32003R1560Úradný vestník L 222 , 05/09/2003 S. 0003 - 0023


Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003

z 2. septembra 2003,

ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov [1], a najmä na jeho článok 15 ods. 5, článok 17 ods. 3, článok 18 ods. 3, článok 19 ods. 3 a 5, článok 20 ods. 1, 3 a 4 a článok 22 ods. 2,

keďže:

(1) Je potrebné urobiť rad špecifických opatrení na účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 343/2003. Tieto opatrenia sa musia jasne vymedziť tak, aby uľahčovali spoluprácu medzi tými orgánmi v členských štátoch, v ktorých právomoci je uplatňovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o zasielanie a spracovanie dožiadaní na účely prijímania a vracania, žiadostí o informácie a uskutočnenie prevzatí.

(2) Na zabezpečenie maximálnej kontinuity medzi Dohodou určujúcou štát zodpovedajúci za preskúmanie žiadostí o azyl, podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev [2], podpísanou v Dubline 15. júna 1990, a nariadením (ES) č. 343/2003, ktoré nahrádza túto dohodu, má byť toto nariadenie založené na všeobecných zásadách, zoznamoch a tlačivách, prijatých výborom stanoveným článkom 18 tejto dohody, vrátane zmien a doplnení vynútených zavedením nových kritérií, pričom znenie určitých ustanovení a poučení je odvodené zo skúsenosti.

(3) Treba brať do úvahy interakciu medzi konaniami, ustanovenými v nariadení (ES) č. 343/2003, a uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému "Eurodac" na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru [3].

(4) Je žiaduce tak pre členské štáty, ako aj pre príslušných žiadateľov o azyl, aby existoval mechanizmus na hľadanie riešenia v prípadoch, keď sa členské štáty rozchádzajú v názoroch na uplatňovanie humanitárnej doložky v článku 15 nariadenia (ES) č. 343/2003.

(5) Vybudovanie elektronickej prenosovej siete na umožnenie uplatnenia nariadenia (ES) č. 343/2003 znamená, že sa musia ustanoviť pravidlá, ktoré sa týkajú príslušných technických noriem a praktických opatrení na jej používanie.

(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [4], sa týka spracovania, vykonávaného podľa tohto nariadenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003.

(7) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko, ktoré nie je viazané nariadením (ES) č. 343/2003, nie je viazané ani týmto nariadením a ani sa na neho nevzťahuje, až dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda, umožňujúca mu podieľať sa na nariadení (ES) č. 343/2003.

(8) V súlade s článkom 4 Dohody z 19. januára 2001 medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku [5], sa toto nariadenie má uplatňovať Islandom a Nórskom tak, ako sa uplatňuje členskými štátmi Európskeho Spoločenstva. Z toho následne na účely tohto nariadenia vyplýva, že členské štáty zahŕňajú tiež Island a Nórsko.

(9) Je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najrýchlejšie, aby bolo možné uplatňovať nariadenie (ES) č. 343/2003.

(10) Opatrenia, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným článkom 27 nariadenia (ES) č. 343/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA 1

KONANIA

KAPITOLA 1

PRÍPRAVA DOŽIADANÍ

Článok 1

Príprava dožiadania o prevzatie

1. Dožiadania o prevzatie sa vyplnia na štandardnom tlačive v súlade so vzorom v prílohe I. Tlačivo obsahuje povinné polia, ktoré sa musia náležito vyplniť a ďalšie polia, ktoré treba vyplniť, ak sú k dispozícií informácie na ich vyplnenie. Doplňujúce informácie možno doplniť do vedľajšieho poľa, určeného na tento účel.

Dožiadanie zahŕňa aj:

a) kópiu všetkých dôkazov a indícií preukazujúcich, že dožiadaný členský štát je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl, doplnenú v odôvodnených prípadoch poznámkami o okolnostiach, za akých bola získaná a dôkaznou hodnotou, pripojenou k nej dožiadaným členským štátom, s odkazom na zoznamy dôkazov a indícií podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 343/2003, ktoré sú stanovené v prílohe II tohto nariadenia;

b) tam, kde je to potrebné, kópiu akýchkoľvek písomných prehlásení urobených žiadateľom, alebo stanovísk, prevzatých od žiadateľa.

2. V prípade, že je dožiadanie založené na kladnom výsledku (zhoda), zaslanom centrálnou jednotkou Eurodac v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2725/2000 po porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa o azyl s údajmi o odtlačkoch prstov, ktoré boli predtým odobraté a zaslané do centrálnej jednotky v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a skontrolovanými v súlade s článkom 4 ods. 6 tohto nariadenia, takéto dožiadanie zahŕňa tiež údaje, ktoré dodala centrálna jednotka.

