32004L0030Úradný vestník L 077 , 13/03/2004 S. 0050 - 0053


Smernica Komisie 2004/30/ES

z 10. marca 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení kyseliny benzoovej, flazasulfuronu a pyraclostrobinu ako účinných látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [1] a najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS Nemecko dostalo 25. mája 1998 žiadosť spoločnosti Menno Chemie Vertriebs-Ges. o zaradenie účinnej látky kyseliny benzoovej do prílohy I smernice 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 98/676/ES [2] potvrdilo, že dokumenty boli "úplné" v zmysle, že je v zásade možné považovať za splnené požiadavky na údaje a informácie prílohy II a III smernice 91/414/EHS;

(2) Španielsko dostalo žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS 16. decembra 1996 od spoločnosti ISK Biosciences Europe SA v súvislosti s flazasulfuronom. Táto žiadosť bola rozhodnutím Komisie 97/865/ES [3] prehlásená za úplnú;

(3) Nemecko dostalo žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS 28. februára 2000 od spoločnosti BASF AG v súvislosti s pyraclostrobinom (predchádzajúci názov: BAS 500F). Táto žiadosť bola rozhodnutím Komisie 2000/540/ES [4] prehlásená za úplnú;

(4) tieto účinné látky s účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie boli hodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/414/EHS pre použitia navrhované žiadateľmi. Určený spravodajský členský štát podal návrh hodnotiacej správy týkajúcej sa látok Komisii 22. novembra 2000 (kyselina benzoová), 1. augusta (flazasulfuron) a 23. novembra 2001 (pyraclostrobin);

(5) hodnotiacu správu pripomienkovali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pripomienkovanie bolo ukončené 3. októbra 2003 formou pripomienkovej správy Komisie pre kyselinu benzoovú, flazasulfuron a pyraclostrobin;

(6) prehľad kyseliny benzoovej, flazasulfuronu a pyraclostrobinu neodhalil žiadne otvorené otázky ani predpoklady, ktoré by mohli vyžadovať konzultácie Vedeckého výboru pre rastliny;

(7) viaceré vykonané skúmania odhalili, že sa dá očakávať, že prípravky y na ochranu rastlín obsahujúce uvedené účinné látky vo všeobecnosti splnia požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS najmä z hľadiska používania, ktoré boli preskúmané a podrobne uvedené v kontrolnej správe Komisii. Je preto vhodné zaradiť kyselinu benzoovú, flazasulfuron a pyraclostrobin do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že registrácia prípravkov vydaná pre produkty na ochranu rastlín obsahujúcich uvedené účinné látky vo všetkých členských štátoch sa môže realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice;

(8) po zaradení by mali dostať členské štáty rozumnú lehotu, v rámci ktorej sa budú vykonávať ustanovenia smernice 91/414/EHS v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi kyselinu benzoovú, flazasulfuron a pyraclostrobin a najmä na kontrolu existujúcich dočasných registrácií a najneskôr do konca daného obdobia, previesť tieto registrácie na definitívne registrácie, zmenou a doplnením alebo stiahnutím registrácie v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS;

(9) je preto vhodné následne zmeniť smernicu 91/414/EHS;

(10) opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I smernice 91/414/EHS sa mení a dopĺňa ako je uvedené v prílohe tejto smernice.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. novembra 2004. Následne oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice spolu s korelačnou tabuľkou, ktorá uvádza ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. decembra 2004.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

1. Členské štáty majú skontrolovať registrácie pre každý prípravok na ochranu rastlín obsahujúci kyselinu benzoovú, flazasulfuron alebo pyraclostrobin s cieľom zabezpečiť, že podmienky pre účinné látky uvedené i v prílohe I smernice 91/414/EHS budú splnené. V prípade potreby sa majú zmeniť alebo zrušiť registrácie v súlade so smernicou 91/414/EHS najneskôr do 30. novembra 2004.

2. Pre každý registrovaný prípravok na ochranu rastlín obsahujúci kyselinu benzoovú, flazasulfuron alebo pyraclostrobin ako jedinú účinnú látku členské štáty prehodnotia tieto prípravky v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI smernice 91/414/EHS, na základe dokumentov spĺňajúcich požiadavky Prílohy III uvedenej smernice. Na základe hodnotenia členské štáty stanovia, či prípravok spĺňa podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. V prípade potreby a najneskôr do 30. novembra 2005 členské štáty zmenia alebo zrušia registráciu pre každý uvedený prípravok na ochranu rastlín.

