32002L0018Úradný vestník L 055 , 26/02/2002 S. 0029 - 0032


Smernica Komisie 2002/18/ES

z 22. februára 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby sa do nej zaradil izoproturon ako účinná látka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/103/ES [2], a najmä na jej článok 6 (1),

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 stanovujúce podrobné pravidlá realizácie prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS o umiestňovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], stanovuje, že sa má zhodnotiť prijatie zoznamu účinných látok prípravkov na ochranu rastlín s cieľom ich prípadného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam je obsiahnutý v nariadení Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktoré stanovuje účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určuje spravodajský členský štát na implementáciu nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2230/95 [6], a zaraďuje izoproturon.

(2) Účinky izoproturonu na zdravie človeka a životné prostredie sa vyhodnotili v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EHS) č. 3600/92 pre viaceré spôsoby použitia, ktoré navrhli oznamovatelia. Nemecko bolo na základe nariadenia (ES) č. 933/94 určené za spravodajský členský štát. Spravodajský členský štát predložil 30. júla 1999 Komisii príslušné hodnotiace správy a odporúčania v súlade s článkom 7 (1) c) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Hodnotiacu správu posúdili členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto posúdenie sa ukončilo 7. decembra 2001 vo forme správy Komisie o posúdení izoproturonu;

(4) Posúdenie nezistilo žiadne nevyriešené otázky ani obavy, ktoré by si vyžadovali konzultáciu s Vedeckým výborom pre rastliny.

(5) Z rôznych vykonaných skúšok vyplynulo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 (1) a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o tie spôsoby použitia, ktoré boli preverené a podrobne opísané v správe Komisie o posúdení. Preto je vhodné zaradiť túto účinnú látku do prílohy I k tejto smernici a tak zabezpečiť, aby sa povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné účinné látky, mohli vydávať vo všetkých členských štátoch v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(6) Po zaradení izoproturonu do prílohy I k smernici 91/414/EHS by sa mala určiť lehota, do akej musia členské štáty vydať, zmeniť, prípadne odobrať povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku. Predovšetkým by sa nemalo povoliť používanie prípravkov na ochranu rastlín dovtedy, kým sa na základe dokumentácie, ktorá spĺňa stanovené požiadavky na údaje, nezohľadnia podmienky spojené so zaradením tejto účinnej látky do prílohy I a jednotné zásady stanovené v smernici.

(7) Správa Komisie o posúdení je potrebná preto, aby členské štáty správne zaviedli niektoré sekcie jednotných zásad stanovených v smernici 91/414/EHS. Z tohto dôvodu je vhodné, aby členské štáty dostali záverečnú správu o posúdení, okrem dôverných informácií, alebo aby sa im umožnilo získať ju, aby ju mohli konzultovať s ľubovoľnou zainteresovanou stranou. Ak sa správa o posúdení musí aktualizovať, aby sa v nej zohľadnil technický a vedecký pokrok, mali by sa pozmeniť aj podmienky zaradenia príslušnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS v súlade s touto smernicou.

(8) Pred zaradením je potrebné stanoviť primeranú lehotu, ktorá umožní členským štátom a zainteresovaným stranám, aby sa pripravili na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú zo zaradenia. Okrem toho je po zaradení potrebné stanoviť členským štátom primeranú lehotu na uplatnenie ustanovení smernice 91/414/EHS na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú izoproturon. Do tejto lehoty musia členské štáty najmä preveriť existujúce povolenia a v prípade potreby vydať nové povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Na predloženie a zhodnotenie úplnej dokumentácie pre každý prípravok na ochranu rastlín v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS by mala byť stanovená dlhšia lehota. Pri prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré obsahujú niekoľko účinných látok, možno vykonať úplné vyhodnotenie na základe jednotných princípov iba vtedy, keď boli všetky účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(9) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty budú mať k dispozícii na poskytnutie správu o posúdení izoproturonu, okrem dôverných informácií, v zmysle článku 14 smernice 91/414/EHS, na konzultáciu so všetkými zainteresovanými stranami alebo im ju dajú k dispozícii na základe osobitnej žiadosti.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2003. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

V tejto lehote musia členské štáty v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS podľa potreby predovšetkým zmeniť, doplniť alebo odobrať existujúce povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú izoproturon ako účinnú látku.

Keď členské štáty prijmú toto opatrenie, uvedú v ňom odkaz na túto smernicu alebo ho takýto odkaz bude sprevádzať pri jeho úradnom uverejnení. Spôsob uvádzania takýchto odkazov si ustanovia členské štáty.

2. Pokiaľ ide o hodnotenie a rozhodovanie podľa jednotných zásad stanovených v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k smernici 91/414/EHS, konečným termínom na zmenu a doplnenie alebo odobratie povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú izoproturon ako jedinú účinnú látku, bude 1. január 2007.

3. Pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú izoproturon spolu s inou účinnou látkou zaradenou v prílohe I k smernici 91/414/EHS, sa lehota na zmenu a doplnenie alebo odobratie povolenia skončí štyri roky po nadobudnutí účinnosti tej smernice, ktorou sa zmení a doplní príloha I k smernici 91/414/EHS, a zaradí sa do nej posledná z týchto látok.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. februára 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 313, 30.11.2001, s. 37.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňajú tieto položky:

"č. | bežný názov, identifikačné čísla | názov IUPAC | čistota | nadobudnutie účinnosti | zaradenie platné do | osobitné ustanovenia |

28 | izoproturon CAS č. 34123-59-6 CIPAC č. 336 | 3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylurea | 970 g/kg | 1. januára 2003 | 31. decembra 2012 | Povoliť sa môže iba spôsob použitia ako herbicíd. Pri implementácii jednotných zásad prílohy VI sa musia vziať do úvahy závery správy o posúdení izoproturonu, a najmä jej dodatky I a II, ako ich 7. decembra 2001 s konečnou platnosťou sformuloval Stály výbor pre zdravie rastlín. V tomto celkovom hodnotení členské štáty: musia venovať zvláštnu pozornosť ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v oblastiach s exponovanou pôdou a/alebo klimatickými podmienkami alebo ak sú používané dávky vyššie, ako je opísané v správe, a kde je to potrebné, musia použiť opatrenia na zmiernenie rizika,musia venovať zvláštnu pozornosť ochrane vodných organizmov a musia zabezpečiť, aby tam, kde je to potrebné, podmienky na vydanie povolenia zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika. |

--------------------------------------------------