32002L0094Úradný vestník L 337 , 13/12/2002 S. 0041 - 0054


Smernica Komisie 2002/94/ES

z 9. decembra 2002

ustanovujúca podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 2001/44/ES [2], a najmä na jej článok 22,

keďže:

(1) Systém vzájomnej pomoci medzi príslušnými orgánmi členských krajín, tak ako je ustanovený v smernici 76/308/EHS, bol zmenený a doplnený čo sa týka informácií, ktoré sa majú poskytnúť dožadujúcemu orgánu, oznámenia adresátovi týkajúceho sa uplatňovaných právnych nástrojov a rozhodnutí a čo sa týka prijatia preventívnych opatrení a vymáhania pohľadávok dožiadaným orgánom v prospech dožadujúceho orgánu.

(2) Preto by sa vo vzťahu ku každému z týchto hľadísk mala príslušne zmeniť a doplniť smernica Komisie 77/794/EHS zo 4. novembra 1977, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z operácií tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho riadiaceho a záručného fondu, poľnohospodárskych poplatkov a ciel a vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty [3], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 86/489/EHS [4].

(3) Navyše by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa prostriedkov, pomocou ktorých sa môžu vykonávať prenosy údajov medzi orgánmi.

(4) V záujme jednoznačnosti by mala byť nahradená smernica 77/794/EHS.

(5) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vymáhanie pohľadávok,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Táto smernica ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania článku 4 odsek 2 a odsek 4, článku 5 odsek 2 a odsek 3, článku 7, článku 8, článku 9, článku 11, článku 12 odsek 1 a odsek 2, článku 14, článku 18 odsek 3 a článku 25 smernice 76/308/EHS.

Táto smernica tiež ustanovuje podrobné pravidlá kurzového prepočtu a prevodu vymáhaním získaných súm, určenie minimálnej výšky pohľadávok, na základe ktorej môže vzniknúť požiadavka o pomoc, ako aj prostriedky, pomocou ktorých je možné vykonávať prenos údajov medzi orgánmi.

Článok 2

Pre účely tejto smernice:

1. Prenos "pomocou elektronických prostriedkov" znamená prenos s použitím elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálneho zhusťovania) údajov a použitie drôtového spojenia, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov;

2. Sieť "CCN/CSI" znamená spoločnú platformu založenú na Spoločnej komunikačnej sieti (CCN – Common Communication Network) a Spoločnom systémovom rozhraní (CSI – Common System Interface), ktorú vyvinulo spoločenstvo na zabezpečenie všetkých prenosov pomocou elektronických prostriedkov medzi príslušnými orgánmi v oblasti colného a daňového systému.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O INFORMÁCIE

Článok 3

Žiadosť o informácie uvedená v článku 4 smernice 76/308/EHS sa vykonáva v písomnej forme v súlade so vzorom v prílohe I k tejto smernici. Ak sa prenos žiadosti nemôže vykonať pomocou elektronických prostriedkov, žiadosť musí niesť odtlačok úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu a musí byť podpísaná úradníkom tohto orgánu riadne oprávneným na podanie takejto žiadosti.

Tam, kde bola podobná žiadosť adresovaná akémukoľvek inému orgánu, dožadujúci orgán uvedie vo svojej žiadosti o informácie názov tohto orgánu.

Článok 4

Žiadosť o informácie sa môže vzťahovať na:

1. dlžníka;

2. akúkoľvek osobu zodpovednú za vyrovnanie pohľadávky podľa práva platného v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dožadujúci orgán (ďalej len "členský štát dožadujúceho orgánu");

3. akúkoľvek tretiu stranu majúcu v držbe majetok patriaci jednej z osôb spomínaných v bode 1 alebo 2.

Článok 5

1. Dožiadaný orgán písomne potvrdí obdržanie žiadosti o informácie čo najskôr a v každom prípade do siedmich dní odo dňa obdržania takejto žiadosti.

2. Okamžite po obdržaní žiadosti o informácie dožiadaný orgán, ak je to potrebné, požiada dožadujúci orgán o poskytnutie akýchkoľvek ďalších potrebných informácií. Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie potrebné informácie, ku ktorým má bežne prístup.

Článok 6

1. Dožiadaný orgán vykoná prenos jednotlivých požadovaných informácií dožadujúcemu orgánu akonáhle ich získa.

2. Tam, kde všetky alebo niektoré z požadovaných informácií nie je možné získať v primeranom čase so zreteľom na konkrétny prípad, dožiadaný orgán o tom informuje dožadujúci orgán, pričom uvedie príslušné dôvody.

