32002R2320Úradný vestník L 355 , 30/12/2002 S. 0001 - 0022


Nariadenie (ES) č. 2320/2002 Európskeho parlamentu a Európskej Rady

zo 16. decembra 2002

o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na závery Výboru pre dopravu zo 16. októbra 2001 a najmä na odsek 9,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom uvedenom v článku 251 zmluvy [3], so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 15. novembra 2002,

keďže:

(1) Trestné činy ku ktorým došlo v New Yorku a Washingtone 11. septembra 2001 ukazujú, že terorizmus je jednou z najväčších hrozieb pre ideály demokracie a slobody a hodnôt mieru, ktoré tvoria základ Európskej únie.

(2) Ochrana občanov v rámci Európskeho spoločenstva pred protiprávnymi činmi v civilnom letectve by mala byť vždy zabezpečená.

(3) Bez toho, aby boli dotknuté predpisy členských štátov v oblasti národnej bezpečnosti a opatrenia, ktoré sú prijímané na základe Hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, takýto cieľ by mal byť dosiahnutý prijatím príslušných ustanovení v oblasti politiky leteckej dopravy ustanovujúcej spoločné základné normy, založené na súčasných odporúčaniach Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) v Dokumente č. 30. Výkonné právomoci by mali byť delegované Komisii s cieľom prijať príslušné podrobné vykonávacie opatrenia. S cieľom predísť protiprávnym činom, niektoré vykonávacie opatrenia by mali byť utajené a nemali by byť uverejnené.

(4) Toto nariadenie rešpektuje základne práva a dodržiava princípy, uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie.

(5) Rôzne druhy aktivít civilného letectva nie sú vždy nevyhnutne predmetom toho istého ohrozenia. Preto je nutné, aby podrobné vykonávacie opatrenia boli náležito prispôsobené zvláštnym okolnostiam pre každú aktivitu a citlivosti určitých opatrení.

(6) Uplatňovanie spoločných základných noriem môže byť neproporcionálna alebo ich vykonávanie môže byť znemožnené z objektívnych praktických dôvodov na malých letiskách. Príslušné orgány členských štátov by v takom prípade mali mať možnosť uplatňovať alternatívne opatrenia zaisťujúce zodpovedajúcu úroveň ochrany. Komisia by mala skúmať, či tieto opatrenia sú odôvodnené z objektívnych praktických dôvodov a či zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany.

(7) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 (Chicagsky dohovor) poskytuje minimum noriem na zaistenie bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(8) Každý členský štát by mal prijať národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva so zámerom dosiahnuť ciele tohoto nariadenia, ako i zodpovedajúci program kontroly kvality a program školenia a výcviku.

(9) So zreteľom na rôznorodosť zainteresovaných strán vykonávajúcich opatrenia bezpečnostnej ochrany na vnútroštátnej úrovni je nutné, aby každý členský štát určil jediný príslušný orgán zodpovedným za koordináciu a monitorovanie vykonávania programov bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(10) Členským štátom by mala byť daná možnosť uplatniť prísnejšie opatrenia.

(11) Monitorovanie opatrení bezpečnostnej ochrany si vyžaduje stanovenie zodpovedajúcich systémov kontroly kvality a organizovanie inšpekcií na vnútroštátnej úrovni pod dohľadom Komisie, aby sa overila účinnosť každého národného systému.

(12) Opatrenia nutné na realizáciu tohoto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Európskej rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [4].

(13) Ujednania o užšej spolupráci pri využívaní letiska Gibraltár boli odsúhlasené v Londýne 2. decembra 1987 Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí týchto dvoch štátov a tieto ujednania majú byť zavedené do praxe.

(14) Keďže ciele navrhovaného postupu, predovšetkým zavedenie a uplatnenie príslušných ustanovení v oblasti politiky leteckej dopravy, nemôžu byť uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi a z toho dôvodu môžu byť lepšie dosiahnuté na úrovni spoločenstva vzhľadom na celoeurópsky rozsah tohto nariadenia, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity ako je stanovené v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ako je stanovené v uvedenom článku, toto nariadenie sa obmedzuje na spoločné základné normy požadované s cieľom dosiahnutia cieľov bezpečnostnej ochrany civilného letectva a neprekračuje hranice, ktoré sú nevyhnutné na tento účel,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

1. Hlavným cieľom tohoto nariadenia je ustanovenie a vykonanie príslušných opatrení spoločenstva s cieľom predchádzania činom protiprávneho zasahovania v civilnom letectve.

2. Doplňujúcim cieľom je zabezpečovať základňu pre spoločný výklad príslušných ustanovení Chicagského dohovoru, predovšetkým jeho dodatku 17.

3. Prostriedkami na dosiahnutie cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 sú:

a) vytvorenie spoločných základných noriem pre opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva,

b) vytvorenie vhodných mechanizmov monitorovania súladu opatrení.

Článok 2

Definície

Na účely tohoto nariadenia:

1. "letisko" znamená akúkoľvek plochu v členskom štáte, ktorá je otvorená pre obchodnú leteckú dopravu;

2. "Chicagský dohovor" znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve a jeho prílohy, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944;

3. "bezpečnostná ochrana civilného letectva" znamená kombináciu opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov, určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Opatrenia uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú na akékoľvek letisko nachádzajúce sa na území členských štátov, na ktoré sa zmluva vzťahuje.

2. Uplatňovanie tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa nedotýka príslušnej právnej pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného Kráľovstva s ohľadom na spor o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa nachádza letisko..

3. Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa odkladá až do nadobudnutia účinnosti opatrení v spoločnom vyhlásení prijatom Ministrami zahraničných veci Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva o tom informujú Radu.

Článok 4

Spoločné normy

1. Spoločné základné normy opatrení bezpečnostnej ochrany v civilnom letectve sú založené na súčasných odporúčaniach Dokumentu č. 30 Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2. Nevyhnutné opatrenia na vykonanie a technické prispôsobenie sa týchto spoločných základných noriem sa prijímajú v súlade s postupom, uvedeným v článku 9 ods. 2, pričom sa zohľadňujú rôzne druhy prevádzky a citlivosť opatrení vzťahujúcich sa na:

a) výkonové kritéria a akceptačné testy zariadenia;

b) podrobné postupy obsahujúce citlivé informácie;

c) podrobné kritéria pre výnimky z bezpečnostných opatrení.

3. Príslušný orgán členského štátu môže na základe miestneho posúdenia rizika a tam, kde uplatnenie bezpečnostných opatrení definovaných v prílohe k tomuto nariadeniu môže byť neproporcionálne alebo tam, kde opatrenia nemôžu byť vykonané z objektívnych praktických dôvodov, prijať vnútroštátne bezpečnostné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany na letiskách:

a) s ročným priemerom dvoch obchodných letov za deň; alebo

b) len pre lety všeobecného letectva; alebo

c) s obchodnou aktivitou obmedzenou na lietadla s menej než 10 ton maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW), alebo menej než 20 miest,

berúc do úvahy zvláštnosti takých malých letísk.

Dotknutý členský štát informuje Komisiu o takýchto opatreniach.

4. Komisia skúma či opatrenia prijaté členským štátom v súlade s odsekom 3 sú odôvodnené objektívnymi praktickými dôvodmi a či zaisťujú primeranú úroveň ochrany. Ak opatrenia nezodpovedajú týmto kritériám, Komisia rozhodne v súlade s postupom na ktorý sa vzťahuje článok 9 ods. 3; v takom prípade členský štát opatrenia zruší alebo ich upraví.

Článok 5

Národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva

1. Do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každý členský štát príjme národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva na zaistenie uplatňovania spoločných noriem uvedených v článku 4 ods. 1 a opatrení, prijatých v súlade s článkom 4 ods. 2 do doby uvedenej v týchto opatreniach.

2. Bez ohľadu na to, že v rámci členského štátu jeden alebo viacero orgánov alebo subjektov môže byť zainteresovaných do bezpečnostnej ochrany civilného letectva každý členský štát určí príslušný orgán zodpovedný za koordináciu a monitorovanie vykonávania svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

3. Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každý členský štát požiada svoj príslušný orgán aby zaistil vypracovanie a vykonanie národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva, na zaistenie účinnosti národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

4. Každý členský štát zabezpečí, že letiská na jeho území a leteckí dopravcovia poskytujúci služby z tohto štátu vypracúvajú, vykonávajú a udržiavajú program bezpečnostnej ochrany letiska a leteckého dopravcu na zaistenie náležitého plnenia požiadaviek národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Tieto programy sú predkladané na schválenie a ich monitorovanie príslušnému orgánu.

