, zodpovedali požiadavkám prijatým podľa článku 45. Ak opatrenia prijaté podľa článku 45 ustanovujú odklad oznámenia v prípade určitých kategórií transakcií s akciami, táto možnosť sa primerane uplatní tieto transakcie, keď sú uskutočnené mimo regulovaných trhov alebo MTF.

3. Na zabezpečenie priehľadného a riadneho fungovania trhov a jednotného uplatňovania odseku 1 Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré:

a) stanovia prostriedky, pomocou ktorých investičné spoločnosti môžu splniť svoje povinnosti podľa odseku 1 vrátane týchto možností:

i) prostredníctvom zariadení akéhokoľvek regulovaného trhu, ktorý prijal príslušný nástroj na obchodovanie, alebo prostredníctvom zariadení MTF, na ktorých sa obchoduje s príslušnou akciou;

ii) prostredníctvom služieb tretej strany;

iii) prostredníctvom vlastných opatrení;

b) upresnia uplatňovanie povinnosti podľa odseku 1 na transakcie zahŕňajúce používanie akcií na účely záruky, pôžičky alebo iné účely, keď je výmena akcií určená inými faktormi, ako je súčasné trhové ocenenie akcie.

Článok 29

Požiadavky na priehľadnosť pred obchodovaním v prípade MTF

1. Členské štáty nariadia prinajmenšom, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF zverejnili aktuálnu nákupnú a predajnú cenu a veľkosť záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré sa propagujú prostredníctvom ich systémov, týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto informácie zverejnili na základe primeraných obchodných podmienok a priebežne počas zvyčajných obchodných hodín.

2. Členské štáty umožnia príslušným orgánom, aby mohli upustiť od povinnosti zverejniť informácie uvedené v odseku 1 v prípade investičných spoločností alebo organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF vychádzajúc z trhového modelu alebo druhu alebo veľkosti pokynov v prípadoch definovaných v súlade s odsekom 3. Príslušné orgány musia mať najmä možnosť upustiť od tejto povinnosti v prípade transakcií, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní so štandardným trhovým rozsahom v prípade pri danej akcii alebo triede akcií.

3. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

a) rozsahu nákupných a predajných cien alebo kotácií určitého tvorcu trhu a veľkosti záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré sa majú zverejniť;

b) rozsahu alebo druhu pokynov, v prípade ktorých sa môže upustiť od zverejnenia pred obchodovaním podľa odseku 2;

c) trhového modelu, v prípade ktorého sa môže upustiť od zverejnenia pred obchodovaním podľa odseku 2, a najmä vhodnosti tejto povinnosti pre metódy obchodovania používané na MTF, ktorý uzatvára transakcie podľa svojich pravidiel s odvolaním sa na ceny stanovené mimo systémov MTF alebo periodickou aukciou.

Okrem prípadov odôvodnených osobitnou povahou MTF musí byť obsah týchto vykonávacích opatrení rovnaký ako vykonávacích opatrení ustanovených v článku 44 pre regulované trhy.

Článok 30

Požiadavky na priehľadnosť po obchodovaní v prípade MTF

1. Členské štáty nariadia prinajmenšom, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF zverejnili cenu, objem a čas transakcií uskutočnených v rámci ich systémov s akciami, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Členské štáty nariadia, aby sa údaje o všetkých takýchto transakciách zverejnili čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok. Táto požiadavka sa nevzťahuje na údaje o obchodoch uskutočnených na MTF, ktoré sa zverejnili prostredníctvom systémov regulovaného trhu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol povoliť investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF odklad uverejnenia údajov o transakciách vychádzajúc z ich druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány môžu najmä povoliť odklad uverejnenia v prípade transakcií, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní so štandardným trhovým rozsahom pri danej akcii alebo triede akcií. Členské štáty nariadia MTF, aby získali predchádzajúci súhlas od príslušného orgánu na navrhované opatrenia na odloženie uverejnenia o obchodovaní a nariadia, aby tieto opatrenia boli jasne oznámené účastníkom trhu a investujúcej verejnosti.

3. Na zabezpečenie efektívneho a riadneho fungovania finančných trhov a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

a) rozsahu a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť;

b) podmienok, za ktorých investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF môžu odložiť zverejnenie údajov o obchodoch, a kritérií, ktoré sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre ktoré transakcie sa na základe ich rozsahu alebo druhu príslušnej akcie povoľuje odklad uverejnenia.

Okrem prípadov odôvodnených osobitnou povahou MTF musí byť obsah týchto vykonávacích opatrení rovnaký ako obsah vykonávacích opatrení ustanovených v článku 45 pre regulované trhy.

KAPITOLA III

PRÁVA INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Článok 31

Sloboda poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby každá investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie a ktorá je pod dohľadom príslušných orgánov iného členského štátu v súlade s touto smernicou a v prípade úverových inštitúcií v súlade so smernicou 2000/12/ES, mohla slobodne vykonávať investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby na ich území za podmienky, že sa na takéto služby a činnosti vzťahuje jej povolenie. Vedľajšie služby sa môžu poskytovať výlučne spolu s investičnou službou a/alebo činnosťou.

Členské štáty neuložia v oblasti predmetu úpravy tejto smernice žiadne ďalšie požiadavky na takúto investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu.

2. Každá investičná spoločnosť, ktorá má v úmysle poskytovať služby alebo činnosti na území iného členského štátu po prvýkrát, alebo ktorá má v úmysle zmeniť rozsah takto poskytovaných služieb a činností, musí príslušnému orgánu vo svojom domovskom členskom štáte oznámiť tieto informácie:

a) členský štát, v ktorom zamýšľa pôsobiť,

b) obchodný plán uvádzajúci najmä investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré má v úmysle vykonávať, a či má v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov na území členských štátov, v ktorých má v úmysle poskytovať služby.

Ak má investičná spoločnosť v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov, príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu a v rámci primeranej lehoty oznámi totožnosť viazaných sprostredkovateľov, ktorých má investičná spoločnosť v úmysle používať v tomto členskom štáte. Hostiteľský členský štát môže takéto informácie zverejniť.

3. Príslušný orgán domovského členského štátu odovzdá informácie do jedného mesiaca od ich prijatia príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 56 ods. 1 Investičná spoločnosť môže potom začať poskytovať príslušnú investičnú službu alebo služby v hostiteľskom členskom štáte.

4. Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 2 investičná spoločnosť písomne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o týchto zmenách.

5. Členské štáty bez ďalšej právnej alebo administratívnej požiadavky povolia investičným spoločnostiam a organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF z iných členských štátov poskytovať príslušné zariadenia na svojom území tak, aby sa umožnil prístup a používanie ich systémov diaľkovými používateľmi alebo účastníkmi usadenými na ich území.

6. Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorý prevádzkuje MTF, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať takéto zariadenia. Príslušný orgán domovského členského štátu MTF oznámi do jedného mesiaca túto informáciu členskému štátu, v ktorom má MTF v úmysle poskytovať takéto systémy.

Príslušný orgán domovského členského štátu MTF oznámi na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu MTF a v rámci primeranej doby identitu členov alebo účastníkov MTF zriadených v tomto členskom štáte.

Článok 32

Zriadenie pobočky

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby mohli poskytovať na ich území v súlade s touto smernicou a smernicou 2000/12/ES prostredníctvom zriadenia pobočky za podmienky, že sa na tieto služby a činnosti vzťahuje povolenie udelené investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcii v domovskom členskom štáte. Vedľajšie služby sa môžu poskytovať výlučne spolu s investičnou službou a/alebo činnosťou.

Členské štáty neuložia na organizáciu a činnosť pobočky v oblasti predmetu pôsobnosti tejto smernice žiadne ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú povolené podľa odseku 7.

2. Členské štáty nariadia, aby každá investičná spoločnosť, ktorá má záujem zriadiť pobočku na území iného členského štátu, najprv informovala príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytla mu tieto informácie:

a) členský štát, na území ktorého plánuje založiť pobočku;

b) obchodný plán, v ktorom sa okrem iného uvedú investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú ponúkať a organizačnú štruktúru pobočky, a uvedie sa, či má pobočka v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov;

c) adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej je možné získavať dokumenty;

d) mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.

Ak investičná spoločnosť používa viazaného sprostredkovateľa usadeného v členskom štáte mimo jej domovského členského štátu, takýto viazaný sprostredkovateľ sa považuje za pobočku a podlieha ustanoveniam tejto smernice vzťahujúcim sa na pobočky.

3. Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybniť primeranosť administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie investičnej spoločnosti po zohľadnení plánovaných činností, do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 56 ods. 1 a následne informuje dotknutú investičnú spoločnosť.

4. Okrem informácií uvedených v odseku 2 oznámi príslušný orgán domovského členského štátu príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o schválenom systéme náhrad, ktorého je investičná spoločnosť členom v súlade so smernicou 97/9/ES. V prípade zmeny údajov príslušný orgán domovského členského štátu následne informuje príslušný orgán hostiteľského štátu.

5. Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi príslušnej investičnej spoločnosti dôvody svojho odmietnutia do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií.

6. Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie od hostiteľského členského štátu nebolo uskutočnené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia príslušným orgánom domovského členského štátu, môže byť pobočka zriadená a začať činnosť.

7. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa pobočka nachádza, je povinný zabezpečiť, aby služby poskytované pobočkou na jeho území boli v súlade s povinnosťami ustanovenými v článkoch 19, 21, 22, 25, 27 a 28 a s opatreniami prijatými podľa nich.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa pobočka nachádza, má právo preskúmať opatrenia prijaté pobočkou a žiadať také zmeny, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na to, aby umožnili príslušnému orgánu uplatniť povinnosti podľa článkov 19, 21, 22, 25, 27 a 28 a opatrenia prijaté podľa nich v súvislosti so službami a/alebo činnosťami poskytovanými pobočkou na jeho území.

8. Každý členský štát nariadi, aby v prípade, keď investičná spoločnosť povolená v inom členskom štáte zriadi pobočku na jeho území, príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti mohol pri výkone svojich právomocí a po informovaní príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, vykonávať v takejto pobočke kontroly na mieste.

9. V prípade zmeny akýchkoľvek informácií oznámených v súlade s odsekom 2 podá investičná spoločnosť písomné oznámenie o tejto zmene príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu tiež informuje o tejto zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

Článok 33

Prístup na regulované trhy

1. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti z iných členských štátov, ktoré majú povolenie vykonávať pokyny klientov alebo obchodovať na vlastný účet, mali právo na členstvo alebo mali prístup na regulované trhy na ich území na základe ktoréhokoľvek z týchto opatrení:

a) priamo zriadením pobočiek v hostiteľskom členskom štáte;

b) tak, že sa stanú diaľkovými členmi, alebo budú mať prístup na diaľku k regulovanému trhu bez toho, aby museli byť usadené v domovskom členskom štáte regulovaného trhu, kde postupy obchodovania a systémy príslušného trhu nevyžadujú fyzickú prítomnosť na uzavretie transakcií na trhu.

2. Členské štáty nesmú investičným spoločnostiam uplatňujúcim právo na základe odseku 1 uložiť ďalšie regulačné alebo administratívne požiadavky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou.

Článok 34

Prístup k zariadeniam centrálnej protistrany, zúčtovania a vyrovnania a právo určiť systém vyrovnania

1. Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti z iného členského štátu mali právo prístupu k zariadeniam centrálnej protistrany, zúčtovania a vyrovnania na ich územiach na účely finalizácie alebo zabezpečenia finalizácie transakcií s finančnými nástrojmi.

Členské štáty nariadia, aby prístup týchto investičných spoločností k takýmto zariadeniam podliehal rovnakým nediskriminačným, priehľadným a objektívnym kritériám, ako sa uplatňujú na miestnych účastníkov. Členské štáty nesmú obmedziť používanie týchto zariadení na zúčtovanie a vyrovnanie transakcií s finančnými nástrojmi uskutočnenými na regulovanom trhu alebo MTF na ich území.

2. Členské štáty nariadia, aby regulované trhy na ich území ponúkli všetkých svojim členom alebo účastníkom právo určiť systém vyrovnania transakcií s finančnými nástrojmi uskutočnenými na tomto regulovanom trhu za predpokladu:

a) že takéto prepojenia a dojednania medzi určenými systémami vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom alebo zariadením sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie účinného a hospodárneho vyrovnania príslušnej transakcie; a

b) súhlasu príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad regulovaným trhom, ktorého technické podmienky na vyrovnanie transakcií uzavretých na regulovanom trhu cez iný systém vyrovnania ako bol určený regulovaným trhom, sú také, že umožňujú hladké a riadne fungovanie finančných trhov.

Týmto hodnotením príslušného orgánu regulovaného trhu nie sú dotknuté právomoci národných centrálnych bánk ako dozorných orgánov nad systémami vyrovnania alebo iných orgánov dohľadu nad takýmito systémami. Príslušný orgán zohľadní dozor/dohľad, ktorý už tieto inštitúcie vykonávajú, aby zabránili duplicite kontroly.

3. Právami investičných spoločností podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknuté právo prevádzkovateľov systémov centrálnej protistrany, zúčtovania alebo vyrovnania na základe oprávnených obchodných dôvodov odmietnuť sprístupnenie požadovaných služieb.

Článok 35

Ustanovenia týkajúce sa systémov centrálnej protistrany, zúčtovania a vyrovnania v prípade MTF

1. Členské štáty nesmú brániť investičným spoločnostiam a organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF uzatvárať príslušné dohody s centrálnou protistranou alebo zúčtovacím strediskom a systémom vyrovnania iného členského štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie a/alebo vyrovnanie niektorých alebo všetkých obchodov uzavretých účastníkmi trhu v ich systémoch.

2. Príslušný orgán investičných spoločností a organizátori trhu prevádzkujúci MTF nesmú brániť použitiu centrálnej protistrany, zúčtovacích domov a/alebo systémov vyrovnania v inom členskom štáte okrem prípadu, keď je to dokázateľne potrebné na zachovanie riadneho fungovania tohto MTF, a pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania ustanovené v článku 34 ods. 2

Aby sa zabránilo nenáležitej duplicite kontroly, príslušný orgán zohľadní dozor/dohľad nad systémom zúčtovania a vyrovnania, ktorý už vykonávajú národné centrálne banky ako dozorné orgány nad systémami zúčtovania a vyrovnania alebo iné orgány dohľadu s právomocami v takýchto systémoch.

HLAVA III

REGULOVANÉ TRHY

Článok 36

Povolenie a rozhodné právo

1. Členské štáty vyhradia povolenie pre regulovaný trh iba pre tie systémy, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto hlavy.

Povolenie pre regulovaný trh sa udelí, iba ak sa príslušný orgán presvedčí, že organizátor trhu a aj systémy regulovaného trhu spĺňajú aspoň požiadavky stanovené v tejto hlave.

V prípade regulovaného trhu, ktorý je právnickou osobou a je riadený a prevádzkovaný iným organizátorom trhu, ako je samotný regulovaný trh, členské štáty ustanovia, ako sa rôzne povinnosti uložené organizátorovi trhu podľa tejto smernice majú rozdeliť medzi regulovaný trh a organizátora trhu.

Organizátor regulovaného trhu poskytne všetky informácie, vrátane obchodného plánu, v ktorom sa okrem iného uvedú druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra potrebné na to, aby sa príslušný orgán mohol presvedčiť, či regulovaný trh uskutočnil v dobe začatia povoľovacieho konania všetky potrebné opatrenia na dodržanie svojich povinností podľa ustanovení tejto hlavy.

2. Členské štáty nariadia, aby organizátor regulovaného trhu vykonával úlohy týkajúce sa organizácie a činnosti regulovaného trhu pod dohľadom príslušného orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne preskúmavali súlad regulovaných trhov s ustanoveniami tejto hlavy. Zabezpečia tiež, aby príslušné orgány monitorovali, či regulované trhy vždy spĺňajú podmienky pre počiatočné povolenie ustanovené v tejto hlave.

3. Členské štáty zabezpečia, aby organizátor trhu bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby regulovaný trh, ktorý riadi, spĺňal všetky požiadavky podľa tejto hlavy.

Členské štáty tiež zabezpečia, aby organizátor trhu bol oprávnený uplatňovať práva, ktoré prináležia regulovanému trhu, ktorý riadi na základe tejto smernice.

4. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia smernice 2003/6/ES, verejným právom upravujúcim obchodovanie vykonávané v systémoch regulovaného trhu je právo domovského štátu regulovaného trhu.

5. Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané regulovanému trhu, ak:

a) nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia, alebo nevykonával činnosť počas prechádzajúcich šiestich mesiacov, pokiaľ príslušný členský štát neustanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b) získal povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmikoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c) prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo udelené povolenie;

d) závažne a systematicky porušoval ustanovenia prijaté podľa tejto smernice;

e) nastala iná skutočnosť, na základe ktorej možno podľa vnútroštátnych právnych predpisov odňať povolenie.

Článok 37

Požiadavky na riadenie regulovaného trhu

1. Členské štáty nariadia, aby osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie na regulovanom trhu, mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti na zabezpečenie riadneho a obozretného riadenia a prevádzkovania regulovaného trhu. Členské štáty tiež nariadia, aby organizátor regulovaného trhu informoval príslušný orgán o totožnosti a všetkých ďalších zmenách týkajúcich sa osôb, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie regulovaného trhu.

Príslušný orgán odmietne schváliť navrhované zmeny, ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody poukazujúce na to, že závažne ohrozujú riadne a obozretné riadenie a činnosť regulovaného trhu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa pri udeľovaní povolenia pre regulovaný trh osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť, a operácie už povoleného regulovaného trhu v súlade s podmienkami tejto smernice pokladali za vyhovujúce požiadavkám ustanoveným v odseku 1.

Článok 38

Požiadavky týkajúce sa osôb, ktoré významne ovplyvňujú riadenie regulovaného trhu

1. Členské štáty nariadia, aby osoby, ktoré sú v stave priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie regulovaného trhu, boli na tento účel vhodné.

2. Členské štáty nariadia, aby organizátor regulovaného trhu:

a) poskytol príslušnému orgánu a zverejnil informácie týkajúce sa vlastníctva regulovaného trhu a/alebo organizátora trhu a najmä totožnosť a mieru účasti všetkých strán, ktoré môžu významne ovplyvňovať jeho riadenie;

b) informoval príslušný orgán o všetkých prevodoch vlastníctva, ktoré spôsobia zmenu identity osôb, ktoré významne ovplyvňujú činnosť regulovaného trhu a zverejnil ich.

