32003R0150Úradný vestník L 025 , 30/01/2003 S. 0001 - 0006


Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003

z 21. januára 2003,

ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

keďže:

(1) Spoločenstvo je založené na colnej únii, ktorá si vyžaduje dôsledné uplatňovanie Spoločného colného sadzobníka na dovoz výrobkov z tretích krajín všetkými štátmi, pokiaľ osobitné opatrenia spoločenstva neustanovujú inak.

(2) Je v záujme spoločenstva ako celku, aby boli členské štáty schopné obstarávať pre svoje ozbrojené sily technicky najdokonalejšie a najvhodnejšie zbrane a vojenské zariadenia. Vzhľadom na rýchly celosvetový technický rozvoj v tomto priemyselnom odvetví je bežnou praxou orgánov členských štátov, ktoré sú poverené riadením národnej obrany, že obstarávajú zbrane a vojenský materiál od výrobcov a iných dodávateľov, ktorí majú sídlo v tretích krajinách. Vzhľadom na bezpečnostné záujmy členských štátov je v súlade so záujmami spoločenstva, aby sa určité z týchto zbraní a zariadení mohli dovážať bez dovozných ciel.

(3) S cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie takéhoto odpustenia ciel je vhodné zaviesť spoločný zoznam zbraní a vojenských zariadení, ktoré spĺňajú podmienky na odpustenie cla. Vzhľadom na špecifickú povahu príslušných výrobkov je taktiež vhodné, aby sa bez dovozných ciel mohli dovážať časti, súčasti alebo podzostavy určené na zabudovanie alebo montáž do tovaru zaradeného do zoznamu alebo na opravu, renováciu alebo údržbu takéhoto tovaru, ako aj tovaru na použitie pri odbornom výcviku alebo testovaní tovaru zaradeného do zoznamu. Dovoz vojenských zariadení, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, podlieha príslušným colným sadzbám uvedeným v Spoločnom colnom sadzobníku.

(4) Vzhľadom na organizačnú štruktúru príslušných orgánov v členských štátoch je nevyhnutné definovať výhradne na colné účely konečné použitie dovážaného materiálu v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [2] a jeho vykonávacie predpisy (ďalej len "colný kódex"). S cieľom obmedziť administratívnu záťaž na príslušné orgány je vhodné stanoviť lehotu pre colný dohľad nad konečným použitím.

(5) S cieľom zohľadniť ochranu tajných vojenských údajov členských štátov je nevyhnutné ustanoviť osobitné administratívne postupy na odpúšťania colných sadzieb. Vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, pre ktorého ozbrojené sily sú zbrane alebo vojenské zariadenia určené, ktoré by sa mohlo taktiež použiť ako colné vyhlásenie, ktoré vyžaduje colný sadzobník, by predstavovalo príslušnú záruku, že sú tieto podmienky splnené. Vyhlásenie by sa malo vydávať v podobe certifikátu. Bolo by vhodné špecifikovať podobu, akú takýto certifikát musí mať, a taktiež by malo byť možné používať na vyhlásenia výpočtovú techniku.

(6) Je nevyhnutné ustanoviť pravidlá pre členské štáty s cieľom zabezpečiť poskytovanie informácií o množstve, hodnote a počte vydaných certifikátov a postupov na implementáciu tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje podmienky pre autonómne odpúšťanie dovozných ciel na určité zbrane a vojenské zariadenia dovážané z tretích krajín orgánmi, ktoré sú poverené riadením vojenskej obrany členských štátov alebo v ich mene.

Článok 2

1. Colné sadzby Spoločného colného sadzobníka vzťahujúce sa na dovoz tovaru uvedeného v prílohe 1 sa úplne odpúšťajú, ak tovar používajú ozbrojené sily alebo sa používa v mene ozbrojených síl členského štátu, individuálne alebo v spolupráci s ostatnými štátmi, na obranu územnej celistvosti členského štátu alebo pri účasti na vojenských operáciách na udržanie mieru alebo na podporu mieru, alebo na iné vojenské účely, ako je napríklad ochrana občanov Európskej únie pred sociálnymi alebo ozbrojenými nepokojmi.

2. Tieto clá sa úplne odpúšťajú aj pri dovoze:

a) častí, súčastí alebo podzostáv dovážaných na účely zabudovania alebo montáže do tovaru zaradeného do zoznamov v prílohe I a II alebo do ich častí, súčastí alebo podzostáv, alebo na opravu, renováciu alebo údržbu takéhoto tovaru;

b) tovar dovážaný na účely odbornej prípravy a na testovania tovaru zaradeného do zoznamov v prílohe I a II.

3. Dovážaný tovar, ktorý je definovaný v prílohe I a v odseku 2 tohto článku, podlieha splneniu podmienok konečného použitia, ktoré sú ustanovené v článkoch 21 a 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v jeho vykonávacej legislatíve. Colný dohľad nad konečným použitím tovaru sa končí tri roky po dátume uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

4. Použitie tovaru uvedeného v prílohe I na účely odbornej prípravy alebo na dočasné použitie tohto tovaru na colnom území spoločenstva ozbrojenými silami alebo inými silami na civilné účely kvôli nepredvídaným alebo živelným pohromám nepredstavuje porušenie konečného použitia určeného v odseku 1.

