32003R1383Úradný vestník L 196 , 02/08/2003 S. 0007 - 0014


Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003

z 22. júla 2003,

ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) s cieľom zlepšiť fungovanie systému týkajúceho sa vstupu do spoločenstva, vývozu a spätného vývozu tovaru zo spoločenstva, porušujúceho určité práva duševného vlastníctva, uplatňované nariadením Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú opatrenia na zákaz uvoľnenia napodobenín a pirátskeho tovaru [1] do voľného obehu, vývozu, spätného vývozu alebo na prihlásenie na odkladný postup, by sa mali vyvodiť závery zo skúseností získaných pri jeho uplatňovaní. V záujme zrozumiteľnosti by sa nariadenie (ES) č. 3295/94 malo zrušiť a nahradiť;

(2) obchodovanie napodobenín, pirátskeho tovaru a v skutočnosti všetkého tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva spôsobuje významnú ujmu výrobcom dodržiavajúcim zákony, obchodníkom a držiteľom práv, ako aj klamanie a v niektorých prípadoch ohrozovanie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Pokiaľ je to možné, takýto tovar by nemal vstúpiť na trh a mali by sa prijať opatrenia, ktoré sa zaoberajú touto protiprávnou činnosťou bez toho, aby predstavovali prekážku pre slobodu legálneho obchodu. Tento cieľ je v súlade s úsilím na medzinárodnej úrovni;

(3) v prípadoch, keď napodobeniny, pirátsky tovar a vo všeobecnosti tovar porušujúci právo duševného vlastníctva pochádza alebo prichádza z tretích krajín, jeho dovoz na colné územie spoločenstva vrátane jeho prekládky, uvoľnenia do voľného obehu v spoločenstve, umiestnenia na odkladný postup a umiestnenia do voľnej zóny alebo skladu by sa malo zakázať a mal by byť zriadený postup umožňujúci colným orgánom uplatňovanie tohto zákazu tak účinne ako je to len možné;

(4) colné orgány by mali byť tiež schopné prijať opatrenie proti napodobeninám, pirátskemu tovaru a tovaru porušujúcemu určité práva duševného vlastníctva, ktorý je v procese vývozu, spätného vývozu alebo opúšťa colné územie;

(5) na obdobie potrebné na určenie, či je podozrivý tovar skutočne napodobeninou, pirátskym tovarom alebo tovarom porušujúcim niektoré práva duševného vlastníctva, by malo konanie colných orgánov zahŕňať odklad uvoľnenia do voľného obehu, vývozu a spätného vývozu, alebo zadržanie tovaru v prípade tovaru umiestneného na odkladný postup, umiestneného do voľnej zóny alebo voľného skladu, v procese spätného vývozu s oznamovaním, dovezeného na colné územie alebo opúšťajúceho toto územie;

(6) podrobnosti žiadosti o konanie, ako je obdobie platnosti a formulár, je potrebné určiť a zosúladiť vo všetkých členských štátoch. Tiež to platí aj pre podmienky upravujúce prijatie žiadostí colnými orgánmi a službou menovanou na ich prijímanie, spracovanie a registrovanie;

(7) aj v prípade, keď ešte žiadna žiadosť nebola podaná alebo schválená, členský štát by mal byť oprávnený zadržať tovar na určité obdobie, aby sa takto umožnilo držiteľom práva podanie žiadosti o konanie u colných orgánov;

(8) konania začaté s cieľom určiť, či sa podľa vnútroštátneho práva právo duševného vlastníctva porušilo, sa budú viesť s odkazom na kritériá použité pri preukázaní, či tovar vyrobený v tomto členskom štáte porušuje práva duševného vlastníctva. Toto nariadenie neovplyvňuje ustanovenia členských štátov o právomociach súdov alebo súdne postupy;

(9) s cieľom zjednodušiť uplatňovanie nariadenia pre colné správy a tiež pre držiteľov práv, malo by byť vytvorené ustanovenie pre pružnejší postup, ktorý umožňuje zničenie tovaru porušujúceho určité práva duševného vlastníctva, bez existencie akejkoľvek povinnosti začať konanie s cieľom preukázať, či sa podľa vnútroštátneho práva právo duševného vlastníctva porušilo;