3. V prípade, že žiadajúci členský štát žiada naliehavú odpoveď v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003, popíšu sa v dožiadaní okolnosti žiadosti o azyl a stanovia sa dôvody de jure a de facto, ktoré zaručia rýchlu odpoveď.

Článok 2

Príprava dožiadaní o vrátenie

Dožiadania o vrátenie sa vyplnia na štandardnom tlačive v súlade so vzorom v Prílohe III, a uvedie sa v nich podstata žiadosti, jej dôvody a ustanovenia nariadenia (ES) č. 343/2003, na ktorých sú založené.

Dožiadania obsahujú aj kladný výsledok (zhodu), zaslaný centrálnou jednotkou Eurodac, v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2725/2000, po porovnaní odtlačkov žiadateľa s údajmi o odtlačkoch, ktoré boli predtým odobraté a zaslané do centrálnej jednotky v súlade s článkom 4 ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia a skontrolovanými v súlade s článkom 4 ods. 6 tohto nariadenia.

U dožiadaní, ktoré sa týkajú žiadostí z doby, v ktorej Eurodac ešte nevykonával svoju činnosť, sa k tlačivu pripojí kópia odtlačkov prstov.

KAPITOLA II

ODPOVEĎ NA DOŽIADANIA

Článok 3

Spracovanie dožiadaní o prevzatie

1. Argumenty de jure a de facto uvedené v dožiadaní sa preskúmajú s ohľadom na ustanovenia nariadenia (ES) č. 343/2003 a zoznamy dôkazov a indícií, ktoré sú ustanovené v prílohe II tohto nariadenia.

2. Nech sa to zakladá na akýchkoľvek kritériách a ustanoveniach nariadenia (ES) č. 343/2003, dožiadaný členský štát v dobe podľa článku 18 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia dôkladne a objektívne skontroluje na základe všetkých informácií, ktoré sú mu k dispozícii buď priamo alebo nepriamo, či mu vznikla zodpovednosť za preskúmanie žiadosti o azyl. Ak dožiadaný členský štát pri tejto kontrole zistí, že je zodpovedný najmenej podľa jedného z kritérií uvedeného nariadenia, uzná svoju zodpovednosť.

Článok 4

Spracovanie dožiadaní o vrátenie

V prípade, že sa dožiadanie o vrátení zakladá na údajoch, poskytnutých centrálnou jednotkou Eurodac a skontrolovaných dožiadaným členským štátom, v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2725/2000, uzná dožiadaný členský štát svoju zodpovednosť, pokiaľ vykonaná kontrola nezistí, že jeho povinnosti zanikli podľa druhého pododseku článku 4 ods. 5 alebo podľa článku 16 ods. 2, 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 343/2003. Na skutočnosť, že povinnosti zanikli na základe týchto ustanovení sa možno spoľahnúť len na základe vecného dôkazu alebo opodstatnených a overených vyhlásení žiadateľa o azyl.

Článok 5

Záporná odpoveď

1. V prípade, že po vykonaných kontrolách dožiadaný členský štát usúdi, že predložené dôkazy nezakladajú jeho zodpovednosť, uvedie v zápornej odpovedi, ktorú zašle žiadajúcemu členskému štátu, úplné a podrobné dôvody svojho odmietnutia.

2. V prípade, že sa žiadajúci členský štát domnieva, že takéto odmietnutie sa zakladá na nesprávnom posúdení, alebo v prípade, že môže predložiť dodatočný dôkaz, môže požiadať o opätovné preskúmanie svojej žiadosti. Túto možnosť musí využiť do troch týždňov od prijatia zápornej odpovede. Dožiadaný členský štát sa snaží odpovedať do dvoch týždňov. V žiadnom prípade toto dodatočné konanie nepresiahne lehoty stanovené v článku 18 ods. 1 a 6 a v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 343/2003.

Článok 6

Kladná odpoveď

V prípade, že členský štát prijme zodpovednosť, uvedie sa táto skutočnosť v odpovedi, s uvedením ustanovenia nariadenia (ES) č. 343/2003, ktoré bolo použité ako základ, a odpoveď obahuje praktické podrobnosti v súvislosti s následným prevozom, ako napríklad kontaktné údaje o úrade alebo osobe, ktorá sa má kontaktovať.