V každom prípade do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa potvrdenia o obdržaní žiadosti dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o výsledku šetrení, ktoré vykonal s cieľom získania požadovaných informácií.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o pokračovanie šetrení. Táto žiadosť sa predkladá písomne do dvoch mesiacov odo dňa obdržania oznámenia o výsledku šetrení vykonaných dožiadaným orgánom a dožiadaný orgán s ňou zaobchádza v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na pôvodnú žiadosť.

Článok 7

Ak sa dožiadaný orgán rozhodne nevyhovieť žiadosti o informácie, písomne oznámi dožadujúcemu orgánu dôvody, pre ktoré odmietol vyhovieť žiadosti, pričom špecifikuje ustanovenia článku 4 smernice 76/308/EHS, z ktorých vychádza. Takéto oznámenie vykoná dožiadaný orgán hneď ako prijme príslušné rozhodnutie a v každom prípade do troch mesiacov odo dňa potvrdenia o obdržaní žiadosti.

Článok 8

Dožadujúci orgán môže kedykoľvek stiahnuť žiadosť o informácie, ktorú poslal dožiadanému orgánu. Rozhodnutie o stiahnutí žiadosti sa dožiadanému orgánu oznamuje písomne.

KAPITOLA III

ŽIADOSTI O OZNÁMENIE

Článok 9

Žiadosť o oznámenie uvedená v článku 5 smernice 76/308/EHS sa vykonáva v písomnej forme v súlade so vzorom v prílohe II k tejto smernici. Spomínaná žiadosť musí niesť odtlačok úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu a musí byť podpísaná úradníkom tohto orgánu riadne oprávneným na podanie takejto žiadosti.

K žiadosti sa pripoja dve kópie právneho nástroja alebo rozhodnutia, oznámenie ktorého sa požaduje.

Článok 10

Žiadosť o oznámenie sa môže vzťahovať na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, vo vzťahu ku ktorej sa v súlade s právom platným v členskom štáte dožadujúceho orgánu požaduje, aby bola informovaná o akomkoľvek právnom nástroji alebo rozhodnutí, ktoré sa týka tejto osoby.

Pokiaľ tak nie je uvedené v právnom nástroji alebo rozhodnutí, ktorého oznámenie sa požaduje, žiadosť o oznámenie uvedie odkazy na predpisy platné v členskom štáte dožadujúceho orgánu, ktoré upravujú postup pri napadnutí pohľadávky alebo pri jej vymáhaní.

Článok 11

1. Dožiadaný orgán potvrdí obdržanie žiadosti o oznámenie písomne čo najskôr a v každom prípade do siedmich dní odo dňa obdržania takejto žiadosti.

Okamžite po obdržaní žiadosti o oznámenie prijme dožiadaný orgán opatrenia potrebné na vykonanie oznámenia v súlade s právom platným v členskom štáte, v ktorom sa tento orgán nachádza.

Ak je to potrebné, ale bez toho, aby tým bol ohrozený posledný termín oznámenia uvedený v žiadosti o oznámenie, dožiadaný orgán požiada dožadujúci orgán o poskytnutie ďalších informácií.

Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie informácie, ku ktorým má bežne prístup.

Dožiadaný orgán v žiadnom prípade nespochybní platnosť právneho nástroja alebo rozhodnutia, oznámenie ktorého sa požaduje.

2. Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o dátume oznámenia akonáhle bolo toto oznámenie vykonané a to tak, že mu pošle späť jednu z kópií žiadosti s riadne vyhotoveným osvedčením na zadnej strane.

KAPITOLA IV

ŽIADOSTI O VYMÁHANIE POHĽADÁVKY ALEBO O PREVENTÍVNE OPATRENIA

Článok 12

1. Žiadosti o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia uvedené v článku 6 respektíve 13 smernice 76/308/EHS sa podávajú v písomnej forme v súlade so vzorom v prílohe III k tejto smernici.

Takéto žiadosti, ktoré zahrnujú vyhlásenie, že podmienky ustanovené v smernici 76/308/EHS vo vzťahu k začatiu postupu týkajúceho sa vzájomnej pomoci sú splnené, musia niesť odtlačok úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu a musia byť podpísané úradníkom riadne oprávneným na podanie takejto žiadosti.

2. K žiadosti o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia sa prikladá právny nástroj povoľujúci vynútenie pohľadávky. Vo vzťahu k niekoľkým pohľadávkam je možné vydať jeden právny nástroj tam, kde sa tieto pohľadávky týkajú jednej a tej istej osoby.