(10) je potrebné ustanoviť opatrenia uplatniteľné na tovar, u ktorého sa zistilo, že je napodobeninou, pirátskym tovarom alebo tovarom všeobecne porušujúcim niektoré práva duševného vlastníctva. Tieto opatrenia by nemali iba zbaviť subjekty, ktoré sú zodpovedné z transakcií s takýmto tovarom, ekonomických požitkov z obchodovania a pokutovať ich, ale mali by tiež predstavovať účinnú prekážku pre ďalšie obchodovania tohto druhu;

(11) aby sa zabránilo prerušeniu vybavenia tovaru prenášaného v osobnej batožine cestujúcich, je vhodné vylúčiť z pôsobnosti tohto nariadenia tovar, ktorý môže byť napodobeninou, pirátskym tovarom alebo tovarom porušujúcim určité práva duševného vlastníctva, ak sa dováža z tretích krajín v limitoch nepodliehajúcich clu povolených pravidlami spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď sa vyskytujú určité hmotné indície, ktoré naznačujú verejnú prepravu;

(12) v záujme účinnosti tohto nariadenia je dôležité zabezpečiť jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel, ktoré ustanovuje a posilniť pomoc medzi členskými štátmi navzájom a pomoc medzi členskými štátmi a Komisiou, najmä prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci správnych orgánov členských štátov a ich spolupráci s Komisiou s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie zákona o colných a poľnohospodárskych veciach [2];

(13) na základe skúsenosti získanej pri vykonávaní tohto nariadenia by sa inter alia mala zvážiť možnosť zvýšenia množstva pokrytých práv duševného vlastníctva;

(14) opatrenia potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí udelených Komisii [3];

(15) nariadenie (ES) č. 3295/94 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A PÔSOBNOSŤ

Článok 1

1. Toto nariadenie ustanovuje podmienky pre konanie colných orgánov v prípade, ak sa tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva nachádza v týchto situáciách:

a) je prihlásený na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz v súlade s článkom 61 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev [4];

b) zistí sa počas kontrol tovaru vstupujúceho alebo opúšťajúceho colné územie spoločenstva, v súlade s článkom 37 a 183 nariadenia (EHS) č. 2913/92, že tovar je umiestnený na odkladný postup v zmysle článku 84 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, v procese spätného vývozu predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 182 odseku 2 tohto nariadenia alebo umiestnený do voľnej zóny alebo voľného skladu v zmysle článku 166 tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie tiež stanovuje opatrenia, ktoré sa majú prijať príslušnými orgánmi v prípade, ak sa zistí, že tovar uvedený v odseku 1 porušuje práva duševného vlastníctva.

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia "tovar porušujúci právo duševného vlastníctva" znamená:

a) "napodobenina", a to:

i) tovar vrátane obalu, ktorý nesie bez oprávnenia obchodnú značku totožnú s obchodnou značkou platne registrovanou pre rovnaký druh tovaru alebo tovar, ktorého hlavné znaky nemôžu byť rozlíšené od takejto obchodnej značky, a ktorý týmto porušuje práva držiteľa obchodnej značky podľa práva spoločenstva, ako sa ustanovuje nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o obchodnej značke spoločenstva [5] alebo právom členského štátu, v ktorom sa žiada o konanie colných orgánov;

ii) akýkoľvek symbol obchodnej značky (vrátane loga, etikety, nálepky, brožúry, návodov na použitie a záručných dokladov, ktoré nesú takýto symbol), aj keď sa uvádzajú samostatne, za rovnakých podmienok ako tovar uvedený v bode i);

iii) obalové materiály nesúce obchodnú značku napodobeniny, uvádzané samostatne, za rovnakých podmienok ako tovar uvedený v bode i);

b) "pirátsky tovar", ktorý je kópiou alebo obsahuje kópie vyrobené bez súhlasu držiteľa autorského práva, príslušného práva alebo dizajnového práva bez ohľadu na to, či je registrovaný vo vnútroštátnom práve alebo je registrovaný osobou oprávnenou držiteľom práva v krajine výroby v prípadoch, ak by výroba týchto kópií predstavovala porušenie tohto práva podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o priemyselných vzoroch spoločenstva [6] alebo porušenie práva členského štátu, v ktorom sa žiada o colné konanie;

