32001R1453Úradný vestník L 198 , 21/07/2001 S. 0026 - 0044


Nariadenie Rady (ES) č. 1453/2001

z 28. júna 2001,

ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre Azorské ostrovy a ostrov Madeira a zrušuje nariadenie (EHS) č.1600/92 (Poseima)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na články 36, 37 a článok 299(2) tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) V súlade s politikou pomoci najodľahlejším regiónom spoločenstva prijala Rada rozhodnutím 91/315/EHS [2] program možností určených osobitne pre vzdialenú a ostrovnú povahu ostrova Madeira a Azorských ostrovov (Poseima). Cieľom tohto programu je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj týchto regiónov a umožniť im profitovať z výhod jednotného trhu, nakoľko tieto regióny sú napriek objektívnym faktorom, ktoré ich geograficky a hospodársky izolujú, jeho nedeliteľnou súčasťou. Program volá po uplatňovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky v týchto regiónoch a ustanovuje prijatie osobitných opatrení. Ustanovuje najmä opatrenia na zlepšenie podmienok, za ktorých sa na týchto ostrovoch vyrábajú poľnohospodárske výrobky a obchoduje sa s nimi, ako aj na zmiernenie dôsledkov ich výnimočnej zemepisnej polohy a obmedzení z nej vyplývajúcich tak, ako sú uznané v článku 299(2) zmluvy.

(2) Zemepisná poloha ostrova Madeira a Azorských ostrovov spôsobuje pri zásobovaní nevyhnutnými výrobkami určenými na ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy dodatočné prepravné náklady. Objektívne faktory vyplývajúce z ostrovnej povahy týchto ostrovov naviac predstavujú ďalšie obmedzenia prevádzkovateľov a výrobcov, ktoré závažným spôsobom znevýhodňujú ich činnosti. Takéto znevýhodnenie možno zmierniť znížením cien nevyhnutných výrobkov. Je teda žiadúce zaviesť osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí zásobovanie týchto ostrovov a vyvážia sa dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a vzdialenosťou týchto ostrovov.

(3) Za týmto účelom by napriek článku 23 zmluvy mali byť dovozy príslušných výrobkov z tretích krajín oslobodené od uplatniteľných dovozných ciel. Aby sa prihliadalo na pôvod týchto výrobkov a ich colné odbavovanie podľa príslušných ustanovení spoločenstva, mali by sa výrobky, vchádzajúce na colné územie spoločenstva v rámci dojednaní o aktívnom zušľachťovacom styku alebo uskladnení v colných skladoch považovať pre potreby poskytovania výhod vyplývajúcich z osobitných dojednaní týkajúcich sa zásobovania za priame dovozy.

(4) Aby sa dosiahol cieľ zníženia cien v týchto regiónoch a zmiernenia dodatočných nákladov spôsobených ostrovnou povahou a vzdialenosťou týchto najodľahlejších regiónov za súčasného udržania konkurencieschopnosti výrobkov spoločenstva, mala by byť za dodávky výrobkov spoločenstva na tieto ostrovy poskytovaná pomoc. V rámci takejto pomoci by sa malo prihliadať na dodatočné náklady spojené s prepravou na ostrov Madeira a Azorské ostrovy, ceny uplatňované pri vývozoch do tretích krajín a, v prípade poľnohospodárskych vstupov a výrobkov určených na spracovanie, dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a vzdialenosťou najodľahlejších regiónovDOM.

(5) Nakoľko sa osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania vzťahujú na množstvá, ktoré sú obmedzené požiadavkami na zásobovanie týchto regiónov, tieto dojednania nepoškodzujú riadny chod vnútorného trhu. Hospodárske výhody vyplývajúce zo osobitných dojednaní týkajúcich sa zásobovania by naviac nemali byť podnetom k výchylkám v obchode s príslušnými výrobkami. Spätné odosielanie alebo spätný vývoz týchto výrobkov z Azorských ostrovov alebo ostrova Madeira by teda mal byť zakázaný. Na obchodné toky medzi jednotlivými regiónmi ostrova Madeira a Azorských ostrovov sa však tento zákaz nevzťahuje. V prípade spracovávania výrobkov sa za splnenia istých podmienok tento zákaz nevzťahuje ani na vývozy do tretích krajín s cieľom podpory regionálneho obchodu alebo na tradičné zásielky do zvyšných častí spoločenstva.

(6) Hospodárske výhody vyplývajúce zo osobitných dojednaní týkajúcich sa zásobovania by mali znížiť výrobné náklady a ceny v rámci celého výrobného a distribučného reťazca až ku koncovým používateľom, čím by sa v konečnom dôsledku mali znížiť spotrebiteľské ceny. Mali by sa teda poskytovať iba za podmienky, že sa tak skutočne stane, čo musí byť monitorované.

(7) Program poskytovania pomoci na plochu pre ovocie a jedlú zeleninu, korene a hľuzy, kvety a živé rastliny sa preukázal ako nevhodný, najmä kvôli pomalosti a zložitosti postupov a spôsobu, akým bola navrhovaná pomoc štruktúrovaná. Mali by sa využiť skúsenosti získané z povzbudzujúcich výsledkov reformy pre regióny skupiny Poseidom v tomto sektore a pomoc pre obchod a spracovateľský priemysel by sa mala plánovať s cieľom zabezpečiť zásobovanie ostrova Madeira a Azorských ostrovov. Táto pomoc by mala pomôcť miestnym poľnohospodárskym plodinám konkurovať výrobkom iného pôvodu na intenzívne sa rozrastajúcich trhoch, kvalitnejšie uspokojovať požiadavky spotrebiteľov a nových distribučných kanálov a zlepšovať produktivitu fariem, ako i kvalitu výrobkov. Obchod s týmito výrobkami, či už čerstvými alebo spracovanými, by mal pokračovať a mal by byť podporovaný na trhu spoločenstva. Hospodárska štúdia oboch regiónov pomôže zdokonaliť štruktúru tohto sektora v týchto regiónoch.

(8) Z hospodárskych dôvodov i dôvodov ochrany životného prostredia je nevyhnutné, aby sa na ostrove Madeira zachovala vínna réva, najrozšírenejšia plodina. Za účelom pomoci podpore domácej výroby sa poskytuje paušálna pomoc na plochu za pestovanie vínnej révy určenej na výrobu akostných vín vyrábaných v špecifikovaných regiónoch. Táto pomoc sa uplatňuje aj na Azorských ostrovoch.

(9) V týchto dvoch regiónoch sa z podobných dôvodov neuplatňujú mechanizmy na reguláciu trhu a prémia za trvalé ukončenie výroby vína.

(10) Poľnohospodársky výrobcovia na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira by mali byť podporovaní, aby dodávali kvalitné výrobky, pre predaj ktorých by sa mala poskytovať pomoc. Tomuto cieľu môže napomôcť používanie grafického symbolu spoločenstva.

(11) Za účelom naplnenia potrieb spotreby ostrova Madeira by sa mali podporovať tradičné činnosti chovu dobytka. Za týmto účelom sú potrebné derogácie niektorých ustanovení organizácie spoločného trhu obmedzujúcich výrobu, aby sa bral zreteľ na rozvoj a konkrétne podmienky miestnej výroby, ktoré sa do značnej miery odlišujú od podmienok vo zvyšnej časti spoločenstva. O dosiahnutie tohto cieľa sa možno snažiť i nepriamo, financovaním programov zvýšenia kvality genetického materiálu, pozostávajúcich z nákupu čistokrvných chovných zvierat, nákupom komerčných plemien, ktoré viac vyhovujú miestnym podmienkam, prídavkami k prémii za dojčiace kravy a prémii za porážku a, v závislosti na rozvoji miestneho chovu dobytka, prijatím dočasných ustanovení týkajúcich sa zásobovania ostrova zvieratami samčieho pohlavia na výkrm, pričom sa počet týchto zvierat dodaných každý rok obmedzí tak, aby neohrozil vyššie uvedený cieľ. Odhad požiadaviek miestnej spotreby je vypracovaný v pravidelnej bilancii. Aby sa zabezpečila účinná mobilizácia podpory spoločenstva, mal by komplexný program podpory miestnych činností v sektoroch dobytka a mliečnych výrobkov umožniť príslušným sektorom definovať a zavádzať stratégie hospodárskeho rozvoja a územnej organizácie výroby ušité na mieru miestnemu kontextu a zvyšovať profesionalitu výrobcov.

