32002R1606Úradný vestník L 243 , 11/09/2002 S. 0001 - 0004


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002

z 19. júla 2002

o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 251 Zmluvy [3],

keďže:

(1) Európska Rada na svojom zasadnutí 23. a 24. marca 2000 v Lisabone zdôraznila potrebu urýchliť dokončenie vnútorného trhu pre finančné služby, stanovila konečný termín 2005 na zavedenie plánu činnosti finančných služieb Komisie a naliehavo žiadala, aby sa uskutočnili opatrenia, ktoré sú potrebné na posilnenie porovnateľnosti finančných výkazov vypracovaných verejne obchodovanými spoločnosťami.

(2) Na lepšie fungovanie vnútorného trhu musia verejne obchodované spoločnosti používať jednotný súbor vysokokvalitných medzinárodných účtovných noriem na vypracovanie svojich konsolidovaných finančných výkazov. Taktiež je dôležité, aby boli normy finančných výkazov používané spoločnosťami spoločenstva, ktoré sa zúčastňujú na finančných trhoch, medzinárodne schválené a stali sa skutočne globálnymi normami. Toto predpokladá zvýšenú konvergenciu účtovných noriem, ktoré sa v súčasnosti medzinárodne využívajú, s konečným cieľom dosiahnuť jednotný súbor globálnych účtovných noriem.

(3) Smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročných účtovných závierkach určitých typov spoločností [4], smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtoch [5], smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií [6] a smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch poisťovní [7] sú tiež venované verejne obchodovaným spoločnostiam spoločenstva. Požiadavky na vykazovanie, ktoré sú stanovené v týchto smerniciach, nemôžu zabezpečiť vysokú úroveň transparentnosti a komparability finančného vykazovania všetkých verejne obchodovaných spoločností spoločenstva, čo je potrebnou podmienkou na vytvorenie integrovaného kapitálového trhu, ktorý funguje účinne, hladko a efektívne. Preto je potrebné doplniť právny rámec, ktorý platí pre verejne obchodované spoločnosti.

(4) Cieľom tohto nariadenia je prispieť k účinnému fungovaniu kapitálového trhu, ktoré je efektívne z hľadiska nákladov. Ochrana investorov a zachovanie dôvery vo finančné trhy je tiež dôležitým aspektom dokončenia vnútorného trhu v tejto oblasti. Toto nariadenie posiľňuje voľný pohyb kapitálu na vnútornom trhu a pomáha spoločnostiam spoločenstva konkurovať na rovnakom základe s ohľadom na finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii na kapitálových trhoch spoločenstva, ako aj na svetových kapitálových trhoch.

(5) Pre konkurencieschopnosť kapitálových trhov spoločenstva je dôležité dosiahnuť konvergenciu noriem, ktoré sa používajú v Európe na vypracovanie finančných výkazov s medzinárodnými účtovnými normami, ktoré sa môžu globálne využívať pre cezhraničné transakcie alebo kótovanie kdekoľvek vo svete.

(6) 13. júna 2000 Komisia uverejnila "Oznámenie o stratégii finančného vykazovania EÚ: Cesta vpred", v ktorom bolo navrhnuté, aby všetky verejne obchodované spoločnosti spoločenstva vypracovali svojekonsolidované finančné výkazy v súlade s jednotným súborom účtovných noriem, a to Medzinárodných účtovných noriem (IAS), najneskôr do roku 2005.

(7) Medzinárodné účtovné normy (IAS) vypracoval výbor pre medzinárodné účtovné normy (IASC), ktorého cieľom je vypracovať jednotný súbor globálnych účtovných noriem. K tomu na reštrukturalizáciu IASC nová Rada 1. apríla 2001, ako jedno zo svojich prvých rozhodnutí, premenovala IASC na Medzinárodnú radu pre účtovné normy (IASB) a vzhľadom na budúce medzinárodné účtovné normy premenovala IAS na Medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo (IFRS). Tieto normy by sa mali stať povinné na využitie všetkými verejne obchodovanými spoločnosťami spoločenstva, kdekoľvek to bude možné, a za predpokladu, že zabezpečujú vysoký stupeň transparentnosti a komparability pre finančné výkazníctvo v spoločenstve.

(8) Opatrenia, ktoré sú potrebné na zavedenie tohto nariadenia by mali sa mali schváliť v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [8], a vzhľadom na deklaráciu, ktorú podpísala Komisia v Európskom parlamente 5. februára 2002 a ktorá sa týka zavedenia právnych predpisov finančných služieb.