c) tovar, ktorý je v členskom štáte, v ktorom sa žiada o colné konanie, porušuje:

i) patent podľa práva členského štátu;

ii) doplnkový ochranný certifikát druhu, ktorý je ustanovený v nariadení Rady (EHS) č. 1768/92 [7] alebo nariadení (ES) č. 1610/96 o Európskom parlamente a Rade [8];

iii) vnútroštátne právo rastlinnej odrody podľa práva tohto členského štátu alebo právo rastlinnej odrody spoločenstva druhu ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 2100/94 [9];

iv) označenia pôvodu alebo zemepisné označenia podľa práva tohto členského štátu alebo nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 [10] a nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [11];

v) zemepisné určenia druhu ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 [12].

2. Na účely tohto nariadenia "držiteľ práva" znamená:

a) držiteľ obchodnej značky, autorského práva alebo príslušného práva, dizajnového práva, patentu, doplnkového ochranného certifikátu, práva rastlinnej odrody, chráneného určenia pôvodu, chráneného zemepisného označenia a všeobecnejšie, akéhokoľvek práva uvedeného v odseku 1; alebo

b) akákoľvek iná osoba oprávnená na použitie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva uvedených v písmene a), alebo zástupca držiteľa práva alebo oprávnený používateľ.

3. S akoukoľvek formou alebo matricou, ktorá je osobitne navrhnutý alebo prispôsobená pre výrobu tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva sa musí zaobchádzať ako s tovarom tohto druhu, ak použitie takýchto foriem alebo vzorov porušuje práva držiteľa práva podľa práva spoločenstva alebo práva členského štátu, v ktorom sa žiada o konanie colných orgánov.

Článok 3

1. Toto nariadenie sa neuplatňuje na tovar nesúci obchodnú značku so súhlasom držiteľa tejto obchodnej značky alebo na tovar nesúci chránené určenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, alebo ktorý je chránený patentom alebo doplnkovým ochranným certifikátom, autorským právom alebo príslušným právom, dizajnovým právom alebo právom rastlinnej odrody, a ktorý sa vyrobil so súhlasom držiteľa práv, ale sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 odseku 1 bez jeho súhlasu.

Podobne sa neuplatňuje na tovar uvedený v prvom pododseku a na tovar, ktorý sa vyrobil alebo je chránený ďalším právom duševného vlastníctva uvedeným v článku 2 odseku 1 za iných podmienok, než sú dohodnuté s držiteľom práva.

2. Ak osobná batožina cestujúceho obsahuje tovar neobchodnej povahy v limitoch kedy nepodlieha clu a neexistujú žiadne hmotné indície, ktoré by naznačovali, že tovar je časťou verejnej prepravy, členské štáty považujú takýto tovar za tovar mimo pôsobnosti tohto nariadenia.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O KONANIE U COLNÝCH ORGÁNOV

Oddiel 1

Opatrenia pred žiadosťou o konanie u colných orgánov

Článok 4

1. Ak majú colné orgány, pred podaním žiadosti držiteľom práva alebo jej schválením a počas konania v jednej zo situácií uvedených v článku 1 odseku 1, dostatočné dôvody vedúce k podozreniu, že tovar porušuje právo duševného vlastníctva, môžu odložiť jeho uvoľnenie alebo ho zadržať na obdobie troch pracovných dní od okamihu prijatia oznámenia držiteľom práva a deklarantom alebo držiteľom tovaru, ak sú títo známi, na účel umožnenia držiteľovi práva predloženie žiadosti o konanie v súlade s článkom 5.

2. V súlade s platnými pravidlami príslušného členského štátu môžu colné orgány bez prezradenia akejkoľvek informácie, s výnimkou skutočného alebo predpokladaného množstva položiek a ich povahy, a pred informovaním držiteľa práva o možnom porušení, požiadať držiteľa práva o poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktoré môžu byť potrebné na potvrdenie podozrenia.

Oddiel 2

Podanie a spracovanie žiadostí o colné konanie

Článok 5

1. V každom členskom štáte môže držiteľ práva písomne požiadať príslušné colné oddelenie o konanie colných orgánov, ak sa zistí, že sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 odseku 1 (žiadosť o konanie).