KAPITOLA III

PREVOZY

Článok 7

Praktické opatrenia pre prevozy

1. Prevozy do zodpovedného členského štátu sa môžu uskutočniť jedným z týchto spôsobov:

a) na základe žiadosti žiadateľa o azyl k určitému stanovenému termínu;

b) odchodom pod dozorom, pri ktorom je žiadateľ o azyl sprevádzaný až do miesta nástupu na palubu lode alebo lietadla úradníkom žiadajúceho členského štátu, pričom zodpovednému členskému štátu sa oznámi miesto, dátum a čas príchodu žiadateľa o azyl v dohodnutej lehote;

c) eskortovaním, pričom je žiadateľ o azyl sprevádzaný úradníkom žiadajúceho členského štátu alebo zástupcom agentúry, poverenej žiadajúcim členským štátom vykonávať takúto činnosť, a odovzdať ho orgánom v zodpovedajúcom členskom štáte.

2. V prípadoch uvedených v ods. 1 písm. a) a b) má žiadateľ priepustku, ktorá je uvedená v článku 19 ods. 3 a článok 20 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 343/2003 a ktorej vzor je uvedený v prílohe IV tohto nariadenia, čo mu umožní vstúpiť do zodpovedného členského štátu a preukázať svoju totožnosť pri svojom príchode na miesto a v čase, ktorý mu bol určený pri oznámení rozhodnutia o prevzatí alebo vrátení zodpovedajúcim členským štátom.

V prípade uvedenom v ods. 1 písm. c), sa priepustka vydá, ak žiadateľ o azyl nemá doklady totožnosti. Čas a miesto prevozu si príslušné členské štáty vopred dohodnú v súlade s konaním, uvedeným v článku 8.

3. Členský štát uskutočňujúci prevoz zabezpečí, aby sa všetky doklady žiadateľa o azyl pred odchodom žiadateľovi vrátili, zverili do úschovy členom eskorty, ktorí ich odovzdajú príslušným orgánom zodpovedajúceho členského štátu, alebo aby sa odoslali iným vhodným spôsobom.

Článok 8

Spolupráca pri prevozoch

1. Je povinnosťou zodpovedného členského štátu umožniť uskutočnenie prevozu žiadateľa o azyl čo najskôr, a zabezpečiť, aby sa mu v jeho ceste nebránili žiadne prekážky. Tento členský štát určí, ak to prichádza do úvahy, miesto na svojom území, na ktoré treba žiadateľa o azyl dopraviť, alebo na ktorom má byť odovzdaný príslušným orgánom, berúc do úvahy zemepisné obmedzenia a dopravné možnosti, ktoré má k dispozícii členský štát, uskutočňujúci prevoz. V žiadnom prípade sa nesmie uplatniť požiadavka, aby eskorta sprevádzala žiadateľa o azyl ďalej ako do miesta príchodu použitých medzinárodných dopravných prostriedkov, alebo aby členský štát, uskutočňujúci prevoz, uhradil dopravné náklady ďalej, ako do tohto miesta.

2. Členský štát, organizujúci prevoz zabezpečuje dopravu žiadateľa o azyl a jeho eskorty a rozhodne, po porade so zodpovedným členským štátom, o čase príchodu a v prípadoch, v ktorých je to potrebné, o podrobnostiach odovzdania príslušným orgánom. Zodpovedný členský štát môže požadovať, aby bol vyrozumený tri pracovné dni vopred.

Článok 9

Odložené a oneskorené prevozy

1. Zodpovedný členský štát je bezodkladne informovaný o každom odložení, či už kvôli odvolaniu, alebo opätovnému preskúmaniu s odkladným účinkom, alebo zo zdravotných dôvodov, napr. kvôli zlému zdravotnému stavu žiadateľa o azyl, kvôli nemožnosti dopravy, alebo preto, že žiadateľ o azyl zmenil svoj pôvodný postoj k prevozu.

2. Členský štát, ktorý na základe jedného z dôvodov uvedených v článku 19 ods. 4 a v článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003, nemôže uskutočniť prevoz v bežnej lehote šiestich mesiacov, ktorá je stanovená v článku 19 ods. 3 a článku 20 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, informuje o tom zodpovedný členský štát pred uplynutím tejto lehoty. Inak zodpovednosť za spracovanie žiadosti o azyl a ostatné povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 343/2003 pripadnú predchádzajúcemu členskému štátu, v súlade s článkom 19 ods. 4 a článkom 20 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3. V prípade, že sa na základe jedného z dôvodov uvedených v článku 19 ods. 4 a v článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003, členský štát podujme uskutočniť prevoz po uplynutí bežnej lehoty šiestich mesiacov, dohodne sa vopred so zodpovedným členským štátom na konkrétnych krokoch.

