32003D2317

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF af 5. december 2003 om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008)

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0001 - 0008


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF

af 5. december 2003

om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Fællesskab bør bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau bl.a. gennem samarbejde med tredjelande.

(2) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon (23.-24. marts 2002) blev det understreget, at hvis Europa skal tage udfordringen fra globaliseringen op, må medlemsstaterne tilpasse deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer til de krav, som det videnbaserede samfund stiller.

(3) Det Europæiske Råd i Stockholm (23.-24. marts 2001) erklærede, at arbejdet med opfølgningen af målene for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne bør vurderes i et globalt perspektiv. Det Europæiske Råd i Barcelona (15.-16. marts 2002) bekræftede, at åbningen over for resten af verden er et af de tre grundlæggende principper i 2010-arbejdsprogrammet vedrørende uddannelsessystemerne.

(4) De europæiske undervisningsministre anførte på mødet i Bologna (19. juni 1999) i deres fælles erklæring, at det er nødvendigt at sørge for, at de europæiske videregående uddannelsessystemer får en attraktiv profil internationalt set, der harmonerer med Europas vigtigste kulturelle og videnskabelige præstationer.

(5) Endvidere understregede de europæiske ministre med ansvar for videregående uddannelse på mødet i Prag (19. maj 2001) blandt andet, at det er vigtigt at gøre de videregående uddannelser i Europa mere attraktive for studerende fra Europa og fra andre dele af verden.

(6) I sin meddelelse om styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser fremførte Kommissionen, at en øget internationalisering af de videregående uddannelser er nødvendig for at tage udfordringerne fra globaliseringsprocessen op, og den beskrev de generelle målsætninger for en samarbejdsstrategi med tredjelande på dette område og foreslog konkrete foranstaltninger til at nå disse mål.

(7) I Rådets resolution af 14. februar 2002 om fremme af den sproglige mangfoldighed og indlæringen af fremmedsprog inden for rammerne af gennemførelsen af målene for Det Europæiske Sprogår 2001(5) understreges behovet for, at Den Europæiske Union tager hensyn til princippet om sproglig mangfoldighed i sine forbindelser med tredjelande.

(8) Uddannelsesinstitutionerne i Den Europæiske Union sigter mod at øge andelen af internationalt mobile studerende. Det er almindeligt anerkendt, at der i Europa findes et stort potentiale i de europæiske videregående uddannelsesinstitutioners fælles og individuelle styrke, i deres uddannelsesmæssige forskellighed og vide erfaring i netværksarbejde og i samarbejdet med tredjelande, som sætter dem i stand til at tilbyde uddannelser af høj kvalitet, der kun findes i Europa, og som betyder, at fordelene ved den internationale mobilitet kan fordeles mere jævnt inden for Fællesskabet og dets partnerlande.

(9) De videregående uddannelsesinstitutioner i Europa skal fortsat være førende i udviklingen. Med henblik herpå bør de fremme deres samarbejde med uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der har opnået et udviklingstrin, der kan sammenlignes med de europæiske videregående uddannelsesinstitutioners udviklingstrin. De videregående uddannelser bør opfattes som en helhed, hvori de videregående erhvervsuddannelser indgår fuldt ud, bl.a. særlige uddannelser som ingeniøruddannelsen og de videregående tekniske uddannelser.

(10) Formålet med programmet er at bidrage til at forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa og samtidig at påvirke synligheden og opfattelsen af Den Europæiske Union i hele verden og skabe goodwill hos de personer, der har deltaget i programmet.

(11) Ved programmet etableres en Erasmus Mundus-masteruddannelse, der giver de studerende mulighed for at læse ved flere forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Der bør tages hensyn til denne nye europæiske dimension inden for de videregående uddannelser ved revisionen af eksisterende programmer såsom Socrates (Erasmus), således at der kan iværksættes hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af de europæiske studerendes adgang til programmet.

(12) Styringen af Fællesskabets aktion skal være gennemsigtig, brugervenlig, åben og forståelig.

(13) I forbindelse med fremme af den internationale mobilitet skal Fællesskabet være opmærksom på det fænomen, der normalt kaldes "hjerneflugt".

