32000R2725Úradný vestník L 316 , 15/12/2000 S. 0001 - 0010


Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000

z 11. decembra 2000,

ktoré sa týka zriadenia systému "Eurodac" na porovnávanie odlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 63 na ods. 1 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Členské štáty ratifikovali Ženevský dohovor z 28. júla 1951, ktorý bol zmenený a doplnený New Yorkským protokolom z 31. januára 1967, týkajúci sa štatútu utečencov.

(2) Členské štáty uzavreli Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v členskom štáte Európskych spoločenstiev, podpísaný 15. júna 1990 v Dubline (ďalej iba "Dublinský dohovor") [2].

(3) Na účely uplatňovania Dublinského dohovoru je potrebné stanoviť totožnosť žiadateľov o azyl a osôb zadržaných v súvislosti s nezákonným prekračovaním vonkajších hraníc spoločenstva. S cieľom účinného uplatňovania Dublinského dohovoru, najmä článok 10 ods. 1 písm. c) a e) je taktiež žiadúce umožniť každému členskému štátu overiť, či cudzinec, o ktorom sa zistí, že sa na jeho území nachádza nezákonne, požiadal o azyl v inom členskom štáte.

(4) Odtlačky prstov predstavujú v rámci stanovovanie presnej totožnosti takýchto osôb dôležitý prvok. Je potrebné zriadiť systém na porovnávanie ich údajov o odtlačkoch prstov.

(5) Za týmto účelom je potrebné zriadiť systém známy ako "Eurodac", pozostávajúci z centrálnej jednotky, ktorá sa zriadi v rámci komisie a bude pracovať s centrálnou počítačovou databázou údajov o odtlačkoch prstov, ako aj elektronických prostriedkov slúžiacich na prenos údajov medzi členskými štátmi a centrálnou databázou.

(6) Je taktiež potrebné od každého členského štátu vyžadovať, aby bezodkladne odobral odtlačky prstov každého žiadateľa o azyl a každého cudzinca zadržaného v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajších hraníc ktoréhokoľvek členského štátu, ak má aspoň 14 rokov.

(7) Je potrebné stanoviť presné pravidlá pre prenos takýchto údajov o odtlačkoch prstov do centrálnej jednotky, uloženie takýchto údajov o odtlačkoch prstov a ostatných relevantných údajov do centrálnej databázy, ich skladovanie, ich porovnávanie s ostatnými údajmi o odtlačkoch prstov, prenos výsledkov takéhoto porovnávania a zablokovanie a výmaz uložených údajov. Takéto pravidlá sa môžu pre rozličné kategórie cudzincov odlišovať a mali by sa špecificky prispôsobovať situácii rozličných kategórií cudzincov.

(8) Cudzinci, ktorí požiadali o azyl v jednom členskom štáte môžu mať mnoho rokov možnosť požiadať o azyl v inom členskom štáte. Maximálna doba, počas ktorej by si centrálna jednotka mala ponechávať údaje o odtlačkoch prstov by preto mala byť značne dlhá. Vzhľadom na to, že väčšine cudzincov, ktorí zostali v spoločenstve niekoľko rokov, bol po tomto období udelený trvalý pobyt alebo dokonca občianstvo členského štátu, malo by sa obdobie desiatich rokov považovať za primerane dlhé obdobie ponechania údajov o odtlačkoch prstov.

(9) V niektorých osobitných situáciach, kedy nie je potrebné údaje o odtlačkoch ponechávať po takú dlhú dobu, by malo byť obdobie ponechania údajov kratšie. Údaje o odtlačkoch prstov by mali byť vymazané okamžite po tom, čo príslušnému utetčencovi bolo udelené občianstvo niektorého z členských štátov.

(10) V otázkach používania a bezpečnosti údajov, prístupu k uloženým údajom a ich opravy je potrebné jasne stanoviť jednotlivé povinnosti komisie a členských štátov vo vzťahu k centrálnej jednotke.

(11) Hoci mimozmluvné záväzky spoločenstva v spojení s prevádzkovaním systému Eurodac budú upravovať príslušné ustanovenia zmluvy, je v spojení s prevádzkovaním systému Eurodac potrebné stanoviť špecifické pravidlá pre mimozmluvné záväzky členských štátov.

(12) V súlade so zásadou subsidiarity tak, ako je stanovená v článku 5 zmluvy, nemôžu cieľ navrhovaných opatrení, t. j. vytvorenie systému na porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov s cieľom podpory azylovej politiky spoločenstva vzhľadom na jeho podstatu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a môže ho teda lepšie dosiahnuť spoločenstvo. Toto nariadenie v súlade so zásadou proporcionality tak, ako je stanovená v uvádzanom článku, neprekračuje opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(13) Nakoľko sú za identifikáciu a klasifikáciu výsledkov porovnávaní odoslaných centrálnou jednotkou aj za blokovanie údajov týkajúcich sa osôb prijatých ako utečencov a uznaných za utečencov zodpovedné samotné členské štáty a nakoľko sa táto zodpovednosť týka obzvlášť citlivej oblasti spracovania osobných údajov a mohla by mať vplyv na výkon osobných slobôd, existujú špecifické dôvody pre to, aby si Rada vyhradila výkon niektorých implementačných právomocí, týkajúcich sa najmä prijímania opatrení zabezpečujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť takýchto údajov.

(14) Opatrenia potrebné na vykonanie ostatných opatrení uvedených v tomto nariadení by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy na výkon implementačných právomocí Komisie [3].

(15) Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi v rámci systému Eurodac sa vzťahuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane osôb vzhľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [4].