5. Každý členský štát požaduje od príslušného orgánu zabezpečiť vypracovanie a vykonanie národného programu školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Článok 6

Prísnejšie opatrenia

Členské štáty môžu, v súlade s právnymi predpismi spoločenstva, použiť prísnejšie opatrenia než tie ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Čo možno najskôr po začatí ich uplatňovania, členské štáty informujú Komisiu o povahe týchto opatrení.

Článok 7

Monitorovanie súladu opatrení

1. Ustanovenia národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ktorý má vykonať členský štát, sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 2 Tento program je založený na najlepších praktikách a dovoľuje rýchlu detekciu a nápravu nedostatkov. Každý program zaisťuje, že na všetkých letiskách nachádzajúcich sa na území príslušného členského štátu, sa vykonávajú pravidelne audity na základe splnomocnenia príslušného orgánu na ktorý sa vzťahuje článok 5 ods. 2 Tieto audity používajú spoločnú metodológiu a sú vykonávané kvalifikovanými audítormi podľa spoločných kritérií.

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia podľa článku 12, Komisia začne vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom na ktorý sa vzťahuje článok 5 ods. 2, inšpekcie vrátane inšpekcií vhodne vybraných letísk, s cieľom monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi. Takéto inšpekcie berú do úvahy informácie získane z národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva a predovšetkým zo správ z auditov. Postupy pre vykonávanie takýchto inšpekcii sú prijímané v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 2

3. Úradníci, poverení Komisiou vykonávať inšpekcie v súlade s odsekom 2, vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia špecifikujúceho predmetnú záležitosť, účel inšpekcie a dátum začatia inšpekcie. Inšpekcie letísk nie sú oznamované. Komisia v dostatočnom časovom predstihu informuje členský štát o inšpekcii.

Príslušný členský štát sa podriaďuje takej inšpekcii a zabezpečuje, že orgány alebo osoby ktorých sa inšpekcia týka, sa tiež podriaďujú tejto inšpekcii.

4. Správy z inšpekcií Komisia zašle príslušnému členskému štátu, ktorý do troch mesiacov od oznámenia stanoví v odpovedi opatrenia vedúce k náprave akéhokoľvek možného nedostatku. Správa a odpoveď príslušného orgánu na ktorý sa vzťahuje článok 5 ods. 2 sa zašle výboru, ktorý je ustanovený podľa článku 9 ods. 1

Článok 8

Šírenie informácii

1. Bez toho aby bolo dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Európskej rady z 30. mája 2001 vo veci prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [5]

a) opatrenia týkajúce sa:

i) výkonových kritérií a akceptačných testov zariadenia;

ii) podrobné postupy obsahujúce citlivé informácie;

iii) podrobné kritéria pre výnimky z opatrení bezpečnostnej ochrany;

na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 2;

b) špecifikácie uvedené v článku 7 ods. 1; a

c) správy z inšpekcií a odpovede členských štátov, podľa článku 7 ods. 4,

sú tajné a neuverejňujú sa. Tieto sú prístupné len orgánom na ktoré sa vzťahuje článok 5ods. 2, ktoré ich doručujú len zainteresovaným stranám na základe potreby vedomosti o nich, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami o šírení citlivých informácii.

2. Členské štáty v maximálne možnej miere a v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zaobchádzajú s informáciami zo správ z inšpekcií a odpovedí členských štátov ako dôvernými pokiaľ sa týkajú iných členských štátov.

3. Pokiaľ nie je jasné, či sa správy z inšpekcií a odpovede uverejňujú alebo nie, členské štáty alebo Komisia toto konzultuje s dotknutým členským štátom.

Článok 9

Výbor

1. Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený z predstaviteľov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Tam, kde je odvolávka na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 Rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto nariadenia.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 Rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3. Tam, kde sa odvolávka na tento odsek, uplatňujú sa články 6 a 7 Rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto nariadenia.

4. Výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 10

Tretie krajiny

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov, rešpektujúc hodnotenie rizík a bezpečnostnej doložky v dohodách o civilnom letectve, Komisia za pomoci Bezpečnostného výboru by mala zvážiť spolu s medzinárodným orgánom civilného letectva (ICAO) a ECAC možnosť vypracovania mechanizmu hodnotenia plnenia základných požiadaviek bezpečnostnej ochrany letov prilietajúcich z letísk tretej krajiny.

Článok 11

Uverejňovanie informácii

V súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001, Komisia uverejní každý rok správu o vykonávaní tohto nariadenia a o situácii v spoločenstve, vo vzťahu k bezpečnostnej ochrane civilného letectva, pričom vychádza zo záverov správ z inšpekcií.

Článok 12

Sankcie

Sankcie za porušovanie ustanovení tohto nariadenia majú byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, s výnimkou nasledujúcich ustanovení prílohy:

- o detekčnej kontrole zapísanej batožiny (bod 5.2),

- o náklade, kuriérnych a expresných balíkoch (časť 6), a

- o pošte (časť 7),

ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31. decembra 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. Fischer Boel

[1] Ú. v. ES C 51 E, 26.2.2002, s. 221.

[2] Ú. v. ES C 48, 21.2.2002, s. 70.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2001(doposiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 28. januára 2002 (Ú.v. C 113 E, 14.5.2002, s 17) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 14. mája 2002 (doposiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. decembra 2002 a rozhodnutie Rady z 9. decembra 2002.

[4] Ú. v. ES L 184, 17.1.1999, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. DEFINÍCIE

"Sprevádzaná zapísaná batožina" : batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa nachádza cestujúci, ktorý ju dal zapísať.

"Prevádzková časť letiska" : pohybové plochy letiska, priľahlé územie a budovy, alebo ich časti.

"Bezpečnostná kontrola lietadla" : kontrola interiéru lietadla, do ktorého cestujúci mohli mať prístup a kontrola nákladovej časti lietadla s cieľom odhalenia zakázaných predmetov.

"Bezpečnostná prehliadka lietadla" : dôkladná kontrola interiéru a exteriéru lietadla na účely odhalenia zakázaných predmetov.

"Previerka osoby" : overenie údajov osoby a jej predchádzajúcich skúsenosti, vrátane akejkoľvek trestnej minulosti, ako súčasť hodnotenia vhodnosti osoby pre nedoprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

"Príručná batožina" : batožina určená na prepravu v priestore lietadla pre cestujúcich.

"Obchodný let" : pravidelný alebo nepravidelný let alebo letová činnosť, poskytovaná za prenájom verejnosti alebo súkromným skupinám, za primeranú hodnotu.

"Mat-Spol" : skratka pre materiály spoločnosti leteckého dopravcu, ktoré sú prepravované v rámci siete jeho staníc.

"Pošta-Spol" : skratka pre poštu spoločnosti leteckého dopravcu, ktorá je prepravovaná v rámci siete jeho staníc.

"Nepretržité náhodné kontroly" : kontroly vykonávané v priebehu celej doby prevádzky, pričom tieto kontroly sú vykonávané na základe náhodného výberu.

"Všeobecné letectvo" : akákoľvek pravidelná alebo nepravidelná letecká činnosť, neponúkaná alebo nedostupná verejnosti.

"EDS — systém detekcie výbušnín" : systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktoré majú schopnosť odhaliť a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu z ktorého je vyrobená batožina.

"EDDS — systém detekcie výbušných zariadení" : systém alebo kombinácia rôznych technológii ktoré majú schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné zariadenie detekciou jedného alebo viac komponentov takého zariadenia, nachádzajúceho sa v batožine, nezávisle od materiálu z ktorého je vyrobená batožina.

"Zapísaná batožina" : batožina určená pre prepravu v priestore lietadla pre náklad.

"Známy odosielateľ" a) pre náklad: pôvodca majetku určeného na leteckú prepravu na jeho náklady, ktorý uzavrel dohodu s oprávneným zástupcom, alebo leteckým dopravcom, na základe kritérií uvedených v tejto prílohe.

b) pre poštu: pôvodca pošty určenej na leteckú prepravu na jeho náklady, ktorý uzavrel dohodu s oprávneným poštovým orgánom/úradom.

