32001R0999Úradný vestník L 147 , 31/05/2001 S. 0001 - 0040


Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

z 22. mája 2001,

ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a predovšetkým čl. 152 odsek 4, pododsek b) tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po konzultácii s Výborom regiónov,

v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Už niekoľko rokov je známe, že sa u ľudí a zvierat nezávisle na sebe vyskytujú rôzne prenosné spongiformné encefalopatie (TSE). Spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka (BSE) bola u hovädzieho dobytka zistená prvýkrát v roku 1986 a v nasledujúcich rokoch bol zistený jej výskyt aj u iných druhov zvierat. Nový variant Creutzfeldt-Jakobovej choroby (CJD) bol popísaný v roku 1996. Hromadia sa dôkazy o tom, že pôvodca spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka je veľmi podobný pôvodcovi nového variantu Creutzfeldt-Jakobovej choroby.

(2) Od roku 1990 prijalo spoločenstvo radu opatrení na ochranu zdravia ľudí a zvierat proti riziku BSE. Tieto opatrenia sú založené na bezpečnostných ustanoveniach smerníc o veterinárnych opatreniach. Vzhľadom k veľkosti rizika niektorých TSE pre zdravie ľudí a zvierat je vhodné prijať zvláštne pravidlá na prevenciu, zvládanie a eradikáciu.

(3) Toto nariadenie sa priamo týka zdravia spoločnosti a vzťahuje sa na fungovaniu vnútorného trhu. Vzťahuje sa na produkty, ktoré sú zahrnuté v prílohe I zmluvy rovnako ako na produkty, ktoré v tejto prílohe zahrnuté nie sú. Preto je vhodné vziať za právny základ článok 152 odsek 4, pododsek b) zmluvy.

(4) Komisia dostala vedecké stanoviská o niektorých aspektoch TSE, predovšetkým od Vedeckého riadiaceho výboru a Vedeckého výboru pre veterinárne opatrenia vzťahujúce sa k verejnému zdraviu. Tieto stanoviská zahŕňajú rady týkajúce sa opatrení na zníženie potenciálneho rizika pre ľudí a zvieratá vyplývajúce z vystavenia sa infikovaným živočíšnym produktom.

(5) Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu. Nie je však nutné, aby sa vzťahovali na kozmetické a liečivé prípravky a zdravotnícke pomôcky alebo ich východzie materiály, alebo medziprodukty, pre ktoré platia iné zvláštne pravidlá, predovšetkým o nepoužívaní špecifikovaného rizikového materiálu. Tieto pravidlá by sa tiež nemali vzťahovať na produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nepredstavujú riziko pre zdravie zvierat a ľudí, pretože sú určené na iné účely než na použitie v potravinách, krmivách alebo hnojivách. Je vhodné zaistiť, aby produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, boli uchovávané oddelene od produktov, na ktoré sa vzťahuje, pokiaľ nespĺňajú prinajmenšom rovnaké hygienické štandardy.

(6) Mali by sa ustanoviť ochranné opatrenia, ktoré prijme Komisia v prípadoch, keď riziko TSE nie je príslušným úradom členského štátu alebo tretej krajiny primerane vyjadrené.

(7) Mal by sa ustanoviť postup určovania nákazového štatútu členského štátu, tretej krajiny a ich jednotlivých oblastí (ďalej len "krajiny alebo oblasti") vzhľadom k BSE na základe nárastu prípadov a rizika expozície človeka za použitia dostupných informácií. Členské štáty a tretie krajiny, ktoré sa rozhodnú nepožiadať o určenie svojho štatútu, by mala zaradiť do kategórie Komisia na základe všetkých jej dostupných informácií.

(8) Členské štáty by mali zriadiť výchovné programy pre tých, ktorí sa zúčastňujú prevencie a zvládania TSE a tiež pre veterinárnych lekárov, chovateľov a pracovníkov podieľajúcich sa na preprave, obchodovaní a porážaní hospodárskych zvierat.

(9) Členské štáty by mali vykonávať každoročný program monitoringu BSE a scrapie a mali by informovať Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch a nebezpečí ostatných TSE.

(10) Na základe patogenézy TSE a nákazového štatútu krajiny alebo oblasti pôvodu, alebo držania príslušného zvieraťa by mali byť určité tkanivá prežúvavcov označené ako špecifikovaný rizikový materiál. Špecifikovaný rizikový materiál by mal byť odstránený a zlikvidovaný tak, aby bolo vylúčené riziko pre zdravie ľudí alebo zvieratá. Predovšetkým by nemal byť uvádzaný na trh na použitie pri výrobe potravín, krmív alebo hnojív. Malo by sa však prijať ustanovenie pre rovnakú úroveň ochrany zdravia pomocou screeningových testov na TSE vykonávaných u jednotlivých zvierat ihneď po jeho úplnom schválení. Metódy porážania predstavujúce riziko kontaminácie ostatných tkanív mozgovým tkanivom by sa nemali povoliť v krajinách alebo oblastiach iných než tých, ktoré majú najnižšie riziko BSE.

(11) Mali by sa prijať opatrenia na prevenciu prenosu TSE na ľudí alebo zvieratá zákazom skrmovania niektorých kategórií živočíšneho proteínu niektorými kategóriami zvierat a zákazom používania určitých materiálov z prežúvavcov v potravinách. Tieto zákazy by mali byť úmerné príslušnému riziku.

(12) Podozrenie na výskyt akejkoľvek TSE u akéhokoľvek zvieraťa by malo byť ohlásené príslušnému úradu, ktorý by mal okamžite prijať všetky vhodné opatrenia, včítane vydania zákazu premiestňovania podozrivého zvieraťa do získania výsledkov šetrenia alebo do jeho porazenia pod úradným dozorom. Pokiaľ príslušný úrad nemôže vylúčiť možnosť TSE, mali by byť vykonané príslušné vyšetrenia a telo zvieraťa by malo byť pod úradným dozorom až do stanovenia diagnózy.

(13) V prípade úradného potvrdenia prítomnosti TSE by mal príslušný úrad prijať všetky nevyhnutné opatrenia, včítane likvidácie tiel, vykonávanie vyšetrení s cieľom odhalenia všetkých rizikových zvierat a vydanie zákazov premiestňovania zvierat a produktov živočíšneho pôvodu označených za rizikové. Majitelia by mali byť za stratu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu zlikvidovaných podľa tohoto nariadenia čo najskôr odškodnení.

(14) Členské štáty by mali vypracovať pohotovostné plány vnútroštátnych opatrení, ktoré by mali byť uplatnené v prípade prepuknutia BSE. Tieto plány by mali byť schválené Komisiou. Malo by byť prijaté ustanovenie na rozšírenie pôsobnosti tohto ustanovenia na iné TSE ako je BSE.

(15) Ustanovenia by mali byť stanovené tak, aby zahrňovali uvádzanie na trh niektorých živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu. Existujúce predpisy spoločenstva o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka zaisťujú systém umožňujúci vysledovanie zvieraťa späť k plemenici a stádu pôvodu v súlade s medzinárodnými normami. Rovnaké záruky by mali byť zaistené pre hovädzí dobytok dovážaný z tretích krajín. Zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú predpisy spoločenstva a ktoré sú premiestňované v rámci obchodovania vo vnútri spoločenstva alebo dovážané z tretích krajín, by mali byť doprevádzané osvedčeniami požadovanými uvedenými predpismi, doplnenými podľa potreby v súlade s týmto nariadením.

(16) Uvádzanie na trh určitých produktov živočíšneho pôvodu získaných z hovädzieho dobytka vo vysoko rizikových oblastiach by malo byť zakázané. Zákaz by sa však nemal vzťahovať na určité produkty živočíšneho pôvodu vyprodukované za kontrolovaných podmienok od zvierat, u ktorých je možné preukázať, že nepredstavujú vysoké riziko nakazenia TSE.

(17) Na zaistenie dodržovania pravidiel prevencie, zvládanie a eradikáciu TSE je nutné, aby boli vzorky pre laboratórne vyšetrovanie odoberané na základe stanoveného postupu, ktorý by mohol poskytnúť úplný epizootologický obrázok o situácii týkajúcej sa TSE. Aby bolo zaručené jednotné vykonávanie testov a ich výsledky, mali by byť ustanovené národné referenčné laboratória a referenčné laboratórium spoločenstva a spoľahlivé vedecké metódy, včítane rýchlych testov špecifických pre TSE. Pokiaľ možno, mali by sa používať rýchle testy.

(18) V členských štátoch by sa mali vykonávať kontroly spoločenstva, s cieľom zaistiť jednotné vykonávania požiadaviek týkajúcich sa prevencie, zvládania a eradikácie TSE a rovnako by malo byť prijaté ustanovenie na zavádzanie postupov auditu. Na zaistenie toho, aby boli tretími krajinami pri dovoze živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu do spoločenstva poskytované záruky rovnocenné zárukám uplatňovaným spoločenstvom, mali by sa vykonávať kontroly na mieste a audity spoločenstva na overenie toho, či vyvážajúce tretie krajiny plnia dovozné podmienky.

(19) Obchodné opatrenia týkajúce sa BSE by mali byť založené na medzinárodných štandardoch, návodoch alebo odporučeniach, pokiaľ existujú. Môžu však byť prijaté vedecky opodstatnené opatrenia vedúce k vyššej úrovni ochrany zdravia, pokiaľ by opatrenia založené na príslušných medzinárodných štandardoch, návodoch alebo odporučeniach nedosiahli dostatočnú úroveň ochrany zdravia.

(20) Toto nariadenie by malo byť preskúmané, akonáhle budú k dispozícii nové vedecké poznatky.

(21) V rámci tohto nariadenia by mali byť prijaté potrebné prechodné opatrenia, predovšetkým upravujúce použitie špecifikovaného rizikového materiálu.

(22) V súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postup na výkon vykonávacích právomocí udelených Komisii [4], by sa mali prijať opatrenia nutné na uplatňovanie tohto nariadenia.

(23) S cieľom uplatňovania tohto nariadenia by sa mali stanoviť postupy, ktoré stanovia úzku a účinnú spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru, Stáleho výboru pre krmivá a Stáleho výboru pre potraviny.

(24) Ustanovenia na uplatňovanie tohto nariadenia sú všeobecnými opatreniami v zmysle článku 2 rozhodnutia 1999/468/ES, mali sa prijať v súlade s právnym postupom stanoveným v článku 5 uvedeného rozhodnutia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Oblasť pôsobnosti

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá na prevenciu, zvládanie a eradikáciu prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) zvierat. Vzťahuje sa na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu a v určitých zvláštnych prípadoch na ich vývoz.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) kozmetické alebo liečivé prípravky, alebo zdravotnícke pomôcky, ich východiskové materiály alebo medziprodukty;

b) produkty, ktoré nie sú určené na použitie v potravinách, krmivách alebo hnojivách, ich východiskové materiály alebo medziprodukty;

c) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na výstavné alebo výukové účely, vedecký výskum, zvláštne štúdie alebo analýzy, za predpokladu, že sa tieto produkty prípadne nepoužijú ako potraviny alebo inak pre ľudí alebo ako krmivo, alebo inak pre zvieratá iné než držané na príslušné výskumné projekty;

d) živé zvieratá používané alebo určené na výskum.

Článok 2

Oddeľovanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu

Aby sa vylúčila krížová kontaminácia alebo zámena medzi živými zvieratami, alebo produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v čl. 1 odsek 1 a produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v čl. 1 odsek 2 pododsek a), b) a c) alebo živými zvieratami uvedenými v čl. 1 odsek 2 pododsek d), musia byť držané vždy oddelene, pokiaľ nie sú tieto živé zvieratá alebo tieto produkty živočíšneho pôvodu produkované za prinajmenšom rovnakých podmienok ochrany zdravia so zreteľom na TSE.

Pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 3

Definície

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) TSE: všetky prenosné spongiformné encefalopatie s výnimkou tých, ktoré sa vyskytujú u človeka;

b) uvádzaním na trh: akákoľvek činnosť, ktorej cieľom je predaj živých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie tretej osobe v spoločenstve alebo akýkoľvek iný spôsob ich ponuky tretej osobe za úhradu alebo zdarma, alebo ich skladovanie s cieľom neskoršej ponuky tretej osobe;

c) produkty živočíšneho pôvodu: akékoľvek produkty, ktoré boli získané z akéhokoľvek zvieraťa, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice 89/662/EHS [5] alebo smernice 90/425/EHS [6], alebo ktoré obsahujú produkt získaný z akéhokoľvek takéhoto zvieraťa;

d) východiskovými materiálmi: suroviny alebo akýkoľvek iný produkt živočíšneho pôvodu, z ktorého alebo s pomocou ktorého sa vyrábajú produkty uvedené v čl. 1 odsek 2 pododsek a) a b);

e) príslušným úradom: ústredný úrad členského štátu príslušný k zaisteniu dodržovania požiadaviek tohto nariadenia alebo iný úrad, ktorému ústredný úrad túto zodpovednosť odovzdal, predovšetkým na kontrolu krmív; zahŕňa tiež podľa potreby zodpovedajúci úrad tretej krajiny;

f) kategóriou: jedna z klasifikačných kategórií uvedených v prílohe II kap. C;

g) špecifikovaným rizikovým materiálom: tkanivá uvedené v prílohe V; ak nie je uvedené inak, nezahŕňa produkty obsahujúce tieto tkanivá alebo produkty získané z týchto tkanív;

h) zvieraťom podozrivým z nakazenia TSE: živé, porazené alebo uhynuté zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy alebo poruchy chovania, alebo progresívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centrálneho nervového systému a u ktorého informácie získané na základe klinického vyšetrenia, reakcie na liečbu, vyšetrenie post mortem alebo laboratórneho vyšetrenia ante- alebo post mortem nedovoľujú stanoviť alternatívnu diagnózu. Podozrenie na spongiformnú encefalopatiu hovädzieho dobytka (BSE) vzniká u hovädzieho dobytka, u ktorého bol zistený pozitívny výsledok rýchleho testu špecifického pre BSE;

i) hospodárstvom: akékoľvek miesto, kde sú zvieratá zahrnuté v pôsobnosti tohto nariadenia držané, chované, kde je s nimi zaobchádzané alebo kde sú predvádzané verejnosti;

j) odberom vzoriek: odber vzoriek, zaisťujúci štatisticky správne zastúpenie, od zvierat alebo ich prostredia, alebo produktov živočíšneho pôvodu, s cieľom stanovenia diagnózy ochorenia a familiárnych vzťahov, s cieľom zdravotného dohľadu alebo monitoringu neprítomnosti mikrobiologických pôvodcov alebo určitých materiálov v produktoch živočíšneho pôvodu;

k) hnojivami: akákoľvek látka obsahujúca produkty živočíšneho pôvodu používané na hnojenie pôdy k podpore rastu rastlín; môžu sem patriť aj zvyšky trávenia z produkcie bioplynu alebo kompostovania;

l) rýchlymi testmi: analytické metódy uvedené v prílohe X kap. C bod 4, u ktorých sú výsledky známe do 24 hodín;

m) alternatívnym testom: testy uvedené v čl. 8 odsek 2, ktoré sa používajú ako alternatívne na odstránenie špecifikovaného rizikového materiálu.

