32003L0124Úradný vestník L 339 , 24/12/2003 S. 0070 - 0072


Smernica Komisie 2003/124/ES

z 22. decembra 2003,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [1], a najmä na jej druhý odsek článku 1 a na prvú, druhú a tretiu zarážku článku 6 ods. 10,

po odbornej porade s Výborom európskych regulátorov cenných papierov (VERCP) [2],

keďže:

(1) Uvážliví investori vychádzajú pri svojich investičných rozhodnutiach z informácií, ktoré už majú k dispozícii, totiž z informácií dostupných ex ante. Preto otázka, či je pravdepodobné, že by uvážlivý investor pri investičnom rozhodnutí zobral do úvahy konkrétnu časť informácie, by sa mala posudzovať na základe informácie dostupnej ex ante. Takéto posudzovanie má brať do úvahy očakávaný dopad informácie vo svetle činnosti príslušného emitenta v jej celosti, spoľahlivosti zdroja informácií a akýchkoľvek iných trhových premenných, ktoré pravdepodobne za daných okolností ovplyvnia príslušný finančný nástroj alebo súvisiaci derivátový finančný nástroj.

(2) Informácia ex post sa môže použiť na overenie predpokladu, že informácia ex ante bola cenovo citlivá, ale nemala by sa použiť na konanie proti niekomu, kto vyvodil logické závery z informácie ex ante, ktorú má k dispozícii.

(3) Právna istota pre účastníkov trhu by sa mala zvýšiť prostredníctvom užšieho vymedzenia dvoch z prvkov nevyhnutných pre vymedzenie dôvernej informácie, a to presnosti tejto informácie a významnosti jej možného účinku na ceny finančných nástrojov alebo súvisiacich derivátových finančných nástrojov.

(4) Ochrana investorov vyžaduje nielen včasné zverejňovanie dôverných informácií zo strany emitentov, ale aj to, aby takéto zverejnenie bolo čo najrýchlejšie a čo možno najviac časovo zosúladené u všetkých kategórií investorov vo všetkých členských štátoch, kde emitent požiadal alebo dostal súhlas na obchodovanie so svojimi finančnými nástrojmi na regulovanom trhu, aby sa na úrovni spoločenstva zaistil rovnaký prístup investorov k takýmto informáciám a aby sa zabránilo obchodovaniu s využitím dôverných informácií. Na tento účel môžu členské štáty oficiálne stanoviť mechanizmy, ktoré sa na takéto zverejňovanie použijú.

(5) Na ochranu oprávnených záujmov emitentov by mal byť prípustný odklad zverejnenia dôverných informácií za presne vymedzených konkrétnych okolností. Avšak v takýchto prípadoch ochrana investorov vyžaduje utajenie informácií, aby sa predišlo obchodovaniu s využitím dôverných informácií.

(6) Na usmerňovanie tak účastníkov trhu, ako aj zodpovedných orgánov sa pri skúmaní možného manipulatívneho správania berú do úvahy príslušné signály.

(7) Ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Dôverné informácie

1. Na účely uplatňovania bodu 1 článku 1 smernice 2003/6/ES sa za presnú informáciu považuje informácia, ktorá naznačuje rad okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je odôvodnené očakávať, že nastane, a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tohto radu okolností alebo udalosti na ceny finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich odvodených finančných nástrojov.

2. Na účely uplatňovania bodu 1 článku 1 smernice 2003/6/ES "informácia, pri ktorej je pravdepodobné, že ak by sa zverejnila, pravdepodobne by mala významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich odvodených finančných nástrojov" je informácia, ktorú by uvážlivý investor pravdepodobne použil ako súčasť základne svojich investičných rozhodnutí.

Článok 2

Prostriedky a lehoty zverejňovania dôverných informácií

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 smernice 2003/6/ES sa použije článok 102 ods. 1 a článok 103 smernice 2001/34/ES [3] Európskeho parlamentu a Rady.

Ďalej členské štáty zabezpečia, aby emitenti zverejňovali dôverné informácie takým spôsobom, ktorý umožňuje rýchly prístup a úplné, správne a včasné posúdenie informácií verejnosťou.

Členské štáty ďalej zabezpečia, aby emitent nespájal akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže byť zavádzajúci, poskytovanie dôverných informácií verejnosti s marketingom svojich činností.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa emitenti, ktorí, len čo nastal rad okolností alebo sa vyskytli udalosti, i keď ešte neboli formalizované, o týchto ihneď informujú verejnosť, považovali za emitentov, ktorí splnili prvý pododsek článku 6 ods. 1 smernice 2003/6/ES.

3. Akékoľvek významné zmeny týkajúce sa už zverejnených dôverných informácií sú zverejnené bezodkladne po tom, ako tieto zmeny nastali, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý na zverejnenie pôvodných informácií.

4. Členské štáty požadujú od emitentov, aby venovali primeranú starostlivosť zabezpečeniu, aby zverejňovanie dôverných informácií bolo čo najužšie časovo zladené u všetkých kategórií investorov vo všetkých členských štátoch, kde títo emitenti požiadali o prijatie ich finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo kde boli ich finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Článok 3

Oprávnené záujmy pre odklad zverejňovania a dôvernosť informácií

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 2 smernice 2003/6/ES sa oprávnené záujmy môžu konkrétne týkať okolností uvedených v nasledujúcom, nie vyčerpávajúcom zozname:

a) prebiehajúce rokovania alebo s nimi súvisiace prvky, keď je pravdepodobné, že výsledok alebo normálny priebeh týchto rokovaní by bol ovplyvnený zverejnením. Najmä v prípade, ak je finančná životaschopnosť emitenta vážne a bezprostredne ohrozená, avšak nie v rozsahu pôsobnosti príslušných zákonov o úpadku, môže sa zverejnenie informácie odložiť na obmedzené časové obdobie, kedy by takéto zverejnenie vážne ohrozilo záujem existujúcich a potenciálnych akcionárov narušením záveru konkrétnych rokovaní, ktoré majú zabezpečiť dlhodobé finančné oživenie emitenta;

b) prijaté rozhodnutia alebo zmluvy uzatvorené riadiacim orgánom emitenta, ktoré musí schváliť iný orgán emitenta, aby boli platné, keď organizácia takéhoto emitenta vyžaduje oddelenie týchto orgánov, za predpokladu, že zverejnenie informácií pred takýmto schválením spoločne so súčasným oznámením, že schvaľovanie stále prebieha, by ohrozilo správne posúdenie informácie verejnosťou.

2. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 2 smernice 2003/6/ES členské štáty požadujú, aby s cieľom zabezpečenia dôvernosti informácií emitent kontroloval prístup k takýmto informáciám, najmä aby:

a) emitent stanovil účinné opatrenia odopierajúce prístup k takýmto informáciám iným osobám ako osobám, ktoré ich potrebujú na výkon svojich úloh u emitenta;

b) emitent prijal nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby akákoľvek osoba majúca prístup k takýmto informáciám uznávala príslušné právne a regulačné povinnosti a bola si vedomá sankcií súvisiacich so zneužitím alebo nenáležitým obehom takýchto informácií;

c) emitent vykonal opatrenia umožňujúce okamžité zverejnenie v prípade, že emitent nebol schopný zabezpečiť dôvernosť príslušných dôverných informácií, a to bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 6 ods. 3 smernice 2003/6/ES.

Článok 4

Manipulatívne správanie týkajúce sa nesprávnych alebo zavádzajúcich signálov a zabezpečenia ceny

Na účely uplatnenia bodu 2 písm. a) článku 1 smernice 2003/6/ES, a bez toho, aby boli dotknuté príklady uvedené v druhom odseku jeho bodu 2, členské štáty zabezpečia, aby sa signály, ktoré sú uvedené v nasledujúcom, nie vyčerpávajúcom výpočte a ktoré sa nemusia nevyhnutne považovať za také, ktoré samy osebe predstavujú manipuláciu s trhom, zohľadňovali pri skúmaní transakcií a pokynov na obchodovanie účastníkmi trhu a príslušnými orgánmi:

a) rozsah, v akom predstavujú vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie významný podiel denného objemu transakcií na príslušnom finančnom nástroji na príslušnom regulovanom trhu, najmä ak tieto aktivity vedú k významnej zmene ceny finančného nástroja;

b) rozsah, v akom vedú vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie osobami s významnou nákupnou alebo predajnou pozíciou na finančnom nástroji k významnej zmene ceny finančného nástroja alebo ceny súvisiaceho derivátu alebo podkladových aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu;

c) či uskutočnené transakcie nevedú k zachovaniu výhodného vlastníctva finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu;

d) rozsah, v akom vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie obsahujú zmeny pozície v krátkom období a predstavujú významný podiel denného objemu transakcií na príslušnom finančnom nástroji na príslušnom regulovanom trhu a mohli by sa spájať s významnými zmenami ceny finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu;

e) rozsah, v akom sú vydané pokyny na obchodovanie alebo uskutočnené transakcie koncentrované v rámci krátkeho časového obdobia obchodovacieho dňa a vedú k zmene ceny, ktorá je následne zvrátená;

f) rozsah, v akom vydané pokyny na obchodovanie menia zastúpenie najlepšej cenovej ponuky alebo ponukových cien pri finančnom nástroji prijatom na obchodovanie na regulovanom trhu alebo všeobecnejšie, zastúpenie knihy objednávok dostupnej účastníkom trhu a sú odstránené pred ich vykonaním;

g) rozsah, v akom sú vydané pokyny na obchodovanie alebo sú uskutočnené transakcie v určitom čase alebo približne v čase, kedy sú vypočítané referenčné ceny, zúčtovacie ceny a ocenenia a vedú k zmenám cien, ktoré majú vplyv na takéto ceny a ocenenia.

Článok 5

Manipulatívne správanie týkajúce sa použitia fiktívnych prostriedkov alebo akejkoľvek inej formy podvodu alebo machinácie

Na účely uplatňovania bodu 2 písm. b) článku 1 smernice 2003/6/ES a bez toho, aby boli dotknuté príklady uvedené v jej druhom odseku jeho bodu 2, členské štáty zabezpečia, aby sa signály uvedené v nasledujúcom výpočte, ktorý nie je vyčerpávajúci, a ktoré sa nemusia nevyhnutne považovať za také, ktoré samy osebe predstavujú manipuláciu s trhom, zohľadňovali pri skúmaní transakcií a pokynov na obchodovanie účastníkmi trhu a príslušnými orgánmi:

a) či vydaným pokynom na obchodovanie alebo uskutočneným transakciám osobami predchádza alebo po nich nasleduje rozširovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií rovnakými osobami alebo osobami s nimi spojenými;

b) či sú pokyny na obchodovanie vydané alebo transakcie uskutočnené osobami pred alebo po tom, ako rovnaké osoby alebo osoby s nimi spojené vypracujú alebo rozšíria výskum alebo investičné odporúčania, ktoré sú chybné alebo neobjektívne alebo preukázateľne ovplyvnené hmotným záujmom.

Článok 6

Vykonávanie

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. októbra 2004. Bezodkladne informujú Komisiu o znení týchto ustanovení a o tabuľke zhody medzi uvedenými opatreniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] VERCP bol založený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------