"Verejná časť letiska" : časť letiska ktorá nie je prevádzkovou časťou letiska a zahŕňa všetky verejné priestory.

"Pošta" : doručovanie korešpondencie a iných predmetov úradne podaných na doručenie poštovými úradmi. Poštový orgán/úrad je definovaný členským štátom.

"Zakázaný predmet" : predmet, ktorý môže byť použitý na spáchanie protiprávneho činu, ktorý nebol riadne prihlásený a je predmetom na ktorý sa vzťahujú zákony a právne predpisy. Indikatívny zoznam takýchto predmetov sa nachádza v dodatku.

"PEDS — primárny systém detekcie výbušnín" : systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktorá má schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu z ktorého je vyrobená batožina.

"Oprávnený zástupca" : agent, dopravca nákladu alebo iná osoba ktorá má obchodné vzťahy s prevádzkovateľom a vykonáva bezpečnostné kontroly ktoré sú akceptované príslušným orgánom vo vzťahu k nákladu, kuriérnym a expresným balíkom alebo pošte.

"Vyhradený bezpečnostný priestor" : prevádzková časť letiska do ktorej vstup je kontrolovaný z pohľadu zaistenia bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Také priestory zahŕňajú najmä, všetky priestory pre odlety cestujúcich od bodu detekčnej kontroly po vstup do lietadla, rampu, priestory pre manipuláciu s batožinou, priestory pre náklad, priestory pre poštu, priestory pre zásobovanie jedlom a nápojmi a priestory pre zásoby čistiacich prostriedkov v prevádzkovej časti letiska.

"Kontroly bezpečnostnej ochrany" : prostriedky, ktorými je možné zabrániť vneseniu zakázaných predmetov.

"Detekčná kontrola" : použitie technických alebo iných prostriedkov, ktoré sú určené na identifikáciu a/alebo odhalenie zakázaných predmetov.

"Nesprevádzaná zapísaná batožina" : batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa osoba, ktorá ju zapísala nenachádza.

"Terminál" : hlavná budova alebo skupina budov kde sa vykonáva odbavovanie obchodných cestujúcich a nákladu a nastupovanie do lietadla.

"TIP — obrazová projekcia ohrozenia" : softvérový program ktorý môže byť nainštalovaný do niektorých röntgenových prístrojov. Program premieta virtuálne zobrazenia (napr. pištoľ, nôž, improvizované výbušné zariadenie) v procese zobrazovania reálneho obrazu batožiny, ktorá je detekčne kontrolovaná a zabezpečuje okamžitú spätnú väzbu pre kontrolóra procesu detekcie o schopnosti operátora rozpoznávať také zobrazenia.

"Stopový detektor" : technologický postup alebo kombinácia rôznych technologických postupov ktoré majú schopnosť odhaľovať veľmi malé množstvá (1/miliardtina gramu) a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné materiály ktoré obsahuje batožina alebo iné predmety, ktoré podliehajú analýze.

2. BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETISKA

2.1. Požiadavky na projektovanie letiska

V projektovom pláne alebo návrhu letiska, terminálov pre cestujúcich a terminálov pre náklad a iných budov ktoré majú priame prepojenie na prevádzkovú časť letiska, sa berú do úvahy nasledovné základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na:

a) kontroly bezpečnostnej ochrany vykonávané u cestujúcich, batožiny, nákladu, kuriérnych a expresných balíkov, pošty a dodávok jedál a nápojov a iných zásob leteckého dopravcu;

b) ochranu a kontrolu vstupu do prevádzkovej časti letiska, do vyhradených bezpečnostných priestorov a do iných senzitívnych priestorov a zariadení letiska;

c) efektívne využitie zariadení bezpečnostnej ochrany.

2.1.1. Hranica prevádzkovej časti letiska/verejnej časti letiska

Na letiskách je pevne stanovená hranica medzi prevádzkovou časťou letiska a verejnou časťou letiska.

2.1.2. Vyhradené bezpečnostné priestory

Na každom letisku sú stanovené vyhradené bezpečnostné priestory.

2.2. Kontrola vstupu

2.2.1. Vyhradené bezpečnostné priestory a iné priestory prevádzkovej časti letiska

i) Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov a iných priestorov prevádzkovej časti letiska je kontrolovaný po celú dobu s cieľom zaistiť, aby žiadna nepovolaná osoba nevstúpila do týchto priestorov a aby žiadny zakázaný predmet nebol vnesený do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska alebo lietadla.

ii) Všetok personál vyžadujúci vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska je podrobený previerke osoby minimálne za posledných päť rokov. Previerka je opakovaná v pravidelných intervaloch, ktoré nepresahujú päť rokov.

iii) Všetok personál vyžadujúci vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska, sa tiež podrobuje pravidelnému školeniu a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva (pozri bod 12.3) vrátane rizík pre civilné letectvo a je inštruovaný oznamovať príslušnému orgánu letiska akýkoľvek incident, ktorý môže predstavovať ohrozenie pre civilné letectvo.

iv) Identifikačné karty letiska sú vydávané všetkému personálu pracujúcemu na letisku alebo osobám, ktoré letisko často navštevujú, (vrátane zamestnancov letiska a leteckého dopravcu a iných organizácii). Identifikačná karta letiska obsahuje meno a fotografiu nositeľa. Identifikačná karta je platná len na určité obdobie. Príslušný orgán letiska stanoví podmienky pre vydanie stálej identifikačnej karty osobe, ktorá letisko často navštevuje.

v) Identifikačná karta letiska je nosená na viditeľnom mieste po celú dobu výkonu služobných povinnosti.

vi) Vozidlá, ktoré majú byť používané v prevádzkovej časti letiska ostávajú v prevádzkovej časti letiska po maximálne možnú dobu.

vii) Vozidlám, ktoré vyžadujú pohyb medzi prevádzkovou časťou letiska a verejnou časťou letiska je vydávané zvláštne povolenie, ktoré je pripevnené na vozidle na viditeľnom mieste. Iné vozidla požadujúce vjazd do prevádzkovej časti letiska sú vpustené len po inšpekcii vozidla a je im vydané dočasné povolenie. Vozidlá pri núdzových situáciách môžu byť vyňaté z týchto požiadaviek.

viii) Identifikačné karty letiska a povolenia k vjazdu vozidiel sú kontrolované na všetkých kontrolných stanovištiach prevádzkovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov letiska.

2.2.2. Priestory terminálu

Dozor sa vykonáva nad všetkými priestormi terminálu, ktoré sú prístupné verejnosti. Personál bezpečnostnej ochrany letiska hliadkuje v termináloch a vykonáva dozor nad cestujúcimi a inými osobami pohybujúcimi sa v nich.

2.2.3. Iné verejné priestory

Prostriedky kontroly vstupu do verejných častí letiska ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybových priestorov lietadiel (terasy pre divákov, letiskové hotely a parkovacie plochy pre vozidla) sú zabezpečované. Iné verejné priestory, ktoré si vyžadujú dohľad sú najmä priestory so zariadeniami, ktoré sú vždy dislokované vo verejnej časti letiska, vrátane prenajatých a iných verejných parkovacích priestorov, terminály, verejné prístupové cesty, zariadenia pre prenájom vozidiel, taxi služba a oblasti pozemnej dopravy a akékoľvek hotelové zariadenie pri letisku.

Na základe ujednaní môžu byť tieto priestory uzavreté v priebehu krátkej doby, na základe oznámenia, v prípadoch zvýšeného ohrozenia. Personál bezpečnostnej ochrany, hliadkuje v týchto priestoroch, v čase keď sú prístupné verejnosti.

2.3. Detekčná kontrola personálu, prinášaných veci a vozidiel

a) Všetok personál letiska, vrátane posádok lietadiel je detekčne kontrolovaný spolu s prinášanými vecami, pred tým než je mu povolený vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska. Tam, kde to nie je prakticky možné, osoby a veci sú predmetom opakovanej náhodnej detekčnej kontroly s frekvenciou indikovanou v hodnotení rizika, ktoré je vypracovávané príslušným orgánom v každom ej členskom štáte. Náhodne detekčné kontroly sú vykonávané aj u všetkých veci prinášaných na palubu lietadla akoukoľvek službou vrátane čistenia, catering, duty-free a inými osobami majúcimi prístup k lietadlu.

Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, všetok personál, vrátane posádok lietadiel, spolu s prinesenými vecami bude podrobený detekčnej kontrole pred tým, než mu bude povolený vstup do kritických časti vyhradených bezpečnostných priestorov, tak ako sú definované príslušným orgánom každého členského štátu.

Do 1. júla 2004 Komisia príjme adekvátne realizačné opatrenia pre spoločné definovanie kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia. Takéto opatrenia musia byť plne uplatniteľné najneskôr päť rokov po ich prijatí Komisiou bez toho aby bol dotknutý článok 6 tohto nariadenia.

Postupy pre detekčnú kontrolu zaisťujú že žiadny zakázaný predmet nie je prinesený do týchto priestorov, pričom metodológia je tá istá ako pre detekčnú kontrolu cestujúcich a palubnej batožiny.

b) Vozidlá a zásoby vchádzajúce do prevádzkovej časti letiska alebo do iných vyhradených bezpečnostných priestorov, sú kontrolované na základe náhodného výberu.

2.4. Fyzická bezpečnostná ochrana a hliadky

a) Odbavovacie a parkovacie plochy pre lietadlá sú náležito osvetlené, predovšetkým tie časti letiska, ktoré sú najviac zraniteľné.

b) Priestory pre techniku a údržbu sú chránené oplotením, strážnou službou, hliadkami a kontrolou vstupu do týchto priestorov predložením identifikačnej karty letiska a povolenia na vjazd pre vozidlo. Podobne opatrenia sú prijaté na ochranu perimetra a takých objektov letiska, akými sú: zásobovanie elektrickou energiou, elektrické trafostanice, navigačné zariadenia, riadiace veže a iné budovy používané službami riadenia letovej prevádzky, zásobovanie leteckými pohonnými hmotami a komunikačné zariadenia. Zvláštne ochranné opatrenia sa prijímajú proti sabotáži palivových a komunikačných zariadení.

c) Oplotenie perimetra a priľahlých priestorov k vyhradeným bezpečnostným priestorom a iných priestorov prevádzkovej časti letiska mimo tohto ohradenia, vrátané takých ktoré sú v blízkej vzdialenosti prahu vzletovej a pristávacej dráhy a rolovacích dráh, sú dozorované hliadkami, uzavretým televíznym okruhom alebo inými opatreniami monitorovania. Zavedené sú prísne postupy zásahu voči osobám bez viditeľne nosenej identifikačnej karty letiska a proti nepovolaným osobám vstupujúcim do týchto priestorov.

d) Vstup do prevádzkovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov cez prenajaté služobné priestory na letiskách, hangáre pre údržbu, zariadenia pre náklad a cez iné služby a budovy, je obmedzený na minimálne potrebnú dobu.

3. BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADIEL

3.1. Prehliadanie a kontrolovanie lietadla

1. Všetky lietadla sú prehliadané nasledovne:

a) lietadlo, ktoré nie je v prevádzke, sa podrobuje pred odletom "bezpečnostnej prehliadke lietadla" bezprostredne pred, alebo okamžite po pristavení do vyhradeného priestoru bezpečnostnej ochrany pre let; lietadlo môže byť prehliadané inokedy než bezprostredne pred pristavením do vyhradeného priestoru bezpečnostnej ochrany, ale je bezpečnostne zaistené alebo strážené od začatia prehliadky do odletu, ak sa vykonala prehliadka po vstupe do vyhradeného bezpečnostného priestoru, lietadlo je bezpečnostne zaistené alebo strážené od začatia prehliadky do odletu;

b) lietadlo v prevádzke v priebehu prípravy na spiatočný let, alebo v tranzitnej zastávke, je podrobené "bezpečnostnej kontrole lietadla" okamžite po vystúpení cestujúcich, alebo najneskôr pred nástupom cestujúcich na palubu a naložením batožiny/nákladu.

2. Všetky bezpečnostné prehliadky lietadla a bezpečnostné kontroly lietadla sa vykonávajú až po tom keď všetci poskytovatelia služieb (catering, čistenie, duty-free a iné) okrem tých, ktorí vykonávajú úlohy bezpečnostnej ochrany, opustili lietadlo a je udržiavaná sterilita do a počas procesu nástupu a pred odletom.

3.2. Ochrana lietadla

1. Je ustanovená zodpovednosť za kontrolu prístupu k zaparkovaným lietadlám a vykonáva sa následovne:

a) u lietadla v prevádzke, prístup je kontrolovaný od počiatku bezpečnostnej kontroly lietadla do jeho odletu s cieľom zachovať integritu kontroly,

b) u lietadla ktoré nie je v prevádzke ktoré bolo prehliadnuté a pristavené do vyhradených bezpečnostných priestorov, prístup je kontrolovaný od počiatku bezpečnostnej prehliadky lietadla do odletu lietadla s cieľom zachovať integritu prehliadky.

2. Nad každým lietadlom v prevádzke je stanovený taký dozor, ktorý je dostačujúci na zistenie neoprávneného prístupu.

3. Prístup do lietadla ktoré nie je v prevádzke je kontrolovaný následovne:

a) palubné dvere sú zavreté;

b) nástupné mosty a/alebo mobilné schody sú primerane zaistené, odtiahnuté alebo odpojené; alebo

c) dvere lietadla sú preukázateľne zapečatené.

4. Naviac, ak všetok personál nie je detekčne skontrolovaný pre vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, každé lietadlo je kontrolované najmenej 1-krát za každých 30 minút pešou alebo motorizovanou hliadkou, alebo lietadlo je pod takým dozorom ktorý je dostatočný na zistenie neoprávneného vstupu.

5. Lietadlo vždy, keď je to možné, je zaparkované v dostatočnej vzdialenosti od oplotenia perimetra alebo iných ľahko prekonateľných prekážok a v dobre osvetlených priestoroch.

4. CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

4.1. Detekčná kontrola cestujúcich

1. Okrem cestujúcich podľa bodu 3, všetci odlietavajúci cestujúci (t. j. cestujúci z krajiny pôvodu odletu, cestujúci v transferu, ak neboli predtým detekčne kontrolovaní podľa noriem uvedených v tejto prílohe), sú detekčné kontrolovaní, s cieľom zabrániť vneseniu zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla. Cestujúci sú detekčne kontrolovaní nasledujúcimi metódami:

a) prehliadaní ručne,

b) detekčne kontrolovaní detekčným rámom kovov. Ak sa používa detekčný rám kovov, zároveň sa vykonáva opakovaná náhodná ručná prehliadka už detekčne skontrolovaných cestujúcich. Takáto ručná prehliadka je vykonávaná u všetkých detekčne skontrolovaných cestujúcich u ktorých došlo k spusteniu výstražného zariadenia, podobne sa vykonáva aj opakovaná náhodná prehliadka u tých cestujúcich u ktorých nedošlo k spusteniu výstražného zariadenia a ak:

i) sa spustí výstražné zariadenie, vyžaduje sa aby osoba bola detekčne kontrolovaná ešte raz detekčným rámom kovov, alebo

ii) boli prehliadaní ručne, je možné použiť ako pomôcku ručný detektor kovov.

2. Tam kde sa používa detekčný rám kovov tento sa kalibruje na takú úroveň, ktorá zaisťuje, detekciu malých kovových častí.

3. Príslušný orgán môže stanoviť kategórie osôb, ktoré sú podrobené zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly.

4. Vypracujú sa bezpečnostné ustanovenia pre cestujúcich, ktorý by mohli spôsobovať problémy.

4.2. Oddeľovanie cestujúcich

Detekčne skontrolovaní odlietajúci cestujúci sa nezmiešavajú s prilietavajúcimi cestujúcimi, ktorí nemuseli byť detekčne skontrolovaní podľa noriem uvedených v tejto prílohe. Kde títo cestujúci nemôžu byť fyzicky oddelení, potom cieľ bezpečnostnej kontroly sa dosahuje aplikáciou kompenzačných opatrení v súlade s hodnotením lokálneho stupňa rizika príslušným orgánom.