3. Príslušný orgán odmietne schváliť navrhované zmeny kontrolných podielov regulovaného trhu a/alebo organizátora trhu, ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody poukazujúce na to, že by mohli ohroziť riadne a obozretné riadenie regulovaného trhu.

Článok 39

Organizačné požiadavky

Členské štáty nariadia, aby regulovaný trh:

a) mal opatrenia na jasnú identifikáciu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov na činnosť regulovaného trhu alebo jeho účastníkov v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov medzi záujmom regulovaného trhu, jeho vlastníkmi alebo jeho organizátorom a na riadne fungovanie regulovaného trhu a najmä, ak by taký konflikt záujmov mohol byť na ujmu pri vykonávaní akýchkoľvek funkcií, ktorými príslušný orgán poveril regulovaný trh;

b) bol primerane vybavený na zvládnutie rizík, ktorým je vystavený, zaviedol príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných ohrození svojej činnosti a zaviedol účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík;

c) mal opatrenia na náležité riadenie technických činností systému vrátane ustanovenia účinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom narušenia fungovania systému;

d) mal jasné a nediskrečné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, a stanovil objektívne kritériá pre efektívne vykonávanie pokynov;

e) mal efektívne opatrenia na umožnenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom jeho systémov;

f) mal v čase udelenia povolenia a aj následne k dispozícii dostatočné finančné zdroje na umožnenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým je vystavený.

Článok 40

Prijatie finančných nástrojov na obchodovanie

1. Členské štáty nariadia, aby regulované trhy mali jasné a priehľadné pravidlá týkajúce sa prijatia finančných nástrojov na obchodovanie.

Tieto pravidlá zabezpečia, aby finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu boli obchodovateľné spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom a v prípade prevoditeľných cenných papierov, boli voľne obchodovateľné.

2. V prípade derivátov pravidlá zabezpečia najmä, aby forma derivátového kontraktu umožnila riadnu tvorbu ceny, ako aj existenciu efektívnych podmienok vyrovnania.

3. Okrem povinností ustanovených v odsekoch 1 a 2 členské štáty nariadia, aby regulovaný trh stanovil a udržiaval účinné opatrenia na overenie toho, že emitenti prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, spĺňajú svoje povinnosti podľa právnych predpisov Spoločenstva, pokiaľ ide o počiatočné, priebežné alebo ad hoc povinnosti zverejňovania.

Členské štáty zabezpečia, aby regulovaný trh ustanovil opatrenia, ktoré uľahčia jeho členom alebo účastníkom získať prístup k informáciám zverejneným podľa právnych predpisov Spoločenstva.

4. Členské štáty zabezpečia, aby regulované trhy prijali potrebné opatrenia na pravidelné preskúmavanie súladu s požiadavkami na prijatie finančných nástrojov, ktoré prijmú na obchodovanie.

5. Prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovaný trh, môžu byť následne prijaté na obchodovanie na iných regulovaných trhoch aj bez súhlasu emitenta a v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES [23]. Regulovaný trh informuje emitenta o skutočnosti, že sa s jeho cennými papiermi obchoduje na tomto regulovanom trhu. Emitent nepodlieha žiadnej povinnosti na poskytovanie informácií požadovaných podľa odseku 3 priamo ktorémukoľvek regulovanému trhu, ktorý prijal cenné papiere emitenta na obchodovanie bez jeho súhlasu.

6. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 až 5 Komisia prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia, ktoré:

a) určia charakteristiky rôznych tried nástrojov, ktoré má regulovaný trh zohľadniť pri posudzovaní, či je nástroj vydaný spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami ustanovenými v druhom pododseku odseku 1 pre prijatie na obchodovanie na rôznych segmentoch trhu, ktoré prevádzkuje;

b) objasnia opatrenia, ktoré má regulovaný trh prijať, aby sa malo za to, že splnil svoju povinnosť overiť, či emitent prevoditeľného cenného papiera spĺňa svoje povinnosti podľa právnych predpisov Spoločenstva, pokiaľ ide o počiatočné, priebežné alebo ad hoc povinnosti zverejňovať;

c) objasnia opatrenia, ktoré má regulovaný trh prijať podľa odseku 3, aby uľahčil členom alebo účastníkom získať prístup k informáciám zverejneným podľa podmienok ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 41

Pozastavenie a vylúčenie nástrojov z obchodovania

1. Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušného orgánu podľa článku 50 ods. 2 písm. j) a k) požadovať pozastavenie alebo vylúčenie nástroja z obchodovania, organizátor regulovaného trhu môže pozastaviť alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý prestal spĺňať pravidlá regulovaného trhu, pokiaľ by takýto krok nespôsobil závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

Bez ohľadu na možnosť organizátorov regulovaných trhov informovať priamo organizátorov iných regulovaných trhov členské štáty nariadia, aby organizátor regulovaného trhu, ktorý pozastavil alebo vylúčil z obchodovania finančný nástroj, zverejnil toto rozhodnutie a oznámil príslušné informácie príslušnému orgánu. Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov.

2. Príslušný orgán, ktorý požaduje pozastavenie alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch, bezodkladne zverejní svoje rozhodnutie a informuje príslušné orgány ostatných členských štátov. Okrem prípadu, keď by to mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu, príslušné orgány ostatných členských štátov požiadajú o pozastavenie alebo vylúčenie tohto finančného nástroja z obchodovania na regulovaných trhoch a MTF, ktorý patrí do ich právomoci.

Článok 42

Prístup na regulovaný trh

1. Členské štáty nariadia, aby regulované trhy ustanovili a zachovávali priehľadné a nediskriminačné pravidlá upravujúce prístup k regulovanému trhu alebo členstvu, založené na objektívnych kritériách.

2. Tieto pravidlá stanovia všetky povinnosti pre členov alebo účastníkov vyplývajúce z:

a) vytvorenia a správy regulovaného trhu;

b) pravidiel týkajúcich sa transakcií na trhu;

c) profesijných noriem platných pre personál investičných spoločností alebo úverových inštitúcií pôsobiacich na trhu;

d) podmienok ustanovených pre iných členov alebo účastníkov ako investičné spoločnosti a úverové inštitúcie podľa odseku 3;

e) pravidiel a postupov zúčtovania a vyrovnania transakcií uzavretých na regulovanom trhu.

3. Regulované trhy môžu prijať ako členov alebo účastníkov investičné spoločnosti, úverové inštitúcie povolené podľa smernice 2000/12/ES a iné osoby, ktoré:

a) sú spôsobilé a vhodné;

b) majú dostatočnú úroveň schopností a kvalifikáciu na obchodovanie;

c) majú v prípade potreby primerané organizačné štruktúry;

d) majú dostatočné zdroje pre úlohu, ktorú vykonávajú, pri zohľadnení rôznych finančných opatrení, ktoré môže regulovaný trhu ustanoviť, aby zaručil primerané vyrovnanie transakcií.

4. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade transakcií uzavretých na regulovanom trhu členovia a účastníci neboli povinní voči sebe uplatňovať povinnosti ustanovené v článkoch 19, 21 a 22. Členovia alebo účastníci regulovaných trhov však musia uplatňovať povinnosti ustanovené v článkoch 19, 21 a 22 vzhľadom na svojich klientov, keď konajúc v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny na regulovanom trhu.

5. Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá na prístup alebo členstvo na regulovanom trhu zabezpečili priamu účasť alebo účasť na diaľku pre investičné spoločnosti a úverové inštitúcie.

6. Členské štáty bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek povolia regulovaným trhom z iných členských štátov poskytovať príslušné systémy na svojom území tak, aby sa umožnil prístup a obchodovanie na týchto trhoch diaľkovým členom alebo účastníkom usadeným na ich území.

Regulovaný trh oznámi príslušnému orgánu svojho domovského štátu členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať takéto systémy. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi do jedného mesiaca túto informáciu členskému štátu, v ktorom má regulovaný trh v úmysle poskytovať takéto systémy.

Na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu príslušný orgán domovského členského štátu regulovaného trhu oznámi v rámci primeranej lehoty totožnosť členov alebo účastníkov regulovaného trhu usadených v tomto členskom štáte.

7. Členské štáty nariadia organizátorovi regulovaného trhu, aby pravidelne oznamoval zoznam členov a účastníkov regulovaného trhu príslušnému orgánu regulovaného trhu.

Článok 43

Monitorovanie súladu s pravidlami regulovaného trhu a s inými právnymi povinnosťami

1. Členské štáty nariadia, aby regulované trhy ustanovili a zachovávali účinné opatrenia a postupy na pravidelné monitorovanie dodržiavania svojich pravidiel ich členmi alebo účastníkmi. Regulované trhy musia monitorovať transakcie uskutočňované ich členmi alebo účastníkmi v ich systémoch, aby identifikovali porušenia týchto pravidiel, narušovanie podmienok obchodovania alebo správanie, ktoré môže zahŕňať zneužívanie trhu.