2. Rovnako sa použijú zvláštne definície stanovené v prílohe I.

3. Pokiaľ termíny použité v tomto nariadení nie sú definované v odseku 1 alebo prílohe I, použijú sa príslušné definície uvedené v nariadení (ES) č. 1760/2000 [7] a definície uvedené v alebo stanovené podľa smerníc 64/432/EHS [8], 89/662/EHS, 90/425/EHS a 91/68/EHS [9], pokiaľ je odkázané na ne v texte.

Článok 4

Ochranné opatrenia

1. So zreteľom na vykonávanie ochranných opatrení, sa použijú zásady a ustanovenia stanovené v článku 9 smernice 89/662/EHS, článku 10 smernice 90/425/EHS, článku 18 smernice 91/496/EHS [10] a článku 22 smernice 97/78/ES [11].

2. Ochranné opatrenia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 a súčasne sa s uvedením dôvodov oznamujú Európskemu parlamentu.

KAPITOLA II

URČENIE ŠTATÚTU BSE

Článok 5

Klasifikácia

1. BSE štatút členského štátu, tretej krajiny alebo niektorej z ich oblastí (ďalej len "krajiny alebo oblasti") môže byť určený len na základe kritérií stanovených v prílohe II kap. A a výsledku analýzy rizika na základe všetkých potenciálnych faktorov výskytu spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka, ako sú definované v prílohe II kap. B a ich časového vývoja.

Členské štáty a tretie krajiny, ktoré chcú zostať na zozname tretích krajín schválených pre vývoz živých zvierat alebo produktov, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť tohto nariadenia, do spoločenstva, predložia Komisii žiadosť o určenie ich BSE štatútu, sprevádzanú príslušnými informáciami o kritériách stanovených v prílohe II kap. A a o potenciálnych rizikových faktoroch určených v prílohe II kap. B a ich časovom vývoji.

2. Rozhodnutie o každej žiadosti, zaraďujúce členský štát alebo tretiu krajinu alebo oblasť členského štátu, alebo tretej krajiny, ktorá žiadosť predložila, do niektorej z kategórií definovaných v prílohe II kap. C, sa prijíma so zreteľom na kritéria a potenciálne rizikové faktory stanovené v odseku 1 postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Toto rozhodnutie sa prijme do šiestich mesiacov od podania žiadosti a príslušných informácií uvedených v odseku 1 druhý pododsek. Pokiaľ Komisia zistí, že dokumentácia neobsahuje informácie stanovené v prílohe II kap. A a B, požiada o poskytnutie ďalších informácií v stanovenej lehote. Konečné rozhodnutie sa prijme do šiestich mesiacov od predloženia všetkých informácií.

Potom, čo Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (OIE) stanoví postup klasifikácie krajín do kategórií a pokiaľ zaradí žiadateľskú krajinu do jednej z týchto kategórií, môže byť podľa potreby v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 rozhodnuté o preskúmaní zaradenia tejto krajiny spoločenstvom do kategórie v súlade s prvým pododsekom tohto odseku.

3. Pokiaľ Komisia zistí, že informácie predložené členským štátom alebo treťou krajinou, podľa prílohy II kap. A a B, sú neúplné alebo nejasné, môže v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 určiť BSE štatút príslušného členského štátu alebo tretej krajiny na základe úplnej analýzy rizika.

Táto analýza rizika musí zahŕňať preukazný štatistický prehľad o nákazovej situácii týkajúci sa TSE v žiadateľskom členskom štáte alebo tretej krajine na základe používania rýchlych testov pri screeningu. Komisia berie do úvahy klasifikačné kritéria používané OIE.

Rýchle testy sa s týmto cieľom schvaľujú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 a uvádzajú sa v zozname stanovenom v prílohe X kap. C bod 4.

Tento screening môže byť rovnako využitý členským štátom alebo treťou krajinou, ktoré chcú, aby Komisia schválila klasifikáciu, ktorú vykonali na tomto základe – v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Náklady na tento screening hradí príslušný členský štát alebo tretia krajina.

4. Členské štáty alebo tretie krajiny, ktoré nepredložia žiadosť v súlade s odsekom 1 do šiestich mesiacov od 1. júla 2001, sú považované, so zreteľom na odosielanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z ich území, za krajiny kategórie 5, ako je uvedená v prílohe II kap. C, do tej doby, než túto žiadosť predložia.

5. Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii akýkoľvek epizootologický dôkaz alebo inú informáciu, ktorá by mohla viesť k zmene štatútu BSE, predovšetkým výsledky programov monitoringu uvedených v článku 6.

6. O zotrvaní tretej krajiny na niektorom zo zoznamov uvedených v predpisoch spoločenstva na účely možnosti vývozu živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, do spoločenstva, sa rozhoduje postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 a je podmienené – so zreteľom na dostupné informácie alebo pokiaľ sa predpokladá výskyt TSE – poskytnutím informácií uvedených v odseku 1. Pokiaľ je poskytnutie uvedených informácií do troch mesiacov od dátumu vyžiadania Komisiou odmietnuté, použijú sa ustanovenia odseku 4 tohto článku, pokiaľ tieto informácie nebudú predložené a vyhodnotené v súlade s odsekom 2 alebo 3.

Spôsobilosť tretích krajín vyvážať živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, do spoločenstva za podmienok vychádzajúcich z ich kategórie stanovenej Komisiou, je podmienená ich záväzkom oznámiť Komisii písomne čo najskôr akýkoľvek epizootologický dôkaz alebo iný dôkaz, ktorý by mohol viesť k zmene štatútu BSE.

7. Postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 sa môže rozhodnúť o zmene BSE klasifikácie členského štátu alebo tretej krajiny, alebo niektorej z ich oblastí v súlade s výsledkami kontrol uvedených v článku 21.

8. Rozhodnutia uvedené v odseku 2, 3, 4, 6 a 7 vychádzajú z posúdenia rizika, pričom sa berú do úvahy odporučené kritéria stanovené v prílohe II kap. A a B.

KAPITOLA III

PREVENCIA TSE

Článok 6

Systém monitoringu

1. Každý členský štát vykonáva výročný program monitoringu BSE a scrapie v súlade s prílohou III kap. A. Tento program zahŕňa screening použitím rýchlych testov.

Rýchle testy sú na tento účel schvaľované v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 a sú uvedené v prílohe X kap. C bod 4.

2. Každý členský štát prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru informuje Komisiu a ostatné členské štáty o výskyte TSE inej než BSE.

3. Všetky úradné šetrenia a laboratórne vyšetrenia sú zaznamenávané v súlade s prílohe III kap. B.

4. Členské štáty predložia Komisii výročnú správu zahŕňajúcu prinajmenšom informácie uvedené v prílohe III kap. B časť I. Správa za každý kalendárny rok je predkladaná najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Komisia predloží Stálemu veterinárnemu výboru do troch mesiacov od doručenia uvedených správ súhrn vnútroštátnych opráv zahŕňajúci prinajmenšom informácie uvedené v prílohe III kap. B časť II.

Článok 7

Zákazy týkajúce sa kŕmenia zvierat

1. Zakazuje sa skrmovanie bielkoviny získanej z cicavcov prežúvavcami.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 je naviac rozšírený na zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu v súlade s prílohou IV bodom 1.

3. Odseky 1 a 2 sa použijú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v prílohe IV bod 2.

4. Členským štátom alebo ich oblastiam v kategórii 5 nie je povolené vyvážať alebo skladovať krmivo určené pre chované zvieratá, ktoré obsahuje bielkovinu získanú z cicavcov, alebo krmivo určené pre cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsahuje spracovanú bielkovinu získanú z cicavcov.

Tretím krajinám alebo ich oblastiam v kategórii 5 nie je povolené vyvážať do spoločenstva krmivo určené pre chované zvieratá, ktoré obsahuje bielkovinu získanú z cicavcov, alebo krmivo určené pre cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsahuje spracovanú bielkovinu získanú z cicavcov.

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, predovšetkým pravidlá na prevenciu krížovej kontaminácie a pre metódy odberu vzoriek a analýzy požadované na kontrolu súladu s týmto článkom, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 8

Špecifikovaný rizikový materiál

1. Špecifikovaný rizikový materiál sa odstraňuje a likviduje v súlade s prílohe V bod 2, 3, 4 a 8.

Tento špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený sa môže uvádzať na trh, prípadne vyvážať, iba po konečnej likvidácii v súlade s prílohou V bod 3 a 4 alebo prípadne bod 7 pododsek c), alebo bod 8. Nesmie sa do spoločenstva dovážať. Tranzit špecifikovaného rizikového materiálu cez územie spoločenstva sa musí vykonávať v súlade s požiadavkami článku 3 smernice 91/496/EHS.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na tkanivá zvierat, ktoré boli podrobené alternatívnemu testu schválenému k tomuto zvláštnemu účelu v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2, uvedenému v prílohe X kap. C bod 5 a vykonanému za podmienok vymenovaných v prílohe V bod 5 – pokiaľ sú výsledku testu negatívne.

Členské štáty, ktoré povolia taký alternatívny test, to musia oznámiť ostatným členským štátom a Komisii.

3. V členských štátoch alebo ich oblastiach, ktoré sú zaradené v kategóriách 2, 3, 4 a 5 uvedené v prílohe II kap. C, sa u hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat, nesmie po omráčení používať poškodenie centrálneho nervového tkaniva priebojníkom zavedeným do lebečnej dutiny.

4. Údaje vzťahujúce sa k veku stanovenému v prílohe V sa pravidelne upravujú. Tieto úpravy sú založené na posledných preukázaných vedeckých nálezoch týkajúcich sa štatistickej pravdepodobnosti výskytu TSE v príslušných vekových skupinách populácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz v spoločenstve.

5. Výnimkou z odsekov 1 až 4 môže byť v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 prijaté rozhodnutie s ohľadom na dátum účinného vykonávania článku 7 odsek 1 alebo, podľa potreby, u tretích krajín na dátum zákazu používania bielkoviny cicavcov v krmive pre prežúvavcov v jednotlivých krajinách alebo oblastiach zaradených do kategórie 3 alebo 4 s cieľom obmedziť uplatňovanie tohto článku na zvieratá a narodené pred týmto dátumom v týchto krajinách alebo oblastiach.

Podobne môže byť výnimkou z odsekov 1 až 4 po konzultácii s príslušným vedeckým výborom a na základe posúdenia výskytu, šírenia a rizika expozície človeka a v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 prijaté rozhodnutie umožňujúce používanie chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka v jednotlivých krajinách alebo ich oblastiach zaradených do kategórie 5 alebo hovädzieho dobytka pochádzajúceho z týchto krajín alebo oblastí do potravín, krmív a hnojív.

6. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 9

Produkty živočíšneho pôvodu získané z materiálu z prežúvavcov alebo obsahujúce tento materiál

1. Produkty živočíšneho pôvodu vymenované v prílohe VI sa nesmú vyrábať z materiálu z prežúvavcov z krajín alebo ich oblastí zaradených do kategórie 5, pokiaľ nie sú vyrábané v súlade s výrobnými postupmi schválenými v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

2. Kosti hlavy a chrbtice hovädzieho dobytka, oviec a kôz z krajín alebo ich oblastí zaradených do kategórií 2, 3, 4 alebo 5 sa nesmú používať na výrobu separovaného mäsa.

3. Odseky 1 a 2 sa, so zreteľom na kritéria stanovené v prílohe V bod 5, nevzťahujú na prežúvavce, ktoré boli podrobené alternatívnemu testu schválenému v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2, pokiaľ sú výsledky testu negatívne.

4. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 10

Vzdelávacie programy

1. Členské štáty zaistia, aby pracovníci príslušného úradu, diagnostických laboratórií a poľnohospodárskych a veterinárskych fakúlt, úradní veterinárni lekári, praktickí veterinárni lekári, zamestnanci bitúnkov a chovatelia a držitelia zvierat a tí, ktorí zaobchádzajú so zvieratami, boli poučení o klinických príznakoch, epizootológii a, v prípade pracovníkov zodpovedných za vykonávanie kontrol, o interpretácii laboratórnych nálezov vzťahujúcich sa k TSE.

2. K zaisteniu účinného uplatňovania vzdelávacích programov uvedených v odseku 1 môže byť pridelená finančná pomoc spoločenstva. Rozsah tejto pomoci sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 24 odsek 2.

KAPITOLA IV

KONTROLA A ERADIKÁCIA TSE

Článok 11

Ohlasovanie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 82/894/EHS [12] zaistia členské štáty, aby všetky zvieratá podozrivé z nákazy TSE boli okamžite ohlásené príslušným úradom.

Členské štáty pravidelne informujú Komisiu a seba navzájom o oznámených prípadoch TSE.

Príslušný úrad prijme okamžite opatrenia stanovené v článku 12 tohto nariadenia a ďalšie nevyhnutné opatrenia.

Článok 12

Opatrenia vzhľadom k podozrivým zvieratám

1. Na každé zviera podozrivé z nákazy TSE je uvalený úradný zákaz premiestňovania, pokiaľ nie sú známe výsledky klinického a epizootologického vyšetrenia vykonaného príslušným úradom, alebo pokiaľ nie je usmrtené na účely laboratórneho vyšetrenia pod úradnou kontrolou.

Pokiaľ sa na hospodárstve v členskom štáte nachádza kus hovädzieho dobytka podozrivý z BSE, je na všetok ostatný hovädzí dobytok z tohto hospodárstva zavedený úradný zákaz premiestňovania, pokiaľ nie sú k dispozícii výsledky vyšetrenia.

Pokiaľ sa, na základe objektívneho dôkazu ako sú výsledky testov schopných prakticky odlíšiť rôzne TSE, na hospodárstve v členskom štáte nachádza ovca alebo koza podozrivá z BSE, je na všetky ostatné ovce a kozy z tohto hospodárstva zavedený úradný zákaz premiestňovania, dokiaľ nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení.

Pokiaľ je dokázané, že hospodárstvo, kde sa zviera nachádzalo v dobe podozrenia na BSE, pravdepodobne nie je hospodárstvom, kde mohlo byť zviera vystavené BSE, môže príslušný úrad rozhodnúť, že úradný zákaz premiestňovania bude zavedený len na zviera podozrivé z nákazy. Ak je to nutné, môže príslušný úrad rozhodnúť tiež o umiestnení iných fariem alebo len hospodárstvo, kde mohlo byť zviera vystavené BSE, pod úradnú kontrolu v závislosti na dostupných epizootologických informáciách.

Postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 a výnimkou z požiadaviek druhého, tretieho a štvrtého pododseku tohto odseku sa môže členský štát oslobodiť od uplatňovania úradných zákazov premiestňovania zvierat, pokiaľ uplatňuje opatrenia poskytujúce rovnocennú ochranu.

2. Pokiaľ príslušný úrad rozhodne, že možnosť nákazy TSE nemôže byť vylúčená, je zviera – pokiaľ je ešte nažive – usmrtené; jeho mozog a všetky ostatné tkanivá, ktoré môže určiť príslušný úrad, sú odstránené a odoslané do úradne schváleného laboratória, národného referenčného laboratória uvedeného v čl. 19 odsek 1 alebo referenčného laboratória spoločenstva uvedeného v čl. 19 odsek 2 k vyšetreniu v súlade s vyšetrovacími metódami stanovenými v článku 20.