2. Každý členský štát menuje príslušné colné oddelenie oprávnené na prijímanie a spracovanie žiadostí o konanie.

3. Ak existuje elektronický systém výmeny údajov, členské štáty by mali vyzvať držiteľov práva podávať žiadosti elektronicky.

4. Ak je žiadateľ držiteľom práva obchodnej značky spoločenstva alebo dizajnového práva spoločenstva, práva rastlinnej odrody spoločenstva alebo určenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo zemepisného označenia chráneného spoločenstvom, v žiadosti môže žiadať, okrem konania colných orgánov členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná, o konanie colných orgánov jedného alebo ešte iných členských štátov.

5. Žiadosť o konanie sa vyhotoví na formulári stanovenom v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2; musí obsahovať všetky informácie umožňujúce ľahké rozlíšenie príslušného tovaru colnými orgánmi, a to najmä:

i) presný a podrobný technický opis tovaru;

ii) akúkoľvek osobitnú informáciu týkajúcu sa typu alebo vzoru napodobeniny, ktorú môže držiteľ práva mať;

iii) meno a adresu kontaktnej osoby menovanej držiteľom práva.

Žiadosť o konanie musí tiež obsahovať vyhlásenie žiadateľa požadované článkom 6 a potvrdenie, že žiadateľ je držiteľom práva pre príslušný tovar.

V situácii uvedenej v odseku 4 musí žiadosť o konanie uvádzať členský štát alebo štáty, v ktorých sa colné konanie požaduje, ako aj mená a adresy držiteľov práva vo všetkých príslušných členských štátoch.

Prostredníctvom označenia by mali držitelia práva tiež oznámiť akékoľvek iné informácie, ak sú známe, ktoré môžu mať, ako je:

a) hodnota pred zdanením originálneho tovaru na legálnom trhu v krajine, v ktorej je podaná žiadosť o konanie;

b) umiestnenie tovaru alebo jeho zamýšľané miesto určenia;

c) podrobnosti identifikujúce zásielku alebo obaly;

d) plánovaný dátum príchodu alebo odchodu tovaru;

e) prostriedky použitej prepravy;

f) totožnosť dovozcu, vývozcu alebo držiteľa tovaru;

g) krajina alebo krajiny výroby a trasy používané prepravcami;

h) technické rozdiely, ak sú známe, medzi pravým a podozrivým tovarom.

6. Môžu sa tiež vyžadovať podrobnosti, ktoré sú osobitné pre druh práva duševného vlastníctva uvedený v žiadosti o konanie.

7. Po prijatí žiadosti o konanie príslušné colné oddelenie túto žiadosť spracuje a svoje rozhodnutie písomne oznámi žiadateľovi do 30 pracovných dní od jej obdržania.

Držiteľovi práva sa neúčtuje poplatok za administratívne náklady vzniknuté pri spracovaní žiadosti.

8. Ak žiadosť neobsahuje povinné informácie uvedené v odseku 5, príslušné colné oddelenie sa môže rozhodnúť žiadosť o konanie nespracovať; v takom prípade uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie vrátane informácie o odvolacom postupe. Žiadosť sa môže opätovne predložiť iba ak sa riadne doplnila.

Článok 6

1. Žiadosti o konanie musia byť sprevádzané vyhlásením držiteľa práv, ktoré sa môže, v súlade s vnútroštátnym právom, predložiť písomne alebo elektronicky, prijímajúceho zodpovednosť voči osobám nachádzajúcim sa v situácii uvedenej v článku 1 ods.1 v prípade, že postup začatý podľa článku 9 ods. 1 je z dôvodu konania alebo zanedbania držiteľom práva prerušený, alebo v prípade, ak sa následne zistí, že príslušný tovar neporušuje právo duševného vlastníctva.

Vo vyhlásení držiteľ práv musí tiež súhlasiť so znášaním všetkých nákladov vzniknutých, podľa tohto nariadenia, pri uchovávaní tovaru pod colnou kontrolou podľa článku 9 a, ak je to vhodné, článku 11.

2. Ak je žiadosť podľa článku 5 ods. 4 predložená, držiteľ práva musí vo vyhlásení súhlasiť s poskytnutím a zaplatením akéhokoľvek potrebného prekladu; toto vyhlásenie je platné v každom členskom štáte, v ktorom sa uplatňuje rozhodnutie o schválení žiadosti.

