32000L0029Úradný vestník L 169 , 10/07/2000 S. 0001 - 0112


Smernica Rady 2000/29/ES

z 8. mája 2000

o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže:

(1) Smernica Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva [3] bola s cieľom jasnosti a racionálnosti niekoľkokrát upravená [4]. Preto by mala byť vydaná v úplnom znení.

(2) Rastlinná výroba je veľmi dôležitá pre spoločenstvo.

(3) Výnosy rastlinnej výroby sa sústavne znižujú v dôsledku účinkov škodlivých organizmov.

(4) Ochrana rastlín proti takýmto organizmom je absolútne dôležitá nielen preto, aby sa vyhlo zníženým výnosom, ale tiež preto, aby sa zvýšila poľnohospodárska produktivita.

(5) Kroky zamerané na systematické zneškodňovanie škodlivých organizmov v rámci spoločenstva, ktoré sa zaviedli na základe režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti platného v spoločenstve ako oblasti bez vnútorných hraníc, by iba obmedzili účinok, ak by sa súčasne neuplatnili ochranné opatrenia proti ich zavedeniu do spoločenstva.

(6) Potreba takýchto opatrení je už dlho známa a takéto opatrenia sú predmetom mnohých vnútroštátnych úprav a medzinárodných úprav, vrátane Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) zo 6. decembra 1951 uzavretého v rámci Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), čo predstavuje celosvetový záujem.

(7) Jedno z najdôležitejších opatrení pozostáva zo zavedenia zoznamu zvlášť nebezpečných škodlivých organizmov, ktorých zavedenie do spoločenstva sa musí zakázať, a tiež tých škodlivých organizmov, ktorých zavedenie do členských štátov sa musí zakázať, ak sa prenášajú určitými rastlinami alebo rastlinnými produktmi.

(8) Prítomnosť niektorých z týchto škodlivých organizmov, keď sa rastliny alebo rastlinné produkty zavádzajú z krajín, v ktorých sa tieto organizmy vyskytujú, nie je možné účinne skontrolovať. Preto je minimálne nevyhnutné prijať ustanovenie o zákazoch zavedenia určitých rastlín alebo rastlinných produktov alebo stanoviť špeciálne kontroly, ktoré sa majú uskutočniť v krajine výrobcu.

(9) Takéto rastlinno-lekárske kontroly sa musia obmedziť na zavedenie výrobkov, ktoré majú pôvod v nečlenských štátoch a na prípady, ak existuje silný dôkaz, že sa nedodržuje niektoré z rastlinných zdravotných ustanovení.

(10) Je potrebné prijať ustanovenie, ktoré by za určitých podmienok umožňovalo výnimky z určitého počtu ustanovení. Skúsenosti ukazujú, že určitému počtu výnimiek je možné pripísať ten istý stupeň naliehavosti, ako je pripísaný bezpečnostným ustanoveniam. Preto postup v prípade naliehavosti veci, ktorý je špecifikovaný v tejto smernici, by mal platiť aj na tieto výnimky.

(11) Dočasné bezpečnostné opatrenia, ktoré nie sú ustanovené v tejto smernici, by mal za normálnych okolností prijať členský štát, kde vznikol problém bezprostredného nebezpečenstva zavedenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov. Komisia by mala byť informovaná o všetkých prípadoch, ktoré vyžadujú prijatie bezpečnostných opatrení.

(12) Vzhľadom na dôležitosť obchodovania s rastlinami a rastlinnými produktmi medzi francúzskymi zámorskými územiami a zvyškom spoločenstva je vhodné, aby pre nich platili ustanovenia tejto smernice. Z hľadiska špecifickej povahy poľnohospodárskej výroby vo francúzskych zámorských územiach je vhodné, aby sa stanovili dodatočné ochranné opatrenia odôvodnené na základe ochrany zdravia a života rastlín v týchto územiach. Ustanovenia tejto smernice by sa mali rozšíriť aj na ochranné opatrenia proti zavedeniu škodlivých organizmov do francúzskych zámorských území z ostatných častí Francúzska.

(13) Nariadenie Rady (EHS) č. 1911/91 z 26. júna 1991 o uplatňovaní ustanovení komunitárneho práva na Kanárske ostrovy [5] zahŕňa Kanárske ostrovy do colného územia spoločenstva a do spoločnej politiky. Podľa článkov 2 a 10 tohto nariadenia podlieha uplatňovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky nadobudnutiu účinnosti špecifických dohôd o dodávkach. Takéto uplatňovanie musí byť tiež doplnené špecifickými opatreniami, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej výroby.

(14) Rozhodnutie Rady 91/314/EHS z 26. júna 1991, ktoré stanovuje program možností špecifických vzhľadom na vzdialenosť a izolovanú povahu Kanárskych ostrovov (Poseican) [6], navrhuje možnosti, ktoré by sa mali zaviesť, aby sa zohľadnili špecifické problémy a obmedzenia, ktorým tieto ostrovy čelia.

(15) Preto, aby sa zahrnula špecifická situácia zdravotného stavu rastlín na Kanárskych ostrovoch, je vhodné, aby sa platnosť určitých opatrení tejto smernice rozšírila na obdobie končiace šesť mesiacov po dátume, do ktorého členské štáty musia implementovať pripravované ustanovenia, ktoré sa zaoberajú prílohami k tejto smernici, pokiaľ ide o ochranu francúzskych zámorských území a Kanárskych ostrovov.

(16) Na účely tejto smernice je vhodné prijať vzorové osvedčenia schválené podľa IPPC, zmenené a doplnené 21. novembra 1979 v štandardizovanej úprave, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci s medzinárodnými organizáciami. Je tiež vhodné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa podmienok, v súlade s ktorými je možné takéto osvedčenia vydávať, určité pravidlá pre použitie predchádzajúcich vzorov počas prechodného obdobia a požiadavky na osvedčenia v prípade zavedenia rastlín a rastlinných produktov z tretích krajín.

(17) V prípade dovozu rastlín alebo rastlinných produktov z tretích krajín úrady, ktoré sú v takýchto krajinách zodpovedné za vydávanie osvedčení, by mali byť v zásade úrady, ktoré sú oprávnené podľa IPPC. Bolo by vhodné, aby sa zaviedli zoznamy takýchto úradov pre nezmluvné tretie krajiny.

(18) Postup uplatňujúci sa na určité typy zmien a doplnení, ktoré je nutné urobiť v prílohách k tejto smernici, by sa mal zjednodušiť.

(19) Rozsah tejto smernice by sa mal objasniť v súvislosti s "drevom". Zvlášť je užitočné, aby sa dodržiavali podrobné popisy "dreva", ktoré sú uvedené v nariadeniach spoločenstva.

(20) Určité osivá nie sú zahrnuté medzi rastlinami, rastlinnými produktmi a inými objektmi vymenovanými v prílohách k tejto smernici, ktoré musia podliehať rastlinno-lekárskej inšpekcii v krajine pôvodu alebo krajine odosielateľa pred tým, ako získajú povolenie vstupu do spoločenstva alebo do vnútorného obchodu spoločenstva.

(21) Je vhodné, aby sa v určitých prípadoch stanovilo, že Komisia by mala v tretej krajine pôvodu uskutočniť oficiálnu inšpekciu rastlín, rastlinných produktov a iných objektov pochádzajúcich z tretích krajín.

(22) Inšpekcie spoločenstva musia uskutočniť odborníci, ktorých zamestnáva Komisia, a tiež odborníci, ktorých zamestnávajú členské štáty a ktorých služby sú Komisii k dispozícii. Úloha týchto odborníkov by sa mala definovať v súvislosti s činnosťami požadovanými podľa režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva.

(23) Rozsah tohto režimu by už nemal byť viac obmedzený na obchod medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ale mal by byť tiež rozšírený na predaj v rámci jednotlivých členských štátov.

(24) V zásade by všetky časti spoločenstva mali mať prospech z toho istého stupňa ochrany proti škodlivým organizmom. Je však nutné zohľadniť rozdiely v ekologických podmienkach a v distribúcii určitých škodlivých organizmov. Preto by sa mali definovať "chránené zóny", ktoré sú v prvom rade vystavené rastlinno-lekárskym rizikám a mala by sa povoliť špeciálna ochrana za podmienok kompatibilných s vnútorným trhom.

(25) Aplikácia režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva na spoločenstvo ako na oblasť bez vnútorných hraníc a zavedenie chránených zón vyvoláva potrebu rozlišovať medzi požiadavkami platnými pre produkty spoločenstva na jednej strane a požiadavkami platnými pre dovoz z tretích krajín na strane druhej a identifikovať škodlivé organizmy relevantné pre chránené zóny.

(26) Najvhodnejším miestom na uskutočnenie rastlinno-lekárskych kontrol je miesto výroby. Pokiaľ ide o produkty spoločenstva, tieto kontroly musia byť preto povinné na mieste výroby a mali by sa rozšíriť na všetky relevantné rastliny a rastlinné produkty pestované, produkované, používané alebo inak tam prítomné a na rastové médium tam používané. Aby sa dosiahla efektívnosť takéhoto systému kontrol, všetci výrobcovia by sa mali oficiálne registrovať.

(27) Aby sa zabezpečilo efektívnejšie uplatňovanie režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva na vnútornom trhu, je nutné, aby na účely rastlinno-lekárskych kontrol bolo možné používať dostupnú oficiálnu pracovnú silu inú, ako sú pracovníci oficiálnych orgánov rastlinno-lekárskej starostlivosti členských štátov, ktorých školenie by sa malo spoločenstvo koordinovať a finančne podporovať.

(28) Ak sú výsledky kontrol vyhovujúce, namiesto rastlinno-lekárskeho osvedčenia, používaného v medzinárodnom obchode, sa výrobky spoločenstva označia dohodnutou značkou (rastlinným pasom) upravenou podľa typu produktu, aby sa zabezpečil jeho voľný pohyb v rámci celého spoločenstva alebo v rámci tých častí spoločenstva, pre ktoré sa uplatňuje.

(29) Ak výsledky kontrol nie sú vyhovujúce, mali by sa špecifikovať oficiálne opatrenia, ktoré je nutné prijať.

(30) Aby sa zabezpečil súlad s režimom rastlinn-lekárskej starostlivosti spoločenstva v kontexte vnútorného trhu, mal by sa zaviesť systém oficiálnych kontrol počas predaja. Tento systém by mal byť spoľahlivý a jednotný v čo najvyššej možnej miere v rámci celého spoločenstva, ale mal by vylúčiť osobitné kontroly na hraniciach medzi členskými štátmi.

(31) V rámci vnútorného trhu výrobky pochádzajúce z tretích krajín by v zásade mali podliehať rastlinno-lekárskym kontrolám pri prvom vstupe do spoločenstva. Ak sú výsledky takýchto kontrol vyhovujúce, pre výrobky tretej krajiny by sa mal vydať rastlinný pas zabezpečujúci voľný pohyb takým istým spôsobom ako výrobkom spoločenstva.