(12) Na ostrove Madeira sa pomoc pre ľudskú spotrebu výrobkov z čerstvého kravského mlieka vypláca mliekárňam. Touto pomocou sa nepodarilo udržať rovnováhu medzi domácimi zásobami a zásobami zvonka, najmä kvôli závažným štrukturálnym ťažkostiam ovplyvňujúcim tento sektor a nedostatočnej schopnosti sektoru prispôsobiť sa novým hospodárskym prostrediam. V dôsledku toho sa plánuje sústredenie tejto pomoci, v kontexte bilancie zásobovania, na zber domácej výroby spojený s povolením vyrábať ultra vysoko zohriate mlieko z prášku pôvodom zo spoločenstva, aby sa dôkladnejšie pokrývala miestna spotreba.

(13) Potreba udržiavať miestnu výrobu prostredníctvom rôznych podnetov opodstatňuje neuplatňovanie nariadenia (EHS) č. 3950/92 [3]. Táto výnimka by sa mala ustanoviť do výšky maximálne 4000 ton, čo zodpovedá súčasnému objemu výroby 2000 ton a opodstatnenej možnosti dosiahnuť zvýšenie objemu výroby, ktoré sa v súčasnosti odhaduje na maximálne 2000 ton.

(14) Výroba zemiakov má na ostrove Madeira veľkú dôležitosť, z hospodárskych a sociálnych príčin, ako aj kvôli ochrane životného prostredia. Malá veľkosť fariem a náklady na vstupy spôsobujú veľmi vysoké výrobné náklady. Aby sa domáca výroba podporila tak, aby uspokojovala spotrebné trendy tohto ostrova, poskytuje sa za pestovanie zemiakov určených na ľudskú spotrebu osobitná pomoc.

(15) Pre sektor rumu z cukrovej trstiny na ostrove Madeira sa s cieľom podpory miestnej výroby cukrovej trstiny potrebnej pre výrobu výrobkov spracovávaných z nej poskytuje pomoc obmedzená požiadavkami vyplývajúcimi z metód tradične používaných v tomto regióne.

(16) Na ostrovoch by sa malo prispieť k pokračovaniu prípravy likérových vín tradičnými metódami tým, že sa zjednoduší nákup koncentrovaných muštov a vínneho alkoholu vyrobeného vo zvyšnej časti spoločenstva a bude sa poskytovať pomoc pre dozrievanie týchto vín. Snahám o udržanie kvality a pravosti týchto výrobkov by sa malo pomáhať poskytovaním pomoci za ich predaj.

(17) Na ostrove Madeira by sa mala poskytovať pomoc za výrobu vŕbového prútia, ktoré je dôležité ako doplnok poľnohospodárstva a zabezpečuje živobytie rodinným remeselným podnikom v najznevýhodnenejších častiach ostrovov.

(18) Technické a sociálno-hospodárske ťažkosti zabránili včasnej úplnej zmene pozemkov osadených hybridnými odrodami vínnej révy, zakázanými spoločnou organizáciou trhu s vínom. Víno vyrábané takýmito vinohradmi je určené výhradne na tradičnú miestnu spotrebu dodatočný čas umožní zmenu týchto vinohradov, pričom sa zachová regionálna hospodárska štruktúra, ktorá sa vo veľkom rozsahu opiera o pestovanie vínnej révy. Portugalsko by malo každoročne oznamovať Komisii pokrok dosiahnutý v rámci zmeny príslušných pozemkov.

(19) Výroba mlieka a chov dobytka je oporou pôdohospodárstva Azorských ostrovov a podpora tohto sektoru by mala brať zreteľ na tieto činnosti z hľadiska sociálneho i hospodárskeho, obzvlášť v prípade malých poľnohospodárov. Aby sa zabezpečilo prežitie tradičných činností v tomto sektore, malo by sa v rámci dostupných miestnych kvót pokračovať v poskytovaní prídavkov k prémii za dojčiace kravy a pomoci pre dojnice. Mal by sa zaviesť prídavok k prémii za porážku a poskytovať pomoc za predaj nadbytkového dobytku samčieho pohlavia, pre ktorý nemožno na ostrovoch nájsť bežné odbytisko a ktorý musí byť vzhľadom na konkrétnu zemepisnú situáciu daného regiónu dodávaný do zvyšnej časti spoločenstva za značných dodatočných nákladov. Aby sa zabezpečila účinná mobilizácia podpory spoločenstva, malo by byť príslušným sektorom umožnené definovať a zavádzať stratégie hospodárskeho rozvoja a územnej organizácie výroby ušité na mieru miestnemu kontextu a zvyšovať profesionalitu výrobcov v rámci komplexného programu na podporu miestnych činností v sektore dobytka a mliečnych výrobkov.

(20) Poľnohospodárske činnosti na Azorských ostrovoch vo vysokej miere závisia od výroby mlieka. Táto závislosť, v kombinácii s ostatnými nevýhodami súvisiacimi s odľahlosťou ostrovov a neexistenciou realizovateľnej alternatívnej výroby, poškodzuje ich hospodársky rozvoj. Malo by sa prihliadať na potreby miestnej spotreby na týchto ostrovoch pokryté miestnou výrobou a, aby sa bral zreteľ na úroveň rozvoja a podmienky miestnej výroby, mali by sa na obdobie štyroch hospodárskych rokov, počínajúc hospodárskym rokom 1999/2000, derogovať niektoré ustanovenia spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, obmedzujúce výstupy výroby. Hoci sa týmto opatrením deroguje druhý pododsek článku 34(2) zmluvy, dosah opatrenia je obmedzený na výrobcov mlieka na Azorských ostrovoch a v porovnaní s celkovou kvótou Portugalska je jeho hospodársky dopad okrajový. Opatrenie by malo tomuto sektoru na Azorských ostrovoch umožniť pokračovať v reštrukturalizácii počas doby jeho uplatňovania bez toho, aby narúšalo trh s mliekom a citeľne ovplyvňovalo zdravé fungovanie systému poplatkov na úrovni Portugalska alebo spoločenstva.

(21) Čo sa pestovania plodín na Azorských ostrovoch týka, spôsobuje malý výmer obrábateľných plôch, malá veľkosť a rozdrobenosť fariem a rozsiahla povaha výroby vysoké výrobné náklady. Je nesmierne dôležité, aby sa pokračovalo s pestovaním týchto plodín (repa, čakanka, zemiaky, tabak, ananás, víno, čaj) ako alternatívy vyvažujúcej prevahu chovania dobytku a, aby to bolo možné zabezpečiť, malo by poskytovanie pomoci miestnemu spracovateľskému priemyslu pokračovať.

(22) Na Azorských ostrovoch by sa naviac by sa malo pokračovať i vo výrobe likérových vín tradičnými metódami, čo by sa malo podporovať poskytovaním pomoci pre dozrievanie vína druhu "verdelho".

(23) Zdravie poľnohospodárskych plodín na ostrove Madeira je ovplyvnené osobitnými problémami súvisiacimi s podnebím a neprimeranosťou doteraz uplatňovaných kontrolných opatrení. Mali by sa implementovať programy na boj proti škodlivým organizmom, vrátane boja organickými metódami. Mal by sa špecifikovať finančný príspevok spoločenstva na takéto programy.

(24) Nariadenie (ES) č. 1257/1999 [4] stanovuje opatrenia na rozvoj vidieka, ktorým môže byť poskytnutá podpora spoločenstva a stanovuje podmienky na získanie takejto podpory.

(25) Toto nariadenie sa snaží o odstránenie nevýhod spôsobených vzdialenosťou a ostrovnou povahou týchto regiónov.

(26) Štruktúry niektorých poľnohospodárskych holdingov alebo spracovateľských a obchodných podnikov nachádzajúcich sa v týchto regiónoch vykazujú závažné nedostatky a sú poznačené množstvom osobitných ťažkostí. Pre isté druhy investícií by teda mali byť ustanovené derogácie ustanovení obmedzujúcich alebo zabraňujúcich poskytnutiu štrukturálnej pomoci ustanovenej v nariadení (ES) č. 1257/1999.

(27) Článok 29(3) nariadenia (ES) č. 1257/1999 obmedzuje poskytovanie lesníckych podpôr pre lesy a zalesnené oblasti patriace súkromným vlastníkom a obciam a ich združeniam. Časti lesov a zalesnených oblastí týchto regiónov patria verejným orgánom iným než obce. Za týchto okolností by sa mala zvýšiť flexibilnosť podmienok stanovených v danom článku.

