32003L0037Úradný vestník L 171 , 09/07/2003 S. 0001 - 0080


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES

z 26. mája 2003

o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [3],

keďže:

(1) V súvislosti s harmonizáciou je dôležité zosúladiť ustanovenia smernice Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov [4] s ustanoveniami smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcej sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel [5] a ustanoveniami smernice Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 týkajúca sa typového schvaľovania dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel [6].

(2) Smernica 74/150/EHS v súčasnosti obmedzuje rozsah postupu typového schvaľovania spoločenstva na kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory; je preto dôležité rozšíriť jej rozsah platnosti aj na iné kategórie poľnohospodárskych alebo lesných traktorov; táto smernica je preto prvým krokom k regulácii iných motorizovaných poľnohospodárskych vozidiel.

(3) Okrem toho by sa mala zohľadniť skutočnosť, že je potrebné zaviesť výnimočný postup pre určité vozidlá vyrobené v malých sériách, vozidlá končiacich sérií alebo vozidlá, v ktorých sa uplatnil technický pokrok, ktorý nie je predmetom samostatnej smernice.

(4) Táto smernica je založená na princípe úplnej harmonizácie, mala by byť záväzne predpísaná doba pred ES typovým schválením, dostatočne dlhá, aby sa mohli výrobcovia týchto vozidiel prispôsobiť novým harmonizovaným postupom.

(5) Ako výsledok rozhodnutia Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 o prístupe Európskeho spoločenstva k Dohode o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a podmienok vzájomného uznávania schválení udelených na základe týchto predpisov (Revidovaná dohoda z roku 1958) [7], musia sa dodržiavať rôzne medzinárodné predpisy, ku ktorým spoločenstvo pristúpilo; mali by sa harmonizovať aj niektoré testy s testami stanovenými v kódexoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD);

(6) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy uplatňovania vykonávacích právomocí delegovaným na Komisiu [8].

(7) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie ako všeobecné zásady práva spoločenstva.;

(8) Smernica 74/150/ES bola viackrát a podstatne zmenená a doplnená a preto by sa mala v záujme jednoznačnosti a prehľadnosti prepracovať,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na typové schválenie vozidiel bez ohľadu nato, či sú zhotovené v jednom alebo viacerých stupňoch. Vzťahuje sa na vozidlá definované v článku 2, písm. d) s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km/h.

Táto smernica sa vzťahuje aj na ES typové schválenie systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre také vozidlá.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) schválenie jednotlivých vozidiel;

tento postup sa však môže vzťahovať na niektoré kategórie vozidiel, ktoré spadajú do rozsahu platnosti tejto smernice a pre ktoré je ES typové schválenie záväzné;

b) stroje, ktoré boli špeciálne určené na používanie v lesnom hospodárstve ako sú skidder (stroj na bezúväzkové približovanie dreva) a forwarder (lesný stroj na vývoz sortimentov) definované v norme ISO 6814:2000;

c) lesné mechanizmy spočívajúce na podvozku pre stroje používané na prácu so zeminou definované v norme ISO 6165:2001;

d) vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme, keď sa vozidlo, ku ktorému sú pripojené nachádza na ceste.

Článok 2

Definície1.

Na účely tejto smernice:

a) "ES typové schválenie" znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné technické požiadavky tejto smernice; ES typové schválenie systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sa môže označiť aj ako "ES typové schválenie komponentu";

b) "viacstupňové typové schválenie" znamená postup, ktorým jeden alebo viac členských štátov osvedčuje, že typ nedokončeného alebo dokončovaného vozidla spĺňa, v závislosti na stupni dokončovania, príslušné technické požiadavky tejto smernice;

c) "schválenie jednotlivého vozidla" znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že vozidlo schválené jednotlivo spĺňa národné požiadavky;

d) "vozidlo" znamená traktor, prípojné vozidlo alebo ťahaný vymeniteľný stroj, bez ohľadu na to či sú dokončené, nedokončené alebo dokončované, ktoré sú určené na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve;

e) "kategória vozidla" znamená rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné charakteristiky;

f) "typ vozidla" znamená vozidlá určitej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných znakoch uvedených v prílohe II., kapitole A; typ vozidla môže zahŕňať rôzne varianty a verzie stanovené v prílohe II., kapitole A;

g) "základné" vozidlo znamená ktorékoľvek nedokončené vozidlo, ktorému je ponechané identifikačné číslo vozidla v priebehu následných stupňov procesu viacstupňového typového schválenia ES;

h) "nedokončené vozidlo" znamená ktorékoľvek vozidlo, ktoré minimálne ešte v jednom stupni vyžaduje doplnenie preto, aby spĺňalo všetky príslušné požiadavky tejto smernice;

i) "dokončované vozidlo" znamená vozidlo, ktoré prešlo procesom viacstupňového typového schválenia, pričom spĺňa všetky príslušné požiadavky tejto smernice;

j) "traktor" znamená každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km/h, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a/alebo môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich;

k) "prípojné vozidlo" znamená každé poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlo určené hlavne na prepravu nákladov a na ťahanie traktorom pri prácach v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; prípojné vozidlá, ktorých časť nákladu nesie ťažné vozidlo patrí do tejto kategórie; medzi poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlá patrí aj každé vozidlo spojené s traktorom a trvalo vybavené prístrojom, ak pomer medzi technicky prípustnou celkovou hmotnosťou k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je rovný alebo väčší než 3,0 a ak vozidlo nebolo určené na spracovanie materiálov;

l) "ťahané vymeniteľné stroje" znamenajú každé zariadenie používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je určené na to, aby bolo ťahané traktorom a mení alebo rozširuje funkcie ťažného vozidla; môže byť vybavené nákladnou plošinou určenou a konštruovanou pre nástroje a príslušenstvo potrebné na uvedené účely, a na dočasné uloženie akýchkoľvek materiálov vyrobených alebo spotrebovaných počas práce; každé vozidlo určené na ťahanie traktorom a vybavené natrvalo prístrojom alebo určené na spracovanie materiálov sa považuje za ťahané vymeniteľné stroje, ak pomer medzi technicky prípustnou celkovou hmotnosťou k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je menší než 3,0;

m) "systém" znamená rad zariadení, skombinovaných na vykonávanie špecifickej funkcie vo vozidle;

n) "komponent" znamená zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a ktoré môže byť typovo schválené nezávisle na vozidle;

o) "samostatná technická jednotka" znamená zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla, a ktoré môže byť typovo schválené samostatne, ale iba vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla;

p) "výrobca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je voči typovému schvaľovaciemu orgánu ES zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na to, či je táto osoba priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; za výrobcu sa považuje:

i) každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre vlastnú potrebu vyvíja alebo nechá vyvíjať, vyrába alebo nechá vyrábať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

ii) každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie súladu s touto smernicou v dobe, kedy je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka uvedená na trh alebo do prevádzky;

Zástupcom výrobcu je fyzická alebo právnická osoba so sídlom v spoločenstve, riadne splnomocnená výrobcom na jeho zastupovanie voči príslušnému orgánu a na konanie v jeho mene, v rámci pôsobnosti tejto smernice.

V ďalšom sa odkaz na pojem "výrobca" chápe ako výrobca alebo jeho zástupca.

q) "uvedenie do prevádzky" znamená prvé použitie vozidla na určené účely v rámci spoločenstva, ktoré si pred svojim prvým použitím nevyžaduje žiadnu montáž alebo nastavenie zo strany výrobcu alebo tretej strany ním určenej; dátum jeho registrácie alebo prvého uvedenia na trh sa považuje za dátum uvedenia do prevádzky;

r) "úrad pre ES typové schvaľovanie" znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za všetky aspekty schválenia typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a ktorý vydáva a prípadne odoberá ES typové schválenia, slúži ako kontaktné miesto pre úrady pre ES typové schvaľovanie ostatných členských štátov a kontroluje opatrenia prijaté výrobcom na zabezpečenie zhody výrobku;

s) "technická skúšobňa" znamená organizáciu alebo orgán, ktorý bol uznaný ako testovacie laboratórium na vykonávanie testov alebo kontrol v mene úradu pre ES typové schvaľovanie členského štátu; túto funkciu môže takisto vykonávať samotný úrad pre ES typové schvaľovanie;

t) "samostatné smernice" znamenajú smernice uvedené v prílohe II v kapitole B;

u) "osvedčenie o ES typovom schválení" znamená jeden z formulárov uvedených v prílohe II, v kapitole C alebo v zodpovedajúcej prílohe samostatnej smernice, z ktorého vyplýva, aké informácie musí poskytnúť úrad pre ES typové schvaľovanie;

v) "informačný dokument" znamená jeden z formulárov uvedených v prílohe I alebo v zodpovedajúcej prílohe samostatnej smernice, z ktorého vyplýva, aké informácie musí poskytnúť žiadateľ;

w) "informačná zložka" znamená úplnú zložku alebo súbor obsahujúci najmä údaje, výkresy a fotografie požadované podľa prílohy I, ktoré poskytne žiadateľ technickej skúšobni alebo úradu pre ES typové schaľovanie tak ako je predpísané v informačnom dokumente v samostatnej smernici alebo v tejto smernici;

x) "informačný zväzok" znamená informačnú zložku so všetkými protokolmi o teste alebo inými dokumentmi, ktoré priložila technická skúšobňa alebo úrad pre ES typové schvaľovanie k informačnej zložke v priebehu plnenia svojich úloh;

y) "súpis informačného zväzku" znamená dokument, v ktorom je uvedený obsah informačného zväzku vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby boli zreteľne identifikované všetky strany;

z) "osvedčenie o zhode" znamená dokument uvedený v prílohe III dodaný výrobcom, ktorý potvrdzuje, že dané vozidlo schválené podľa tejto smernice, spĺňa všetky použiteľné predpisy v čase jeho výroby a z ktorého vyplýva, že vozidlo môže byť uvedené do prevádzky vo všetkých členských štátoch bez ďalšej kontroly.

Článok 3

Žiadosť o ES typové schválenie

1. Žiadosť o ES typové schválenie vozidla predloží výrobca úradu pre ES typové schvaľovanie členského štátu. K žiadosti musí byť priložená informačná zložka obsahujúca informácie požadované prílohou I.

V prípade ES typového schválenia systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek musí mať úrad pre ES typové schvaľovanie k dispozícii informačnú zložku, kým nieje typové schválenie udelené alebo zamietnuté.

2. V prípade viacstupňovej ES typového schválenia musia dodané informácie obsahovať:

a) v prvom stupni: tie časti informačnej zložky a osvedčenia o ES typovom schválení vyžadované pre dokončené vozidlo, ktoré zodpovedajú stupňu dokončovania základného vozidla;

b) v druhom a ďalších stupňoch: tie časti informačnej zložky a osvedčenia o ES typovom schválení, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu konštrukcie a kópiu osvedčenia o ES typovom schválení nedokončeného vozidla, vydaného v predchádzajúcom stupni; navyše výrobca musí poskytnúť podrobný zoznam zmien a doplnkov realizovaných na nedokončenom vozidle.

3. Žiadosť o ES typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky predloží výrobca schvaľovaciemu úradu členského štátu. K žiadosti musí byť priložená informačná zložka podľa zodpovedajúcej samostatnej smernice.

4. Žiadosť o ES typové schválenie typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky môže byť predložená len jednému členskému štátu. Za každý typ ktorý má byť schválený, sa predloží samostatná žiadosť.

Článok 4

Proces ES typového schválenia

1. Každý členský štát udelí:

a) ES typové schválenie typom vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré, podľa svojej kategórie, spĺňajú technické požiadavky všetkých samostatných smerníc, uvedených v prílohe II, kapitole B;

b) viacstupňové ES typové schválenie nedokončeným alebo dokončovaným základným vozidlám, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky všetkých samostatných smerníc uvedených v prílohe II, kapitole B;

c) ES typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre všetky typy systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky zodpovedajúcej samostatnej smernice uvedenej v prílohe II, kapitole B;.

Keď schvaľovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoje funkcie alebo má špecifické vlastnosti len v spojení s inými časťami vozidla a z tohto dôvodu je možné zhodu s jednou alebo viacerými požiadavkami overiť len vtedy, ak schvaľovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka fungujú v spojení s inými časťami vozidla, bez ohľadu na to či skutočne alebo simulovane, musí byť rozsah platnosti ES typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa toho obmedzený.