Článok 10

Prevoz nasledujúci po povinnej akceptácii

1. V prípade, že je podľa článku 18 ods. 7 alebo podľa článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 343/2003 zrejmé, že dožiadaný členský štát akceptuje dožiadanie o prevzatie alebo vrátenie, začne žiadajúci členský štát konzultácie, ktoré sú potrebné na zorganizovanie prevozu.

2. Ak je o to požiadaný žiadajúcim členským štátom, musí zodpovedný členský štát bezodkladne písomne potvrdiť, že uznáva svoju zodpovednosť ako dôsledok absencie jeho odpovede v stanovenej lehote. Zodpovedný členský štát podnikne všetky potrebné kroky na to, aby čo najrýchlejšie určil miesto príchodu žiadateľa o azyl a aby v prípade, že to prichádza do úvahy, dohodol so žiadajúcim členským štátom čas príchodu a praktické podrobnosti odovzdania príslušným orgánom.

KAPITOLA IV

HUMANITÁRNA DOLOŽKA

Článok 11

Stav závislosti

1. Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003 sa uplatňuje, ak je žiadateľ o azyl závislý od pomoci príbuzného v inom členskom štáte, alebo je príbuzný v inom členskom štáte závislý od pomoci žiadateľa o azyl.

2. Stavy závislosti, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003 sa posúdia, podľa možnosti, na základe objektívnych kritérií, napríklad lekárskych osvedčení. V prípade, že takýto dôkaz nie je k dispozícii, alebo sa nedá predložiť, považujú sa humanitárne dôvody za preukázané len na základe presvedčivých informácií poskytnutých dotknutými osobami.

3. Nasledovné body sa vezmú do úvahy pri posudzovaní nevyhnutnosti a vhodnosti spojenia dotknutých osôb:

a) rodinná situácia, ktorá existovala v krajine pôvodu;

b) okolnosti, za ktorých boli dotknuté osoby odlúčené;

c) stav rôznych azylových konaní alebo konaní v rámci cudzineckej legislatívy v členských štátoch.

4. Uplatňovanie článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003 je v každom prípade možné len tam, kde je istota, že žiadateľ o azyl, alebo príbuzný skutočne poskytnú potrebnú pomoc.

5. Členský štát, v ktorom sa príbuzní znovu stretnú a dátum prevozu dohodnú dotknuté členské štáty, berúc do úvahy:

a) schopnosť závislej osoby cestovať;

b) situáciu dotknutých osôb, pokiaľ ide o miesto pobytu, pričom prednosť má pripojenie žiadateľa o azyl k svojmu príbuznému, ak tento príbuzný už má platné povolenie na pobyt a finančné zdroje v členskom štáte, v ktorom sa zdržiava.

Článok 12

Maloletí bez sprievodu

1. V prípade, že je pravdepodobné, že rozhodnutie zveriť starostlivosť o maloletého bez sprievodu príbuznému, inému ako matka, otec alebo zákonný zástupca, zapríčiní mimoriadne ťažkosti, najmä v prípade, že dotknutý dospelý sa zdržiava mimo právomoci členského štátu, v ktorom maloletý požiadal o azyl, príslušné orgány v členskom štáte a predovšetkým orgány alebo súdy zodpovedajúce za ochranu maloletých, spolupracujú a podniknú potrebné kroky na to, aby tieto orgány mohli spoľahlivo rozhodnúť, s plnou znalosťou faktov, o schopnosti dotknutého dospelého alebo dospelých postarať sa o maloletého spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje jeho záujmom.

V tejto súvislosti sa zohľadnia všetky možnosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v oblasti justičnej spolupráce a spolupráce v občianskych veciach.

2. Skutočnosť, že dĺžka trvania konaní o umiestnení maloletého môže viesť k nedodržaniu lehôt stanovených v článku 18 ods. 1 a 6 a v článku 19 ods. 4 nariadenia (ES) č. 343/2003, nie je nevyhnutne prekážkou pri pokračovaní v konaní na určenie zodpovedného členského štátu alebo uskutočnenie prevozu.

Článok 13

Konania

1. Podnet na dožiadanie ďalšieho členského štátu, aby sa postaral o žiadateľa o azyl na základe článku 15 nariadenia (ES) č. 343/2003, prevezme buď členský štát, kde bola podaná žiadosť o azyl, a ktorý uskutočňuje konanie na určenie zodpovedného členského štátu, alebo zodpovedný členský štát.

2. Dožiadanie o prevzatie obsahuje všetky podklady, ktoré má žiadajúci členský štát, aby mohol dožiadaný členský štát posúdiť situáciu.