2. Členské štáty nariadia organizátorom regulovaných trhov, aby oznamovali príslušnému orgánu závažné porušenia svojich pravidiel alebo narušovanie podmienok obchodovania alebo správanie, ktoré môže zahŕňať zneužívanie trhu. Členské štáty tiež nariadia organizátorovi regulovaného trhu, aby bezodkladne poskytol príslušné informácie orgánu príslušnému na vyšetrovanie a stíhanie zneužívania regulovaného trhu a poskytol dostatočnú pomoc tomuto orgánu pri vyšetrovaní a stíhaní zneužívania trhu, ktoré sa vyskytlo v systémoch alebo prostredníctvom systémov regulovaného trhu.

Článok 44

Požiadavky na priehľadnosť pred obchodovaním v prípade regulovaných trhov

1. Členské štáty nariadia aspoň, aby regulované trhy zverejnili aktuálnu nákupnú a predajnú cenu a rozsah záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré propagujú prostredníctvom svojich systémov, týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie. Členské štáty nariadia, aby sa tieto informácie zverejňovali za primeraných obchodných podmienok a priebežne počas zvyčajných obchodných hodín.

Regulované trhy môžu za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe poskytnúť prístup k systémom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií podľa prvého pododseku, investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné uverejniť svoje kotácie akcií podľa článku 27.

2. Členské štáty umožnia príslušným orgánom, aby mohli upustiť od povinnosti pre regulované trhy zverejňovať informácie uvedené v odseku 1 vychádzajúc z trhového modelu alebo druhu alebo rozsahu pokynov v prípadoch definovaných v súlade s odsekom 3. Príslušné orgány musia mať najmä možnosť upustiť od tejto povinnosti v prípade transakcií veľkého rozsahu v porovnaní so štandardným trhovým rozsahom transakcií s danou akciou alebo triedou akcie.

3. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 64 odseku 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

a) rozsahu nákupných a predajných cien alebo kotácií určitého tvorcu trhu a rozsahu záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré sa majú zverejniť;

b) rozsahu alebo druhu pokynov, v prípade ktorých sa môže upustiť od zverejnenia pred obchodovaním podľa odseku 2;

c) trhového modelu, v prípade ktorého sa môže upustiť od zverejnenia pred obchodovaním podľa odseku 2, a najmä vhodnosti tejto povinnosti pre metódy obchodovania používané na regulovaných trhoch, ktoré uzatvárajú transakcie podľa svojich pravidiel s odvolaním sa na ceny stanovené mimo regulovaných trhov alebo periodickou aukciou.

Článok 45

Požiadavky na priehľadnosť po obchodovaní v prípade regulovaných trhov

1. Členské štáty nariadia prinajmenšom, aby regulované trhy zverejnili cenu, objem a čas transakcií uskutočnených s akciami, ktoré boli prijaté na obchodovanie. Členské štáty nariadia, aby sa údaje o všetkých takýchto transakciách zverejnili čo možno najbližšie k reálnemu času a za primeraných obchodných podmienok.

Regulované trhy môžu za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe poskytnúť prístup k systémom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií podľa prvého pododseku investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné uverejniť údaje o svojich transakciách podľa článku 28.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol povoliť regulovaným trhom odklad zverejnenia údajov o transakciách vychádzajúc z ich druhu alebo rozsahu. Príslušné orgány môžu najmä povoliť odklad uverejnenia v prípade transakcií veľkého rozsahu v porovnaní so štandardným trhovým rozsahom transakcií s danou akciou alebo triedou akcie. Členské štáty nariadia regulovaným trhom, aby vopred získali predchádzajúci súhlas príslušného orgánu na navrhované opatrenia na odloženie uverejnenia o obchodovaní, a nariadia, aby tieto opatrenia boli jasne oznámené účastníkom trhu a investujúcej verejnosti.

3. Na zabezpečenie efektívneho a riadneho fungovania finančných trhov a na zabezpečenie jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

a) rozsahu a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť;

b) podmienok, podľa ktorých regulovaný trh môže odložiť zverejnenie údajov o obchodoch a kritérií, ktoré sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre ktoré obchody sa na základe ich rozsahu alebo druhu príslušnej akcie povoľuje odklad zverejnenia.

Článok 46

Ustanovenia týkajúce sa systémov centrálnej protistrany a zúčtovania a vyrovnania

1. Členské štáty nebránia regulovaným trhom uzatvárať príslušné dohody s centrálnou protistranou alebo zúčtovacím strediskom a systémom vyrovnania iného členského štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie a/alebo vyrovnanie niektorých alebo všetkých obchodov uzavretých účastníkmi trhu v ich systémoch.

2. Príslušný orgán regulovaného trhu nesmie brániť použitiu centrálnej protistrany, zúčtovacích domov a/alebo systémov vyrovnania v inom členskom štáte okrem prípadu, keď je to dokázateľne potrebné na zachovanie riadneho fungovania tohto regulovaného trhu a pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania ustanovené v článku 34 ods. 2

Aby sa zabránilo nenáležitej duplicite kontroly, príslušný orgán zohľadní dozor/dohľad nad systémom zúčtovania a vyrovnania, ktorý už vykonávajú národné centrálne banky ako orgány dohľadu nad systémami zúčtovania a vyrovnania alebo iné orgány dohľadu s právomocami súvisiacimi s takýmito systémami.

Článok 47

Zoznam regulovaných trhov

Každý členský štát zostaví zoznam regulovaných trhov, pre ktoré je domovským členským štátom, a zašle ho ostatným členským štátom a Komisii. Podobné oznámenie sa uskutoční v prípade každej zmeny tohto zoznamu. Komisia uverejní zoznam všetkých regulovaných trhov v Úradnom vestníku Európskej únie a aspoň raz do roka ho aktualizuje. Komisia tiež uverejní a aktualizuje zoznam na svojej internetovej stránke vždy, keď členské štáty oznámia zmeny svojich zoznamov.

HLAVA IV

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

KAPITOLA I

URČENIE, PRÁVOMOCI A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 48

Určenie príslušných orgánov

1. Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré budú vykonávať každú z úloh ustanovených v tejto smernici. Členské štáty informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o totožnosti príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie každej z týchto úloh a o každom rozdelení týchto povinností.

2. Príslušné orgány uvedené v odseku 1 musia byť orgánmi verejnej moci bez toho, aby bola dotknutá možnosť delegovať úlohy iným subjektom, ak je to výslovne ustanovené v článku 5 ods. 5, článku 16 ods. 3, článku 17 ods. 2 a článku 23 ods. 4

Žiadne delegovanie úloh iným subjektom, ako sú orgány uvedené v odseku 1, sa nesmie týkať výkonu orgánu verejnej moci, ani používania rozhodovacích právomocí. Členské štáty nariadia, aby pred delegovaním príslušné orgány prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že subjekt poverený úlohami má potrebnú kapacitu a zdroje na efektívne vykonanie všetkých úloh a aby sa delegovanie uskutočnilo iba v prípade, keď sa stanovil jasne definovaný a dokumentovaný rámec pre výkon všetkých delegovaných úloh, v ktorom sa určili úlohy, ktoré sa majú vykonať, a podmienky, podľa ktorých sa majú vykonávať. Tieto podmienky musia zahŕňať doložku, v ktorej sa príslušný subjekt zaväzuje konať a mať takú organizáciu, aby sa zabránilo konfliktu záujmov a aby informácie získané pri vykonávaní delegovaných úloh neboli použité nespravodlivo alebo na zabránenie hospodárskej súťaži. V každom prípade konečná zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním tejto smernice a jej vykonávacích opatrení musí spočívať na príslušnom orgáne alebo orgánoch určených v súlade s odsekom 1.

Členské štáty informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o všetkých dohodách, ktoré uzavreli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.

3. Komisia uverejní zoznam príslušných orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 v Úradnom vestníku Európskej únie aspoň raz do roka a neustále ho bude aktualizovať na svojej internetovej stránke.

Článok 49

Spolupráca medzi orgánmi v tom istom členskom štáte

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán na uplatňovanie ustanovenia tejto smernice, ich jednotlivé úlohy musia byť jasne definované a musia úzko spolupracovať.

Členské štáty nariadia, aby sa takáto spolupráca uskutočňovala tiež medzi príslušnými orgánmi na účely tejto smernice a príslušnými orgánmi zodpovednými v danom členskom štáte za dohľad nad úverovými a inými finančnými inštitúciami, penzijnými fondmi, PKIPCP, sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia a poisťovňami.

Členské štáty nariadia, aby si príslušné orgány navzájom vymieňali informácie, ktoré sú dôležité alebo potrebné na výkon ich funkcií a povinností.

Článok 50

Právomoci príslušných orgánov

1. Príslušným orgánom sa udelia všetky právomoci pre dohľad a vyšetrovanie, ktoré sú potrebné pre výkon ich funkcií. V medziach ustanovených v ich vnútroštátnych právnych rámcoch musia vykonávať takéto právomoci:

a) priamo; alebo

b) v spolupráci s inými orgánmi; alebo

c) pod ich zodpovednosťou delegovaním subjektom, ktorým sa delegovali úlohy podľa článku 48 ods. 2; alebo

d) podaním návrhu príslušným justičným orgánom.