(32) Aby bolo možné konfrontovať situáciu, ktorá vznikne v dôsledku kompletizácie vnútorného trhu s potrebnými zárukami, je podstatné, aby sa posilnila infraštruktúra rastlinno-lekárskych inšpekcií na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva na vonkajších hraniciach spoločenstva, venujúc pritom predovšetkým pozornosť tým členským štátom, ktoré z dôvodu svojej zemepisnej polohy sú bodmi vstupu do spoločenstva. Komisia navrhne zahrnutie potrebných čiastok pre tento účel do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(33) Z hľadiska zlepšenia efektívnosti režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva v kontexte vnútorného trhu by mali členské štáty zosúladiť praktiky pracovníkov zodpovedných za zdravotný stav rastlín. Komisia do 1. januára 1993 predloží kódex praxe rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva.

(34) Nie je už viac možné, aby členské štáty prijali akékoľvek osobitné rastlinno-lekárske ustanovenia pri zavedení rastlín alebo rastlinných produktov na svoje územie, ktoré pochádzajú z iných členských štátov. Všetky ustanovenia o rastlinno-lekárskych požiadavkách na rastliny a rastlinné produkty by mali byť zavedené na úrovni spoločenstva.

(35) Je nutné vytvoriť systém finančných príspevkov spoločenstva, aby sa na úrovni spoločenstva rozdelilo bremeno možných rizík, ktoré by mohli pretrvať v obchodovaní pri režime rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva.

(36) Aby sa zabránilo infekciám škodlivých organizmov zavedených z tretích krajín, spoločenstvo by malo finančne prispieť na posilnenie infraštruktúry rastlinno-lekárskych inšpekcií na vonkajších hraniciach spoločenstva.

(37) Režim by mal tiež zabezpečiť primerané príspevky na určité výdaje na špecifické opatrenie, ktoré členské štáty prijali, aby kontrolovali a, ak je tak možné, odstránili infekcie škodlivých organizmov zavedených z tretích krajín alebo z iných oblastí v spoločenstve, a, ak je to možné, aby napravili vzniknutú škodu.

(38) Podrobnosti mechanizmu udelenia finančného príspevku spoločenstva by sa mali stanoviť prostredníctvom postupu skráteného konania.

(39) Je nutné zabezpečiť, aby Komisia bola plne informovaná o možných príčinách zavedenia príslušných škodlivých organizmov.

(40) Komisia by mala zvlášť monitorovať správne uplatňovanie režimu rastlinno-lekárskej starostlivosti spoločenstva.

(41) Malo by sa stanoviť, že zavedenie škodlivých organizmov bolo zapríčinené neprimeranými skúškami alebo inšpekciami. Komunitárne právo by sa malo uplatňovať vzhľadom na dôsledky a zohľadniť pritom určité špecifické opatrenia.

(42) Je vhodné, aby členské štáty a Komisia úzko spolupracovali v Stálom výbore pre rastlinnolekársku starostlivosť, ktorý bol zriadený na základe rozhodnutia Rady 76/894/EHS [7].

(43) Táto smernica nesmie ovplyvniť záväzky členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu a implementáciu stanovených v prílohe VIII, časť B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka ochranných opatrení proti zavedeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty do členských štátov z iných členských štátov alebo z tretích krajín.

Týka sa tiež:

a) s účinnosťou od 1. júna 1993 ochranných opatrení proti rozšíreniu škodlivých organizmov v rámci spoločenstva spôsobmi, ktoré sú spojené s pohybom rastlín, rastlinných produktov a iných príbuzných objektov v rámci členského štátu;

b) ochranných opatrení proti zavedeniu škodlivých organizmov do francúzskych zámorských území z iných častí Francúzska a opačne, do iných častí Francúzska z francúzskych zámorských území;

c) ochranných opatrení proti zavedeniu škodlivých organizmov na Kanárske ostrovy z iných častí Španielska a opačne, do iných častí Španielska z Kanárskych ostrovov.

2. Bez dosahu na podmienky, ktoré sa musia stanoviť na ochranu rastlinnolekárskej situácie, ktorá existuje v určitých regiónoch spoločenstva, a zohľadniac rozdiely v poľnohospodárskych a ekologických podmienkach, je možné v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 určiť ochranné opatrenia, ktoré sú odôvodnené na základe ochrany zdravia a života rastlín vo francúzskych zámorských územiach a na Kanárskych ostrovoch a ktoré doplňujú tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

3. Táto smernica sa neuplatňuje na Ceuta a Melilla.

4. Každý členský štát musí zaviesť alebo menovať jediný a centrálny úrad, ktorý je pod kontrolou národnej vlády zodpovedný najmä za koordináciu a kontakty v záležitostiach týkajúcich sa rastlinnolekárskej starostlivosti v kontexte tejto smernice. Na tento účel by sa mala prednostne stanoviť oficiálna rastlinnolekárska služba, zriadená na základe Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC). Zriadenie takéhoto úradu a všetky následné zmeny sa musia oznámiť ostatným členským štátom a Komisii.

5. Pokiaľ ide o ochranné opatrenie proti zavedeniu škodlivých organizmov z francúzskych zámorských území do iných častí Francúzska a do iných členských štátov a proti ich rozšíreniu v rámci francúzskych zámorských území, dátumy uvedené v odseku 1 a) tohto článku, článku 3 (4), článku 4 (2) a (4), článku 5 (2) a (4), článku 6 (5) a (6), článku 10 (1) a (2) a článku 13 (8), (10) a (11) sa nahradia dátumom, ktorý korešponduje s koncom šesťmesačného obdobia po dátume, do ktorého musia členské štáty implementovať nadchádzajúce ustanovenia zaoberajúce sa prílohami I až V na ochranu francúzskych zámorských území. S účinnosťou od toho istého dátumu sa vypustí odsek 1 b) a odsek 2 tohto článku.

6. S ohľadom na ochranné opatrenie proti zavedeniu škodlivých organizmov z Kanárskych ostrovov do iných častí Španielska a do iných členských štátov a proti ich rozšíreniu v rámci Kanárskych ostrovov sa dátumy uvedené v odseku 1 a) tohto článku, článku 3 (4), článku 4 (2) a (4), článku 5 (2) a (4), článku 6 (5) a (6), článku 10 (1) a (2) a článku 13 (8), (10) a (11) nahradia dátumom, ktorý korešponduje s koncom šesťmesačného obdobia po dátume, do ktorého musia členské štáty implementovať nadchádzajúce ustanovenia zaoberajúce sa prílohami I až V na ochranu Kanárskych ostrovov. S účinnosťou od toho istého dátumu sa vypustí odsek 1 c) tohto článku.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice:

a) rastliny znamenajú: živé rastliny a ich časti vrátane semien;

živé časti rastlín zahrňujú:

- plody v botanickom zmysle, iné ako konzervované zmrazením,

- zeleninu, inú ako konzervovanú zmrazením,

- hľuzy, zrná, cibuľky, pakorene,

- rezané kvety,

- vetvy s lístím,

- vyrúbané stromy s lístím,

- kultúry rastlinných tkanív.

semená znamenajú: semená v botanickom zmysle, iné ako tie, ktoré sú určené na sadenie;

b) rastlinné produkty znamenajú: produkty rastlinného pôvodu, nespracované produkty alebo produkty, ktoré prešli jednoduchou prípravou, ak nie sú rastlinami;

c) pestovanie znamená: akákoľvek činnosť na umiestnenie rastlín, ktorou sa zabezpečuje ich následný rast, reprodukcia alebo rozširovanie;

d) rastliny určené na pestovanie znamenajú:

- rastliny, ktoré už sú zasadené a je určené, že zostanú naďalej zasadené alebo sa presadia po ich zavedení, alebo

- rastliny, ktoré nie sú zasadené v čase zavedenia, ale je určené, že sa zasadia po ich zavedení;

e) škodlivé organizmy znamenajú: škodcovia rastlín alebo rastlinných produktov, ktoré patria do živočíšnej alebo rastlinnej ríše alebo ktoré sú definované ako vírusy, mykoplazmy alebo iné patogény;

f) rastlinný pas znamená: oficiálne označenie, ktoré dokazuje, že ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú noriem rastlinnolekárskej starostlivosti a špeciálnych požiadaviek, sú splnené, a ktoré:

- je normalizované na úrovni spoločenstva pre rozdielne typy rastlín alebo rastlinných produktov a

- je zhotovené zodpovedným oficiálnym orgánom v členskom štáte a je vydané v súlade s implementačnými pravidlami, ktoré stanovujú podrobnosti postupu vydávania rastlinných pasov.

Pre špecifické typy výrobkov je možné v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 rozhodnúť o oficiálnej dohodnutej značke inej ako takéto označenie.

Normalizácia sa musí zaviesť v súlade s postupom ustanoveným v článku 8. Podľa tejto normalizácie sa určia rozdielne značky pre rastlinné pasy, ktoré nie sú platné, v súlade s druhým pododsekom článku 10 (1), pre všetky časti spoločenstva;

g) zodpovedné oficiálne orgány v členskom štáte znamená:

i) oficiálna služba/oficiálne služby ochrany rastlín členského štátu, ako je uvedené v článku 1 (4), alebo

ii) akýkoľvek štátny úrad zriadený

- na národnej úrovni

- alebo pod dohľadom národných úradov na regionálnej úrovni, v rámci obmedzení stanovených ústavou daného členského štátu.

Zodpovedné oficiálne orgány v členskom štáte môžu v súlade s vnútroštátnou legislatívou delegovať úlohy, ktoré stanovuje táto smernica a ktoré sa majú vykonať v ich právomoci a pod ich dohľadom, na akúkoľvek právnickú osobu bez ohľadu na to, či sa riadi verejným právom alebo súkromným právom, ktorá má podľa oficiálne schválenej ústavy na starosti výlučne špecifické verejné funkcie za predpokladu, že takáto právnická osoba a jej členovia nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú.

Členské štáty zabezpečia, aby orgány uvedené v bode ii) prvého pododseku a v bode i) tohto pododseku úzko spolupracovali.

Okrem toho v súlade s postupom stanoveným v článku 18 je možné schváliť iné právnické osoby zriadené v mene orgánu alebo orgánov uvedených v bode i) prvého pododseku a je možné schváliť konanie v rámci právomoci a pod dohľadom takéhoto orgánu za predpokladu, že takáto osoba nemá žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré prijme.

Jediný centrálny úrad uvedený v článku 1 (4) informuje Komisiu o zodpovedných oficiálnych orgánoch v danom členskom štáte. Komisia postúpi takúto informáciu ostatným členským štátom;

h) chránená zóna znamená zónu v spoločenstve:

- v ktorej jeden alebo viac škodlivých organizmov uvedených v tejto smernici a ktoré sú zavedené v jednej alebo viacerých častiach spoločenstva, nie sú endemické ani zavedené napriek podmienkam, ktoré sú pre ne priaznivé, aby tam mohli existovať,

- v ktorej existuje nebezpečenstvo, že sa v nej zavedú určité škodlivé organizmy, vzhľadom na priaznivé ekologické podmienky pre určité druhy plodín napriek skutočnosti, že tieto organizmy nie sú endemické ani nie sú prítomné v spoločenstve,

a ktorá je v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 uznaná, že spĺňa podmienky uvedené v prvej a druhej zarážke, a ktorá, v prípade uvedenom v prvej zarážke, na žiadosť dotknutého členského štátu (dotknutých členských štátov) a na základe výsledkov primeraných prieskumov, ktoré monitorovali odborníci uvedení v článku 21 podľa postupu ustanoveného v tom článku, nevykazuje žiaden dôkaz o opaku. V prípadoch uvedených v druhej zarážke sú prieskumy dobrovoľné.