3. Dožiadaný členský štát vykoná potrebnú kontrolu, na základe ktorej určí v prípade, že to prichádza do úvahy, humanitárne dôvody, najmä rodinnej alebo kultúrnej povahy, stupeň závislosti príslušnej osoby alebo schopnosť a záväzok inej dotknutej osoby poskytnúť požadovanú pomoc.

4. Vo všetkých prípadoch musia dotknuté osoby vyjadriť svoj súhlas.

Článok 14

Riešenie sporov

1. V prípade, že členské štáty nemôžu vyriešiť spor, ktorý sa týka buď potreby uskutočniť prevoz alebo spojenia príbuzných na základe článku 15 nariadenia (ES) č. 343/2003, alebo určenia členského štátu, v ktorom by sa príslušné osoby mali znovu stretnúť, môžu použiť zmierovacie konanie, ktoré je ustanovené v ods. 2 tohto článku.

2. Zmierovacie konanie sa začína na žiadosť jedného zo sporiacich sa členských štátov, ktorá je adresovaná predsedovi výboru zriadeného článkom 27 nariadenia (ES) č. 343/2003. Vyjadrením súhlasu s použitím zmierovacieho konania sa príslušné členské štáty zaväzujú, že v maximálnej možnej miere zohľadnia navrhnuté riešenie.

Predseda výboru vymenuje troch členov výboru zastupujúcich tri členské štáty, ktorých sa netýka daná záležitosť. Obdržia argumenty strán buď písomne, alebo ústne a po rokovaní navrhnú do mesiaca riešenie, v prípade potreby na základe hlasovania.

Predseda výboru, alebo jeho zástupca vedú diskusiu. Môže predkladať svoje stanoviská, ale nemajú hlasovacie právo.

Navrhnuté riešenie, či už ho strany príjmu, alebo zamietnu, je konečné a neodvolateľné.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Zasielanie dožiadaní

1. Dožiadania, odpovede a celá písomná korešpondencia medzi členskými štátmi, ktorá sa týka uplatňovania nariadenia (ES) č. 343/2003, sa podľa možnosti zasiela prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete "DubliNet" ustanovenej v hlave II tohto nariadenia.

Odlišne od prvého pododseku sa korešpondencia medzi úradmi, ktoré sú zodpovedné za uskutočňovanie prevozov a príslušnými úradmi v dožiadanom členskom štáte, ktorá sa týka konkrétneho uskutočňovania prevozov, času a miesta odchodu, najmä v prípade, že je žiadateľ o azyl eskortovaný, môže zasielať inými prostriedkami.

2. Každá žiadosť, odpoveď alebo korešpondencia, pochádzajúca z národného prístupového miesta, ktorý je uvedený v článku 19, sa považuje za autentickú.

3. Potvrdenie, vydané systémom, sa považuje za dôkaz odoslania a dátumu a času prijatia dožiadania alebo odpovede.

Článok 16

Komunikačný jazyk

Komunikačný jazyk alebo jazyky sa zvolia dohodou medzi príslušnými členskými štátmi.

Článok 17

Súhlas dotknutých osôb

1. Pri uplatňovaní článkov 7 a 8, článku 15 ods. 1 a článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 343/2003, ktoré požadujú, aby dotknuté osoby vyjadrili vôľu alebo súhlas, musí byť takýto ich úkon písomný.

2. V prípade článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 343/2003 musí žiadateľ vedieť, s ohľadom na akú informáciu vyjadruje svoj súhlas.

HLAVA II

VYBUDOVANIE SIETE "DUBLINET"

KAPITOLA 1

TECHNICKÉ NORMY

Článok 18

Vybudovanie "Dublinet"

1. Bezpečné elektronické prenosové prostriedky, ktoré sú uvedené v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 343/2003 sú známe ako "DubliNet".

2. DubliNet je založený na použití generických IDA služieb, ktoré sú uvedené v článku 4 rozhodnutia č. 1720/1999/ES [6].

Článok 19

Národné prístupové miesta

1. Každý členský štát má jedno národné prístupové miesto.

2. Národné prístupové miesta sú zodpovedné za spracovanie prichádzajúcich údajov a odosielanie výstupných údajov.

3. Národné prístupové miesta sú zodpovedné za vydávanie potvrdení o prijatí každého prichádzajúceho prenosu.

4. Tlačivá, ktorých vzory sú uvedené v Prílohách I a III, a tlačivo dožiadaní o informácie uvedené v Prílohe V, sa odosiela medzi národnými prístupovými miestami vo formáte, ktorý určí Komisia. Komisia informuje členské štáty o požadovaných technických normách.