(14) Der er behov for at forstærke Fællesskabets bestræbelser på at fremme dialogen og den mellemfolkelige forståelse i verden under hensyntagen til den sociale dimension i videregående uddannelser samt idealerne om demokrati og respekt for menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd, især fordi mobilitet medfører kendskab til nye kulturelle og samfundsmæssige miljøer og letter forståelsen heraf; det skal i den forbindelse sikres, at ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes elles forfordeles, jf. artikel 21, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(15) For at styrke merværdien af Fællesskabets indsats er det nødvendigt at sikre sammenhængen og komplementariteten mellem de aktioner, der gennemføres som led i denne afgørelse, og andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner, særlig det sjette rammeprogram for forskning som er fastlagt ved afgørelse nr. 1513/2002/EF(6), og de eksterne samarbejdsprogrammer inden for den videregående uddannelsessektor.

(16) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om et udvidet samarbejde på området for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS/EFTA-landene), på den anden side. Betingelser og nærmere bestemmelser for ovennævnte landes deltagelse i dette program bør fastlægges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EØS-aftalen.

(17) Betingelser og nærmere bestemmelser for de associerede central- og østeuropæiske landes deltagelse i dette program bør fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-aftalerne, tillægsprotokollerne hertil og de beslutninger, der træffes i de respektive associeringsråd. For så vidt angår Cypern bør deltagelse finansieres ved tillægsbevillinger i overensstemmelse med procedurer, der skal aftales med dette land. Vedrørende Malta og Tyrkiet bør deltagelse finansieres ved tillægsbevillinger i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

(18) Programmet bør overvåges og evalueres jævnligt i samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at gøre det muligt at foretage tilpasninger, især i prioriteringen for så vidt angår gennemførelsen af foranstaltningerne, og evalueringen bør omfatte en ekstern og uafhængig evaluering.

(19) Målene med den foreslåede foranstaltning i forbindelse med det europæiske samarbejdes bidrag til uddannelse af høj kvalitet kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, bl.a. på grund af behovet for multilateralt partnerskab og mobilitet samt udvekslinger af oplysninger mellem Fællesskabet og tredjelande, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan på grund af den tværnationale dimension i Fællesskabets foranstaltninger og aktioner; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(20) I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(7) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen(8) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Etablering af programmet

1. Ved denne afgørelse etableres der et program, "Erasmus Mundus" (i det følgende benævnt "programmet"), der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Den Europæiske Union og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande.

2. Programmet løber fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2008.

3. Programmet støtter og supplerer initiativer, der tages af og i medlemsstaterne, og respekterer fuldt ud deres ansvar for uddannelsernes indhold og opbygningen af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne samt for deres kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Artikel 2

Definitioner

I forbindelse med denne afgørelse forstås ved:

1) "videregående uddannelsesinstitution": enhver institution, der i henhold til national lovgivning og praksis giver mulighed for at opnå kvalifikationer og grader på dette niveau, uanset hvorledes disse institutioner benævnes

2) "tredjelandsstuderende med en akademisk grad": enhver borger fra et tredjeland ud over EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union, som allerede har en første akademisk grad, som ikke er bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande, jf. artikel 11, som ikke har udført sin hovedaktivitet (studier, arbejde, osv.) i mere end 12 måneder i alt i de seneste 5 år i én af medlemsstaterne eller i de deltagende lande, og som er blevet godkendt til optagelse eller er optaget på en af Erasmus Mundus-masteruddannelserne som beskrevet i bilaget

3) "tredjelandsakademiker": enhver borger fra et tredjeland ud over EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union, som ikke er bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de deltagende lande, jf. artikel 11, som ikke har udført sin hovedaktivitet (studier, arbejde, osv.) i mere end 12 måneder i alt i de seneste 5 år i én af medlemsstaterne eller i de deltagende lande, og som er i besiddelse af en ekstraordinær akademisk og/eller faglig erfaring

4) "akademiske eller postgraduate studier": enhver videregående uddannelse, der følger efter en første akademisk grad af mindst tre års varighed og fører til en anden eller højere akademisk grad.