V tomto prípade musia osvedčenia o ES typovom schválení pre taký systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku zahŕňať všetky obmedzenia ich použitia a udávať všetky podmienky pre ich montáž. Dodržanie takýchto obmedzení a podmienok musí byť overené v čase ES typového schvaľovania vozidla.

2. Ak členský štát zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré spĺňajú ustanovenia odseku 1, napriek tomu vážne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, môže udelenie ES typového schválenia odmietnuť. Informuje o tom ihneď ostatné členské štáty a Komisiu s uvedením dôvodov, na ktorých je založené jeho rozhodnutie.

3. Za každý typ vozidla, ktorému bolo udelené alebo odmietnuté udeliť ES typové schválenie, schvaľovací úrad každého členského štátu do jedného mesiaca pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o ES typovom schválení, spolu s prílohami špecifikovanými v kapitole C prílohy II.

4. Úrad pre ES typové schvaľovanie každého členského štátu pošle každý mesiac úradom pre ES typové schvaľovanie ostatných členských štátov zoznam (obsahujúci údaje uvedené v prílohe VI) ES typových schválení systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ktoré udelil, odmietol udeliť alebo odobral v priebehu tohto mesiaca.

Tieto úrady po prijatí žiadosti od úradu pre ES typové schvaľovanie iného členského štátu ihneď pošle kópiu osvedčenia o ES typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a/alebo informačný zväzok za každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktorým bolo ES typové schválenie vydané alebo ktorým bolo odmietnuté vydať alebo bolo odobraté.

Článok 5

Zmeny a doplnenia ES typového schválenia

1. Členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie, musí prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie jeho informovanosti o každej zmene údajov v informačnom zväzku.

2. Žiadosť o zmenu a doplnok ES typového schválenia sa predloží výhradne tomu členskému štátu, ktorý udelil pôvodné ES typové schválenie.

3. Ak sa v prípade ES typového schválenia zmenili akékoľvek údaje v informačnom zväzku, úrad pre ES typové schvaľovanie príslušného členského štátu vydá podľa potreby revidované strany informačného zväzku a označením každej revidovanej strany, z ktorých jasne vyplýva charakter zmeny a dátum nového vydania

Táto požiadavka sa považuje za splnenú aj pre konsolidovanú, aktualizovanú verziu informačného zväzku, ku ktorej je priložený podrobný popis zmeny.

4. Pri príležitosti vydania revidovaných strán alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie, zmení a doplní sa rovnako aj obsahové znenie informačného zväzku, ktorý je priložený k osvedčeniu o ES typovom schválení tak, že sú z neho zrejmé najnovšie dátumy zmien a doplnení alebo dátum konsolidovanej, aktualizovanej verzie.

5. Zmena a doplnení sa považuje za "rozšírenie" a úrad pre ES typové schvaľovanie v členskom štáte, ktorý udelil pôvodne ES typové schválenie vydá revidované osvedčenie o ES typovom schválení, na ktorom bude číslo rozšírenia, dôvody rozšírenia a dátum nového vydania, v týchto prípadoch:

a) ak sa vyžaduje ďalšia kontrola;

b) ak bola zmenená akákoľvek informácia v osvedčení o ES typovom schválení, s výnimkou jeho príloh;

c) ak boli od dátumu, ktorý je v súčasnosti uvedený na osvedčení o ES typovom schválení, zmenené požiadavky samostatnej smernice vzťahujúce sa k dátumu, ku ktorému bolo prvé uvedenie do prevádzky zakázané.

6. Ak úrad pre ES typové schvaľovanie v členskom štáte, ktorý udelil pôvodné osvedčenie o ES typovom schválení zistí, že zmena a doplnenie v informačnom zväzku oprávňuje k ďalším kontrolám, novým testom alebo skúškam, informuje o tom výrobcu a vydá dokumenty uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 len po vykonaní testov alebo skúšok, ktoré prinesú uspokojivé výsledky.

Článok 6

Osvedčenie o zhode a značka ES typového schválenia

1. Vo svojom postavení ako držiteľ osvedčenia o ES typovom schválení, vydá výrobca osvedčenie o zhode.

Toto osvedčenie, ktorého vzory sú uvedené v prílohe III, sa priloží ku každému vozidlu, bez ohľadu na to či je dokončené alebo nedokončené, vyrobenému v súlade so schváleným typom vozidla.

2. Na účely zdanenia alebo registrácie môžu členské štáty, potom čo aspoň tri mesiace o tom vopred upozornia Komisiu a ostatné členské štáty, vyžadovať aby boli do osvedčenia o zhode doplnené údaje, ktoré nie sú uvedené v prílohe III za predpokladu, že sú také údaje výslovne uvedené v informačnom zväzku alebo sa môžu z neho odvodiť jednoduchým výpočtom.

3. Vo svojom postavení ako držiteľ osvedčenia o ES typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pripevní výrobca ku každému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke, ktoré sú vyrobené zhodne so schváleným typom obchodný názov alebo značku, označenie typu a/alebo, ak to vyžaduje samostatná smernica, aj značku alebo číslo ES typového schválenia.

4. Vo svojom postavení ako držiteľ osvedčenia o ES typovom schválení systému, ktoré v súlade s článkom 4, ods. 1, písm. c) zahŕňa obmedzenia pri používaní príslušného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, výrobca priloží ku každému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke podrobné informácie o týchto obmedzeniach a uvedie podmienky montáže.

Článok 7

Registrácia, predaj a uvedenie do prevádzky

1. Každý členský štát zaregistruje typovo schválené nové vozidlá, povolí ich predaj alebo ich uvedenie do prevádzky na základe ich konštrukcie a fungovania len vtedy, keď majú platné osvedčenie o zhode.

Každý členský štát musí povoliť predaj nedokončených vozidiel no môže odmietnuť ich trvalú registráciu a uvedenie do prevádzky, až do doby kým nie sú doplnené.

2. Každý členský štát povolí predaj alebo ich uvedenie do prevádzky systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek len vtedy, keď systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky spĺňajú požiadavky zodpovedajúcich samostatných smerníc a požiadavky uvedené v článku 6, ods. 3

Článok 8

Výnimky

1. Požiadavky článku 7, ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá určené na používanie ozbrojenými silami, civilnou obranou, protipožiarnou ochranou alebo službami zabezpečujúcimi verejný poriadok, alebo na vozidlá schválené v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2. Každý členský štát môže na žiadosť výrobcu oslobodiť vozidlá uvedené v článkoch 9, 10 a 11 od povinnosti uplatňovania jedného alebo viacerých ustanovení jednej alebo viacerých samostatných smerníc.

Každý rok pošlú členské štáty Komisii a ostatným členským štátom zoznam poskytnutých výnimiek.

Článok 9

Vozidlá vyrobené v malých sériách

V prípade vozidiel vyrobených v malých sériách sa počet vozidiel registrovaných, ponúkaných na predaj alebo uvedených do prevádzky každý rok v každom členskom štáte obmedzí na maximálny počet jednotiek uvedený v prílohe V, oddiel A.

Každý rok pošle členský štát Komisii zoznam ES typových schválení týchto vozidiel. Členský štát, ktorý udeľuje také ES typové schválenia, pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov označených výrobcom, kópiu informačných dokumentov a osvedčenia o ES typovom schválení a všetkých jeho príloh, s uvedením povahy výnimiek, ktoré poskytol. Do troch mesiacov tieto členské štátu rozhodnú o tom, či uznajú ES typové schválenia pre vozidlá, ktoré majú byť registrované na ich území, a ak áno pre koľko vozidiel.

Článok 10

Vozidlá končiacich sérií

1. V prípade vozidiel končiacich sérií môže členský štát na žiadosť výrobcu a v rámci kvantitatívnych limitov stanovených v prílohe V, oddieli B, na vymedzenú dobu špecifikovanú v treťom pododseku, zaregistrovať a povoliť predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel zodpovedajúcich typu vozidla, ktorého schválenie už nie je naďalej platné.

Prvý pododsek sa vzťahuje výlučne na vozidlá, ktoré:

a) sú na území spoločenstva a

b) majú platné osvedčenie o zhode vydané ešte počas platnosti ES typového schválenia príslušného vozidla, ktoré však nebolo zaregistrované alebo uvedené do prevádzky predtým, než uvedené schválenie stratilo svoju platnosť.

Táto možnosť je časovo obmedzená na 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa skončenia platnosti ES typového schválenia.

2. Aby sa odsek 1 vzťahoval na jeden alebo niekoľko typov vozidiel v špecifickej kategórii, ich výrobca musí predložiť žiadosť príslušným orgánom v každom členskom štáte, ktorého sa týka uvedenie takého typu vozidla do prevádzky. V žiadosti musia byť uvedené technické a/alebo ekonomické dôvody takej žiadosti.

Do troch mesiacov tieto členské štáty rozhodnú o tom, či povolia alebo nepovolia registráciu príslušného typu vozidla na svojom území a ak áno, pre koľko vozidiel.

Každý členský štát, ktoré sa týka uvedenie týchto typov vozidiel do prevádzky, je zodpovedný za dodržanie zhody výrobcu s ustanoveniami prílohy V, oddielu B.

Článok 11

Nekompatibilita vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

V prípade vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek projektovaných podľa techník alebo princípov, ktoré nie sú kompatibilné s jednou alebo viacerými požiadavkami samostatných smerníc:

a) môže členský štát udeliť predbežné ES typové schválenie. V tomto prípade musí do jedného mesiaca poslať kópiu osvedčenia o ES typovom schválení a jeho príloh, schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii. Súčasne pošle Komisii žiadosť o povolenie udeliť ES typové schválenie podľa tejto smernice.

K uvedenej žiadosti sa musia priložiť podklady, ktoré obsahujú tieto informácie:

i) dôvody, pre ktoré nie sú techniky alebo princípy konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky kompatibilné s jednou alebo viacerými požiadavkami príslušných samostatných smerníc;

ii) popis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek alebo požiadaviek na bezpečnosť na pracovisku, ktoré sú tým ovplyvnené a popis prijatých opatrení;

iii) popis testov spolu s ich výsledkami, ktoré dokazujú, že je zaručená úroveň bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo bezpečnosti na pracovisku aspoň na takej úrovni, ktorá je ekvivalentná úrovni zaručenej požiadavkami jednej alebo viacerých príslušných samostatných smerníc;

b) do troch mesiacov od prijatia úplných podkladov predloží Komisia výboru uvedenému v článku 20, ods. 1 návrh rozhodnutia. V súlade s postupom uvedeným v článku 20, ods. 2, Komisia rozhodne o tom, či povolí alebo nepovolí členskému štátu udeliť ES typové schválenie podľa tejto smernice.

Členským štátom sa v ich štátnom(ych) jazyku(och) pošle len žiadosť o povolenie a návrh rozhodnutia;

c) ak je žiadosť schválená, môže členský štát udeliť ES typové schválenie podľa tejto smernice. V takom prípade musí rozhodnutie obsahovať aj informácie o tom, či je platnosť takých ES typových schválení obmedzená. Ak nie je, nesmie byť platnosť ES typového schválenia kratšia než 36 mesiacov;

d) keď boli samostatné smernice prispôsobené technickému pokroku tak, že typy vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek schválených podľa tohto článku, spĺňajú požiadavky zmenených a doplnených smerníc, členské štáty zmenia tieto ES typové schválenia na ES typové schválenia zodpovedajúce schváleniam uvedeným v tejto smernici, pričom poskytnú čas potrebný na nevyhnutné zmeny komponentov alebo samostatných technických jednotiek a najmä na odstránenie akýchkoľvek odkazov na obmedzenia alebo výnimky;

e) ak neboli uskutočnené kroky potrebné na prispôsobenie sa špecifickým samostatným smerniciam, môže byť ďalším rozhodnutím Komisie a na žiadosť členského štátu, ktorý ES typové schválenie udelil, predĺžená platnosť ES typových schválení udelených podľa tohto článku;

f) výnimky poskytnuté po prvý krát podľa tohto článku, môžu pre výbor uvedený v článku 20, ods. 1, slúžiť ako referencie v prípade ďalších totožných žiadostí.