Pre účely článkov 13 až 20 tejto smernice sa všetky pohľadávky, na ktoré sa vzťahuje ten istý právny nástroj povoľujúci vynútenie, považujú za také, ktoré predstavujú jednu pohľadávku.

Článok 13

Žiadosti o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia sa môžu vzťahovať na ktorúkoľvek osobu uvedenú v článku 4.

Článok 14

1. Ak je mena členského štátu dožiadaného orgánu odlišná od meny členského štátu dožadujúceho orgánu, dožadujúci orgán vyjadruje sumu pohľadávky, ktorá sa má vymáhať, v obidvoch menách.

2. Prevodným kurzom, ktorý sa má použiť pre účely odseku 1, je ostatný predajný kurz zaznamenaný na najreprezentatívnejšom devízovom trhu alebo trhoch členského štátu dožadujúceho orgánu v deň, kedy je podpísaná žiadosť o vymáhanie pohľadávky.

Článok 15

1. Dožiadaný orgán čo najskôr a v každom prípade do siedmich dní odo dňa obdržania žiadosti o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia písomne:

a) potvrdí obdržanie žiadosti;

b) požiada dožadujúci orgán o doplnenie žiadosti, ak táto neobsahuje informácie alebo iné náležitosti spomínané v článku 7 smernice 76/308/EHS.

Dožadujúci orgán poskytne všetky informácie, ku ktorým má prístup.

2. Ak dožiadaný orgán nepodnikne potrebné kroky v lehote troch mesiacov ustanovenej v článku 8 smernice 76/308/EHS, informuje čo najskôr a v každom prípade do siedmich dní od uplynutia tejto lehoty dožadujúci orgán písomne o dôvodoch nedodržania lehoty.

Článok 16

Tam, kde v primeranom čase so zreteľom na konkrétny prípad nie je možné vymôcť celú pohľadávku alebo časť pohľadávky alebo nie je možné prijať preventívne opatrenia, dožiadaný orgán o tom informuje dožadujúci orgán, pričom uvedie príslušné dôvody.

Najneskôr do uplynutia každej šesťmesačnej lehoty nasledujúcej po dni, kedy bolo potvrdené obdržanie žiadosti informuje dožiadaný orgán dožadujúci orgán o vývoji alebo o výsledku konania týkajúceho sa vymáhania pohľadávky alebo preventívnych opatrení.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o opätovné otvorenie konania týkajúceho sa vymáhania pohľadávky alebo preventívnych opatrení. Táto žiadosť sa podáva písomne do dvoch mesiacov odo dňa obdržania oznámenia o výsledku tohto konania a dožiadaný orgán s ňou zaobchádza v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na pôvodnú žiadosť.

Článok 17

1. Akékoľvek kroky v zmysle napadnutia pohľadávky alebo právneho nástroja povoľujúceho jej vynútenie podniknuté v členskom štáte dožadujúceho orgánu oznámi dožadujúci orgánu písomne dožiadanému orgánu okamžite po tom, čo bol dožadujúci orgán informovaný o takýchto krokoch.

2. Ak zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte dožiadaného orgánu nepovoľujú preventívne opatrenia alebo vymáhanie pohľadávky požadované podľa druhého pododseku článku 12 odsek 2 smernice 76/308/EHS, dožiadaný orgán o tom informuje dožadujúci orgán čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa obdržania oznámenia uvedeného v odseku 1.

3. Akékoľvek kroky podniknuté v členskom štáte dožiadaného orgánu s cieľom vrátenia súm získaných vymáhaním alebo s cieľom náhrady v súvislosti s vymáhaním sporných pohľadávok podľa druhého pododseku článku 12 odsek 2 smernice 76/308/EHS oznámi dožiadaný orgán písomne dožadujúcemu orgánu okamžite po tom, čo bol dožiadaný orgán informovaný o takýchto krokoch.

Dožiadaný orgán v čo najvyššej možnej miere zainteresuje dožadujúci orgán do konania súvisiaceho s vyrovnaním sumy, ktorá sa má vrátiť, a splatnej náhrady. Po odôvodnenej žiadosti zo strany dožiadaného orgánu vykoná dožadujúca strana prevod vrátených súm a vyplatenej náhrady do dvoch mesiacov odo dňa obdržania takejto žiadosti.

Článok 18

1. Ak sa požiadavka o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia stane bezdôvodnou v dôsledku zaplatenia pohľadávky alebo jej zrušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dožadujúci orgán okamžite písomne informuje dožiadaný orgán, aby dožiadaný orgán mohol zastaviť všetky kroky, ktoré podnikol.