(16) Smernica 95/46/ES sa na základe článku 286 zmluvy vzťahuje aj na inštitúcie a orgány spoločenstva. Nakoľko centrálna jednotka bude zriadená v rámci Komisie, táto smernica sa bude vzťahovať aj na spracovávanie osobných údajov touto jednotkou.

(17) Vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov, najmä čo sa niektorých sektorov týka, by mali byť doplnené alebo upresnené princípy stanovené v smernici 95/46/ES týkajúce sa ochrany práv a slobôd osôb, najmä ich právo na súkromie.

(18) Je vhodné monitorovať a vyhodnocovať plnenie úloh systému Eurodac.

(19) Členské štáty by mali ustanoviť systém sankcií na trestanie použitia údajov uložených v centrálnej databáze v rozpore s účelmi systému Eurodac.

(20) Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva svoje želanie podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(21) Dánsko sa v súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska pripojeného k uvedeným zmluvám, nepodieľa na prijatí tohto nariadenia a preto ním nie je viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(22) Je vhodné obmedziť územnú pôsobnosť tohto nariadenia tak, aby zodpovedal územnej pôsobnosti Dublinského dohovoru.

(23) Toto nariadenie by malo slúžiť ako právny základ pre vykonávacie pravidlá, ktoré sú, vzhľadom na jeho rýchle uplatňovanie, potrebné pre vykonanie potrebných technických opatrení členskými štátmi a Komisiou. Overením splnenia týchto technických podmienok by mala byť poverená Komisia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel systému "Eurodac"

1. Zriaďuje sa systém s názvom "Eurodac", ktorého účelom je pomáhať pri určovaní, ktorý členský štát je podľa Dublinského dohovoru zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte a inak uľahčovať uplatňovanie Dublinského dohovoru za podmienok stanovených v tomto nariadení.

2. Eurodac pozostáva z:

a) centrálnej jednotky uvedenej v článku 3;

b) centrálnej počítačovej databázy, v ktorej sa spracúvajú údaje uvedené v článku 5 ods. 1, 8 ods. 2 a 11 ods. 2 pre potreby porovnávania údajov o odtlačkoch prstov žiadateľov o azyl a kategórií cudzincov uvedených v článku 8 ods. 1 a 11 ods. 1;

c) prostriedkov slúžiacich na prenos údajov medzi členskými štátmi a centrálnou databázou.

Pravidlá vzťahujúce sa na Eurodac sa vzťahujú aj na operácie vykonávané členskými štátmi, a to od prenosu údajov do centrálnej jednotky po využitie výsledkov príslušného porovnávania.

d) Bez toho, aby bolo dotknuté používanie údajov určených pre Eurodac členským štátom pôvodu v databázach zriadených v súlade s vnútroštátnym právom daného štátu sa údaje o odtlačkoch prstov a ostatné osobné údaje môžu v systéme Eurodac spracovávať výhradne za účelmi stanovenými v článku 15 ods. 1 Dublinského dohovoru.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. Pre potreby tohto nariadenia:

a) sa pod pojmom "Dublinský dohovor" rozumie Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v členskom štáte Európskych spoločenstiev, podpísaný 15. júna 1990;

b) sa pod pojmom "žiadateľ o azyl" rozumie cudzinec, ktorý podal žiadosť o azyl, alebo v mene ktorého bola takáto žiadosť podaná;

c) sa pod pojmom "členský štát pôvodu" rozumie:

i) vo vzťahu k žiadateľovi o azyl členský štát, ktorý zašle osobné údaje centrálnej jednotke a obdrží výsledky porovnávania;

ii) vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 8 členský štát, ktorý zašle osobné údaje centrálnej jednotke;

iii) vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 11 členský štát, ktorý zašle takéto osobné údaje centrálnej jednotke a obdrží výsledky porovnávania;

d) sa pod pojmom "utečenec" rozumie osoba, ktorá bola za utečenca uznaná v súlade so Ženevskou dohovoru o utečencoch z 28. júla 1951, ktorý bol zmenený a doplnený New Yorkským protokolom z 31. januára 1967;

e) sa pod pojmom "kladný výsledok" rozumie zhoda alebo zhody zistené centrálnou jednotkou porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov uložených v banke údajov s údajmi odoslanými niektorým z členských štátov v súvislosti s akoukoľvek osobou bez toho, aby bola dotknutá požiadavka, že členských štátov bezodkladne skontroľuje výsledky porovnávania podľa článku 4 ods. 6.

2. Pojmy vymedzené v článku 2 smernice 95/46/ES majú v tomto nariadení rovnaký význam.

3. Pokiaľ nie je uvedené inak, majú pojmy vymedzené v článku 1 Dublinského dohovoru v tomto nariadení rovnaký význam.

Článok 3

Centrálna jednotka

1. V rámci komisie sa zriaďuje centrálna jednotka zodpovedná za prácu s centrálnou databázou uvedenou v článku 1 ods. 2 písm. b) v mene členských štátov. Centrálna jednotka bude vybavená počítačovým systémom na identifikáciu odtlačkov prstov.

2. Údaje o žiadateľoch o azyl, osobách uvedených v článku 8 a osobách uvedených v článku 11 spracovávané v centrálnej jednotke sa spracujú v mene členského štátu pôvodu za podmienok stanovených v tomto nariadení.