(28) Finančný príspevok spoločenstva môže pre tri sprievodné opatrenia uvedené v článku 35(1) nariadenia (ES) č. 1257/1999 dosahovať v najodľahlejších regiónoch maximálne 85 % celkových nákladov prichádzajúcich v úvahu. Na druhej strane je v súlade s treťou zarážkou druhého pododseku článku 47(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 finančný príspevok spoločenstva na agroenvironmentálne opatrenia, ktoré predstavujú štvrté sprievodné opatrenie, obmedzený pre všetky oblasti spadajúce pod cieľ č.1 na 75 %. Vzhľadom na dôležitosť pripisovanú poľnohospodárskemu prostrediu v kontexte rozvoja vidieka by sadzba finančných príspevkov spoločenstva mala byť harmonizovaná pre všetky sprievodné opatrenia v najodľahlejších regiónoch.

(29) Článok 24(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 a príloha k nemu určujú maximálne ročné čiastky agro-environmentálnej pomoci spoločenstva. So zreteľom na osobitnú environmentálnu situáciu niektorých veľmi citlivých oblastí pasienkov na Azorských ostrovoch a zachovanie krajiny a tradičných čŕt poľnohospodárskej pôdy, najmä oblastí terasovitého pestovania plodín na ostrove Madeira, by sa mala ustanoviť možnosť zvýšiť v prípade niektorých osobitných opatrení tieto čiastky na maximálne dvojnásobok.

(30) V súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1260/1999 [5] sa musia všetky plány, rámec podpory spoločenstva, operačný program, ako aj jednotný dokument plánovania programov vzťahovať na sedemročné obdobie, pričom toto obdobie programu sa musí začať 1. januára 2000. Za účelom súdržnosti a vyhnutiu sa diskriminácie medzi jednotlivými beneficientmi programu by sa derogácie ustanovené v tomto nariadení mali vzťahovať na celú dobu trvania programu.

(31) Za účelom zmiernenia osobitných obmedzení hospodárenia na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira spôsobených vzdialenosťou, ostrovnou povahou a odľahlosťou, malým územím, hornatým terénom, podnebím a hospodárskou závislosťou týchto regiónov na malom počte výrobkov je možné derogovať konzistentnú politiku Komisie spočívajúcu v nepovoľovaní štátnej operačnej pomoci pre výrobu, spracovanie a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe I zmluvy.

(32) Opatrenia potrebné na výkon tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prepožičaných Komisii [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje osobitné opatrenia na odstránenie ťažkostí spôsobených vzdialenosťou, odľahlosťou a ostrovnou povahou Azorských ostrovov a ostrova Madeira v súvislosti s niektorými poľnohospodárskymi výrobkami.

HLAVA I

OSOBITNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA ZÁSOBOVANIA

Článok 2

Pre poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu, ktoré sú na Azorských ostrovoch a na ostrove Madeira nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy, sa týmto zavádzajú osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania.

Vypracuje sa prognóza potrieb zásobovania uvádzajúca množstvo poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohách I a II, ktoré je potrebné na splnenie požiadaviek na zásobovanie v jednotlivých rokoch. Pre požiadavky priemyselných odvetví, ktoré spracúvajú a balia výrobky určené na miestny trh, na vývoz do tretích krajín za určitých podmienok, alebo pre tradičné zásielky do zvyšnej časti spoločenstva sa môže vypracovať samostatná prognóza potrieb zásobovania.

Článok 3

1. Na priame dovozy výrobkov spadajúcich pod osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania na Azorské ostrovy a ostrov Madeira z tretích krajín sa do výšky množstiev uvedených v bilancii zásobovania nevzťahujú clá.

Výrobky vchádzajúce na colné územie spoločenstva v rámci dojednaní o aktívnom zušľachťovacom styku alebo uskladnení v colných skladoch sa pre potreby tejto hlavy považujú za priame dovozy.

2. Aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v súlade s článkom 2 čo sa množstva, ceny a kvality týka a pritom sa bral ohľad na udržanie podielu spoločenstva na zásobách, poskytne sa zásobovaniu Azorských ostrovov a ostrova Madeira výrobkami spoločenstva uskladnenými vo verejných intervenčných skladoch alebo dostupnými na trhu spoločenstva finančná pomoc.

Táto pomoc sa stanoví tak, aby prihliadala na dodatočné náklady na prepravu na Azorské ostrovy a ostrov Madeira a ceny uplatňované pri vývozoch do tretích krajín a, v prípade poľnohospodárskych vstupov a výrobkov určených na spracovanie, dodatočné náklady spôsobené ostrovnou povahou a odľahlosťou týchto ostrovov.

3. Pri vykonávaní osobitných dojednaní týkajúcich sa zásobovania sa prihliada najmä na:

- osobitné požiadavky Azorských ostrovov a ostrova Madeira a, v prípade výrobkov určených na spracovanie a poľnohospodárskych vstupov, na osobitné požiadavky na kvalitu,

- obchodné toky so zvyšnou časťou spoločenstva,

- hospodársky aspekt navrhovanej pomoci.

4. Nárok na oslobodenie od dovozných ciel alebo pomoc podlieha podmienke, že hospodársku výhodu odvodená od takéhoto oslobodenia alebo pomoci v prípade dodávok zo zvyšnej časti spoločenstva v konečnom dôsledku pocítiť koncoví spotrebitelia.

5. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania sa nesmú spätne vyvážať do tretích krajín alebo spätne zasielať do zvyšnej časti spoločenstva. Tento zákaz sa nevzťahuje na obchodné toky medzi Azorskými ostrovmi a ostrovom Madeira.

Ak sa príslušné výrobky na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira spracúvajú, vyššie uvedený zákaz sa v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 35(2) nevzťahuje na vývozy do spracovaných výrobkov z Azorských ostrovoch a ostrova Madeira do tretích krajín.

Ak sa príslušné výrobky na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira spracúvajú, vyššie uvedený zákaz sa nevzťahuje na tradičné zásielky spracovaných výrobkov do zvyšnej časti spoločenstva.

Náhrada za vývoz sa neposkytuje.

6. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tejto hlavy sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Patrí medzi ne najmä:

- stanovenie finančnej pomoci pre zásobovanie zo zvyšnej časti spoločenstva,

- ustanovenia zaručujúce, že poskytnuté výhody v konečnom dôsledku skutočne pocítia koncoví spotrebitelia,

- zavedenie systému dovozných alebo dodávateľských licencií, podľa potreby.

Komisia v súlade s článkom 35(2) vypracuje bilancie zásobovania. V prípade zmeny požiadaviek Azorských ostrovoch a ostrova Madeira môže v súlade s tým istým postupom bilancie a zoznam výrobkov uvedený v prílohách I a II pozmeniť.

Pri určovaní požiadaviek Azorských ostrovov na surový cukor sa prihliada na rozvoj miestnej výroby cukrovej repy. Množstvá spadajúce pod dojednania týkajúce sa zásobovania sa určia tak, aby sa zabezpečilo, aby celkový objem cukru každoročne rafinovaného na Azorských ostrovoch neprekračoval 10000 ton.

Na Azorské ostrovy sa nevzťahuje článok 9 nariadenia (EHS) č. 2038/1999 [7].

HLAVA II

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNYCH VÝROBKOV

KAPITOLA I

OPATRENIA SPOLOČNÉ PRE OBA REGIÓNY

ODDIEL 1

Dobytok

Článok 4

1. V sektore dobytka sa poskytuje finančná pomoc za dodávky čistokrvných zvierat, komerčných plemien a živočíšnych výrobkov z dobytka pôvodom zo spoločenstva na Azorské ostrovy a ostrov Madeira, s výnimkou dodávok čistokrvného hovädzieho dobytku na Azorské ostrovy.

2. Podmienky poskytovania pomoci sa stanovia tak, sa prihliadalo najmä na požiadavky Azorských ostrovoch a ostrova Madeira na zásobovanie s cieľom zahájenia chovu a skvalitňovania genetického materiálu dobytka a na potrebu plemien najviac vyhovujúcich miestnym podmienkam. Pomoc sa vypláca za dodanie tovaru, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v pravidlách spoločenstva.