3. Všetky časti tela podozrivého zvieraťa včítane kože sú pozastavené pod úradnou kontrolou, dokiaľ nie je získaná negatívna diagnóza, alebo dokiaľ nie sú zlikvidované v súlade s prílohe V bod 3 alebo 4.

4. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 13

Opatrenia nasledujúce po potvrdení výskytu TSE

1. Pokiaľ je výskyt TSE úradne potvrdený, uplatňujú sa čo najskôr nasledujúce opatrenia:

a) všetky časti tela zvieraťa sú úplne zlikvidované v súlade s prílohou V okrem materiálu ponechaného pre záznamy v súlade s prílohou III kap. B časť III bod 2;

b) vykonáva sa šetrenie na určenie všetkých rizikových zvierat v súlade s prílohe VII bod 1;

c) všetky zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe VII bod 2, ktoré boli zistené ako rizikové šetrením uvedeným pod pododsek b), sa usmrtia a úplne zlikvidujú v súlade s prílohou V bod 3 a 4.

Výnimkou z tohto odseku môžu členské štáty uplatňovať iné opatrenia poskytujúce rovnakú úroveň ochrany, pokiaľ tieto opatrenia boli schválené v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

2. Až do zavedenia opatrení uvedených v odseku 1 pododsek b) a c) je hospodárstvo, v ktorom sa zviera nachádzalo v dobe, keď bol výskyt TSE potvrdený, umiestnené pod úradnú kontrolu a celkové premiestňovanie zvierat vnímavých k TSE a produktov živočíšneho pôvodu získaných z týchto zvierat z hospodárstva alebo na hospodárstvo podlieha povoleniu príslušného úradu, so zreteľom na zaistenie okamžitého spätného vyhľadania a identifikácie príslušných zvierat a produktov živočíšneho pôvodu.

Pokiaľ je dokázané, že hospodárstvo, kde sa postihnuté zviera nachádzalo v dobe, keď bol výskyt TSE potvrdený, pravdepodobne nie je hospodárstvom, kde bolo zviera vystavené TSE, môže príslušný úrad rozhodnúť, že obe hospodárstva alebo len hospodárstvo, kde bolo zviera vystavené TSE, sú/je umiestnené/umiestnené pod úradnú kontrolu.

3. Členské štáty, ktoré uplatňujú náhradnú schému poskytujúcu rovnocennú ochranu uvedenú v čl. 12 odsek 1 piatom pododseku, môžu byť, výnimkou z požiadaviek, odsek 1 pododsek b) a c), oslobodené v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 od požiadavky na uplatňovanie úradných zákazov premiestňovania zvierat a požiadavky na usmrtenie a likvidáciu zvierat.

4. Majitelia sú za stratu zvierat usmrtených alebo zlikvidovaných produktov živočíšneho pôvodu v súlade s čl. 12 odsek 2 a odsek 1 pododsek a) a c) tohto článku bez prieťahov odškodnení.

5. Bez dotknutia smernice 82/894/EHS sa potvrdený výskyt akejkoľvek TSE inej než BSE každoročne ohlasuje Komisii.

6. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 14

Pohotovostný plán

1. Členské štáty vypracujú – v súlade s obecnými kritériami predpisov spoločenstva o zvládaní nákaz zvierat – pokyny určujúce vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť uplatňované, a uvádzajúce právomoci a zodpovednosti v prípade potvrdenia TSE.

2. Pokiaľ je nutné umožniť jednotné uplatňovanie právnych predpisov spoločenstva, môžu byť pokyny harmonizované v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

KAPITOLA V

UVÁDZANIE NA TRH A VÝVOZ

Článok 15

Živé zvieratá, ich sperma, embryá a vajíčka

1. Uvádzanie hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz a ich spermy, embryí a vajíčok na trh alebo prípadne ich vývoz podlieha podmienkam stanoveným v prílohe VIII alebo, v prípade dovozov, podmienkam stanoveným v prílohe IX. Živé zvieratá a ich embryá a vajíčka sú sprevádzané príslušnými veterinárnymi osvedčeniami požadovanými právnymi predpismi spoločenstva, v súlade s článkom 17 alebo, v prípade dovozov, s článkom 18.

2. Uvádzanie na trh prvej generácie potomstva, spermy, embryí a vajíčok zvierat podozrivých z TSE alebo s potvrdenou TSE podlieha podmienkam stanoveným v prílohe VIII kap. B.

3. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

Článok 16

Uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu na trh

1. Nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu získané zo zdravých prežúvavcov nepodliehajú pri uvádzaní na trh alebo prípadne pri vývoze obmedzeniam podľa tohto článku, podľa prílohy VIII kap. C a D a prílohy IX kap. A, C, F a G:

a) produkty živočíšneho pôvodu spadajúce do pôsobnosti článku 15, predovšetkým sperma, embryá a vajíčka;

b) i) surové mlieko v zmysle smernice 92/46/EHS [13];

ii) mlieko pre výrobu mliečnych výrobkov v zmysle smernice 92/46/EHS;

iii) tepelne ošetrené konzumné mlieko v zmysle smernice 92/46/EHS;

iv) fosforečnan vápenatý (bez akýchkoľvek stôp bielkoviny alebo tuku);

v) kože a usne v zmysle smernice 92/118/EHS [14];

vi) želatína v zmysle smernice 92/118/EHS získaná z koží a usní uvedených v bode v);

vii) kolagén získaný z koží a usní uvedených v bode v).

2. Produkty živočíšneho pôvodu dovážané z tretej krajiny zaradené do kategórie 2, 3, 4 a 5 musia pochádzať zo zdravého hovädzieho dobytka, oviec a kôz, u ktorých nebolo porušené centrálne nervové tkanivo tak, ako je uvedené v čl. 8 odsek 3, alebo neboli usmrtené plynom injikovaným do lebečnej dutiny.

3. Produkty živočíšneho pôvodu obsahujúce materiály získané z hovädzieho dobytka pochádzajúceho z členského štátu, oblasti členského štátu alebo tretej krajiny zaradených do kategórie 5 nesmú byť uvádzané na trh, pokiaľ nepochádzajú zo:

a) zvierat narodených po dátume účinného uplatnenia zákazu skrmovania živočíšnej bielkoviny získanej z cicavcov prežúvavcom; alebo

b) zvierat, ktoré sa narodili, boli odchované a zostali v stádach s potvrdenou neprítomnosťou BSE v minulosti po dobu najmenej 7 rokov.

Produkty živočíšneho pôvodu naviac nemôžu byť odoslané z členského štátu alebo oblasti členského štátu zaradených do kategórie 5 do iného členského štátu ani nemôžu byť dovezené z tretej krajiny zaradenej do kategórie 5. Tento zákaz sa nevzťahuje na produkty živočíšneho pôvodu vymenované v prílohe VIII kap. C a spĺňajúce požiadavky prílohy VIII kap. C. Musia byť sprevádzané veterinárnym osvedčením vydaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý potvrdzuje, že boli vyrobené v súlade s týmto nariadením.

4. Pokiaľ je zviera premiestňované z krajiny alebo oblasti do krajiny alebo oblasti inej kategórie, je zaradené do najvyššej kategórie krajín alebo oblastí, v ktorých zotrvalo dlhšie než 24 hodín, pokiaľ nie sú poskytnuté vhodné záruky potvrdzujúce, že zviera nebolo kŕmené krmivami z krajiny alebo oblasti zaradených do najvyššej kategórie.

5. Produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré tento článok stanovuje zvláštne pravidlá, sú sprevádzané príslušnými veterinárnymi osvedčeniami alebo obchodnými dokladmi požadovanými právnymi predpismi spoločenstva v súlade s článkami 17 a 18 alebo, pokiaľ nie sú tieto osvedčenia alebo doklady v právnych predpisoch spoločenstva uvedené, osvedčením alebo obchodným dokladom, ktorých vzory sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

6. Na účely dovozu do spoločenstva musia produkty živočíšneho pôvodu spĺňať podmienky stanovené v prílohe IX kap. A, C, F a G.

7. V súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 môžu byť ustanovenia, odsek 1 až 6, rozšírené na iné produkty živočíšneho pôvodu. Pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijímajú rovnakým postupom.

Článok 17

Postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2, sa podľa potreby dopĺňajú veterinárne osvedčenia uvedené v prílohe F smernice 64/432/EHS, vzory II a III v prílohe E smernice 91/68/EHS a príslušné veterinárne osvedčenia stanovené právnymi predpismi spoločenstva vzťahujúce sa k obchodovaniu so spermou, embryami a vajíčkami hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz odkazom na kategóriu klasifikácie členského štátu alebo oblasti pôvodu stanovenou v súlade s článkom 5.

Príslušné obchodné doklady vzťahujúce sa k obchodovaniu s produktmi živočíšneho pôvodu sa podľa potreby dopĺňajú odkazom na kategóriu členského štátu alebo oblasti pôvodu stanovenou Komisiou v súlade s článkom 5.

Článok 18

Príslušné veterinárne osvedčenia vzťahujúce sa k dovozom uvedené v právnych predpisoch spoločenstva sa postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 dopĺňajú so zreteľom na tretie krajiny zaradené do kategórie podľa článku 5 zvláštnymi požiadavkami stanovenými v prílohe IX, ihneď po rozhodnutí o klasifikácii.

KAPITOLA VI

REFERENČNÉ LABORATÓRIA, ODBER VZORIEK, VYŠETROVANIE A KONTROLY

Článok 19

Referenčné laboratória

1. Národné referenčné laboratória jednotlivých členských štátov a ich funkcie a povinnosti sú uvedené v prílohe X kap. A.

2. Referenčné laboratórium spoločenstva a jeho funkcie a povinnosti sú uvedené v prílohe X kap. B.

Článok 20

Odber vzoriek a laboratórne metódy

1. Odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie na prítomnosť TSE sa vykonáva za použitia metód a postupov stanovených v prílohe X kap. C.

2. Pokiaľ je nutné zaistiť jednotné používanie tohto článku, prijímajú sa v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 vykonávacie pravidlá, včítane metódy k potvrdeniu BSE u oviec a kôz.

Článok 21

Kontroly spoločenstva

1. Odborníci Komisie môžu vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s príslušnými úradmi členských štátov tak, ako je to nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto nariadenia. Členský štát, na ktorého území sa kontroly vykonávajú, poskytne odborníkom komplexnú pomoc nutnú pre vykonávanie ich úloh. Komisia oznámi výsledky vykonaných kontrol príslušnému úradu.

Pravidlá na vykonávanie tohto článku, predovšetkým na riadenie postupu pri spolupráci s vnútroštátnymi úradmi, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

2. Kontroly spoločenstva týkajúce sa tretích krajín sa vykonávajú v súlade s článkami 20 a 21 smernice 97/78/ES.

KAPITOLA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Prechodné opatrenia týkajúce sa špecifikovaného rizikového materiálu

1. Ustanovenia prílohe XI časť A sa uplatňujú po dobu najmenej šesť mesiacov od 1. júla 2001 a prestávajú sa uplatňovať okamžite po dni prijatia rozhodnutia v súlade s čl. 5 odsek 2 alebo 4, ku ktorému vstupuje v platnosť článok 8.

2. Výsledky preukazného štatistického prehľadu vykonávaného v súlade s čl. 5 odsek 3 v priebehu prechodného obdobia sa použijú k potvrdeniu alebo vyvráteniu záverov analýzy rizika uvedených v čl. 5 odsek 1, pričom sa berú do úvahy klasifikačné kritéria definované OIE.

3. Po konzultácii s príslušným vedeckým výborom sa v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 prijímajú podrobné pravidlá týkajúce sa uvedeného štatistického prehľadu.

4. Minimálne kritéria, ktoré musí tento štatistický prehľad spĺňať, sú uvedené v prílohe XI časť B.

Článok 23

Zmeny príloh a prechodné opatrenia

Po konzultácii s príslušným vedeckým výborom o akýchkoľvek otázkach, ktoré by mohli mať dosah na verejné zdravie, sa menia alebo dopĺňajú prílohy a v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 sa prijímajú potrebné prechodné opatrenia.

V súlade s uvedeným postupom sa prijímajú prechodné opatrenia na dobu najviac dvoch rokov, aby bolo možné prejsť zo súčasných opatrení na opatrenia stanovené týmto nariadením.

Článok 24

Výbory

1. Komisii vypomáha Stály veterinárny výbor. V záležitostiach týkajúcich sa výhradne krmív však Komisii vypomáha Stály výbor pre krmivá a v záležitostiach týkajúcich sa výhradne potravín Stály výbor pre potraviny.

2. Pokiaľ je uvedený odkaz na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, a to v súlade s článkom 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota uvedená v čl. 5 odsek 6 uvedeného rozhodnutia je tri mesiace a, v prípade ochranných opatrení uvedených v čl. 4 odsek 2 tohto nariadenia, 15 dní.

3. Každý výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 25

Konzultácie s vedeckými výbory

Akákoľvek záležitosť spadajúca do pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá by mohla mať dosah na verejné zdravie, je konzultovaná s príslušným vedeckým výborom.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po vyhlásení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 22. mája 2001

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

M. Winberg

[1] Ú. v. ES C 45, 19.2.1999, s. 2 a Ú. v. ES C 120 E, 24.4.2001, s. 89.

[2] Ú. v. ES C 258, 10.9.1999, s. 19.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. mája 2000 (Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 93), Spoločné stanovisko Rady z 12. februára 2001 (Ú. v. ES C 88, 19.3.2001, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. mája 2001.

[4] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách pri obchodovaní vo vnútri spoločenstva s perspektívou uskutočnenia vnútorného trhu (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

[6] Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych a zootechnických kontrolách pri obchodovaní vo vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a produktmi s perspektívou uskutočnenia vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 92/118/EHS.

[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktoré zakladá systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, vzťahuje sa na označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho a ruší nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8. 2000, s. 1).

[8] Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnych otázkach obchodovania s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/20/ES (Ú. v. ES L 163, 4.7.2000, s. 35).

[9] Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach pri obchodovaní s ovcami a kozami vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 94/953/ES (Ú. v. ES L 371, 31.12.1994, s. 14).

[10] Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 o zásadách riadenia organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a pozmeňujúca smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[11] Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997 stanovujúca zásady organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1. 1998, s. 9).

[12] Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 o ohlasovaní nákaz zvierat vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2000/556/ES (Ú. v. ES L 235, 19.9.2000, s. 27).

