32003L0119Úradný vestník L 325 , 12/12/2003 S. 0041 - 0043


Smernica Komisie 2003/119/ES

z 5. decembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení mezosulfurónu, propoxykarbazónu a zoxamidu ako účinných látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/84/ES [2], najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS prijali orgány Francúzska 15. decembra 2000 žiadosť spoločnosti Aventis Cropscience France (teraz Bayer CropScience) o zaradenie účinnej látky mezosulfurón (vo forme mezosulfurón-metyl) do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 2001/287/ES [3] potvrdilo, že dokumentačný súbor údajov bol "úplný" v zmysle, že v zásade uspokojivo spĺňa požiadavky na údaje a informácie prílohy II a III k smernici 91/414/EHS.

(2) Nemecko prijalo žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS 25. januára 2000 od spoločnosti Bayer AG (teraz Bayer CropScience) v súvislosti s propoxykarbazónom (vo forme sodnej soli propoxykarbazónu, predchádzajúci názov: MKH 65 61). Táto žiadosť bola rozhodnutím Komisie 2000/463/ES vyhlásená za úplnú [4].

(3) Spojené kráľovstvo prijalo žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS 2. júna 1999 od spoločnosti Rohm and Haas France SA (teraz: Dow AgroSciences) v súvislosti so zoxamidom (predchádzajúci názov: RH-7281). Táto žiadosť bola rozhodnutím Komisie 2000/540/ES vyhlásená za úplnú [5].

(4) Tieto účinné látky s účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie boli hodnotené v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/414/EHS pre použitia navrhované žiadateľmi. Určené spravodajské členské štáty Komisii predložili návrhy hodnotiacich správ týkajúcich sa látok 12. decembra 2001 (mezosulfurón), 26. marca 2001 (propoxykarbazón) a 10. augusta 2001 (zoxamid).

(5) Hodnotiacu správu skontrolovali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Prehľad bol ukončený 3. októbra 2003 vo formáte revíznej správy Komisie pre mezosulfurón, propoxykarbazón a zoxamid.

(6) Revízne správy pre mezosulfurón, propoxykarbazón a zoxamid neodhalili žiadne otvorené otázky ani obavy, ktoré by mohli vyžadovať porady Vedeckého výboru pre rastliny.

(7) Z rôznych vykonaných skúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedené účinné látky splnia vo všeobecnosti požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článok 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä z hľadiska použití, ktoré boli preskúmané a podrobne uvedené v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť mezosulfurón, propoxykarbazón a zoxamid do prílohy I na zabezpečenie, aby bolo povolenie dané pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto účinné látky vo všetkých členských štátoch v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(8) Po zaradení by mali dostať členské štáty primeranú lehotu, v rámci ktorej budú vykonávať ustanovenia smernice 91/414/EHS v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi mezosulfurón, propoxykarbazón a zoxamid, najmä skontrolujú jestvujúce dočasné povolenia a najneskôr do konca tohto obdobia prevedú tieto povolenia na plné povolenia, zmenia a doplnia alebo zrušia ich v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(9) Je preto vhodné smernicu 91/414/EHS zmeniť a doplniť.

(10) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. septembra 2004 zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Následne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľky zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. októbra 2004.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú priamo v nich alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pokrytej touto smernicou.

Článok 3

1. Členské štáty prehodnotia povolenie pre každý prípravok na ochranu rastlín obsahujúci mezosulfurón, propoxykarbazón alebo zoxamid, aby zabezpečili, že podmienky súvisiace s uvedenými látkami stanovenými v prílohe I k smernici 91/414/EHS budú splnené. Ak je to potrebné, zmenia a doplnia alebo zrušia povolenia v súlade so smernicou 91/414/EHS najneskôr do 30. septembra 2004.

2. Pre každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci mezosulfurón, propoxykarbazón alebo zoxamid ako jedinú účinnú látku prehodnotia prípravky v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentačného súboru údajov spĺňajúceho požiadavky prílohy III k smernici. Na základe hodnotenia stanovia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. Podľa potreby a najneskôr do 31. augusta 2005 zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie pre každý taký prípravok na ochranu rastlín.

3. Pre každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci mezosulfurón, propoxykarbazón alebo zoxamid spolu s jednou alebo viacerými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, prehodnotia prípravky v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentu spĺňajúceho požiadavky prílohy III k smernici. Na základe hodnotenia stanovia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. Ak je to potrebné, zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie pre každý taký prípravok na ochranu rastlín do lehoty stanovenej pre takúto zmenu a doplnok alebo zrušenie v príslušných smerniciach, ktoré menia a dopĺňajú prílohu I tak, že vložia do nej príslušné látky. Ak príslušné smernice stanovujú odlišné lehoty, lehotou bude posledný určený dátum.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 247, 30.9.2003, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 99, 10.4.2001, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 183, 22.7.2000, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 230, 12.9.2000, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"Do prílohy I sa pridajú nasledujúce riadky na koniec tabuľky

Číslo | Všeobecný názov, identifikačné čísla | Názov podľa IUPAC | Čistota | Nadobudnutie účinnosti | Koniec platnosti zaradenia | Osobitné ustanovenia |

76 | Mezosulfurón CAS č. 400852-66-6 CIPAC 441 | Kyselina 2-{[3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)ureido]sulfonyl}-4-[(metánsulfonamid)metyl] benzoová | 930 g/kg | 1. apríl 2004 | 31. marec 2014 | Môže byť registrovaný výlučne ako herbicíd. Pri vykonávaní zásad prílohy VI musia byť zohľadnené závery správy o preskúmaní mezosulfurónu, najmä jej dodatky I a II, dokončené Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 3. októbra 2003. V rámci tohto celkového hodnotenia musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín,venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemných vôd mezosulfurónom a jeho metabolitov, pokiaľ sa táto účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo nepriaznivými klimatickými podmienkami.V prípade potreby sa musia uplatniť opatrenia na zmiernenie rizík. |

77 | Propoxykarbazón CAS č. 145026-81-9 CIPAC č. 655 | metyl-2-[(4-metyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-(1H)-1,2,4-triazol-1-karboxamido)sulfónyl] benzoát | 974 g/kg (vyjadrené ako sodná soľ propoxykarbazónu) | 1. apríl 2004 | 31. marec 2014 | Môže byť registrovaný výlučne ako herbicíd. Pri uplatňovaní zásad prílohy VI musia byť zohľadnené závery revíznej správy o účinnej látke propoxykarbazón, najmä jej dodatky I a II, dokončené Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 3. októbra 2003. V rámci tohto celkového hodnotenia musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemných vôd propoxykarbazónom a jeho metabolitov, pokiaľ sa táto účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo nepriaznivými klimatickými podmienkami,venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov, najmä vodných rastlín.V prípade potreby sa musia uplatniť opatrenia na zmiernenie rizika. Členské štáty budú v súlade s článkom 13 ods. 5 informovať Komisiu o špecifikácii obchodne vyrábaného technického materiálu. |

78 | Zoxamid CAS č. 156052-68-5 CIPAC č. 640 | (RS)-3,5-dichlór-N-(3-chlór-1-etyl-1-metylacetonyl)-p-toluamid | 950 g/kg | 1. apríl 2004 | 31. marec 2014 | Môže byť registrovaný výlučne ako fungicíd. Pri uplatňovaní zásad prílohy VI musia byť zohľadnené závery revíznej správy o účinnej látke zoxamid, najmä jej dodatky I a II dokončené Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 3. októbra 2003. |

--------------------------------------------------