Artikel 3

Programmets mål

1. Programmets overordnede mål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i medlemsstaterne og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

2. Programmets særlige mål er:

a) at fremme et kvalitetstilbud om videregående uddannelse med en klar europæisk merværdi, der er attraktivt både i Den Europæiske Union og ud over dennes grænser

b) at tilskynde til og sætte højt kvalificerede studerende med en akademisk grad og akademikere fra hele verden i stand til at opnå kvalifikationer og/eller europæiske erfaringer i Den Europæiske Union

c) at udvikle et mere struktureret samarbejde mellem Den Europæiske Union og institutioner fra tredjelande samt øge mobiliteten ud over EUs grænser som led i europæiske studieprogrammer

d) at forbedre adgangen til og styrke profilen og øge synligheden af videregående uddannelse i Den Europæiske Union.

3. I sine bestræbelser på at nå programmets mål følger Kommissionen Fællesskabets generelle politik om lige muligheder for mænd og kvinder. Kommissionen sikrer også, at ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes elles forfordeles.

Artikel 4

Programmets aktioner

1. Programmets mål som anført i artikel 3 søges virkeliggjort ved hjælp af følgende aktioner:

a) Erasmus Mundus-masteruddannelser, som udvælges på grundlag af kvaliteten af den tilbudte undervisning og modtagelsen af de studerende

b) en studiestipendieordning

c) partnerskaber med videregående uddannelsesinstitutioner fra tredjelande

d) foranstaltninger, der gør Europa til et mere attraktivt uddannelsessted

e) tekniske støtteforanstaltninger.

2. Aktionerne gennemføres ved de procedurer, der er beskrevet i bilaget, og gennem følgende tiltag, der kan kombineres, hvor det er relevant:

a) støtte til udvikling af fælles uddannelsesprogrammer og samarbejdsnetværk, der letter udveksling af erfaring og god praksis

b) udvidet støtte til mobilitet mellem Fællesskabet og tredjelande for personer inden for de videregående uddannelser

c) fremme af sprogfærdigheder, fortrinsvis ved at give de studerende mulighed for at lære mindst to af de sprog, der tales i de lande, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner, som deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelsen, er beliggende, samt fremme af forståelse af andre kulturer

d) støtte til pilotprojekter baseret på tværnationale partnerskaber med henblik på at udvikle nyskabelser og forbedre de videregående uddannelsers kvalitet

e) støtte til udvikling af analysemetoder og opfølgning af tendenser og udvikling i forbindelse med videregående uddannelse i et internationalt perspektiv.

Artikel 5

Adgang til programmet

I henhold til de betingelser og bestemmelser for gennemførelsen, der er anført i bilaget, og under hensyntagen til definitionerne i artikel 2 sigter programmet især mod:

a) videregående uddannelsesinstitutioner

b) studerende, der har opnået en første akademisk grad fra en videregående uddannelsesinstitution

c) akademikere eller fagfolk, der underviser eller forsker

d) personale, der arbejder direkte med videregående uddannelse

e) andre offentlige eller private organer, der beskæftiger sig med videregående uddannelser, som kun kan deltage i aktion 4 og 5 i bilaget.

Artikel 6

Programmets gennemførelse og samarbejdet med medlemsstaterne

1. Kommissionen:

a) sørger for effektiv gennemførelse af de fællesskabsforanstaltninger, der er omfattet af dette program, i overensstemmelse med bilaget

b) tager hensyn til det bilaterale samarbejde med tredjelande, som medlemsstaterne har indledt

c) konsulterer de relevante sammenslutninger og organisationer på området for videregående uddannelse på europæisk plan og underretter det i artikel 8 omhandlede udvalg, om deres holdninger

d) søger at opnå synergieffekter og udvikle fælles aktioner med andre fællesskabsprogrammer og foranstaltninger på området for videregående uddannelse og forskning.

2. Medlemsstaterne:

a) træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv afvikling af programmet på medlemsstatsplan og inddrager alle de berørte parter inden for uddannelse i overensstemmelse med national praksis og bestræber sig i den forbindelse på at vedtage de foranstaltninger, som de finder hensigtsmæssige, til at fjerne retlige og administrative hindringer

b) udpeger egnede strukturer, der skal arbejde tæt sammen med Kommissionen

c) fremmer potentielle synergieffekter med andre fællesskabsprogrammer og eventuelle tilsvarende nationale initiativer, der tages på medlemsstatsplan.

3. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne

a) passende oplysning om, offentlig omtale af og opfølgning af aktioner, der modtager støtte fra dette program

b) formidling af resultaterne af de aktioner, der er gennemført som led i programmet.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1. Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2:

a) den årlige arbejdsplan, herunder de prioriterede områder

b) udvælgelseskriterier og -procedurer, herunder udvælgelseskomiteens sammensætning og forretningsorden samt resultaterne af udvælgelsen til aktion 1 under hensyntagen til bestemmelserne i bilaget

c) de overordnede retningslinjer for gennemførelsen af programmet

d) det årlige budget, fordelingen af bevillinger på de forskellige aktioner i programmet og vejledende stipendiebeløb

e) ordninger for tilsyn med og evaluering af programmet og for formidling og overførsel af resultater.

2. Forslag til afgørelser, der vedrører resultaterne af udvælgelser undtagen udvælgelser til aktion 1, samt alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 3.

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Finansiering

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastlægges for den i artikel 1 omhandlede periode til 230 mio. EUR. For perioden fra 31. december 2006 anses beløbet for bekræftet, hvis det for denne fase er i overensstemmelse med de gældende finansielle overslag for den periode, der starter i 2007.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 10

Overensstemmelse og komplementaritet

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der er en overordnet overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner, især med det sjette rammeprogram for forskning og med de eksterne samarbejdsprogrammer inden for videregående uddannelse.

2. Kommissionen underretter jævnligt udvalget om Fællesskabets initiativer på relevante områder, sikrer en effektiv forbindelse, jf. artikel 8, stk. 1, og, i givet fald, fælles foranstaltninger mellem dette program og programmer og foranstaltninger på uddannelsesområdet inden for rammerne af Fællesskabets samarbejde med tredjelande, herunder bilaterale aftaler, og kompetente internationale organisationer.

Artikel 11

Deltagelse af EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union

Betingelser og nærmere bestemmelser for deltagelsen i dette program af EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union, fastlægges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de instrumenter, der regulerer forholdet mellem Det Europæiske Fællesskab og disse lande.

Artikel 12

Tilsyn og evaluering

1. Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne. Resultaterne af tilsyns- og evalueringsprocessen anvendes i forbindelse med programmets gennemførelse.

Tilsynet omfatter de rapporter, der er nævnt i stk. 3, og de særlige aktiviteter.

2. Programmet evalueres løbende af Kommissionen under hensyn til de i artikel 3 nævnte målsætninger, indvirkningen af programmet som helhed og komplementariteten mellem indsatsen i henhold til dette program og de aktioner, der gennemføres som led i andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

a) på tidspunktet for nye medlemsstaters tiltrædelse en rapport om de finansielle konsekvenser for programmet af disse tiltrædelser, der i givet fald følges op af forslag om, hvordan de finansielle konsekvenser for programmet af disse tiltrædelser skal løses. Europa-Parlamentet og Rådet træffer beslutning om sådanne forslag så hurtigt som muligt

b) en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater og om de kvalitative aspekter af gennemførelsen af programmet senest den 30. juni 2007

c) en meddelelse om fortsættelsen af programmet senest den 31. december 2007

d) en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2009.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

P. Lunardi

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 25.

(2) EUT C 95 af 23.4.2003, s. 35.

(3) EUT C 244 af 10.10.2003, s. 14.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 16.6.2003 (EUT C 240 E af 7.10.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 21.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(5) EFT C 50 af 23.2.2002, s. 1.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1).

(7) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

FÆLLESSKABETS AKTIONER OG UDVÆLGELSESPROCEDURER

>TABELPOSITION>

AKTION 1: ERASMUS MUNDUS-MASTERUDDANNELSER

1. Fællesskabet udvælger europæiske postgraduate uddannelser, som med henblik på dette program betegnes som "Erasmus Mundus-masteruddannelser" og udvælges på grundlag af kvaliteten af den tilbudte undervisning og modtagelsen af de studerende, jf. afsnittet "udvælgelsesprocedurer" i dette bilag.