[13] Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992 stanovujúca hygienické pravidlá pre produkciu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[14] Smernica Rady 92/118/EHS zo dňa 17. decembra 1992 stanovujúca veterinárne a hygienické požiadavky, ktorými sa v spoločenstve riadi obchodovanie a dovoz produktov nepodliehajúcich uvedeným požiadavkám stanoveným v zvláštnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A časť I smernice 89/662/EHS a, pokiaľ ide o patogény, v Smernici 90/425/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 1999/724/ES (Ú. v. ES L 290, 12.11.1999, s. 32).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZVLÁŠTNE DEFINÍCIE

Na účely tohto nariadenia:

a) "miestny prípad BSE" je prípad spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka, u ktorého nebolo jasne preukázané, že je spôsobený infekciou pred dovozom takéhoto živého zvieraťa, embrya alebo vajíčka;

b) "oddelené tukové tkanivo" je vnútorný a vonkajší telesný tuk oddelený v priebehu porážky a rozrábky, predovšetkým čerstvý tuk zo srdca, opony, obličiek a mezenteria hovädzieho dobytka a tuk z rozrábok;

c) "kohorta (vrstovníci)" je skupina kusov hovädzieho dobytka, ktoré sa buď narodili v rovnakom stáde ako postihnutý hovädzí dobytok, a to v priebehu 12 mesiacov pred alebo po narodení tohto postihnutého hovädzieho dobytka, alebo boli chované spolu s postihnutým zvieraťom kedykoľvek v priebehu prvého roka ich života a ktoré mohli byť kŕmené rovnakým krmivom, akým bolo kŕmené postihnuté zviera v priebehu prvého roka jeho života;

d) "skládka" je miesto na likvidáciu odpadov, ako je definované v smernici 1999/31/ES [1].

[1] Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

STANOVENIE ŠTATÚTU BSE

KAPITOLA A

Štatút BSE členského štátu, tretej krajiny alebo jednej z ich oblastí, ďalej uvádzaných ako "krajina alebo oblasť", sa stanoví na základe nasledujúcich kritérií:

a) výsledok analýzy rizika zisťujúci všetky potenciálne faktory pre výskyt BSE uvedené v kapitole B a ich časový vývoj;

b) vzdelávací program pre veterinárnych lekárov, chovateľov a všetkých, ktorí hovädzí dobytok prepravujú, obchodujú a porážajú, zameraný na hlásenie všetkých prípadov nervových príznakov u dospelého hovädzieho dobytka;

c) povinné hlásenie a vyšetrenie všetkého hovädzieho dobytka vykazujúceho klinické príznaky BSE;

d) systém sústavného dohľadu a monitorovania BSE so zvláštnym ohľadom na riziká popísané v kapitole B, berúce do úvahy pokyny v tabuľke kapitoly A prílohy III, alebo v súlade s príslušnými medzinárodnými normami; správy o počte vykonaných vyšetrení a o ich výsledkoch musia byť uchovávané najmenej po dobu siedmych rokov;

e) vyšetrenie vzoriek mozgu alebo iných tkanív, odoberaných podľa systému dohľadu uvedeného v bode d) v schválenom laboratóriu.

KAPITOLA B

Analýza rizika uvedená v kapitole A pododsek a) je založená na nasledujúcich faktoroch:

- skrmovanie mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov pochádzajúcich z prežúvavcov,

- dovoz mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov potenciálne kontaminovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou alebo krmiva obsahujúceho mäsovú a kostnú múčku alebo lojové zvyšky,

- dovoz zvierat alebo vajíčok/embryí potenciálne infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou,

- nákazový štatút krajiny alebo oblasti, vzhľadom k prenosným spongiformným encefalopatiám zvierat,

- rozsah znalostí o štruktúre populácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz v krajine alebo v oblasti,

- zdroj živočíšneho odpadu, parametre postupov pre ošetrenie takéhoto odpadu a metódy produkcie krmív.

KAPITOLA C

Stanovenie kategórií

Štatút BSE členských štátov alebo tretích krajín, alebo jednej z ich oblastí sa stanoví rozdelením do nasledujúcich kategórií:

A. KATEGÓRIA 1: Krajina alebo oblasť bez BSE

Krajina alebo oblasť, kde bola vykonaná analýza rizika na základe informácií uvedených v kapitole B, ktoré preukázali, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia pre zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a

1. BUĎ nebol zaznamenaný žiadny prípad BSE a:

i) kritéria uvedené v kap. A pododsek b) až e) boli dodržované po dobu najmenej sedem rokov, alebo

ii) kritéria uvedené v kap. A pododsek c) boli dodržované po dobu najmenej sedem rokov a preukázalo sa, že po dobu najmenej ôsmych rokov nebola prežúvavcom skrmovaná žiadna mäsová a kostná múčka alebo lojové zbytky pochádzajúce z prežúvavcov alebo z cicavcov;

2. ALEBO, kde u všetkých prípadov BSE bolo jasne preukázané, že pochádzajú priamo z dovozu živého hovädzieho dobytka alebo jeho embryí/vajíčok a všetok postihnutý hovädzí dobytok (včítane posledných potomkov samíc, ktorí sa narodili v priebehu dvoch rokov pred alebo po prvých klinických príznakoch začiatku ochorenia), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti nažive, bol usmrtený a úplne zlikvidovaný a buď

i) kritéria uvedené v kap. A pododsek b) až e) boli dodržované po dobu najmenej sedem rokov, alebo

ii) kritéria v kapitole A c) boli dodržované po dobu najmenej sedem rokov a bolo preukázané, že po dobu najmenej osem rokov neboli skrmované prežúvavcom žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky;

3. ALEBO, kde posledný miestny prípad BSE bol hlásený pred viac než pred siedmimi rokmi, kritéria uvedené v kap. A pododsek b) až e) boli dodržované po dobu najmenej sedem rokov a kŕmenie prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov bolo zakázané a zákaz bol účinne dodržovaný najmenej osem rokov.

B. KATEGÓRIA 2: krajina alebo oblasť, kde nebol hlásený žiadny miestny prípad

Krajina alebo oblasť, kde bola vykonaná analýza rizika popísaná v kapitole B, ktorá preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia pre zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a

1. BUĎ tu nebol žiadny prípad BSE a:

i) kritériá uvedené v kap. A pododsek b) až e) sú dodržované, ale neboli dodržované po dobu siedmych rokov, alebo

ii) bolo preukázané, že najmenej osem rokov neboli prežúvavcom skrmované žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zbytky, ale kritéria uvedené v kap. A pododsek c) neboli dodržované po dobu siedmych rokov;

2. ALEBO, kde u všetkých prípadov BSE bolo jasne preukázané, že pochádzajú priamo z dovozu živého hovädzieho dobytka alebo jeho embryí/vajíčok a všetok postihnutý hovädzí dobytok (včítane posledných potomkov samíc, ktoré sa narodili v priebehu dvoch rokov pred alebo po prvých klinických príznakoch v začiatku ochorenia), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti nažive, bol usmrtený a úplne zlikvidovaný a buď:

i) kritériá uvedené v kap. A pododsek b) až e) sú dodržované, ale neboli dodržované po dobu sedem rokov, alebo

ii) bolo preukázané, že najmenej osem rokov neboli prežúvavcom skrmované žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky, ale kritériá uvedené v kap. A pododsek c) neboli dodržované po dobu sedem rokov.

C. KATEGÓRIA 3: krajina alebo oblasť doposiaľ bez BSE, kde bol hlásený najmenej jeden miestny prípad

Akákoľvek krajina alebo oblasť, kde bola vykonaná analýza rizika založená na informáciách uvedených v kapitole B, ktorá preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia pre zvládnutie akéhokoľvek zisteného rizika a:

1. BUĎ posledný miestny prípad BSE bol ohlásený skôr než pred siedmimi rokmi, kritériá uvedené v kap. A pododsek b) až e) sú dodržované a zákaz kŕmiť prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov je účinne dodržovaný, ale:

i) kritériá uvedené v kap. A b) až e) nie sú dodržované po dobu sedem rokov, alebo

ii) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zbytkami pochádzajúcimi z prežúvavcov nebol účinne dodržovaný osem rokov;

2. ALEBO tam, kde posledný miestny prípad bol ohlásený menej než pred siedmimi rokmi, rozsah výskytu BSE, vypočítaný na základe miestnych prípadov, bol nižší než jeden prípad na milión v priebehu každého z posledných štyroch po sebe nasledujúcich dvanásťmesačných období v populácii hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov v krajine alebo v oblasti alebo – tam, kde je v krajine alebo oblasti populácia hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov nižšia než 1 milión zvierat – jeden prípad na skutočný počet týchto zvierat (stanovený na základe prehľadu Eurostat) a kde:

i) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov bol účinne dodržovaný najmenej osem rokov;

ii) kritériá uvedené v kap. A pododsek b) až e) sú dodržované najmenej sedem rokov;

iii) postihnutý hovädzí dobytok, rovnako ako:

- ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred alebo po klinickom začiatku ochorenia,

- všetok hovädzí dobytok z kohorty,

sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti stále nažive.

Pri tejto klasifikácii môže byť vzaté do úvahy, ako výnimka z bodu iii), existencia ďalších opatrení poskytujúcich rovnakú úroveň ochrany vo vzťahu k usmrcovaním rizikových zvierat.

D. KATEGÓRIA 4: Krajina alebo oblasť s nízkym výskytom BSE

Krajina alebo oblasť, kde:

1. kritériá uvedené v kapitole A sú dodržované a rozsah výskytu BSE, vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov, bol vyšší alebo rovný jednému miestnemu prípadu na milión a nižší alebo rovný jednému stu prípadov na milión v populácii hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov v krajine alebo oblasti; alebo

2. kritériá uvedené v kapitole A sú dodržované a rozsah výskytu BSE, vypočítaný spôsobom uvedeným v bode 1, bol nižší než jeden miestny prípad na milión po menej než štyri po sebe nasledujúce dvanásťmesačné obdobie a postihnutý hovädzí dobytok, rovnako ako:

- ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred alebo po klinickom začiatku ochorenia,

- všetok hovädzí dobytok z kohorty,

sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti nažive.

Pri tejto klasifikácii môže byť vzatá do úvahy, ako výnimka z tohto bodu, existencia ďalších opatrení poskytujúcich rovnakú úroveň ochrany vo vzťahu k usmrcovaným rizikovým zvieratám.

Krajiny alebo oblasti, kde rozsah výskytu BSE, vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov, bol nižší než jeden miestny prípad na milión v populácii hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov v krajine alebo oblasti, ale kde bola vykonaná analýza rizika opísaná v kapitole A, ktorá preukazuje, že nie je dodržované prinajmenšom jedno z kritérií umožňujúcich zaradiť krajinu alebo oblasť do kategórie 2 alebo 3, musia byť považované za krajiny alebo oblasti patriace do kategórie 4.

E. KATEGÓRIA 5: Krajina alebo oblasť s vysokým výskytom BSE

Krajina alebo oblasť, kde:

1. kritériá uvedené v kapitole A sú dodržované a rozsah výskytu BSE, vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov, bol vyšší než sto prípadov na milión v populácii hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov v krajine alebo oblasti; alebo

2. rozsah výskytu BSE, vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov, bol vyšší alebo rovný jednému prípadu na milión a nižší alebo rovný sto prípadov na milión v populácii hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov v krajine alebo oblasti a najmenej jedno z kritérií uvedených v kapitole A nie je dodržované.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

SYSTÉM MONITOROVANIA

KAPITOLA A

I. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PROGRAM SLEDOVANIA BSE HOVÄDZIEHO DOBYTKA

1. Výber subpopulácií

Hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov:

1.1. Zvieratá, na ktoré sa vzťahuje "zvláštna nutná porážka" podľa čl. 2 písm. n) smernice 64/433/EHS [1], a zvieratá porazené v súlade s príl. I kap. VI ods. 28 písm. c) smernice 64/433/EHS (včítane zvierat podľa nariadenia (ES) č. 716/96 [2], na ktoré sa vzťahuje "zvláštna nutná porážka", ako je uvedené, alebo ktoré sú porazené v súlade s príl. I, kap. VI, ods. 28 písm. c) smernice 64/433/EHS.

1.2. Mŕtve zvieratá neporazené na ľudskú spotrebu, ktoré uhynuli v hospodárstve alebo počas prepravy (okrem zvierat podľa nariadenia Komisie (ES) č. 716/96).

1.3. Zvieratá normálne porazené na ľudskú spotrebu.

1.4. Zvieratá, ktoré javia známky neurologických porúch.

2. Rozsah vzoriek

2.1. Množstvo vzoriek ročne testovaných vo všetkých členských štátoch zo subpopulácie podľa bodu 1.1. musí zahrňovať všetky zvieratá z tejto subpopulácie.

2.2. Množstvo vzoriek ročne testovaných vo všetkých členských štátoch zo subpopulácie podľa bodu 1.2. nesmie byť nižšie ako rozsah vzoriek uvedených v tabuľke. Výber vzoriek je náhodný. Odber vzoriek musí byť reprezentatívny pre všetky oblasti a súvislý.

2.3. Množstvo vzoriek ročne testovaných vo všetkých členských štátoch zo subpopulácie podľa bodu 1.3. musí zahrňovať všetky zvieratá v tejto subpopulácii.

Celková populácia staršia ako 30 mesiacov | Rozsah vzoriek |

100000 | 950 |

200000 | 1550 |

300000 | 1890 |

400000 | 2110 |

500000 | 2250 |

600000 | 2360 |

700000 | 2440 |

800000 | 2500 |

900000 | 2550 |

1000000 | 2590 |

1500000 | 3000 |

2000000 | 3500 |

2500000 | 4000 |

3000000 | 4500 |

3500000 | 5000 |

4000000 | 5500 |

4500000 | 6000 |

5000000 | 6500 |

5500000 | 7000 |

6000000 | 7500 |

6500000 | 8000 |

7000000 | 8500 |

7500000 | 9000 |

8000000 | 9500 |

8500000 | 10000 |

9000000 | 10500 |

9500000 | 11000 |

10000000 | 11500 |

10500000 | 12000 |

11000000 | 12500 |

11500000 | 13000 |

12000000 | 13500 |

Celková populácia staršia ako 12 mesiacov | Rozsah vzoriek |

100000 | 10 |

300000 | 30 |

500000 | 50 |

700000 | 69 |

1000000 | 99 |

2500000 | 195 |

5000000 | 300 |

7000000 | 336 |

10000000 | 367 |

20000000 | 409 |

30000000 | 425 |

40000000 | 433 |

III. SLEDOVANIE RIZIKOVEJŠÍCH ZVIERAT

Sledovanie rizikovejších zvierat

Navyše programov sledovania podľa časti I a II, môžu členské štáty z vlastného rozhodnutia cielene dozerať na zvieratá s vyšším rizikom TSE, ako:

- zvieratá dovážené z krajín s domácou TSE,

- zvieratá, ktoré požili potenciálne kontaminované krmivá,

- zvieratá, ktoré sú priamymi alebo nepriamymi potomkami samíc nakazených TSE.

IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Členské štáty zaistia, aby žiadne časti tiel zvierat vyšetrovaných podľa tejto prílohy neboli použité v potravinách, krmivách a hnojivách, pokiaľ sa neuskutočnilo laboratórne vyšetrenie s negatívnym výsledkom.