O škodlivom organizme sa usudzuje, že je v oblasti prítomný, ak je o ňom známe, že sa tam vyskytuje a ak sa neprijali žiadne oficiálne opatrenia na jeho zneškodnenie, alebo ak sa takéto opatrenia ukázali ako neúčinné minimálne počas obdobia dvoch za sebou nasledujúcich rokov.

Dotknutý členský štát (dotknuté členské štáty) musia uskutočniť v súvislosti s prípadom stanoveným v prvej zarážke prvého pododseku, pravidelné a systematické oficiálne prieskumy zamerané na prítomnosť organizmov, vzhľadom na ktoré bola uznaná chránená zóna. Každé zistenie takýchto organizmov sa Komisii bezodkladne oznámi. Riziko vyplývajúce z takéhoto zistenia posúdi Stály výbor pre rastlinnolekársku starostlivosť a rozhodne o primeraných opatreniach v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

Podrobnosti o prieskumoch uvedených v prvom a treťom pododseku je možné stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 18, pričom sa zohľadnia náležité vedecké a štatistické princípy.

Výsledky vyššie spomenutých prieskumov sa oznámia Komisii. Komisia postúpi túto informáciu ostatným členským štátom.

Komisia do 1. januára 1998 predloží Rade správu o pôsobení systému chránených zón, prípadne správu doplní akýmikoľvek vhodnými návrhmi;

i) vyhlásenie alebo opatrenie je oficiálne, ak ho urobia alebo prijmú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21:

- predstavitelia oficiálnej služby ochrany rastlín členského štátu alebo na ich zodpovednosť iní štátni zamestnanci v prípade vyhlásení alebo opatrení týkajúcich sa vydania osvedčení špecifikovaných v článku 7 (1) alebo článku 8 (2);

- buď takíto predstavitelia alebo štátni zamestnanci alebo kvalifikovaní sprostredkovatelia, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných oficiálnych orgánov členského štátu vo všetkých ostatných prípadoch za predpokladu, že takíto sprostredkovatelia nemajú žiadny osobný záujem na vplyve opatrení, ktoré prijímajú, a že spĺňajú minimálne kvalifikačné normy.

Členské štáty zabezpečia, aby ich štátni pracovníci a kvalifikovaní sprostredkovatelia mali potrebnú kvalifikáciu na primerané uplatňovanie tejto smernice. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 je pre takúto kvalifikáciu možné stanoviť usmernenia.

Komisia, pôsobiac v rámci Stáleho výboru pre rastlinnolekársku starostlivosť, vypracuje programy spoločenstva a ich implementovanie monitoruje, pokiaľ ide o ďalšie školenie štátnych zamestnancov a príslušných kvalifikovaných sprostredkovateľov, v snahe zdokonaliť poznatky a skúsenosti získané v národnom kontexte na úroveň vyššie spomenutej kvalifikácie. Prispeje k financovaniu takýchto ďalších školení a navrhne začlenenie potrebných čiastok do rozpočtu spoločenstva.

2. S výnimkou prípadu, ak je výslovne stanovené inak, ustanovenia tejto smernice sa týkajú dreva iba v tom prípade, ak je neopracované alebo jeho časti, s kôrou alebo bez kôry, alebo ak je vo forme štiepok, častíc, pilín, dreveného odpadu alebo zvyškov.

S výnimkou účelu ustanovení týkajúcich sa prílohy V sa pod drevom, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky uvedené v tomto prvom pododseku alebo nie, rozumie tiež drevo, ak je vo forme obkladových alebo ochranných dosiek, peliet, rozperných vložiek alebo baliaceho materiálu, ak sa skutočne používa na dopravu predmetov všetkého druhu, pokiaľ predstavuje rastlinnolekárske riziko.

Článok 3

1. Členské štáty zakážu, aby sa na ich územie zaviedli škodlivé organizmy, ktoré sú vymenované v prílohe I, časť A.

2. Členské štáty zakážu, aby sa na ich územie zaviedli škodlivé organizmy, ktoré sú vymenované v prílohe II, časť A, ak sú kontaminované relevantnými škodlivými organizmami vymenovanými v tejto časti prílohy.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v súlade s podmienkami, ktoré je možné stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 17, v prípade miernej kontaminácie rastlín, iných ako určených na sadenie, škodlivými organizmami vymenovanými v prílohe I, časť A alebo v prílohe II, časť A, ktoré boli predtým vybrané po dohode s úradmi zastupujúcimi členské štáty v oblasti rastlinnolekárskej starostlivosti.

4. S účinnosťou od 1. júna 1993 členské štáty zabezpečia, aby sa odseky 1 a 2 uplatňovali tiež na rozšírenie príslušných škodlivých organizmov spôsobmi, ktoré súvisia s pohybom rastlín, rastlinných produktov alebo iných objektov v rámci územia členského štátu.

5. Členské štáty zakážu od 1. júna 1993, aby sa do príslušných chránených zón zaviedli a rozšírili v príslušných chránených zónach:

a) škodlivé organizmy vymenované v prílohe I, časť B;

b) rastliny a rastlinné produkty vymenované v prílohe II, časť B, ak sú kontaminované relevantnými škodlivými organizmami vymenovanými v tomto zozname.

6. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18:

a) škodlivé organizmy vymenované v prílohách I a II sa ďalej rozdelia takto:

- organizmy, o ktorých nie je známe, že sa vyskytujú v akejkoľvek časti spoločenstva a sú relevantné pre celé spoločenstvo, sú vymenované v prílohe I, časť A, oddiel I, respektíve v prílohe II, časť A, oddiel I,

- organizmy, o ktorých je známe, že sa vyskytujú v spoločenstve, ale nie sú endemické ani rozšírené v rámci celého spoločenstva a sú relevantné pre celé spoločenstvo, sú vymenované v prílohe I, časť A, oddiel II, respektíve v prílohe II, časť A, oddiel II,

- ostatné organizmy sa uvedú na zozname v prílohe I, časť B, respektíve v prílohe II, časť B voči chránenej zóne, pre ktorú sú relevantné;

b) škodlivé organizmy endemické alebo rozšírené v jednej alebo viacerých častiach spoločenstva sa vypustia s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v druhej a tretej zarážke písmena a);

c) názvy príloh I a II a tiež rozličných častí a oddielov týchto príloh sa upravia v súlade s písmenami a) a b).

7. V súlade s postupom stanoveným v článku 18, s výnimkou prípadu, ak je vyslovene stanovené inak, je možné rozhodnúť, že členské štáty ustanovia, že:

a) sa zavedenie špecifikovaných organizmov na ich územia a rozšírenie v rámci ich územia, či už jednotlivo alebo nie, ktoré sa považujú za škodlivé pre rastliny alebo rastlinnéprodukty, ale nie sú vymenované v prílohách I a II, zakáže alebo sa vyžaduje špeciálne povolenie za podmienok špecifikovaných podľa toho istého postupu;

b) sa zavedenie špecifikovaných organizmov, ktoré sú vymenované v prílohe II, ale ktoré sa vyskytujú na rastlinách iných, ako sú rastliny vymenované v tejto prílohe a ktoré sa považujú za škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty na ich územia a rozšírenie v rámci ich územia, zakáže alebo sa vyžaduje špeciálne povolenie za podmienok špecifikovaných podľa toho istého postupu;

c) zavedenie špecifikovaných organizmov, ktoré sú vymenované v prílohách I a II, ktoré sú v izolovanom stave a ktoré sa považujú za škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty na ich územia a rozšírenie v rámci ich územia, sa zakáže alebo sa vyžaduje špeciálne povolenie za podmienok špecifikovaných podľa toho istého postupu.

Prvý pododsek sa uplatňuje tiež na také organizmy, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov [8] do životného prostredia alebo na ktoré sa nevzťahujú iné špecifické ustanovenia spoločenstva týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov.

Odseky 1 a 5 a) a odseky 2 a 5 b) a odsek 4 sa neuplatňujú, v súlade s podmienkami stanovenými podľa postupu ustanoveného v článku 18, na skúšobné ani vedecké účely a na práce na odrodových selekciách.

Potom, ako sa prijmú opatrenia stanovené v prvom pododseku, ten pododsek sa neuplatňuje, v súlade s podmienkami stanovenými podľa postupu ustanoveného v článku 18, na skúšobné alebo vedecké účely a na práce na odrodových selekciách.

Článok 4

1. Členské štáty zakážu zavedenie rastlín alebo rastlinných výrobkov vymenovaných v prílohe III, časť A, na svoje územie, ak pochádzajú z príslušných krajín, ktoré sa uvádzajú v tejto časti prílohy.

2. Členské štáty zabezpečia, aby s účinnosťou od 1. júna 1993 bolo zakázané zavedenie rastlín, rastlinných produktov a iných objektov uvedených v prílohe III, časť B, do príslušných chránených zón nachádzajúcich sa na ich území.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 18 sa príloha III prepracuje tak, aby časť A obsahovala rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré tvoria rastlinnolekárske riziko pre všetky časti spoločenstva a aby časť B obsahovala rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré tvoria rastlinnolekárske riziko iba pre chránené zóny, pričom chránené zóny sa špecifikujú.

4. S účinnosťou od 1. januára 1993 sa odsek 1 už neuplatňuje na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré majú pôvod v spoločenstve.

5. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia podľa postupu ustanoveného v článku 18, na skúšky alebo vedecké účely a na práce na odrodových selekciách.

6. Za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov, členský štát môže stanoviť, že odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v jednotlivých špecifikovaných prípadoch na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sa pestujú, produkujú alebo používajú v jeho bezprostrednej pohraničnej oblasti s treťou krajinou a ktoré sú zavedené do tohto členského štátu, aby sa s nimi pracovalo v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti jeho územia.

Pri udelení takejto výnimky členský štát špecifikuje miesto a meno osoby, ktorá s nimi pracuje. Takéto podrobnosti, ktoré sa pravidelne aktualizujú, sú Komisii k dispozícii.

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré podliehajú výnimke podľa prvého pododseku, sa doplnia dokumentačným dôkazom o mieste v príslušnej tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pochádzajú.

Článok 5

1. Členské štáty zakážu zavedenie rastlín, rastlinných produktov a iných objektov vymenovaných v prílohe IV, časť A na svoje územie, pokiaľ nie sú splnené príslušné osobitné požiadavky uvedené v tej časti prílohy.

2. Členské štáty od 1. júna 1993 zakážu zavedenie a pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov vymenovaných v prílohe IV, časť B v rámci chránených zón, pokiaľ nie sú splnené príslušné osobitné požiadavky uvedené v tej časti prílohy.

3. V súlade s postupom ustanoveným v článku 16, príloha IV, sa zmení a doplní v súlade s kritériami ustanovenými v článku 3 (6).