2. I forbindelse med dette program skal Erasmus Mundus-masteruddannelserne:

a) involvere mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige medlemsstater

b) gennemføre et studieprogram, der indebærer en studieperiode ved mindst to af de tre under litra a) anførte institutioner

c) have automatiske anerkendelsesprocedurer for studieperioder i partnerinstitutioner, der bygger på eller er forenelige med det europæiske meritoverførselssystem

d) føre til tildeling af to eller flere fælles akademiske grader anerkendt eller akkrediteret af medlemsstaterne fra de deltagende institutioner

e) reservere et minimum af studiepladser til og modtage tredjelandsstuderende, der har fået bevilget økonomisk støtte under dette program

f) etablere gennemskuelige adgangsbetingelser under behørig hensyntagen bl.a. til spørgsmål om køn og ligebehandling

g) acceptere at overholde de bestemmelser, der gælder for udvælgelsesproceduren for modtagerne (studerende og akademikere)

h) etablere passende ordninger, der skal lette adgangen for og modtagelsen af tredjelandsstuderende (informationsfaciliteter, ophold osv.)

i) uden at dette anfægter undervisningssproget, sørge for brug af mindst to europæiske sprog, der tales i de medlemsstater, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelsen, er beliggende, og om nødvendigt sørge for sproglig forberedelse af og bistand til de studerende, bl.a. gennem kurser, der tilrettelægges af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner,

3. Erasmus Mundus-masteruddannelserne vil blive udvalgt for en femårig periode i henhold til en ukompliceret årlig fornyelsesprocedure på grundlag af en rapportering om de opnåede fremskridt; denne periode kan omfatte et års forberedende aktiviteter, inden den egentlige uddannelse indledes. Der vil blive tilstræbt en ligelig repræsentation af forskellige studieområder i hele programmets løbetid. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til Erasmus Mundus masteruddannelsen, og finansieringen sker i henhold til den årlige fornyelsesprocedure.

AKTION 2: STUDIESTIPENDIER

1. Fællesskabet etablerer en enkelt global ordning for studiestipendier til fordel for de bedst kvalificerede tredjelandsstuderende med en akademisk grad og tredjelandsakademikere.

a) Fællesskabet kan yde finansiel støtte til tredjelandsstuderende, der gennem et konkurrencebetonet forløb har fået adgang til Erasmus Mundus-masteruddannelserne.

b) Fællesskabet kan yde finansiel støtte til tredjelandsakademikere, der følger Erasmus Mundus-masteruddannelser med henblik på at udføre undervisnings- og forskningsopgaver og videnskabeligt arbejde på de institutioner, der deltager i Erasmus Mundus masteruddannelser.

2. Studiestipendierne gøres tilgængelige for tredjelandsstuderende med en akademisk grad og tredjelandsakademikere, jf. artikel 2, uden anden betingelse for deltagelsen end relationer mellem Den Europæiske Union og den studerendes eller akademikerens oprindelsesland.

3. Kommissionen skal træffe foranstaltninger til at sikre, at ingen studerende eller akademiker modtager finansiel støtte til samme formål under mere end ét fællesskabsprogram.

AKTION 3: PARTNERSKABER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA TREDJELANDE

1. Fællesskabet kan støtte strukturerede forbindelser mellem Erasmus Mundus-masteruddannelserne og videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande. Under hensyntagen til de overordnede kvalitetskriterier bør der også overvejes en varieret geografisk fordeling af de tredjelandsinstitutioner, der deltager i programmet. Partnerskaberne danner rammen for mobiliteten uden for Den Europæiske Union for de studerende og akademikere fra Den Europæiske Union, som deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser.

2. Partnerskaberne skal:

- omfatte en Erasmus Mundus-masteruddannelse og mindst én videregående uddannelsesinstitution fra et tredjeland

- være støttet i perioder på op til tre år

- danne rammen om mobilitet uden for Den Europæiske Union for studerende, der er indskrevet på Erasmus Mundus-masteruddannelser, såvel som for lærerne på disse masteruddannelser; støtteberettigede studerende og akademikere skal være borgere i Den Europæiske Union eller tredjelandsstatsborgere, som har haft lovlig bopæl i Den Europæiske Union i mindst tre år (med andet formål for øje end studier), inden de indleder mobiliteten uden for EU's grænser

- indebære anerkendelse af studieperioderne ved den modtagende (dvs. den ikke-europæiske) institution.