KAPITOLA B

I. ÚDAJE ODOVZDÁVANÉ V SPRÁVACH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1. množstvo podozrivých prípadov podľa druhov zvierat, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie pohybu v súlade s čl. 12 ods. 1;

2. množstvo podozrivých prípadov podľa druhov zvierat laboratórne vyšetrovaných v súlade s čl. 12 ods. 2 a výsledok vyšetrovania;

3. odhadovaný rozsah všetkých subpopulácií podľa kap. A časti I bodu 1;

4. množstvo hovädzieho dobytka testovaného v jednotlivých subpopuláciách podľa kap. A časti I bodu 1 a kap. A časti III, metóda výberu vzoriek a výsledky testov;

5. množstvo oviec a kôz vyšetrovaných v jednotlivých subpopuláciách podľa kap. A časti II bodu 1 a kap. A časti III a výsledok vyšetrovania;

6. množstvo, vekové a zemepisné rozdelenie pozitívnych prípadov BSE a scrapie. V prípade zvierat s BSE narodených po zavedení zákazu používania bielkovín prežúvavcov v krmivách sa udáva rok a pokiaľ možno mesiac narodenia;

7. pozitívne prípady TSE potvrdené u zvierat iných ako u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

II. ÚDAJE OBSIAHNUTÉ V HLÁSENÍ KOMISIE

Hlásenie má podobu tabuľky a obsahuje aspoň tieto údaje o jednotlivých členských štátoch:

1. celková populácia hovädzieho dobytka staršieho než 24 mesiacov a odhadovaný rozsah všetkých subpopulácií podľa kap. A časti I bodu 1;

2. množstvo podozrivých prípadov podľa druhov zvierat podľa článku 12;

3. množstvo hovädzieho dobytka testovaného podľa kap. A časti I bodu 1;

4. množstvo oviec a kôz vyšetrovaných podľa kap. A časti II bodu 1;

5. množstvo a vekové rozdelenie pozitívnych prípadov BSE;

6. zvieratá s pozitívnym nálezom BSE narodené po zavedení zákazu kŕmenia a rok a mesiac narodenia;

7. pozitívne prípady scrapie;

8. pozitívne prípady TSE u zvierat iných ako u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

III. ZÁZNAMY

1. Príslušný orgán archivuje po dobu sedem rokov záznamy o:

- množstve a druhoch zvierat, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie pohybu podľa čl. 12 ods. 1;

- množstve a výsledkoch klinických a epizootologických vyšetrení podľa čl. 12 ods. 1;

- množstve a výsledkoch laboratórnych vyšetrení podľa čl. 12 ods. 2;

- množstve, totožnosti a pôvode zvierat, ktorých vzorky boli vyšetrované v rámci programu sledovania podľa časti I a ak je možné vek, plemeno a anamnéza.

2. Vyšetrujúce laboratórium archivuje po dobu sedem rokov všetky záznamy o testovaní, najmä laboratórne knihy, parafínové bloky a prípadne fotografie Western Blot.

[1] Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o hygienických otázkach obchodu s čerstvým mäsom vnútri spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012/64). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/23/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1993, s. 7).

[2] Nariadenie Komisie (ES) č. 716/96 z 19. apríla 1996, ktorým sa prijímajú mimoriadne opatrenia na podporu trhu s hovädzím mäsom vo Spojenom kráľovstve (Ú. v. ES L 99, 20.4.1996, s. 14). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1176/2000 Komisie (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 37).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

KRMIVÁ

1. V členských štátoch alebo ich oblastiach zaradených do kategórie 5 sa zákaz uvedený v čl. 7 odsek 1 rozširuje na:

a) skrmovanie bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmkoľvek hospodárskym zvieratám;

b) skrmovanie spracovaných živočíšnych bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmkoľvek cicavcom, tento zákaz sa nevzťahuje na kŕmenie psov a mačiek a na výrobu krmív pre psov a mačky;

c) skrmovanie kafilerického tuku z prežúvavcov akýmkoľvek prežúvavcom.

2. Zákaz stanovený v čl. 7 odsek 1 a 2 sa nevzťahuje na nasledujúce výrobky zo zdravých zvierat:

a) mlieko a mliečne výrobky;

b) želatínu získanú z koží;

c) hydrolyzované bielkoviny s molekulárnou váhou nižšou než 10000 Daltonov, ktoré:

i) boli získané z koží zvierat, ktoré boli porazené na bitúnkoch a boli podrobené prehliadke ante mortem vykonanej úradným veterinárnym lekárom v súlade s prílohou I kap. VI smernice 64/433/EHS a na základe tejto prehliadky boli posúdené ako vhodné k porážke na účely uvedenej smernice;

a

ii) boli vyrobené výrobným postupom, ktorý zahŕňa primerané opatrenia k minimalizácii kontaminácie koží lakovaním, lúžením a intenzívnym premývaním s následnou expozíciou pH < 11 po dobu viac ako 3 hodín pri teplote vyššej ako 80 °C, následným tepelným ošetrením pri teplote vyššej ako 140°C po dobu 30 minút a pri tlaku vyššom ako 3,6 bar alebo porovnateľným výrobným postupom schváleným Komisiou po konzultácii s príslušným Vedeckým výborom v súlade s postupom stanoveným v čl. 24 odsek 2;

a

iii) pochádzajú z podnikov, ktoré vykonávajú program vlastných kontrol (HACCP);

d) fosforečnan vápenatý (bez stôp bielkovín alebo tuku);

e) sušenú plazmu a iné krvné produkty, s výnimkou produktov z krvi hovädzieho dobytka ku kŕmeniu prežúvavcov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ŠPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL

1. V závislosti na kategórii členského štátu alebo tretej krajiny pôvodu alebo pobytu zvieraťa stanovenej v súlade s článkom 5, sa za špecifikovaný rizikový materiál považujú tieto tkanivá:

KATEGÓRIA 1 A 2

Žiadne.

KATEGÓRIA 3 A 4

a) lebka včítane mozgu a očí, mandle a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku;

b) lebka včítane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

KATEGÓRIA 5

a) celá hlava (okrem jazyka) včítane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí, brzlík, slezina a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako 6 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku;

b) chrbtica včítane dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov;

c) lebka včítane mozgu a očí, mandle a miecha kôz a oviec starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

2. Špecifikovaný rizikový materiál musí byť odstraňovaný:

a) na bitúnkoch;

b) v rozrábkach, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysoko rizikového materiálu uvedených v článkoch 3 a 7 smernice 90/667/EHS [1] pod dozorom pracovníka povereného príslušným úradom. Tieto podniky musia byť na tento účel schválené príslušným úradom.

Chrbtica však môže byť odstraňovaná v miestach predaja spotrebiteľovi nachádzajúcich sa na území príslušného členského štátu.

Pokiaľ nie je odstraňovaný špecifikovaný rizikový materiál z tiel mŕtvych zvierat, ktoré neboli porazené k ľudskej spotrebe, zachádza sa s časťami tela obsahujúcimi špecifikovaný rizikový materiál alebo s celým telom ako sa špecifikovaným rizikovým materiálom.

3. Všetok špecifikovaný rizikový materiál musí byť okamžite po odstránení ofarbený farbou a prípadne označený značkovačom a musí byť úplne zlikvidovaný:

a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo

b) po predchádzajúcej úprave, pokiaľ farbivo alebo značka zostávajú zistiteľné:

i) v súlade so systémami opísanými v kap. I až IV, VI a VII prílohy k rozhodnutiu 92/562/EHS [2]:

- spálením,

- spopolnením,

ii) zahrabaním na povolenej skládke odpadu v súlade prinajmenšom s normami uvedenými v prílohe I k rozhodnutiu 1999/534/ES [3].

4. Členské štáty môžu ako výnimku z ustanovení bodov 2 a 3 povoliť spálenie alebo zahrabanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel bez predchádzajúceho ofarbenia, alebo môžu prípadne povoliť odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu za podmienok stanovených v čl. 3 odsek 2 smernice 90/667/EHS a metódou, ktorá vylučuje akékoľvek riziko prenosu TSE a je schválená a dozorovaná príslušným úradom, predovšetkým pokiaľ zvieratá uhynuli alebo boli usmrtené v rámci protinákazových opatrení aj napriek tomu, že nie sú dotknuté články 12 a 13.

5. Použitie alternatívnych testov pri odstraňovaní špecifikovaného rizikového materiálu môže byť povolené za nasledujúcich podmienok:

a) testy sa musia vykonávať na bitúnkoch u všetkých zvierat podliehajúcich odstraňovaniu špecifikovaného rizikového materiálu;

b) pokiaľ bolo u jedného z porazených potenciálne kontaminovaných zvierat potvrdené BSE, nesmie žiadny hovädzí, ovčí alebo kozí produkt určený k výžive ľudí alebo zvierat opustiť bitúnok predtým, než príslušný úrad obdrží a potvrdí prijatie výsledkov testov všetkých porazených potenciálne kontaminovaných zvierat;

c) pokiaľ nie je možné všetky časti tela včítane kože postihnutého zvieraťa označiť a uchovávať oddelene, je v prípade pozitívneho výsledku alternatívneho testu všetok hovädzí, ovčí a kozí materiál, ktorý mohol byť na bitúnkoch kontaminovaný, zlikvidovaný v súlade s bodom 3.

6. Členské štáty musia vykonávať časté úradné kontroly preverujúce správne uplatňovanie tejto prílohy a zaisťujúce používanie opatrení brániacich kontaminácii predovšetkým na bitúnkoch, v rozrábkach, v závodoch na spracovanie živočíšnych odpadov, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysoko rizikových materiálov, schválených členskými štátmi v súlade s článkom 7 smernice 90/667/EHS, v miestach predaja spotrebiteľovi, na skládkach odpadu a v iných zariadeniach k ukladaniu alebo spaľovaniu.

7. Členské štáty predovšetkým vytvoria systém, ktorý zaisťuje a kontroluje, že:

a) špecifikovaný rizikový materiál používaný k výrobe produktov uvedených v čl. 1 odsek 2 je používaný výhradne k povolenému účelu;

b) hovädzí dobytok, ovce alebo kozy vstupujúce do členského štátu zaradeného do nižšej kategórie, ktoré majú lepší BSE status, než aký majú zvieratá štátu, do ktorého prichádzajú, zostávajú až do porážky alebo do odoslania z územia tohto štátu pod úradným dozorom;

c) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým ten, ktorý je neškodne odstránený v iných podnikoch alebo prevádzkach, ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je oddelene zhromažďovaný a je neškodne odstránený v súlade s bodmi 2, 3 a 4. Členské štáty môžu povoliť odosielanie hláv alebo jatočných tiel obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do iného členského štátu, ak je s týmto členským štátom dohodnuté prijatie tohto odpadu a uplatňujú sa zvláštne podmienky použiteľné pre takúto prepravu.

8. Členské štáty môžu odosielať špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený na spálenie do iných členských štátov len za podmienok stanovených v čl. 4 odsek 2 rozhodnutia 97/735/ES [4].

Tieto body môžu byť na žiadosť niektorého z členských štátov pozmenené tak, aby bolo možné odosielanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo materiálu z neho vyrobeného na spálenie do tretích krajín. Súčasne sa rovnakým postupom prijímajú podmienky, ktorými sa riadi vývoz.

[1] Smernica 90/667/EHS Rady z 27. novembra 1990 stanovujúca veterinárne predpisy pre neškodné odstraňovanie a spracovanie živočíšneho odpadu, pre jeho uvádzanie na trh a ochranu krmív živočíšneho alebo rybieho pôvodu pred patogénmi a pozmeňujúca smernicu 90/425/EHS (Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51). Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[2] Rozhodnutie Komisie 92/562/EHS zo 17. novembra 1992 o schvaľovaní alternatívnych systémov tepelného ošetrenia vysokorizikových materiálov (Ú. v. ES L 359, 9.12.1992, s. 23). Rozhodnutie pozmenené Aktom o pristúpení z roku 1994.

[3] Rozhodnutie Rady 1999/534/ES z 19. júla 1999 o opatreniach vzťahujúcich sa na spracovanie niektorých živočíšnych odpadov na ochranu proti prenosným spongiformným encefalopatiám a o zmene rozhodnutia Komise 97/735/ES (Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 37).

[4] Rozhodnutie Komisie 97/735/ES z 21. októbra 1997 o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na obchodovanie s určitými druhmi živočíšnych odpadov pochádzajúcich z cicavcov (Ú. v. ES L 294, 28.10.1997, s. 7). Rozhodnutie v znení rozhodnutia Rady 1999/534/ES (Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 37).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

NORMY PRE NIEKTORÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZÍSKANÉ Z MATERIÁLU Z PREŽÚVAVCOV ALEBO OBSAHUJÚCE TENTO MATERIÁL

Podľa čl. 9 odsek 1 je zakázané použitie materiálu z prežúvavcov k výrobe nasledujúcich produktov živočíšneho pôvodu:

a) separované mäso;

b) fosforečnan vápenatý určený k výžive hospodárskych zvierat;

c) želatína, pokiaľ nebola vyrobená z kože prežúvavcov;

d) deriváty vyrobené z prečisteného tuku prežúvavcov;

e) prečistený tuk z prežúvavcov, pokiaľ nebol vyrobený z:

i) tukového tkaniva posúdeného ako požívateľné;

ii) surovín, ktoré boli spracované v súlade s normami uvedenými v smernici 90/667/EHS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

ERADIKÁCIA PRENOSNEJ SPONGIFORMNEJ ENCEFALOPATIE

1. Šetrenie uvedené v čl. 13 odsek 1 pododsek b) musí zistiť:

a) v prípade hovädzieho dobytka:

- všetkých ostatných prežúvavcov na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

- všetky embryá, vajíčka a potomstvo samičieho zvieraťa, kde bola nákaza potvrdená, ktoré boli odobraté alebo potomstvo sa narodilo v priebehu dvoch rokov pred alebo po začiatku klinických príznakov ochorenia,

- všetky zvieratá z kohorty (rovesníci) zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

- možný pôvod nákazy a identifikácia iných fariem, v ktorých sú zvieratá, embryá alebo vajíčka, ktoré mohli byť infikované pôvodcom TSE alebo ktoré boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

- pohyb potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýkoľvek iný spôsob prenosu, ktorým mohol byť prenesený pôvodca TSE do alebo z príslušného hospodárstva,

b) u oviec a kôz:

- všetky ostatné prežúvavce okrem oviec a kôz na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

- pokiaľ je to možné, rodičia, všetky embryá, vajíčka a posledné potomstvo zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

- všetky zvieratá z kohorty, ktoré majú byť definované podľa postupu stanoveného v článku 24 odsek 2, zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená,

- všetky ostatné ovce a kozy na hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza potvrdená, naviac k jedincom uvedeným v druhej a tretej zarážke,

- možný pôvod nákazy a identifikácia iných fariem, v ktorých sú zvieratá, embryá alebo vajíčka, ktoré mohli byť infikované pôvodcom TSE alebo ktoré boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie,

- pohyb potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýkoľvek iný spôsob prenosu, ktorým mohol byť prenesený pôvodca BSE do alebo z príslušného hospodárstva.