4. S účinnosťou od 1. júna 1993 členské štáty stanovia, že odsek 1 sa uplatňuje tiež na pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov na území členského štátu, avšak bez toho, aby bol dotknutý článok 6 (7). Tento odsek a odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na pohyb malých množstiev rastlín, rastlinných produktov, potravín a živočíšnych krmív v prípade, keď sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom na nepriemyselné a nekomerčné účely alebo na konzumáciu počas prepravy za predpokladu, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov.

5. Odseky 1, 2 a 4 sa neuplatňujú v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia podľa postupu ustanoveného v článku 18, na pokusné alebo vedecké účely a na práce na odrodových selekciách.

6. Za predpokladu, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, môžu členské štáty stanoviť, že odseky 1, 2 a 4 sa neuplatnia v jednotlivých osobitných prípadoch na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v jeho bezprostrednej pohraničnej oblasti s treťou krajinou a sú zavedené do tohto členského štátu, aby sa s nimi pracovalo v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti jeho územia.

Pri udelení takejto výnimky, členský štát špecifikuje miesto a meno osoby, ktorá s nimi pracuje. Takéto podrobnosti, ktoré sa pravidelne aktualizujú, sú Komisii k dispozícii.

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré podliehajú výnimke podľa prvého pododseku, sa doplnia dokumentačným dôkazom o mieste v príslušnej tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pochádzajú.

Článok 6

1. Členské štáty minimálne vzhľadom na zavedenie rastlín, rastlinných produktov a iných objektov vymenovaných v prílohe V, časť A, do iného členského štátu stanovia, že rastliny, rastlinné produkty a iné objekty a ich balenie sa musí starostlivo preskúmať na oficiálnom základe buď vcelku, alebo podľa reprezentatívnych vzoriek, a že v prípade potreby sa musia oficiálne preskúmať aj vozidlá, ktoré ich prepravujú, aby sa zabezpečilo, že:

a) nie sú kontaminované škodlivými organizmami vymenovanými v prílohe I, časť A;

b) v prípade rastlín a rastlinných produktov vymenovaných v prílohe II, časť A, nie sú kontaminované relevantnými škodlivými organizmami vymenovanými v tejto časti prílohy;

c) v prípade rastlín, rastlinných produktov a iných objektov vymenovaných v prílohe IV, časť A, spĺňajú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné objekty príslušné špeciálne požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

2. Hneď po prijatí opatrení stanovených v článku 3 (6) a) a v článku 5 (3), odsek 1, tohto článku sa uplatňuje iba vzhľadom na prílohu I, časť A, oddiel II; prílohu II, časť A, oddiel II a prílohu IV, časť A, oddiel II. Ak sa v priebehu preskúmania uskutočneného v súlade s týmto ustanovením zistia škodlivé organizmy vymenované v prílohe I, časť A, oddiel I, alebo prílohe II, časť A, oddiel I, podmienky uvedené v článku 10 sa považujú za nesplnené.

3. Členské štáty ustanovia inšpekčné opatrenia uvedené v odseku 1, aby sa zabezpečil súlad s článkom 3 (4), (5) a (7) alebo článku 5 (2), ak členský štát miesta určenia využije jednu z možností vymenovaných vo vyššie spomenutých článkoch.

4. Členské štáty ustanovia, že semená uvedené v prílohe IV, časť A, ktoré sa majú zaviesť do iného členského štátu, sa oficiálne preskúmajú, aby sa zabezpečil súlad s príslušnými osobitnými požiadavkami vymenovanými v tejto časti prílohy.

5. S účinnosťou od 1. júna 1993 a bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, odseky 1, 3 a 4 sa uplatňujú tiež na pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov v rámci územia členského štátu. Odseky 1, 3 a 4 sa neuplatňujú, ak ide o škodlivé organizmy vymenované v prílohe I, časť B, alebo v prílohe II, časť B, a osobitné požiadavky uvedené v prílohe IV, časť B, na pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov v rámci chránenej zóny alebo mimo chránenej zóny.

Oficiálne skúšky uvedené v odsekoch 1, 3 až 4, sa uskutočnia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

a) Rozšíria sa na relevantné rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v priestoroch jeho podniku, rovnako ako aj na rastové médium, ktoré sa tam používa.

b) Musia sa uskutočniť v týchto priestoroch, uprednostňujúc miesto výroby.

c) Musia sa uskutočniť pravidelne vo vhodnom čase minimálne raz ročne a minimálne prostredníctvom vizuálneho skúmania, bez dosahu na osobitné požiadavky vymenované v prílohe IV; je možné prijať ďalšie opatrenia, ak tak stanovuje odsek 8.

Ktorýkoľvek výrobca, od ktorého sa vyžaduje oficiálna skúška uvedená v druhom pododseku, podľa odsekov 1 až 4, musí byť uvedený na zozname v oficiálnom registri pod registračným číslom, podľa ktorého ho je možné identifikovať. Oficiálne registre takto vytvorené sú Komisii na požiadanie k dispozícii.

Výrobca podlieha určitým povinnostiam stanoveným v súlade s odsekom 8. Najmä okamžite informuje zodpovedný oficiálny orgán daného členského štátu o akomkoľvek nezvyčajnom výskyte škodlivých organizmov, o výskyte symptómov alebo o akejkoľvek inej rastlinnej abnormalite.

Odseky 1, 3 a 4 sa neuplatňujú na pohyb malých množstiev rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo živočíšnych krmív, ak sú určené na to, aby ich používal vlastník alebo príjemca pre nepriemyselné a nekomerčné účely alebo na konzumáciu počas prepravy za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov.

6. S účinnosťou od 1. júna 1993 členské štáty zabezpečia, aby boli výrobcovia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných objektov, ktoré nie sú vymenované v prílohe V, časť A, špecifikované v súlade s odsekom 8, alebo kolektívne sklady alebo distribučné centrá v zóne výroby tiež uvedené na zozname v oficiálnom miestnom, regionálnom alebo národnom registri v súlade s tretím pododsekom odseku 5. Kedykoľvek môžu byť podrobené skúškam, ktoré stanovuje druhý pododsek odseku 5.

V súlade s odsekom 8 je možné vytvoriť taký systém, aby sa určité rastliny, rastlinné produkty a iné objekty dali, ak je to potrebné a pokiaľ je to možné, sledovať späť k ich pôvodu, pričom sa zohľadní povaha výroby alebo obchodných podmienok.

7. Členské štáty môžu oslobodiť, pokiaľ nehrozí riziko rozšírenia škodlivých organizmov,

- malých výrobcov alebo spracovateľov, ktorých celá produkcia a predaj relevantných rastlín, rastlinných produktov a iných objektov je určená na konečné používanie osobami na miestnom trhu a ktorí nie sú profesionálne zainteresovaní v rastlinnej výrobe (miestny pohyb), od oficiálnej registrácie, ktorá je uvedená v odsekoch 5 a 6, alebo

- miestny pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov, ktoré pochádzajú od výrobcov takto oslobodených, od oficiálnej skúšky požadovanej podľa odsekov 5 a 6.

Rada do 1. januára 1998 preskúma ustanovenia tejto smernice o miestnom pohybe na návrh Komisie a vzhľadom na získané skúsenosti.

8. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa prijmú vykonávacie ustanovenia, týkajúce sa:

- menej prísnych podmienok pre pohyb rastlín, rastlinných produktov a iných objektov v rámci chránenej zóny zavedenej pre spomenuté rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami,

- záruk ohľadne pohybu rastlín, rastlinných produktov a iných objektov v rámci chránenej zóny zavedenej pre spomenuté rastliny, rastlinné produkty a iné objekty v súvislosti s jedným alebo viacerými škodlivými organizmami,

- frekvencie a časovania oficiálnych skúšok vrátane ďalších opatrení uvedených v odseku 5, druhý pododsek c),

- povinností pre registrovaných výrobcov uvedených v odseku 5, štvrtý pododsek,

- špecifikácie výrobkov uvedených v odseku 6 a výrobkov, pre ktoré sa predpokladá systém zavedený v odseku 6,

- iných požiadaviek s ohľadom na oslobodenie uvedené v odseku 7, najmä v súvislosti s koncepciou "malého výrobcu" a "miestneho trhu" a príslušnými postupmi.

9. Implementačné pravidlá, týkajúce sa registračného postupu a registračného čísla, uvedené v treťom pododseku odseku 5, sa môžu prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 18.

Článok 7

1. Ak sa na základe skúšok ustanovených v článku 6 (1) a (3) usúdi, že podmienky týchto článkov sú splnené, je možné vydať rastlinnolekárske osvedčenie v súlade so vzorom v prílohe VII, časť A, ktorý sa vyhotoví minimálne v jednom oficiálnom jazyku spoločenstva a celý sa vyplní buď veľkými tlačenými písmenami, alebo písacím strojom, s výnimkou pečiatky a podpisu, a ak je možné v jednom z oficiálnych jazykov členského štátu miesta určenia.

Botanické názvy rastlín sa uvedú v latinčine. Nepovolené zmeny alebo vymazania (gumovania) osvedčenie znehodnotia. Akékoľvek kópie osvedčenia sa môžu vydať iba s označením "kópia" alebo "duplikát", čo sa na osvedčenie vytlačí alebo opečiatkuje.

2. Členské štáty ustanovia, že rastliny, rastlinné produkty a iné objekty uvedené v prílohe V, časť A, sa nesmú zaviesť do iného členského štátu, pokiaľ nie sú sprevádzané rastlinnolekárskym osvedčením vydaným v súlade s odsekom 1. Rastlinnolekárske osvedčenie nie je možné vystaviť viac ako 14 dní pred dátumom, kedy rastliny, rastlinné produkty a iné objekty opustia členský štát odoslania.

3. Opatrenie, ktoré prijmú členské štáty na implementovanie článku 6 (3), pokiaľ ide o semená uvedené v prílohe IV, časť B, a článok 6 (4), sa určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 najneskôr do 31. decembra 1991.

Článok 8

1. Pokiaľ nevznikne jedna z možností stanovených v odseku 2, členské štáty ustanovia, že rastliny, rastlinné produkty a iné objekty uvedené v prílohe V, časť A, ktoré boli zavedené na ich územie z členského štátu a ktoré sa majú zaviesť na územie iného členského štátu, sú oslobodené od ďalšej inšpekcie v súlade s článkom 6, ak sú sprevádzané rastlinnolekárskym osvedčením z členského štátu, vystaveným v súlade so vzorom v prílohe VII, časť A.

2. Ak rastliny, rastlinné produkty a iné objekty z jedného členského štátu boli rozdelené alebo uskladnené alebo ich balenie bolo zmenené v druhom členskom štáte a potom sú zavedené do tretieho členského štátu, druhý členský štát nemusí vykonať novú inšpekciu v súlade s článkom 6, ak sa oficiálne potvrdí, že tieto výrobky neboli vystavené na jeho území žiadnemu riziku, ktoré by vyvolalo pochybnosť o súlade s podmienkami ustanovenými v článku 6. V tomto prípade sa vydá rastlinnolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz iba v originálnej kópii, podľa vzoru uvedeného v prílohe VII, časť B, zhotovený minimálne v jednom oficiálnom jazyku spoločenstva a vcelku vyplnený buď veľkými tlačenými písmenami, alebo písacím strojom, s výnimkou pečiatky a podpisu, a ak je možné v jednom z oficiálnych jazykov členského štátu miesta určenia. Toto osvedčenie sa musí pripojiť k rastlinnolekárskemu osvedčeniu vydanému prvým členským štátom alebo overenej kópii takéhoto osvedčenia. Toto osvedčenie je možné nazvať "rastlinnolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz". Článok 8 (1), prvý pododsek, sa uplatňuje mutatis mutandis.

Rastlinnolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz sa nesmie vystaviť viac ako 14 dní pred dátumom, kedy rastliny, rastlinné produkty a iné objekty opustia krajinu opätovného vývozu.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú tiež vtedy, keď rastliny, rastlinné produkty a iné objekty sa zavedú postupne do niekoľkých členských štátov. Ak sa v takomto prípade vydá viac ako jedno osvedčenie pre opätovný vývoz, výrobky sa musia doplniť nasledujúcimi dokumentmi:

a) najnovšie rastlinnolekárske osvedčenie alebo jeho overená kópia;

b) najnovšie rastlinnolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz;

c) sprevádzajúce rastlinnolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz predchádzajúce osvedčeniu podľa b) alebo ich overené kópie.

Článok 9

1. V prípade rastlín, rastlinných produktov a iných objektov, pre ktoré platia špeciálne požiadavky ustanovené v prílohe IV, časť A, sa oficiálne rastlinnolekárske osvedčenie, požadované podľa článku 7, vydá v krajine pôvodu rastlín, rastlinných produktov a iných objektov s výnimkou:

- prípadu dreva, ak podľa osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe IV, časť A, je postačujúce, aby bolo zbavené kôry,

- ostatných prípadov v tom rozsahu, že osobitné požiadavky ustanovené v prílohe IV, časť A, je tiež možné splniť na iných miestach, ako je miesto pôvodu.

2. Odsek 1 sa uplatňuje tiež na zavedenie rastlín a rastlinných produktov vymenovaných v prílohe IV, časť B, do členských štátov, ktorých názvy sú označené oproti týmto výrobkom v tej časti prílohy.

Článok 10

1. S účinnosťou od 1. júna 1993, ak sa na základe skúšky stanovenej v článku 6 (1), (3) a (4) a vykonanej v súlade s článkom 6 (5) usúdi, že podmienky týchto odsekov sú splnené, je možné vydať rastlinný pas v súlade s ustanoveniami, ktoré je možné prijať podľa odseku 4 tohto článku, namiesto rastlinnolekárskych osvedčení uvedených v článkoch 7 alebo 8.

Ak sa skúška netýka podmienok relevantných pre chránené zóny, alebo ak sa usudzuje, že takéto podmienky nie sú splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre tieto zóny a doplní sa označením rezervovaným pre takéto prípady podľa článku 2 (1) f).

2. S účinnosťou od 1. júna 1993 sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vymenované v prílohe V, časť A, oddiel I, nesmú pohybovať v rámci spoločenstva inak ako lokálne, v zmysle článku 6 (7), pokiaľ nie sú pripojené k nim, na ich balení alebo na dopravných prostriedkoch, ktoré ich prepravujú, rastlinné pasy platné pre dané územie a vydané v súlade s odsekom 1.

S účinnosťou od 1. júna 1993 sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vymenované v prílohe V, časť A, oddiel 2, nesmú zaviesť do špecifikovanej chránenej zóny, ani sa v rámci nej pohybovať, pokiaľ nie sú k nim, na ich balení alebo na dopravných prostriedkoch, ktoré ich prepravujú, pripojené rastlinné pasy platné pre dané územie a vydané v súlade s odsekom 1. Ak sú podmienky ustanovené v článku 6 (8) s ohľadom na dopravu cez chránené zóny splnené, tento pododsek sa neuplatňuje.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňuje na pohyb malých množstiev rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo živočíšnych krmív, ak sú určené na to, aby ich vlastník alebo príjemca používal na nepriemyselné a nekomerčné účely alebo na konzumáciu počas prepravy, za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov.

3. Rastlinný pas môže byť neskôr a v ktorejkoľvek časti spoločenstva nahradený iným rastlinným pasom v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

- rastlinný pas sa môže nahradiť iba vtedy, ak sú zásielky rozdelené alebo ak niekoľko zásielok alebo ich časti sú kombinované, alebo ak sa rastlinnolekársky štatút zásielok mení, bez dosahu na určité požiadavky stanovené v prílohe IV alebo v iných prípadoch špecifikovaných v súlade s odsekom 4,

- nahradenie sa môže uskutočniť iba na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby bez ohľadu na to, či ide o výrobcu alebo nie, evidovanej v oficiálnom registri v súlade s tretím pododsekom článku 6 (5), mutatis mutandis,

- náhradný pas môže vystaviť iba zodpovedný oficiálny orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú priestory podniku, a iba vtedy, ak je možné výrobcom zaručiť identitu daného výrobku a neprítomnosť akéhokoľvek rizika infekcie v dôsledku škodlivých organizmov vymenovaných v prílohách I a II od momentu zaslania,

- postup náhrady musí byť v súlade s ustanoveniami, ktoré je možné prijať podľa odseku 4,

- náhradný pas musí mať špeciálnu značku špecifikovanú v súlade s odsekom 4 a tiež meno pôvodného výrobcu a ak došlo k zmene v rastlinnolekárskom štatúte, meno prevádzkovateľa zodpovedného za túto zmenu.

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 je možné prijať vykonávajúce ustanovenia pre:

- podrobné postupy pre vydávanie rastlinných pasov, ako je ustanovené v odseku 1,

- podmienky, podľa ktorých je možné nahradiť rastlinný pas v súlade s odsekom 3, prvá zarážka,

- podrobnosti postupu nahradenia pasu, ako je ustanovené v odseku 3, tretia zarážka,

- špeciálne označenie potrebné pre náhradný pas, ako je ustanovené v odseku 3, piata zarážka.

Článok 11

1. Ak sa na základe skúšky stanovenej v článku 6 (1), (3) a (4) a vykonanej v súlade s článkom 6 (5) neusúdi, že podmienky týchto odsekov sú splnené, rastlinný pas sa nevydá bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku.

2. V špeciálnych prípadoch, ak sa konštatuje, pričom sa zohľadní povaha zistení vyplývajúcich z danej skúšky, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho priestoroch alebo časť rastových médií tam používaných nemôže predstavovať žiadne riziko rozšírenia škodlivých organizmov, odsek 1 sa neuplatní na túto časť.

3. V rozsahu, v akom sa odsek 1 uplatňuje, dané rastliny, rastlinné produkty alebo rastové médium podliehajú jednému alebo viacerým z nasledujúcich oficiálnych opatrení:

- primerané ošetrenie, za ktorým nasleduje vydanie primeraného rastlinného pasu v súlade s článkom 10, ak sa usúdi, že podmienky sú splnené v dôsledku úpravy,

- povolenie na pohyb pod oficiálnou kontrolou do zón, kde nepredstavujú dodatočné riziko,

- povolenie na pohyb pod oficiálnou kontrolou na miesta priemyselného spracovania,

- zničenie.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 je možné prijať vykonávacie ustanovenia, ktoré sa týkajú:

- podmienok, za ktorých jedno alebo viacero z opatrení uvedených v prvom pododseku sa musia alebo nemusia prijať,

- určitých vlastností a podmienok takýchto opatrení.

4. V rozsahu, v akom sa prvý odsek uplatňuje, činnosti výrobcu sa úplne alebo čiastočne pozastavia, pokiaľ sa neusúdi, že riziko rozšírenia škodlivých organizmov je eliminované. Pokiaľ toto pozastavenie trvá, článok 10 sa neuplatňuje.

5. Ak sa na základe oficiálnej skúšky vykonanej v súlade s článkom 6 (6) usúdi, že výrobky uvedené v článku 6 (6) nie sú bez škodlivých organizmov vymenovaných v prílohách I a II, odseky 2, 3 a 4 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 12

1. Členské štáty nesmú požadovať žiadne dodatočné vyhlásenie o rastlinnolekárskych osvedčeniach uvedených v článkoch 7, 8 alebo 9.

2. Ak sa potvrdí, že časť zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných objektov je kontaminovaná škodlivými organizmami, ktoré sú vymenované v prílohách I a II, zavedenie zvyšnej časti sa nezakáže, ak neexistuje podozrenie, že je kontaminovaná a ak podľa všetkého neexistuje možnosť rozšírenia škodlivých organizmov.

3. Členské štáty ustanovia, že rastlinnolekárske osvedčenia alebo rastlinnolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz vystavené, keď sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty zavádzajú na ich územia, musia byť označené vstupnou pečiatkou od príslušného orgánu, ktorá obsahuje aspoň názov orgánu a dátum vstupu.

4. Členské štáty zabezpečia, že ich organizácia na ochranu rastlín informuje zasielajúci členský štát o všetkých prípadoch, v ktorých rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pochádzajúce z tohto členského štátu boli zachytené ako predmet zákazov alebo obmedzení týkajúcich sa rastlinnolekárskych opatrení. Táto informácia platí bez dosahu na opatrenia, o ktorých vyššie spomenutá organizácia na ochranu rastlín môže usúdiť, že je potrebné ich prijať vzhľadom na zadržanú zásielku, a musí sa poskytnúť čo najskôr, aby príslušná organizácia na ochranu rastlín mohla preštudovať prípad najmä z hľadiska prijatia potrebných krokov, aby sa zabránilo ďalším podobným výskytom a, ak je to vhodné a možné, z hľadiska prijatia opatrení v súvislosti so zadržanou zásielkou, ktoré sú primerané úrovni rizika daného prípadu. V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 je možné vytvoriť štandardizovaný informačný systém.

5. S účinnosťou od 1. januára 1993 členské štáty organizujú oficiálne kontroly, aby zabezpečili súlad s ustanoveniami tejto smernice, najmä s článkom 10 (2), ktoré sa vykonávajú náhodne a bez akejkoľvek diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov a iných objektov a v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

- príležitostne kontroly kedykoľvek a kdekoľvek, kde sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pohybujú,

- príležitostné kontroly v priestoroch, kde sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj, rovnako ako v priestoroch kupujúcich,

- príležitostné kontroly v tom istom čase ako akákoľvek iná dokumentačná kontrola, ktorá sa uskutočňuje z dôvodov iných ako rastlinnolekárskej starostlivosti.

Kontroly musia byť pravidelné v priestoroch, ktoré sú uvedené v oficiálnom registri v súlade s článkom 10 (3) a 13 (8) a môžu byť pravidelné v priestoroch, ktoré sú uvedené v oficiálnom registri v súlade s článkom 6 (6).

Kontroly musia byť cielené, ak sa objavia skutočnosti, ktoré naznačujú, že jedno alebo viac ustanovení tejto smernice nie sú splnené.

6. Komerční kupujúci rastlín, rastlinných produktov a iných objektov si ako koneční užívatelia profesionálne zainteresovaní v rastlinnej výrobe ponechajú príslušné rastlinné pasy minimálne počas jedného roka a do svojich záznamov urobia o tom zápis.

Inšpektori musia mať prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo k iným objektom v ktoromkoľvek štádiu výrobného a obchodného reťazca. Sú oprávnení uskutočniť akékoľvek preskúmanie potrebné pre dané oficiálne kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú rastlinných pasov a záznamov.