2. Právomoci uvedené v odseku 1 sa musia vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a musia zahŕňať aspoň práva na:

a) prístup ku každému dokumentu v akejkoľvek forme a získanie jeho kópie;

b) požadovanie informácií od každej osoby a v prípade potreby predvolanie a vypočutie osoby na účely získania informácií;

c) vykonávanie kontrol na mieste;

d) vyžiadanie existujúcich telefonických záznamov a existujúcich záznamov prenosu údajov;

e) požadovanie zastavenia každej praktiky, ktorá je v protiklade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie tejto smernice;

f) požadovanie zmrazenia a/alebo zaistenia majetku;

g) požadovanie dočasného zákazu výkonu profesijnej činnosti;

h) požadovanie informácií od audítorov investičných spoločností a regulovaných trhov, ktorým bolo udelené povolenie;

i) prijatie akéhokoľvek typu opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti a regulované trhy naďalej dodržiavali právne požiadavky;

j) požadovanie pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi;

k) požadovanie vylúčenia finančného nástroja z obchodovania buď na regulovanom trhu, alebo na iných obchodných zariadeniach;

l) oznámenie záležitostí na trestné stíhanie;

m) povolenie audítorom alebo expertom vykonať kontroly alebo vyšetrovania.

Článok 51

Administratívne sankcie

1. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby sa mohli prijímať vhodné administratívne opatrenia, alebo sa mohli uložiť administratívne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

2. Členské štáty stanovia sankcie, ktoré sa uplatnia v prípade nedostatočnej spolupráce pri vyšetrovaní uvedenom v článku 50.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol zverejniť informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktoré uložil za porušenie ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, pokiaľ by takéto zverejnenie závažne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným.

Článok 52

Právo podať opravný prostriedok

1. Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie prijaté v zmysle zákonov, iných právnych predpisov alebo administratívnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu podať opravný prostriedok na súd. Právo podať opravný prostriedok na súdy sa uplatní aj vtedy, ak sa v prípade žiadosti o povolenie, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie, neprijme do šiestich mesiacov od jej podania žiadne rozhodnutie.

2. Členské štáty zabezpečia, že sa jeden alebo viaceré z nižšie uvedených orgánov určených vnútroštátnymi právnymi predpismi, v záujme spotrebiteľov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu obrátiť na súdy alebo príslušné správne orgány s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na vykonávanie tejto smernice:

a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b) spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov;

c) profesijné organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na opatreniach na ochranu svojich členov.

Článok 53

Mimosúdne konanie v prípade sťažností investorov

1. Členské štáty podporia účinné a efektívne konania o sťažnostiach a zmierovacie konania v prípade mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov týkajúcich sa poskytovania investičných a vedľajších služieb poskytovaných investičnými spoločnosťami v prípade potreby za využitia existujúcich orgánov.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa týmto orgánom na základe právnych alebo regulačných opatrení nebránilo pri efektívnej spolupráci pri riešení cezhraničných sporov.

Článok 54

Služobné tajomstvo

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo subjekty, ktorým boli delegované úlohy podľa článku 48 ods. 2, ako aj audítori alebo znalci, ktorí dostávajú pokyny od príslušných orgánov, boli viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Tieto osoby nesmú vyzradiť žiadne dôverné informácie, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojich povinností, žiadnej osobe alebo orgánu akéhokoľvek druhu, s výnimkou prehľadnej alebo súhrnnej podobe tak, aby žiadne jednotlivé investičné spoločnosti, organizátori trhu, regulované trhy alebo žiadne iné osoby nemohli byť identifikované; tým nie sú dotknuté prípady upravené trestným právom alebo inými ustanoveniami tejto smernice.

2. Ak bol na investičnú spoločnosť, organizátora trhu alebo na regulovaný trh vyhlásený konkurz, alebo ak sú v nútenej likvidácii, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb, sa môžu byť vyzradiť v občianskoprávnych alebo obchodných súdnych konaniach, ak je to pre konanie potrebné.

3. Bez toho, aby boli dotknuté prípady patriace do oblasti trestného práva, iné príslušné orgány, inštitúcie alebo fyzické alebo právnické osoby ako príslušné orgány, ktoré získajú dôverné informácie podľa tejto smernice, ich môžu použiť iba pri výkone svojich povinností a na vykonávanie svojich funkcií, v prípade príslušných orgánov v rámci pôsobnosti tejto smernice alebo v prípade iných orgánov, inštitúcií alebo fyzických alebo právnických osôb na účely, na ktoré im boli tieto informácie poskytnuté a/alebo v súvislosti so správnymi alebo súdnymi konaniami, ktoré sa konkrétne vzťahujú, na výkon týchto funkcií. Ak s tým však príslušný orgán alebo iný orgán, inštitúcia alebo osoba, ktorá oznámila informácie súhlasí, orgán, ktorý dostal informácie, ich môže použiť na iné účely.

4. Každá dôverná informácia získaná, vymenená alebo oznámená podľa tejto smernice podlieha podmienkam služobného tajomstva ustanoveným v tomto článku. Tento článok však nebráni príslušným orgánom vymieňať alebo oznamovať dôverné informácie v súlade s touto smernicou a s ostatnými smernicami, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, penzijné fondy, PKIPCP, sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia, poisťovní, regulovaných trhov alebo organizátorov trhov, alebo inak so súhlasom príslušného orgánu alebo iného orgánu alebo inštitúcie alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré oznámili informácie.

5. Tento článok nebráni príslušným orgánom vymieňať alebo oznamovať dôverné informácie, ktoré neboli získané od príslušného orgánu iného členského štátu, v súlade so vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 55

Vzťahy s audítormi

1. Členské štáty zabezpečia aspoň, aby každá osoba, ktorej bolo udelené povolenie na základe ôsmej smernice Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov [24], a ktorá vykonáva v investičnej spoločnosti úlohu uvedenú v článku 51 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností [25], článku 37 smernice 83/349/EHS alebo článku 31 smernice 85/611/EHS alebo akúkoľvek inú úlohu určenú právnym predpisom, bola príslušným orgánom povinná urýchlene oznámiť každú skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, ktoré sa táto osoba dozvedela pri vykonávaní tejto úlohy a ktoré by mohli:

a) predstavovať závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktoré ustanovujú podmienky upravujúce povoľovanie, alebo ktoré špecificky upravujú výkon činností investičných spoločností;

b) ovplyvniť plynulé fungovanie investičnej spoločnosti;

c) viesť k odmietnutiu overenia účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad.

Táto osoba je tiež povinná oznamovať všetky skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie v priebehu vykonávania jednej z úloh uvedených v prvom pododseku v podniku, ktorý má úzke väzby s investičnou spoločnosťou, v rámci ktorej vykonáva túto úlohu.

2. Dobromyseľné sprístupnenie akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 príslušným orgánom osobami oprávnenými v zmysle smernice 84/253/EHS nepredstavuje porušenie akéhokoľvek zmluvného alebo právneho obmedzenia sprístupnenia informácií a nezakladá zodpovednosť týchto osôb.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA MEDZI PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI RÔZNYCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 56

Povinnosť spolupracovať

1. Príslušné orgány rôznych členských štátov musia navzájom spolupracovať kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich úloh podľa tejto smernice na základe svojich právomocí ustanovených buď touto smernicou, alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Príslušné orgány poskytnú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu.

S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu a predovšetkým výmenu informácií, členské štáty určia jediný príslušný orgán ako kontaktné miesto na účely tejto smernice. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov, ktoré sú určené na prijímanie žiadostí na výmenu informácií alebo spoluprácu podľa tohto odseku.

2. Ak majú pri zohľadnení situácie na trhoch s cennými papiermi v hostiteľskom členskom štáte operácie na regulovanom trhu, ktorý vytvoril systémy v hostiteľskom členskom štáte, podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom členskom štáte, domovské a hostiteľské príslušné orgány regulovaného trhu prijmú primerané opatrenia na spoluprácu.

3. Členské štáty prijmú potrebné administratívne a organizačné opatrenia na uľahčenie pomoci podľa odseku 1.

Príslušné orgány môžu využiť svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, keď vyšetrovaný prípad nie je porušením niektorého platného nariadenia v tomto členskom štáte.

4. Ak má príslušný orgán odôvodnené podozrenie, že konanie subjektov, ktoré nepodliehajú jeho dohľadu, v rozpore s ustanoveniami tejto smernice sa uskutočnilo alebo sa uskutočňuje na území iného členského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušnému orgánu tohto iného členského štátu. Príslušný orgán tohto iného členského štátu prijme potrebné opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný orgán o konečnom výsledku opatrení a pokiaľ možno o dôležitých prechodných výsledkoch. Tento odsek neovplyvní právomoci príslušného orgánu, ktorý poslal informácie.

5. Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania odseku 2 môže Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2 prijať vykonávacie opatrenia na stanovenie kritérií, podľa ktorých by sa mohli činnosti regulovaného trhu v hostiteľskom členskom štáte považovať za kritériá, ktoré majú podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto členskom štáte.

Článok 57

Spolupráca pri výkone dohľadu, pri kontrolách na mieste alebo vyšetrovaniach

Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať príslušný orgán druhého členského štátu o spoluprácu pri výkone dohľadu alebo pri kontrolách na mieste alebo vyšetrovaniach. V prípade investičných spoločností, ktoré sú diaľkovými členmi regulovaného trhu, sa príslušný orgán regulovaného trhu môže rozhodnúť, či ich osloví priamo, v takom prípade o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu diaľkového člena.

