32001L0103Úradný vestník L 313 , 30/11/2001 S. 0037 - 0039


Smernica Komisie 2001/103/ES

z 28. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zaviedla ako účinnú látku kyselinu 2,4-dichlórofenoxyoctovú (2,4-D)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/1999/ES [2], najmä na jej článok 6 (1),

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá zavádzania prvej etapy pracovného programu, na ktorý odkazuje článok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS, týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trhy [3], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], ustanovuje prijatie zoznamu niektorých účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, posudzovaných na účely ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Uvedený zoznam je súčasťou nariadenia Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994 ustanovujúceho účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujúceho spravodajské členské štáty na zavádzanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2230/95 [6], a obsahuje kyselinu 2,4-dichlórofenoxyoctovú ("2,4-D").

(2) Účinky 2,4-D na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 3600/92 pre spôsoby použitia navrhnuté oznamovateľmi. Podľa nariadenia (ES) č. 933/94 bolo za spravodajský členský štát pre 2,4-D určené Grécko. Spravodajský členský štát predložil Komisii príslušnú správu o posúdení a odporúčania 17. januára 1997 v súlade s článkom 7 (1) c) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Túto správu o posúdení preskúmali členské štáty a Komisia v Stálom výbore pre zdravie rastlín. Preskúmanie bolo ukončené 2. októbra 2001 formou revíznej správy Komisie o látke 2,4-D.

(4) Dokumentácia a informácie z revízie 2,4-D boli predložené aj Vedeckému výboru pre rastliny. Vo svojom stanovisku [7] z 21. mája 2001 výbor pripomienkoval výber vhodného živočíšneho modelu použitého na posúdenie ľudských rizík. Odporúčanie bolo zohľadnené vo formulácii tejto smernice a príslušnej revíznej správy.

(5) Rôzne uskutočnené vyšetrovania ukázali, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce 2,4-D pravdepodobne celkovo vyhovejú požiadavkám ustanoveným v článku 5 (1) a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä čo sa týka použitia, ktoré bolo vyšetrované a je podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť príslušnú účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici, aby sa zabezpečilo, že povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich 2,4-D vo všetkých členských štátoch bude možné udeľovať v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS.

(6) Pred zaradením účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS by sa členským štátom a zainteresovaným stranám mala poskytnúť primeraná lehota, aby sa mohli pripraviť na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú. Smernica 91/414/EHS okrem toho ustanovuje, že po zaradení účinnej látky do jej prílohy I členské štáty musia v stanovenej lehote podľa potreby udeliť, zmeniť alebo zrušiť povolenia prípravkov na ochranu rastlín, ktoré účinnú látku obsahujú. Preto je potrebné takú lehotu stanoviť. Dlhšia lehota by sa mala poskytnúť na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie každého prípravku na ochranu rastlín v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS. Pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich niekoľko účinných látok možno vykonať úplné vyhodnotenie na základe jednotných zásad len vtedy, ak boli všetky príslušné účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(7) Revízna správa sa vyžaduje na správne zavedenie viacerých oddielov jednotných zásad ustanovených v smernici 91/414/EHS v členských štátoch. Prijatú revíznu správu (okrem dôverných informácií) by členské štáty mali uchovávať dostupnú alebo sprístupniť na prerokovanie so všetkými zainteresovanými stranami. Ak treba s ohľadom na technický a vedecký rozvoj aktualizovať revíznu správu, bude potrebné, v súlade s uvedenou smernicou, zmeniť a doplniť aj podmienky zaradenia príslušnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8) Opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre ochranu rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uchovávajú dostupnú alebo na osobitné požiadanie sprístupnia revíznu správu o 2,4-D (okrem dôverných informácií v zmysle článku 14 smernice 91/414/EHS) na prerokovanie so všetkými zainteresovanými stranami.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou najneskôr do 1. apríla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Najmä do uvedeného dátumu, v súlade so smernicou 91/414/EHS, podľa potreby zmenia a doplnia alebo zrušia jestvujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich 2,4-D ako účinnú látku.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia, ako taký odkaz vykonať.

2. Čo sa týka hodnotenia a rozhodovania podľa jednotných zásad ustanovených v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie, ktorá vyhovuje požiadavkám prílohy III k citovanej smernici, je konečným termínom na zmenu a doplnenie alebo zrušenie povolení prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich 2,4-D ako jedinú účinnú látku 1. október 2006.

3. Lehota na zmenu a doplnenie alebo zrušenie povolení prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich 2,4-D spolu s inou účinnou látkou, ktorá je v prílohe I k smernici 91/414/EHS, uplynie štyri roky od nadobudnutia účinnosti smernice, ktorou sa zmení a doplní príloha I zaradením poslednej z uvedených látok.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 28. novembra 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny k hodnoteniu 2,4-dichlórofenoxyoctovej kyseliny (2,4-D) v kontexte smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trhy – SCP/2,4d/002 – konečné.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňajú tieto položky:

"č. | spoločný názov, identifikačné čísla | názov IUPAC | čistota | účinnosť od | zaradenie platí do | osobitné ustanovenia |

27 | 2,4-D CAS č. 94-75-7 CIPAC č. 1 | Kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová | 960 g/kg | 1. 10. 2002 | 30. 9. 2012 | Povoliť možno len na použitie ako herbicíd. Pri zavádzaní jednotných zásad prílohy VI sa vezmú do úvahy závery revíznej správy o 2,4-D, a najmä jej dodatkov I a II, prijatej Stálym výborom pre zdravie rastlín 2. októbra 2001. V tomto komplexnom posúdení členské štáty: musia venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka aplikuje na území s nechránenými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami,musia venovať osobitnú pozornosť kožnej absorpcii,musia venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a musia zabezpečiť, aby podmienky podľa potreby obsahovali aj opatrenia na zníženie rizika. |

--------------------------------------------------