3. Centrálna jednotka každý štvrťrok vypracúva štatistiku o svojej práci, ktorá obsahuje:

a) počet odoslaných súborov údajov o žiadateľoch o azyl a osobách uvedených v článkoch 8 ods. 1 a 11 ods. 1;

b) počet zhôd pre žiadateľov o azyl, ktorí podali žiadosť o azyl v inom členskom štáte;

c) počet zhôd pre osoby uvedené v článku 8 ods. 1, ktoré následne podali žiadosť o azyl;

d) počet zhôd pre osoby uvedené v článku 11 ods. 1, ktoré v minulosti podali žiadosť o azyl v inom členskom štáte;

e) počet údajov o odtlačkoch prstov, ktoré si centrálna jednotka musela od jednotlivých členských štátov pôvodu vyžiadať druhý krát, pretože pôvodne odoslané údaje o odtlačkoch prstov neboli vhodné pre porovnávanie prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Na konci každého roka sa vypracujú štatistické údaje v podobe súhrnu štvrťročných štatistík vypracovaných od začiatku pôsobenia systému Eurodac, ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty osôb, pre ktoré boli zaznamenané kladné výsledky podľa písm. b), c) a d).

Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov.

4. Centrálna jednotka môže byť v súlade s postupom ustanoveným v článku 23(2) a v súvislosti s údajmi v nej spracovávanými poverená vykonávaním niektorých iných štatistických úloh.

KAPITOLA II

ŽIADATELIA O AZYL

Článok 4

Zber, prenos a porovnávanie odtlačkov prstov

1. Každý členský štát bezodkladne odoberie odtlačkych všetkých prstov každého žiadateľa o azyl vo veku aspoň 14 rokov a bezodkladne odošle údaje uvedené v písm. a) až f) článku 5 ods. 1 centrálnej jednotke. Postup na odobranie odtlačkov sa určí v súlade s národnými zvyklosťami príslušného členského štátu a v súlade so zárukami stanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a Dohovore Spojených národov o právach dieťaťa.

2. Centrálna jednotka alebo za predpokladu splnenia príslušných technických podmienok členské štáty okamžite uložia údaje uvedené v článku 5 ods. 1 do centrálnej databázy.

3. Údaje o odtlačkoch prstov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) odoslané ktorýmkoľvek členským štátom porovná centrálna jednotka s údajmi o odtlačkoch prstov odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uložené v centrálnej databáze.

4. Centrálna jednotka na požiadanie ktoréhokoľvek členského štátu zabezpečí, aby sa porovnávanie uvedené v odseku 3 vzťahovalo okrem údajov od ostatných členských štátov aj na údaje o odtlačkoch prstov odoslané v minulosti tým istým členským štátom.

5. Centrálna jednotka bezodkladne odosiela kladný alebo záporný výsledok porovnávania členskému štátu pôvodu. V prípade kladného výsledku odosiela pre všetky súbory údajov zodpovedajúce kladnému výsledku údaje uvedené v článku 5 ods. 1, avšak v prípade údajov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b) iba v tej miere, v ktorej predstavovali východisko kladného výsledku.

Priamy prenos výsledkov porovnávania do členského štátu pôvodu je povolený, ak boli splnené technické podmienky pre takýto účel.

6. V členskom štáte pôvodu sa výsledky porovnávania okamžite kontrolujú. Konečné stanovenie totožnosti vykoná členský štát pôvodu v spolupráci s členskými štátmi, ktorých sa to týka podľa článku 15 Dublinského dohovoru.

Informácie prijaté z centrálnej jednotky týkajúce sa ostatných údajov, o ktorých sa zistí, že sú nespoľahlivé, sa vymažú alebo zničia okamžite po zistení ich nespoľahlivosti.

7. Vykonávacie pravidlá stanovujúce postupy potrebné na vykonávanie odsekov 1 až 6 sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 22 ods. 1

Článok 5

Ukladanie údajov

1. Do centrálnej databázy sa ukladajú výhradne tieto údaje:

a) členský štát pôvodu, miesto a dátum žiadosti o azyl;

b) údaje o odtlačkoch prstov;

c) pohlavie;

d) referenčné číslo používané členským štátom pôvodu;

e) dátum odobratia odtlačkov prstov;

f) dátum odoslania údajov do centrálnej jednotky;

g) dátum zadania údajov do centrálnej databázy;

h) podrobnosti o prijímateľovi (prijímateľoch) odoslaných údajov a dátume (dátumoch) prenosu (presunov).

2. Centrálna jednotka po uložení údajov do centrálnej databázy zničí média použité na ich prenos, pokiaľ si členský štát pôvodu nevyžiada ich vrátenie.

Článok 6

Skladovanie údajov

Každý súbor údajov, tak ako je uvedená v článku 5 ods. 1, sa uloží do centrálnej databázy na desať rokov odo dňa odobratia odtlačkov prstov.

Po uplynutí tohto obdobia centrálna jednotka automaticky tieto údaje z centrálnej databázy vymaže.

Článok 7

Predčasný výmaz údajov

Údaje týkajúce sa osoby, ktorá nadobudla občianstvo ktoréhokoľvek z členských štátov pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 6 sa v súlade s článkom 15 ods. 3 vymažú z centrálnej databázy ihneď, ako členský štát pôvodu zistí, že príslušná osoba toto občianstvo nadobudla.

KAPITOLA III

CUDZINCI ZADRŽANÍ V SÚVISLOSTI S NEZÁKONNÝM PREKROČENÍM VONKAJŠÍCH HRANÍC

Článok 8

Zber a prenos údajov o odtlačkoch prstov

1. Každý členský štát v súlade so zárukami ustanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a Dohovore Spojených národov o právach dieťaťa bezodkladne odoberie odtlačky všetkých prstov každého cudzinca vo veku aspoň 14 rokov zadržaného príslušnými orgánmi v súvislosti s nezákonným prekročením pozemných, vzdušných alebo vodných hraníc príslušného členského štátu pochádzajúceho z tretej krajiny, ktorý nebol vrátený späť.