Článok 12

Rovnocennosť

1. Konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny môže Rada na návrh Komisie uznať rovnocennosť medzi podmienkami alebo ustanoveniami ES typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek stanovenými touto smernicou a samostatnými smernicami, a postupmi stanovenými medzinárodnými predpismi alebo predpismi tretích štátov v rámci mnohostranných dohôd alebo dvojstranných dohôd medzi spoločenstvom a tretími štátmi.

2. Uznáva sa rovnocennosť ES typových schválení vydaných na základe samostatných smerníc o motorových vozidlách definovaných v smernici 70/156/EHS a stanovených v časti II-A kapitoly B prílohy II k tejto smernici.

3. Uznáva sa rovnocennosť typových schválení vydaných na základe predpisov EHK OSN, ktoré sú priložené k revidovanej dohode z roku 1958, uvedených v časti II-B kapitoly B prílohy II k tejto smernici.

4. Ako alternatíva k protokolom o testoch vyhotovených podľa samostatných smerníc sa uznáva rovnocennosť potvrdení o testoch vydaných na základe štandardizovaných kódexov OECD uvedených v časti II-C kapitoly B prílohy II k tejto smernici.

Článok 13

Dojednania na zabezpečenie zhody výroby

1. Členský štát, ktorý udeľuje ES typové schválenie, prijme vo vzťahu k takému schváleniu a v prípade potreby v spolupráci s úradmi pre ES typové schvaľovanie ostatných členských štátov, opatrenia uvedené v prílohe IV, aby zabezpečilo vytvorenie primeraných režimov zabezpečenia zhody vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

2. Členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie, prijme vo vzťahu k takému schváleniu a v prípade potreby v spolupráci s úradmi pre ES typové schvaľovanie ostatných členských štátov, opatrenia uvedené v prílohe IV, aby boli režimy uvedené v odseku 1 naďalej primerané a aby sa vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky naďalej zhodovali so schváleným typom.

Overenie zhody výrobkov so schváleným typom sa obmedzí na postupy stanovené v oddieli 2 prílohy IV.

Článok 14

Povinnosť poskytovať informácie

Príslušné úrady pre ES typové schvaľovanie členských štátov sa do jedného mesiaca navzájom informujú o každom odobratí ES typového schválenia a o dôvodoch takého opatrenia.

Článok 15

Ochranné doložky

1. Ak členský štát určí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky určitého typu predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť cestnej dopravy alebo bezpečnosť na pracovisku, hoci majú platné osvedčenie o zhode alebo riadne označené, môže na maximálne šesť mesiacov, odmietnuť registráciu takých vozidiel alebo môže na svojom území zakázať, aby boli také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky uvedené do prevádzky.

Okamžite to oznámi ostatným členským štátom a Komisii, s uvedením dôvodov takého rozhodnutia.

2. V prípadoch popísaných v odseku 1, Komisia čo možno najskôr začne konzultácie s príslušnými stranami.

Keď po takých konzultáciách Komisia príde k záveru,:

a) že opatrenie je oprávnené, ihneď informuje členský štát, ktorý opatrenie prijal a ostatné členské štáty;

b) že opatrenie nie je oprávnené, ihneď informuje členský štát, ktorý opatrenie prijal a výrobcu.

Keď je opatrenie popísané v odseku 1 oprávnené z dôvodu medzery v jednej samostatnej smernici, rozhodnutie týkajúce sa jeho zachovania sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 20, ods. 2.

Článok 16

Nezhoda so schváleným typom

1. Nezhoda so schváleným typom nastáva vtedy, keď členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie, zistí odchýlky od údajov v osvedčení o ES typovom schválení a/alebo informačnom zväzku a keď takéto odchýlky neboli oprávnené podľa článku 5, ods. 3

Vozidlo sa nepovažuje za vozidlo, ktoré sa odchyľuje od schváleného typu, keď sú odchýlky v rámci tolerancií povolených samostatnými smernicami.

2. Ak členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou ES typového schválenia, nie sú zhodné typom, ktorý má byť schválený, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobených vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

Úrad pre ES typové schvaľovanie v uvedenom členskom štáte informuje úrady ostatných členských štátov a Komisiu o prijatých opatreniach, ktoré sa môžu rozšíriť na odobratie ES typové schválenie.

3. Orgán zodpovedný za ES typové schválenie vozidla požiada členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo nedokončeného vozidla, aby prijal nevyhnutné opatrenie na zabezpečenie zhody vyrobeného vozidla so schváleným typom v prípade:

a) ES typového schválenia vozidla, keď nezhoda bola spôsobená výlučne nezhodou systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo

b) viacstupňového ES typového schválenia, keď bola nezhoda spôsobená výlučne nezhodou systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla alebo nezhodou samotného nedokončeného vozidla.

Okamžite o tom informuje Komisiu a použije sa odsek 2

Článok 17

Overenie nezhody

Ak členský štát zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú ES osvedčenie o zhode alebo značku ES typového schválenia nie sú zhodné so schváleným typom, môže požiadať členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie, aby overil zhodu vyrobených vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

Také opatrenie sa prijme čo možno najskôr a v každom prípade do šiestich mesiacov od dátumu žiadosti.

Článok 18

Oznámenie rozhodnutí a dostupné právne opravné prostriedky

Všetky rozhodnutia o odmietnutí udelenia alebo o odobratí ES typového schválenia, o odmietnutí registrácie, zákaze uvedenia do prevádzky alebo predaja, vydané podľa ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice obsahujú dôvody, na základe ktorých boli prijaté.

Všetky také rozhodnutia sa oznámia príslušným stranám, ktoré sú súčasne informované o dostupných opravných prostriedkoch podľa práva platného v členských štátoch a o lehotách povolených na uplatnenie takých opravných prostriedkov.

Článok 19

Zmeny a doplnenia príloh k tejto smernici alebo k samostatným smerniciam

1. Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice, ktoré sa týkajú záležitostí uvedených nižšie, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 20, ods. 2:

a) zmeny potrebné na prispôsobenie sa príloh tejto smernice, alebo

b) zmeny potrebné na prispôsobenie sa technickým ustanoveniam samostatných smerníc, alebo

c) zavedenie ustanovení týkajúcich sa ES typového schválenia technických jednotiek do smernice.

2. Ak sú podľa rozhodnutia 97/836/ES zavedené nové predpisy alebo zmeny a doplnky existujúcich predpisov, ktoré spoločenstvo prijalo, Komisia zodpovedajúco prispôsobí prílohy tejto smernice v súlade s postupom stanoveným v článku 20, ods. 2

Článok 20

Výbor

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba určená v článku 5, ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 21

Oznámenie o úradoch pre ES typové schvaľovanie a technických skúšobniach

1. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy a adresy:

a) úradov pre ES typové schvaľovanie a prípadne oblasti, za ktoré sú zodpovedné a

b) technických skúšobní, ktoré boli uznané s údajmi o tom, na vykonávanie ktorých testovacích postupov bola každá z týchto služieb oprávnená.

Oznámené technické skúšobne musia spĺňať požiadavky harmonizovanej normy o prevádzke skúšobných laboratórií (EN – ISO/IEC 17025:2000) pri dodržaní týchto podmienok:

i) výrobca môže byť uznaný ako technická skušobňa len vtedy, keď sa to výslovne predpokladá v samostatných smerniciach alebo alternatívnych predpisoch;

ii) technická skúšobňa môže so súhlasom úradu pre ES typovéo schvaľovanie používať zariadenia, ktoré sa nachádzajú mimo jej pracoviska.

2. Predpokladá sa, že oznámená technická skúšobňa spĺňa požiadavky harmonizovanej normy uvedenej v odseku 1, písm. b).

Komisia však môže v prípade potreby požiadať členské štáty o poskytnutie zodpovedajúcich dôkazov.

3. Skúšobne v tretích štátoch môžu byť oznámené ako uznané technické skúšobne, ak je to uvedené v dvojstrannej dohode medzi spoločenstvom a príslušným tretím štátom.

Článok 22

Implementácia

1. Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2004 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 23

Opatrenia na uplatňovanie ustanovení pre ES typové schválenie

1. V prípade vozidiel patriacich do kategórie T1, T2 a T3 budú členské štáty uplatňovať túto smernicu na:

a) nové typy vozidiel od 1. júla 2005;

b) všetky nové vozidlá uvedené do prevádzky od 1. júla 2009.

2. V prípade kategórií vozidiel iných než sú kategórie uvedené v odseku 1, po prijatí všetkých samostatných smerníc pre kategóriu vozidla podľa definície v prílohe II, členské štáty budú uplatňovať túto smernicu:

a) pre nové typy vozidiel – tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti poslednej samostatnej smernice, ktorá ešte musí byť prijatá;

b) pre všetky vozidlá uvedené do prevádzky – šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti poslednej samostatnej smernice, ktorá ešte musí byť prijatá;

3. Členské štáty môžu na žiadosť výrobcov uplatňovať túto smernicu na nové typy vozidiel, odo dňa nadobudnutia účinnosti všetkých príslušných samostatných smerníc.

Článok 24

Zrušenie

1. Smernica 74/150/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2005.

2. Odkazy na smernicu 74/150/EHS sa chápu ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky uvedenej v prílohe VIII k tejto smernici.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 26

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. mája 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 151 E, 25.6.2002, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 221, 17.9.2002, s. 5.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. apríla 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku), Spoločná pozícia Rady zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES C 84 E, 8.4.2003, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. apríla 2003 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/3/ES (Ú. v. ES L 28, 30.1.2001, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/116/ES (Ú. v. ES L 18, 21.1.2001, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

[8] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I: | Vzor informačného dokumentu |

Príloha II: | |

– Kapitola A | Definícia kategórií a typov vozidiel |

– Kapitola B | Zoznam požiadaviek na účely ES typového schválenia vozidla |

Doplnok 1 | Definícia vozidiel na špeciálne účely a zoznam požiadaviek na účely ES typového schválenia vozidla; použiteľnosť samostatných smerníc na špeciálne vozidlá |

Doplnok 2 | Postupy, ktoré sa majú dodržať pri ES typovom schvaľovaní vozidla |

– Kapitola C | Osvedčenie o ES typovom schválení vozidla |

Doplnok 1 | Systém číslovania osvedčenia o ES typovom schválení |

Príloha III | ES osvedčenie o zhode |

Príloha IV | Postupy zabezpečenia zhody výroby |

Príloha V | Limity pre vozidlá malých sérií a končiacich sérií |

Príloha VI | Zoznam ES typových schválení vydaných podľa samostatných smerníc |

Príloha VII | Postupy, ktoré sa majú dodržať pri viacstupňovom ES typovom schválení |

Príloha VIII | Korelačná tabuľka |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I [(1)] Ak bola niektorá časť typovo schválená, nemusí byť táto časť popisovaná, ak sa uvedie odkaz na také schválenie. Podobne nie je potrebný popis všetkých komponentov, ktorých konštrukčné charakteristiky sú zrejmé z diagramov alebo náčrtov priložených k dokumentu. Uviesť čísla zodpovedajúcich príloh pre každý bod, ku ktorému musia byť priložené fotografie alebo výkresy.

VZOR INFORMAČNÉHO DOKUMENTU

(Všetky informačné dokumenty v tejto smernici a v samostatných smerniciach musia pozostávať len z výpisov z tohto úplného zoznamu a musia používať rovnaký systém číslovania).

Musia sa poskytnúť nasledovné informácie, ak sú aplikovateľné, v troch vyhotoveniach spolu s obsahom. Akékoľvek výkresy sa musia vo vhodnom merítku dodať na formáte A4 alebo musia byť poskladané na tento formát a musia byť dostatočne podrobné. Prípadné fotografie, musia dostatočne zobrazovať detaily.

VZOR A

Úplný zoznam

Vzor A sa použije v prípade, že nie je k dispozícii osvedčenie o ES typovom schválení udelenom podľa samostatnej smernice.

0. VŠEOBECNE

0.1 Značkay) (obchodná značka výrobcu): …

0.2 Typ (uviesť akékoľvek varianty a verzie): …

0.2.0 Stav dokončovania vozidla:

pre dokončené/dokončované/nedokončené vozidlo [(2)] Nehodiace sa prečiarknuť.

V prípade dokončovaného vozidla uviesť názov a adresu predchádzajúceho výrobcu a schvaľovacie číslo nedokončeného alebo dokončeného vozidla.

