32001D0245Úradný vestník L 088 , 28/03/2001 S. 0019 - 0020


Rozhodnutie Komisie

z 22. marca 2001

o nezaradení zinebu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod dokumentačným číslom C(2000) 749)

(Text s platnosťou pre EHP)

(2001/245/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlínna trh [1] naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/80/ES [2], a najmä na jej článok 8 ods. 2 poddodsek 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods.2 smernice Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [3] naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 2266/2000 [4], a najmä na jeho článok 6 ods. 5 poddodsek 4,

keďže:

(1) Článok 8 ods.2 smernice 91/414/EHS stanovil, aby Komisia vykonala pracovný program na preskúmanie účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli na trhu 15. júla 1993. Podrobné pravidlá na vykonanie tohto programu stanovilo nariadenie (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [5] naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2230/95 [6] stanovilo účinné látky, ktoré by sa mali posúdiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý bude pôsobiť ako spravodajca v súvislosti s posúdením každej účinnej látky a identifikovalo výrobcov jednotlivých účinných látok, ktorí v stanovenom čase predložili oznámenie v súlade s článkom 4 ods.2 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Zineb je jedna z 90 účinných látok uvedených v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) Všetci oznamovatelia pre túto účinnú látku informovali Komisiu a spravodajský členský štát, že si viac neželajú zúčastňovať sa na pracovnom programe pre túto účinnú látku, a preto sa ďalšie informácie nebudú predkladať.

(5) Túto účinnú látku nie je preto možné zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6) Ľubovoľné obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich zineb, ktoré udelí členský štát v súlade s ustanoveniami článku 4 ods.6 smernice 91/414/EHS by malo byť obmedzené na obdobie nie dlhšie ako 18 mesiacov, aby sa umožnilo použitie existujúcich zásob počas nie viac ako jedného vegetačného obdobia.

(7) Toto rozhodnutie nemá vplyv na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne neskôr prijme pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7].

(8) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru na ochranu zdravia rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zineb nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom zinebu zrušili do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia;

2. sa po dátume prijatia tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom zinebu podľa výnimky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Obdobie odkladu, ktoré členské štáty udelia pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS bude čo najkratšie, a zároveň nie dlhšie ako 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. marca 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 309, 9.12.2000, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------