3. Pri stanovovaní pomoci sa prihliada na:

- podmienky a najmä náklady na dodanie tovaru na Azorské ostrovy a ostrov Madeira, vyplývajúce z ich zemepisnej polohy,

- ceny výrobkov na trhu spoločenstva a svetovom trhu,

- skutočnosť, či sú na dovozy z tretích krajín uvalené clá,

- hospodárske hľadisko navrhovanej pomoci.

4. Na tovar spĺňajúci podmienky pre udelenie pomoci podľa odseku 1 tohto článku sa vzťahuje článok 3(4) a (5).

5. Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto pomoc, výška pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku a podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 2

Ovocie, zelenina, rastliny a kvetiny

Článok 5

1. Poskytuje sa pomoc za ovocie, zeleninu, kvetiny a živé rastliny uvedené v kapitolách 6, 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, čaj spadajúci pod číselný znak KN 0902, med spadajúci pod číselný znak KN 040900, plody rodu Capsicum a rodu Pimenta spadajúce pod číselný znak KN 0904 zozbierané alebo vyrobené na Azorských ostrovoch alebo na ostrove Madeira a určené na zásobovanie trhov príslušných regiónov výroby. Táto pomoc sa neposkytuje pre banány pestované na ostrove Madeira.

Pomoc sa poskytuje za výrobky, ktoré spĺňajú spoločné normy stanovené legislatívou spoločenstva alebo, ak takéto normy neexistujú, podmienky uvedené v zmluvách o dodávkach.

Podmienkou poskytnutia pomoci je uzavretie zmlúv o dodávkach medzi jednotlivými výrobcami, skupinami výrobcov alebo organizáciami výrobcov tak, ako sú uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 [8] a distribútormi, reštauráciami a podobnými zariadeniami alebo miestnymi orgánmi s platnosťou na jeden alebo viacero rokov.

Pomoc sa vypláca vyššie uvedeným jednotlivým výrobcom, skupinám výrobcov alebo organizáciám výrobcov do výšky ročných množstiev stanovených pre každú kategóriu výrobkov.

Výška pomoci sa pre každú kategóriu výrobkov, ktorá sa určí, stanoví paušálne na základe priemernej hodnoty príslušných výrobkov. Pri výške pomoci sa rozlišuje, či jej príjemcom je niektorá z organizácií výrobcov uvedených v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 alebo nie.

2. Tento článok sa nevzťahuje na ananásy vypestované na Azorských ostrovoch.

3. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Ten istý postup sa použije na stanovovanie kategórií výrobkov a výšky jednotlivých pomocí uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 6

1. Za uzavretie ročných zmlúv týkajúcich sa predaja čerstvých a spracovaných výrobkov začlenených do výrobkov uvedených v článku 5(1). V prípade rastlín a kvetín nie je uzavretie ročných zmlúv podmienkou poskytnutia pomoci,

Táto pomoc sa osobitne pre každý z regiónov vypláca do objemu obchodu 3000 ton na jeden výrobok a rok.

Zmluvy sa uzatvárajú medzi jednotlivými výrobcami alebo organizáciami výrobcov tak, ako sú uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 zriadenými na daných ostrovoch a fyzickými osobami alebo právnickými osobami zriadenými vo zvyšnej časti spoločenstva.

2. Výška pomoci je 10 % hodnoty predanej výroby, vrátane prepravných nákladov a nákladov na miestnu prepravu.

3. Pomoc sa poskytuje predajcom, ktorí uzavreli zmluvu podľa odseku 1 s akýmkoľvek prevádzkovateľom zriadeným vo zvyšnej časti spoločenstva.

4. Ak opatrenia ustanovené v odseku 1 vykonáva spoločný podnik vytvorený, s cieľom predaja plodín z príslušných regiónov, výrobcami, skupinami výrobcov alebo združeniami výrobcov z týchto regiónov a fyzickými osobami alebo právnickými osobami zriadenými vo zvyšnej časti spoločenstva a ak sa takýto partneri dohodnú, že na obdobie minimálne troch rokov zlúčia vedomosti a know-how požadovaný na dosiahnutie cieľov spoločného podniku, výška pomoci uvedenej v odseku 2 sa zvýši na 13 % hodnoty spoločne predanej ročnej výroby.

5. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 7

1. Spoločenstvo prispeje čiastkou maximálne EUR 100000 na financovanie dvoch hospodárskych analýz a prognostických štúdií sektoru čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny samostatne v oboch regiónoch, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať tropickým plodinám.

Výsledkom štúdií bude posúdenie daného sektoru v každom z regiónov z hospodárskeho a technického hľadiska. Osobitná pozornosť sa bude venovať údajom o zásobách, nákladom na spracovanie a preskúmaniu podmienok a priestoru pre rozvoj predaja na regionálnej i medzinárodnej úrovni, berúc zreteľ na hospodársku súťaž na svetovom trhu.

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 3

Víno

Článok 8

Na Azorské ostrovy a ostrov Madeira sa nevzťahuje kapitola II hlavy II a kapitoly I a II hlavy III nariadenia (ES) č. 1493/1999 [9] a kapitola III nariadenia (ES) č. 1227/2000 [10].

Článok 9

1. Za nepretržité pestovanie vínnej révy určenej na výrobu akostných vín vyrábaných v špecifikovaných regiónoch v tradičných zónach výroby sa poskytuje paušálna pomoc na hektár.

Nárok na poskytnutie pomoci majú tieto pozemky:

a) pozemky osadené odrodami vínnej révy začlenenými medzi odrody klasifikované členskými štátmi ako odrody vhodné na výrobu každého z akostných vín vyrábaných v špecifikovaných regiónoch vyrábaných na území, na ktorom sa nachádza príslušný pozemok tak, ako je to uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a

b) pozemky, na ktorých je hektárový výnos nižší ako maximálna hodnota ktorú určí príslušný členský štát, vyjadrená ako množstvo hrozna, hroznových muštov alebo vína, podľa podmienok stanovených v prílohe VI(I) k nariadeniu (ES) č. 1493/1999.

2. Výška pomoci je EUR 650 na hektár a rok. Pomoc sa vypláca skupinám výrobcov alebo ich združeniam. Počas prechodného obdobia sa však táto pomoc poskytuje aj individuálnym výrobcom. Počas tohto obdobia sa všetka pomoc vypláca, v súlade s pravidlami, ktoré sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2), prostredníctvom Ústavu pre víno ostrova Madeira a Komisie pre pestovanie vína Azorských ostrovov.

3. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa podľa potreby príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 10

1. Napriek článku 19(1) nariadenia (ES) č.1493/1999 sa hrozno zo zakázaných hybridných odrôd vínnej révy (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont) zozbierané na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira môže použiť na výrobu vína, ktoré musí zostať v týchto regiónoch.

2. Portugalsko do 31. decembra 2006 postupne zlikviduje vinohrady osadené zakázanými hybridnými odrodami vínnej révy, podľa vhodnosti za využitia podpory stanovenej v kapitole III hlavy II nariadenia ES) č. 1493/1999.

3. Portugalsko každoročne oznámi Komisii informácie o pokroku dosiahnutom v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených zakázanými hybridnými odrodami vínnej révy

ODDIEL 4

Grafický symbol

Článok 11

1. Odborné organizácie navrhnú podmienky pre používanie grafického symbolu zavedeného s cieľom zabezpečiť väčšie povedomie o kvalitných poľnohospodárskych výrobkoch, prírodných alebo spracovaných, osobitných pre Azorské ostrovy a ostrov Madeira ako najodľahlejšie regióny a väčšiu spotrebu týchto výrobkov. Príslušné francúzske orgány postúpia takéto návrhy spolu so svojim stanoviskom na schválenie Komisii.

Používanie symbolu monitoruje oficiálny orgán alebo orgán stanovený príslušnými portugalskými orgánmi.

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa podľa potreby prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

KAPITOLA II

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNYCH VÝROBKOV NA OSTROVE MADEIRA

ODDIEL 1

Dobytok a mliečne výrobky

Článok 12

1. Pokiaľ nedosiahne počet miestneho mladého hovädzieho dobytku samčieho pohlavia úroveň postačujúcu na udržanie tradičnej výroby hovädzieho mäsa a do výšky obmedzenia z bilancie, uvedeného v článku 12:

a) sa na dovozy hovädzieho dobytku z tretích krajín s cieľom výkrmu na mieste a spotreby na ostrovoch patriacich k ostrovu Madeira nevzťahujú clá uvedené v článku 30 nariadenia (ES) č. 1254/1999 [11];

b) poskytuje sa pomoc za dodávky zvierat pôvodom zo spoločenstva tak, ako sú uvedené v bode a), do výšky 1000 kusov. Uprednostňujú sa chovatelia zvierat pre výkrm, z ktorých aspoň 50 % je miestneho pôvodu.