2. Tam, kde sa z akéhokoľvek dôvodu upraví suma pohľadávky, ktorá je predmetom žiadosti o vymáhanie alebo o preventívne opatrenia, dožadujúci orgán okamžite písomne informuje dožiadaný orgán a ak je to potrebné vydá nový právny nástroj povoľujúci vynútenie pohľadávky.

3. Ak úprava pohľadávky znamená zníženie sumy pohľadávky, dožiadaný orgán pokračuje v krokoch, ktoré podnikol s cieľom vymáhania pohľadávky alebo prijatia preventívnych opatrení, avšak tieto kroky sa obmedzia na sumu, ktorá z pôvodnej pohľadávky zostala.

Ak v čase, kedy je dožiadaný orgán informovaný o znížení sumy pohľadávky dožiadaný orgán už vymohol sumu presahujúcu sumu, ktorá z pôvodnej pohľadávky zostala, avšak proces prevodu uvedený v článku 19 ešte nezačal, dožiadaný orgán zaplatí preplatenú sumu späť osobe k tomu oprávnenej.

4. Ak úprava pohľadávky znamená zvýšenie sumy pohľadávky, dožadujúci orgán adresuje dožiadanému orgánu čo najskôr dodatočnú žiadosť o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia.

Pokiaľ je to možné, dodatočnou žiadosťou sa dožiadaný orgán zaoberá zároveň s pôvodnou žiadosťou od dožadujúceho orgánu. Tam, kde vzhľadom na štádium vývoja existujúceho konania nie je možné zlúčenie dodatočnej žiadosti s pôvodnou žiadosťou, sa od dožiadaného orgánu požaduje, aby vyhovel dodatočnej žiadosti len vtedy, ak sa týka sumy, ktorá nie je nižšia ako suma uvedená v článku 25 odsek 2.

5. Na prepočítanie upravenej sumy pohľadávky na menu členského štátu dožiadaného orgánu použije dožadujúci orgán prevodný kurz použitý vo svojej pôvodnej žiadosti.

Článok 19

Akákoľvek suma, ktorú dožiadaný orgán vymáhaním získa, vrátane, ak je to vhodné, úroku uvedeného v článku 9 odsek 2 smernice 76/308/EHS, sa prevedie na dožadujúci orgán v mene členského štátu dožiadaného orgánu. Prevod sa vykoná do jedného mesiaca odo dňa, kedy bolo vymáhanie vykonané.

Príslušné orgány členských štátov sa môžu dohodnúť na rôznych mechanizmoch prevodu súm, ktoré sú nižšie ako prah uvedený článku 25 odsek 2 tejto smernice.

Článok 20

Bez ohľadu na akékoľvek sumy, ktoré dožiadaný orgán získal ako úrok uvedený v článku 9 odsek 2 smernice 76/308/EHS, sa pohľadávka považuje za získanú vymáhaním úmerne k vymáhaniu sumy vyjadrenej v národnej mene členského štátu dožiadaného orgánu, na základe prepočítacieho kurzu uvedeného v článku 14 odsek 2 tejto smernice.

KAPITOLA V

PRENOS ÚDAJOV

Článok 21

1. Všetky informácie oznamované písomne podľa tejto smernice sa, pokiaľ je to možné, prenášajú len pomocou elektronických prostriedkov, s výnimkou:

a) žiadosti o oznámenie uvedenej v článku 5 smernice 76/308/EHS a právneho nástroja alebo rozhodnutia, ktorých oznámenie sa požaduje;

b) žiadostí o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia uvedené v článku 6 respektíve 13 smernice 76/308/EHS a právneho nástroja povoľujúceho vynútenie pohľadávky.

2. Príslušné orgány členských štátov sa môžu dohodnúť na upustení od písomného oznamovania žiadostí a právnych nástrojov špecifikovaných v odseku 1.

Článok 22

Každý členský štát určí ústredný úrad s hlavnou zodpovednosťou za komunikáciu pomocou elektronických prostriedkov s inými členskými štátmi. Tento úrad je napojený na sieť CCN/CSI.

Ak je v niektorom členskom štáte ustanovených, s cieľom uplatňovania tejto smernice, niekoľko orgánov, ústredný úrad je zodpovedný za posielanie všetkých oznámení pomocou elektronických prostriedkov medzi týmito orgánmi a ústrednými úradmi iných členských štátov.

Článok 23

1. Tam, kde príslušné orgány členských štátov uchovávajú informácie v elektronických databázach a vymieňajú si takéto informácie pomocou elektronických prostriedkov, prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa s akýmikoľvek informáciami prenášanými v akejkoľvek forme podľa tejto smernice zaobchádzalo ako s dôvernými.