0.2.1 (Prípadne) obchodný(é) názov(vy): …

0.3 Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle:

0.3.1 Štítok výrobcu (umiestnenie a spôsob pripevnenia): …

0.3.2 Identifikačné číslo podvozku (umiestnenie): …

0.4 Kategória vozidla [(4)] Klasifikácia podľa definícií, uvedených v kapitole A prílohy II k smernici 2003/37/ES.: …

0.5 Názov a adresa výrobcu: …

0.6 Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov a nápisov (fotografie alebo výkresy): …

0.7 Umiestnenie značky ES typového schválenie na systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách a spôsob jej pripevnenia: …

0.8 Adresay) montážneho(ch) závodu(ov): …

1. VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

(Priložiť fotografie alebo výkresy zobrazujúce 3/4 prednej časti a 3/4 zadnej časti reprezentatívneho vozidla a rozmerový výkres celého vozidla)

1.1 Počet náprav a kolies: …

1.1.1 (Prípadne) počet a umiestnenie náprav s dvojitými kolesami: …

1.1.2 Počet a umiestnenie riadených náprav: …

1.1.3 Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): …

1.1.4 Brzdené nápravy (počet a umiestnenie): …

1.2 Umiestnenie a usporiadanie motora: …

1.3 Umiestnenie volantu:vpravo/vľavo/v strede [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

1.4 Reverzibilné miesto na sedenie vodiča: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

1.5 Podvozok: chrbticový rám/rebrinový rám/členený rám/iný [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

1.6 Vozidlo konštruované na pravostrannú/ľavostrannú premávku [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

2. HMOTNOSTI A ROZMERY [5] Normy ISO 612:1978 a 1176:1990. (v kg a mm) (prípadne odkaz na výkresy)

2.1 Vlastná(é) hmotnosť(ti)

2.1.1 Vlastná hmotnosť traktora v pohotovostnom stave [16] Požadované informácie by sa mali uviesť pre všetky možné varianty.

(slúžiaca ako referenčná hodnota pre rôzne samostatné smernice) (vrátane ochrannej konštrukcie proti prevráteniu, okrem nepovinného príslušenstva, no s chladiacim médiom, mazivami, palivom, náradím a vodičom) [6] Hmotnosť vodiča sa predpokladá 75 kg.:

- maximum: …

- minimum: …

2.1.1.1 Rozloženie tejto (týchto) hmotnosti(í) na nápravy a v prípade návesu (alebo ťahaného vymeniteľného stroja) alebo prívesu so stredovou nápravou (alebo ťahaného vymeniteľného stroja), zaťaženie v bode spojenia: …

2.2 Maximálnae) hmotnosť(ti) udávaná(é) výrobcom: …

2.2.1 Technicky prípustná(é) maximálnae) hmotnosť(ti) vozidla v naloženom stave podľa špecifikácie pneumatík: …

2.2.2 Rozloženie tejto (týchto) hmotnosti(í) na nápravy a v prípade návesu (alebo ťahaného vymeniteľného stroja) alebo prívesu so stredovou nápravou (alebo ťahaného vymeniteľného stroja), zaťaženie v bode spojenia: …

2.2.3 Limity rozloženia tejto (týchto) hmotnosti(í) na nápravy (špecifikovať minimálne limity v percentách na prednú nápravu a zadnú nápravu) a v prípade návesu (alebo ťahaného vymeniteľného stroja) alebo prívesu so stredovou nápravou (alebo ťahaného vymeniteľného stroja), zaťaženie v bode spojenia: …

2.2.3.1 Hmotnosť(ti) a pneumatiky:

Náprava č. | Pneumatika (rozmery) | Nosnosť | Technicky prípustná maximálna hmotnosť na každú nápravu | Maximálne prípustné vertikálne zaťaženie v bode spojenia |

1 | | | | |

2 | | | | |

3 | | | | |

+++++ TIFF +++++

Menovité otáčky PTO (min-1) | Zodpovedajúce otáčky motora (min-1) | Výkon (kW) |

1 – 540 | … | … |

2 – 1000 | … | … |

3.7 Maximálny krútiaci moment: … N.m pri … min-1 (podľa smernice 97/68/ES)

3.8 Iné hnacie stroje alebo motory (zážihové, atď.), alebo ich kombinácia (charakteristiky komponentov): …

3.9 Vzduchový filter:

3.9.1 Značka(y): …

3.9.2 Typ(y): …

3.9.3 Priemerný podtlak pri maximálnom výkone: … kPa

3.10 Výfukový systém:

3.10.1 Popis a schémy: …

3.10.2 Značka(y): …

3.10.3 Typ(y): …

3.11 Elektrický systém:

3.11.1 Menovité napätie kladné/záporné uzemnenie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.: … V

3.11.2 Generátor:

3.11.2.1 Typ: …

3.11.2.2 Menovitý výkon: … VA

4. PREVOD [16] Požadované informácie by sa mali uviesť pre všetky možné varianty.

4.1 Schéma prevodového systému: …

4.2 Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atď.): …

4.2.1 Stručný popis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú): …

4.3 Moment zotrvačnosti zotrvačníka motora: …

4.3.1 Prídavný moment zotrvačnosti pri nezaradenom prevode: …

4.4 Spojka (typ), (pokiaľ je k dispozícii): …

4.4.1 Maximálna zmena krútiaceho momentu (pokiaľ je): …

4.5 Prevodovka (typ, priame radenie, spôsob ovládania) (pokiaľ je): …

4.6 Prevodové pomery (pokiaľ sú) s rozdeľovacou prevodovkou alebo bez nej [17] Pripúšťa sa tolerancia 5 %. Toto ustanovenie musí vychádzať z nameranej rýchlosti nepresahujúcej 43 km/h, vrátane tolerancie 3 km/h (pozri smernicu Komisie 98/89/ES).

Prevodový stupeň | Prevodový pomer | Prevodový(é) pomer(y) rozdeľovacej prevodovky | Konečný prevodový pomer | Celkový prevodový pomer |

Najvyšší pre CVT 1 2 3 | | | | |

Najnižší pre CVT Spätný chod 1 … | | | | |

vpravo: … stupňov; | počet otočení volantu: … |

vľavo: … stupňov; | počet otočení volantu: … |

7.3.2 7.4 Minimálny priemer zatáčania (bez brzdenia) [18] Norma ISO 789-3:1993.:

7.4.1 Vpravo: … mm

7.4.2 Vľavo: … mm

7.5 Spôsob nastavenia ovládača riadenia (pokiaľ je to možné): …

7.6 Stručný popis elektrických/elektronických komponentov (ak sú): …

BRZDY (celkový náčrt a schéma činnosti) [19] Za každé brzdové zariadenie je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

- typ a spôsob vyhotovenia bŕzd (rozmerový náčrt) (bubny alebo kotúče atď., brzdené kolesá, prevod k týmto kolesám, trecie povrchy, ich vlastnosti a účinné plochy, polomer bubnov, čeľuste alebo kotúče, hmotnosť bubnov a nastavovacie zariadenia),

- prevod a ovládanie (pripojiť schému) (konštrukcia, nastavenie, pákové pomery, prístupnosť ovládača a jeho umiestnenie, západkové ovládanie v prípade mechanického prevodu, charakteristiky hlavných časí prevodu, ovládacie valce a piesty, brzdové valce).

8.1 Systém prevádzkového brzdenia: …

8.2 Systém núdzového brzdenia (pokiaľ je namontovaný): …

8.3 Parkovacia brzda: …

8.4 Akýkoľvek doplnkový brzdový systém (hlavne odľahčovacia brzda): …

8.5 U traktorov s protiblokovacími brzdovými systémami, popis funkcie systému (vrátane akýchkoľvek elektronických častí), elektrická bloková schéma, schéma hydraulického alebo pneumatického obvodu: …

8.6 Zoznam komponentov brzdového systému, príslušne identifikovaných: …

8.7 Najväčšie prípustné rozmery pneumatík na brzdených nápravách: …

8.8 Výpočet brzdového systému (stanovenie pomeru medzi celkovými brzdnými silami na obvode kolies a silou pôsobiacou na ovládací orgán brzdenia):………….…

8.9 Zamknutie ľavého a pravého ovládania bŕzd: …

8.10 Vonkajšie zdroje energie (ak sú) (charakteristiky, kapacita zásobníkov energie, maximálny a minimálny tlak, tlakomer a výstražné zariadenie pri minimálnom tlaku na prístrojovej doske, podtlakové nádrže a napájací ventil, napájacie čerpadlo, zhoda s predpismi týkajúcimi sa tlakových zariadení): …

8.11 Vozidlá vybavené zariadeniami na brzdenie prípojného vozidla

8.11.1 Zariadenie aktivujúce brzdenie prípojného vozidla (popis, charakteristiky): …

8.11.2 Mechanické/hydraulické/pneumatické spojenie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

8.11.3 Prípojky, spojenia, bezpečnostné zariadenia (popis, výkresy, náčrty): …

8.11.4 Jednoduchá alebo dvojitá brzdová prípojka [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

8.11.4.1 Pretlak na brzdovej prípojke (jednoduchej): … kPa

8.11.4.2 Pretlak na brzdovej prípojke (dvojitej): … kPa

9. VÝHĽAD, ZASKLENIE, STIERAČE ČELNÉHO SKLA A SPÄTNÉ ZRKADLÁ

9.1 Výhľad

9.1.1 Výkresy) alebo fotografie znázorňujúce umiestnenie častí, ktoré sa nachádzajú v smere výhľadu dopredu: …

9.2 Zasklenie

9.2.1 Údaje pre rýchlu identifikáciu referenčného bodu: …

9.2.2 Čelné sklo(á)

9.2.2.1 Použitý(é) materiál(y): …

9.2.2.2 Metóda montáže: …

9.2.2.3 Uhol(uhly) sklonu: … stupňov

9.2.2.4 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

9.2.2.5 Príslušenstvo čelného skla a jeho umiestnenie a stručný popis akýchkoľvek elektrických/elektronických komponentov: …

9.2.3 Ostatné okná

9.2.3.1 Umiestnenie: …

9.2.3.2 Použitý(é) materiál(y): …

9.2.3.3 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

9.2.3.4 Stručný popis prípadných elektrických/elektronických komponentov zdvíhacieho mechanizmu bočného okna: …

9.3 Stierač(e) čelného skla: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť. (popis, počet, frekvencia stierania): …

9.4 Spätné zrkadlo(á)

9.4.1 Trieda(y): …

9.4.2 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

9.4.3 Umiestnenie vzhľadom na konštrukciu vozidla (výkresy): …

9.4.4 Spôsob(y) pripevnenia: …

9.4.5 Nepovinné vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu: …

9.4.6 Stručný popis prípadných elektrických/elektronických komponentov nastavovacieho systému …

9.5 Odmrazovanie a odhmlievanie

9.5.1 Technický popis: …

10. OCHRANNÁ KONŠTRUKCIA PROTI PREVRÁTENIU, OCHRANA PROTI ÚČINKOM POČASIA, SEDADLÁ, NÁKLADNÉ PLOŠINY

10.1 Ochranná konštrukcia proti prevráteniu (výkres s rozmermi, prípadne fotografie, popis): …

10.1.1 Rám(y)

10.1.1.0 Prítomnosť: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

10.1.1.1 Obchodná(é) značka(y): …

10.1.1.2 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

10.1.1.3 Vnútorné a vonkajšie rozmery: …

10.1.1.4 Materiál(y) a spôsob konštrukcie: …

10.1.2 Kabíny

10.1.2.0 Prítomnosť: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

10.1.2.1 Obchodná(é) značka(y): …

10.1.2.2 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

10.1.2.3 Dvere (počet, rozmery, smer otvárania, zámky a záves(y): …

10.1.2.4 Okná a núdzový(é) východy) (počet, rozmery, umiestnenie): …

10.1.2.5 Iná ochrana proti účinkom počasia (popis): …

10.1.2.6 Vnútorné a vonkajšie rozmery: …

10.1.3 Bezpečnostné tyče namontované: vpredu/vzadu [1] Nehodiace sa prečiarknuť., sklopné smerom dolu alebo nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

