32003L0016Úradný vestník L 046 , 20/02/2003 S. 0024 - 0024


Smernica Komisie 2003/16/ES

z 19. februára 2003,

ktorá prispôsobuje pokroku prílohu III k nariadeniu Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/1/ES [2], najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre kozmetické výrobky a nepotravinárske výrobky určené pre spotrebiteľov (SCCNFP),

keďže:

(1) Vedecký výbor kozmetických výrobkov a nepotravinových výrobkov určených spotrebiteľom (SCCNFP) odporúča, že pižmový xylén sa môže bez rizika používať v kozmetických výrobkoch, okrem výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu, až do maximálnej dennej teoreticky absorbovanej dávky okolo 10 μg/kg na deň.

(2) SCCNFP odporúča, že pižmový ketón sa môže bez rizika používať v kozmetických výrobkoch, okrem výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu, až do maximálnej dennej teoreticky absorbovanej dávky okolo 14 μg/kg na deň.

(3) Až do dokončenia vyhodnocovania rizík týchto dvoch látok v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok [3] sa tieto dve látky predbežne zatriedili, až do 28. februára 2003, do časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS.

(4) Vyhodnocovanie rizík ešte nebolo dokončené v súlade s vyššie uvedenou smernicou; preto by sa malo predĺžiť obdobie, kedy sa pižmový xylén a pižmový ketón zahrňujú do časti 2 prílohy III k smernici 76/768/EHS.

(5) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti kozmetických výrobkov k technickému pokroku,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dátum "28. 2. 2003" sa nahrádza dátumom "30. 9. 2004" pri referenčných číslach 61 a 62 v časti 2 stĺpci g prílohy III k smernici 76/768/EHS.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 28. februára 2003. Bezodkladne to oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. februára 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 5, 10.1.2003, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

--------------------------------------------------