Článok 7

Článok 5 a 6 sa uplatňuje mutatis mutandis na požiadanie o predĺženie.

Oddiel 3

Prijatie žiadosti o konanie

Článok 8

1. Pri schvaľovaní žiadosti o konanie príslušné colné oddelenie bližšie určí obdobie, počas ktorého colné orgány vykonajú konanie. Toto obdobie nesmie byť dlhšie než jeden rok. Na konci príslušného obdobia a po predchádzajúcom zaplatení akéhokoľvek dlhu dlhovaného držiteľom práva podľa tohto nariadenia, oddelenie, ktoré prvotné rozhodnutie prijalo môže, na žiadosť držiteľa práva, toto obdobie predĺžiť.

Držiteľ práva oznámi príslušnému colnému oddeleniu uvedenému v článku 5 ods. 2 ukončenie platnej registrácie alebo jej obdobia platnosti.

2. Rozhodnutie schvaľujúce žiadosť držiteľa práva o konaní sa bezodkladne oznámi colným úradom členského štátu alebo štátov, ktoré sú pravdepodobne príslušné vo veci tovaru uvedeného v žiadosti porušujúceho právo duševného vlastníctva.

Ak je žiadosť o konanie , ktorá je predložená v súlade s článkom 5 ods. 4, schválená, obdobie, počas ktorého majú colné orgány vykonať konanie sa stanoví na jeden rok; na konci príslušného obdobia, oddelenie, ktoré prvotnú žiadosť spracovalo, na základe písomnej žiadosti držiteľa práva, toto obdobie predĺži. Podľa prvého odseku článku 250 nariadenia (EHS) č. 2913/92 sa uplatňuje mutatis mutandis na rozhodnutie schvaľujúce žiadosť a na rozhodnutia, ktoré ho predlžujú alebo zrušujú.

Ak sa žiadosť o konanie schváli, je vecou žiadateľa, aby toto rozhodnutie oznámil s akýmikoľvek ďalšími informáciami a prekladmi, ktoré môžu byť potrebné, príslušnému colnému oddeleniu členského štátu alebo štátov, v ktorých žiadateľ žiadal o colné konanie. Avšak rozhodnutie sa so žiadateľovým súhlasom môže priamo oznámiť colnému oddeleniu, ktoré rozhodnutie prijalo.

Na požiadanie colných orgánov príslušných členských štátov žiadateľ poskytne akékoľvek dodatočné informácie potrebné pre vykonanie tohto rozhodnutia.

3. Obdobie uvedené v druhom pododseku odseku 2 trvá od dátumu prijatia rozhodnutia schvaľujúceho žiadosť. Rozhodnutie nenadobudne účinnosť v členskom štáte alebo štátoch prijímateľa, pokiaľ sa neoznámilo v súlade s tretím pododsekom odseku 2 a držiteľ práva nevyplnil formality uvedené v článku 6.

Rozhodnutie sa musí následne bezodkladne odoslať národným colným úradom, ktoré sa pravdepodobne budú musieť zaoberať tovarom podozrivým z porušovania práv duševného vlastníctva.

Tento odsek sa uplatňuje mutatis mutandis na rozhodnutie predlžujúce prvotné rozhodnutie.

KAPITOLA III

PODMIENKY UPRAVUJÚCE KONANIE COLNÝCH ORGÁNOV A ORGÁNU PRÍSLUŠNÉHO ROZHODNÚŤ O PRÍPADE

Článok 9

1. Ak je colný úrad, ktorému sa podľa článku 8 oznámilo držiteľom práva rozhodnutie schvaľujúce žiadosť uspokojený, po porade so žiadateľom, ak je to potrebné, že tovar nachádzajúci sa v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1 je podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva v pôsobnosti tohto rozhodnutia, odloží uvoľnenie tovaru alebo ho zadrží.

Colný úrad o tom bezodkladne informuje príslušné colné oddelenie, ktoré žiadosť spracovalo.

