32000L0041Official Journal L 145 , 20/06/2000 P. 0025 - 0026


SMERNICA KOMISIE 2000/41/ES

z 19. júna 2000,

ktorou sa po druhý krát odkladá termín, po ktorom sú zakázané testy na zvieratách na prísady alebo kombinácie prísad kozmetických výrobkov

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu spoločenstva 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky ([1]), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/11/ES ([2]), a najmä jej článok 4 ods. 1 písm. i),

po porade s Vedeckým výborom pre kozmetické výrobky a iné ako potravinové výrobky určené spotrebiteľom,

keďže:

(1) Hlavným cieľom smernice 76/768/EHS je ochrana verejného zdravia. Preto je nevyhnutné realizovať určité toxikologické testy na hodnotenie bezpečnosti prísad a kombinácií prísad používaných v kozmetických výrobkoch pre ľudské zdravie.

(2) Podľa článku 4 ods. 1 písm. i) smernice 76/768/EHS by mali členské štáty zakázať uvádzanie na trh kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú prísady alebo kombinácie prísad testovaných na zvieratách po 30. júni 2000, aby takto splnili požiadavky tejto smernice.

(3) Druhý pododsek tohto ustanovenia tiež hovorí, že Komisia by mala predložiť návrh opatrení na odloženie termínu implementácie tohto ustanovenia, ak sa nedosiahol dostatočný pokrok vo vývoji uspokojivých metód, ktoré by nahradili testy na zvieratách, a najmä v tých prípadoch, v ktorých neboli alternatívne metódy testovania napriek primeranému úsiliu vedecky overené tak, aby poskytovali rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľa pri zohľadnení pokynov OECD pre testovanie škodlivosti/toxicity.

(4) Pri absencii alternatívnych vedecky overených metód k pokusom so zvieratami a náležitých testov škodlivosti v oblasti alternatívnych metód prijatých OECD bolo potrebné odložiť termín, ktorý stanovuje článok 4 ods. 1 písm. i) smernice 76/768/EHS po prvý raz smernicou Komisie 97/18/ES v súlade s druhým pododsekom tohto ustanovenia.

(5) V Európe boli doteraz overené tri alternatívne metódy. Nie je pravdepodobné, že súčasný stav vedy sa významne zmení do 30. júna 2000. Preto by sa mal termín stanovený v článku 4 ods. 1 písm. i) smernice 76/768/EHS odložiť po druhý raz v súlade s druhým pododsekom tohto ustanovenia a článkom 2 smernice 97/18/ES.

(6) Tieto tri metódy sú zahrnuté do práva spoločenstva ich uvedením v prílohe V smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok ([3]), naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2000/33/ES ([4]).

(7) Smernica Rady 86/609/EHS ([5]) z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na experimentálne a iné vedecké účely ([6]) stanovuje, že by sa nemali vykonávať žiadne testy na zvieratách, ak je k dispozícii alternatívna metóda.

(8) Tieto metódy sa preto musia povinne používať vo všetkých sektoroch vrátane kozmetického.

(9) Komisia navrhla smernicu, ktorá mení a dopĺňa po siedmy krát smernicu 76/768/EHS, aby sa definitívne vyriešila otázka pokusov so zvieratami v sektore kozmetických výrobkov. Takýto návrh by sa mal prijať postupom spoločného rozhodovania za účasti Európskeho parlamentu a Rady.

(10) Ak sa zoberie do úvahy, že možno očakávať, že overené alternatívne metódy budú k dispozícii pre iné testy v priebehu nasledujúcich dvoch rokov a že navrhovaná smernica bude dovtedy prijatá, je vhodné odložiť termín posledný raz na 30. júna 2002.

(11) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie smerníc technickému pokroku týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v sektore kozmetických výrobkov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Termín "30. júna 2000" sa nahradí "30. jún 2002" v prvej vete článku 4 ods. 1 písm. i) smernice 76/768/EHS.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 29. júna 2000. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice

Článok 3

Táto smernica nadobudne účinnosť tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníkuEurópskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. júna 2000

Za Komisiu

Erkki LIKANEN

člen Komisie

[1] ) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2]) Ú. v. ES L 65, 14.3.2000, s. 22.

[3]) Ú. v. ES L 114, 1.5.1997, s. 43.

[4]) Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

[5]) Ú. v. ES L 136, 8.6.2000, s. 90.

[6]) Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.