2. Opatrenia stanovené v čl. 13 odsek 1 pododsek c) zahŕňajú prinajmenšom:

a) v prípade potvrdenia BSE u hovädzieho dobytka usmrtenie a úplnú deštrukcii hovädzieho dobytka a deštrukciu embryí a vajíčok zistených šetrením uvedeným v prvej, druhej a tretej zarážke bodu 1 pododsek a);

b) v prípade potvrdenia BSE u oviec a kôz usmrtenie a úplnú deštrukciu všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených šetrením uvedeným v druhej až šiestej zarážke bodu 1 pododsek b).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

UVÁDZANIE NA TRH A VÝVOZ

KAPITOLA A Podmienky obchodovania so živými zvieratami, embryami a vajíčkami vo vnútri spoločenstva

I. PODMIENKY, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ BEZ OHĽADU NA KATEGÓRIU ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO TRETEJ KRAJINY PÔVODU ALEBO POBYTU ZVIERAŤA

1. Odosielanie do ostatných členských štátov sa musí riadiť pravidlami uvedenými v čl. 15 odsek 1.

2. Na prepravu embryí a vajíčok hovädzieho dobytka sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

Embryá a vajíčka musia pochádzať od samíc, ktoré v dobe odberu:

- neboli podozrivé z nakazenia BSE,

- vyhovovali podmienkam stanoveným v časti II.

3. Na obchodovanie s ovcami a kozami sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

a) Ovce a kozy na chov musia:

i) pochádzať z hospodárstva spĺňajúceho nasledujúce požiadavky:

- podlieha pravidelným úradným veterinárnym kontrolám,

- zvieratá sú označené,

- v najmenej posledných troch rokoch nebol potvrdený žiadny prípad scrapie,

- na hospodárstve sa vykonáva kontrola formou odberu vzoriek u starých samíc určených k vyradeniu,

- samice sú na takúto hospodárstvo zaraďované len pokiaľ pochádzajú z hospodárstva, ktoré vyhovuje rovnakým požiadavkám;

ii) byť od narodenia alebo v posledných troch rokoch sústavne držané na hospodárstve alebo hospodárstvach vyhovujúcich požiadavkám stanoveným v bode i);

iii) pokiaľ sú určené pre členský štát, ktorý pre celé svoje územie alebo pre časť svojho územia využíva ustanovenia stanovené v bode b), vyhovovať zárukám stanoveným v programoch uvedených v zmienenom bode.

b) Členský štát, ktorý má povinný alebo dobrovoľný vnútroštátny program zvládania scrapie pre celé svoje územie alebo pre časť svojho územia:

i) môže predložiť uvedený program Komisii, pričom uvedie predovšetkým:

- rozšírenie nákazy v členskom štáte,

- dôvody pre program berúci do úvahy význam nákazy a pomer náklady/prínos,

- geografickú oblasť, v ktorej bude program uplatňovaný,

- kategóriu štatútu, ktorá sa má vzťahovať na hospodárstvo, normy, ktoré musia byť dosiahnuté v každej kategórii, a postupy testovania, ktoré majú byť používané,

- postupy programu monitoringu,

- kroky, ktoré majú byť podniknuté, ak hospodárstvo z akéhokoľvek dôvodu stratí svoj štatút,

- opatrenia, ktorá je treba prijať, ak výsledky kontrol vykonaných v súlade s ustanoveniami programu sú pozitívne;

ii) programy uvedené v bode i) môžu byť schválené podľa kritérií stanovených v zmienenom bode v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2. Súčasne alebo najneskôr tri mesiace po schválení programov sa podľa rovnakého postupu stanovujú obecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré môžu byť požadované pre obchodovanie vo vnútri spoločenstva. Tieto záruky nesmú byť rozsiahlejšie ako sú záruky, ktoré členský štát uplatňuje vnútroštátne;

iii) programy predložené členskými štátmi môžu byť zmenené alebo doplnené v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2. Podľa rovnakého postupu môže byť schválená zmena alebo dodatok k programu, ktorý už bol schválený, alebo k zárukám, ktoré boli stanovené v súlade s pododsekom ii).

c) Pokiaľ sa členský štát domnieva, že jeho územie alebo časť jeho územia je bez scrapie oviec:

i) musí Komisii predložiť zodpovedajúce podporné doklady, uvádzajúce predovšetkým:

- históriu výskytu nákazy na svojom území,

- výsledky testovania v rámci dohľadu založeného na sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epizootologickom vyšetrení,

- dobu, počas ktorej sa dohľad vykonával,

- opatrenia pre overovanie neprítomnosti nákazy;

ii) v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2 musia byť stanovené obecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré môžu byť požadované pre obchodovanie vo vnútri spoločenstva. Tieto záruky nesmú byť rozsiahlejšie ako sú záruky, ktoré členský štát uplatňuje vnútroštátne;

iii) dotknutý členský štát musí Komisii hlásiť akúkoľvek zmenu v podrobnostiach uvedených v bode i), ktorá sa vzťahuje k nákaze. Na základe takéhoto oznámenia môžu byť záruky stanovené v súlade s bodom ii) zmenené alebo odvolané v súlade s postupom uvedeným v čl. 24 odsek 2.

II. PODMIENKY, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ V ZÁVISLOSTI NA KATEGÓRII ČLENSKÉHO ŠTÁTU PÔVODU ALEBO POBYTU ZVIERAŤA, STANOVENÉ V SÚLADE S PRÍLOHOU II KAPITOLA C

1. Odosielanie do ostatných členských štátov sa musí riadiť pravidlami uvedenými čl. 15 odsek 1.

2. Členskému štátu určenia musí byť oznámená BSE kategória členského štátu pôvodu hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

3. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na prepravu uvedenú v bode 1 hovädzieho dobytka, ktorý pochádza z alebo žil v členských štátoch alebo v jednej z oblastí zaradených do:

KATEGÓRIA 3 A 4

Zvieratá musia:

a) byť narodené, odchované a žiť v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad BSE najmenej sedem rokov alebo

b) byť narodené po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov.

KATEGÓRIA 5

Zvieratá musia:

a) byť narodené po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia chovaných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov a

b) byť narodené, odchované a žiť v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad BSE najmenej sedem rokov a ktoré obsahujú len hovädzí dobytok narodený na hospodárstve alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým štatútom.

KAPITOLA B Podmienky vzťahujúce sa na potomkov zvierat uvedených v čl. 15 odsek 2, ktoré sú podozrivé z TSE alebo u ktorých bola nákaza potvrdená

Je zakázané uvádzať na trh posledných potomkov, narodených v priebehu predchádzajúceho dvojročného obdobia alebo v priebehu dvojročného obdobia, ktoré nasledovalo po výskyte prvých klinických príznakov vzplanutia nákazy TSE alebo BSE.

KAPITOLA C Podmienky pre obchodovanie s niektorými produktmi živočíšneho pôvodu vo vnútri spoločenstva

I. Za predpokladu, že pochádzajú od hovädzieho dobytka vyhovujúceho doleuvedeným požiadavkám časti II alebo III sa zo zákazu uvedeného v čl. 16 odsek 3 vyberajú nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu:

- čerstvé mäso,

- mleté mäso,

- mäsové polotovary,

- mäsové výrobky,

- krmivo určené pre domáce mäsožravce.

Veková schéma

II. S vykosteným čerstvým mäsom, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá včítane zrejmých nervových a lymfatických tkanív, a s produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v časti I pochádzajúcimi z tohto mäsa, získaným(i) zo zvierat podliehajúcich schéme z krajín alebo oblastí zaradených do kategórie 5 môže byť v súlade s druhým pododsekom čl. 16 odsek 3 obchodované, pokiaľ boli získané zo zvierat narodených po dátume, od ktorého boli účinne používané štandardy kŕmenia zvierat stanovené v čl. 7 odsek 2 a boli osvedčené ako vyhovujúce podmienkam stanoveným v bode 1 a pokiaľ boli vyrobené v podnikoch, ktoré vyhovujú podmienkam stanoveným v bode 9. Príslušný úrad zaistí, aby boli dodržované podmienky týkajúce sa kontrol stanovené v bodoch 2 až 8 a v bode 10.

1. Hovädzí dobytok podlieha vekovej schéme, ak bol narodený a odchovaný v príslušnom členskom štáte a ak je v dobe porážky preukázané, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a) zviera bolo jasne označené po celú dobu jeho života, a to umožňovalo spätné vysledovanie jeho matky a stáda pôvodu; jeho vlastné číslo ušnej značky, dátum a hospodárstvo narodenia a všetky presuny po narodenia sú zaznamenané buď v úradnom pase zvieraťa, alebo v úradnom počítačovom systéme identifikácie a sledovania; totožnosť jeho matky je známa;

b) zviera je staršie ako šesť mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, ako bolo stanovené na základe úradného počítačového záznamu o jeho dátume narodenia alebo na základe úradného pasu zvieraťa;

c) príslušný úrad dostal a overil kladný dôkaz o tom, že matka zvieraťa žila najmenej šesť mesiacov po narodení tohto zvieraťa;

d) u matky zvieraťa sa nevyvinula BSE a nie je podozrivá z toho, že získala BSE.

Kontroly

2. Pokiaľ akékoľvek zviera dodané k porážke alebo akákoľvek okolnosť spojená s jeho porážkou nespĺňajú všetky požiadavky tohto nariadenia, musí byť zviera automaticky odmietnuté a jeho pas zabavený. Pokiaľ je táto informácia k dispozícii po porážke, musí príslušný úrad okamžite zastaviť vydávanie osvedčení a zrušiť vydané osvedčenia. Pokiaľ už došlo k odoslaniu, musí príslušný úrad informovať príslušný úrad miesta určenia. Príslušný úrad miesta určenia musí prijať primerané opatrenia.

3. Porážka zvierat podliehajúcich schéme musí byť vykonaná na bitúnkoch, ktoré nie sú používané k porážke iného hovädzieho dobytka, ako je hovädzí dobytok porážaný v rámci vekovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

4. Príslušný úrad musí zaistiť, že postupy použité v rozrábkach zaručujú odstránenie nasledujúcich miazgových uzlín:

lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn. iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, lnn. costocervicalis, lnn. sternales, lnn. prescapulares, lnn. axillaris a lnn. cervicales profundi.

5. Pomocou úradného systému sledovania do porážky musí byť možné vysledovanie mäsa až ku zvieraťu, ktoré podlieha schéme, alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné príslušnú zásielku vrátiť, musí byť možné po porážke podľa etikiet vysledovať čerstvé mäso a produkty uvedené v časti I späť k zvieraťu podliehajúcemu schéme. V prípade krmiva pre zvieratá v záujmovom chove, musí vysledovanie umožniť sprievodné doklady a záznamy.

6. Všetky schválené jatočné telá musia mať individuálne číslo, ktoré je v korelácii s číslom na ušnej náveske zvierat.

7. Členské štáty musia používať podrobné protokoly zahŕňajúce:

a) sledovanie a kontroly pred porážkou;

b) kontroly v priebehu porážky;

c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre zvieratá v záujmovom chove;

d) všetky požiadavky na etikety a osvedčenia po porážke do miesta predaja.

8. Príslušný úrad musí stanoviť systém evidencie kontrol zhody tak, aby mohla byť kontrola preukázaná.

Podnik

9. K získaniu schválenia musí podnik vytvoriť a uplatňovať systém, ktorým je možné zistiť mäso a/alebo produkty zvierat podliehajúcich schéme a ktorým je možné vysledovať všetko mäso späť k zvieraťu podliehajúcemu schéme alebo po rozrábke, k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Systém musí umožňovať úplnú vysledovateľnosť mäsa alebo produktov živočíšneho pôvodu vo všetkých štádiách a záznamy musia byť uchovávané najmenej dva roky. Podrobnosti použitého systému musia byť vedením podniku poskytnuté príslušnému úradu v písomnej forme.

10. Príslušný úrad musí posúdiť, schváliť a sledovať systém podniku zaisťujúci úplné oddelenie a vysledovateľnosť späť aj vopred.

Schéma osvedčovania stáda

III. S vykosteným čerstvým mäsom, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá včítane zrejmého nervového a lymfatického tkaniva, a s produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v časti I pochádzajúcimi z tohto mäsa, získaným(i) zo zvierat podliehajúcich schéme z krajín alebo oblastí zaradených do kategórie 5 môže byť v súlade s druhým pododsekom čl. 16 odsek 3 obchodované, pokiaľ boli získané zo zvierat, ktoré majú osvedčenie, že spĺňajú podmienky stanovené v bode 2 a pochádzajú zo stád, v ktorých sa v posledných siedmich rokoch nevyskytol žiadny prípad BSE a ktoré majú osvedčenie, že spĺňajú podmienky stanovené v bode 1 a vyrobené v podnikoch spĺňajúcich podmienku stanovenú v bode 11. Príslušný úrad zaistí, aby boli dodržované podmienky týkajúce sa počítačového systému sledovania a kontrol stanovené v bodoch 3 až 10 a v bode 12.

Podmienky vzťahujúce sa na stáda

1. a) Stádo je skupina zvierat tvoriace oddelenú a odlišnú jednotku, ktorá je chovaná, ustajnená a držaná oddelene od akejkoľvek inej skupiny zvierat a ktorá je označená vlastnými identifikačnými číslami stáda a zvierat.

b) Stádo podlieha schéme, pokiaľ v ňom nebol najmenej sedem rokov žiadny potvrdený prípad BSE, ani prípad podozrenia, pre ktorý nebola vylúčená diagnóza BSE u akéhokoľvek zvieraťa, ktoré už v ňom bolo, prešlo ním alebo bolo zo stáda premiestnené.

c) Ako výnimka z ustanovenia bodu b), môže byť stádo, ktoré existovalo menej ako sedem rokov, považované za podliehajúce schéme po dôkladnom vyšetrení vykonanom príslušným veterinárnym úradom pod podmienkou, že:

i) všetky zvieratá narodené alebo presunuté do novovytvoreného stáda vyhovujú podmienkam stanoveným v bode 2 pododsek a), d) a e) a

ii) stádo vyhovuje podmienkam stanoveným v bode b) po celú dobu jeho existencie.

d) Pokiaľ je stádo novovytvorené na hospodárstve, ktoré má skúsenosť s potvrdeným prípadom BSE u akéhokoľvek zvieraťa, ktoré už bolo v stáde alebo prešlo stádom, alebo bolo zo stáda na tomto hospodárstve premiestnené, môže novovytvorené stádo podliehať schéme len po dôkladnom vyšetrení vykonanom príslušným veterinárnym úradom osvedčujúcim uspokojivé dodržovanie všetkých nasledujúcich podmienok:

i) všetky zvieratá z postihnutého stáda skôr držaného na rovnakom hospodárstve boli odstránené alebo usmrtené;

ii) všetko krmivo bolo odstránené a zlikvidované a všetky nádoby na krmivo boli dôkladne vyčistené;

iii) všetky budovy boli pred prijatím nových zvierat vyprázdnené a dôkladne vyčistené;

iv) všetky podmienky stanovené v bode c) boli splnené.

Podmienky vzťahujúce sa na zvieratá

2. a) všetky záznamy o narodení, totožnosti a premiestňovaní zvieraťa sú zaznamenané v úradnom počítačovom systéme sledovania;

b) zviera je staršie ako šesť mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, ako bolo stanovené na základe úradného počítačového záznamu o dátume jeho narodenia;

c) jeho matka žila najmenej šesť mesiacov po jeho narodení;

d) u jeho matky sa nevyvinula BSE a nebola podozrivá, že získala BSE;

e) stádo narodenia zvieraťa a všetky stáda, ktorými prešlo, podliehajú schéme.