2. Dotknutý členský štát pre každého cudzinca tak, ako je uvedený v odseku 1, ktorý nebol vrátený späť, bezodkladne odošle centrálnej jednotke tieto údaje:

a) členský štát pôvodu, miesto a dátum zadržania;

b) údaje o odtlačkoch prstov;

c) pohlavie;

d) referenčné číslo používané členským štátom pôvodu;

e) dátum odobratia odtlačkov prstov;

f) dátum odoslania údajov do centrálnej jednotky.

Článok 9

Ukladanie údajov

1. Údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. g) a v článku 8 ods. 2 sa ukladajú do centrálnej databázy.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 3 sa údaje odoslané do centrálnej jednotky v súlade s článkom 8 ods. 2 ukladajú výhradne pre účel porovnávania s údajmi o žiadateľoch o azyl následne odoslanými do centrálnej jednotky.

Centrálna jednotka neporovnáva údaje, ktoré jej boli odoslané v súlade s článkom 8 ods. 2 a akýmikoľvek údajmi, ktoré boli už predtým uložené v centrálnej databáze, ani s údajmi, ktoré jej boli následne odoslané v súlade s článkom 8 ods. 2

2. Platia postupy ustanovené v druhej vete článku 4 ods. 1, v článku 4 ods. 2 a v článku 5 ods. 2, ako aj ustanovenia ustanovené podľa článku 4 ods. 7 Čo sa týka porovnávania údajov o žiadateľoch o azyl následne odoslaných do centrálnej jednotky s údajmi uvedenými v odseku 1, platia postupy ustanovené v článku 4 ods. 3, 5 a 6.

Článok 10

Skladovanie údajov

1. Každý súbor údajov týkajúca sa cudzinca tak, ako je uvedený v článku 8 ods. 1 sa uloží do centrálnej databázy na dva roky odo dňa odobratia odtlačkov prstov príslušného cudzinca. Po uplynutí tohto obdobia centrálna jednotka automaticky tieto údaje z centrálnej databázy vymaže.

2. V súlade s článkom 15 ods. 3 sa z centrálnej databázy bezodkladne vymažú údaje týkajúce sa ktoréhokoľvek cudzinca tak, ako je uvedený v článku 8 ods. 1, ak členský štát pôvodu pred uplynutím dvojročného obdobia uvedeného v odseku 1 zistí jednu z nasledovných skutočností, že:

a) cudzincovi bolo vydané povolenie na trvalý pobyt;

b) cudzinec opustil územie členských štátov;

c) cudzinec nadobudol občianstvo ktoréhokoľvek z členských štátov.

KAPITOLA IV

CUDZINCI, KTORÍ SA NEZÁKONNE NACHÁDZAJÚ V NIEKTOROM Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 11

Porovnávanie údajov o odtlačkoch

1. S cieľom kontroly, či cudzinec nezákonne sa nachádzajúci na území členského štátu podal v minulosti žiadosť o azyl v inom členskom štáte, môže ktorýkoľvek členský štát odoslať do centrálnej jednotky akékoľvek údaje o odtlačkoch prstov týkajúce sa odtlačkov prstov, ktoré mohol sňať ktorémukoľvek cudzincovi vo veku aspoň 14 rokov spolu s referenčným číslom používaným daným členským štátom.

Vo všeobecnosti existujú dôvody kontrolovať, či cudzinec v minulosti podal žiadosť o azyl v inom členskom štáte, ak:

a) cudzinec vyhlási, že podal žiadosť o azyl, avšak neuvedie členský štát, v ktorom tak učinil;

b) cudzinec nežiada o azyl, ale namieta voči vráteniu späť do svojej krajiny pôvodu tvrdením, že by sa ocitol v nebezpečenstve, alebo

c) sa cudzinec inak snaží zabrániť vráteniu späť do svojej krajiny pôvodu tým, že sa odmieta podieľať na zistení svojej totožnosti, najmä tým, že sa nepreukazuje dokladmi totožnosti alebo sa preukazuje sfalšovanými dokladmi totožnosti.

2. Ak sa členské štáty podieľajú na postupe uvedenom v odseku 1, zašlú centrálnej jednotke údaje o odtlačkoch prstov týkajúce sa všetkých prstov alebo aspoň ukazovákov a, ak tieto chýbajú, odtlačky všetkých ostatných prstov cudzincov uvedených v odseku 1.

3. Údaje o odtlačkoch prstov cudzincov uvedených v odseku 1 sa odosielajú centrálnej jednotke výhradne s cieľom ich porovnávania s údajmi o odtlačkoch prstov žiadateľov o azyl odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uložené v databáze.

Údaje o odtlačkoch prstov týchto cudzincov sa neukladajú do centrálnej databázy, ani sa neporovnávajú s údajmi odoslanými do centrálnej databázy v súlade s článkom 8 ods. 2

4. Čo sa týka porovnávania údajov o odtlačkoch prstov odoslaných podľa tohto článku s údajmi o odtlačkoch prstov žiadateľov o azyl odoslanými ostatnými členskými štátmi, ktoré už sú uložené v centrálnej databáze, platia postupy ustanovené v článku 4 ods. 3, 5 a 6, ako aj ustanovenia ustanovené v súlade s článkom 4 ods. 7

5. Centrálna jednotka okamžite po odoslaní výsledkov porovnávania členskému štátu pôvodu:

a) vymaže údaje o odtlačkoch prstov a ostatné údaje, ktoré jej boli odoslané podľa odseku 1 a

b) zničí média použité členským štátom pôvodu na prenos údajov do centrálnej databázy, pokiaľ si členský štát pôvodu nevyžiada ich vrátenie.

KAPITOLA V

UZNANÍ UTEČENCI

Článok 12

Blokovanie údajov

1. Údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl, ktoré sa uložili podľa článku 4 ods. 2, sa v centrálnej databáze zablokujú, ak je príslušná osoba v ktoromkoľvek členskom štáte uznaná za utečenca a prijatá ako utečenec. Takéto zablokovanie vykoná centrálna jednotka na základe pokynov členského štátu pôvodu.