Na tovar spĺňajúci podmienky opatrení uvedených v prvom pododseku tohto článku sa vzťahuje článok 3(4) a (5).

2. Počty zvierat spĺňajúcich podmienky opatrení uvedených v prvom pododseku tohto článku sa určujú v pravidelnej prognóze potrieb zásobovania, pričom sa prihliada na rozvoj miestnej výroby. Tieto počty, výška pomoci uvedenej v odseku 1b) tohto článku, ako aj podrobné predpisy pre uplatňovanie tohto článku, najmä vrátane minimálneho trvania doby výkrmu, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 13

1. Pomoc ustanovená v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa poskytuje s cieľom podpory tradičných činností spojených s výrobou hovädzieho a teľacieho mäsa a opatrení na zlepšenie kvality výrobkov, do výšky požiadaviek spotreby ostrova Madeira tak, ako sa stanovia v kontexte pravidelnej bilancie zásobovania. V bilancii sa taktiež prihliada na chovné zvieratá dodávané podľa článku 4 a zvieratá spadajúce pod osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania stanovené v článku 12.

2. Výrobcom sa za každé porazené zviera, vykŕmené na ostrove Madeira, vyplatí prídavok k prémii za porážku stanovenej v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je EUR 25 za každý kus. Prídavok k prémii sa poskytuje každoročne do 2500 kusov.

3. Výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa sa vyplatí prídavok k prémii za udržiavanie chovu dojčiacich kráv stanovenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je EUR 50 za každú dojčiacu kravu držanú výrobcom v deň odovzdania žiadosti.

4. Ustanovenia týkajúce sa:

a) maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 týkajúcich sa zvláštnej prémie

b) maximálnych individuálnych hodnôt pre zvieratá držané na holdingu stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999 týkajúcich sa základnej prémie za dojčiace kravy

c) maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 týkajúcich sa základnej prémie za porážku

sa na ostrove Madeira v prípade zvláštnej prémie, prémie za dojčiace kravy, prémie za porážku a doplnkových prémií uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku neuplatňujú.

5. Základné a doplnkové prémie uvedené v odseku 3 sa každoročne poskytujú pre maximálne 2000 kusov hovädzieho dobytku samčieho pohlavia, 1000 dojčiacich kráv a 6000 porazených zvierat.

6. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Budú upravovať vypracovávanie bilancií uvedených v odseku 1 tohto článku, akékoľvek preskúmania vyplývajúce zo zmien požiadaviek a:

a) čo sa zvláštnej prémie za hovädzí dobytok samčieho pohlavia týka, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola na ostrove Madeira udelená zvláštna prémia v roku 2000 v rámci maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

- udeľovanie prémií v rámci limitu 90 zvierat na jednu vekovú skupinu, za kalendárny rok a holding

b) čo sa prémie za dojčiace kravy týka, tieto podrobné pravidlá:

- budú obsahovať ustanovenia zaručujúce v potrebnom rozsahu práva výrobcov, ktorým bola udelená prémia podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

- môžu ustanoviť zriadenie zvláštnej rezervy pre ostrov Madeira a zvláštne podmienky pre prideľovanie alebo prerozdeľovanie práv, prihliadajúc na ciele sledované v sektore chovu dobytka výška rezervy sa určí na základe maximálnej hodnoty stanovenej v odseku 5 a počte prémií udelených za rok 2000.

c) čo sa prémie za porážku týka, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola v regiónoch FOD udelená prémia za porážku v roku 2000 v rámci maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 38(1) nariadenia (ES) č. 2342/1999 [12].

Podrobné vykonávacie pravidlá môžu obsahovať dodatočné podmienky udelenia dodatkových prémií.

Komisia môže v súlade s tým istým postupom maximálne hodnoty stanovené v odseku 5 pozmeniť.

Článok 14

1. V období 2002 až 2006 sa poskytuje pomoc za vykonávanie komplexného programu na podporu výroby a obchodu s miestnymi výrobkami zo sektorov dobytka a mliečnych výrobkov na ostrove Madeira.

Súčasťou tohto programu môžu byť opatrenia na podporu zlepšovania kvality a hygieny, marketingu, štrukturalizácie sektorov, racionalizácie výroby a marketingových štruktúr, miestnej komunikácie súvisiacej s výrobkami vysokej kvality a zabezpečenie technickej pomoci. Súčasťou týchto programov nemôže byť udeľovanie pomoci inej ako prémie vyplácané podľa článkov 13 a 15.

Programy pripravia a vykonávajú príslušné orgány vymenované členským štátom, pričom budú úzko spolupracovať s najreprezentatívnejšími organizáciami výrobcov z príslušných sektoroch alebo ich asociáciami.

2. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Príslušné orgány predložia Komisii návrhy programov, trvajúcich nie viac ako päť rokov Komisia ich schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

3. Portugalské orgány predložia každý rok správu o vykonávaní programu. Komisia pred koncom roka 2005 odovzdá Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní opatrenia uvedeného v tomto článku, sprevádzanú, podľa vhodnosti, primeranými návrhmi.

Článok 15

1. Pomoc ustanovená v odseku 2 nižšie sa poskytuje s cieľom podpory tradičných činností spojených s výrobou kravského mlieka a opatrení na zlepšenie kvality výrobkov, do výšky požiadaviek spotreby ostrova Madeira tak, ako sa stanovia v kontexte pravidelnej bilancie zásobovania. V bilancii sa taktiež prihliada na mliečne výrobky a zvieratá spadajúce pod osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania stanovené v článku 2.

2. Poskytuje sa pomoc pre podporu ľudskej spotreby miestne vyrábaných výrobkov z čerstvého kravského mlieka, do výšky požiadaviek spotreby ostrova Madeira tak, ako sa pravidelne stanovia.

Výška pomoci je EUR 12 za 100 kg plnotučného mlieka dodaného do ktorejkoľvek mliekárne s cieľom zabezpečenia pravidelného umiestňovania vyššie uvedených výrobkov na miestny trh. Pomoc sa vypláca mliekárňam.

3. Program dodatočných ciel vzťahujúci sa na výrobcov kravského mlieka ustanovený v nariadení (EHS) č. 3950/92 [13] sa do výšky objemu miestnej výroby 4000 ton mlieka nevzťahuje na ostrov Madeira.

4. Napriek článkom 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2597/57 [14] sa do výšky požiadaviek miestnej spotreby povoľuje výroba ultra vysoko zohriateho mlieka z prášku pôvodom zo spoločenstva v miere, v ktorej toto opatrenie zabezpečí, aby sa miestne vyrábané mlieko sústreďovalo a našli sa preň odbytiská. Tento výrobok je určený výhradne pre miestnu spotrebu.

5. Komisia preskúma pomoc uvedenú v odseku 2 tohto článku a príjme podrobné pravidlá pre jeho uplatňovanie v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). V podrobných pravidlách sa určí najmä množstvo miestne vyrábaného čerstvého mlieka, ktoré sa začlení do ultra vysoko zohriateho mlieka z prášku uvedeného v odseku 4 tohto článku.

ODDIEL 2

Zemiaky

Článok 16

1. Za pestovanie zemiakov spadajúcich pod číselné znaky KN 07019050 a 07019090 pre ľudskú spotrebu sa poskytuje pomoc na hektár.

Ročná výška pomoci je EUR 596,9 na hektár a rok.

Pomoc sa ročne vypláca pre 2000 obrábaných hektárov, z ktorých sa zozbiera úroda.

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 3

Rum z trstinového cukru

Článok 17

1. Pestovateľom cukrovej trstiny sa každoročne vypláca paušálna pomoc.

2. Výška ročnej pomoci je EUR 500 na osadený hektár, z ktorého sa zozbiera úroda. Pomoc sa vypláca pre 100 hektárov.

Článok 18

1. Poskytuje sa pomoc za priame spracovanie cukrovej trstiny vypestovanej na ostrove Madeira na cukrový sirup (mel de cana) alebo poľnohospodársky rum, tak ako je definovaný v článku 1(4)a)(2) nariadenia (EHS) č. 1576/89 [15].