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ NA POUŽITIE

Článok 20

Referenčné číslo

1. Každý prenos má referenčné číslo, ktoré umožní jednoznačne identifikovať prípad, ktorého sa týka, a členský štát, ktorý dožiadanie zaslal. Toto číslo musí takisto umožniť určiť, či sa prenos týka dožiadania o prevzatie (typ 1), dožiadania o vrátenie (typ 2), alebo dožiadania o informáciu (typ 3).

2. Referenčné číslo začína písmenami, ktoré sa používajú na určenie členského štátu v systéme Eurodac. Po tomto kóde nasleduje číslo, ktoré určuje typ žiadosti podľa klasifikácie ustanovenej v ods. 1.

Ak je dožiadanie založené na údajoch, dodaných systémom Eurodac, obsahuje referenčné číslo Eurodac.

Článok 21

Nepretržitá prevádzka

1. Členské štáty podniknú všetky potrebné kroky na to, aby ich národné prístupové miesta fungovali bez prerušenia.

2. Ak sa prevádzka národného prístupového miesta preruší na viac ako sedem pracovných hodín, oznámi to členský štát príslušným orgánom, určeným podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 343/2003 a Komisii, a podnikne všetky potrebné kroky na to, aby sa normálna prevádzka obnovila čo najskôr.

3. Ak národné prístupové miesto poslalo údaje národnému prístupovému miestu, u ktorého došlo k prerušeniu prevádzky, použije sa potvrdenie o prenose, vytvorené generickými IDA službami, ako dôkaz o dátume a čase prenosu. Konečné termíny stanovené nariadením (ES) č. 343/2003 pre zasielanie dožiadania alebo odpovede sa nepozastavujú na dobu prerušenia prevádzky daného národného prístupového miesta.

HLAVA III

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Priepustky vydávané na účely Dublinskej dohody

Priepustky vydané na účely Dublinskej dohody sa akceptujú v prípade prevozu žiadateľov o azyl na základe nariadenia (ES) č. 343/2003 počas obdobia, ktoré nepresiahne 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť druhým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. septembra 2003

Za Komisiu

António Vitorino

člen Komisie

[1] Ú. v. EÚ č. L 50, 25. 2. 2003, s.1.

[2] Ú. v. ES C 254, 19. 8. 1997, s.1.

[3] Ú. v. ES L 316, 15. 12. 2000, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31.

[5] Ú. v. ES L 93, 3. 4. 2001, s. 40.

[6] Ú. v. ES L 203, 3. 8. 1999, s. 9.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

(Odkazy sú na články nariadenia Rady (ES) č. 343/2003)

ZOZNAM A DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

I. Proces určovania štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl

1. Prítomnosť rodinného príslušníka (otca, matky, zákonného zástupcu) žiadateľa o azyl, ktorý je maloletým bez sprievodu (článok 6)

Dostatočný dôkaz

- písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

- výpisy z registrov,

- povolenia na pobyt vydané rodinnému príslušníkovi,

- dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

- skúška DNA alebo krvná skúška, ak je to potrebné a ak nie je k dispozícii nič z vyššie uvedeného.

2. Oprávnený pobyt rodinného príslušníka v členskom štáte, v ktorom má tento príslušník priznané postavenie utečenca (článok 7)

Dostatočný dôkaz

- písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

- výpisy z registrov,

- povolenia na pobyt vydané jednotlivcovi s postavením utečenca,

- dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

- súhlas dotknutých osôb.

3. Prítomnosť rodinného príslušníka žiadajúceho azyl, ktorého žiadosť ešte nebola predmetom prvého rozhodnutia s ohľadom na vecnú stránku v členskom štáte (článok 8)

Dostatočný dôkaz

- písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

- výpisy z registrov,

- povolenia na dočasný pobyt vydané jednotlivcovi, kým sa skúma žiadosť o azyl,

- dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

- skúška DNA alebo krvná skúška, ak je to potrebné a ak nie je k dispozícii nič z vyššie uvedeného.

- súhlas dotknutých osôb.

4. Platné doklady na pobyt (článok 9 ods. 1 a 3 alebo doklady na pobyt, ktorým skončila platnosť pred menej ako dvomi rokmi (a dátum nadobudnutia účinnosti) (článok 9 ods. 4))

Dostatočný dôkaz

- povolenie na pobyt,

- výpisy z registra cudzincov alebo z podobných registrov,

- správy alebo potvrdenie informácie členským štátom, ktorý vydal povolenie na pobyt.

5. Platné víza (článok 9 ods. 2 a 3) a víza, ktorým skončila platnosť pred menej ako šiestimi mesiacmi (a dátum nadobudnutia účinnosti) (článok 9 ods. 4))

Dostatočný dôkaz

- vydané víza (platné alebo tie, ktorým skončila platnosť, podľa potreby),

- výpisy z registra cudzincov alebo z podobných registrov

- správy alebo potvrdenie informácie členským štátom, ktorý vydal vízum.