Pokiaľ sa neprijme rozhodnutie podľa odseku 2, kladné výsledky týkajúce sa osôb, ktoré boli v ktoromkoľvek členskom štáte uznané a prijaté ako utečenci sa neodosielajú. Centrálna jednotka členskému štátu žiadajúcemu o vykonanie porovnávania zašle záporný výsledok.

2. Päť rokov po začatí práce systému Eurodac a na základe spoľahlivých štatistík zostavených centrálnou jednotkou o osobách, ktoré podali žiadosť o azyl v niektorom z členským štátov po tom, čo boli uznané a prijaté ako utečenci v inom členskom štáte sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy príjme rozhodnutie, či sa údaje týkajúce sa osôb, ktoré boli v niektorom z členských štátov uznané a prijaté ako utečenci majú:

a) uložiť v súlade s článkom 6 pre potreby porovnávania stanoveného v článku 4 ods. 3;

b) po tom, čo príslušná osoba bola uznaná a prijatá ako utečenec, vopred vymazať,.

3. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. a) sa údaje zablokované podľa odseku 1 odblokujú a postup uvedený v odseku 1 ďalej nepoužije.

4. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. b):

a) centrálna jednotka údaje zablokované podľa odseku 1 bezodkladne vymaže; a

b) sa údaje týkajúce sa osôb, ktoré boli následne uznané a prijaté ako utečenci vymažú v súlade s článkom 15 ods. 3, akonáhle členský štát pôvodu zistí, že príslušná osoba bola uznaná a prijatá ako utečenec v ktoromkoľvek členskom štáte.

5. Vykonávacie pravidlá týkajúce sa postupu na zablokovanie údajov uvedeného v odseku 1 a zostavovania štatistík uvedených v odseku 2 sa príjmu v súlade s postupom ustanoveným v článku 22 ods. 1

KAPITOLA VI

POUŽÍVANIE ÚDAJOV, OCHRANA ÚDAJOV A ZODPOVEDNOSŤ

Článok 13

Zodpovednosť za používanie údajov

1. Členský štát pôvodu je zodpovedný za zabezpečenie:

a) zákonného odobrania odtlačkov prstov;

b) zákonného odoslania údajov o odtlačkoch prstov a ostatných údajov uvedených v článku 5 ods. 1, 8 ods. 2 a 11 ods. 2 centrálnej jednotke;

c) presnosti a aktuálnosti údajov v čase ich odoslania centrálnej jednotke;

d) zákonného ukladania, skladovania, opravovania a vymazávania údajov z centrálnej databázy bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie;

e) zákonného použitia výsledkov porovnávania údajov o odtlačkoch prstov odoslaných centrálnou jednotkou.

2. Členský štát pôvodu v súlade s článkom 14 zabezpečí bezpečnosť údajov uvedených v odseku 1 pred a počas ich odosielania centrálnej jednotke, ako aj bezpečnosť údajov, ktoré prijíma od centrálnej jednotky.

3. Členský štát pôvodu je zodpovedný za konečnú identifikáciu údajov v súlade s článkom 4 ods. 6.

4. Komisia zabezpečí, aby centrálna jednotka pracovala v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a jeho vykonávacími pravidlami. Komisia najmä:

a) prijíma opatrenia zabezpečujúce, aby osoby pracujúce v centrálnej jednotke používali údaje uložené v centrálnej databáze výhradne v súlade s cieľom systému Eurodac tak, ako je stanovený v článku 1 ods. 1;

b) zabezpečuje, aby osoby pracujúce v centrálnej jednotke dodržiavali všetky požiadavky členských štátov vznesené v súlade s týmto nariadením týkajúce sa ukladania, skladovania, opravovania a vymazávania údajov, za ktoré sú tieto štáty zodpovedné;

c) prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti centrálnej jednotky podľa článku 14;

d) zabezpečuje, aby k údajom uloženým v centrálnej databáze mali prístup iba osoby oprávnené pracovať v centrálnej jednotke bez toho, aby bol dotknutý článok 20 a právomoci nezávislého dozorného orgánu, ktorý sa zriadi podľa článku 286 ods. 2 zmluvy.

Komisia informuje Európsky parlament a Radu o opatreniach, ktoré prijme v súlade s prvým pododsekom.

Článok 14

Bezpečnosť

1. Členský štát pôvodu prijme opatrenia potrebné na:

a) zabránenie prístupu neoprávnených osôb do národných pracovísk, na ktorých členský štát vykonáva prácu v súlade s cieľom systému Eurodac (kontroly pri vstupe na takéto pracoviská);

b) zabránenie čítania, kopírovania, zmeny alebo vymazávania údajov a dátových médií v systéme Eurodac neoprávnenými osobami (správa dátových médií);

c) zaručenie možnosti následnekontrolovať a zisťovať, ktoré údaje boli uložené do systému Eurodac, kedy a kto ich uložil (riadenie ukladania údajov);

d) zabránenie neoprávneného ukladania údajov v systéme Eurodac a akéhokoľvek neoprávneného modifikovania alebo vymazávania údajov uložených v systéme Eurodac (riadenie zadávania údajov);

e) zaručenie toho, že pri práci so systémom Eurodac majú oprávnené osoby prístup výhradne k údajom, ktoré spadajú pod ich kompetencie (riadenie prístupu);

f) zaručenie možnosti kontrolovať a zisťovať, ktorým orgánom môžu byť údaje uložené v systéme Eurodac odosielané zariadeniami na prenos údajov (riadenie prenosov údajov);

g) zabránenie neoprávneného čítania, kopírovania, modifikovania alebo vymazávania údajov počas priameho prenosu údajov do alebo z centrálnej databázy a prepravy dátových médií do alebo z centrálnej jednotky (riadenie prepravy).