2. Príslušné colné oddelenie alebo colný úrad uvedený v odseku 1 informuje držiteľa práva a deklaranta alebo majiteľa tovaru v zmysle článku 38 nariadenia (EHS) č. 2913/92 o jeho konaní a je oprávnený ich informovať o skutočnom alebo odhadnutom množstve a skutočnej alebo predpokladanej povahe tovaru, ktorého uvoľnenie bolo odložené, alebo ktorý bol zadržaný bez toho, aby bol viazaný oznámením tejto informácie orgánu príslušnému na prijatie konečného rozhodnutia.

3. Vzhľadom na preukázanie, či sa právo duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva porušilo a v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov, vzhľadom na zachovanie obchodného a priemyselného tajomstva a odbornú a administratívnu dôvernosť, colný úrad alebo oddelenie, ktoré žiadosť spracovalo informuje, na jeho požiadanie a ak je známy, držiteľa práva o menách a adresách príjemcu, odosielateľa, deklaranta alebo majiteľa tovaru a o pôvode a proveniencii tovaru podozrivého z porušovania práva duševného vlastníctva.

Colný úrad poskytne žiadateľovi a osobám nachádzajúcim sa v akýchkoľvek situáciách uvedených v článku 1 odseku 1 možnosť kontroly tovaru, ktorého uvoľnenie bolo odložené, alebo ktorý bol zadržaný.

Pri kontrole tovaru môže colný úrad odobrať vzorky a podľa platných pravidiel príslušného členského štátu ich odovzdať alebo zaslať držiteľovi práva, na jeho výslovnú žiadosť, prísne na účely analýz a umožnenie ďalšieho postupu. Ak to okolnosti dovoľujú, podliehajú požiadavkám článku 11 ods. 1 druhá zarážka, ak je to vhodné, vzorky musia byť vrátené po ukončení odborných analýz a, ak je to vhodné, pred uvoľnením tovaru alebo ukončením jeho zadržania. Akékoľvek analýzy týchto vzoriek musia byť vykonané za výhradnej zodpovednosti držiteľa práv.

Článok 10

Právo platné v členskom štáte, na ktorého území sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1, sa uplatňuje pri rozhodovaní, či sa právo podľa vnútroštátneho práva duševného vlastníctva porušilo.

Toto právo sa tiež uplatňuje na bezodkladné oznámenie colnému oddeleniu alebo úradu uvedenému v článku 9 ods. 1 o začatí postupu ustanoveného v článku 13, pokiaľ sa postup nezačal týmto oddelením alebo úradom.

Článok 11

1. Ak colné orgány zadržali alebo odložili uvoľnenie tovaru, ktorý je podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1, členské štáty môžu ustanoviť v súlade s ich vnútroštátnym právom zjednodušený postup použitý so súhlasom držiteľa práva, ktorý umožňuje colným orgánom prepadnutie tovaru s cieľom zničenia pod colným dohľadom bez toho, aby existovala akákoľvek potreba určiť, či sa podľa vnútroštátneho práva právo duševného vlastníctva porušilo. Nakoniec, členské štáty v súlade s ich vnútroštátnym právom uplatňujú tieto podmienky:

- držiteľ práva písomne informuje colné orgány do 10 pracovných dní alebo troch pracovných dní v prípade rýchlo sa kaziaceho tovaru, o obdržaní oznámenia ustanoveného v článku 9, že tovar príslušný pre postup porušuje právo duševného vlastníctva uvedené v článku 2 ods. 1 a poskytne týmto orgánom písomnú dohodu deklaranta, držiteľa alebo vlastníka tovaru o prepadnutí tovaru s cieľom zničenia. So súhlasom colných orgánov, sa táto informácia môže poskytnúť priamo colnici deklarantom, držiteľom alebo vlastníkom tovaru. Tento súhlas sa pokladá za prijatý, ak deklarant, držiteľ alebo vlastník tovaru nemá osobitne námietky proti zničeniu počas predpísaného obdobia. Ak si to okolnosti vyžadujú, toto obdobie sa môže predĺžiť o ďalších desať pracovných dní;

- musí sa vykonať zničenie, pokiaľ nie je vo vnútroštátnom práve bližšie určené inak, na náklady a so zodpovednosťou držiteľa práv, ktorému bude systematicky predchádzať odoberanie vzoriek na účely ich uchovania colnými orgánmi v takých podmienkach, aby predstavovali dôkaz prípustný v právnych konaniach v členskom štáte, v ktorom môže byť potrebný.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch, ak napríklad deklarant, držiteľ alebo vlastník vznáša námietky alebo sa bráni zničeniu tovaru, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 13.