10.1.3.0 Prítomnosť: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

10.1.3.1 Popis (umiestnenie, pripevnenie atď.): …

10.1.3.2 Obchodná(é) značka(y) alebo názov(vy): …

10.1.3.3 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

10.1.3.4 Rozmery: …

10.1.3.5 Materiál(y) a spôsob konštrukcie: …

10.2 Pracovný priestor a prístup do kabíny vodiča (popis, charakteristiky, rozmerové výkresy): …

10.3 Sedadlá a opierky pre nohy

10.3.1 Sedadlo(á) vodiča (výkresy, fotografie, popis): …

10.3.1.1 Obchodná(é) značka(y) alebo názov(vy): …

10.3.1.2 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

10.3.1.3 Kategória typu sedadla: kategória A trieda I/II/III, kategória B [1] Nehodiace sa prečiarknuť.:

10.3.1.4 Umiestnenie a hlavné charakteristiky: …

10.3.1.5 Systém nastavenia: …

10.3.1.6 Systém posuvu a blokovania: …

10.3.2 Sedadlá pre cestujúcich (počet, rozmery, umiestnenie a charakteristiky): …

10.3.3 Opierky pre nohy (počet, rozmery a umiestnenie): …

10.4 Nákladná plošina

10.4.1 Rozmery: … mm

10.4.2 Umiestnenie: …

10.4.3 Technicky prípustné zaťaženie: … kg

10.4.4 Rozloženie hmotnosti na nápravy: …kg

10.5 Rádiové odrušenie

10.5.1 Popis a výkresy/fotografie tvaru a materiálu časti karosérie, ktorá tvorí motorový priestor a susediacich častí priestoru pre cestujúcich: …

10.5.2 Výkresy alebo fotografie umiestnenia kovových komponentov uložených v motorovom priestore (napr. vykurovacie zariadenie, náhradné koleso, vzduchový filter, mechanizmus riadenia atď.): …

10.5.3 Tabuľka a výkres odrušovacieho zariadenia: …

10.5.4 Údaje o menovitej hodnote jednosmerných odporov a u odporových zapaľovacích káblov o ich menovitom odpore na meter: …

11. ZARIADENIA NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU (rozmerové náčrty vozidla z vonkajšej strany, zobrazujúce umiestnenie svietiacich plôch všetkých zariadení: počet, schéma zapojenia, značka ES typového schválenia a farba svetiel)

11.1 Povinné zariadenia

11.1.1 Stretávacie svetlomety: …

11.1.2 Predné obrysové (bočné) svetlá: …

11.1.3 Zadné obrysové svetlá: …

11.1.4 Smerové svetlá:

- predné: …

- zadné …

- bočné: …

11.1.5 Zadné odrazové sklá: …

11.1.6 Svetlo na osvetlenie zadnej registračnej tabuľky: …

11.1.7 Brzdové svetlá: …

11.1.8 Svetelný výstražný signál: …

11.2 Nepovinné zariadenia

11.2.1 Diaľkové svetlomety: …

11.2.2 Predné hmlové svetlomety: …

11.2.3 Zadné hmlové svetlá: …

11.2.4 Spätné svetlomety: …

11.2.5 Pracovné svetlá: …

11.2.6 Parkovacie svetlá: …

11.2.7 Doplnkové obrysové svetlá: …

11.2.8 Kontrolky funkčnosti smerových svetiel prípojného vozidla: …

11.3 Stručný popis elektrických/elektronických komponentov iných než svetlá (ak sú): …

12. RÔZNE

12.1 Akustické výstražné zariadenie(a) (umiestnenie): …

12.1.1 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

12.2 Mechanické spojenia medzi traktorom a ťahanými vozidlami

12.2.1 Typy) spojenia: …

12.2.2 Obchodná(é) značka(y): …

12.2.3 Značka(y) ES typového schválenia komponentu: …

12.2.4 Zariadenie určené pre maximálne horizontálne zaťaženie … kg; a pre maximálne vertikálne zaťaženie (ak je) … kg [20] Hodnoty týkajúce sa mechanickej pevnosti spojovacieho zariadenia.

12.3 Hydraulický zdvih: trojbodové spojenie: áno/nie [1] Nehodiace sa prečiarknuť.

12.4 Elektrické prípojky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na prípojnom vozidle (popis): …

12.5 Inštalovanie, umiestnenie, funkcie a označenie ovládačov (popis, fotografie alebo schémy): …

12.6 Umiestnenie zadnej registračnej tabuľky (tvar a rozmery): …

12.7 Predné spojovacie zariadenie (rozmerový výkres): …

12.8 Popis palubnej elektroniky používanej na prevádzku a riadenie na vozidle namontovaných alebo ťahaných prístrojov …

VZOR B

Zjednodušený informačný dokument na účely ES typového schválenia vozidla

ČASŤ I

Vzor B sa použije v prípade, že je k dispozícii jedno alebo viac osvedčení o ES typovom schválení alebo ES typovom schválení komponentu, vydaných podľa samostatných smerníc.

Počet príslušných osvedčení o ES typovom schválení alebo ES typovom schválení komponentu sa musí uviesť v tabuľke v časti III.

Informácie uvedené v prílohe III (osvedčenie o zhode), sa musia uviesť pre každú z kapitol 1-12 nižšie, a pre každý typ/variant/verziu vozidla.

Ak nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o ES typovom schválení alebo ES typovom schválení komponentu vydané podľa samostatnej smernice, informácie uvedené vo vzore A informačného dokumentu, sa musia uviesť aj pre zodpovedajúce kapitoly.

0. | VŠEOBECNE |

0.1 | Značka(y) (obchodná značka výrobcu): … |

0.2 | Typ (uviesť akékoľvek varianty a verzie): … |

0.2.0 | Stav dokončovania vozidla: pre dokončené/dokončované/nedokončené vozidloV prípade dokončovaného vozidla uviesť názov a adresu predchádzajúceho výrobcu a schvaľovacie číslo nedokončeného alebo dokončeného vozidla. |

0.2.1 | (Prípadne) obchodný(é) názov(vy): … |

0.3 | Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle: |

0.3.1 | Štítok výrobcu (umiestnenie a spôsob pripevnenia): … |

0.3.2 | Identifikačné číslo podvozku (umiestnenie): … |

0.4 | Kategória vozidla: … |

0.5 | Názov a adresa výrobcu: … |

0.7 | V prípade komponentov alebo samostatných technických jednotiek umiestnenie spôsob pripevnenia značky ES typového schválenie: … |

0.8 | Adresa(y) montážneho(ch) závodu(ov): … |

1. | VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA (Priložiť fotografie alebo výkresy zobrazujúce ¾ prednej časti a ¾ zadnej časti reprezentatívneho vozidla a rozmerový výkres celého vozidla) |

2. | HMOTNOSTI A ROZMERY |

3. | MOTOR |

4. | PREVOD |

5. | NÁPRAVY |

6. | ZAVESENIE KOLIES |

7. | RIADENIE |

8. | BRZDY |

9. | VÝHĽAD, ZASKLENIE, STIERAČE ČELNÉHO SKLA A SPÄTNÉ ZRKADLÁ |

10. | OCHRANNÁ KONŠTRUKCIA PROTI PREVRÁTENIU, OCHRANA PROTI ÚČINKOM POČASIA, SEDADLÁ, NÁKLADNÁ PLOŠINA |

11. | ZARIADENIA NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU |

12. | RÔZNE |

+++++ TIFF +++++

Predmet | Číslo ES typového schválenia alebo ES typového schválenia komponentu | Dátum ES typového schválenia alebo ES typového schválenia komponentu | Príslušný(é) typy), varianty), verziae) |

Príklad | | | |

Brzdové zariadenia | E1*76/432*97/54*0026*00 | 3.2.2000 | MF/320/U |

E4*76/432*97/54*0039*00 | 1.3.2000 | MF/320/F |

Podpis: …

Funkcia v organizácii: …

Dátum: …

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KAPITOLA A

Definície kategórií a typov vozidiel

A. Kategórie vozidiel sú definované takto:

1. Kategória T : Kolesové traktory

- Kategória T1: kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h, s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi [1] a má minimálny rozchod aspoň 1150 mm, s vlastnou hmotnosťou v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg s a so svetlou výškou maximálne 1000 mm.

- Kategória T2: kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h, s rozchodom kolies do 1150 mm, s vlastnou hmotnosťou v pohotovostnom stave väčšou než 600 kg s a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora [2] (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť je obmedzená na 30 km/h.

- Kategória T3: kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h a s vlastnou hmotnosťou v pohotovostnom stave do 600 kg.

- Kategória T4: kolesové traktory na špeciálne účely s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h (definované v doplnku 1).

- Kategória T5: kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h (definované v doplnku 1).

2. Kategória C : Pásové traktory

Pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie C1 až C5 sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5.

3. Kategória R : Prípojné vozidlá

- Kategória R1: prípojné vozidlá, u ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 1500 kg.

- Kategória R2: prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 1500 kg no nepresahuje 3500 kg.

- Kategória R3: prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 3500 kg no nepresahuje 21000 kg.

- Kategória R4: prípojné vozidlá, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 21000 kg.

Každá kategória prípojného vozidla je označená aj písmenom "a" alebo "b" podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

- "a" pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rovnou alebo nižšou než 40 km/h,

- "b" pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou vyššou než 40 km/h.

Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, u ktorých je technicky prípustná hmotnosť na nápravu väčšia než 3500 kg no nepresahuje 21000 kg, a ktoré sú konštruované tak, aby mohli byť ťahané traktorom kategórie T5.

4. Kategória S : Ťahané vymeniteľné stroje

- Kategória S1: ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, u ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 3500 kg.

- Kategória S2: ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, u ktorých je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 3500 kg..

Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je označená písmenom "a" alebo "b" podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:

- "a" pre ťahaný vymeniteľný stroj s maximálnou konštrukčnou rovnou alebo nižšou než 40 km/h,

- "b" pre ťahaný vymeniteľný stroj s maximálnou konštrukčnou vyššou než 40 km/h.

Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, u ktorého je súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu väčší než 3500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol byť ťahaný traktorom kategórie T5.

B. Definícia typov vozidiel

1. Kolesové traktory:

Na účely tejto smernice:

"typ" znamená traktory rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto dôležitých znakoch:

- výrobca;

- typové označenie výrobcu;

- základné stavebné a konštrukčné charakteristiky:

- chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok (zrejmé a zásadné rozdiely),

- motor (spaľovací/elektrický/hybridný),

- nápravy (počet);

"variant" znamená traktory rovnakého typu, ktoré nelíšia minimálne v týchto dôležitých znakoch:

- motor:

- princíp činnosti,

- počet a usporiadanie valcov,

- rozdiel vo výkone motora maximálne 30 % (najvyšší výkon nesmie byť väčší než 1,3 násobok hodnoty najnižšieho výkonu),

- rozdiel v zdvihovom objeme valcov maximálne 20 % (najvyššia hodnota nesmie byť väčšia než 1,2 násobok najnižšej hodnoty);

- hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie);

- riadené nápravy (počet a umiestnenie);

- maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %;

- prevod (typ);

- ochranná konštrukcia proti prevráteniu;

- brzdené nápravy (počet);

"verzia" variantu znamená traktory, ktoré pozostávajú z kombinácie bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s prílohou I.