Pomoc sa vypláca výrobcom cukrového sirupu alebo liehovarníkom za podmienky, že zaplatili výrobcovi cukrovej trstiny minimálnu cenu, ktorá sa stanoví

2. Pomoc sa poskytuje za výrobu ročného množstva 250 ton cukrového sirupu a, v prípade poľnohospodárskeho rumu, 2500 hektolitrov liehoviny so stupňom alkoholu 71,8°.

Článok 19

Výška pomoci stanovenej v článkoch 17 a 18, minimálna cena, ktorá sa musí zaplatiť výrobcom a podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 4

Víno

Článok 20

1. Pomoc ustanovená v tomto článku sa poskytuje s cieľom podpory prípravy likérových vín z ostrova Madeira do výšky požiadaviek vyplývajúcich z metód tradične používaných v tomto regióne.

2. Poskytuje sa pomoc pre nákup rektifikovaných koncentrovaných muštov vo zvyšnej časti spoločenstva, ktoré sa použijú pri výrobe vína na sladenie príslušných likérových vín.

3. Poskytuje sa pomoc pre nákup vínneho alkoholu.

Aby sa predišlo narušeniu trhov spoločenstva s alkoholom a liehovými nápojmi, stanovia sa podmienky týkajúce sa tohto konkrétneho výrobku.

4. Pri stanovovaní výšky pomoci sa prihliada na:

a) podmienky a najmä dodacie náklady vyplývajúce zo zemepisnej polohy ostrova Madeira

b) ceny výrobkov na trhu spoločenstva a svetovom trhu

c) hospodárske hľadisko navrhovanej pomoci.

Náhrada za vývoz muštov a vínneho alkoholu z ostrova Madeira sa neposkytuje.

5. Poskytuje sa pomoc pre dozrievanie likérových vín z ostrova Madeira do výšky maximálne 20000 hektolitrov ročne. Pomoc sa vypláca pre likérové vína, ktoré vyžadujú päťročné alebo dlhšie dozrievanie. Pre každú šaržu sa pomoc vyplatí počas troch obchodných rokov.

Výška pomoci je EUR 0,040 na hektoliter a deň.

6. Každoročne sa poskytuje dočasná pomoc pre dodanie vína z ostrova Madeira a jeho predaj na trhoch spoločenstva.

Výška pomoci je EUR 0,2 za fľašu do výšky 2,5 milióna litrov ročne.

7. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 5

Vŕbové prútie

Článok 21

1. Každoročne sa pestovateľom vŕbového prútia poskytuje paušálna pomoc na plochu.

2. Výška pomoci je EUR 575 na osadený hektár, z ktorého sa zozbiera úroda, do výšky 200 hektárov.

3. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

KAPITOLA III

OPATRENIA NA PODPORU MIESTNYCH VÝROBKOV

ODDIEL 1

Dobytok a mliečne výrobky na Azorských ostrovoch

Článok 22

1. Pomoc ustanovená v tomto článku sa poskytuje s cieľom podpory nevyhnutných tradičných hospodárskych činností v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa a mlieka na Azorských ostrovoch.

2. Výrobcom sa za každé porazené zviera vyplatí prídavok k prémii za porážku stanovenej v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je EUR 25 za každý kus.

3. Výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa sa vyplatí prídavok k prémii za udržiavanie chovu dojčiacich kráv stanovenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Výška tohto prídavku je EUR 50 za každú dojčiacu kravu držanú výrobcom v deň odovzdania žiadosti.

4. Ustanovenia týkajúce sa:

a) maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 týkajúcich sa zvláštnej prémie

b) maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 týkajúcich sa základnej prémie za porážku

sa na Azorských ostrovoch v prípade zvláštnej prémie, prémie za porážku a doplnkových prémií uvedených v odseku 2 tohto článku neuplatňujú.

5. Základné a doplnkové prémie uvedené v odseku 2 sa každoročne poskytujú pre maximálne 40000 kusov hovädzieho dobytku samčieho pohlavia, respektíve 33000 porazených zvierat.

6. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Budú upravovať akékoľvek preskúmania vyplývajúce zo zmien požiadaviek a:

a) čo sa zvláštnej prémie za hovädzí dobytok samčieho pohlavia týka, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola na Azorských ostrovoch udelená zvláštna prémia v roku 2000 v rámci maximálnych regionálnych hodnôt stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

b) čo sa prémie za porážku týka, budú stanovovať:

- "zmrazenie" počtu zvierat, za ktoré bola v regiónoch FOD udelená prémia za porážku v roku 2000 v rámci maximálnych národných hodnôt stanovených v článku 38(5) nariadenia (ES) č. 2342/2000.

Podrobné vykonávacie pravidlá môžu obsahovať dodatočné podmienky udelenia dodatkových prémií.

Komisia môže v súlade s tým istým postupom maximálne hodnoty stanovené v odseku 5 pozmeniť.

7. Osobitná prémia sa poskytuje za udržiavanie stáda dojníc do maximálneho počtu 78000 kusov.

Prémia sa vypláca výrobcom. Výška tejto prémie je EUR 96,6 za každú kravu držanú výrobcom v deň odovzdania žiadosti.

8. Poskytuje sa pomoc za súkromné skladovanie tradične vyrábaných syrov:

- S. Jorge, starý aspoň tri mesiace,

- Ilha, starý aspoň 45 dní.

Výška pomoci sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v odseku 10.

9. Zavádza sa pomoc za predaj mladého hovädzieho dobytku samčieho pohlavia narodeného na Azorských ostrovoch v ostatných regiónoch spoločenstva.

Výška pomoci je EUR 40 za každý dodaný kus a poskytuje sa do výšky 20000 kusov výrobcom, ktorí mali tieto zvieratá v držbe aspoň 3 mesiace pred zásielkou.

10. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa podľa vhodnosti príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 23

1. Počas prechodného obdobia pokrývajúceho obchodné roky 1999/2000, 2000/01, 2001/02 a 2002/03 sa pre potreby zdieľania dodatočného cla výrobcami uvedenými v druhej vete článku 2(1) nariadenia (EHS) č. 3950/92 za výrobcov, ktorí sa podieľali na prekročení referenčného množstva považujú iba výrobcovia definovaní v článku 9c) uvedeného nariadenia, zriadení a vyrábajúci na Azorských ostrovoch, ktorí predávajú množstvá prekračujúce ich referenčné množstvá zvýšené o percentuálnu sadzbu uvedenú v treťom pododseku tohto odseku.

Dodatočné clo sa spláca z množstiev prekračujúcich zvýšené referenčné množstvo po prerozdelení nevyužitých množstiev v rámci rozdielu vyplývajúceho z tohto zvýšenia medzi výrobcov uvedených v prvom pododseku v pomere k referenčným množstvám, ktoré mali jednotliví výrobcovia k dispozícii.

Percentuálna sadzba uvedená v prvom pododseku sa rovná pomeru množstva 73000 ton a súčtu referenčných množstiev, ktoré sú k dispozícii jednotlivým holdingom k 31. marcu 2000. Pre každého výrobcu sa vzťahuje iba na referenčné množstvá, ktoré mal k dispozícii k 31. marcu 2000.

2. Na množstvá predaného mlieka alebo mliečneho ekvivalentu, ktoré prekračujú referenčné množstvá, ktoré sú však, po prerozdelení množstiev uvedených v odseku 1 tohto článku, v súlade s percentuálnou sadzbou uvedenou v tom istom odseku, sa pri určovaní prekročenia referenčného množstva za Portugalsko prostredníctvom výpočtov podľa prvej vety Článku 2(1) nariadenia (EHS) č. 3950/92 neberie zreteľ.

Článok 24

1. Portugalská republika oznámi Komisii opatrenia prijaté podľa článku 23 ešte pred tým, než nadobudnú účinnosť.

Článok 25

1. Komisia podľa potreby príjme v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2) opatrenia potrebné pre uplatňovanie článku 23.

Článok 26

1. V období 2002 až 2006 sa poskytuje pomoc za vykonávanie komplexného programu na podporu výroby a obchodu s miestnymi výrobkami zo sektorov dobytka a mliečnych výrobkov na Azorských ostrovoch.