Počítačový systém sledovania

3. Úradný počítačový systém sledovania uvedený v bode 2 pododsek a) bude schválený, len pokiaľ je používaný po dobu dostatočnú k tomu, aby obsahoval všetky informácie vzťahujúce sa k dobe života a premiestňovania zvierat, potrebné ku kontrole dodržovania požiadaviek tohto nariadenia a týkajúce sa len zvierat narodených po začatí činnosti tohto systému. Historické údaje vložené do počítača pre akékoľvek obdobie pred používaním systému nebudú na tento účel uznané.

Kontroly

4. Pokiaľ akékoľvek zviera dodané k porážke alebo akákoľvek okolnosť spojená s jeho porážkou nespĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia, musí byť zviera automaticky odmietnuté a jeho pas zabavený. Pokiaľ je táto informácie k dispozícii po porážke, musí príslušný úrad okamžite zastaviť vydávanie osvedčenia a zrušiť vydané osvedčenia. Pokiaľ už došlo k odoslaniu, musí príslušný úrad informovať príslušný úrad miesta určenia. Príslušný úrad miesta určenia musí prijať primerané opatrenia.

5. Porážka zvierat podliehajúcich schéme musí byť vykonaná na bitúnkoch, ktoré nie sú používané k porážke iného hovädzieho dobytka, ako je hovädzí dobytok porážaný v rámci vekovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

6. Príslušný úrad musí zaistiť, že postupy použité v rozrábkach zaručia odstránenia nasledujúcich miazgových uzlín:

lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn. iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, ln. costocervicalis, lnn. sternales, lnn. prescapulares, ln. axillaris a lnn. cervicales profundi.

7. Pomocou úradného systému sledovania do porážky musí byť možné vysledovanie mäsa až ku zvieraťu podliehajúcemu schéme alebo po rozrábke ku zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné príslušnú zásielku vrátiť, musí byť možné po porážke podľa etikiet vysledovať čerstvé mäso a produkty uvedené v časti I späť k zvieraťu podliehajúcemu schéme. V prípade krmiva pre zvieratá v záujmovom chove, musí vysledovanie umožniť sprievodné doklady a záznamy.

8. Všetky schválené telá zvierat podliehajúcich schéme musia mať individuálne čísla zodpovedajúce číslu ušnej značky.

9. Členské štáty musia používať podrobné protokoly zahŕňajúce:

a) sledovanie a kontroly pred porážkou;

b) kontroly v priebehu porážky;

c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre zvieratá v záujmovom chove;

d) všetky požiadavky na etikety a osvedčenia po porážke do miesta predaja.

10. Príslušný úrad musí stanoviť systém evidencie kontrol zhody tak, aby mohla byť kontrola preukázaná.

Podnik

11. K získaniu schválenia musí podnik vytvoriť a uplatňovať systém, ktorým je možné zistiť mäso a/alebo produkty zvierat podliehajúcich schéme a ktorým je možné vysledovať všetko mäso späť k zvieraťu podliehajúcemu schéme alebo po rozrábke, k zvieratám v rovnakej skupine. Systém musí umožňovať úplnú vysledovateľnosť mäsa alebo produktov živočíšneho pôvodu vo všetkých štádiách a záznamy musia byť uchovávané najmenej dva roky. Podrobnosti použitého systému musia byť vedením podniku poskytnuté príslušnému úradu v písomnej forme.

12. Príslušný úrad musí posúdiť, schváliť a sledovať systém podniku zaisťujúci úplné oddelenie a vysledovateľnosť späť aj dopredu.

KAPITOLA D Podmienky použiteľné pre vývoz

Pri vývoze do tretích krajín musí živý hovädzí dobytok a produkty živočíšneho pôvodu z nich pochádzajúce podliehať pravidlám stanoveným v tomto nariadení pre obchodovanie vo vnútri spoločenstva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

DOVOZ ŽIVÝCH ZVIERAT, EMBRYÍ, VAJÍČOK A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA A

Pri dovoze hovädzieho dobytka a všetkého tovaru pochádzajúceho z hovädzieho dobytka, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, z krajín alebo oblastí zaradených do kategórie 1 musí príslušný úrad prihliadnuť k predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že krajina alebo oblasť vyhovuje podmienkam pre zaradenie do zmienenej kategórie uvedeným v prílohe II kapitola C.

KAPITOLA B Dovozy hovädzieho dobytka

A. Dovoz hovädzieho dobytka z krajiny alebo z oblasti zaradenej do kategórie 2 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

a) kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržovaný;

b) hovädzí dobytok určený k vývozu do spoločenstva je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovania späť k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na BSE.

B. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 3 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržovaný;

2. hovädzí dobytok určený k vývozu do spoločenstva:

- je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenia na BSE, alebo u ktorých bolo BSE potvrdené a

- sa narodil, bol odchovaný a žil v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad BSE najmenej sedem rokov alebo

- sa narodil po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov.

C. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 4 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržovaný;

2. hovädzí dobytok určený k vývozu do spoločenstva:

a) je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na BSE, alebo u ktorých bolo BSE potvrdené a

b) narodil sa, bol odchovaný a žil v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad BSE najmenej sedem rokov alebo

c) sa narodil po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov.

D. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 5 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že:

1. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržovaný;

2. postihnutý hovädzí dobytok bol usmrtený a úplne zlikvidovaný, rovnako tak ako:

a) pokiaľ ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred alebo po prvých klinických príznakoch vzplanutia ochorenia;

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty,

pokiaľ sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive;

3. zvieratá určené k vývozu do spoločenstva:

a) sa narodili po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov;

b) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie späť k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanoviť, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na BSE, alebo u ktorých bolo BSE potvrdené;

A

c) buď sa narodili, boli odchované a žili v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad BSE a ktoré obsahujú len hovädzí dobytok narodený na hospodárstve alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom alebo

d) sa narodili, boli odchované a žili v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad BSE a ktoré obsahujú len hovädzí dobytok narodený na hospodárstve alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom.

KAPITOLA C Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka

A. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 2 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a že zákaz je účinne dodržovaný.

B. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 3 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

a) kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz je účinne dodržovaný;

b) čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené k vývozu do spoločenstva neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe V alebo zo separovaného mäsa z kostí hlavy alebo chrbtice.

C. Dovoz čerstvého mäsa (s kosťou alebo vykosteného) a mäsových produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 4 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

2. čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené k vývozu do spoločenstva neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe V alebo zo separovaného mäsa z hlavy alebo chrbtice.

D. Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 5 je zakázaný, s výnimkou produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VIII kap. C časť I. Tento dovoz podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. spĺňajú podmienky čl. 16 odsek 2 a podmienky stanovené v prílohe VIII kap. C časť II alebo III;

2. mäsové výrobky určené k vývozu do spoločenstva neobsahujú alebo nie sú získané zo žiadneho produktu uvedeného v kapitole F, ani zo žiadneho špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe V;

3. je používaný systém umožňujúci vysledovanie čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka určeného k vývozu do spoločenstva späť do podnikov, z ktorých pochádzajú;

4. hovädzí dobytok, z ktorého mäso alebo mäsové produkty určené na vývoz do spoločenstva pochádzajú:

a) bol označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim vysledovanie zvierat späť k matke a k stádu pôvodu;

b) nie je potomstvom samíc, u ktorých bolo podozrenie na BSE, alebo u ktorých bolo BSE potvrdené a buď:

- sa narodil po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov, alebo

- sa narodil, bol odchovaný a žil v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad BSE;

5. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

6. postihnutý hovädzí dobytok bol porazený a úplne zničený, rovnako tak ako:

a) pokiaľ ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred alebo po prvých klinických príznakoch vzplanutia ochorenia;

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty,

pokiaľ sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive.

KAPITOLA D Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka

A. Dovoz embryí/vajíčok hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 2 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

2. embryá/vajíčka boli odoberané, spracované a uchovávané v súlade s ustanoveniami príloh A a B k smernici 89/556/EHS [1].

B. Dovoz vajíčok/embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 3 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

2. vajíčka/embryá určené na vývoz do spoločenstva pochádzajú zo samíc, ktoré:

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo potvrdené BSE;

b) nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenia na BSE, alebo u ktorých bolo BSE potvrdené;

c) neboli podozrivé z postihnutia BSE v dobe odberu embrya;

3. vajíčka/embryá boli odberané, spracované a uchovávané v súlade s ustanoveniami príloh A a B k smernici 89/556/EHS.

C. Dovoz vajíčok/embryí z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 4 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

2. vajíčka/embryá určené na vývoz do spoločenstva pochádzajú zo samíc, ktoré:

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie na BSE, alebo ktoré boli BSE postihnuté;

b) nie sú postihnuté BSE;

c) neboli podozrivé z postihnutia BSE v dobe odberu embrya a

i) buď sa narodili po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov; alebo

ii) sa narodili, boli odchované a žili v stádach, v ktorých nebol posledných sedem rokov potvrdený žiadny prípad BSE;

3. vajíčka/embryá boli odobraté, spracované a uchovávané v súlade s ustanoveniami príloh A a B k smernici 89/556/EHS.

D. Dovoz vajíčok/embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 5 podlieha predloženiu medzinárodného veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho, že:

1. kŕmenie chovných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržovaný;

2. postihnutý hovädzí dobytok a, pokiaľ ide o samice aj ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred alebo po klinickom začiatku ochorenia, boli usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak boli v krajine alebo v oblasti nažive;

3. vajíčka/embryá určené na vývoz do spoločenstva pochádzajú zo samíc, ktoré:

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie z BSE, alebo bolo potvrdené BSE;

b) nie sú postihnuté BSE;

c) neboli podozrivé z postihnutia BSE v dobe odberu embrya a

i) buď sa narodili po dátume, od ktorého bol účinne dodržovaný zákaz kŕmenia chovných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov;

ii) alebo neboli nikdy kŕmené bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov a narodili sa, boli odchované a žili v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad BSE a ktoré obsahujú len hovädzí dobytok narodený na hospodárstve alebo pochádzajúce zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom;

4. vajíčka/embryá boli odoberané, spracované a uchovávané prísne v súlade s ustanoveniami príloh A a B k smernici 89/556/EHS.

KAPITOLA E Dovoz oviec a kôz

Ovce a kozy dovážané do spoločenstva musia spĺňať požiadavky, ktoré poskytujú zdravotné záruky rovnocenné zárukám požadovaným týmto nariadením alebo podľa tohto nariadenia.

KAPITOLA F

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VIII kap. C do spoločenstva z tretích krajín alebo z oblastí tretích krajín zaradených do 5. kategórie, musí byť v súlade s čl. 16 odsek 3 zakázaný, ak obsahujú alebo pochádzajú z nasledujúcich produktov alebo materiálov pochádzajúcich z prežúvavcov:

- mechanicky separované mäso,

- fosforečnan vápenatý určený ku kŕmeniu hospodárskych zvierat,

- želatína, pokiaľ nebola vyrobená z koží,

- prečistený tuk prežúvavcov a deriváty vyrobené z prečisteného tuku prežúvavcov, pokiaľ neboli vyrobené z tukového tkaniva posúdené ako požívateľné alebo zo surovín, ktoré boli spracované v súlade s normami uvedenými v rozhodnutí 1999/534/ES.

KAPITOLA G

Pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo z oblastí tretích krajín, ktoré nie sú zaradené do kategórie 1, musia byť príslušné osvedčenia, požadované právnymi predpismi spoločenstva, doplnené prehlásením, podpísané príslušným úradom krajiny produkcie, v znení:

"Produkt živočíšneho pôvodu neobsahuje a ani nepochádza zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 stanovujúceho pravidlá na prevenciu, zvládanie a ozdravenie od niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo mechanicky separovaného mäsa získaného z kostí hlavy alebo chrbtice hovädzieho dobytka. Tieto zvieratá neboli porazené po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny alebo neboli rovnakou metódou okamžite usmrtené, alebo neboli porazené laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeným do lebečnej dutiny."

[1] Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchodovanie vo vnútri spoločenstva pri dovoze embryí hovädzieho dobytka z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 94/113/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1994, s. 23).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

REFERENČNÉ LABORATORIÁ, ODBER VZORIEK A LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY

KAPITOLA A Národné referenčné laboratória

1. Ustanovené národné referenčné laboratórium má tieto funkcie a úlohy:

a) disponuje dostatočným množstvom zariadení a kvalifikovaného personálu, aby mohlo vždy a predovšetkým, keď sa objaví príslušná nákaza prvýkrát, identifikovať typ a kmeň pôvodcu BSE a potvrdiť výsledky oblastných diagnostických laboratórií. Ak nemôže byť kmeň pôvodcu identifikovaný, potom dáva podnet, aby bol príslušný vyšetrovaný materiál dopravený do referenčného laboratória spoločenstva k zisteniu kmeňa pôvodcu;

b) overuje diagnostické metódy používané oblastnými diagnostickými laboratóriami;

c) je zodpovedné za koordináciu diagnostických štandardov a metód v rámci príslušného členského štátu; na tento účel:

- môže zásobovať diagnostickými reagenciami laboratória schválené členským štátom,

- kontroluje kvalitu všetkých diagnostických reagencií používaných v tomto členskom štáte,

- necháva vykonávať pravidelné porovnávacie testy,

- uchováva izoláty alebo príslušné tkanivá obsahujúce pôvodcu nákazy, ktoré boli v členských štátoch potvrdené v prípadoch nákazy,

- overuje výsledky z diagnostických laboratórií menovaných členským štátom;

d) spolupracuje s referenčným laboratóriom spoločenstva.

2. Ako výnimku z bodu 1 využijú členské štáty, ktoré nemajú referenčné laboratórium k dispozícii, služby referenčného laboratória spoločenstva alebo národné referenčné laboratórium iného členského štátu.