(9) Na schválenie medzinárodných účtovných noriem na použitie v spoločenstve je potrebné, po prvé, aby spĺňali základné požiadavky vyššie uvedených smerníc Rady, t. j., že výsledkom ich použitia je pravdivý a verný prehľad finančnej situácie a výkonnosti podniku — tento princíp sa zvažuje vzhľadom na uvedené smernice Rady bez predpokladu prísnej konformity s každým a všetkými ustanoveniami týchto smerníc, po druhé, že v súlade so závermi Rady zo 17. júla 2000 vedú k európskemu spoločenskému blahu a na záver, že spĺňajú základné kritéria vzhľadom na kvalitu informácií, ktoré sú potrebné pre finančné výkazy na to, aby boli užitočné pre užívateľov.

(10) Technický výbor pre účtovníctvo má poskytnúť podporu a skúsenosti Komisii pri posudzovaní medzinárodných účtovných noriem.

(11) Mechanizmus schvaľovania by mal pôsobiť promptne pre navrhované medzinárodné účtovné normy a mal by sa stať tiež prostriedkom na uváženie, analýzu a výmenu informácií o medzinárodných účtovných normách medzi hlavnými dotknutými stranami, predovšetkým národných regulátorov účtovných noriem, dozoru v oblasti cenných papierov, bankovníctva a poisťovníctva, centrálnych bánk vrátane ECB, účtovnej profesie a užívateľov a spracovateľov účtov. Mechanizmus by mal byť prostriedkom na podporu spoločného porozumenia schválených medzinárodných účtovných noriem v spoločenstve.

(12) V súlade s princípmi proporcionality sú opatrenia, ktoré sú zabezpečené týmto nariadením a ktoré požadujú, aby bol pre verejne obchodované spoločnosti použitý jednotný súbor medzinárodných účtovných noriem, potrebné na dosiahnutie cieľa, príspevku k účinnému fungovaniu kapitálových trhov spoločenstva, ktoré je efektívne z hľadiska nákladov a tým k dokončeniu vnútorného trhu.

(13) V súlade s rovnakým princípom je potrebné vzhľadom na ročné vyúčtovanie ponechať členským štátom možnosť povoliť alebo požadovať, aby verejne obchodované spoločnosti ich vypracovali v zhode s medzinárodnými účtovnými normami vypracovanými v súlade s postupom stanoveným v tomto nariadení. Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozšíriť toto povolenie alebo túto požiadavku na ďalšie spoločnosti, vzhľadom na vypracovanie svojich konsolidovaných účtov a/alebo ich ročných účtov.

(14) Na uľahčenie výmeny názorov a na umožnenie členským štátom koordinovať svoje stanoviská by mala Komisia pravidelne informovať výbor pre účtovné predpisy o aktívnych projektoch, dokumentoch na diskusiu, plánoch stanovísk a návrhoch vystavenia, ktoré vydá IASB, a o vyplývajúcej technickej práci technického výboru pre účtovníctvo. Dôležité je, aby bol výbor pre účtovné predpisy v počiatočnom štádiu informovaný, ak Komisia nezamýšľa navrhnúť schválenie medzinárodných účtovných noriem.

(15) Vo svojich úvahách a pri vypracovaných stanoviskách o dokumentoch a materiáloch vydaných zo strany IASB v procese vypracovania medzinárodných účtovných noriem (IFRS a SIC-IFRIC) by mala Komisia uvážiť dôležitosť zabránenia konkurenčných nevýhod pre európske spoločnosti, ktoré fungujú na globálnom trhu, a v maximálnom možnom rozsahu názory vyjadrené delegáciami vo výbore pre účtovné predpisy. Komisia bude mať zastúpenie v ustanovujúcich orgánoch IASB.

(16) Primeraný a prísny režim uplatnenia je kľúčom podpory dôvery investora vo finančné trhy. Členské štáty na základe článku 10 dohody sú povinné uskutočniť primerané opatrenia na zabezpečenie splnenia medzinárodných účtovných noriem. Komisia sa snaží v styku s členskými štátmi, predovšetkým prostredníctvom výboru európskych regulátorov cenných papierov (CESR), rozvinúť spoločný prístup na upevnenie.

(17) Okrem toho je dôležité umožniť členským štátom odložiť využitie určitých ustanovení do roku 2007 pre tie spoločnosti, ktoré sú verejne obchodované nielen v spoločenstve, ale aj na regulovanom trhu tretej krajiny, ktoré už používajú iný súbor medzinárodne schválených noriem ako primárny základ pre svoje konsolidované účty, ako aj pre spoločnosti, ktoré majú len verejne obchodované dlhopisy. Napriek tomu je však rozhodujúce, aby najneskôr do roku 2007 platil jednotný súbor globálnych medzinárodných účtovných noriem IAS pre všetky spoločnosti spoločenstva, ktoré sú verejne obchodované na regulovanom trhu spoločenstva.