Článok 12

Držiteľ práva, ktorý obdržal podrobnosti uvedené v prvom pododseku článku 9 ods. 3 použije tieto informácie iba na účely bližšie určené v článku 10, 11 a 13 ods. 1

Akékoľvek iné použitie nepovolené vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom situácia vznikla, môže, na základe práva členského štátu, v ktorom je príslušný tovar umiestnený, spôsobiť držiteľovi práva vyvodenie občianskoprávnej zodpovednosti a viesť k odkladu žiadosti o konanie, po obdobie platnosti zostávajúce do jej obnovenia, v členskom štáte, v ktorom sa udalosti uskutočnili.

V prípade ďalšieho porušenia tohto pravidla môže príslušné colné oddelenie odmietnuť obnovenie žiadosti. V prípade žiadosti druhu ustanoveného v článku 5 ods. 4, musí príslušné colné oddelenie tiež informovať ostatné členské štáty uvedené na formulári.

Článok 13

1. Ak colný úrad, uvedený v článku 9 ods. 1, nebol počas 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o odklade uvoľnenia alebo zadržaní upovedomený o začatí konania s cieľom určenia, či sa podľa vnútroštátneho práva, v súlade s článkom 10, právo duševného vlastníctva porušilo alebo neobdržal súhlas držiteľa práva ustanovený v článku 11 ods. 1, ak je to vhodné, vyhovie sa uvoľneniu tovaru alebo sa ukončí jeho zadržanie, vzhľadom na ukončenie jeho colných formalít.

Toto obdobie sa v náležitých prípadoch môže predĺžiť najviac o 10 pracovných dní.

2. V prípade rýchlo sa kaziaceho tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva, obdobie uvedené v odseku 1 sa stanoví na tri pracovné dni. Toto obdobie sa nesmie predĺžiť.

Článok 14

1. V prípade tovaru podozrivého z porušenia dizajnových práv, patentov, doplnkových ochranných certifikátov alebo práv rastlinnej odrody, deklarantovi, vlastníkovi, dovozcovi, držiteľovi alebo prijímateľovi tovaru sa umožní získať uvoľnenie tovaru alebo ukončenie jeho zadržania po poskytnutí záruky, za predpokladu, že:

a) colný úrad alebo oddelenie uvedené v článku 9 ods. 1 bolo v súlade s článkom 13 ods. 1 upovedomené o začatí postupu počas obdobia ustanoveného v článku 13 ods. 1 s cieľom preukázať, či sa právo duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva porušilo;

b) orgán oprávnený na tento účel nepovolil predbežné opatrenia pred ukončením časového limitu ustanoveného v článku 13 ods. 1;

c) všetky colné formality boli ukončené.

2. Záruka ustanovená v odseku 1 musí byť dostatočná, aby ochraňovala záujmy držiteľa práva.

Platba záruky nesmie ovplyvniť ostatné zákonné opravné prostriedky prístupné pre držiteľa práv.

Ak sa začal postup s cieľom určiť, či sa právo duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva porušilo, inak, než z podnetu držiteľa dizajnového práva, patentu, doplnkového ochranného osvedčenia alebo práva rastlinnej odrody, záruka by sa mala uvoľniť, ak si osoba, z ktorej podnetu sa uvedený postup začal, neuplatňuje svoje právo viesť zákonné konania v priebehu 20 pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží oznámenie o odklade uvoľnenia alebo zadržaní.

Ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 13 ods. 1, toto obdobie sa môže predĺžiť najviac na 30 pracovných dní.

Článok 15

Podmienky uskladnenia tovaru počas obdobia odkladu uvoľnenia alebo zadržania sa určia každým členským štátom, ale nie sú príčinou vzniku nákladov na colnú administratívu.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA TOVAR, U KTORÉHO SA ZISTILO, ŽE PORUŠUJE PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Článok 16

Tovar, u ktorého sa na konci postupu ustanoveného v článku 9 zistilo, že porušuje právo duševného vlastníctva, nesmie:

- vstúpiť na colné územie spoločenstva,

- uvoľniť sa do voľného obehu,

- odstrániť sa z colného územia spoločenstva,

- vyviezť sa,

- spätne sa vyviezť,

- umiestniť sa na odkladný postup, alebo

- umiestniť sa do voľnej zóny alebo voľného skladu.