3. Národné referenčné laboratória sú:

Rakúsko: | Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling Robert Koch Gasse 17 A-2340 Mödling |

Belgicko: | ERVA-CODA-VAR Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles |

Dánsko: | Danish Veterinary Laboratory Bülowsvej 27 DK-1790 Copenhagen V |

Fínsko: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos Hämeentie 57 FIN-00550 Helsinki |

Francúzsko: | Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments Laboratoire de pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier BP 7033 F-69342 Lyon Cedex |

Nemecko: | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 1149 D-72001 Tübingen |

Grécko: | 1.Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine University of Thessaloniki Giannitson & Voutyra St. GR-54627 Thessaloniki |

2.Athens Centre of Veterinary Institutes Laboratory of Pathology 25 Neapoleos St. GR-14310 Athens |

Írsko: | Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland |

Taliansko: | Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta CEA Via Bologna I-148-10150 Torino |

Luxembursko: | Laboratoire "CERVA" CODA-VAR Centre d'Etude et de Recherches Véterinaires et Agrochimiques Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles |

Holandsko: | Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid Edelhertweg 15 Postbus 65 8200 AB Lelystad Netherlands |

Portugalsko: | Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica, 701 P-1500 Lisboa |

Španielsko: | 1.Laboratorio de la Facultad de Veterinaria Departamento de Patología Animal (Patologická anatomie) Zaragoza Spain |

2.Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid Hiszpania (Jedynie badania BSE, o których mowa w za³¹czniku IVA do decyzji 90/272/WE) |

Švédsko: | National Veterinary Institute S-75189 Uppsala |

Spojené kráľovstvo: | Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB United Kingdom |

KAPITOLA B Referenčné laboratórium spoločenstva

1. Referenčným laboratóriom spoločenstva pre prenosné spongiformné encefalopatie je:

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey

KT15 3NB

United Kingdom

2. Referenčné laboratórium spoločenstva má tieto funkcie a úlohy:

a) Po dohovore s Komisiou koordinuje metódy používané v členských štátoch k diagnostike BSE, a to najmä:

- skladovaním a dodávaním príslušných tkanív obsahujúcich pôvodcu, vzhľadom k vývoju alebo príprave príslušných diagnostických metód, alebo k typizácii kmeňov pôvodcu,

- zásobovaním národných referenčných laboratórií štandardnými sérami a inými referenčnými reagenciami pre štandardizáciu testovacích metód a reagencií používaných v členských štátoch,

- založením a uchovávaním zbierky príslušných tkanív obsahujúcich pôvodcu alebo kmene prenosných spongiformných encefalopatií,

- organizovaním pravidelných porovnávacích testov diagnostických metód na úrovni spoločenstva,

- zbieraním a porovnávaním údajov a informácií o diagnostických metodách používaných v spoločenstve, ako aj o výsledkoch testov vykonaných v spoločenstve,

- charakterizovaním izolátov pôvodcov TSE podľa aktuálnych metód so zreteľom na najlepšie porozumenie epizootológii nákazy,

- zhromažďovaním najnovších informácií o dohľade, epizootolóogii a prevencii prenosných spongiformných encefalopatií vo svete,

- vypracovaním dobrozdania o priónovom onemocnení so zreteľom na rýchlu diferenciálnu diagnostiku,

- získavaním základných poznatkov o príprave a použití diagnostických metód ku kontrole a eradikáciu prenosných spongiformných encefalopatií;

b) aktívne napomáha v diagnostike vzplanutia prenosných spongiformných encefalopatií v členských štátoch tým, že študuje vzorky zvierat infikovaných TSE k potvrdeniu diagnózy, charakterizovanie pôvodcu a vykonáva epidemiologické štúdie;

c) podporuje vzdelávanie a doškoľovanie odborníkov v laboratórnej diagnostike so zreteľom na harmonizáciu diagnostických metód v spoločenstve.

KAPITOLA C Odber vzoriek a laboratórne testy

1. Odber vzoriek a laboratórne testy na prítomnosť BSE v prípade hovädzieho dobytka

1.1. Odber vzoriek

Príslušný orgán zaistí, aby sa vzorky odoberali pomocou metód a protokolov podľa najnovšieho vydania Príručky noriem diagnostických testov a vakcín Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat, ďalej len "príručka". Pokiaľ nie je možné použiť tieto metódy a protokoly, zaistí príslušný orgán, aby sa vzorky odoberali spôsobom, ktorý zaručuje náležité použitie testov.

1.2. Laboratórne testy

1.2.1. Podozrivé prípady

Tkanivá hovädzieho dobytka zaslané na laboratórne testy v súlade s čl. 12 ods. 2 sa podrobia histopatologickému vyšetreniu podľa najnovšieho vydania príručky, okrem prípadov, keď je materiál autolyzovaný. Pokiaľ je výsledok histopatologického vyšetrenia nejednoznačný alebo negatívny, alebo pokiaľ je materiál autolyzovaný, tkanivá sa podrobia vyšetreniu pomocou jednej z ďalších diagnostických metód podľa tejto príručky (imunocytochémia, immuno-blotting alebo preukázanie charakteristických fibríl elektrónovým mikroskopom).

1.2.2. Zvieratá vyšetrované v rámci ročného programu sledovania

Hovädzí dobytok vyšetrovaný v rámci ročného programu sledovania podľa príl. III kap. A časti I a cieleného programu sledovania podľa príl. III kap. A časti III sa vyšetruje jedným z testov uvedeným v bode 4.

Pokiaľ je výsledok zrýchleného testu nejednoznačný alebo pozitívny, tkanivo mozgového kmeňa sa podrobí histopatologickému vyšetreniu podľa najnovšieho vydania príručky, okrem prípadov, keď je materiál autolyzovaný, alebo inak nevhodný na histopatologické vyšetrenie. Pokiaľ je výsledok histopatologického vyšetrenia nejednoznačný alebo negatívny, alebo pokiaľ je materiál autolyzovaný, tkanivá sa podrobia vyšetreniu pomocou jednej z ďalších diagnostických metód uvedených v bode 1.2.1; metóda však nesmie byť rovnaká ako metóda použitá pri triediacom teste (depistáži).

1.3. Interpretácia výsledkov

Zviera vyšetrované podľa bodu 1.2.1. sa považuje za pozitívny prípad BSE, pokiaľ je výsledok jedného z testov pozitívny.

Zviera vyšetrované podľa bodu 1.2.2. sa považuje za pozitívny prípad BSE, pokiaľ je výsledok triediaceho testu (depistáže) pozitívny alebo nejednoznačný a

- výsledok následného histopatologického vyšetrenia je pozitívny alebo

- výsledok inej diagnostické metódy podľa bodu 1.2.1. je pozitívny.

2. Odber vzoriek a laboratórne testy na prítomnosť TSE v prípade oviec a kôz

Odber vzoriek a laboratórne testy na prítomnosť scrapie u oviec a kôz sa uskutočňujú v súlade s metódami a protokolmi podľa najnovšieho vydania príručky.

Pravidlá odberu vzoriek a laboratórnych testov na prítomnosť BSE u oviec a kôz budú stanovené v súlade s postupom podľa čl. 24 ods. 2.

3. Potvrdenie prítomnosti iných TSE

Testy na potvrdenie prítomnosti TSE, inej ako podľa bodu 1 a 2, zahrňujú minimálne histopatologické vyšetrenie mozgového tkaniva. Príslušný orgán taktiež môže požadovať laboratórne testy ako imunocytochemické a imunodiagnostické testy na preukázanie asociovaných fibríl scrapie (SAF), pokiaľ sa to považuje za nutné. Vo všetkých prípadoch sa uskutočňuje aspoň jedno ďalšie laboratórne vyšetrenie v zmysle predošlej vety, pokiaľ je výsledok prvého histopatologického vyšetrenia negatívny. V prípade prvého objavenia nákazy sa uskutočňujú tri testy.

4. Zrýchlené testy

Na účely testov uskutočňovaných v súlade s čl. 5 ods. 3 a čl. 6 ods. 1 sa ako zrýchlené testy v zmysle tohto nariadenia používajú tieto metódy:

- test Western Blot na preukázanie fragmentu PrPRes rezistentného na proteázu (kontrolný test prionov),

- chemoluminescentný test ELISA zahŕňajúci extrakčný postup a techniku ELISA s použitím zosilneného chemoluminescenčného činidla (Enfer test),

- imunotest (metóda Sandwich) na preukázanie PrPRes uskutočňovaný po denaturácii a koncentrácii (BIORADE test).

5. Alternatívne testy

(budú stanovené neskôr)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

PRECHODNÉ OPATRENIA

PRECHODNÉ OPATRENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 22

A. Týkajúce sa odstraňovania špecifikovaného rizikového materiálu

1. Členské štáty zaistia, aby doleuvedený špecifikovaný rizikový materiál bol odstránený a likvidovaný v súlade s bodmi 6 až 11.

a) Nasledujúce tkanivá sú považované za špecifikovaný rizikový materiál:

i) lebka včítane mozgu a očí, mandle a miecha, hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku;

ii) lebka včítane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhokoľvek veku.

b) Naviac k špecifikovanému rizikovému materiálu uvedenému v a), musia byť za špecifikovaný rizikový materiál považované nasledujúce tkanivá v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v Portugalsku, s výnimkou autonómnej oblasti Azory:

i) celá hlava okrem jazyka, včítane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí; tymus, slezina a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako šesť mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku;

ii) chrbtica včítane pohlavných uzlín hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov.

2. Špecifikovaný rizikový materiál alebo spracovaný materiál z neho pochádzajúci môže byť odoslaný len pre následné spálenie v súlade s bodom 11, prípadne s bodom 7 pododsek b).

3. Členské štáty musia zaručiť, že kosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz nie sú použité pre výrobu mechanicky separovaného mäsa.

4. Členské štáty zaistia, aby na ich území v prípade hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, ktorých mäso je určené k výžive ľudí alebo zvierat, nebola používaná lacerácia centrálneho nervového tkaniva po omráčení zavedením priebojníka omračovacieho prístroja do lebečnej dutiny.

5. Špecifikovaný rizikový materiál uvedený v bode 1 pododsek a) sa nesmie po 31. marci 2001 dovážať do spoločenstva.

Obmedzeniam podlieha dovoz do spoločenstva ďalej uvedených živočíšnych produktov:

- čerstvé mäso: mäso definované smernicou 64/433/EHS,

- mleté mäsoa mäsové polotovary: mleté mäso a mäsové polotovary definované smernicou 94/65/ES [1],

- mäsové výrobky: mäsové výrobky definované v smernici 77/99/EHS [2],

- spracované živočíšne bielkoviny, ako je uvedené v smernici 92/118/EHS,

- vnútornosti hovädzieho dobytka, ako je uvedené v článku 2 bod b) podbod v) smernice 77/99/EHS.

a) Keď sú uvedené výrobky živočíšneho pôvodu, obsahujúce materiál z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, dovážané do spoločenstva po 31. marci 2001 z tretích krajín alebo ich oblastí, zdravotné osvedčenie musí byť doprevádzané prehlásením podpísaným príslušným úradom krajiny produkcie v znení:

"Produkt živočíšneho pôvodu neobsahuje a nebol získaný zo špecifikovaného rizikového materiálu, ako je uvedené v prílohe XI kap. F nariadenia (ES) č. 999/2001 stanovujúceho pravidlá na prevenciu, zvládanie a eradikáciu určitých prenosných spongiformných encefalopatií, ani zo špecificky rizikového materiálu definovaného v prílohe V tohto nariadenia, vyrobeného po 31. marci 2001, alebo mechanicky separované mäso získané z kostí hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, vyrobené po 31. marci 2001. Po 31. marci 2001 neboli zvieratá porážané po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny alebo neboli rovnakou metódou usmrtené, alebo neboli porazené laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeného do lebečnej dutiny."

b) Akýkoľvek odkaz na "produkty živočíšneho pôvodu" označuje produkty živočíšneho pôvodu uvedené v tomto bode a netýka sa iných produktov živočíšneho pôvodu, ktoré tieto produkty živočíšneho pôvodu obsahujú alebo z týchto produktov pochádzajú.

6. Ustanovenie bodu 5 sa vzťahuje iba na dovoz z tretích krajín:

a) ktoré nepredložili Komisii žiadnou dokumentáciu na podporu svojej žiadosti o výnimku z týchto ustanovení;

b) ktoré predložili túto dokumentáciu, v ktorej však výsledok vyhodnotenia rizika, ktoré stanovuje všetky potenciálne rizikové faktory, nie je uspokojivý.

7. Členské štáty musia vykonávať časté úradné kontroly preverujúce správne uplatňovanie tejto časti a zaistia, aby boli prijaté opatrenia zabraňujúce akúkoľvek kontamináciu, najmä na bitúnkoch, v rozrábkach, v závodoch na spracovanie živočíšnych odpadov, v závodoch a prevádzkach na spracovanie vysokorizikových materiálov, schválených členskými štátmi v súlade s článkom 7 smernice 90/667/EHS, v miestach predaja spotrebiteľovi, v skladoch a v iných zariadeniach na skladovanie alebo spaľovanie. Členské štáty predovšetkým vytvoria systém, ktorý zaisťuje a kontroluje, že:

a) špecifikovaný rizikový materiál používaný k výrobe produktov uvedených v čl. 1, odsek 2 je používaný výhradne k povoleným účelom;

b) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým taký, ktorý je likvidovaný v iných podnikoch alebo prevádzkach ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je oddelene zhromažďovaný a je likvidovaný v súlade s bodom 1 a s bodmi 8 až 11. Členské štáty môžu rozhodnúť povoliť odosielanie hláv alebo jatočných tiel obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do iného členského štátu, ak je s týmto členským štátom dohodnuté prijatie tohto materiálu a sú schválené zvláštne podmienky použiteľné pre takúto dopravu.

8. Členské štáty zaistia, aby bol špecifikovaný rizikový materiál odstraňovaný:

a) na bitúnkoch;

b) v rozrábkach, závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysokorizikového materiálu uvedených v článkoch 3 a 7 smernice 90/667/EHS pod dozorom pracovníka povereného príslušným úradom. Tieto podniky musia byť na tento účel schválené príslušným úradom.

Avšak členské štáty môžu poskytnúť možnosť, aby chrbtica bola odstránená v miestach predaja spotrebiteľovi.

Kde špecifikovaný rizikový materiál nie je odstránený z mŕtvych zvierat, ktoré neboli porazené pre ľudskú spotrebu, časti tela obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál alebo celé telo musia byť ošetrené ako špecifikovaný rizikový materiál.

9. Členské štáty zaistia, aby bol všetok špecifikovaný rizikový materiál okamžite po odstránení ofarbený farbou a prípadne označený a aby bol úplne zničený:

a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo

b) po predchádzajúcej úprave, pokiaľ farbivo alebo značka zostávajú zistiteľné:

i) v súlade so systémami popísanými v kapitolách I až IV, VI a VII prílohy k rozhodnutiu 92/562/EHS:

- spálením,

- spopolnením;

ii) zahrabaním na povolenej skládke odpadu prinajmenšom v súlade s normami uvedenými v prílohe I k rozhodnutiu 1999/534/ES.

10. Členské štáty môžu ako výnimku z ustanovení bodov 8 a 9 povoliť spálenie alebo zahrabanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel zvierat bez predchádzajúceho ofarbenia, alebo prípadne bez odstránenia špecifikovaného rizikového materiálu, za okolností stanovených v článku 3 odsek 2 smernice 90/667/EHS a metódou, ktorá vylučuje všetko riziko prenosu TSE a je schválená a overená príslušným úradom, predovšetkým kde zvieratá uhynuli alebo boli usmrtené v súvislosti s protinákazovými opatreniami.

11. Členské štáty môžu odosielať špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený na spálenie do iných členských štátov za podmienok stanovených v čl. 4 odsek 2 rozhodnutia 97/735/ES.

Tento bod môže byť na žiadosť niektorého z členských štátov zmenený a doplnený tak, aby bolo možné odosielanie špecifikovaného rizikového materiálu alebo materiálu z neho vyrobeného na spálenie do tretích krajín, pričom sa prijímajú podmienky, ktorými sa riadi tento vývoz.

B. Týkajúce sa štatistických prehľadov

Štatistický prieskum podľa článku 22 sa týka všetkých zvierat podľa príl. III kap. A odd. I bodov 1.1. a 1.2.

Toto ustanovenie platné na obdobie jedného roku sa môže preskúmať na základe skúseností získaných počas prvých šesť mesiacov.

[1] Smernica Rady 94/65/ES zo 14. decembra 1994 stanovujúca požiadavky pre výrobu mletého mäsa a mäsových polotovarov a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 10).

[2] Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o hygienických problémoch ovplyvňujúcich obchodovanie s mäsovými výrobkami vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 97/76/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 25).

--------------------------------------------------