Súčasťou tohto programu môžu byť opatrenia na podporu zlepšovania kvality a hygieny, marketingu, miestnej komunikácie súvisiacej s výrobkami vysokej kvality a zabezpečenie technickej pomoci. Súčasťou týchto programov nemôže byť udeľovanie pomoci inej ako prémie vyplácané podľa článku 22.

Programy pripravia a vykonávajú príslušné orgány vymenované členským štátom, pričom budú úzko spolupracovať s najreprezentatívnejšími organizáciami výrobcov z príslušných sektoroch alebo ich asociáciami.

2. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). Príslušné orgány predložia Komisii návrhy programov, trvajúcich nie viac ako päť rokov. Komisia ich schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

3. Portugalské orgány predložia každý rok správu o vykonávaní programu. Komisia pred koncom roka 2005 odovzdá Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní opatrenia uvedeného v tomto článku, sprevádzanú, podľa vhodnosti, primeranými návrhmi.

ODDIEL 2

Ananás

Článok 27

Poskytuje sa pomoc za výrobu ananásu spadajúceho pod číselný znak KN 08043000 do výšky 2000 ton ročne.

Výška pomoci je EUR 1,20 za kilogram.

Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 3

Cukor

Článok 28

1. Za účelom rozvoja výroby cukrovej repy sa do výšky výmeru plôch zodpovedajúcemu výrobe 10000 ton bieleho cukru ročne poskytuje paušálna pomoc na plochu.

Výška pomoci je EUR 800 za osiaty hektár, z ktorého bola zozberaná úroda.

2. Osobitná pomoc sa poskytuje pre spracovanie cukrovej repy zozberanej na Azorských ostrovoch na biely cukor, do celkového ročného objemu výroby 10000 ton rafinovaného cukru.

Výška pomoci je EUR 27 za 100 kilogramov rafinovaného cukru. Výšku pomoci možno pozmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

3. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 4

Tabak

Článok 29

1. Za zber listov tabaku Burley P. sa do objemu 250 ton poskytuje dodatočná prémia naviac k prémii zavedenej hlavou I nariadenia (EHS) č. 2075/92 [16]. Výška dodatočnej prémie je EUR 0,24 za kilogram listov tabaku.

Na dodatočnú prémiu sa, s výnimkou osobitných derogácií prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2), vzťahujú podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania programu prémií ustanoveného v nariadení (ES) č. 2848/98 [17].

2. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

ODDIEL 5

Sadivové zemiaky, čakanka a čaj

Článok 30

1. Poskytuje sa pomoc pre výrobu sadivových zemiakov spadajúcich pod číselný znak KN 07011000 pre plochu maximálne 200 hektárov.

Výška pomoci je EUR 596,9 na hektár.

2. Poskytuje sa pomoc pre výrobu čakanky spadajúcej pod číselný znak KN 12129910 pre plochu maximálne 200 hektárov ročne.

Výška pomoci je EUR 596,9 na hektár.

3. Poskytuje sa pomoc za uzavretie ročných zmlúv týkajúcich sa predaja zemiakov uvedených v odseku 1 tohto článku za podmienok stanovených v článku 6.

4. Za pestovanie čaju sa poskytuje pomoc na hektár.

Výška ročnej pomoci je EUR 800 za každý hektár plochy, z ktorej bol zozberaný čaj.

Pomoc sa vypláca pre plochu maximálne 100 hektárov.

5. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 31

Poskytuje sa pomoc pre dozrievanie vína druhu "verdelho" z Azorských ostrovov do objemu maximálne 4000 hektolitrov ročne. Pomoc sa vypláca pre víno druhu "verdelho", ktoré vyžaduje trojročné alebo dlhšie dozrievanie. Pre každú šaržu sa pomoc vyplatí počas troch obchodných rokov.

Výška pomoci je EUR 0,08 za hektoliter a deň.

HLAVA III

FYTOSANITÁRNE OPATRENIA

Článok 32

1. Príslušné orgány predložia Komisii programy na potláčanie organizmov škodiacich rastlinám alebo rastlinným výrobkom. Programy musia obsahovať najmä konkrétne informácie o cieľoch, ktoré sa majú dosiahnuť, opatreniach, ktoré sa majú vykonať, ich trvaní a nákladoch na ne. Programy predložené podľa tohto článku sa netýkajú ochranných opatrení pre banány.

2. Spoločenstvo prispieva na financovanie takýchto programov na základe odborného rozboru situácie v príslušnom regióne.

3. Finančná spoluúčasť spoločenstva a výška pomoci sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2). V súlade stým istým postupom sa definujú i opatrenia spĺňajúce podmienky na financovanie spoločenstvom.

4. Takáto spoluúčasť môže pokrývať maximálne 75 % výdavkov, ktoré prichádzajú do úvahy. Platby sa vykonávajú na základe dokladov dodaných príslušnými orgánmi. V prípade potreby môže Komisia zorganizovať vyšetrovanie, ktoré v jej mene vykonajú odborníci tak, ako je to uvedené v článku 21 smernice 2000/29/ES [18].

HLAVA IV

ŠTRUKTURÁLNE DEROGÁCIE

Článok 33

1. Celková hodnota pomoci, vyjadrená ako percentuálny podiel objemu investícií prichádzajúcich do úvahy, nesmie napriek článku 7 nariadenia (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 prekročiť 75 % v prípade investícií určených najmä na podporu diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo posunu smerom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu na poľnohospodárskych holdingov malého hospodárskeho významu, ktoré sa definujú v programovom dodatku uvedenom v článku 18(3) nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. Celková hodnota pomoci, vyjadrená ako percentuálny podiel objemu investícií prichádzajúcich do úvahy, nesmie napriek článku 28(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 prekročiť 65 % v prípade investícií do podnikov zaoberajúcich sa spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov skladajúcich sa najmä z miestnych poľnohospodárskych plodín spadajúcich do sektorov, ktoré sa definujú v programovom dodatku uvedenom v článku 18(3) nariadenia (ES) č. 1260/1999. Celková hodnota pomoci nesmie v prípade malých a stredne veľkých podnikov za tých istých podmienok prekročiť 75 %.

3. Obmedzenie ustanovené v článku 29(3) nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na subtropické lesy a zalesnené oblasti nachádzajúce sa na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira.

4. Príspevok spoločenstva na agroenvironmentálne opatrenia ustanovené v článkoch 22, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1257/1999 je napriek tretej pomlčke druhého pododseku článku 47(2) uvedeného nariadenia 85 %.

5. Napriek článku 24(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999 možno v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na zachovanie krajiny a tradičných čŕt poľnohospodárskej pôdy, najmä na zachovanie kamenných múrov podopierajúcich terasy na ostrove Madeira zvýšiť maximálne ročné čiastky pomoci spoločenstva stanovené v prílohe k danému nariadeniu na maximálne dvojnásobok.

6. Súhrnný popis opatrení plánovaných podľa tohto článku sa začlení do operačných programov pre tieto regióny tak, ako je to uvedené v článku 18 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa príjmu v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 35

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny ustanovený článkom 22 nariadenia (EHS) č. 1766/92 [19], alebo riadiace výbory ustanovené inými nariadeniami o spoločnej organizácii trhu s relevantnými výrobkami.

V prípade výrobkov spadajúcich pod nariadenie (EHS) č. 827/68 [20] a výrobkov, ktoré nespadajú pod spoločnú organizáciu trhu, Komisii pomáha Riadiaci výbor pre chmeľ ustanovený článkom 20 nariadenia (EHS) č. 1696/71 [21].

V prípade grafického symbolu a v ostatných prípadoch stanovených v tomto nariadení Komisii pomáha Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu ustanovený nariadením (ES) č. 2200/96.

Komisii pri vykonávaní hlavy III pomáha Stály výbor pre zdravie rastlín ustanovený rozhodnutím 76/894/EHS [22].

Komisii pri vykonávaní hlavy IV pomáha Výbor pre rozvoj a konverziu regiónov a Výbor pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka, ustanovené článkom 48, respektívne článkom 50 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

V prípade hlavy III sa však uplatňuje postup uvedený v článku 18 smernice 2000/29/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4(3) rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbory príjmu svoje rokovacie poriadky.

Článok 36

Komisia môže s cieľom zmiernenia osobitných obmedzení poľnohospodárstva na Azorských ostrovoch a ostrove Madeira spôsobených ich vzdialenosťou, ostrovnou povahou a odľahlosťou povoliť v prípade poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich pod prílohu I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú články 87, 88 a 89 tejto zmluvy, operačnú pomoc v sektoroch výroby, spracovania a obchodu s týmito výrobkami.