2. Pásové traktory: ako kolesové traktory.

3. Prípojné vozidlá:

"typ" znamená prípojné vozidlá rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto dôležitých znakoch:

- výrobca;

- typové označenie výrobcu;

- základné stavebné a konštrukčné charakteristiky:

- chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok (zrejmé a zásadné rozdiely),

- nápravy (počet);

"variant" znamená prípojné vozidlá rovnakého typu, ktoré nelíšia minimálne v týchto dôležitých znakoch:

- riadené nápravy (počet, umiestnenie a prepojenie);

- maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %;

- brzdené nápravy (počet);

4. Ťahané vymeniteľné stroje: ako prípojné vozidlá

KAPITOLA B

Zoznam požiadaviek na účely ES typového schválenia vozidla

Časť I

Zoznam samostatných smerníc

Vysvetlivky:

X = smernica aplikovateľná v súčasnom znení

(X) = smernica aplikovateľná v jej zmenenom a doplnenom znení

SD = vyžaduje samostatnú smernicu

– = bezpredmetné

I = ako pre T, podľa kategórie

Číslo | Predmet schválenia | Základné smernice a prílohy | Ú. v. ES L | Platnosť pre (T4 a C4, pozri doplnok 1) |

T1 | T2 | T3 | T5 | C | R | S |

1.1 | Maximálna hmotnosť naloženého vozidla | 74/151/EHS I | 84, 28.3.1974, s. 25 | × | × | × | × | (×) | (×) | (×) |

1.2 | Registračná tabuľka | 74/151/EHS II | — | × | × | × | × | I | (×) | (×) |

1.3 | Palivová nádrž | 74/151/EHS III | — | × | × | × | × | I | — | — |

1.4 | Hmotnosť záťaže | 74/151/EHS IV | — | × | × | | (×) | I | — | — |

1.5 | Zvukové výstražné zariadenie | 74/151/EHS V | — | × | × | × | × | I | — | — |

1.6 | Hladiny zvuku (vonkajšie) | 74/151/EHS VI | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

2.1 | Maximálna rýchlosť | 74/152/EHS príloha, bod 1 | 84, 28.3.1974, s. 33 | × | × | × | (×) | I | — | — |

2.2 | Nákladné plošiny | 74/152/EHS príloha, bod 2 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

3.1 | Spätné zrkadlá | 74/346/EHS | 191, 15.7.1974, s. 1 | × | × | | (×) | I | — | — |

4.1 | Výhľad a stierače čelného skla | 74/347/EHS | 191, 15.7.1974, s. 5 | × | × | × | (×) | I | — | — |

5.1 | Riadenie | 75/321/EHS | 147, 9.6.1975, s. 24 | × | × | × | (×) | (×) | — | — |

6.1 | Elektromagnetická kompatibilita | 75/322/EHS | 147, 9.6.1975, s. 28 | × | × | × | × | I | — | — |

7.1 | Brzdové zariadenia | 76/432/EHS | 122, 8.5.1976, s. 1 | × | × | × | — | (×) | (×) | (×) |

71/320/EHS | 202, 6.9.1971, s. 37 | — | — | — | × | — | — | — |

8.1 | Sedadlá pre cestujúcich | 76/763/EHS | 262, 27.9.1976, s.135 | × | — | × | (×) | I | — | — |

9.1 | Hladiny zvuku (vnútorné) | 77/311/EHS | 105, 28.4.1977, s. 1 | × | × | × | (×) | I | — | — |

10.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu | 77/536/EHS | 220, 29.8.1977, s. 1 | × | — | — | (×) | (×) | — | — |

12.1 | Sedadlo vodiča | 78/764/EHS | 255, 18.9.1978, s. 1 | × | × | × | (×) | (×) | — | — |

13.1 | Montáž osvetlenia | 78/933/EHS | 325, 20.11.1978,s.16 | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

14.1 | Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu | 79/532/EHS | 145, 13.6.1979, s. 16 | × | × | × | × | × | | |

15.1 | Spojovacie zariadenie a spätný chod | 79/533/EHS | 145, 13.6.1979, s. 20 | × | × | × | (×) | I | — | — |

16.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu (statický test) | 79/622/EHS | 179, 17.7.1979, s. 1 | × | — | — | (×) | I | — | — |

17.1 | Pracovný priestor a prístup do kabíny vodiča | 80/720/EHS | 194, 28.7.1980, s. 1 | × | — | × | (×) | I | — | — |

18.1 | Výkon na vývodovom hriadeli | 86/297/EHS | 186, 8.7.1986, s. 19 | | | × | (×) | I | — | — |

19.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu montovaná vzadu (úzkorozchodné traktory) | 86/298/EHS | 186, 8.7.1986, s. 26 | — | × | — | (×) | I | — | — |

20.1 | Inštalácia ovládačov | 86/415/EHS | 240, 26.8.1986, s. 1 | × | × | × | (×) | I | — | — |

21.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu montovaná vpredu (úzkorozchodné traktory) | 87/402/EHS | 220, 8.8.1987, s. 1 | — | × | — | (×) | I | — | — |

22.1 | Rozmery a prípojná hmotnosť | 89/173/EHS I | 67, 10.3.1989, s. 1 | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.2 | Zasklenie | 89/173/EHS III | — | × | × | × | — | I | — | — |

92/22/EHS | 129, 14.5.1992, s. 11 | — | — | — | × | — | — | — |

22.3 | Regulátor otáčok | 89/173/EHS II,1 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

22.4 | Ochrana hnacích prvkov | 89/173/EHS II,2 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

22.5 | Mechanické spojenia | 89/173/EHS IV | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.6 | Povinný štítok | 89/173/EHS V | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.7 | Brzdová prípojka prípoj-ného vozidla | 89/173/EHS VI | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

23.1 | Emisie škodlivín | 2000/25/ES | 173, 12.7.2000, s. 1 | × | × | × | × | × | — | — |

24.1 | Pneumatiky | (…/…/ES) | — | × | × | × | × | — | (×) | (×) |

25.1 | Stabilita | (…/…/ES) | — | — | — | — | SD | — | — | — |

26.1 | Ukotvenia bezpečnostných pásov | 76/115/EHS | 24, 30.1.1976, s. 6 | × | × | × | × | × | — | — |

27.1 | Bezpečnostné pásy | 77/541/EHS | 220, 29.8.1977, s. 95 | — | — | — | × | — | — | — |

28.1 | Spätný chod a rýchlomer | 75/443/EHS | 196, 26.7.1975, s. 1 | — | — | — | × | — | — | — |

29.1 | Systémy zabraňujúce rozstreku | 91/226/EHS | 103, 23.4.1991, s. 5 | — | — | — | × | — | (×) | — |

30.1 | Zariadenia obmedzujúce rýchlosť | 92/24/EHS | 129, 14.5.1992, s. 154 | — | — | — | × | — | — | — |

31.1 | Zadné ochranné konštrukcie | (…/…/ES) | — | — | — | — | — | — | SD | — |

32.1 | Bočná ochrana | 89/297/EHS | 124, 5.5.1989 | — | — | — | × | — | (×) | — |

Časť II.A

Namiesto zodpovedajúcich samostatných smerníc týkajúcich sa "poľnohospodárskych a lesných traktorov", sa môžu použiť samostatné smernice týkajúce sa "motorových vozidiel" (v poslednej verzii platnej ku dňu ES typového schválenia), uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Číslo uvedené v tabuľke v časti I (samostatné smernice) | Číslo základnej smernice týkajúcej sa motorových vozidiel | Ú. v. ES L |

| |

1.5 | Zvukové výstražné zariadenie | 70/388/EHS | 176, 10.8.1970, s. 12 |

1.6 | Hladina zvuku (vonkajšia) | 70/157/EHS | 42, 23.2.1970, s. 16 |

4.1 | Výhľad a stierače čelného skla | 77/649/EHS | 284, 10.10.1978, s. 11 |

5.1 | Riadenie | 70/311/EHS | 133, 18.6.1970, s. 10 |

6.1 | Rádiové odrušenie | 72/245/EHS | 152, 6.7.1972, s. 15 |

7.1 | Brzdové zariadenia | 71/320/EHS | 202, 6.9.1971, s. 37 |

14.1 | Zadné odrazové sklá | 76/757/EHS | 262, 27.9.1976, s. 32 |

14.1 | Obrysové svetlá | 76/758/EHS | 262, 27.9.1976, s. 54 |

14.1 | Smerové svetlá | 76/759/EHS | 262, 27.9.1976, s. 71 |

14.1 | Osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom | 76/760/EHS | 262, 27.9.1976, s. 85 |

14.1 | Diaľkové svetlomety | 76/761/EHS | 262, 27.9.1976, s. 96 |

14.1 | Stretávacie svetlomety | 76/761/EHS | — |

14.1 | Predné hmlové svetlomety | 76/762/EHS | 262, 27.9.1976, s. 122 |

14.1 | Zadné hmlové svetlá | 77/538/EHS | 220, 29.8.1977, s. 60 |

14.1 | Spätné svetlomety | 77/539/EHS | 220, 29.8.1977, s. 72 |

22.2 | Bezpečnostné zasklenie | 92/22/EHS | 129, 14.5.1992, s. 11 |

23.1 | Emisie škodlivín | 88/77/EHS | 36, 9.2.1988, s. 33 |

Časť II.B

Namiesto zodpovedajúcich samostatných smerníc týkajúcich sa "poľnohospodárskych a lesných traktorov" a "motorových vozidiel" uvedených v tabuľke časti II.A, sa môžu alternatívne použiť nasledovné predpisy obsiahnuté v prílohe k Revidovanej dohode z roku 1958, a uznané spoločenstvom ako zmluvnou stranou uvedenej dohody, v ich najnovšom znení ku dňu ES typového schválenia podľa zodpovedajúcej smernice.

Číslo uvedené v tabuľke v časti I (samostatné smernice) | Číslo predpisu EHK OSN |

| |

1.5 | Zvukové výstražné zariadenie | R 28 |

1.6 | Hladina zvuku (vonkajšia) | R 51 |

4.1 | Výhľad a stierače čelného skla | R 71 |

5.1 | Riadenie | R 79 |

6.1 | Rádiové odrušenie | R 10 |

7.1 | Brzdové zariadenia | R 13 |

13.1 | Montáž osvetlenia | R 86 |

14.1 | Zadné odrazové sklá | R 3 |

14.1 | Obrysové svetlá | R 7 |

14.1 | Smerové svetlá | R 6 |

14.1 | Osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom | R 4 |

14.1 | Diaľkové svetlomety | R 1 – R 8 – R 20 – R 98 |

14.1 | Stretávacie svetlomety | R 1 – R 8 – R 20 – R 98 |

14.1 | Predné hmlové svetlomety | R 19 |

14.1 | Zadné hmlové svetlá | R 38 |

14.1 | Spätné svetlomety | R 23 |

22.2 | Bezpečnostné zasklenie | R 43 |

23.1 | Emisie škodlivín | R 49/R 96 |

SD: má byť predmetom samostatnej smernice.

Číslo uvedené v tabuľke v časti I (samostatné smernice) | Predmet | Kódexy OECD |

| |

10.1 | 77/536/EHS | Oficiálne testy ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych alebo lesných traktorov (dynamické testovanie) | Kódex 3 |

16.1 | 79/622/EHS | Oficiálne testy ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych alebo lesných traktorov (statické testovanie) | Kódex 4 |

19.1 | 86/298/EHS | Oficiálne testy ochranných konštrukcií montovaných vzadu na úzkorozchodných poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch | Kódex 7 |

21.1 | 87/402/EHS | Oficiálne testy ochranných konštrukcií montovaných vpredu na úzkorozchodných poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch | Kódex 6 |

| SD | Oficiálne testy ochranných konštrukcií poľnohospo-dárskych alebo lesných pásových traktorov | Kódex 8 |

Doplnok 1

ČASŤ I

DEFINÍCIA VOZIDIEL NA ŠPECIÁLNE ÚČELY A ZOZNAM POŽIADAVIEK NA ÚČELY ES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA VOZIDLA

Na činnosť v špecifických podmienkach existujú tieto špeciálne vozidlá:

1. Traktory T4

1.1 T4.1 Traktory s veľkou svetlou výškou

Traktory určené na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vinnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia než 1000 mm. Ak však výška ťažiska traktora [1] (meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km/h.

1.2 T4.2 Traktory s nadmernou šírkou

Traktory charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách.

1.3 T4.3 Traktory s malou svetlou výškou

Poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich technicky prípustná hmotnosť nie je väčšia než 10 ton a u ktorých pomer tejto hmotnosti k maximálnej vlastnej hmotnosti v pohotovostnom stave je menší než 2,5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov [2] (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm.

2. Kategória C4

C4.1: Traktory s veľkou svetlou výškou: definované analogicky s kategóriou T4.1

ČASŤ II

POUŽITEĽNOSŤ SAMOSTATNÝCH SMERNÍC PRE VOZIDLÁ NA ŠPECIÁLNE ÚČELY

Aby bol ES typové schválenie udelené, musia sa zátvorky odstrániť.