Ak príslušný orgán dostane požiadavku týkajúcu sa kontroly na mieste alebo vyšetrovania v rámci svojich právomocí:

a) sám vykoná kontroly alebo vyšetrovania; alebo

b) umožní žiadajúcemu orgánu vykonať kontrolu alebo vyšetrenie; alebo

c) povolí audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

Článok 58

Výmena informácií

1. Príslušné orgány členských štátov, ktoré boli určené ako kontaktné miesta na účely tejto smernice v súlade s článkom 56 ods. 1, si bezodkladne navzájom poskytnú informácie požadované na účely vykonania povinností príslušných orgánov určených v súlade s článkom 48 ods. 1, ktoré sú uvedené v ustanoveniach prijatých podľa tejto smernice.

Príslušné orgány, ktoré si navzájom vymieňajú informácie podľa tejto smernice, môžu uviesť v čase komunikácie, že takéto informácie sa nesmú sprístupniť bez ich výslovného súhlasu, v takom prípade sa takéto informácie môžu vymieňať len na tie účely, na ktoré orgány poskytli svoj súhlas.

2. Príslušný orgán určený ako kontaktné miesto môže odovzdať informácie získané podľa odseku 1 a článkov 55 a 63 orgánom uvedeným v článku 49. Tieto ich môžu poskytnúť iným orgánom alebo fyzickým alebo právnickým osobám výlučne na základe výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a iba na účely, na ktoré poskytli tieto orgány svoj súhlas; to neplatí pre náležite odôvodnené prípady. V takomto posledne uvedenom prípade kontaktné miesto neodkladne informuje kontaktné miesto, ktoré poslalo informácie.

3. Orgány uvedené v článku 49, ako aj ostatné inštitúcie alebo fyzické a právnické osoby, ktoré dostanú dôverné informácie podľa odseku 1 tohto článku alebo podľa článkov 55 a 63 ich môžu využívať iba pri výkone svojich povinností, najmä:

a) na kontrolu, či sú splnené podmienky upravujúce začatie činnosti investičných spoločností a na uľahčenie monitorovania výkonu tejto činnosti na nekonsolidovanom alebo konsolidovanom základe, najmä vzhľadom na požiadavky kapitálovej primeranosti uložené v smernici 93/6/EHS, administratívne a účtovné postupy a mechanizmy vnútornej kontroly,

b) na monitorovanie riadneho fungovania obchodných miest;

c) na uloženie sankcií;

d) pri opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov v rámci správneho konania;

e) v súdnych konaniach začatých podľa článku 52; alebo

f) v mimosúdnych konaniach pre sťažnosti investorov ustanovených v článku 53.

4. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2 prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa postupov na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

5. Články 54, 58 a 63 nebránia príslušnému orgánu, aby odovzdával centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menových orgánov a v prípade potreby iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania dôverné informácie určené na výkon ich funkcií; rovnako takýmto orgánom alebo inštitúciám nebránia, aby odovzdávali príslušným orgánom také informácie, ktoré môžu potrebovať na účel vykonávania svojich funkcií ustanovených v tejto smernici.

Článok 59

Odmietnutie spolupráce

Príslušný orgán môže odmietnuť konať v prípade žiadosti o spoluprácu pri výkone vyšetrovania, kontroly na mieste alebo výkonu dohľadu, ako je ustanovené v článku 57, alebo na výmenu informácií, ako je uvedené v článku 58, iba ak:

a) takéto vyšetrovanie, kontrola na mieste alebo výkon dohľadu alebo výmena informácií by mohla nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem dožiadaného štátu;

b) sa už začali súdne konania v súvislosti s rovnakými skutkami a rovnakým osobami pred orgánmi dožiadaného členského štátu;

c) v dožiadanom členskom štáte bol vynesený rozsudok v súvislosti s rovnakými skutkami a rovnakým osobami.

V prípade takého odmietnutia príslušný orgán to oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu a poskytne mu čo možno najpodrobnejšie informácie.

Článok 60

Konzultácie medzi orgánmi pred udelením povolenia

1. Príslušné orgány iného dotknutého členského štátu musia byť vopred konzultované pred udelením povolenia investičnej spoločnosti, ktorá je:

a) dcérskym podnikom investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie povolenej v inom členskom štáte; alebo

b) dcérskym podnikom materskej spoločnosti investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie povolenej v inom členskom štáte; alebo

c) kontrolovaná rovnakými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu povolenú v inom členskom štáte.

2. Príslušný orgán členského štátu zodpovedný za dohľad nad úverovými inštitúciami alebo poisťovňami musí byť konzultovaný pred udelením povolenia investičnej spoločnosti, ktorá je:

a) dcérskym podnikom úverovej inštitúcie alebo poisťovne povolenej v Spoločenstve; alebo

b) dcérskym podnikom materského podniku úverovej inštitúcie alebo poisťovne povolenej v Spoločenstve; alebo

c) kontrolovanou rovnakou či fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá kontroluje úverovú inštitúciu alebo poisťovňu povolenú v Spoločenstve.

3. Relevantné príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 sa najmä navzájom poradia pri hodnotení vhodnosti akcionárov alebo členov a dôveryhodnosti a skúseností osôb, ktoré skutočne riadia činnosť iného subjektu rovnakej skupiny. Vymieňajú si všetky informácie týkajúce sa vhodnosti akcionárov alebo členov a dôveryhodnosti a skúseností osôb, ktoré skutočne riadia činnosť, ktoré môžu mať význam pre ostatné dotknuté príslušné orgánov pri udeľovaní povolenia, ako aj priebežného hodnotenia dodržiavania podmienok výkonu činnosti.

Článok 61

Právomoci hostiteľských členských štátov

1. Hostiteľské členské štáty môžu na štatistické účely nariadiť všetkým investičným spoločnostiam, ktoré majú pobočky na ich územiach, aby im pravidelne poskytovali správy o činnostiach týchto pobočiek.

2. Pri plnení svojich úloh podľa tejto smernice môže hostiteľský členský štát nariadiť pobočkám investičných spoločností, aby poskytli informácie potrebné na monitorovanie dodržiavanie noriem ustanovených hostiteľským členským štátom, ktoré sa na ne uplatňujú v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 7 Tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie, ako sú požiadavky, ktoré ten istý členský štát ukladá na usadené spoločnosti v prípade monitorovania dodržiavania rovnakých noriem.

Článok 62

Predbežné opatrenia, ktoré má hostiteľský členský štát prijať

1. Ak má príslušný orgán hostiteľského členského štátu jasné a preukázateľné dôvody na to, aby predpokladal, že investičná spoločnosť činná na jeho zemí na základe slobody poskytovať služby porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, alebo že investičná spoločnosť, ktorá má pobočku na jeho území, porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, ktoré neposkytujú právomoci príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné, investičná spoločnosť naďalej pokračuje v takom konaní, ktoré jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov. To zahŕňa aj možnosť zakázať daným investičným spoločnostiam uzatváranie ďalších transakcií na ich územiach. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o takýchto opatreniach.

2. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že investičná spoločnosť, ktorá má pobočku na jeho území, porušuje právne alebo iné predpisy prijaté v tomto členskom štáte podľa tých ustanovení tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, tieto orgány nariadia príslušnej investičnej spoločnosti, aby ukončila protiprávny stav.

Ak dotknutá investičná spoločnosť nepodnikne potrebné opatrenia, príslušné orgány hostiteľského členského štátu prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby príslušná investičná spoločnosť ukončila protiprávny stav. Podstata týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

Ak napriek opatreniam prijatým hostiteľským členským štátom investičná spoločnosť naďalej porušuje právne alebo iné predpisy uvedené v prvom pododseku platné v hostiteľskom členskom štáte, tento môže po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu prijať príslušné opatrenia, aby zabránil ďalšiemu porušovaniu alebo ich sankcionoval, a ak je to nutné na to, aby zabránil investičnej spoločnosti v začatí akejkoľvek ďalšej transakcie na jeho území. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o takýchto opatreniach.

3. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu regulovaného trhu alebo MTF má jasné a preukázateľné dôvody na to, aby predpokladal, že takýto regulovaný trh alebo MTF porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu alebo MTF.

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné, uvedený regulovaný trh alebo MTF naďalej pokračuje v takom konaní, ktoré jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov. To zahŕňa aj možnosť zabrániť uvedeným regulovaným trhom alebo MTF v sprístupňovaní ich zariadení diaľkovým členom alebo účastníkom usadeným v hostiteľskom členskom štáte. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o takýchto opatreniach.

4. Každé opatrenie prijaté podľa odsekov 1, 2 alebo 3 zahŕňajúce sankcie alebo obmedzenia činností investičnej spoločnosti alebo regulovaného trhu musia byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej investičnej spoločnosti alebo regulovanému trhu.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 63

Výmena informácií s tretími krajinami

1. Členské štáty môžu uzatvoriť zmluvy o spolupráci na výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín, iba ak je zaručené, že poskytnuté informácie budú podliehať služobnému tajomstvu minimálne rovnocennému služobnému tajomstvu podľa článku 54. Takáto výmena informácií musí byť určená na vykonávanie úloh týchto príslušným orgánov.

Členské štáty môžu poslať osobné údaje tretej krajine v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES.

