32001L0087Úradný vestník L 276 , 19/10/2001 S. 0017 - 0020


Smernica Komisie 2001/87/ES

z 12. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zahŕňala acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyrafluefenetyl ako účinné látky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/49/ES [2], a najmä na jej článok 6 (1),

keďže:

(1) V súlade s článkom 6 (2) smernice 91/414/EHS (ďalej len "smernica") Francúzsko dostalo 15. októbra 1996 žiadosť od Novartis (v súčasnosti Syngenta) o zaradenie účinnej látky acibenzolar-s-metyl (CGA 245704) do prílohy I k smernici. Rozhodnutím Komisie 97/865/ES [3] bolo potvrdené, že dokumentácia bola "kompletná", t. j. môže sa považovať v zásade za vyhovujúcu z hľadiska požiadaviek na údaje a informácie podľa prílohy II a prílohy III k smernici.

(2) Grécko dostalo podobnú žiadosť 27. marca 1996 od Rhône Poulenc Agrochimie SA (v súčasnosti Aventis CropScience) týkajúcu sa látky cyclanilide (RPA 090946). Táto žiadosť bola vyhlásená za kompletnú rozhodnutím Komisie 97/137/ES [4].

(3) 27. augusta 1998 Nemecko dostalo žiadosť od W. Neudorff GmbH KG týkajúcu sa fosforečnanu železitého. Táto žiadosť bola vyhlásená za kompletnú rozhodnutím Komisie 1999/43/ES [5].

(4) Nemecko dostalo 4. septembra 1996 taktiež žiadosť od Novartis týkajúcu sa pymetrozínu (CGA 215944). Rozhodnutím Komisie 97/865/ES bola táto žiadosť vyhlásená za kompletnú.

(5) Belgicko dostalo 16. júna 1997 žiadosť od Nihon Nohyaku Co. Ltd týkajúcu sa látky pyraflufenetyl. Táto žiadosť bola vyhlásená za kompletnú rozhodnutím Komisie 98/242/ES [6].

(6) Pre týchto päť účinných látok bol vyhodnotený vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie v súlade s ustanoveniami článku 6 (2) a (4) smernice, pokiaľ išlo o použitia navrhované príslušným žiadateľom. Nominované spravodajské členské štáty predložili návrh hodnotiacich správ týkajúcich sa týchto daných látok Komisii 17. decembra 1998 (acibenzolar-s-metyl), 11. februára 1998 (cyclanilide), 30. júla 1999 (fosforečnan železitý), 28. mája 1998 (pymetrozín) a 8. júla 1999 (pyraflufenetyl).

(7) Návrhy hodnotiacich správ revidovali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Revízie boli dokončené 29. júna 2001 vo forme jednotlivých revíznych správ Komisie pre acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyraflufenetyl.

(8) Dokumentácia a informácie z každej správy boli predložené Vedeckému výboru pre rastliny. V prípade acibenzolar-s-metylu a fosforečnanu železitého neboli výboru adresované žiadne špecifické otázky. Výbor usúdil, že sa nevyskytli žiadne námietky, ktoré by považoval za potrebné vzniesť v súvislosti s účinnými látkami v kontexte ich možného zaradenia do prílohy I k smernici [7]. Výbor upozornil, že absencia pripomienok sa môže vykladať iba ako skutočnosť, že neexistovali skutočné dôvody na pripomienky.

(9) Výbor vo svojom stanovisku [8] týkajúcom sa látky cyclanilide poskytol výklad o určitých vplyvoch pozorovaných na myšiach a králikoch a odporučil prehodnotiť degradáciu pôdneho metabolitu 2,4-dichloranilínu. Odporúčania výboru boli vzaté do úvahy.

(10) Výbor vo svojom stanovisku [9] o pymetrozíne vyhodnotil určité vplyvy v súvislosti s odvodením akceptovateľného denného príjmu a akútnej referenčnej dávky pre spotrebiteľov.

(11) Výbor vo svojom stanovisku [10] o pyraflufenetyle dospel k uzáveru, že existuje všeobecne len zanedbateľné riziko kontaminácie spodných vôd základnou zlúčeninou a produktmi jej rozkladu. Pri extrémnych podmienkach by sa však mala starostlivo vyhodnotiť hrozba určitých produktov rozkladu.

(12) Na základe rôznych vykonaných kontrol sa zdá, že od prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich ktorúkoľvek z príslušných účinných látok možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 (1) a), b) a (3) smernice, najmä čo sa týka použití, ktoré boli kontrolované a podrobne uvedené v príslušných revíznych správach Komisie. Je preto primerané zaradiť tieto účinné látky do prílohy 1, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch môže byť udelené povolenie pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky v súlade s ustanoveniami danej smernice.

(13) Po zaradení je potrebné členským štátom poskytnúť primeranú lehotu na implementáciu ustanovení smernice o prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyraflufenetyl a počas tejto lehoty revidovať najmä existujúce predbežné povolenia alebo najneskôr ku koncu tejto lehoty udeliť nové povolenia v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich ktorúkoľvek z príslušných účinných látok a ostatných účinných látok zaradených v prílohe I sa môže vyžadovať aj dlhšia lehota.