Článok 37

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení predstavujú, s výnimkou článku 33, intervenciu s cieľom stabilizovať poľnohospodárske trhy v zmysle článku 2(2) nariadenia (ES) č. 1258/1999 [23].

Článok 38

Členské štáty vykonajú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením, najmä čo sa týka kontrol a správnych pokút, a oznámia túto skutočnosť Komisii.

Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 35(2).

Článok 39

1. Portugalsko predloží Komisii výročnú správu o vykonávaní opatrení ustanovených v tomto nariadení.

2. Komisia najneskôr do konca piateho roku uplatňovania systému predloží Európskemu parlamentu a Rade všeobecnú správu popisujúcu účinok krokov vykonaných podľa tohto nariadenia, sprevádzanú, podľa vhodnosti, primeranými návrhmi.

Článok 40

Nariadenie (EHS) č. 1600/92 [24] sa týmto zrušuje. Odkazy na nariadenie (EHS) č. 1600/92 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a nahradzujú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe III.

Článok 41

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 33 sa uplatňuje od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu, 28. júna 2001.

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko poskytnuté dňa 14. júna 2001 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[2] Ú.v. ES L 171, 29.6.1991, s. 10.

[3] Nariadenie (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje dodatočný poplatok v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 1256/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 73).

[4] Nariadenie rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a záručného fondu (EPZGF), ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[5] Nariadenie rady (ES) č. 1260/1999 zo 21. júna 1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Nariadenie rady (EHS) č. 2038/1999 z 13. septembra 1999 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (Ú. v. ES L 252, 25.9.1999, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 907/2001 (Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 28).

[8] Nariadenie rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[9] Nariadenie rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[10] Nariadenie komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (Ú. v..ES L 143, 16.6.2000, s. 1).

[11] Nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21).

[12] Nariadenie komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie Nariadenia rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom vo vzťahu k programom prémií (Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 192/2001 (Ú. v. ES L 29, 31.1.2001, s. 7).

[13] Nariadenie rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ustanovujú dodatočné odvody (Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1256/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 73).

[14] Nariadenie rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizáciu trhu s mliekom a mliečnými výrobkami pre konzumné mlieko (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13).

[15] Nariadenie rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989, stanovujúce všeobecné pravidlá pre definíciu, popis a prezentáciu liehovín (Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 3378/94 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994, s. 1).

[16] Nariadenie rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1336/2000 (Ú. v. ES L 154, 27.6.2000, s. 2).

[17] Nariadenie komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (EHS) č. 2075/92 týkajúce sa programu prémií, výrobných kvót a osobitnej pomoci, ktorá sa má poskytovať skupinám výrobcov v sektore surového tabaku (Ú.v. ES L 358, 31.12.1998, s. 17). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 385/2001 (Ú. v. ES L 57, 27.2.2001, s. 18).

[18] Smernica rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v spoločenstve (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou komisie 2001/33/ES (Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 42).

[19] Nariadenie rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilím (Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1666/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1).

[20] Nariadenie rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s niektorými výrobkami uvedenými v prílohe II k zmluve. (Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

[21] Nariadenie rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom. (Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 191/2000 (Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 4).

[22] Rozhodnutie rady 76/894/EHS z 23. novembra 1976, ktorým sa ustanovuje Stály výbor pre zdravie rastlín (Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 25).

[23] Nariadenie rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103).

[24] Nariadenie rady (EHS) č. 1600/92 z 15. júna 1992 týkajúce sa osobitných opatrení pre Azorské ostrovy a ostrov Madeira vo vzťahu k niektorým poľnohospodárskym výrobkom (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

--------------------------------------------------

Príloha I

Zoznam výrobkov spadajúcich pod osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania ustanovené v článku 3 pre Azorské ostrovy

Popis | Číselný znak KN |

Obilie a obilné výrobky určené pre ľudskú spotrebu a ako krmivo

Kukurica na siatie | 100510 |

Ryža | 1006 |

Sójové bôby | 12010090 |

Slnečnicové semená | 12060099 |

Chmeľ | 1210 |

Surový cukor | 17011210 |

Ovocná šťava (nespracované suroviny), iné ako tie, ktoré spadajú pod článok 5 tohto nariadenia | 2009 |

Olivový olej | 15091090, 15099000, 15090090 |

--------------------------------------------------

Príloha II

Zoznam výrobkov spadajúcich pod osobitné dojednania týkajúce sa zásobovania ustanovené v článku 3 pre ostrov Madeira

Popis | Číselný znak KN |

Obilie a obilné výrobky určené pre ľudskú spotrebu a ako krmivo

Chmeľ | 1210 |

Sušená lucerna (alfalfa) | 1214 |

Sójové pokrutiny | 2304 |

Ryža | 1006 |

Rastlinný olej | ex1507 až1516 |

Cukor | 1701 a1702 (okrem izoglukózy) |

Ovocné džemy a koncentrované ovocné šťavy (nespracované suroviny), iné ako tie, ktoré spadajú pod článok 5 tohto nariadenia | 2007992008 a2009 |

Hovädzie alebo teľacie mäso:

Čerstvé alebo chladené | 0201 |

Mrazené | 0202 |

Bravčové mäso | 0203 |

Mlieko a mliečne výrobky:

Mlieko v prášku | ex0402 |

Tekuté mlieko | 0401 |

Maslo | 0405 |

Syr | 0406 |

Sadivové zemiaky | 07011000 |

--------------------------------------------------

Príloha III

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č.1600/92 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3(1) | Prvý pododsek článku 3(1) |

Druhý pododsek článku 3(1) |

Článok 3(2) | Článok 3(2) |

Článok 3(3) | Článok 3(3) |

Článok 3(4) | Článok 3(6) |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 | Článok 12 |

Článok 6 | Zrušený |

Článok 7 | Článok 3(4) |

Článok 8(1) | Prvý pododsek článku 3(5) |

Druhý pododsek článku 3(5) |

Článok 8(2) | Tretí pododsek článku 3(5) |

Článok 9 | Štvrtý pododsek článku 3(5) |

Článok 10 | Článok 3(6) |

Článok 11 | Zrušený |

Článok 5 |

Článok 12 | Článok 6 |

Článok 13 | Článok 7 |

Článok 10 |

Článok 14(1) | Článok 13(1) |

Článok 14(2) | Zrušený |

Článok 14(3) | Článok 13(3) |

Článok 13(2) |

Článok 13(4) |

Článok 13(5) |

Článok 14(4) | Článok 13(6) |

Článok 14 |

Prvý pododsek článku 15(1) | Prvý pododsek článku 15(1) |

Druhý a tretí pododsek článku 15(1) | Článok 15(2) |

Článok 15(3) |

Článok 15(4) |

Článok 15(2) | Článok 15(5) |

Článok 16 | Článok 16 |

Článok 17 | Článok 17 |

Článok 18 | Článok 18 |

Článok 19 | Článok 19 |

Článok 20 | Článok 8 |

Článok 21 | Článok 20 |

Článok 20(6) |

Článok 21 |

Článok 22 | Článok 9 |

Článok 23 | Zrušený |

Článok 24(1) | Článok 22(1) |

Článok 24(2) | Zrušený |

Článok 22(2) |

Článok 24(3) | Článok 22(3) |

Článok 22(4) |

Článok 22(5) |

Článok 22(6) |

Článok 24(4) | Článok 22(7) |

Článok 24(5) | Článok 22(8) |

Článok 22(9) |

Článok 24(6) | Článok 22(10) |

Článok 23 |

Článok 24 |

Článok 25 |

Článok 26 |

Článok 25 | Článok 28 |

Článok 26 | Článok 29 |

Článok 27 | Článok 30 |

Článok 30(4) |

Článok 31 |

Článok 28 | Článok 8 |

Článok 29 | Článok 9 |

Článok 30 | Článok 27 |

Článok 31 | Článok 11 |

Článok 32 | Článok 33 |

Článok 33 | Článok 32 |

Článok 34 |

Článok 35 |

Článok 36 |

Článok 34 | Článok 37 |

Článok 38 |

Článok 39(1) |

Článok 35(1) | Zrušený |

Článok 35(2) | Článok 39(2) |

Článok 40 |

Článok 36 | Článok 41 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III |

--------------------------------------------------