7. Členským štátom môžu pri oficiálnych kontrolách pomáhať odborníci uvedení v článku 21.

8. Ak sa na základe oficiálnych kontrol, vykonaných v súlade s odsekmi 5 a 6 zistí, že rastliny, rastlinné produkty a iné objekty predstavujú riziko rozšírenia škodlivých organizmov, sa podrobia oficiálnym opatreniam v súlade s článkom 11 (3).

Článok 13

1. Členské štáty ustanovia, aspoň vzhľadom na zavedenie rastlín, rastlinných produktov a iných objektov, ktoré sú uvedené v prílohe V, časť B a pochádzajú z tretích krajín na svoje územie, že:

a) tieto rastliny, rastlinné produkty a iné objekty a ich balenie sa musia podrobiť dôkladnej oficiálnej inšpekcii buď vcelku, alebo reprezentatívnymi vzorkami a že, ak je to potrebné, dopravné prostriedky sa tiež musia podrobiť dôkladnej oficiálnej inšpekcii, aby sa v čo najvyššej možnej miere mohlo určiť, že:

- nie sú kontaminované škodlivými organizmami vymenovanými v prílohe I, časť A,

- v prípade rastlín alebo rastlinných produktov vymenovaných v prílohe II, časť A, že nie sú kontaminované relevantnými škodlivými organizmami vymenovanými v prílohe I, časť A,

- v prípade rastlín, rastlinných produktov a iných objektov vymenovaných v prílohe IV, časť A, že sú v súlade s príslušnými špeciálnymi požiadavkami uvedenými v tej časti prílohy;

b) že sú sprevádzané osvedčeniami predpísanými v článku 7 alebo 8 a že rastlinnolekárske osvedčenie nesmie byť vystavené viac ako 14 dní pred dátumom, kedy rastliny, rastlinné produkty a iné objekty opúšťajú krajinu odosielateľa. Osvedčenia predpísané v článku 7 alebo 8 obsahujú informácie v súlade so vzorom definovaným v prílohe k IPPC, naposledy zmenené a doplnené z 21. novembra 1979, bez ohľadu na ich grafickú úpravu a musia ich vydať úrady, ktoré sú na to splnomocnené podľa IPPC, alebo v prípade nezmluvných krajín na základe zákonov alebo predpisov krajiny. V súlade s postupom ustanoveným v článku 17, je možné zaviesť zoznamy úradov splnomocnených rozličnými tretími krajinami na vydávanie osvedčení.

Odchylne od prvého pododseku je možné použiť rastlinnolekárske osvedčenia vydané v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe k IPPC, originálna verzia. V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 je možné určiť dátum ukončenia takéhoto obdobia.

2. Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje v prípadoch uvedených v článku 6 (4) a článku 7 (3).

3. Členské štáty môžu tiež ustanoviť, že zásielky pochádzajúce z tretích krajín, ktoré nedeklarujú, že obsahujú rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vymenované v prílohe V, časť B, sa podrobia oficiálnej inšpekcii, ak existuje vážny dôvod veriť, že došlo k porušeniu pravidiel z tohto hľadiska.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 17:

- je možné špecifikovať prípady, v ktorých sa musia uskutočniť takéto inšpekcie,

- je možné ustanoviť metódy takýchto inšpekcií.

Ak v dôsledku inšpekcie pretrvávajú pochybnosti s ohľadom na identitu zásielky, najmä v súvislosti s rodom, druhmi alebo pôvodom, považuje sa zásielka za takú, ktorá obsahuje rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vymenované v prílohe V, časť B.

4. Za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov:

- odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú, ak rastliny, rastlinné produkty a iné objekty sa priamo pohybujú medzi dvomi miestami v rámci spoločenstva cez územie tretej krajiny,

- odseky 1 a 2 tohto článku a článok 4 sa neuplatňujú v prípade tranzitu cez územie spoločenstva,

- odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú v prípade malých množstiev rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo živočíšnych krmív, ak sa určí, že ich použije vlastník alebo príjemca na nepriemyselné a nekomerčné účely alebo na konzumáciu počas prepravy.

5. Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia podľa postupu ustanoveného v článku 18 na skúšobné alebo vedecké účely ani na práce na odrodové selekcie.

6. Za predpokladu, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov, členský štát môže stanoviť, že odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v jednotlivých špecifikovaných prípadoch na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v jeho bezprostrednej pohraničnej oblasti s treťou krajinou a ktoré sú zavedené do tohto členského štátu, aby sa s nimi pracovalo v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti jeho územia.

Pri udelení takejto výnimky členský štát špecifikuje miesto a názov osoby, ktorá s nimi pracuje. Takéto údaje sa pravidelne aktualizujú a sú k dispozícii Komisii.

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú predmetom takejto výnimky podľa prvého pododseku, musia byť sprevádzané dokumentačným dôkazom o mieste v príslušnej tretej krajine, z ktorého spomenuté rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pochádzajú.

7. V technických dohodách medzi Komisiou a príslušnými orgánmi v určitých tretích krajinách a schválených v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 je možné dohodnúť, že činnosti, týkajúce sa inšpekcií uvedených v odseku 1 a) tohto článku, sa môžu vykonať pod dohľadom Komisie a v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 21 tiež v danej tretej krajine za spolupráce s oficiálnou organizáciou na ochranu rastlín tejto krajiny.

8. S účinnosťou od 1. júna 1993 sa odsek 1 a) uplatňuje v prípadoch zásielok do chránenej zóny na škodlivé organizmy a na špeciálne požiadavky vymenované v časti B príloh I, II, resp. IV. S účinnosťou od toho istého dátumu sa odsek 1 uplatňuje v prípade prvého zavedenia daných rastlín, rastlinných produktov a iných objektov do spoločenstva bez dosahu na osobitné dohody uzavreté v tejto súvislosti medzi spoločenstvom a niektorými tretími krajinami.

Členské štáty musia stanoviť, že dovozcovia, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú výrobcami, musia byť zapísaní v oficiálnom registri v súlade s článkom 6 (5) mutatis mutandis.

Inšpekcie, ak zahŕňajú dokumentačné a identifikačné kontroly a tiež kontroly určené na zabezpečenie súladu s ustanoveniami článku 4, sa musia uskutočniť na tom istom mieste a v tom istom čase ako iné administratívne formality týkajúce sa dovozu, vrátane colných formalít.

Inšpekcie, ktoré zahŕňajú rastlinnolekárske kontroly, sa musia uskutočniť na miestach, kde sa uskutočňujú inšpekcie uvedené v treťom pododseku, alebo v blízkosti takýchto miest. Príslušné úrady členských štátov postúpia Komisii a ostatným členským štátom zoznam vstupných miest. V týchto konkrétnych prípadoch je však možné vykonať rastlinnolekárske kontroly na miestach doručenia, pokiaľ sú zabezpečené špecifické záruky týkajúce sa dopravy rastlín, rastlinných produktov a iných objektov. Vykonávacie ustanovenia, ktoré môžu určovať minimálne podmienky, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 18. Rastlinnolekárske kontroly sa považujú za neoddeliteľnú časť formalít uvedených v treťom pododseku.

Členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení tohto odseku iba za podmienok ustanovených ako časť technických dohôd uvedených v odseku 7.

9. Spoločenstvo poskytne finančný príspevok členským štátom, aby posilnili inšpekčné infraštruktúry týkajúce sa rastlinnolekárskych kontrol vykonaných v súlade so štvrtým pododsekom odseku 8.

Účelom takýchto príspevkov je zlepšiť zabezpečenie inšpekčných miest iných, ako sú inšpekčné body na mieste určenia, požadovaným vybavením a zariadeniami potrebnými na vykonanie inšpekcie a skúšok, prípadne na vykonanie opatrení stanovených v odseku 11, ktoré prevyšujú už dosiahnutú úroveň v dôsledku dodržiavania minimálnych podmienok určených vo vykonávacích ustanoveniach podľa odseku 8, štvrtý pododostavec.

Komisia navrhne, aby sa do všeobecného rozpočtu Európskej únie začlenenili pre tento účel primerané finančné čiastky.

V rámci limitov stanovených finančnými čiastkami, ktoré sú k dispozícii pre tieto účely, príspevky spoločenstva pokryjú až 50 % výdavkov týkajúcich sa priamo zlepšenia (modernizácie) zariadení a vybavenia.

Vykonávacie nariadenie ustanoví podrobnosti v súlade s postupom ustanoveným v článku 18.

O pridelení a sume finančného príspevku spoločenstva sa rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, pričom sa zohľadnia informácie a dokumenty, ktoré predloží daný členský štát, prípadne sa zohľadnia výsledky vyšetrovaní, ktoré pod dohľadom Komisie uskutočnia odborníci uvedení v článku 21, a v závislosti od finančných čiastok, ktoré sú dostupné pre dané účely.

10. S účinnosťou od 1. júna 1993, sa článok 10 (1) a (3) uplatňuje tým istým spôsobom na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty uvedené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ sú vymenované v prílohe V, časť A, a ak sa na základe inšpekcie ustanovenej v odseku 8 konštatuje, že podmienky uvedené v odseku 1 sú splnené.

11. S účinnosťou od 1. júna 1993, ak sa na základe inšpekcie stanovenej v odseku 8 usúdi, že podmienky uvedené v odseku 1 sú splnené, okamžite sa prijme jedno alebo viacero z nasledujúcich opatrení:

- primerané ošetrenie, ak sa usúdi, že v dôsledku takéhoto primeraného ošetrenia sa podmienky splnia,

- odstránenie infikovaného/zamoreného výrobku zo zásielky,

- uloženie karantény, až kým nie sú k dispozícii výsledky skúšok alebo oficiálnych testov,

- odmietnutie povolenia zaslať výrobky na miesto určenia mimo spoločenstva,

- zničenie.

Článok 11 (3), druhý pododsek, sa uplatňuje mutatis mutandis.

V prípade odstránenia uvedenom v prvom pododseku, druhá zarážka, alebo v prípade odmietnutia uvedenom v prvom pododseku, štvrtá zarážka, členské štáty ustanovia, že rastlinnolekárske osvedčenia alebo rastlinnolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz, ktoré sú vystavené, keď rastliny, rastlinné produkty a iné objekty boli predložené na zavedenie na ich územie, sa zrušia príslušnými zodpovednými oficiálnymi orgánmi. Pri zrušení sa na viditeľnom mieste na čelnej strane uvedeného osvedčenia umiestni trojuholníková červená pečiatka s textom "osvedčenie zrušené", pričom je na uvedenej pečiatke viditeľný aspoň názov a dátum odmietnutia zodpovedných orgánov. Tieto údaje sa uvedú veľkými tlačenými písmenami a minimálne v jednom oficiálnom jazyku spoločenstva.

Článok 14

Rada, konajúca na návrh Komisie, prijme akékoľvek zmeny a doplnenia príloh.