6. Oprávnený vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 11)

Dostatočný dôkaz

- vstupná pečiatka v pase,

- výstupná pečiatka z krajiny, susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu, absolvovanú azylantom a dátum, kedy bola hranica prekročená,

- lístky, ktoré jednoznačne dokazujú vstup cez vonkajšiu hranicu,

- vstupná pečiatka alebo podobný záznam v pase.

7. Neoprávnený vstup cez vonkajšiu hranicu (článok 10 ods. 1)

Dostatočný dôkaz

- kladný výsledok, ktorý zistí Eurodac pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 8 nariadenia "Eurodac",

- vstupná pečiatka v pozmenenom alebo sfalšovanom pase,

- výstupná pečiatka z krajiny, susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu, absolvovanú azylantom a dátum, kedy bola hranica prekročená,

- lístky, ktoré jednoznačne dokazujú vstup cez vonkajšiu hranicu,

- vstupná pečiatka alebo podobný záznam v pase.

8. Pobyt v členskom štáte najmenej päť mesiacov (článok 10 ods. 2)

Dostatočný dôkaz

- povolenie na dočasný pobyt vydané, kým sa skúma žiadosť o povolenie na pobyt,

- výzvy na opustenie územia alebo príkaz na vyhostenie, vydané v rozmedzí najmenej piatich mesiacov, alebo ktoré neboli uskutočnené,

- výpisy zo záznamov nemocníc, väzníc, nápravných zariadení pre maloletých.

9. Odchod z územia členských štátov (článok 16 ods. 3)

Dostatočný dôkaz

- výstupná pečiatka,

- výpisy z registrov tretej krajiny (odôvodňujúce pobyt),

- lístky, ktoré jednoznačne dokazujú odchod alebo vstup cez vonkajšiu hranicu,

- správa alebo potvrdenie členského štátu, z ktorého azylant opustil územie členských štátov,

- pečiatka tretej krajiny, susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu, absolvovanú žiadateľom o azyl a dátum, kedy bola hranica prekročená.

II. Povinnosť členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl, znovu prijať alebo vziať späť žiadateľa o azyl

1. Proces určovania zodpovedného členského štátu sa uskutočňuje v členskom štáte, kde bol žiadateľ o azyl umiestnený (článok 4 ods. 5)

Dostatočný dôkaz

- kladný výsledok, ktorý zistí Eurodac pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 4 nariadenia "Eurodac",

- tlačivo predložené žiadateľom o azyl,

- oficiálna správa vypracovaná orgánmi,

- odtlačky prstov odobraté v súvislosti so žiadosťou o azyl,

- výpisy z príslušných registrov a spisov,

- písomná správa orgánov dosvedčujúca, že bola podaná žiadosť.

2. Žiadosť o azyl je v štádiu skúmania, alebo bola predložená predtým (článok 16 ods. 1 písm. c), d) a e))

Dostatočný dôkaz

- kladný výsledok, ktorý zistí Eurodac pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 4 nariadenia "Eurodac"

- tlačivo predložené žiadateľom o azyl,

- oficiálna správa vypracovaná orgánmi,

- odtlačky prstov odobraté v súvislosti so žiadosťou o azyl,

- výpisy z príslušných registrov a spisov,

- písomná správa orgánov dosvedčujúca, že bola podaná žiadosť.

3. Odchod z územia členských štátov (článok 4 ods. 5, článok 16 ods. 3)

Dostatočný dôkaz

- výstupná pečiatka

- výpisy z registrov tretej krajiny (odôvodňujúce pobyt),

- výstupná pečiatka tretej krajiny, susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu, absolvovanú azylantom a dátum, kedy bola hranica prekročená.

- písomný dôkaz od orgánov, že cudzinec bol vyhostený.

4. Vyhostenie z územia členských štátov (článok 16 ods. 4)

Dostatočný dôkaz

- písomný dôkaz od orgánov, že cudzinec bol vyhostený,

- výstupná pečiatka,

- potvrdenie informácie s ohľadom na vyhostenie treťou krajinou.

ZOZNAM B INDÍCIE

I. Proces určovania členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl

1. Prítomnosť rodinného príslušníka (otca, matky, zákonného zástupcu) žiadateľa o azyl, ktorý je maloletým bez sprievodu (článok 6)

Indícia [1]

- overiteľná informácia od žiadateľa o azyl,

- vyhlásenia dotknutých rodinných príslušníkov,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR.

