12.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. oktobra 2004

o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev državam članicam glede na določeno število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v tržnem letu 2004/2005 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3661)

(2004/687/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena z Uredbo (ES) št. 1493/1999 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, kar zadeva obseg vinogradniških površin (2).

(2)

Pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi Skupnosti pri financiranju ukrepov prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na določeno proračunsko leto nanašajo na plačila, ki jih dejansko izvedejo države članice med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

(3)

Skladno s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se pri dodelitvi finančnih sredstev med države članice upošteva delež vinogradniške površine Skupnosti v zadevni državi članici.

(4)

Za uporabo člena 14(4) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se morajo finančna sredstva dodeliti glede na določeno število hektarjev.

(5)

Skladno s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se v regijah Cilja 1 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (3) dodeli višji prispevek Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve.

(6)

Upoštevati je potrebno nadomestilo za izgubo dohodka vinogradnikov, ki nastane v obdobju, ko vinograd še ni roden.

(7)

Kadar so izdatki države članice za določeno proračunsko leto manjši od 75 % začetne dodelitve sredstev, se v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1227/2000 izdatki, ki naj se priznajo v naslednjem proračunskem letu, in ustrezna celotna površina znižajo za tretjino razlike med tem pragom in dejanskimi zneski, nastalimi v zadevnem proračunskem letu. Ta določba se uporabi v Grčiji, katere nastali izdatki v proračunskem letu 2004 predstavljajo 71,47 % začetne dodelitve sredstev, za tržno leto 2004/2005.

(8)

Začetna dodelitev sredstev se v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 prilagodi na podlagi dejanskih izdatkov in pregledanih napovedi izdatkov, ki jih predložijo države članice ob upoštevanju cilja programa in razpoložljivih sredstev –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirna dodeljena finančna sredstva državam članicam glede na določeno število hektarjev, za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo (ES) št. 1493/1999 v tržnem letu 2004/2005 se nahajajo v Prilogi te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1389/2004 (UL L 255, 31.7.2004, str. 7).

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1105/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 3).


PRILOGA

Okvirna dodelitev finančnih sredstev za tržno leto 2004/2005

Država članica

Površina (ha)

Dodeljena finančna sredstva (EUR)

Češka republika

189

1 743 010

Nemčija

1 971

12 671 756

Grčija

1 360

9 704 037

Španija

19 379

145 492 269

Francija

13 541

107 042 204

Italija

14 529

103 020 889

Ciper

196

2 378 955

Luksemburg

14

112 000

Madžarska

1 261

10 086 046

Malta

17

171 637

Avstrija

1 271

7 224 984

Portugalska

6 987

44 532 820

Slovenija

172

2 919 879

Slovaška

801

2 899 514

SKUPAJ

61 688

450 000 000