Článok 3

1. Žiadosť o uvoľnenie tovaru do voľného obehu, na ktorý sa žiada odpustenie cla podľa ustanovení článku 2, musí byť doložená certifikátom vydaným príslušným orgánom členského štátu, pre ktorého ozbrojené sily je tovar určený. Certifikát, ktorý je uvedený v prílohe III, sa predkladá colným orgánom dovážajúceho členského štátu spolu s tovarom, ktorého sa týka. Môže nahradiť colné vyhlásenie, ktoré vyžadujú články 59 až 76 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2. Bez ohľadu na odsek 1, z dôvodov ochrany tajných vojenských údajov sa môže certifikát a dovážaný tovar predkladať iným orgánom, ktoré na tento účel určí dovážajúci členský štát. V takých prípadoch príslušný orgán vydávajúci certifikát zašle do 31. januára a 31. júla každého roku príslušným orgánom svojho členského štátu súhrnnú správu o takomto dovoze. Správa sa ma týkať obdobia 6 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú mesiac, v ktorom sa správa podáva. Musí obsahovať počty vystavených certifikátov a dátumy ich vystavenia, dátumy dovozu a celkovú hodnotu a hmotnosť brutto výrobkov dovezených na základe certifikátov.

3. Na vydanie a predloženie certifikátu colným orgánom alebo iným orgánom povereným colným vybavovaním sa môže použiť výpočtová technika na spracovanie údajov v súlade s článkom 292 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa prijímajú ustanovenia o implementácii nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

4. Tento článok sa mutatis mutandis uplatní na dovážaný tovar, ktorý je uvedený v prílohe II.

Článok 4

S výnimkou prípadov článku 2 ods. 4 akékoľvek iné použitie tovaru uvedeného v prílohe 1 a článku 2 ods. 2, ako je použitie špecifikované v článku 2 ods. 1, počas trvania colného dohľadu oznamuje príslušný orgán, ktorý certifikát vydal alebo ktorý tovar používa, colným orgánom svojho členského štátu v súlade s článkom 21 a 87 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 5

1. Každý členský štát oznámi Komisii názvy orgánov, ktoré sú príslušné vydávať certifikáty uvedené v článku 3 ods. 1, spolu so vzorom pečiatky, ktorú používajú tieto orgány. Každý členský štát zašle Komisii aj názov orgánu, ktorý môže prepustiť dovážaný tovar v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2 Komisia zašle tieto informácie colným orgánom ostatných členských štátov.

2. Ak sa tovar dostane do voľného obehu v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorý certifikát vydal, colné orgány dovážajúceho členského štátu zašlú kópiu certifikátu colnej správe členského štátu, ktorého colné orgány certifikát vydali.

Ak tovar prepustili iné orgány v súlade s článkom 3 ods. 2 v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorý certifikát vydal, priamo tieto orgány zašlú kópiu certifikátu orgánu, ktorý certifikát vydal.

3. Orgán každého členského štátu, ktorý je poverený vydávaním certifikátu uvedeného v článku 3 ods. 1, si ponechá kópie vydaných certifikátov a listinné dôkazy potrebné na preukázanie správneho uplatnenia odpustenia cla počas troch rokov od dátumu uplynutia colného dohľadu nad tovarom.

Článok 6

Komisia informuje členské štáty o každej žiadosti podanej niektorým členským štátom, ktorá sa týka predloženia návrhu na zmenu alebo doplnenie zoznamov uvedených v prílohách I a II.

Článok 7

1. Každý členský štát informuje Komisiu o administratívnej implementácii tohto nariadenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

2. Najneskôr do troch mesiacov od skončenia každého kalendárneho roka zašlú Komisii aj informácie o celkovom počte vydaných certifikátov spolu s celkovou hodnotou a hmotnosťou brutto tovaru dovezeného podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2003

Za Radu

predseda

N. Christodoulakis

[1] Ú. v. ES C 265, 12.10.1988, s. 9.

[2] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

[3] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 993/2001 (Ú. v. ES L 141, 28.5.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM ZBRANÍ A VOJENSKÝCH ZARIADENÍ, PRI KTORÝCH SA ODPÚŠŤAJÚ DOVOZNÉ CLÁ [1]

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

[1] Číselné znaky platné k 1. januáru 2003, prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 290, 28.10.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM ZBRANÍ A VOJENSKÝCH ZARIADENÍ S OBVYKLÝMI COLNÝMI SADZBAMI "BEZ CLA", NA KTORÉ SA MÔŽU UPLATNIŤ DOVOZNÉ POSTUPY ČLÁNKU 3 [1]

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

[1] Číselné znaky platné k 1. januáru 2003, prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 290, 28.10.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------