Vysvetlivky:

X = smernica aplikovateľná v súčasnom znení

(X) = smernica aplikovateľná v jej zmenenom a doplnenom znení

SD = vyžaduje samostatnú smernicu

– = bezpredmetné

Číslo | Predmet | Základné smernice a prílohy | Platnosť pre |

T4.1 | T4.2 | T4.3 | C4.1 |

1.1 | Maximálna hmotnosť naloženého vozidla | 74/151/EHS I | × | × | × | × |

1.2 | Registračná tabuľka | 74/151/EHS II | (×) | (×) | × | (×) |

1.3 | Palivová nádrž | 74/151/EHS III | × | × | × | × |

1.4 | Hmotnosť záťaže | 74/151/EHS IV | × | × | × | × |

1.5 | Zvukové výstražné zariadenie | 74/151/EHS V | × | × | × | × |

1.6 | Hladiny zvuku (vonkajšie) | 74/151/EHS VI | (×) | (×) | × | (×) |

2.1 | Maximálna rýchlosť | 74/152/EHS príloha, bod 1 | × | × | × | × |

2.2 | Nákladné plošiny | 74/152/EHS príloha, bod 2 | (×) | × | (×) | (×) |

3.1 | Spätné zrkadlá | 74/346/EHS | (×) | × | × | (×) |

4.1 | Výhľad a stierače čelného skla | 74/347/EHS | (×) | (×) | × | (×) |

5.1 | Riadenie | 75/321/EHS | × | × | × | SD |

6.1 | Elektromagnetické rušenie | 75/322/EHS | × | × | × | × |

7.1 | Brzdové zariadenia | 76/432/EHS | (×) | × | × | (×) |

8.1 | Sedadlá pre cestujúcich | 76/763/EHS | × | × | × | × |

9.1 | Hladiny zvuku (vnútorné) | 77/311/EHS | (×) | × | × | (×) |

10.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu | 77/536/EHS | SD | × | × | SD |

12.1 | Sedadlo vodiča | 78/764/EHS | (×) | × | × | (×) |

13.1 | Montáž osvetlenia | 78/933/EHS | (×) | (×) | × | (×) |

14.1 | Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu | 79/532/EHS | × | × | × | × |

15.1 | Spojovacie zariadenie a spätný chod | 79/533/EHS | (×) | × | × | (×) |

16.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu (statický test) | 79/622/EHS | SD | × | × | SD |

17.1 | Pracovný priestor a prístup do kabíny vodiča | 80/720/EHS | (×) | (×) | (×) | (×) |

18.1 | Výkon na vývodovom hriadeli | 86/297/EHS | × | × | × | × |

19.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu montovaná vzadu (úzkorozchodné traktory) | 86/298/EHS | — | — | — | — |

20.1 | Inštalácia ovládačov | 86/415/EHS | × | × | × | × |

21.1 | Ochranná konštrukcia proti prevráteniu montovaná vpredu (úzkorozchodné traktory) | 87/402/EHS | — | — | — | — |

22.1 | Rozmery a prípojná hmotnosť | 89/173/EHS I | (×) | × | × | (×) |

22.2 | Zasklenie | 89/173/EHS III | × | × | × | × |

22.3 | Regulátor otáčok | 89/173/EHS II, 1 | × | × | × | × |

22.4 | Ochrana hnacích prvkov | 89/173/EHS II, 2 | (×) | × | × | (×) |

22.5 | Mechanické spojenia | 89/173/EHS IV | × | (×) | × | × |

22.6 | Povinný štítok | 89/173/EHS V | × | × | × | × |

22.7 | Brzdová prípojka prípojného vozidla | 89/173/EHS VI | × | (×) | × | × |

23.1 | Emisie škodlivín | 2000/25/ES | × | × | × | × |

24.1 | Pneumatiky | (…/…/ES) | SD | SD | SD | — |

25.1 | Stabilita | (…/…/ES) | SD | — | — — | SD |

Doplnok 2

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI ES TYPOVOM SCHVÁLENÍ VOZIDLA

1. V prípade žiadosti podanej podľa článku 3 (v súlade s prílohou I, vzor B), úrad pre ES typové schvaľovanie:

a) skontroluje, či sú použiteľné ES typové schválenia komponentu a ES typové schválenia vydané podľa samostatných smerníc a zariadi, aby sa vykonali testy a kontroly požadované samostatnými smernicami, ktoré nie sú obsiahnuté v takých schváleniach;

b) s odkazom na dokumentáciu sa ubezpečí, že špecifikácie a údaje o vozidlách obsiahnuté v časti I informačného dokumentu vozidla, sú zahrnuté v údajoch informačných zväzkov alebo schvaľovacích protokolov pre príslušné schválenia podľa samostatných smerníc a keď číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku samostatnej smernice overí, či príslušná časť alebo charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v informačnej zložke;

c) vykoná alebo zariadi aby sa na vybranej vzorke vozidiel schvaľovaného typu, vykonali kontroly častí a systémov traktora, ktorými by sa overilo, či vozidlo(á) je(sú) konštruované v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v informačnom zväzku, z hľadiska všetkých schválení udelených podľa samostatných smerníc;

d) v prípade potreby vykoná alebo zariadi aby sa vykonali príslušné montážne kontroly samostatných technických jednotiek.

2. Počet kontrolovaných vozidiel na účely odseku 1, písmena c) je dostatočný na to, aby bolo možné primerané preskúšanie rôznych schvaľovaných kombinácií v súlade s nasledujúcimi kritériami:

- motor,

- prevodovka,

- hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie),

- riadené nápravy (počet a umiestnenie),

- brzdené nápravy (počet),

- ochranná konštrukcia proti prevráteniu.

3. V prípade žiadosti podanej podľa článku 3 (v súlade s prílohou I, vzor A), úrad pre ES typové schvaľovanie:

a) zariadi, aby sa vykonali potrebné testy a kontroly požadované každou z príslušných samostatných smerníc;

b) overí, či sa vozidlo zhoduje s údajmi v informačnej zložke a či spĺňa technické požiadavky každej z príslušných samostatných smerníc;

c) v prípade potreby vykoná alebo zariadi aby sa vykonali príslušné montážne kontroly samostatných technických jednotiek.

KAPITOLA C

OSVEDČENIE O ES TYPOVOM SCHVÁLENÍ VOZIDLA

VZOR: (maximálny formát:A4 (210 mm x 297 mm) alebo poskladané na formát A4)

ČASŤ I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČASŤ II

VÝSLEDKY TESTOV

(má vyplniť úrad pre ES typové schvaľovanie a pripojiť k osvedčeniu o ES schválení vozidla)

1. Výsledky testov hladiny zvuku (vonkajšieho)

Číslo základnej smernice a poslednej zmeny a doplnenia aplikovateľného na ES typové schválenie. V prípade smernice s dvoma alebo viacerými vykonávacími stupňami uviesť aj vykonávací stupeň: …

Variant/verzia: | … | … | … |

Zvuk pri jazde: | … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Zvuk pri státí: | … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Otáčky motora: | … min-1 | … min-1 | … min-1 |

2. Výsledky výfukových emisných testov

Číslo základnej smernice a poslednej zmeny a doplnenia aplikovateľného na ES typové schválenie. V prípade smernice s dvoma alebo viacerými vykonávacími stupňami uviesť aj vykonávací stupeň:…

Variant/verzia:…

a. Výsledky

CO | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

HC | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NOx | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Častice | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Dym | … m-1 | … m-1 | … m-1 |

b. Výsledky [9]

CO | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NOx | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NMHC | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

CH4 | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Častice | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

3. Hladina zvuku vnímaná vodičom

Číslo základnej smernice a poslednej zmeny a doplnenia aplikovateľného na ES typové schválenie. V prípade smernice s dvoma alebo viacerými vykonávacími stupňami uviesť aj vykonávací stupeň:…

Variant/verzia: | … | … | … |

| … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Použitá testovacia metóda (príloha I alebo II smernice Rady 77/311/EHS) | — | — | — |

Doplnok 1

SYSTÉM ČÍSLOVANIA OSVEDČENIA O ES TYPOVOM SCHVÁLENÍ

Osvedčenia o ES typovom schválení sa číslujú v súlade s metódou popísanou nižšie.

1. V súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, sa schvaľovacie číslo skladá zo štyroch častí pri typových schváleniach dokončeného vozidla a z piatich častí pri typových schváleniach systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. Komponenty a samostatné technické jednotky by sa mali označiť v súlade s príslušnou samostatnou smernicou. V každom prípade sa časti oddelia hviezdičkou.

- Časť 1: malé písmeno "e", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil schválenie:

1 pre Nemecko; 2 pre Francúzsko; 3 pre Taliansko; 4 pre Holandsko; 5 pre Švédsko; 6 pre Belgicko; 9 pre Španielsko; 11 pre Spojené kráľovstvo; 12 pre Rakúsko; 13 pre Luxembursko; 17 pre Fínsko; 18 pre Dánsko; 21 pre Portugalsko; 23 pre Grécko; 24 pre Írsko.

- Časť 2: číslo základnej smernice …

- Časť 3: číslo poslednej meniacej a doplňujúcej smernice, podľa ktorej sa udelí schválenie: …

V prípade schválení vozidiel to znamená poslednú smernicu, ktorou sa mení(ia) alebo dopĺňa(jú) článok (články) smernice 2003/37/ES.

V prípade schválení podľa samostatných smerníc to znamená poslednú smernicu, ktorá obsahuje špecifické ustanovenia, s ktorými sa zhoduje systém, komponent alebo samostatná technická jednotka.

Ak smernica obsahuje rôzne dátumy nadobudnutia účinnosti vzťahujúce sa k rôznym technickým normám, doplní sa abecedný znak. Toto písmeno bude identifikovať špecifickú technickú požiadavku, na základe ktorej bolo schválenie udelené.

- Časť 4: štvormiestne postupné číslo (prípadne s nulami na začiatku) na označenie základného schvaľovacieho čísla. Postupnosť začína od 0001 pre každú základnú smernicu.

- Časť 5: dvojmiestne postupné číslo (prípadne s nulou na začiatku) na označenie rozšírenia. Postupnosť začína od 00 pre každé základné schvaľovacie číslo.

2. V prípade schválenia vozidla sa časť 2 vynechá.

3. Časť 5 sa vynechá len na povinnom(ých) štítku(och).

4. Príklad: tretie typové schválenie (ešte bez rozšírenia) vydané Francúzskom podľa smernice 80/720/EHS: e 2*80/720*88/414*0003*00

v prípade smernice obsahujúcej dva vykonávacie stupne, t. j. A a B.

5. Príklad: druhé rozšírenie štvrtého typového schválenia vozidla vydaného v Spojenom kráľovstve: e 11*97/54*0004*02

v tomto prípade je smernica 97/54/ES poslednou smernicou, ktorou sa menia a dopĺňajú články rámcovej smernice.

6. Príklad schvaľovacieho čísla vyznačeného na povinnom(ých) štítku(och) vozidla: e 11*97/54*0004.

[1] U traktorov s reverzibilnými miestami na sedenie vodiča (reverzibilné sedadlá a volant) sa za nápravu, ktorá je najbližšie k vodičovi musí považovať jedna z náprav vybavených pneumatikami s najväčším priemerom.

[2] Podľa normy ISO 789-6:1982.

[1] Podľa normy ISO 789-6:1982.

[2] Podľa normy ISO 789-6:1982.

[9] Ak sú aplikovateľné.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ES OSVEDČENIE O ZHODE

ČASŤ I

Vzory

(maximálny formát:A4 (210 mm x 297 mm) alebo poskladané na formát A4)

(Osvedčenie musí byť vyhotovené na hlavičkovom papieri výrobcu tak, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť falšovania. Na tento účel musí byť vytlačené na papieri chránenom buď farebnou grafikou alebo pomocou vodotlačovej značky zodpovedajúcej identifikačnej značke výrobcu.)

ES OSVEDČENIE O ZHODE

pre dokončené/dokončované vozidlá [1]

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČASŤ II

Vzory

(maximálny formát:A4 (210 mm x 297 mm) alebo poskladané na formát A4)

(Osvedčenie musí byť vyhotovené na hlavičkovom papieri výrobcu tak, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť falšovania. Na tento účel musí byť vytlačené na papieri chránenom buď farebnou grafikou alebo pomocou vodotlačovej značky zodpovedajúcej identifikačnej značke výrobcu.)

ES OSVEDČENIE O ZHODE

pre nedokončené vozidlá

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Nehodiace sa prečiarknuť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POSTUPY ZABEZPEČENIA ZHODY VÝROBY

1. POČIATOČNÉ POSUDZOVANIE

1.1 Pred udelením ES typového schválenia úrad pre ES typové schvaľovanie členského štátu overí existenciu potrebných opatrení a postupov zabezpečenia účinnej kontroly tak, aby vyrábané komponenty, systémy, samostatné technické jednotky alebo vozidlá, boli zhodné so schváleným typom.