Avšak v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 sa prijme nasledovné:

a) položky doplňujúce prílohu III v súvislosti s určitými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými objektmi, ktoré majú pôvod v určitých tretích krajinách, s podmienkou, že:

i) tieto položky sa zavedú na žiadosť členského štátu, ktorý už uplatňuje špeciálne zákazy, ktoré sa týkajú zavedenia takýchto výrobkov z tretích krajín;

ii) škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú v krajine pôvodu, predstavujú rastlinnolekárske riziko pre celé spoločenstvo alebo jeho časť, a

iii) ich možná prítomnosť na daných výrobkoch sa nemôže účinne stanoviť v čase ich zavedenia;

b) položky doplňujúce ostatné prílohy v súvislosti s určitými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými objektmi, ktoré majú pôvod v určitých tretích krajinách, s podmienkou, že:

i) tieto položky sa zavedú na žiadosť členského štátu, ktorý už uplatňuje špeciálne zákazy alebo obmedzenia, ktoré sa týkajú zavedenia takýchto produktov z tretích krajín;

ii) škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú v krajine pôvodu, predstavujú rastlinnolekárske riziko pre celé spoločenstvo alebo jeho časť v súvislosti s plodinami, pričom je ťažké predpovedať rozsah možných škôd;

c) akékoľvek zmeny a doplnenia časti B týchto príloh so súhlasom príslušného členského štátu;

d) akékoľvek iné zmeny a doplnenia týchto príloh, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na vývoj vedeckých alebo technických poznatkov.

Článok 15

1. V súlade s postupom stanoveným v článku 17 alebo v naliehavých prípadoch v súlade s postupom ustanoveným v článku 19, môžu byť členské štáty oprávnené, aby na požiadanie stanovili výnimky:

- z článku 4 (1) a (2) s ohľadom na prílohu III, časť A a časť B bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4 (5), a z článku 5 (1) a (2) a tretej zarážky článku 13 (1) a) v súvislosti s ostatnými požiadavkami uvedenými v prílohe IV, časť A, oddiel I a prílohe IV, časť B,

- z článku 7 (2) a článku 13 (1) b) v prípade dreva, ak sú dané rovnocenné bezpečnostné záruky,

za predpokladu, že sa konštatuje, že riziko rozšírenia škodlivých organizmov je odvrátené na základe jedného alebo viacerých týchto faktorov:

- pôvod rastlín alebo rastlinných produktov,

- primeraná úprava,

- špeciálne bezpečnostné opatrenia na použitie rastlín alebo rastlinných produktov.

Riziko sa musí posúdiť na základe dostupných vedeckých a technických informácií; ak takéto informácie nie sú postačujúce, musia sa doplniť dodatočnými informáciami alebo, ak je to vhodné, ďalším prešetrením, ktoré sa uskutoční pod dohľadom Komisie a v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 21 v krajine pôvodu rastlín, rastlinných produktov a iných objektov.

Každé oprávnenie sa individuálne uplatňuje na celé územie spoločenstva alebo jeho časť za podmienok, ktoré zohľadnia riziko, že daný výrobok rozšíri škodlivé organizmy v chránených zónach alebo v určitých oblastiach, berúc do úvahy rozdiely v poľnohospodárskych a ekologických podmienkach. V takýchto prípadoch sú príslušné členské štáty výslovne oslobodené od určitých povinností odvodených z vyššie spomenutých ustanovení v rozhodnutiach, ktoré stanovujú povolenia.

Riziko sa posúdi na základe dostupných vedeckých a technických informácií. Ak nie sú takéto informácie dostatočné, doplnia sa dodatočnými informáciami alebo, ak je to vhodné, ďalším preskúmaním, ktoré vykoná Komisia v krajine pôvodu daných rastlín, rastlinných produktov a iných objektov.

2. V prípade výnimiek stanovených v odseku 1 pre každý jednotlivý prípad sa vyžaduje oficiálne vyhlásenie, že podmienky pre udelenie výnimky sú splnené.

3. Členské štáty Komisiu informujú o výnimkách, ktoré udelili v súlade s odsekom 1. Komisia oznámi túto informáciu ostatným členským štátom každý rok.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 môžu byť členské štáty oslobodené od poskytnutia takejto informácie.

Článok 16

1. Každý členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o tom, že na ich území sú prítomné škodlivé organizmy vymenované v prílohe I, časť A, oddiel I alebo v prílohe II, časť A, oddiel I, alebo o prítomnosti na časti ich územia, kde predtým nebola známa prítomnosť akýchkoľvek škodlivých organizmov vymenovaných v prílohe I, časť A, oddiel II alebo v časti B alebo v prílohe II, časť A, oddiel II alebo v časti B.

Musia sa prijať všetky potrebné opatrenia na zneškodnenie daných škodlivých organizmov alebo, ak je to nemožné, na ich potlačenie. O prijatých opatreniach informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2. Každý členský štát okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú vymenované v prílohe I alebo v prílohe II, ktorých prítomnosť na ich území bola predtým neznáma. Komisiu a ostatné členské štáty tiež informuje o ochranných opatreniach, ktoré prijal alebo ktoré mieni prijať. Tieto opatrenia musia mať inter alia taký charakter, aby zabránili riziku šírenia daných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov.

Pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných objektov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavedenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov uvedených v odseku 1 a v prvom pododseku tohto odseku, daný členský štát okamžite prijme potrebné opatrenia, aby ochránil územie spoločenstva pred nebezpečenstvom, a informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Ak členský štát usúdi, že existuje bezprostredné nebezpečenstvo iné, ako je uvedené v druhom pododseku, okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak sa usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne skoro na to, aby sa zabránilo zavedeniu alebo rozšíreniu škodlivých organizmov na jeho územie, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré považuje za potrebné, pokiaľ Komisia neprijala opatrenia podľa odseku 3.

Komisia do 31. decembra 1992 predloží Rade správu o pôsobení týchto ustanovení spolu s návrhmi.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 Komisia čo najskôr preskúma situáciu v Stálom výbore pre rastlinnolekársku starostlivosť. Vyšetrovania priamo na mieste sa môžu uskutočniť pod dohľadom Komisie a v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 21. Môžu sa prijať potrebné opatrenia, vrátane tých, na základe ktorých je možno rozhodnúť, či opatrenia, ktoré prijali členské štáty, by sa mali anulovať alebo zmeniť a doplniť, podľa postupu ustanoveného v článku 19. Komisia sleduje vývoj situácie a podľa toho istého postupu spomenuté opatrenia zmení, doplní alebo zruší podľa toho, ako to vyžaduje vývoj. Kým sa neprijme opatrenie podľa vyššie spomenutého postupu, členské štáty si môžu ponechať opatrenia, ktoré majú zavedené.

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 sa prijmú podrobné pravidlá na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

Článok 17

1. V prípadoch, že sa má dodržať postup ustanovený v tomto článku, predseda Stáleho výboru pre rastlinnolekársku starostlivosť musí bez zbytočného odkladu vec predložiť Stálemu výboru pre rastlinnolekársku starostlivosť (ďalej ako "výbor") buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Komisia doručí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda ustanoviť v závislosti od naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa poskytne väčšinou ustanovenou v článku 205 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Ak sú opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich následne prijme a implementuje. Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa stanovisko neposkytlo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Rada prijme opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak do troch mesiacov po dátume, kedy bola Rade predložená záležitosť, Rada neprijme opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia a bezodkladne ich implementuje, s výnimkou prípadu, keď Rada zamietne spomenuté opatrenia jednoduchou väčšinou.

Článok 18

1. Ak sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, záležitosť predseda výboru okamžite predloží výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú predseda môže ustanoviť v závislosti od naliehavosti prípadu. Stanovisko sa poskytne väčšinou, ktorá je ustanovená v článku 205 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada musí prijať na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, ktorý je stanovený v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Ak sú opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne prijme a implementuje. Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak sa stanovisko neposkytlo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada prijme opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak do troch mesiacov po dátume, kedy vec bola predložená Rade, Rada neprijme opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia.

Článok 19

1. Ak sa má dodržať postup ustanovený v tomto článku, predseda výboru záležitosť okamžite predloží výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu do dvoch dní. Stanovisko sa poskytne väčšinou, ktorá je určená v článku 205 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, ktorý je stanovený v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Ak sú opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich okamžite prijme a implementuje. Ak nie sú opatrenia v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak sa stanovisko neposkytlo, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor prijme opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak do 15 dní po dátume, kedy záležitosť bola predložená Rade, rada neprjme opatrenia, Komisia prijme navrhované opatrenia a bezodkladne ich implementuje s výnimkou prípadu, keď Rada zadmietne spomenuté opatrenia jednoduchou väčšinou.

Článok 20

1. Táto smernica žiadnym spôsobom neovplyvňuje ustanovenia spoločenstva o rastlinnolekárskych požiadavkách na rastliny a rastlinné produkty s výnimkou prípadu, ak stanovujú alebo výslovne povoľujú prísnejšie opatrenia v tejto súvislosti.

2. Zmeny a doplnenia tejto smernice, ktoré sú potrebné, aby sa dosiahol súlad s ustanoveniami spoločenstva uvedenými v odseku 1, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 18.

3. Pre zavedenie rastlín alebo rastlinných produktov na svoje územie, najmä tých, ktoré sú vymenované v prílohe VI a ich obalov alebo dopravných prostriedkov, ktoré ich prepravujú, členské štáty môžu prijať osobitné rastlinnolekárske opatrenia proti škodlivým organizmom, ktoré všeobecne napádajú rastliny alebo rastlinné výrobky v skladoch.

Článok 21

1. Na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania tejto smernice a bez dosahu na kontroly vykonané pod dohľadom členských štátov môže Komisia organizovať kontroly, ktoré vykonajú odborníci pod jej dohľadom, pokiaľ ide o úlohy vymenované v odseku 3, priamo na mieste alebo mimo miesta, v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Ak sa takéto kontroly vykonajú v členskom štáte, musí sa tak stať v spolupráci s oficiálnou organizáciou na ochranu rastlín tohto členského štátu, ako je špecifikované v odsekoch 4 a 5 a v súlade s postupmi stanovenými v odseku 7.

2. Odborníkov uvedených v odseku 1:

- môže zamestnávať Komisia,

- môžu zamestnávať členské štáty a môžu byť k dispozícii Komisii dočasne alebo ad hoc (príležitostne).

Spĺňajú kvalifikáciu získanú aspoň v jednom členskom štáte požadovanú pre osoby, ktoré sú zodpovedné za uskutočnenie a monitorovanie oficiálnych rastlinnolekárskych inšpekcií.

3. Kontroly uvedené v odseku 1 sa môžu vykonať v súvislosti s nasledujúcimi úlohami:

- monitorovanie skúšok podľa článku 6,

- monitorovanie alebo spolupracovanie s inšpekciami členských štátov v rámci ustanovení ustanovených v piatom pododseku tohto odseku podľa článku 13 (1),

- uskutočnenie činností špecifikovaných v technických dohodách uvedených v článku 13 (7),

- preskúmanie uvedené v článku 15 (1) a v článku 16 (3),

- pomoc pre Komisiu v záležitostiach uvedených v odseku 6,

- uskutočnenie akýchkoľvek ostatných povinností, ktoré Rada pripísala odborníkom rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie.