2. Čo sa týka práce centrálnej jednotky, Komisia je zodpovedná za uplatňovanie opatrení uvedených v odseku 1.

Článok 15

Prístup k údajom uloženým v systéme Eurodac, ich oprava alebo výmaz

1. Členský štát pôvodu má prístup k údajom, ktoré odoslal a ktoré sú uložené v centrálnej databáze v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Žiadny členský štát nemôže prehľadávať údaje odoslané iným členským štátom, ani takéto údaje prijímať, s výnimkou údajov vyplývajúcich z porovnávania uvedeného v článku 4 ods. 5

2. Každý členský štát určí svoje orgány, ktoré budú mať v súlade s odsekom 1 prístup k údajom uloženým v centrálnej databáze. Každý členský štát oznámi zoznam týchto orgánov komisii.

3. Právo meniť údaje odoslané do centrálnej jednotky má výhradne členský štát pôvodu, ktorý tieto údaje môže opraviť, doplniť alebo ich vymazať bez toho, aby bol dotknutý výmaz vykonávaný v súlade s článkom 6, článkom 10 ods. 1 alebo článkom 12 ods. 4 písm. a).

Ak členský štát pôvodu uloží údaje priamo do centrálnej databázy, môže ich zmeniť alebo vymazať priamo.

Ak členský štát pôvodu neuloží údaje priamo do centrálnej databázy, údaje mení alebo vymazáva centrálna jednotka na žiadosť členského štátu.

4. Ak má ktorýkoľvek členský štát alebo centrálna jednotka dôkazy svedčiace o tom, že údaje uložené v centrálnej databáze sú nepresné, upovedomí o tom čo najskôr členský štát pôvodu.

Ak má ktorýkoľvek členský štát dôkazy svedčiace o tom, že údaje boli v centrálnej databáze uložené v rozpore s týmto nariadením, takisto o tom čo najskôr upovedomí členský štát pôvodu. Členský štát pôvodu skontroluje príslušné údaje a, ak je to potrebné, bezodkladne ich zmení alebo vymaže.

5. Centrálna jednotka nesmie údaje uložené v centrálnej databáze odoslať alebo sprístupniť orgánom akejkoľvek tretej krajiny, pokiaľ nie je špecificky oprávnená tak učiniť v rámci dohody spoločenstva o kritériách a mechanizmoch na určovanie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl.

Článok 16

Vedenie záznamov centrálnou jednotkou

1. Centrálna jednotka vedie záznamy všetkých operácií spracovania údajov v centrálnej jednotke. Takéto záznamy obsahujú účel prístupu k údajom, dátum, čas, odoslané údaje, údaje použité na prehľadávanie a názov jednotky, ktorá údaje zadávala alebo získavala, ako aj mená zodpovedných osôb.

2. Takéto záznamy možno použiť výhradne na monitorovanie prípustnosti spracovania údajov v rámci bezpečnosti údajov, ako aj s cieľom zabezpečenia bezpečnosti údajov podľa článku 14. Záznamy musia byť primeranými opatreniami chránené voči neoprávnenému prístupu a vymazané po uplynutí jedného roka, ak nie sú potrebné premonitorovacie postupy, ktoré sa už začali.

Článok 17

Zodpovednosť

1. Akákoľvek osoba alebo ktorýkoľvek členský štát, ktorý v dôsledku nezákonnej operácie spracovania údajov alebo akéhokoľvek konania v rozpore s ustanoveniami stanovenými týmto nariadením utrpí škodu má nárok na odškodnenie od členského štátu zodpovedného za spôsobenú škodu. Ak tento štát dokáže, že nie je zodpovedný za udalosť, ktorá mala za následok spôsobenie škody, čiastočne alebo úplne sa oslobodí od zodpovednosti.

2. Ak nedodržiavanie svojich povinností podľa tohto nariadenia ktoréhokoľvek členského štátu spôsobí centrálnej databáze škodu, je za túto škodu zodpovedný príslušný členský štát, pokiaľ a do tej miery, v ktorej Komisia nepodnikla primerané kroky na zabránenie vzniku škody alebo minimalizáciu jej dopadu.

3. Nároky na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 voči ktorémukoľvek členskému štátu sa riadia ustanoveniami národných právnych poriadkov žalovaného členského štátu.

Článok 18

Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú

1. Členský štát pôvodu oznámi ktorejkoľvek osobe, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, nasledovné informácie:

a) totožnosť kontrolóra a jeho zástupcu, ak existuje;

b) účel, za ktorým sa budú údaje v systéme Eurodac spracovávať;

c) prijímatelia údajov;

d) vo vzťahu k osobe, na ktorú sa vzťahuje článok 4 alebo článok 8, povinnosť nechať si sňať odtlačky prstov;

e) existencia práva na prístup k údajom týkajúcich sa danej osoby a práva na ich opravu.

Vo vzťahu k osobe, na ktorú sa vzťahuje článok 4 alebo článok 8 sa informácie uvedené v prvom pododseku poskytujú po sňatí odtlačkov prstov príslušnej osoby.

Vo vzťahu k osobe, na ktorú sa vzťahuje článok 11 sa informácie uvedené v prvom pododseku poskytujú najneskôr v čase odoslania údajov týkajúcich sa takejto osoby do centrálnej jednotky. Táto povinnosť neplatí v prípade, kedy sa poskytnutie týchto informácií preukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie.

