32003L0107Úradný vestník L 007 , 13/01/2004 S. 0040 - 0040


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES

z 5. decembra 2003,

ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach, ktoré sa týkajú mlieka a mliečnych výrobkov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 Zmluvy [1],

keďže:

(1) Účelom smernice Rady 96/16/ES [2] je zabezpečiť poskytovanie spoľahlivých a porovnateľných údajov o produkcii a využití mlieka, ako aj spoľahlivých, pravidelných a krátkodobých informácií o dodávkach mlieka podnikom, ktoré ošetrujú alebo spracovávajú mlieko, a o produkcii mliečnych výrobkov v členských štátoch.

(2) Vzhľadom na rastúci hospodársky význam obsahu bielkovín v mlieku je čoraz viac potrebné mať k dispozícii štatistické informácie o obsahu bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch.

(3) Špecializácia v poľnohospodárstve vo všeobecnosti rastie, najmä v mliekárenskom odvetví dochádza v súčasnom období k regionálnej špecializácii, ktorá spôsobuje obrovské rozdiely medzi regiónmi v rámci jedného členského štátu, čo si vyžaduje podrobné informácie na regionálnej úrovni.

(4) Ak má byť zaručená porovnateľnosť výsledkov, je potrebné vypracovávať metodické správy podľa štandardného formátu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica Rady č. 96/16/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) do odseku 1 písm. b) sa dopĺňa tento text:

"iv) obsah bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch na základe metódy merania alebo odhadu, u ktorej je najväčšia pravdepodobnosť, že zaručí spoľahlivosť údajov;

v) množstvo kravského mlieka produkované poľnohospodárskymi podnikmi na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2) podľa metódy merania alebo odhadu, ktorá je najvhodnejšia na zaručenie spoľahlivosti údajov.";

b) odsek 2 sa vypúšťa;

2. posledná veta článku 5 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

"Členské štáty oznámia každý rok Komisii metodické informácie týkajúce sa údajov uvedených v článku 4 ods. 1 a na tento účel použijú štandardný dotazník vypracovaný Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 7.";

3. článok 6 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) v písmene b) sa vypúšťa druhá zarážka;

b) písmeno c) sa nahrádza týmto textom:

"c) v septembri roku, ktorý nasleduje po referenčnom roku, výsledky uvedené v článku 1 bode 2 a v článku 4 ods. 1 písm. b) bode v) a písm. c)."

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. marca 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob vykonania tohto odkazu.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P.Cox

Za Radu

predseda

P. Lunardi

[1] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2003.

[2] Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27.

--------------------------------------------------