32001L0028Úradný vestník L 113 , 24/04/2001 S. 0005 - 0007


Rozhodnutie Komisie 2001/28/ES

z 20. apríla 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o umiestnení prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zahrnutia KBR 2738 (fenhexamid) ako účinnej látky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestnení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou Komisie 2001/21/ES [2], najmä na jej článok 6 (2),

keďže:

(1) V súlade s článkom 6 (2) smernice 91/414/EHS (ďalej len "smernica") Spojené kráľovstvo dňa 8. mája 1997 obdržalo od Bayer plc (ďalej len "žiadateľ") žiadosť o zahrnutie účinnej látky KBR 2738 (fenhexamid) do prílohy I tejto smernice.

(2) V súlade s ustanoveniami článku 6 (3) smernice Komisia vo svojej smernici 98/398/ES [3] potvrdila, že zložku podanú na KBR 2738 (fenhexamid) možno považovať ako v zásade spĺňajúcu požiadavky prílohy II na údaje a informácie a požiadavky prílohy III k smernici na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku.

(3) V súlade s článkom 5 (1) smernice by sa účinná látka mala zahrnúť do prílohy I na obdobie nie dlhšie ako 10 rokov, ak možno predpokladať, že žiadne z použití alebo žiadne z rezíduí pochádzajúce z výrobkov na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku nebude mať žiadne škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo zdravie zvierat alebo na podzemné vody alebo neprijateľný vplyv na životné prostredie.

(4) V prípade KBR 2738 (fenhexamid) sa v súlade s ustanoveniami článku 6 (2) a (4) smernice zhodnotili účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie pre použitia navrhnuté žiadateľom. Spojené kráľovstvo vystupujúce v úlohe navrhnutého spravodajského členského štátu dňa 15. októbra 1998 predložilo Komisii návrh posudkovej správy o tejto látke.

(5) Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín preskúmali túto posudkovú správu. Kontrola správy skončila dňa 19. októbra 2000 vo forme revíznej správy Komisie pre KBR 2738 (fenhexamid). Keď bude revíznu správu treba obnoviť s cieľom zohľadnenia technického a vedeckého vývoja, v súlade so smernicou sa tiež zmenia a doplnia podmienky na zahrnutie KBR 2738 (fenhexamid) do prílohy I k smernici.

(6) Dňa 31. marca 2000 sa zložka a informácie z revízie predložili na posúdenie Vedeckému výboru pre rastliny. Tento výbor podal svoj posudok dňa 20. júla 2000 vo forme zápisnice zo zasadania (SCP/REPT/021 final) [4], v ktorej sa uvádza, že výbor nemá žiadne otázky s ohľadom na túto účinnú látku. Výbor tiež poznamenal, že národné povolenia budú vyžadovať osobitnú správu rizík v súlade s prílohou VI [5] (jednotné zásady) smernice.

(7) Z rôznych vykonaných testov vyplynulo, že sa očakáva, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce danú účinnú látku vo všeobecnosti uspokoja požiadavky, ktoré ustanovuje článok 5 (1) a), b) a (3) smernice, najmä vzhľadom na použitia, ktoré revízna správa Komisie preskúmala a do detailov opísala. Preto je vhodné zahrnúť danú účinnú látku do prílohy I s cieľom zabezpečenia udelenia povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce danú účinnú látku vo všetkých členských štátoch a v súlade s ustanoveniami predmetnej smernice.

(8) Po zahrnutí účinnej látky do prílohy I je potrebné poskytnúť členským štátom primerané obdobie na zavedenie ustanovení smernice o prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich KBR 2738 (fenhexamid) a najmä na revíziu, vykonanú počas tohto obdobia, existujúcich dočasných povolení alebo na udelenie, najneskôr ku koncu tohto obdobia, nových povolení v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Dlhšie obdobie možno požadovať na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce KBR 2738 (fenhexamid) a ostatné účinné látky zahrnuté do prílohy I.

(9) Je vhodné zabezpečiť, aby konečná revízna správa (okrem tajných informácií v zmysle článku 14 smernice) bola pre všetky členské štáty dostupná, alebo aby členské štáty túto správu sprístupnili s cieľom konzultácie každému zainteresovanému účastníkovi.

(10) Revízna správa sa vyžaduje nato, aby členské štáty dôsledne zaviedli niekoľko oddielov jednotných zásad ustanovených v prílohe VI k smernici, ktoré sa vzťahujú na vyhodnotenie údajov predložených na účely zahrnutia účinnej látky do prílohy I k smernici.

(11) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín dodaného dňa 19. októbra 2000,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Tabuľka v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa mení a doplní tak, aby zahŕňala zápis vzhľadom k KBR 2738 (fenhexamid), ako to ustanovuje príloha tejto smernice.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na vytvorenie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. augusta 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob vykonania tohto odkazu určia členské štáty.

2. Vzhľadom na vyhodnotenie a prijatie rozhodnutí v zmysle jednotných zásad ustanovených prílohou VI k smernici 91/414/EHS a na základe zložky spĺňajúcej požiadavky prílohy III smernice 91/414/EHS, sa však obdobie ustanovené v prvom odseku pre existujúce dočasné povolenia na výrobky na ochranu rastlín obsahujúce KBR 2738 (fenhexamid) predlžuje do 1. augusta 2002.

3. Pre výrobky na ochranu rastlín obsahujúce KBR 2738 (fenhexamid) spolu s ďalšou účinnou látkou z prílohy I smernice 91/414/EHS sa však obdobie uvedené v odseku 1 predĺži v takom rozsahu, aby sa poskytlo dlhšie zavádzacie obdobie na zahrnutie látky do tejto prílohy, ako to ustanovujú ustanovenia zakotvené v smernici, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 91/414/EHS.

4. Členské štáty sprístupnia revíznu správu pre KBR 2738 (fenhexamid) (okrem tajných informácií v zmysle článku 14 smernice) na konzultáciu každému zainteresovanému účastníkovi alebo im ju sprístupnia na osobitnú požiadavku.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júna 2001.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. apríla 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1

[2] Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 17.

[3] Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 34.

[4] Zápisnica z 21. zasadnutia Vedeckého výboru pre rastliny, Brusel 20. júl 2000.

[5] Ú. v. ES L 265, 27.9.1997, s. 87.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZÁPIS, KTORÝ SA VLOŽÍ DO TABUĽKY V PRÍLOHE I K SMERNICI 91/414/EHS

"č. | Všeobecný názov identifikačné číslo | IUPAC názov | Čistota | Účinnosť | Vypršanie zahrnutia | Osobitné ustanovenia |

13 | (fenhexamid) CAS č. 126833-17-8 CIPAC č. 603 | N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-l-methyl-cyclohexanecarboxamide | 950 g/kg | 1. jún 2001 | 31. máj 2011 | Povolenie sa udelí iba pre použitie látky ako fungicídu. Pri prijímaní rozhodnutí podľa Jednotných zásad, členské štáty budú venovať zvláštnu pozornosť možnému vplyvu účinnej látky na vodné organizmy a musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia zahrňovali, kde je to vhodné, opatrenia na zmiernenie rizika. Dátum, kedy Stály výbor pre zdravie rastlín dokončil revíznu správu: 19. október 2000 |

--------------------------------------------------