32003L0080Úradný vestník L 224 , 06/09/2003 S. 0027 - 0028


Smernica Komisie 2003/80/ES

z 5. septembra 2003,

ktorá zavádza symbol na označenie trvanlivosti kozmetických výrobkov v prílohe VIIIa k smernici Rady 76/768/EHS

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES [2],

so zreteľom na smernicu 2003/15/ES, najmä na jej článok 1 ods. 11,

keďže:

(1) Na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov by kozmetické výrobky mali niesť presné označenia týkajúce sa ich trvanlivosti.

(2) U kozmetických výrobkov s dobou použiteľnosti viac ako 30 mesiacov by malo byť označenie, do akého času po otvorení sa výrobok môže použiť bez akéhokoľvek rizika pre spotrebiteľa.

(3) Na tento účel sa ustanovuje symbol, za ktorým nasleduje vyššie uvedené určenie času (v mesiacoch a/alebo rokoch), podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/768/EHS.

(4) Opatrenia ustanovené podľa tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha VIIIa k smernici 76/768/EHS bude obsahovať symbol, ktorý sa nachádza v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 11. septembra 2004. Znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. septembra 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 26.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Symbol zobrazujúci otvorenú nádobku na krém ustanovený v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice Rady 76/768/EHS [1].

+++++ TIFF +++++

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená a doplnená článkom 1 ods. 3 smernice 2003/15/ES.

--------------------------------------------------