(14) Revízna správa sa vyžaduje pre primeranú implementáciu niekoľkých častí jednotných princípov ustanovených v prílohe VI k smernici zo strany členských štátov, kde sa tieto princípy týkajú vyhodnotenia údajov, ktoré boli predložené na účely zaradenia účinnej látky do prílohy I k smernici. Je preto primerané zabezpečiť, aby záverečné revízne správy (okrem správ s dôvernými informáciami v zmysle článku 14 smernice) boli k dispozícii alebo boli členským štátom sprístupnené na konzultácie s každou zo zainteresovaných strán. Ak má byť revízna správa aktualizovaná v dôsledku technického a vedeckého rozvoja, podmienky na zaradenie príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici by sa mali taktiež zmeniť a doplniť v súlade so smernicou.

(15) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Tabuľka v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2002. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob vykonania týchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Vzhľadom na vyhodnotenie a rozhodovanie podľa jednotných princípov stanovených v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III, sa však lehota ustanovená v prvom odseku pre existujúce predbežné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyraflufenetyl predlžuje do 31. marca 2003.

3. Pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich acibenzolar-s-metyl, cyclanilide, fosforečnan železitý, pymetrozín a pyraflufenetyl spolu s inými účinnými látkami uvedenými v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa však lehota stanovená v odseku 1 predlžuje v takom rozsahu, aby sa zabezpečil dlhší čas na implementáciu, stanovený ustanoveniami uvedenými v smernici, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 91/414/EHS, tak aby bola daná látka zahrnutá do prílohy.

4. Členské štáty sprístupňujú revízne správy o acibenzolar-s-metyle, cyclanilide, fosforečnane železitom, pymetrozíne a pyraflufenetyle (okrem prípadov dôverných informácií v zmysle článku 14 smernice) na konzultácie všetkým zainteresovaným stranám alebo im ich poskytnú v prípade špecifickej požiadavky.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 12. októbra 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 61.

[3] Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 67.

[4] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 20.

[5] Ú. v. ES L 14, 19.1.1999, s. 30.

[6] Ú. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 45.

[7] Zápisnica z plenárneho zasadania Vedeckého výboru pre rastliny zo 7. marca 2001 (acibenzolar-s-metyl).Zápisnica z plenárneho zasadania Vedeckého výboru pre rastliny zo 4. júna 2001 (fosforečnan železitý).

[8] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny týkajúce sa vyhodnotenia látky cyclanilide v kontexte smernice 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh. SCP/CYCLAN/002 – konečný dátum 11. december 2000.

[9] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny týkajúce sa vyhodnotenia pymetrozínu v kontexte smernice 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh. SCP/PYMETR/002 – konečný dátum 31. január 2001.

[10] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny týkajúce sa vyhodnotenia pyraflufenetylu v kontexte smernice 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh. SCP/PYRA/002 – konečný dátum 7. marec 2001.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"POLOŽKY, KTORÉ JE POTREBNÉ VLOŽIŤ DO TABUĽKY V PRÍLOHE I K SMERNICI 91/414/EHS

č. | bežný názov, identifikačné čísla | názov podľa IUPAC | čistota | nadobudnutie účinnosti | zaradenie platné do | osobitné ustanovenia |

20 | acibenzolar-s-metyl CAS č. 135158-54-2 CIPAC č. 597 | kyselina benzo [1,2,3]tiadiazol-7-karbothiová S-metylester | 970 g/kg | 1. novembra 2001 | 31. októbra 2011 | Povolenie je možné len na použitie ako aktivátor rastlín. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. jún 2001. |

21 | cyclanilide CAS č. 113136-77-9 CIPAC č. 586 | nie je k dispozícii | 960 g/kg | 1. novembra 2001 | 31. októbra 2011 | Povolenie je možné len na použitie ako regulátor rastu rastlín. Maximálny obsah nečistôt 2,4 dichlóranilínu (2,4-DCA) v účinnej látke môže byť 1 g/kg. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. jún 2001. |

22 | fosforečnan železitý CAS č. 10045-86-0 CIPAC č. 629 | fosforečnan železitý | 990 g/kg | 1. novembra 2001 | 31. októbra 2011 | Povolenie je možné len na použitie ako prostriedok proti mäkkýšom. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. jún 2001. |

23 | pymetrozín CAS č. 123312-89-0 CIPAC č. 593 | (E)-6-metyl-4-[(pyridín-3-ylmetylén) amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazín-3 ón | 950 g/kg | 1. novembra 2001 | 31. októbra 2011 | Povolenie je možné len na použitie ako insekticídy. Pri rozhodovaní podľa jednotných princípov pre členské štáty sa musí venovať mimoriadna pozornosť ochrane vodných organizmov. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. jún 2001. |

24 | pyraflufenetyl CAS č. 129630-19-9 CIPAC č. 605 | etyl-2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoxy-1-mhypyrazol-3-yl)–4-fluorofenoxyacetát | 956 g/kg | 1. novembra 2001 | 31. októbra 2011 | Povolenie je možné len na použitie ako herbicídy. Pri rozhodovaní podľa jednotných princípov pre členské štáty sa musí venovať mimoriadna pozornosť ochrane rias a vodných rastlín a prípadne by sa mali prijať opatrenia na zamedzenie šírenia ohrozenia. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. jún 2001. |

--------------------------------------------------