32001L0047Úradný vestník L 175 , 28/06/2001 S. 0021 - 0023


Smernica Komisie 2001/47/ES

z 25. júna 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zaradiť Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) ako účinnú látku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 2001 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/28/ES [2], a najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS (ďalej len "smernica") Belgicko obdržalo 18. mája 1994 žiadosť od Thermo Trilogy Corporation ("žiadateľ") o zaradenie účinnej látky Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) do prílohy I k smernici.

(2) V súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 3 smernice Komisia potvrdila vo svojom rozhodnutí 97/164/ES [3] predložený dokumentačný súbor údajov o Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) v zásade vyhovuje požiadavkám na údaje a informácie prílohy II a – pre prípravok na ochranu rastlín obsahujúci túto účinnú látku – prílohy III k tejto smernici.

(3) V súlade s článkom 5 ods. 1 smernice účinnú látku treba zaradiť do prílohy I na čas, ktorý nie je dlhší ako 10 rokov, keď sa dá očakávať, že používanie ani rezíduá prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku nebudú mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na spodnú vodu a nebudú mať škodlivý vplyv na životné prostredie.

(4) Pre Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) boli účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie vyhodnotené v súlade s článkom 6 ods. 2 a ods. 4 smernice pre použitie navrhované žiadateľom. Belgicko konajúce ako nominovaný spravodajský členský štát predložilo návrh hodnotiacej správy o látke Komisii 9. decembra 1997.

(5) Návrh hodnotiacej správy bol skontrolovaný členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Táto kontrola bola ukončená 27. apríla 2001 vo forme revíznej správy Komisie o Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874). Ak sa táto revízna správa bude musieť aktualizovať s cieľom zohľadniť technický a vedecký vývoj, tak podmienky pre zaradenie DPX KE 459 Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) do prílohy I k smernici sa budú musieť taktiež zmeniť a doplniť v súlade s touto smernicou.

(6) Dokumentačný súbor údajov a informácie z revíznej správy o Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) boli predložené aj Vedeckému výboru pre rastliny so žiadosťou o stanovisko 16. decembra 1999. Tento výbor vydal svoje stanovisko 30. novembra 2000 [4].

(7) Z rôznych vykonaných skúšok vyplýva, že u prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich príslušnú účinnú látku možno očakávať, že spravidla spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a, b a ods. 3 smernice, najmä so zreteľom na použitie, ktoré bolo preskúmané a podrobne popísané v revíznych správach Komisie. Z toho dôvodu je vhodné zaradiť príslušnú účinnú látku do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby povolenia na použitie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich príslušnú účinnú látku boli vo všetkých členských štátoch udeľované v súlade s ustanoveniami tejto Smernice.

(8) Po zaradení príslušnej látky do prílohy sa musí členským štátom poskytnúť primeraný čas na zavedenie ustanovení smernice o prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) a najmä na kontrolu existujúcich dočasných povolení alebo na vydanie nových povolení, najneskôr však do konca tejto lehoty, a to v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Môže sa požadovať aj dlhšia lehota, pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín obsahujúce Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) a ostatné účinné látky zaradené do prílohy I.

(9) Keďže jednotné zásady pre mikroorganizmy sa musia ešte schváliť, je vhodné, aby členské štáty uplatňovali pri udeľovaní povolení všeobecné ustanovenia článku 4 smernice. Je taktiež vhodné poskytnúť členským štátom primeranú lehotu na prehodnotenie vydaných povolení so zreteľom na jednotné zásady po ich schválení.

(10) Z toho dôvodu je vhodné zabezpečiť, aby záverečná revízna správa, okrem dôverných informácií v zmysle článku 14 smernice, bola dostupná, alebo aby ju členské štáty sprístupnili na nahliadnutie každej zainteresovanej strane.

(11) Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín, ktoré bolo dodané 27. apríla 2001.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Tabuľka v prílohe I k smernici 91/414/EHS bude zmenená a doplnená tak, že bude do nej zaradený záznam týkajúci sa Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) uvedený v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty

2. So zreteľom na kontrolu existujúcich dočasných povolení vydaných vzhľadom na túto revíznu správu, predbežné povolenia sa zrušia a tam, kde je to primerané, nahradia sa úplným povolením do 30. novembra 2002.

3. So zreteľom na uplatňovanie jednotných zásad členské štáty však znovu preskúmajú vydané povolenia čo najskôr po ich schválení a najneskôr v lehote do 12 mesiacov od dátumu schválenia týchto zásad.

4. V prípade prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) spolu s inou účinnou látkou uvedenou v prílohe I k smernici 91/414/EHS, sa však lehota uvedená v odseku 1 predĺži tak, aby sa poskytol dlhší čas na uplatnenie ustanovení, ktoré sú uvedené v smernici, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 01/414/EHS s cieľom zaradiť takúto látku do prílohy.

5. Členské štáty sprístupnia revíznu správu o Paecilomyces fumosoroseus (kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874), s výnimkou dôverných informácií v zmysle článku 14 smernice 91/414/EHS, na nahliadnutie každej zainteresovanej strane, alebo jej musí byť sprístupnená na základe osobitnej žiadosti.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júna 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 113, 24.4.2001, s. 5.

[3] Ú. v. ES L 64, 5.3.1997, s. 17.

[4] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny k vyhodnoteniu Paecilomyces fumosoroseus SCP/PAECIL/002, s konečným dátumom 11. december 2000.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZÁZNAM, KTORÝ SA VKLADÁ DO TABUĽKY V PRÍLOHE I K SMERNICI 91/414/EHS

Č. | Bežný názov, a identifikácia | Názov podľa IUPAC | Čistota | Nadobudnutie účinnosti | Koniec zaradenia | Osobitné ustanovenia |

18 | Paecilomyces fumosoroseus kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874 | Neuvádza sa | Neprítomnosť sekundárnych metabolitov sa musí skontrolovať v každej fermentačnej živnej pôde pomocou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie | 1. júl 2001 | 30. jún 2011 | Povoliť sa môže iba použitie ako insekticíd. Každá fermentačná živná pôda sa musí skontrolovať pomocou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie tak, aby bolo isté, že nie sú prítomné sekundárne metabolity Dátum, ku ktorému Stály výbor pre zdravie rastlín finalizoval revíznu správu: 27. apríl 2001 |

--------------------------------------------------