3. Pre každý registrovaný prípravok na ochranu rastlín obsahujúci kyselinu benzoovú, flazasulfuron alebo pyraclostrobin spolu s jednou alebo viacerými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe I smernice 91/414/EHS prehodnotia produkty v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI smernice 91/414/EHS na základe dokumentov spĺňajúcich požiadavky prílohy III uvedenej smernice. Na základe hodnotenia, členské štáty stanovia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. V prípade potreby členské štáty zmenia alebo zrušia registráciu pre každý taký prípravok na ochranu rastlín do lehoty stanovenej pre takúto zmenu alebo zrušenie v príslušných smerniciach, ktoré menia prílohu I tak, že začlenia do nej príslušné látky. Ak príslušné smernice stanovujú odlišné lehoty, lehota bude posledným určeným dátumom.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 10. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 119/2003 (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 41).

[2] Ú. v. ES L 317, 26.11.1998, s. 47.

[3] Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 67.

[4] Ú. v. ES L 230, 12.9.2000, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V Prílohe I smernice 91/414/EHS sa na koniec tabuľky pridajú nasledujúce riadky

"Č. | Obchodný názov, identifikačné čísla | IUPAC názov | Čistota | Nadobudnutie účinnosti | Ukončenie zaradenia | Osobitné ustanovenia |

80 | Kyselina benzoová CAS č. 65-85-0 CIPAC č. 622 | kyselina benzoová | 990 g/kg | 1. júna 2004 | 31. mája 2014 | Môže byť registrovaný len pre použitia ako dezinfektant. Na vykonávanie jednotných princípov Prílohy VI závery kontrolnej správy o kyseline benzoovej a najmä jej dodatky I a II ako boli ukončené v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 28. novembra 203 sa majú brať do úvahy. |

81 | Flazasulfuron CAS č. 104040-78-0 CIPAC č. 595 | 1 -(4, 6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-(3-trifluormetil-2-piridil-sulfonil) urea | 940 g/kg | 1. júna 2004 | 31. mája 2014 | Môže byť registrovaný len ako herbicíd. Na vykonávanie jednotných princípov Prílohy VI, závery kontrolnej správy pre flazasulfuron a najmä jej dodatky I a II ako boli ukončené Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 28. novembra 2003 sa majú brať do úvahy. V tomto celkovom hodnotení členské štáty by mali klásť osobitnú pozornosť na potenciál kontaminácie spodnej vody ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivou pôdou a/alebo klimatickými podmienkami,by mali klásť osobitnú pozornosť na ochranu vodných rastlín.Kde je relevantné majú sa uplatniť opatrenia na zmiernenie rizika. Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 13 ods. 5 špecifikáciu technického materiálu komerčne vyrábaného. |

82 | Pyraclostrobin CAS č. 175013-18-0 CIPAC č. 657 | metyl N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)- 1 H-pyrazol- 3 -yl] oxy- metyl}fenyl) N-metoxy karbamát | 975 g/kg Výrobná nečistota dimetylsulfat (DMS) je považovaná za toxikologickú obavu a nesmie presahovať koncentráciu 0,0001 % v technickom produkte | 1. júna 2004 | 31. mája 2014 | Môže sa registrovať len ako fungicíd. Na vykonávanie jednotných princípov prílohy VI, závery kontrolnej správy pre pyraclostrobin, a najmä jej dodatky I a II ako boli ukončené Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 28. novembra 2003 sa majú brať do úvahy. V tomto celkovom hodnotení členské štáty by mali klásť osobitnú pozornosť na ochranu vodných organizmov najmä rýb,by mali klásť osobitnú pozornosť na ochranu zemských artropodov a dažďovkám.kde je relevantné, mali by sa uplatniť opatrenia na zníženie rizika. Členské štáty majú oznámiť Komisii podľa článku 13 ods. 5 špecifikáciu technického materiálu komerčne vyrábaného. |

--------------------------------------------------