Členské štáty môžu tiež uzatvoriť zmluvy o spolupráci na výmenu informácií s orgánmi tretej krajiny, inštitúciami a fyzickými alebo právnickými osobami zodpovednými za:

i) dohľad nad úverovými inštitúciami, inými finančnými organizáciami, poisťovňami a za dohľad nad finančnými trhmi;

ii) likvidáciu a konkurz investičných spoločností a iné podobné konania;

iii) vykonávanie povinných auditov účtovných dokladov investičných spoločností a iných finančných inštitúcií, úverových inštitúcií a poisťovní, pri výkone ich funkcií dohľadu, alebo ktoré spravujú systémy náhrad, pri výkone ich funkcií;

iv) dohľad nad subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na likvidácii a konkurze investičných spoločností a iných podobných konaniach;

v) dohľad nad osobami poverenými vykonávaním povinných auditov účtovných závierok poisťovní, úverových inštitúcií, investičných spoločností a iných finančných inštitúcií,

iba ak je zaručené, že poskytnuté informácie podliehajú služobnému tajomstvu minimálne rovnocennému služobnému tajomstvu podľa článku 54. Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušným orgánov alebo inštitúcií alebo fyzických alebo právnických osôb.

2. Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu sa poskytnúť výlučne na základe výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a podľa potreby len na účely, pre ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas. To platí aj pre informácie poskytnuté príslušnými orgánmi tretieho štátu.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Výbor

1. Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/EHS [26] ďalej len ako "výbor").

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho ustanovenia jeho článku 8, pokiaľ vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia zásadné ustanovenia tejto smernice.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3. Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia, po uplynutí štvorročného obdobia po nadobudnutí účinnosti tejto smernice sa pozastaví uplatňovanie jej ustanovení nariaďujúcich prijatie technických pravidiel a rozhodnutí v súlade s odsekom 2. Na návrh Komisie môžu Európsky parlament a Rada uplatňovanie príslušných ustanovení obnoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy a na tento účel ich preskúmajú pred uplynutím tohto štvorročného obdobia.

Článok 65

Správy a preskúmanie

1. Pred 30. aprílom 2006 Komisia na základe verejných konzultácií a vzhľadom na porady s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom rozšírení pôsobnosti ustanovení smernice týkajúcich sa povinnosti priehľadnosti pred a po obchodovaní na transakcie s inými druhmi finančných nástrojov ako s akciami.

2. Pred 30. aprílom 2007 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 27.

3. Pred. 30. októbrom 2006 Komisia na základe verejných konzultácií a vzhľadom na porady s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

a) zachovaní vhodnosti výnimky podľa článku 2 ods. 1 písm. k) pre podniky, ktorých hlavnou činnosťou je obchodovanie s komoditnými derivátmi na vlastný účet;

b) obsahu a forme primeraných požiadaviek na povolenie a dohľad nad takými podnikmi, ako sú investičné spoločnosti v zmysle tejto smernice:

c) vhodnosti pravidiel týkajúcich sa ustanovenia viazaných sprostredkovateľov pri vykonávaní investičných služieb a/alebo činností najmä vzhľadom na dohľad nad nimi;

d) zachovaní vhodnosti výnimky podľa článku 2 ods. 1 písm. i).

4. Pred 30. októbrom 2006 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii pri odstraňovaní prekážok, ktoré môžu brániť konsolidácii informácií na európskej úrovni, ktoré musia obchodné miesta uverejňovať.

5. Na základe správ uvedených v odsekoch 1 až 4 môže Komisia predkladať návrhy na príslušné zmeny a doplnenia tejto smernice.

6. Pred 30. aprílom 2005 Komisia na základe porád s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti zachovania požiadaviek na poistenie profesijnej zodpovednosti uloženej sprostredkovateľom podľa právnych predpisov Spoločenstva.

Článok 66

Zmena a doplnenie smernice 85/611/EHS

V článku 5 smernice 85/611/EHS sa odsek 4 nahrádza takto:

"4. Článok 2 ods. 2 a články 12, 13 a 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi [27] sa uplatnia na poskytovanie služieb uvedených v odseku 3 tohto článku správcovskými spoločnosťami."

Článok 67

Zmena a doplnenie smernice 93/6/EHS

Smernica 93/6/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Investičné spoločnosti znamená všetky inštitúcie, ktoré zodpovedajú definícii v článku 4 ods. 1 smernice 2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi [28] a podliehajú požiadavkám v nej uloženým, s výnimkou:

a) úverových inštitúcií,

b) miestnych spoločností v zmysle bodu 20 a

c) spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie len na poskytovanie služieb investičného poradenstva a/alebo prijímania a postupovania pokynov od investorov, v oboch prípadoch bez držby financií alebo cenných papierov patriacich ich klientom, a ktoré sa z tohto dôvodu nikdy nemôžu dostať do debetnej pozície voči svojim klientom."

2. Článok 3 ods. 4 sa nahrádza takto:

"4. Spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 písmene b) musia mať počiatočný kapitál vo výške 50000 EUR, pokiaľ uplatňujú právo na slobodu usadiť sa alebo poskytovať služby podľa článkov 31 alebo 32 smernice 2004/39/ES."

3. V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

"(4a) Do revízie smernice 93/6/ES musia mať spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c):

a) počiatočný kapitál vo výške 50000 EUR; alebo

b) poistenie profesijnej zodpovednosti na celom území Spoločenstva alebo nejakú inú porovnateľnú záruku pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesijnej nedbanlivosti vo výške aspoň 1000000 EUR pre každú poistnú udalosť a v súhrne 1500000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti; alebo

c) kombináciu počiatočného kapitálu a poistenia profesijnej zodpovednosti vo forme, ktorej výsledkom je krytie rovnocenné krytiu podľa písmen a) alebo b).

Výšku súm uvedených v tomto odseku Komisia pravidelne preskúmava, aby sa zohľadnili zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý zverejňuje Eurostat, a to zároveň a v súlade s úpravami uskutočnenými podľa článku 4 ods. 7 smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia [29].

(4b) Ak je investičná spoločnosť uvedená v článku 2 ods. 2 písm. c) tiež registrovaná podľa smernice 2002/92/ES, musí spĺňať požiadavku ustanovenú článkom 4 ods. 3 uvedenej smernice a okrem toho musí mať:

a) počiatočný kapitál vo výške 25000 EUR; alebo

b) poistenie profesijnej zodpovednosti na celom území Spoločenstva alebo inú porovnateľnú záruku pre prípad zodpovednosti vyplývajúcej z profesijnej nedbanlivosti vo výške aspoň 500000 EUR pre každú poistnú udalosť a v súhrne 750000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti; alebo

c) kombináciu počiatočného kapitálu a poistenia profesijnej zodpovednosti vo forme, ktorej výsledkom je krytie rovnocenné krytiu podľa písmen a) alebo b)."

Článok 68

Zmena a doplnenie smernice 2000/12/ES

Príloha I k smernici 2000/12/ES sa mení a dopĺňa takto:

Na konci prílohy I sa dopĺňa táto veta:

"Služby a činnosti uvedené v časti A a B prílohy I smernice 2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi [30] v súvislosti s finančnými nástrojmi uvedenými v časti C prílohy I uvedenej smernice podliehajú vzájomnému uznávaniu podľa tejto smernice."

Článok 69

Zrušenie smernice 93/22/EHS

Smernica 93/22/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 30. apríla 2006. Odkazy na smernicu 93/22/ES sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu. Odkazy na pojmy definované v smernici 93/22/EHS alebo v článkoch uvedenej smernice sa vykladajú ako odkazy na rovnaký pojem v tejto smernici alebo v článku tejto smernice.

Článok 70

Transpozícia

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 71

Prechodné ustanovenia

1. Investičné spoločnosti, ktorým bolo už pred 30. aprílom 2006 v ich domovských členských štátoch udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, sa na účely tejto smernice považujú za investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, ak právne predpisy týchto členských štátov stanovujú, že pre začatie takýchto činností musia splniť podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v článkoch 9 až 14.

2. Regulovaný trh alebo organizátor trhu, ktorému bolo už pred 30. aprílom 2006 udelené povolenie v jeho domovskom členskom štáte, sa považuje za regulovaný trh alebo organizátora trhu na účely tejto smernice, ak právne predpisy takéhoto členského štátu ustanovujú, že regulovaný trh prípadne organizátor trhu musí spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v hlave III.

3. Viazaní sprostredkovatelia, ktorí bol zapísaní do verejného registra pred 30. aprílom 2006, sa považujú za registrovaných na účely tejto smernice, ak právne predpisy týchto členských štátov ustanovujú, že viazaní sprostredkovatelia musia spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v článku 23.

4. Informácie oznámené pred 30. aprílom 2006 na účely článkov 17, 18 alebo 30 smernice 93/22/EHS sa považujú za oznámené na účely článkov 31 a 32 tejto smernice.

5. Každému existujúcemu systému patriacemu do definície MTF prevádzkovanému organizátorom regulovaného trhu sa na žiadosť organizátora regulovaného trhu udelí povolenie ako MTF, ak spĺňa rovnocenné pravidlá, ako sa vyžadujú podľa tejto smernice na povolenie a prevádzku MTF a ak sa príslušná žiadosť podá pred 30. októbrom 2007.

6. Investičným spoločnostiam sa povolí, aby aj naďalej pokladali existujúcich profesionálnych klientov za takýchto, ak túto klasifikáciu uskutoční investičná spoločnosť na základe príslušného posúdenia odborných znalostí, skúseností a poznatkov klienta, ktoré poskytuje odôvodnenú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných transakcií alebo služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám. Tieto investičné spoločnosti informujú svojich klientov o podmienkach ustanovených v smernici na klasifikáciu klientov.

