32002L0037Úradný vestník L 117 , 04/05/2002 S. 0010 - 0012


Smernica Komisie 2002/37/ES

z 3. mája 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť etofumezát ako účinnú látku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/18/ES [2], najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvej etapy programu činnosti uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením 2266/2000 [4], stanovuje schválenie zoznamu účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa musia vyhodnotiť vzhľadom na ich možné začlenenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam je obsiahnutý v nariadení Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa stanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty na vykonanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5] tak, ako bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6] a je v ňom zaradený etofumesát.

(2) V prípade látky etofumesát boli účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie vyhodnotené v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení (EHS) č. 3600/92 na rozsah použití navrhovaných oznamovateľmi. Rozhodnutím (ES) č. 933/94, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 491/95 [7], za spravodajský členský štát bolo určené Švédsko. Švédsko predložilo príslušné hodnotiace správy a odporúčania Komisii 2. októbra 1998 v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Táto hodnotiaca správa bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Kontrola bola ukončená 26. februára 2002 v podobe revíznej správy Komisie o látke etofumezát.

(4) Táto kontrola neodhalila žiadne otvorené otázky alebo obavy, ktoré by si vyžadovali konzultácie s Vedeckým výborom pre rastliny.

(5) Z rôznych vykonaných skúšok vyplýva, že pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich etofumezát možno očakávať, že spravidla spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 odsek 1 písmeno a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na použitie, ktoré bolo preskúmané a podrobne popísané v revíznej správe Komisie. Z tohto dôvodu je vhodné zaradiť etofumezát do prílohy I k danej smernici s cieľom zabezpečiť, aby boli vo všetkých členských štátoch povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich etofumezát vydávané v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(6) Na správne uplatnenie viacerých častí jednotných zásad ustanovených v smernici 91/414/EHS členskými štátmi sa vyžaduje revízna správa Komisie. Z tohto dôvodu je vhodné zabezpečiť, aby záverečná revízna správa, okrem dôverných informácií, bola dostupná alebo aby ju členské štáty sprístupnili na nahliadnutie každej zainteresovanej strane. Ak bude potrebné revíznu správu aktualizovať s cieľom zohľadniť vedecký a technický rozvoj, musia sa zmeniť a doplniť aj podmienky zaradenia príslušnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS v súlade s touto smernicou.

(7) Skôr ako sa niektorá účinná látka zaradí do prílohy I, mal by uplynúť primeraný čas, ktorý umožní členským štátom a zainteresovaným stranám vykonať nevyhnutné prípravné kroky.

(8) Po zaradení látky do prílohy by sa mal členským štátom poskytnúť primeraný čas na vykonanie ustanovení smernice 91/414/EHS so zreteľom na prípravky pre ochranu rastlín obsahujúce etofumezát, a najmä preskúmanie existujúcich povolení v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS a týkajú sa etofumezátu. Malo by sa poskytnúť dlhšie časové obdobie, v rámci ktorého sa predloží kompletný spis pre každý takýto prípravok na ochranu rastlín spĺňajúci požiadavky príloh II a III k smernici 91/414/EHS a takýto prípravok sa prehodnotí v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(9) Z toho dôvodu je vhodné v súlade s tým zmeniť a doplniť smernicu 91/414/EHS.

(10) Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

V členských štátoch musia byť revízne správy o látke etofumezát, s výnimkou dôverných informácií, v zmysle článku 14 smernice 91/414/EHS dostupné na nahliadnutie každej zainteresovanej strane alebo jej ich sprístupnia na základe osobitnej žiadosti.

Článok 3

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. augusta 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. septembra 2003.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

1. Členské štáty preskúmajú povolenie na každý prípravok na ochranu rastlín obsahujúci etofumezát s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok týkajúcich sa látky etofumezát uvedených v prílohe I k smernici 91/414/EHS. Tam, kde to bude potrebné, zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie v súlade so smernicou 91/414/EHS do 1. septembra 2003.

2. Pre každý schválený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci látku etofumezát buď ako jedinú účinnú látku, alebo ako jednu z niekoľkých účinných látok, z ktorých všetky boli uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS do 1. marca 2003, členské štáty prehodnotia daný prípravok v súlade s jednotnými zásadami uvedenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe spisu, ktorý spĺňa požiadavky prílohy III k tejto smernici. Na základe vyhodnotenia rozhodnú, či daný prípravok spĺňa podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS. Tam, kde to bude potrebné, najneskôr však do 28. februára 2007, zmenia a doplnia alebo zrušia povolenie pre každý takýto prípravok na ochranu rastlín.

Článok 5

Toto smernica nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. mája 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 49, 4.3.1995, s. 50.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V prílohe I sa pridáva na koniec tabuľky tento riadok:

"Č. | Bežný názov, identifikačné čísla | Názov podľa IUPAC | Čistota | Nadobudnutie účinnosti | Koniec zaradenia | Osobitné ustanovenia |

29 | Etofumezát CAS č. 26225-79-6 CICAP č. 223 | (±)-2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-ylmetánsulfonát | 960 g/kg | 1. marca 2003 | 28. februára 2013 | Povoliť sa môžu použitia látky iba ako herbicídu. Pri zavedení jednotných zásad Prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy o látke etofumezát, najmä jej dodatky I a II, dokončené v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2002. Členské štáty musia v celkovom hodnotení venovať osobitnú pozornosť ochrane spodných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s nechránenou pôdou a/alebo nechránenými klimatickými podmienkami a tam, kde to prichádza do úvahy, musia uplatňovať opatrenia na zmiernenie rizík. |

--------------------------------------------------