(18) Na to, aby členské štáty a spoločnosti mohli uskutočniť potrebné úpravy na umožnenie využitia medzinárodných účtovných noriem, je potrebné použiť určité ustanovenia až v roku 2005. Primerané ustanovenia by sa mali zaviesť na použitie IAS spoločnosťami po prvý raz v dôsledku nadobudnutia platnosti súčasnej regulácie. Takéto ustanovenia by sa mali navrhnúť na medzinárodnej úrovni na zabezpečenie medzinárodného uznávania schválených riešení,

SCHVÁLILI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je schválenie a využitie medzinárodných účtovných noriem v spoločenstve, aby sa harmonizovali finančné informácie predkladané spoločnosťami, ktoré sú uvedené v článku 4, na zabezpečenie vysokého stupňa transparentnosti a komparability finančných výkazov a tým účinného fungovania kapitálového trhu a vnútorného trhu spoločenstva.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia "medzinárodné účtovné normy" znamenajú Medzinárodné účtovné normy (IAS), Medzinárodné normy pre finančné výkazníctvo (IFRS) a súvisiace interpretácie (interpretácie SIC-IFRIC), následné zmeny týchto noriem a súvisiacich interpretácií, budúce normy a súvisiace interpretácie, ktoré vydá alebo schváli Rada pre medzinárodné účtovné normy (IASB).

Článok 3

Schválenie a využitie medzinárodných účtovných noriem

1. V súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 6 ods. 2, Komisia rozhodne o platnosti medzinárodných účtovných noriem v rámci spoločenstva.

2. Medzinárodné účtovné normy môžu byť použité len vtedy, ak:

- neodporujú princípu, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 3 smernice 78/660/EHS a v článku 16 ods. 3 smernice 83/349/EHS a vedú k európskemu verejnému blahu,

- spĺňajú kritéria zrozumiteľnosti, relevantnosti, spoľahlivosti a komparability, ktoré sú požadované od finančných informácií, ktoré sú potrebné na ekonomické rozhodovanie a posudzovanie dozoru riadenia.

3. Najneskôr do 31. decembra 2002 Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 rozhodne o platnosti v rámci spoločenstva pre medzinárodné účtovné normy, ktoré existujú v čase nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

4. Schválené medzinárodné účtovné normy musia byť uverejnené v plnom znení v každom z úradných jazykov spoločenstva ako nariadenie Komisie v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.

Článok 4

Konsolidované účty verejne obchodovaných spoločností

Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účty v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 6 ods. 2, ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné papiere schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v rámci významu článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [9].

Článok 5

Možnosti vzhľadom na ročné účty a verejne neobchodované spoločnosti

Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať:

a) aby spoločnosti uvedené v článku 4 vypracovali svoje ročné účty,

b) spoločnosti iné ako sú uvedené v článku 4 vypracovali svoje konsolidované účty a/alebo svoje ročné účty

v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2

Článok 6

Postup výboru

1. Komisii bude pomáhať Výbor pre účtovné predpisy, ďalej uvádzaný ako "výbor".

2. Pokiaľ sa odkazuje na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, vzhľadom na ustanovenia článku 8.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovené na dobu troch mesiacov.

3. Výbor schváli svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Vykazovanie a koordinácia

1. Komisia bude v pravidelnom styku s výborom vzhľadom na stav aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov vydaných zo strany IASB na koordináciu stanovísk a na uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a dokumentov.

2. Komisia včas riadne podá správu výboru, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.

Článok 8

Oznámenia

Pokiaľ členské štáty uskutočnia opatrenia na základe článku 5, tieto bezodkladne oznámia Komisii a ďalším členským štátom.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

Výnimkou z článku 4 môžu členské štáty stanoviť, že požiadavky článku 4 platia len pre každý finančný rok, ktorý začína v alebo po januári 2007 pre tie spoločnosti:

a) ktorých len dlhopisy sú prijaté na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v rámci významu článku 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS alebo

b) ktorých cenné papiere sú prijaté pre verejné obchodovanie v nečlenskom štáte a ktoré s týmto cieľom využívali medzinárodne schválené normy od finančného roku, ktorý začal pred uverejnením tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 10

Informácie a preskúmanie

Komisia preskúma fungovanie tohto nariadenia a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 1. júla 2007.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 154 E, 29.5.2001, s. 285.

[2] Ú. v. ES C 260, 17.9.2001, s. 86.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. marca 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júna 2002.

[4] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

[5] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES.

[6] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES.

[7] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[8] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/EHS (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

--------------------------------------------------