4.3. Detekčná kontrola príručnej batožiny

1. Príručná batožina všetkých odlietajúcich cestujúcich (t. j. cestujúci z krajiny pôvodu odletu, cestujúci v transferu, ak neboli predtým detekčne skontrolovaní podľa noriem uvedených v tejto prílohe), je detekčne kontrolovaná pred tým než je povolené jej vnesenie do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla. Akýkoľvek zakázaný predmet je cestujúcemu odňatý alebo je cestujúcemu zakázaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo do lietadla. Príručná batožina je detekčne kontrolovaná jednou z nasledujúcich metód:

a) úplná ručná prehliadka obsahu každej batožiny, pričom sa prehliada každá batožina u ktorej sú podozrivé znaky, akým je napríklad hmotnosť; alebo

b) detekčná kontrola konvenčným röntgenovým zariadením pričom sa vykonáva aj opakovaná náhodná ručná prehliadka detekčne skontrolovanej batožiny, kde percento takto kontrolovaných osôb nie je menšie než 10 %, vrátane tých u ktorých operátor má podozrenie; alebo

c) detekčná kontrola röntgenovým zariadením s vysokou rozpoznávacou schopnosťou a s inštalovaným a funkčným systémom TIP. U batožiny u ktorej operátor má podozrenie sa vykonáva ručná prehliadka a táto je doplnená použitím zariadenia na stopovú detekciu.

2. Príručná batožina osôb podľa bodu 3 odstavca 4.1 sa podrobuje zvláštnym postupom detekčnej kontroly, alebo má výnimku z detekčnej kontroly.

4.4. Detekčná kontrola diplomatov

So zreteľom na ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, diplomati a iné privilegované osoby a ich osobná batožina, s výnimkou "diplomatickej pošty", sú povinní podrobiť sa detekčnej kontrole z bezpečnostných dôvodov. Personál leteckého dopravcu zodpovedný za príjem "diplomatickej pošty" sa uistí, že táto je odosielaná riadne menovaným úradníkom dotknutej misie. Diplomatickí kuriéri a ich osobná batožina nemajú výnimku z detekčnej kontroly.

5. ZAPÍSANA BATOŽINA

5.1. Zlúčenie "cestujúci — zapísaná batožina"

1. Zapísaná batožina nie je uložená na palubu lietadla ak nie sú splnené nasledovné opatrenia:

a) zapísaná batožina je správne a viditeľne označená na vonkajšej časti tak, aby bola možná jej identifikácia s príslušným cestujúcim; a

b) cestujúci ktorému taká batožina patrí je zapísaný pre let ktorým je táto batožina dopravovaná;

a

c) pred naložením je zapísaná batožina držaná v takých priestoroch letiska kde majú prístup len osoby s povolením; a

d) každý kus batožiny prevzatý do starostlivosti leteckým dopravcom určený na prepravu v nákladovom priestore lietadla je identifikovaný ako sprevádzaný alebo nesprevádzaný. Proces identifikácie sa vykonáva buď manuálne alebo automatickými prostriedkami.

2. Prijímajú sa opatrenia na zaistenie toho, ak cestujúci zapísaný na let, ktorý dal batožinu do starostlivosti leteckému dopravcovi a nie je na palube lietadla, je takáto zapísaná batožina vyložená z lietadla a nie je prepravovaná týmto letom.

3. Vystavuje sa zoznam zapísanej batožiny, alebo iný alternatívny doklad, ktorý slúži ako dôkaz pre potvrdenie identifikácie a vykonania detekčnej kontroly nesprevádzanej zapísanej batožiny.

5.2. Detekčná kontrola zapísanej batožiny

1. Sprevádzaná zapísaná batožina: všetky položky sprevádzanej zapísanej batožiny (z letiska pôvodu odletu a zapísanej batožiny v transfere, ak neboli predtým detekčne kontrolované podľa noriem uvedených v tejto prílohe), sa detekčne kontrolujú jednou z nasledujúcich metód pred jej naložením do lietadla:

a) ručná prehliadka; alebo

b) detekčná kontrola konvenčným röntgenovým prístrojom, pričom najmenej 10 % detekčne skontrolovanej batožiny je podrobených buď:

i) ručnej prehliadke; alebo

ii) detekčnej kontrole EDS alebo EDDS alebo PEDS; alebo

iii) detekčnej kontrole konvenčným röntgenovým prístrojom kde každá batožina je prezeraná z dvoch rôznych uhlov tým istým operátorom na tom istom mieste detekcie; alebo

c) detekčná kontrola konvenčným röntgenovým zariadením s inštalovaným a používaným TIP; alebo

d) EDS alebo EDDS; alebo

e) PEDS; alebo

f) kontrola stopovým detektorom u otvorenej batožiny.

2. Nesprevádzaná zapísaná batožina. Všetky položky nesprevádzanej zapísanej batožiny ako z letiska pôvodu odletu tak aj zapísanej batožiny v transfere sa detekčne kontrolujú jednou z nasledujúcich metód pred naložením do lietadla:

a) EDS; alebo

b) viac úrovňový PEDS, kde na 2. úrovni sú zobrazenia batožiny prezerané tými operátormi; alebo

c) konvenčný röntgenový prístroj, pričom každá batožina je prezeraná z dvoch rôznych uhlov tým istým operátorom na tom istom mieste detekcie; alebo

d) ručná prehliadka doplnená použitím stopového detektora u otvorenej batožiny,

pokiaľ táto nesprevádzaná batožina predtým nebola detekčne kontrolovaná podľa noriem uvedených v tejto prílohe, bola oddelená z dôvodov neovplyvnených cestujúcim a táto nesprevádzaná batožina bola v starostlivosti leteckého dopravcu.

5.3. Ochrana zapísanej batožiny

1. Zapísaná batožina ktorá má byť prepravovaná lietadlom sa chráni pred neoprávneným zasahovaním od bodu kedy je prijatá leteckým dopravcom, do odletu lietadla v ktorom má byť prepravovaná. Pri ochrane zapísanej batožiny sa vykonávajú následné opatrenia:

a) pred naložením, zapísaná batožina je uchovávaná v priestoroch určených pre manipuláciu s batožinou alebo v iných skladovacích priestoroch letiska kde majú vstup len oprávnené osoby;

b) akákoľvek osoba vstupujúca bez povolenia do priestoru pre manipuláciu s batožinou alebo jej skladovanie, je vyzvaná a eskortovaná z tohto priestoru;

c) zapísaná a batožina v transfere sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;

d) zapísaná batožina v transfere prekladaná z lietadla do lietadla sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;

e) vstup do priestoru oddelenia strát a nálezov batožiny v termináli je obmedzený s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k batožine a materiálom.

6. NÁKLAD, KURIÉRNE A EXPRESNÉ BALÍKY

6.1. Uplatnenie

Všetok náklad, kuriérne a expresné balíky určené na prepravu lietadlom na prepravu osôb, alebo nákladným lietadlom, sa podrobujú kontrole bezpečnostnej ochrany pred naložením do lietadla podľa ďalej uvedených ustanovení.

6.2. Kvalifikácia na oprávneného zástupcu

Oprávnený zástupca je

a) ustanovený, schválený alebo registrovaný príslušným orgánom;

b) podlieha špecifickým záväzkom ako sú definované príslušným orgánom.

6.3. Kontroly bezpečnostnej ochrany

1. Náklad, kuriérne a expresné balíky sú prepravované letecky za predpokladu, že sú uplatňované nasledovné kontroly:

a) príjem, spracovanie a manipulácia s nákladom sa vykonáva len riadne vybraným, vyškoleným a vycvičeným personálom,

b) náklad je:

i) kontrolovaný ručne, alebo prehliadaný fyzicky; alebo

ii) detekčne kontrolovaný röntgenovým prístrojom; alebo

iii) podrobený kontrole v simulačnej komore; alebo

iv) podrobený iným prostriedkom, ako technickým, tak aj biosenzorickým (napr. čuch zvierat, stopové detektory, psy na detekciu výbušnín atď.)

s cieľom zistiť že náklad neobsahuje žiadne zakázané predmety podľa bodov iv) a v) v prílohe, ak nebol deklarovaný a riadne podrobený adekvátnym bezpečnostným opatreniam.

Tam, kde žiadny prostriedok a metóda kontroly bezpečnostnej ochrany nemôže byť uplatnená z dôvodu povahy nákladu, príslušný orgán môže stanoviť dobu skladovania.

2. V prípade, že kontroly bezpečnostnej ochrany sa vykonávajú, vrátane nákladu od známeho odosielateľa, buď v rámci alebo mimo letiska, zachováva sa sterilita zásielky do doby jej naloženia do lietadla, resp. až do doby odletu lietadla.

3. Kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v odseku 1. sa nemusia vykonávať u:

a) nákladu prijatého od známeho odosielateľa;

b) tranzitného nákladu;

c) nákladu ktorého pôvod a podmienky manipulácie s ním zaisťujú že nepredstavuje žiadne ohrozenie bezpečnostnej ochrany;

d) nákladu, ktorý je predmetom pravidelných požiadaviek ustanovujúcim primeranú úroveň jeho bezpečnostnej ochrany.

6.4. Kritéria na známeho odosielateľa

1. Oprávnený zástupca, alebo letecký dopravca môžu uznať odosielateľa za "známeho odosielateľa" len za predpokladu že:

a) odosielateľ a agenti splnomocnení dopravovať zásielky v jeho mene sú ustanovení, s registrovanou identitou a adresou; a

b) odosielateľ vyhlási že:

i) pripravuje zásielku v bezpečnom prevádzkovom objekte;

ii) zamestnáva dôveryhodný personál pripravujúci zásielky; a

iii) chráni zásielky pred protiprávnym zasahovaním v priebehu prípravy, skladovania a dopravy; a

c) odosielateľ:

i) písomne potvrdí, že zásielka neobsahuje nijaké zakázané predmety ktoré sú uvedené v bode iv) a v) prílohy; a

ii) súhlasí s tým, že balenie a obsah zásielky, môžu byť kontrolované z dôvodov bezpečnostnej ochrany.

6.5. Preprava nákladným lietadlom

Tam, kde zásielka je pozitívne identifikovaná na prepravu len v nákladnom lietadle, kritéria uvedené v odseku 6.4 sa neuplatňujú za predpokladu že známy odosielateľ:

a) potvrdzuje dobrovoľne svoju obchodnú adresu; a

b) v minulosti dopravoval zásielky prostredníctvom oprávneného zástupcu, alebo prostredníctvom leteckého dopravcu; a

c) má ustanovené obchodné vzťahy s oprávneným zástupcom alebo leteckým dopravcom; a

d) zaisťuje, že všetky zásielky sú chránené pred neoprávneným prístupom až do prevzatia zásielky leteckým dopravcom do jeho starostlivosti.

6.6. Tranzitný náklad

Prilietajúci tranzitný náklad nepodlieha kontrole bezpečnostnej ochrany podľa ustanovení bodu 6.3. ods. 1 za predpokladu, že je chránený pred neoprávneným zasahovaním v mieste tranzitu. Iný tranzitný náklad, napríklad dopravovaný po zemi alebo železnicou, ktorý nebol podrobený kontrole bezpečnostnej ochrany v bode vypravenia alebo počas dopravy, je detekčne kontrolovaný v súlade s bodom 6.3. ods. 1 písm. b) a je chránený pred neoprávneným zasahovaním.

7. POŠTA

7.1. Uplatnenie

Pošta prepravovaná v lietadle na prepravu osôb, v nákladnom a poštovom lietadle je predmetom kontroly bezpečnostnej ochrany pred jej naložením do lietadla.

7.2. Požiadavky na oprávnený poštový orgán/úrad

7.2.1. Každý oprávnený poštový orgán/úrad odovzdávajúci poštu leteckému dopravcovi na jej dopravu, spĺňa minimálne nasledovné kritéria:

a) je ustanovený, schválený alebo registrovaný príslušným orgánom;

b) plní záväzky vo vzťahu k leteckému dopravcovi na vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany;

c) zamestnáva riadne vybraných, vyškolených a vycvičených zamestnancov;

d) chráni poštu pred protiprávnym zásahom počas skladovania vo svojich priestoroch.

7.3. Kontroly bezpečnostnej ochrany

1. Časovo limitovaná pošta. Časovo limitovaná pošta (t. j. s časom doručenia do 48 hodín) je prepravovaná letecky len za predpokladu že sa vykonávajú nasledovné kontroly bezpečnostnej ochrany:

a) príjem, odbavovanie a manipulácia sú vykonávané riadne vybranými vyškolenými a vycvičenými zamestnancami;

b) pošta je:

i) ručne prehliadaná alebo kontrolovaná fyzicky;

ii) detekčne skontrolovaná röntgenovým prístrojom;

iii) kontrolovaná v simulačnej komore; alebo

iv) kontrolovaná inými prostriedkami, procedurálnymi, technickými alebo biosenzormi (napr. čuch zvierat, stopové detektory, psy na detekciu výbušnín atď.);

c) údaje o lete a trať letu na ktorom je pošta prepravovaná sú utajené.

2. Iná pošta. Pošta, ktorá nie je časovo limitovaná prepravovaná letecky za predpokladu, že opatrenia uvedené v odsekoch 1 písm. a) a 1 písm. b) sa vykonávajú. Kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v odseku 1 písm. b) sa vykonávajú len na báze náhodného výberu pošty.

3. Kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v odseku 1 písm. b) sa nevykonávajú vo vzťahu k:

a) pošte prijatej od známeho odosielateľa;

b) listom pod stanovenú hmotnosť alebo hrúbku;

c) poštovým zásielkam s materiálom na záchranu ľudského života;

d) cenným predmetom, ktoré boli bezpečnostne zaistené aspoň na úrovni noriem uvedených v odseku 1 písm. b);

e) pošte prepravovanej poštovými letmi medzi letiskami v rámci Spoločenstva;

f) tranzitnej pošte.

7.4. Kritéria na známeho odosielateľa

Oprávnený poštový orgán/úrad môže uznať odosielateľa za "známeho odosielateľa" len ak:

a) odosielateľ a agenti splnomocnení vykonávať dopravu v jeho mene sú ustanovení s registrovanou identitou a adresou;

b) ak odosielateľ vyhlási že chráni zásielku pred protiprávnym zasahovaním v priebehu prípravy, skladovania a dopravy; a

c) odosielateľ:

i) písomne potvrdí že pošta neobsahuje zakázané predmety ako sú uvedené v bodoch iv) a v) Dodatku;

ii) akceptuje, že balenie a obsah zásielky ním dopravovanej, môže byť predmetom kontroly bezpečnostnej ochrany podľa ustanovení v bode 7.3.

7.5. Tranzitná pošta

Tranzitná pošta prepravovaná letecky sa nepodrobuje kontrole bezpečnostnej ochrany podľa ustanovení v bode 7.3 za predpokladu, že je chránená pred protiprávnym zasahovaním na tranzitnom miestne. Iná tranzitná pošta, akou je pošta dopravovaná po ceste alebo železnicou, ktorá nebola podrobená kontrole bezpečnostnej ochrany v bode vypravenia alebo v priebehu jej dopravy, je detekčne kontrolovaná podľa ustanovení v bode 7.3. ods. 1 a je chránená pred protiprávnym zasahovaním.

8. POŠTA LETECKÉHO DOPRAVCU A MATERIÁLY

8.1. Uplatnenie

Pošta a materiály spoločnosti leteckého dopravcu prepravované jeho vlastným lietadlom sú predmetom kontroly bezpečnostnej ochrany pred naložením na palubu lietadla.

8.2. Definícia

Pošta a materiál znamená interné doručovanie korešpondencie a materiálov, akými sú najmä dokumenty, zásoby, náhradné diely, jedlo a nápoje, čistiace prostriedky a iný materiál, určené na doručenie svojej vlastnej, alebo zmluvnej organizácii, pre používanie v prevádzke leteckého dopravcu.

8.3. Kontroly bezpečnostnej ochrany

Akákoľvek poštová zásielka spoločnosti leteckého dopravcu "Pošta-Spol" alebo materiály spoločnosti leteckého dopravcu "Mat-Spol" sú predmetom nasledovných opatrení:

a) sú podrobené kontrole a detekčne kontrolované s cieľom zaistiť, že žiadny zakázaný predmet nie je vložený do zásielky spoločnosti,

b) nie sú ponechané bez dozoru pred naložením do lietadla.

Letecký dopravca zabezpečuje že akákoľvek iná pošta spoločnosti, alebo materiály spoločnosti vyrobené v jeho mene zmluvnou organizáciou akými sú najmä zariadenia na dodávku jedál a skladovanie, zásoby čistiacich prostriedkov a iné materiály ktoré používajú zmluvní poskytovatelia služieb, sú detekčne kontrolované pred naložením na palubu lietadla.