2. Oprávnený pobyt rodinného príslušníka v členskom štáte, v ktorom má tento príslušník priznané postavenie utečenca (článok 7)

Indícia

- overiteľná informácia od žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR.

3. Prítomnosť rodinného príslušníka, žiadajúceho o azyl, ktorého žiadosť ešte nebola predmetom prvého rozhodnutia s ohľadom na vecnú stránku v členskom Štáte (článok 8)

Indícia

- overiteľná informácia od žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR.

4. Platné povolenia na pobyt (článok 9 ods. 1 a 3 alebo povolenia na pobyt, ktorým skončila platnosť pred menej ako dvomi rokmi (a dátum nadobudnutia účinnosti) (článok 9 ods. 4))

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie členským štátom, ktorý nevydal povolenie na pobyt,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

5. Platné víza (článok 9 ods. 2 a 3) a víza, ktorým skončila platnosť pred menej ako šiestimi mesiacmi (a dátum nadobudnutia účinnosti) (článok 9 ods. 4))

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie členským štátom, ktorý nevydal povolenie na pobyt,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

6. Oprávnený vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 11)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom, alebo treťou krajinou,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

- odtlačky prstov, okrem prípadov, kedy sa orgány rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu. V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz tak, ako je to uvedené v zozname A,

- lístky,

- hotelové účty,

- vstupenky do verejných alebo súkromných inštitúcií v členských štátoch,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby cestovnej kancelárie,

- iná indícia rovnakého druhu.

7. Neoprávnený vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 10 ods. 1)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom, alebo treťou krajinou,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

- odtlačky prstov, okrem prípadov, kde orgány rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu. V takýchto prípadoch tvoria dostatočný dôkaz tak, ako je to uvedené v zozname A,

- lístky,

- hotelové účty,

- vstupenky do verejných a súkromných inštitúcií v členských štátoch,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

- iní indícia rovnakého druhu.

8. Pobyt v členskom štáte najmenej päť mesiacov (článok 10 ods. 2)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie mimovládnou organizáciou, ako napr. organizáciou, zabezpečujúcou ubytovanie pre tých, ktorí sú v núdzi,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.,

- odtlačky prstov,

- lístky,

- hotelové účty,

- vstupenky do verejných a súkromných inštitúcií v členských štátoch,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

- iná indícia rovnakého druhu.

9. Odchod z územia členských štátov (článok 16 ods. 3)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom,

- týka sa článku 3 ods. 7 a článku 10 ods. 3: výstupná pečiatka tam, kde príslušný žiadateľ o azyl opustil územie členského štátu na dobu najmenej troch mesiacov,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.,

- odtlačky prstov, okrem prípadov, kedy sa orgány rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu. V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz tak, ako je to uvedené v zozname A,

- lístky,

- hotelové účty,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

- iná indícia rovnakého druhu.

II. Povinnosť členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl, znovu prijať alebo vziať späť žiadateľa o azyl

1. Proces určovania zodpovedného členského štátu sa uskutočňuje v členskom štáte, kde bol žiadateľ o azyl umiestnený (článok 4 ods. 5)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom.

2. Žiadosť o azyl je v štádiu skúmania alebo bola predložená predtým (článok 16 ods. 1 písm. c), d) a e))

Indícia

- overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom.

3. Odchod z územia členských štátov (článok 4 ods. 5, článok 16 ods. 3)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- správy alebo potvrdenie informácie iným členským štátom,

- výstupná pečiatka tam, kde príslušný žiadateľ o azyl opustil územie členského štátu na dobu najmenej troch mesiacov,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

- odtlačky prstov, okrem prípadov, kedy sa orgány rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu. V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz tak, ako je to uvedené v zozname A,

- lístky,

- hotelové účty,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

- iná indícia rovnakého druhu.

4. Vyhostenie z územia členských štátov (článok 16 ods. 4)

Indícia

- podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa o azyl,

- správy alebo potvrdenie informácie medzinárodnou organizáciou, ako napríklad UNHCR,

- výstupná pečiatka tam, kde príslušný žiadateľ o azyl opustil územie členského štátu na dobu najmenej troch mesiacov,

- správy alebo potvrdenie informácie rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi, atď.

- odtlačky prstov, okrem prípadov, kedy sa orgány rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu. V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz tak, ako je to uvedené v zozname A,

- lístky,

- hotelové účty,

- vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom, atď.,

- informácie preukazujúce, že žiadateľ o azyl využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

- iná indícia rovnakého druhu.

[1] K tejto indícii musí byť vždy priložená položka dostatočného dôkazu, ako je uvedené v zozname A.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------