2. V ktoromkoľvek členskom štáte môže ktorákoľvek osoba, ktorej sa údaje týkajú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami daného štátu uskutočňovať výkon práv stanovených v článku 12 smernice 95/46/ES.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovať ostatné informácie v súlade s písm. a) článku 12 smernice 95/46/ES, má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo obdržať oznámenie o týchto údajoch zaznamenaných v centrálnej databáze a o členskom štáte, ktorý ich do centrálnej jednotky odoslal. Takýto prístup k údajom môže udeliť výhradne členský štát.

3. V ktoromkoľvek členskom štáte môže ktokoľvek požiadať o opravu nepresných údajov alebo výmaz nezákonne uložených údajov. Opravu a výmaz vykoná bez zbytočného odkladu a v súlade so svojimi zákonmi, nariadeniami a postupmi členský štát, ktorý príslušné údaje odoslal.

4. Ak sa práva na opravu a výmaz uplatňujú v členskom štáte inom než členský štát alebo štáty, ktoré údaje odoslali, orgány takéhoto členského štátu sa spoja s orgánmi daného členského štátu alebo štátov, aby tieto mohli skontrolovať presnosť údajov a zákonnosť ich prenosu a uloženia do centrálnej databázy.

5. Ak sa ukáže, že údaje uložené v centrálnej databáze sú nepresné alebo boli uložené nezákonne, členský štát, ktorý ich odoslal, tieto údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 15(3). Tento členský štát bez zbytočného odkladu písomne potvrdí osobe, ktorej sa tieto údaje týkali, že prijal opatrenie na opravu alebo výmaz týchto údajov.

6. Ak členský štát, ktorý údaje odoslal nesúhlasí s tým, že údaje uložené v centrálnej databáze sú nesprávne alebo boli uložené nezákonne, bez zbytočného odkladu písomne vysvetlí osobe, ktorej sa údaje týkajú, prečo nie je pripravený údaje opraviť alebo vymazať.

Tento členský štát taktiež poskytne danej osobe informácie vysvetľujúce kroky, ktoré môže podniknúť, ak nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. Tieto informácie musia obsahovať taktiež informácie o tom, ako podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom príslušného členského štátu a informácie o akejkoľvek finančnej alebo inej pomoci, ktorá je v súlade so zákonmi, nariadeniami a postupmi členského štátu k dispozícii.

7. Akákoľvek žiadosť podľa odsekov 2 a 3 musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na určenie totožnosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, vrátane odtlačkov prstov. Tieto údaje sa používajú výhradne na umožnenie uplatňovania práv uvedených v odsekoch 2 a 3 a zničia sa okamžite po ich uplatnení.

8. Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú s cieľom okamžitého uplatňovania práv uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

9. V súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES pomáha v každom členskom štáte národný dozorný orgán osobám, ktorých sa údaje týkajú pri výkone ich práv.

10. Národný dozorný orgán členského štátu, ktorý údaje odoslal a národný dozorný orgán členského štátu, v ktorom sa osoba, ktorej sa údaje týkajú nachádza pomáhajú a v prípade žiadosti radia danej osobe pri výkone jej práva na opravu alebo výmaz údajov. Za týmto účelom oba národné dozorné orgány spolupracujú. Žiadosti o takúto pomoc možno podať na národnom dozornom orgáne členského štátu, v ktorom sa osoba, ktorej sa údaje týkajú nachádza, ktorý žiadosti odošle orgánu členského štátu, ktorý údaje odoslal. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže o pomoc a poradenstvo požiadať aj spoločný dozorný orgán, ktorý sa zriaďuje článkom 20.

11. Ktorákoľvek osoba, ktorej bolo odmietnuté právo na prístup ustanovené v odseku 2 môže v ktoromkoľvek členskom štáte, v súlade s jeho zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom daného členského štátu.

12. Ktorákoľvek osoba môže s cieľom výkonu svojich práv podľa odseku 3 v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami členského štátu, ktorý odoslal údaje podať žalobu alebo, ak je to vhodné, sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom daného členského štátu týkajúcu sa údajov uložených v centrálnej databáze, ktoré sa jej týkajú. Povinnosť národných dozorných orgánov pomáhať a na základe žiadosti radiť osobe, ktorej sa údaje týkajú v súlade s odsekom 10 trvá počas celého konania.

Článok 19

Národný dozorný orgán

1. Každý členský štát zabezpečí, aby národný dozorný orgán alebo orgány určené v súlade s článkom 28 ods. 1 smernice 95/46/ES nezávisle monitorovali v súlade s jeho príslušnými národným právom zákonnosť spracovania osobných údajov príslušným členským štátom v súlade s týmto nariadením vrátane ich prenosu do centrálnej jednotky.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národný dozorný orgán mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami o údajoch o odtlačkoch prstov.

Článok 20

Spoločný dozorný orgán

1. Zriaďuje sa nezávislý spoločný dozorný orgán pozostávajúci z maximálne dvoch zástupcov dozorných orgánov každého členského štátu. Každá delegácia má jeden hlas.

2. Úlohou spoločného dozorného orgánu je monitorovať činnosti centrálnej jednotky tak, aby sa zabezpečilo, že spracovaním alebo použitím údajov v držbe centrálnej jednotky sa neporušia práva osôb, ktorých sa údaje týkajú. Spoločný dozorný orgán naviac monitoruje zákonnosť prenosu osobných údajov z centrálnej jednotky do členských štátov.

3. Spoločný dozorný orgán je zodpovedný za skúmanie vykonávacích problémov súvisiacich s prácou systému Eurodac, skúmanie možných ťažkostí počas kontrol vykonávaných národnými dozornými orgánmi a vypracovanie spoločných riešení pre existujúce problémy.

4. Spoločný dozorný orgán, ak je to potrebné, aktívne podporuje v rámci vykonávania jeho povinností národné dozorné orgány.