Článok 72

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 73

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 21. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. EÚ C 71 E, 25.3.2003, s. 62.

[2] Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 144, 20.6.2003, s. 6.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ C 60, 9.3.2004, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2004.

[5] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 56, 4.4.1964, s. 878/64.

[7] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

[12] Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43.

[13] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[14] Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.

[16] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[17] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3.

[19] Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35.

[20] Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

[21] Ú. v. ES L 96, 12.4.2003, s. 16.

[22] Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77.

[23] Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

[24] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

[25] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[26] Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.

[27] Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

[28] Ú. v. ES L 145, 30.4.2004, s. 1.

[29] Úv. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

[30] Ú. v. ES L 145, 30.4.2004, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM SLUŽIEB A ČINNOSTÍ A FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Oddiel A

Investičné služby a činnosti

(1) Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.

(2) Vykonávanie pokynov v mene klientov.

(3) Obchodovanie na vlastný účet.

(4) Riadenie portfólia.

(5) Investičné poradenstvo.

(6) Upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku.

(7) Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku.

(8) Prevádzkovanie multilaterálnych obchodných systémov.

Oddiel B

Vedľajšie služby

(1) Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk;

(2) Poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania transakcie s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie;

(3) Podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučovaním a kúpou podnikov;

(4) Devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb;

(5) Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcií s finančnými nástrojmi;

(6) Služby spojené s upisovaním;

(7) Investičné služby a činnosti, ako aj vedľajšie služby typu, ktorý patrí do oddielu A alebo B prílohy I týkajúce sa podkladových aktív derivátov patriacich do oddielu C – 5, 6, 7 a 10 – ak sú spojené s poskytovaním investičných alebo vedľajších služieb.

Oddiel C

Finančné nástroje

(1) Prevoditeľné cenné papiere;

(2) Nástroje peňažného trhu;

(3) Podiely v podnikoch kolektívneho investovania;

(4) Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti;

(5) Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie);

(6) Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF;

(7) Opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené C.6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;

(8) Derivátové nástroje pre presun úverového rizika;

(9) Finančné diferenčné zmluvy;

(10) Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, ktoré nie sú inak uvedené v tomto oddiele so zreteľom medzi iným na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PROFESIONÁLNI KLIENTI NA ÚČELY TEJTO SMERNICE

Profesionálny klient je klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na náležité posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Aby sa mohol klient považovať za profesionálneho klienta, musí spĺňať tieto kritériá:

I. Kategórie klientov, ktoré sa považujú za profesionálov

Na účely tejto smernice by sa mali považovať za profesionálov v oblasti všetkých investičných služieb a činností a finančných nástrojov tieto subjekty.

(1) Subjekty, ktoré musia mať povolenie, alebo musia byť regulované v prípade činnosti na finančných trhoch. Doleuvedený zoznam sa pokladá za zoznam obsahujúci všetky povolené subjekty vykonávajúce typické činnosti uvedených subjektov: subjekty povolené členským štátom na základe smernice, subjekty povolené alebo subjekty regulované členským štátom bez zreteľa na smernicu a subjekty povolené alebo regulované nečlenským štátom:

a) úverové inštitúcie

b) investičné spoločnosti

c) iné povolené alebo regulované finančné inštitúcie

d) poisťovne

e) subjekty kolektívneho investovania a správcovské spoločnosti týchto subjektov

f) penzijné fondy a správcovské spoločnosti takýchto fondov

g) obchodníci s komoditami a komoditnými derivátmi

h) lokálne spoločnosti

i) iní inštitucionálni investori

(2) Veľké podniky spĺňajúce dve z týchto požiadaviek na individuálnej báze spoločnosti:

—celková súvaha: | 20000000 EUR, |

—čistý obrat: | 40000000 EUR, |

—vlastné zdroje: | 2000000 EUR. |

(3) Národné a regionálne vlády, orgány verejnej moci, ktoré sa podieľajú na správe štátneho dlhu, centrálne banky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie ako napríklad Svetová banka, MMF, ECB, EIB a iné podobné medzinárodné organizácie.

(4) Iní inštitucionálni investori, ktorých hlavná činnosť je investovanie do finančných nástrojov vrátane subjektov, ktorí sa venujú sekuritizácii aktív alebo iným transakciám súvisiacim s financovaním.

Horeuvedené subjekty sa považujú za profesionálov. Musí sa im však umožniť, aby mohli požadovať zaobchádzanie ako s neprofesionálmi a investičné spoločnosti môžu súhlasiť s tým, že poskytnú vyššiu úroveň ochrany. Ak je klientom investičnej spoločnosti horeuvedený podnik, investičná spoločnosť ho musí pred poskytnutím akejkoľvek služby informovať, že na základe informácií dostupných spoločnosti sa klient považuje za profesionálneho klienta a bude sa s ním takto zaobchádzať, pokiaľ sa spoločnosť a klient nedohodnú inak. Spoločnosť musí tiež informovať klienta, že môže žiadať zmenu podmienok zmluvy, aby si zabezpečil vyššiu úroveň ochrany.

Je na zodpovednosti klienta považovaného za profesionálneho klienta, či požiada o vyššiu úroveň ochrany, keď usudzuje, že nie je schopný náležite posúdiť alebo zvládnuť príslušné riziká.

Vyššia úroveň ochrany sa poskytne, keď klient, ktorý je považovaný za profesionála, uzatvorí písomnú dohodu s investičnou spoločnosťou v tom zmysle, že sa s ním nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom na účely pravidiel výkonu činnosti. V takýchto dohodách by sa malo uvádzať, či to platí na jednu alebo viaceré konkrétne služby alebo transakcie, alebo jeden alebo viaceré druhy produktu alebo transakcie.

II. Klienti, s ktorými sa na požiadanie môže zaobchádzať ako s profesionálmi

II.1. Identifikačné kritériá

Iným klientom, ako sú uvedení v oddiele I, vrátane orgánov verejného sektora a súkromným individuálnym investorom, sa tiež môže umožniť, aby sa zriekli niektorých druhov ochrany poskytovaných na základe pravidiel výkonu činnosti.

Investičným spoločnostiam by sa malo preto umožniť, aby zaobchádzali s horeuvedenými klientmi ako s profesionálmi, ak sú splnené príslušné kritériá a doleuvedený postup. O týchto klientoch by však nemalo usudzovať, že majú znalosti o trhu a skúsenosti porovnateľné so znalosťami a skúsenosťami kategórií uvedených v oddiele I.

Každé takéto zrieknutie sa ochrany poskytovanej na základe štandardného výkonu obchodnej činnosti sa pokladá za platné iba v prípade, ak adekvátne posúdenie odborných znalostí, skúseností a poznatkov klienta, ktoré vykoná investičná spoločnosť, poskytne odôvodnenú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných transakcií alebo služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám.

Test vhodnosti používaný v prípade manažérov a riaditeľov subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa smerníc vo finančnej oblasti, by sa mohol pokladať za príklad hodnotenia odborných znalostí a poznatkov. V prípade malých subjektov by sa mala posúdiť na základe horeuvedeného hodnotenia osoba, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie transakcií v mene subjektu.

Počas uvedeného hodnotenia by mali byť splnené minimálne dve z týchto kritérií:

- klient vykonával transakcie významnej veľkosti na príslušných trhoch s frekvenciou priemerne 10 transakcií za štvrťrok v priebehu predchádzajúcich štyroch štvrťrokov,

- veľkosť portfólia finančných nástrojov klienta definovaného ako vloženie hotovostných vkladov a finančných nástrojov presahuje 500000 EUR,

- klient pracuje, alebo pracoval najmenej jeden rok vo finančnom sektore na profesijnej pozícií, ktorá si vyžaduje znalosti plánovaných transakcií alebo služieb.

II.2. Postup

Horeuvedení klienti sa môžu zriecť uplatňovania podrobných pravidiel výkonu činnosti iba na základe tohto postupu:

- musia písomne uviesť investičnej spoločnosti, že si želajú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom buď všeobecne alebo v prípade konkrétnej investičnej služby alebo transakcie alebo typu transakcie alebo produktu,

- investičná spoločnosť im musí poskytnúť jasné písomné upozornenie o druhoch ochrany a právach investorov na náhradu, ktoré môžu stratiť,

- na dokumente oddelenom od zmluvy musia písomne uviesť, že sú si vedomí následkov straty takýchto druhov ochrany.

Pred rozhodnutím o prijatí žiadosti o zaobchádzanie ako s profesionálnym klientom sa musí vyžadovať od investičných spoločností, aby prijali všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, že klient, ktorý požaduje zaobchádzanie ako s profesionálnym klientom, spĺňa príslušné požiadavky uvedené v oddiele II.1.

Ak sú však klienti už zatriedení ako profesionáli na základe obdobných parametrov a postupov, ako sú uvedené vyššie, ich vzťahy s investičnými spoločnosťami by nemali byť dotknuté akýmikoľvek novými pravidlami prijatými na základe tejto prílohy.

Spoločnosti musia zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy na kategorizáciu klientov. Profesionálni klienti sú zodpovední za to, že informujú spoločnosť o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť ich súčasnú kategorizáciu. Ak by sa však investičná spoločnosť dozvedela, že klient už prestal spĺňať počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na profesionálne zaobchádzanie, investičná spoločnosť musí prijať potrebné opatrenie.

--------------------------------------------------