Na tieto informácie sa vzťahuje povinnosť profesionálneho tajomstva a uplatňuje sa na ne ochrana poskytovaná podobným informáciám podľa vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.

2. Informácie uvedené v odseku 1 je možné sprístupniť len osobám a orgánom uvedeným v článku 16 smernice 76/308/EHS.

Takéto informácie sa môžu použiť v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním začatým s cieľom vymáhania poplatkov, ciel, daní a iných opatrení uvedených v článku 2 smernice 76/308/EHS.

Osoby riadne akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie môžu mať k týmto informáciám prístup len pokiaľ je to potrebné s cieľom servisu, údržby a rozvoja siete CCN/CSI.

3. Tam, kde príslušné orgány členských štátov komunikujú pomocou elektronických prostriedkov, prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mali všetky prenosy údajov riadne úradné oprávnenie.

Článok 24

Informácie a iné náležitosti oznamované dožiadaným orgánom dožadujúcemu orgánu sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu dožiadaného orgánu alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodne dožadujúci orgán s dožiadaným orgánom.

KAPITOLA VI

PRIJATIE A ODMIETNUTIE ŽIADOSTÍ O POMOC

Článok 25

1. Žiadosť o pomoc môže podať dožadujúci orgán buď vo vzťahu k jednej pohľadávke alebo k niekoľkým pohľadávkam, ak sú tieto vymáhateľné od jednej a tej istej osoby.

2. Žiadosť o pomoc nie je možné podať, ak je celková výška príslušnej pohľadávky alebo pohľadávok uvedených v článku 2 smernice 76/308/EHS nižšia ako 1500 EUR.

Článok 26

Ak sa dožiadaný orgán rozhodne podľa prvého odseku článku 14 smernice 76/308/EHS odmietnuť žiadosť o pomoc, písomne oznámi dožadujúcemu orgánu dôvody tohto odmietnutia. Takéto oznámenie vykoná dožiadaný orgán hneď ako prijme príslušné rozhodnutie a v každom prípade do troch mesiacov odo dňa obdržania žiadosti o pomoc.

KAPITOLA VII

MECHANIZMY SÚVISIACE S ÚHRADOU VÝDAVKOV

Článok 27

Každý členský štát vymenuje najmenej jedného úradníka riadne oprávneného dojednávať mechanizmy úhrady výdavkov podľa článku 18 odsek 3 smernice 76/308/EHS.

Článok 28

1. Ak sa dožiadaný orgán rozhodne požiadať o mechanizmy úhrady výdavkov, písomne oznámi dožadujúcemu orgánu dôvody pre svoje stanovisko, že vymáhanie pohľadávky predstavuje osobitný problém, znamená vysoké výdavky alebo že súvisí s bojom proti organizovanému zločinu.

Dožiadaný orgán priloží podrobný odhad výdavkov, vo vzťahu ku ktorým požaduje úhradu zo strany dožadujúceho orgánu.

2. Dožiadaný orgán potvrdí obdržanie žiadosti o mechanizmy úhrady výdavkov písomne čo najskôr a v každom prípade do siedmich dní odo dňa obdržania takejto žiadosti.

Do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia obdržania spomínanej žiadosti informuje dožadujúci orgán dožiadaný orgán, či a v akej miere súhlasí s navrhovanými mechanizmami úhrady výdavkov.

3. Ak sa medzi dožadujúcim a dožiadaným orgánom nedosiahne dohoda ohľadom mechanizmov úhrady výdavkov, dožiadaný orgán pokračuje v konaní týkajúcom sa vymáhania pohľadávky obvyklým spôsobom.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Každý členský štát informuje Komisiu každoročne do 15. marca, pokiaľ možno pomocou elektronických prostriedkov, o uplatňovaní postupov ustanovených v smernici 76/308/EHS a o výsledkoch dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku, v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV k tejto smernici.

Článok 30

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2003. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz musí sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa má takýto odkaz vykonať.

Článok 31

Komisia informuje ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré jednotlivé členské štáty prijmú s cieľom vykonania tejto smernice.

Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii názvy a adresy príslušných orgánov s cieľom uplatňovania tejto smernice, ako aj mená a adresy úradníkov oprávnených dojednávať mechanizmy podľa článku 18 odsek 3 smernice 76/308/EHS.

Článok 32

Týmto sa zrušuje smernica 77/794/EHS.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu.

Článok 33

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň nasledujúci po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 34

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 9. decembra 2002.

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18.

[2] Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17.

[3] Ú. v. ES L 333, 24.12.1977, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 283, 4.10.1986, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------