5. Spoločný dozorný orgán má prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami o údajoch o odtlačkoch prstov.

6. Pri vykonávaní úloh spoločného dozorného orgánu pomáha Komisia. Komisia najmä poskytuje informácie, ktoré spoločný dozorný orgán požaduje, dáva mu prístup k všetkým dokladom a fyzickým archívom, ako aj prístup k údajom uloženým v systéme a kedykoľvek mu umožňuje vstup do všetkých svojich priestorov.

7. Spoločný dozorný orgán jednohlasne príjme svoj rokovací poriadok. Pomáha mu sekretariát, ktorého úlohy vymedzuje rokovací poriadok.

8. Správy vypracovávané spoločným dozorným orgánom sa zverejňujú a s cieľom informovania sa odosielajú orgánom, ktorým svoje správy odosielajú národné dozorné orgány ako aj Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Spoločný dozorný orgán naviac môže kedykoľvek predkladať pripomienky alebo návrhy týkajúce sa jeho pôsobnosti.

9. Členovia spoločného dozorného orgánu pri vykonávaní svojich povinností nedostávajú pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu.

10. So spoločným dozorným orgánom sa konzultuje tá časť návrhu prevádzkového rozpočtu centrálnej jednotky systému Eurodac, ktorá sa ho týka. Stanovisko orgánu sa pripojí k návrhu príslušného rozpočtu.

11. Spoločný dozorný orgán sa po zriadení nezávislého dozorného orgánu uvedeného v článku 286 ods. 2 zmluvy rozpustí. Nezávislý dozorný orgán nahrádza spoločný dozorný orgán a uplatňuje všetky právomoci, ktoré sú mu udelené na základe aktu, ktorým sa tento orgán zriaďuje.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Náklady

1. Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálnej jednotky znáša všeobecný rozpočet Európskej únie.

2. Výdavky národných jednotiek a náklady na ich spojenie s centrálnou databázou znáša každý členský štát.

3. Náklady na prenos údajov z členského štátu pôvodu a výsledkov porovnávania do tohto štátu znáša príslušný členský štát.

Článok 22

Vykonávacie pravidlá

1. Rada konajúca na základe rozhodnutia väčšiny stanovenej v článku 205 ods. 2 zmluvy príjme vykonávacie ustanovenia potrebné pre:

- stanovenie postupu uvedeného v článku 4 ods. 7,

- stanovenie postupu pre blokovanie údajov uvedené v článku 12 ods. 1,

- vypracovanie štatistík uvedených v článku 12 ods. 2.

V prípadoch, kedy tieto vykonávacie ustanovenia implikujú znášanie prevádzkových nákladov členskými štátmi, koná Rada na základe jednohlasného rozhodnutia.

2. Opatrenia uvedené v článku 3 ods. 4 sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2

Článok 23

Výbor

1. Výbor pomáha Komisii.

2. V prípadoch, kedy existuje odkaz na tento odsek, sa použijú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 24

Výročná správa: monitorovanie a vyhodnocovanie

1. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a rade výročnú správu o činnostiach centrálnej jednotky. Výročná správa obsahuje informácie o riadení a výkone systému Eurodac v porovnaní s preddefinovanými kvalitatívnymi ukazovateľmi stanovenými pre ciele uvedené v odseku 2.

2. Komisia zabezpečuje, aby fungovali systémy na monitorovanie fungovania centrálnej jednotky v porovnaní s cieľmi na základe jej výstupov, nákladovej efektívnosti a kvality služieb.

3. Komisia pravidelne vyhodnocuje prácu centrálnej jednotky s cieľom zistenia, či pri dosiahnutí jej cieľov bola zachovaná nákladová efektívnosť a s cieľom stanovenia zásad pre zlepšenie efektívnosti prevádzky v budúcnosti.

4. Komisia s cieľom identifikácie možných krátkodobých zlepšení prevádzkových praktík vypracuje jeden rok po začatí práce systému Eurodac hodnotiacu správu o centrálnej jednotke, pričom sa sústredí na úroveň dopytu v porovnaní s očakávaním a na otázky riadenia a prevádzky v svetle získaných skúseností.

5. Komisia tri roky po začatí práce systému Eurodac a potom každých šesť rokov vypracuje celkové hodnotenie systému Eurodac, pričom preskúma dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi a vyhodnotí, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému ako aj akékoľvek implikácie pre prevádzku v budúcnosti.

Článok 25

Sankcie

Členské štáty zabezpečia, aby použitie údajov uložených v centrálnej databáze v rozpore s cieľom systému Eurodac tak, ako je stanovený v článku 1 ods. 1 podliehalo primeraným sankciám.

Článok 26

Územná pôsobnosť

Ustanovenia tohto nariadenia nemožno uplatňovať na území, na ktoré sa nevzťahuje Dublinský dohovor.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a použiteľnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Toto nariadenie uplatňuje a systém Eurodac začne pracovať odo dňa, ktorý Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev po splnení týchto podmienok:

a) každý členský štát oznámil Komisii, že vykonal všetky technické opatrenia potrebné na prenos údajov do centrálnej jednotky v súlade s vykonávacími pravidlami prijatými podľa článku 4 ods. 7 a na dosiahnutie súladu s vykonávacími pravidlami prijatými podľa článku 12 ods. 5; a

b) Komisia vykonala technické opatrenia potrebné na to, aby centrálna jednotka začala pracovať v súlade s vykonávacími pravidlami prijatými podľa článku 4 ods. 7 a článku 12 ods. 5

Toto nariadenie je v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2000

Za Radu

predseda

H. Védrine

[1] Ú. v. ES C 189, 7.7. 2000, s. 105 a s. 227 a stanovisko poskytnuté 21. septembra 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES C 254, 19.8.1997, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------