3. Partnerskabsprojektaktiviteterne kan også omfatte:

- undervisningsopgaver ved en partnerinstitution, der støtter udviklingen af projektets læseplan

- udvekslinger af lærere, undervisere, administratorer og andre relevante eksperter

- udvikling og formidling af nye fremgangsmåder inden for de videregående uddannelser, herunder anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, e-learning, åben uddannelse og fjernundervisning

- udvikling af samarbejdsordninger med videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande med henblik på at tilbyde en uddannelse i det pågældende land.

AKTION 4: STYRKELSE AF DEN ATTRAKTIVE PROFIL

1. Gennem denne aktion kan Fællesskabet støtte aktiviteter, der tilsigter at styrke profilen og øge synligheden af uddannelsessektoren i Europa samt lette adgangen hertil. Fællesskabet støtter også supplerende aktiviteter, der bidrager til gennemførelsen af dette programs mål, herunder aktiviteter, der vedrører den internationale dimension af kvalitetssikring, meritanerkendelse, anerkendelse af europæiske kvalifikationer i udlandet og gensidig anerkendelse af kvalifikationer i forholdet til tredjelande, udvikling af læseplaner og mobilitet.

2. Støtteberettigede institutioner omfatter offentlige og private organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse enten nationalt eller internationalt. Aktiviteterne udføres i netværk med deltagelse af mindst tre organisationer fra tre forskellige medlemsstater, og organisationer fra tredjelande kan medvirke. Aktiviteterne (der kan omfatte seminarer, konferencer, workshopper, udvikling af ikt-værktøjer, fremstilling af materiale til offentliggørelse, osv.) kan finde sted i medlemsstaterne eller i tredjelande.

3. Fremstødene har til formål at etablere forbindelser mellem videregående uddannelse og forskning og, hvor det er muligt, udnytte potentielle synergieffekter.

4. Gennem denne aktion kan Fællesskabet støtte internationale tematiske netværk, der skal behandle disse emner.

5. Fællesskabet kan i nødvendigt omfang støtte pilotprojekter med tredjelande med henblik på at udvikle yderligere samarbejde inden for de videregående uddannelser med de pågældende lande.

6. Fællesskabet støtter oprettelsen af en sammenslutning af tidligere studerende (fra tredjelande og Europa), der har gennemført Erasmus Mundus-masteruddannelsen.

AKTION 5: TEKNISKE STØTTEFORANSTALTNINGER

Kommissionen kan ved gennemførelsen af programmet benytte eksperter, et forvaltningsorgan og eksisterende kompetente organer i medlemsstaterne og, om nødvendigt, anden form for teknisk bistand, som vil kunne finansieres inden for programmets samlede finansieringsramme.

UDVÆLGELSESPROCEDURER

Udvælgelsesprocedurerne fastlægges i henhold til artikel 7, stk. 1. Følgende bestemmelser bør gælde for disse procedurer:

a) Udvælgelsen af forslag under aktion 1 og 3 foretages af en udvælgelseskomité under ledelse af en formand, som den vælger; udvælgelseskomitéen består af højtstående personligheder fra den akademiske verden og skal være repræsentativ for mangfoldigheden inden for videregående uddannelse i Den Europæiske Union. Udvælgelseskomitéen sikrer, at Erasmus Mundus-masteruddannelser og partnerskaber er af den højeste akademiske kvalitet.

b) Hver enkelt Erasmus Mundus-masteruddannelse får tildelt et bestemt antal stipendier under aktion 2. Udvælgelsen af tredjelandsstuderende foretages af de institutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser. Udvælgelsesprocedurerne skal indeholde en clearingmekanisme på europæisk plan for at undgå alvorlige skævheder mellem studieområder, de studerendes og akademikernes hjemsted og modtagelsesmedlemsstaten.

c) Forslag under aktion 4 vil blive udvalgt af Kommissionen.

d) Udvælgelsesprocedurerne indebærer konsultation af de strukturer, der er udpeget i henhold til artikel 6, stk. 2, litra b).