9. ZÁSOBY A DODÁVKY JEDÁL A NÁPOJOV LETECKÉHO DOPRAVCU

9.1. Uplatnenie

Zásoby a dodávky jedál a nápojov leteckého dopravcu dodávané na palubu lietadla sú predmetom kontroly bezpečnostnej ochrany s cieľom zabrániť vneseniu akéhokoľvek zakázaného predmetu na palubu lietadla.

9.2. Kontroly bezpečnostnej ochrany

1. Dodávatelia jedál a nápojov, zásob a dodávok leteckého dopravcu, vykonávajú opatrenia bezpečnostnej ochrany s cieľom zabrániť vloženiu zakázaných predmetov do zásob a dodávok ktoré majú byť dopravované na palubu lietadla. Tieto opatrenia zahrňujú nasledovné:

a) menovanie funkcionára bezpečnostnej ochrany zodpovedného za realizáciu a dohľad nad bezpečnosťou v spoločnosti;

b) vyžadovanie vysokého stupňa spoľahlivosti od zamestnancov;

c) všetok personál ktorý má vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa podrobuje previerke osoby a bezpečnostným inštrukciám vydaných vedením letiska;

d) spoločnosť chráni svoje zariadenia a dodávky pred neoprávneným vstupom;

e) ak spoločnosť sídli mimo letiska, všetky dodávky sú dopravované k lietadlu v uzamknutých alebo zapečatených vozidlách; a

f) vybavovanie a manipulácia so zásobami a dodávkami je vykonávaná riadne vybranými, vyškolenými a vycvičenými zamestnancami.

2. Po dodaní, zásoby a dodávky sú detekčne kontrolované na báze náhodného výberu.

3. Zásoby a dodávky od spoločnosti ktorá sa nepodrobila opatreniam uvedeným v odseku 1, sa na palubu lietadla nedodávajú.

10. ČISTIACE PROSTRIEDKY LETECKÉHO DOPRAVCU, ZÁSOBY A DODÁVKY

10.1. Uplatnenie a cieľ

Letecký dopravca a spoločnosť poskytujúca služby čistenia, vykonávajú opatrenia bezpečnostnej ochrany s cieľom zaistiť že čistiace prostriedky, zásoby a dodávky čistiacich prostriedkov donesené na palubu lietadla neobsahujú žiadne zakázané predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť lietadla.

10.2. Kontroly bezpečnostnej ochrany

1. Dodávatelia služieb čistenia, zásob a dodávok leteckého dopravcu zavádzajú opatrenia bezpečnostnej ochrany nutné pre zabránenie vneseniu zakázaných predmetov do dodávok čistiacich prostriedkov, ktoré majú byť dodané na palubu.

Sú vykonávané nasledovné opatrenia bezpečnostnej ochrany:

a) menovanie funkcionára bezpečnostnej ochrany zodpovedného za realizáciu a dohľad nad bezpečnosťou v spoločnosti;

b) vyžadovanie vysokého stupňa spoľahlivosti od zamestnancov;

c) všetok personál ktorý má vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa podrobuje previerke osoby a inštrukciám vydaných vedením letiska;

d) spoločnosť chráni svoje zariadenia pred neoprávneným vstupom;

e) ak spoločnosť sídli mimo letiska, dodávky čistiacich prostriedkov sú dopravované k lietadlu v uzamknutých alebo zapečatených vozidlách;

f) vybavovanie a manipulácia s dodávkami čistiacich prostriedkov je vykonávaná riadne vybranými, vyškolenými a vycvičenými zamestnancami; a

g) detekčná kontrola dodávok čistiacich prostriedkov je vykonávaná pred tým než budú dopravené ako pošta leteckého dopravcu do iných cieľových staníc.

2. Po doručení, dodávky čistiacich prostriedkov sú detekčne skontrolované na báze náhodného výberu.

3. Dodávky od spoločnosti, ktorá sa nepodrobí opatreniam uvedeným v odseku 1 sa na palubu lietadla nedodávajú.

11. VŠEOBECNÉ LETECTVO

11.1. Kontroly bezpečnostnej ochrany

1. Lietadlá všeobecného letectva na letiskách sa neparkujú v blízkosti lietadiel ktoré sa využívajú pre obchodné lety, s cieľom nedovoliť narušovaniu opatrení bezpečnostnej ochrany, ktoré sú uplatňované pre obchodné lietadlá, batožinu, náklada poštu dopravovanú na palubu.

2. Pravidlá na oddeľovanie detekčne skontrolovaných cestujúcich na obchodných letoch, od užívateľov lietadiel všeobecného letectva sú založené na nasledovných kritériách:

a) na veľkých letiskách sa zavádzajú fyzické usporiadania a/alebo kontroly bezpečnostnej ochrany zabraňujúce miešaniu sa odlietajúcich a prilietajúcich užívateľov lietadiel všeobecného letectva s cestujúcimi ktorí už boli detekčne skontrolovaní;

b) ak je to možné, odlietajúci a prilietajúci užívatelia lietadiel všeobecného letectva prechádzajú cez oddelený terminál pre všeobecné letectvo a tiež, ak vystupujú, alebo nastupujú na odbavovacej ploche sú buď oddelení od detekčne skontrolovaných cestujúcich, alebo dopravovaní v samostatnom autobuse alebo vozidle, alebo sú pod stálym dozorom;

c) ak nie je oddelený terminál, užívatelia lietadiel všeobecného letectva buď:

i) prechádzajú samostatnou časťou budovy terminálu a sú sprevádzaní alebo dopravovaní autobusom, alebo vozidlom do/z lietadla;

ii) sú podrobení detekčnej kontrole pred vstupom do vyhradených bezpečnostných priestorov, ak prechod cez vyhradené bezpečnostné priestory budovy terminálu je nevyhnutný, alebo;

iii) sú podrobení iným bezpečnostným kontrolám dosahujúcim rovnaký účinok pričom sa vychádza z miestnych podmienok.

12. PRIJÍMANIE, ŠKOLENIE A VÝCVIK ZAMESTNANCOV

12.1. Národný program školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Každý príslušný orgán vypracuje a vykonáva národný program školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva, s cieľom umožniť posádkam lietadiel a pozemnému personálu realizovať požiadavky bezpečnostnej ochrany civilného letectva a reagovať na činy protiprávneho zasahovania v letectve.

12.2. Zamestnanci služby bezpečnostnej ochrany

1. Národný program školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva zahŕňa: výber, kvalifikáciu, školenie a výcvik, certifikáciu a motiváciu zamestnancov služby bezpečnostnej ochrany. Osoby, ktoré sú zamestnávané pre výkon služby bezpečnostnej ochrany na čiastočný alebo na plný úväzok, odpovedajú následovným požiadavkám stanoveným príslušným úradom:

a) manažéri vypracovávajúci a vykonávajúci školenie a výcvik bezpečnostnej ochrany pre službu bezpečnostnej ochrany, pre leteckého dopravcu a pre pozemný personál letiska vlastnia príslušný certifikát, majú vedomosti a skúsenosti, ktoré zahŕňajú minimálne nasledovné:

i) rozsiahle skúsenosti vo výkone bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

ii) certifikát schválený príslušným vnútroštátnym orgánom, alebo iné ekvivalentné povolenie vydané príslušným národným orgánom; a

iii) znalosti v nasledujúcich oblastiach:

1. systémy bezpečnostnej ochrany a kontrola vstupu;

2. bezpečnostná ochrana na zemi a za letu;

3. detekčná kontrola pred nástupom;

4. kontrola bezpečnostnej ochrany batožiny a nákladu;

5. bezpečnostná ochrana lietadla a prehliadky;

6. zbrane a zakázané predmety;

7. prehľad o terorizme; a

8. iné oblasti a opatrenia vzťahujúce sa na bezpečnostnú ochranu, ktoré sa považujú za dôležité pre posilňovanie povedomia v oblasti bezpečnostnej ochrany

b) manažéri a inštruktori zainteresovaní na/a zodpovední za výcvik a školenie bezpečnostnej ochrany personálu služby bezpečnostnej ochrany a pozemného personálu letiska, podstupujú každoročný opakovaný výcvik a školenie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva vrátane posledného vývoja v oblasti bezpečnostnej ochrany.