1.2 Požiadavky bodu 1.1 sa musia overiť k spokojnosti úradu udeľujúceho ES typové schválenie. Toto overenie môže v mene úradu udeľujúceho ES typové schválenie vykonať úrad pre ES typové schvaľovanie iného členského štátu. V tomto prípade vyhotoví schvaľovací úrad iného členského štátu potvrdenie o zhode, v ktorom budú uvedené priestory a výrobné zariadenia, ktoré majú význam pre schvaľovaný(é) výrobok(ky).

1.3 Úrad pre ES typové schvaľovanie uzná certifikáciu výrobcu podľa harmonizovanej normy EN ISO 9001:2000, s povoleným vynechaním požiadaviek týkajúcich sa vývoja a konštrukcie, bod 7.3 "Spokojnosť zákazníka a neustále zlepšovanie" (jeho rozsah pokrýva schvaľované výrobky) alebo ekvivalentnej akreditačnej normy, ako noriem, ktoré spĺňajú požiadavky bodu 1.1. Výrobca poskytne podrobné údaje o registrácii a zaviaže sa informovať schvaľovacie úrady o každej zmene platnosti alebo rozsahu.

1.4 Po prijatí žiadosti od úradu iného členského štátu, úrad pre ES typové schvaľovanie ihneď odošle potvrdenie o zhode uvedené v bode 1.2 alebo oznámi, že nemôže také potvrdenie poskytnúť.

2. ZHODA VÝROBY

2.1 Každé vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka, typovo schválené podľa tejto smernice alebo podľa samostatnej smernice, musia byť vyrobené tak, aby boli zhodné s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek tejto smernice alebo samostatnej smernice, ktoré sú uvedené v úplnom zozname v kapitole B prílohy II.

2.2 Pri udelení ES typového schválenia úrad pre ES typové schvaľovanie v členskom štáte overí existenciu primeraných opatrení a dokladovaných plánov kontrol odsúhlasených s výrobcom pre každé ES typové schválenie, ktoré sa budú vykonávať v stanovených intervaloch testov alebo zodpovedajúcich kontrol, nevyhnutných na overenie trvajúcej zhody so schváleným typom a ktoré zahŕňajú prípadné testy požadované samostatnými smernicami.

2.3 Držiteľ ES typového schválenia musí najmä:

2.3.1 zabezpečiť existenciu postupov účinného monitorovania zhody výrobkov (vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky) s ES typovým schválením;

2.3.2 mať prístup k testovaciemu zariadeniu, nevyhnutnému na overenie zhody s každým schváleným typom;

2.3.3 zabezpečiť, aby boli výsledky testov zaznamenávané a aby priložené podklady boli prístupné po dobu stanovenú po dohode s úradom pre ES typové schvaľovanie; táto doba nepresiahne 10 rokov;

2.3.4 analyzovať výsledky každého typu testu tak, aby sa overila a zabezpečila stabilita charakteristík výrobku v prípustných toleranciách priemyselnej výroby;

2.3.5 zabezpečiť, aby pre každý typ výrobku boli vykonávané minimálne kontroly predpísané touto smernicou a testy predpísané v príslušných samostatných smerniciach, ktoré sú uvedené v úplnom zozname v prílohe II;

2.3.6 zabezpečiť aby v prípade, že sa po skončení príslušného testu zistí nezhoda u akéhokoľvek súboru vzoriek alebo testovacích kusov, vykonal nový odber vzoriek a aby sa test opakoval. Podniknú sa všetky nevyhnutné opatrenia na obnovenie zhody príslušnej výroby.

2.3.7 V prípade ES typového schválenia vozidla sa kontroly uvedené v bode 2.3.5 obmedzia len na kontroly overenia zhody so špecifikáciami stanovenými v ES typovom schválení.

2.4 Úrad, ktorý udelil ES typové schválenie môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení. Bežná frekvencia týchto overení je v súlade s opatreniami (ak sú) prijatými podľa bodu 1.2 alebo 1.3 tejto smernice a zabezpečí opakovanie príslušných kontrol v priebehu doby, ktoré stanoví príslušný úrad na základe existujúcich poznatkov.

2.4.1 Pri každej kontrole má inšpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.

2.4.2 Keď to povaha testu pripúšťa, môže inšpektor náhodne vybrať vzorky, ktoré sa majú testovať v laboratóriu výrobcu (alebo laboratóriách testovacieho orgánu keď to samostatná smernica umožňuje). Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.

2.4.3 Keď je úroveň monitorovania neuspokojivá alebo keď sa javí ako potrebné overiť platnosť testov vykonaných podľa bodu 2.4.2, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa pošlú testovaciemu orgánu, ktorý vykonal ES typové schvaľovacie testy.

2.4.4 Úrad pre ES typové schvaľovanie môže vykonať všetky testy alebo kontroly predpísané v tejto smernici alebo v príslušných samostatných smerniciach, ktoré sú uvedené v úplnom zoznamu kapitole B prílohy II.

2.4.5 Keď sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, úrad pre ES typové schvaľovanie čo možno najskôr zabezpečí prijatie všetkých potrebných opatrení na obnovenie zhody výroby.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

A – LIMITY PRE MALÉ SÉRIE

Počet jednotiek v rámci jednej typu, ktoré sa majú zaregistrovať, predávať alebo uvádzať do prevádzky každý rok v každom členskom štáte, nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke pre príslušnú kategóriu vozidla.

Kategória | Jednotky (pre každý typ) |

T | 150 |

C | 50 |

R | 75 |

S | 50 |

B- LIMITY PRE KONČIACE SÉRIE

Maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov, ktoré sa uvedú do prevádzky v každom členskom štáte v súlade s postupom uvedeným v článku 10, nesmie presiahnuť 10 % počtu vozidiel všetkých príslušných typov, ktoré boli uvedené do prevádzky v predchádzajúcich dvoch rokoch v príslušnom členskom štáte; nesmie však byť menší než 20.

Vozidlá, ktoré sa uvádzajú do prevádzky v súlade s týmto s postupom sú na osvedčení o zhode označené špecifickým znakom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ZOZNAM ES TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ VYDANÝCH PODĽA SAMOSTATNÝCH SMERNÍC

+++++ TIFF +++++

Zoznam číslo: …

Na dobu od: … do …

Za každé ES typové schválenie udelené, odmietlo sa udeliť alebo bolo odobraté počas vyššie uvedenej doby sa uvedú tieto informácie

Výrobca: …

Číslo ES typového schválenia: …

Značka: …

Typ: …

Dátum vydania: …

Dátum prvého vydania (v prípade rozšírenia): …

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

POSTUPY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽAŤ PRI VIACSTUPŇOVOM ES TYPOVOM SCHVÁLENÍ

1. VŠEOBECNE

1.1 Uspokojivý priebeh procesu viacstupňového ES typového schválenia si vyžaduje spoločný postup všetkých príslušných výrobcov. Na tento účel zabezpečia úrady pre ES typové schvaľovanie pred udelením prvého a ďalšieho stupňa ES typového schválenia, aby medzi príslušnými výrobcami existovali primerané dohody o dodávkach a výmene dokumentov a informácií tak, aby dokončované vozidlo spĺňalo technické požiadavky všetkých príslušných samostatných smerníc uvedených v kapitole B prílohy II.

Také informácie musia obsahovať údaje o príslušných ES typových schváleniach systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky a častí vozidla, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla, ktoré však neboli ešte typovo schválené.

1.2 ES typové schválenia podľa tejto prílohy sú udeľované na základe súčasného stavu dokončovania typu vozidla a musia zahŕňať všetky ES typové schválenia udelené v predchádzajúcich stupňoch.

1.3 Každý výrobca v procese viacstupňového ES typového schvaľovania zodpovedá za ES typové schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ktoré vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu konštrukcie. Nie je zodpovedný za časti, ktoré boli schválené v predchádzajúcom stupni pokiaľ nezmení príslušné časti v takom rozsahu, že sa predtým udelené ES typové schválenie stáva neplatným.

2. POSTUPY V prípade žiadosti podanej v súlade s článkom 4, ods. 2, úrad pre ES typové schvaľovanie musí:

a) overiť, či sa všetky typové schválenia podľa príslušných samostatných smerníc vzťahujú na príslušnú platnú požiadavku samostatnej smernice;

b) zabezpečiť, aby všetky príslušné údaje, berúc do úvahy stav dokončovania vozidla, boli zahrnuté v informačnej zložke;

c) s odkazom na dokumentáciu sa ubezpečiť, že špecifikáciae) vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačnej zložky o vozidle, sú zahrnuté v údajoch informačného zväzku a/alebo v osvedčeniach o ES typovom schválení podľa príslušnej samostatnej smernice; a v prípade dokončovaného vozidla keď číslo položky v časti I informačnej zložky nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktorejkoľvek samostatnej smernice potvrdiť, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke;

d) na vzorke vozidiel schvaľovaného vykonať alebo zariadiť aby sa vykonali kontroly častí vozidiel a systémov aby overil, že vozidlo(á) je/sú zhotovené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v informačnom zväzku, v ktorom sú obsiahnuté schválenia podľa všetkých príslušných samostatných smerníc;

e) prípadne vykonať alebo zariadiť aby sa vykonali kontroly montáže samostatných technických jednotiek.

3. POČET KONTROLOVANÝCH VOZIDIEL

Počet vozidiel kontrolovaných na účely bodu 2, písmena d) je dostatočný nato, aby umožnil primerané monitorovanie rôznych kombinácií, ktoré majú byť typovo schválené na základe stavu dokončovania vozidla a týchto kritérií:

- motor,

- prevodovka,

- hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie),

- riadené nápravy (počet a umiestnenie),

- brzdené nápravy (počet)

- ochranná konštrukcia proti prevráteniu.

4. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

V druhom a ďalších stupňoch pripevní každý výrobca dodatočne, okrem povinného štítku požadovaného smernicou Rady 89/173/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcou sa určitých komponentov a charakteristík kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [1], na vozidlo ďalší štítok.

Tento štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne udávať v uvedenom poradí tieto informácie:

- meno výrobcu,

- časti 1, 3 a 4 čísla ES typového schválenia,

- stupeň ES typového schválenia,

- sériové číslo vozidla,

- maximálnu prípustnú hmotnosť naloženého vozidla,

- maximálnu prípojnú hmotnosť,

- maximálnu prípustnú hmotnosť naloženej jazdnej súpravy (pokiaľ môže vozidlo ťahať prípojné vozidlo) [2],

- maximálnu prípustnú hmotnosť na každú nápravu, uvedenú v poradí spredu dozadu [3],

- maximálne prípustné zaťaženie v bode spojenia [4]

[1] Ú. v. ES L 67, 10.3.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/1/ES (Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 16).

[2] Len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa ES typového schválenia zmenená.

[3] Len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa ES typového schválenia zmenená.

[4] Len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa ES typového schválenia zmenená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

KORELAČNÁ TABUĽKA

smernica 74/150/EHS | táto smernica |

článok 1 odsek 1 | článok 2 |

článok 1 odsek 2 | článok 1 |

článok 2 | — |

článok 3 | článok 3 |

článok 4 | článok 4 |

článok 5 odsek 1 | článok 4 odsek 4 |

článok 5 odseky 2 a 3 | článok 6 |

článok 6 odseky 1, 2 a 3 | článok 5 |

článok 6 odsek 4 | článok 10 |

článok 7 odsek 1 | článok 7 odsek 1 |

článok 7 odsek 2, 1. pododsek | článok 15 |

článok 7 odsek 2, 2. pododsek | článok 16 odsek 1 |

článok 8 odsek 1 | článok 16 odsek 2 |

článok 8 odsek 2 | článok 14 |

článok 8 odsek 3 | — |

článok 9 | článok 15 |

článok 9 písmeno a) | článok 4 odsek 1 |

článok 10 | — |

článok 11 | článok 19 |

články 12 a 13 | článok 20 |

článok 14 | článok 18 |

článok 15 | článok 22 |

článok 16 | článok 26 |

príloha I | príloha I |

príloha II | príloha II |

príloha III | príloha III |

--------------------------------------------------