Článok 17

1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné zákonné opravné prostriedky prístupné pre držiteľa práva, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na umožnenie príslušným orgánom:

a) zničenia tovaru, v súlade príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, u ktorého sa zistilo, že porušuje právo duševného vlastníctva alebo jeho odstránenia mimo obchodných trás takým spôsobom, aby sa vopred vylúčilo poškodenie držiteľa práva bez akéhokoľvek druhu náhrady a, pokiaľ sa bližšie neurčuje vo vnútroštátnom práve inak, bez akýchkoľvek štátnych nákladov;

b) vykonanie akéhokoľvek ďalšieho konania, vzhľadom na takýto tovar, účinne zbavujúceho príslušné osoby akýchkoľvek hospodárskych ziskov z obchodovania.

Okrem výnimočných prípadov sa nesmie jednoduché odstránenie obchodných značiek, pripojených k napodobeninám bez oprávnenia, považovať za prostriedok účinne zbavujúci príslušné osoby akýchkoľvek hospodárskych ziskov z obchodovania.

2. Tovar, u ktorého sa zistilo, že porušuje právo duševného vlastníctva môže prepadnúť v prospech štátnej pokladne. V takomto prípade sa uplatňuje odsek 1 písm. a).

KAPITOLA V

POKUTY

Článok 18

Každý členský štát zavedie uplatňovanie pokút v prípadoch porušenia tohto nariadenia. Takéto pokuty musia byť účinné, primerané a výstražné.

KAPITOLA VI

ZODPOVEDNOSŤ COLNÝCH ORGÁNOV A DRŽITEĽA PRÁVA

Článok 19

1. Ak nie je inak ustanovené právom členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná, alebo v prípade žiadosti podľa článku 5 ods. 4, právom členského štátu, v ktorom nie je zistený colným úradom tovar porušujúci právo duševného vlastníctva, prijatie žiadosti neoprávňuje držiteľa práv na náhradu v prípade, že takýto tovar nie je zistený colným úradom a je uvoľnený, alebo sa neprijalo žiadne opatrenie na jeho zadržanie, v súlade s článkom 9 ods. 1

2. Uplatňovanie právomocí udelených colnému úradu alebo inému riadne oprávnenému orgánu s cieľom boja pri tovare porušujúcemu právo duševného vlastníctva ho nerobí zodpovedným voči osobám nachádzajúcim sa v situáciách uvedených v článku 1 ods. 1 alebo osobám dotknutým opatreniami ustanovenými v článku 4 o ujmách, ktoré im boli spôsobené v dôsledku zásahu orgánu, s výnimkou prípadu, ak sa tak ustanovuje právom členského štátu, v ktorom sa žiada alebo v prípade žiadosti podľa článku 5 ods. 4, právom členského štátu, v ktorom je škoda alebo ujma spôsobená.

3. Občianskoprávna zodpovednosť držiteľa práva je upravená právom členského štátu, v ktorom sa príslušný tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 21

1. Komisii pomáha Výbor pre colný kódex.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa určí na tri mesiace.

Článok 22

Členské štáty oznámia Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia postúpi túto informáciu ostatným členským štátom.

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 515/97 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Podrobnosti o informačnom postupe sa vyhotovia podľa vykonávacích ustanovení v súlade s postupom uvedeným v článku 21 odseku 2.

Článok 23

Na základe informácií uvedených v článku 22, Komisia ročne podá Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa môže byť, ak je to vhodné, sprevádzaná návrhom na zmenu a doplnok k tomuto nariadeniu.

Článok 24

Nariadenie (ES) č. 3295/94 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2004.

Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať s účinnosťou od 1. júla 2004.

Nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES L 341, 30.12.1994, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 36).

[3] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 o Európskom parlamente a Rade (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

[5] Ú. v. ES L 11, 14. 1.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003.

[6] Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 198, 8.8.1996, s. 30.

[9] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003.

[10] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

[11] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

[12] Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3378/94 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1).

--------------------------------------------------