2. Výcvik a školenie personálu služby bezpečnostnej ochrany

Personál služby bezpečnostnej ochrany je školený a cvičený vykonávať službu na ktorú bude ustanovený; taký výcvik zahŕňa, najmä nasledovné oblasti bezpečnostnej ochrany:

1. detekčné technológie a metódy,

2. postupy na pracovisku detekčnej kontroly,

3. metódy výkonu prehliadky palubnej a zapísanej batožiny,

4. systémy bezpečnostnej ochrany a kontrola vstupu,

5. detekčná kontrola pred nastupovaním,

6. bezpečnostná ochrana batožiny a nákladu,

7. bezpečnostná ochrana lietadla a prehliadky,

8. zbrane a zakázané predmety,

9. prehľad o terorizme, a

10. iné oblasti a opatrenia vzťahujúce sa na bezpečnostnú ochranu, ktoré sa považujú za dôležité pre posilňovanie povedomia v oblasti bezpečnostnej ochrany.

Rozsah školenia a výcviku môže byť rozšírený v závislosti od potrieb bezpečnostnej ochrany civilného letectva a vývoja technológii. Prvotná doba školenia a výcviku pre personál detekčnej kontroly nie je kratšia než sú odporúčania Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

3. Certifikácia personálu služby bezpečnostnej ochrany

Personál služby detekčnej kontroly je schválený alebo certifikovaný príslušným vnútroštátnym orgánom.

4. Motivácia personálu služby bezpečnostnej ochrany

Podporujú sa adekvátne opatrenia na zabezpečenie toho, že personál služby bezpečnostnej ochrany je vysoko motivovaný, čím sa zaisťuje vysoká efektívnosť výkonu jeho povinnosti.

12.3. Ostatný personál

Program školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany a školenia a výcviku povedomia letových posádok a pozemného personálu letiska sa vykonávajú ako základné a opakované pre všetok personál letiska a lietajúci a pozemný personál leteckého dopravcu. Školenie a výcvik prispieva k zvýšeniu povedomia bezpečnosti a rovnako tak k zdokonaleniu existujúcich systémov bezpečnostnej ochrany. Školenie a výcvik pozostáva z následovných prvkov:

1. systémy bezpečnostnej ochrany a kontrola vstupu,

2. bezpečnostná ochrana na zemi a za letu,

3. detekčná kontrola pred nastupovaním,

4. bezpečnostná ochrana batožín a nákladu,

5. bezpečnostná ochrana lietadla a prehliadky,

6. zbrane a zakázané predmety,

7. prehľad o terorizme, a

8. iné oblasti a opatrenia vzťahujúce sa na bezpečnostnú ochranu, ktoré sa považujú za dôležité pre posilňovanie povedomia v oblasti bezpečnostnej ochrany.

Kurz školenia a výcviku bezpečnostnej ochrany civilného letectva pre všetok pozemný personál letiska a leteckého dopravcu, s povolením vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov, je vypracovaný na dobu aspoň troch hodín v triede a jednohodinovú ukážku v teréne.

13. USMERNENIA PRE ZARIADENIA

Zariadenia používané na podporu zaisťovania bezpečnostnej ochrany civilného letectva sú schválené príslušným orgánom v súlade s usmerneniami uvedenými v tejto časti.

13.1. Zariadenia pre detekciu kovov

1. Detekčné rámy kovov

Detekčné rámy kovov používané na detekčnú kontrolu cestujúcich na letiskách spĺňajú nasledovné požiadavky:

a) bezpečnosť:

i) zariadenie je schopné detekcie najmenších častíc rôznych kovov so zvýšenou citlivosťou na železné kovy vo všetkých možných predvídateľných podmienkach;

ii) zariadenie je schopné detekcie kovových predmetov nezávisle od ich orientácie a lokality v rámci rámu;

iii) citlivosť zariadenia je jednotná, ostáva stabilná vo vnútri celého rámu a je pravidelne kontrolovaná;

b) prevádzkové požiadavky:

činnosť zariadenia nie je ovplyvnená okolitým prostredím;

c) výstražná signalizácia:

detekcia kovu je signalizovaná automaticky, neposkytujúc operátorovi priestor pre jeho zasahovanie (systém indikovania pokračuj/stoj);

d) regulácie:

i) zariadenie je schopné nastavenia na rôzne špecifické požiadavky detekcie, rovnako tak je nastaviteľná aj hlasitosť zvukovej výstrahy;

ii) regulácia pre nastavenie úrovne detekcie je navrhovaná tak, že bráni neoprávnenému prístupu. Nastavenia sú jasne indikované;

e) kalibrácia:

postupy pre kalibráciu nie sú dostupné neoprávneným osobám.

2. Ručné detektory kovov

Ručné detektory kovov sa používajú na detekčnú kontrolu cestujúcich a spĺňajú nasledovné požiadavky:

a) zariadenie detekuje veľmi malé množstvo kovu bez priameho dotyku s predmetom vo všetkých možných predvídateľných podmienkach;

b) zariadenie detekuje ako železné, tak aj neželezné kovy;

c) oko detektora je uspôsobené tak, že jasne poukazuje na zistený kov;

d) zariadenie je vybavené zvukovým a/alebo vizuálnym výstražným indikátorom.

13.2. Normy a testovacie postupy na röntgenové zariadenia

1. Použiteľnosť

a) Zariadenie

Tieto požiadavky a podmienky na röntgenové zariadenia bezpečnostnej ochrany sa aplikujú na akékoľvek detekčné zariadenia založené na princípe röntgenu ktoré vytvárajú vizuálny obraz pre operátora k jeho interpretácii. To zahŕňa konvenčné röntgenové zariadenia a rovnako tak EDS/EDDS používane v režime indikácie.

b) Predmety

Podobne, tieto požiadavky a podmienky na röntgenové zariadenia bezpečnostnej ochrany sa aplikujú aj na každý predmet akejkoľvek veľkosti a typu, ktorý prechádza detekciou. Akýkoľvek predmet vnášaný na palubu lietadla, ak má byť detekčne kontrolovaný, musí byť detekčne kontrolovaný podľa noriem uvedených v tejto prílohe.

2. Požiadavky na prevádzku

a) Bezpečnosť

Röntgenové zariadenia zabezpečujú nevyhnutnú detekciu meranú rozpoznávaním, prienikom a rozlíšením, s cieľom zabrániť vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

b) Testy

Prevádzka je hodnotená na základe používania príslušných testovacích postupov.

c) Prevádzkové požiadavky

Röntgenové zariadenia zobrazujú kompletný vizuálny obraz akéhokoľvek predmetu, ktorý prejde tunelom tohto zariadenia. Nie je vynechaný žiadny roh predmetu.

Je dodržiavané minimálne zakrivenie zobrazovaných predmetov.

Na transportnom páse zariadenia je označené miesto pre umiestnenie batožiny, s cieľom získať optimálne zobrazenie.

Kontrast zobrazenia: röntgenové zariadenia majú schopnosť zobrazovať stupnicu šedých odtieňov (pre zvýšenie rozlišovacej schopnosti prehliadania).

Zobrazenie ktorejkoľvek časti predmetu ktorý je detekčne kontrolovaný, zotrvá na obrazovke po dobu aspoň päť sekúnd. Naviac, operátor má možnosť zastaviť dopravný pás a ak je to nutné, vrátiť dopravný pás späť, ak si to vyžaduje ďalšie skúmanie.

Rozmer obrazovky: obrazovka monitora má dostatočnú rozmerovú veľkosť pre komfort operátora (obvykle 14 palcov a viac).

Parametre obrazovky: obrazovka je bez dosvitu a má aspoň 800 riadkov (obvykle 1024x1024 pixelov, t. j. vysoko rozlišovacie monitory).

Ak sa používajú duálne monitory, jeden z nich je len monochromatický.

Röntgenové zariadenia indikujú vizuálne tie materiály, ktorými nemôže preniknúť.

Röntgenové zariadenia zabezpečujú rozlišovanie organických a neorganických látok šrafovaním.

Systémy zabezpečujú automatické rozpoznávanie ohrozenia, čím uľahčujú skúmanie operátorovi.

3. Údržba

Nie sú povolené žiadne neoprávnene zmeny, vrátane údržby alebo opráv zariadení. Nie je povolená zmena v hardware alebo software zariadenia bez overenia toho, že to nemá opačné účinky na charakteristiku zobrazenia.

Zloženie materiálu dopravného pásu sa nemení bez overenia toho že to nespôsobí zmenu charakteristiky zobrazenia

Ak je využívaný modémový prístup pre údržbu alebo modernizáciu zariadenia, prístup je kontrolovaný a monitorovaný.

--------------------------------------------------