4. S cieľom plneniť úlohy vymenované v odseku 3, odborníci uvedení v odseku 1, môžu:

- navštevovať škôlky, farmy a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pestujú, vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracovávali alebo skladovali,

- navštevovať miesta, kde sa vykonávajú skúšky podľa článku 6 alebo kde sa vykonávajú inšpekcie podľa článku 13,

- konzultovať s predstaviteľmi oficiálnych organizácií na ochranu rastlín členských štátov,

- sprevádzať národných inšpektorov z členských štátov, keď vykonávajú činnosti na účely uplatňovania tejto smernice.

5. V prípade spolupráce uvedenej v odseku 1, druhý pododsek, oficiálna organizácia na ochranu rastlín členského štátu musí dostatočne včas dostať oznámenie o úlohe, aby mala možnosť pripraviť potrebné záležitosti.

Členské štáty prijmú všetky primerané kroky na zabezpečenie, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok, a prijmú všetky primerané kroky, aby im na ich žiadosť poskytli všetky dostupné potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych pracovníkov. Komisia zabezpečí, aby financovanie výdavkov vyplývajúcich z takýchto požiadaviek v rámci oprávnených limitov, boli dostupné na tento účel vo všeobecnom rozpočte Európskej únie.

Odborníci však musia mať vždy, keď tak vyžaduje vnútroštátna legislatíva, primeraný mandát od oficiálnej organizácie na ochranu rastlín daného členského štátu a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre úradníkov členského štátu.

Ak úloha pozostáva z monitorovania skúšok uvedených v článku 6, monitorovania inšpekcií uvedených v článku 13 (1) alebo vyšetrovania uvedeného v článkoch 15 (1) a 16 (3), na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia. Odborníci predkladajú Komisii správy o svojich činnostiach a zisteniach.

Ak úloha pozostáva z vykonania inšpekcie podľa článku 13(1), tieto inšpekcie sa začlenia do zavedeného inšpekčného programu a pravidlá postupu, ktorý zaviedol daný členský štát, sa musia dodržiavať. Avšak v prípade spoločnej inšpekcie príslušný členský štát dovolí zavedenie zásielky do spoločenstva iba vtedy, ak sa organizácia na ochranu rastlín a Komisia na tom zhodnú. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 túto podmienku možno rozšíriť na ostatné neodvolateľné požiadavky platné pre zásielky pred zavedením do spoločenstva, ak skúsenosť ukazuje, že takéto rozšírenie je potrebné. Ak by odborník spoločenstva a národný inšpektor nedosiahli dohodu, príslušný členský štát prijme všetky potrebné dočasné opatrenia, až kým sa nedosiahne definitívne rozhodnutie.

Vo všetkých prípadoch vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa trestného konania a administratívnych pokút sa uplatňujú podľa normálnych postupov. Ak odborníci identifikujú predpokladané porušenie ustanovení tejto smernice, oznámi sa to príslušným úradom daného členského štátu.

6. Komisia:

- vytvorí sieť pre oznámenie o nových výskytoch škodlivých organizmov,

- vydá odporúčania na vypracovanie usmernení pre odborníkov a národných inšpektorov pre vykonávanie ich činností.

Členské štáty na účely pomoci Komisii pri druhej úlohe jej oznámia platné národné inšpekčné postupy v oblasti rastlinnolekárskej starostlivosti.

7. Komisia podľa postupu ustanoveného v článku 18 prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane tých pravidiel, ktoré sú uplatiteľné na spoluprácu spomenutú v odseku 1, druhý pododsek.

8. Komisia najneskôr do 31. decembra 1994 predloží Rade správu o skúsenostiach, ktoré získala pri implementovaní ustanovení tohto článku. Rada rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny v prípade návrhu Komisie prijme potrebné opatrenia, aby zmenila a doplnila tieto ustanovenia vzhľadom na túto skúsenosť, ak by tak bolo potrebné.

Článok 22

V prípade skutočného alebo predpokladaného výskytu škodlivého organizmu ako dôsledku jeho zavedenia alebo rozšírenia v rámci spoločenstva môže členský štát obdržať od spoločenstva finančný príspevok na "rastlinnolekársku kontrolu" podľa článkov 23 a 24 na pokrytie výdavkov týkajúcich sa priamo potrebných opatrení, ktoré sa prijali alebo ktoré sa plánujú pre tento účel boja s daným škodlivým organizmom, aby sa zneškodnil alebo, ak je to možné, aby sa obmedzil. Komisia navrhne začlenenie vhodných finančných čiastok na tento účel do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 23

1. Príslušný členský štát na požiadanie môže od spoločenstva obdržať finančný príspevok uvedený v článku 22, ak sa konštatuje, že daný škodlivý organizmus, bez ohľadu na to, či je alebo nie je vymenovaný v prílohách I a II:

- sa oznámil podľa prvého článku 16 (1) alebo (2), prvý pododsek, a

- predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre celé spoločenstvo alebo pre jeho časť v dôsledku výskytu v oblasti, kde predtým nebol známy výskyt daného organizmu alebo bol zneškodnený alebo sa zneškodňoval, a

- bol zavedený do tejto oblasti prostredníctvom zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných objektov z tretej krajiny alebo inej oblasti spoločenstva.

2. V zmysle článku 22 sa za potrebné opatrenia považuje:

a) zničenie, dezinfekcia, dezinsekcia, sterilizácia, vyčistenie alebo akákoľvek iná úprava vykonaná oficiálne alebo na oficiálnu žiadosť v súvislosti s:

i) rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými objektmi tvoriacimi zásielku (zásielky), prostredníctvom ktorých bol škodlivý organizmus zavedený do danej oblasti a ktoré sa považujú za kontaminované alebo sú vystavené nebezpečenstvu kontaminácie;

ii) rastlinami, rastlinnými produktmi a inými objektmi, o ktorých sa usúdilo, že sú kontaminované alebo sú vystavené nebezpečenstvu kontaminácie zavedeným škodlivým organizmom, a ktoré sa vypestovali z rastlín danej zásielky (zo zásielok) alebo boli v tesnej blízkosti rastlín, rastlinných výrobkov a iných objektov z tejto zásielky alebo boli v tesnej blízkosti rastlín z nich vypestovaných;

iii) rastúcimi substrátmi a pôdou, o ktorej sa usúdilo, že je kontaminovaná alebo je vystavená nebezpečenstvu kontaminácie daným škodlivým organizmom;

iv) výrobným materiálom, obalovým, baliacim a skladovacím materiálom, skladovacími alebo baliacimi priestormi a prostriedkami na dopravu, ktoré boli v kontakte so všetkými rastlinami alebo niektorými z rastlín, rastlinných produktov a iných objektov a o ktorých sa hovorí vyššie;

b) inšpekcie alebo testy uskutočnené oficiálne alebo na oficiálnu žiadosť, aby sa monitorovala prítomnosť alebo rozsah kontaminácie škodlivým organizmom, ktorý bol zavedený;

c) zákazy alebo obmedzenia v súvislosti s používaním rastových substrátov obrábateľných oblastí alebo priestorov, rovnako ako rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými objektmi inými ako materiál z danej zásielky (zásielok) alebo z nich vypestovaný, ak sú výsledkom oficiálnych rozhodnutí prijatých na základe rastlinnolekárskych rizík týkajúcich sa zavedených škodlivých organizmov.

3. Platby z verejných fondov na:

- pokrytie všetkých alebo časti nákladov spojených s opatreniami popísanými v odseku 2 a) a b) s výnimkou tých, ktoré sa týkajú pravidelných režijných nákladov dotknutého príslušného oficiálneho orgánu, alebo

- kompenzovanie všetkých alebo časti finančných strát iných ako strát z príjmu vyplývajúcich priamo z jedného alebo viacerých opatrení popísaných v odseku 2 c)

sa považujú za výdavky priamo sa týkajúce potrebných opatrení uvedenýchv odseku 2.

Implementujúce nariadenie môže špecifikovať odchylne od druhej zarážky prvého pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 prípady, v ktorých kompenzácia straty príjmov sa považuje za výdavok priamo sa týkajúci potrebných opatrení podliehajúcich podmienkam špecifikovaným v tejto súvislosti v odseku 5, rovnako ako časovým obmedzeniam platným pre tieto prípady, pričom maximum sa rovná trom rokom.

4. Aby vznikol nárok na finančný príspevok spoločenstva a bez toho, aby bol dotknutý článok 16, príslušný členský štát musí Komisiu o to požiadať najneskôr pred koncom kalendárneho roka nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa zistil výskyt škodlivého organizmu a okamžite informovať Komisiu a ostatné členské štáty o:

- postúpení oznámenia, ktoré je stanovené v prvej zarážke odseku 1,

- povahe a rozsahu výskytu škodlivého organizmu uvedeného v článku 22 a o tom, kde, kedy a ako bol škodlivý organizmus zistený,

- označení zásielok uvedených v tretej zarážke odseku 1 prostredníctvom ktorých bol škodlivý organizmus zavedený,

- potrebných opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať a pre ktoré sa žiada pomoc, spolu s časovým rozvrhom opatrení, a

- získaných výsledkoch a skutočnej alebo odhadovanej výške výdavkov, ktoré vznikli alebo vzniknú a o miere takýchto výdavkov pokrytých alebo ktoré sa majú pokryť verejnými zdrojmi pridelenými členským štátom na implementáciu týchto istých potrebných opatrení.

Ak sa výskyt škodlivého organizmu zistil do 30. januára 1997, tento dátum sa považuje za dátum výskytu v zmysle tohto odseku a odseku 5 za predpokladu, že skutočný údaj zistenia nie je skorší ako 1. január 1995. Avšak toto ustanovenie sa neuplatňuje v súvislosti s kompenzáciou straty z príjmu uvedeného v odseku 3, druhý pododsek, okrem výnimočných prípadov, za podmienok ustanovených vo vykonávacom nariadení, ktoré je uvedené v odseku 3, pre stratu z príjmu, ku ktorej dôjde.

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, o pridelení a výške finančného príspevku spoločenstva sa rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, vo svetle informácií a dokumentov predložených danému členského štátu v súlade s odsekom 4 a, ak je to vhodné, v súlade s výsledkami vyšetrovania, ktoré uskutočnia pod dohľadom Komisie odborníci uvedení v článku 21, podľa prvého pododseku článku 16 (3), pričom sa zohľadní rozsah nebezpečenstva uvedeného v druhej zarážke odseku 1 vyššie a v závislosti od finančnej čiastky, ktorá je na tieto účely k dispozícii.

V rámci limitov stanovených finančnými čiastkami, dostupnými pre tieto účely, finančný príspevok spoločenstva pokryje až 50 % a v prípade kompenzácie za stratu z príjmu uvedeného v odseku 3, druhý pododsek, až 25 % výdajov týkajúcich sa priamo potrebných opatrení uvedených v odseku 2 za predpokladu, že tieto opatrenia sa prijali počas obdobia nie dlhšieho ako 2 roky po dátume zistenia výskytu škodlivého organizmu, ako o tom hovorí článok 22, alebo sa plánujú na toto obdobie.

Vyššie spomenuté obdobie je možné rozšíriť v súlade s tým istým postupom, ak preskúmanie danej situácie vedie k záveru, že cieľ opatrení sa dosiahne počas primeraného dodatočného obdobia. Finančný príspevok spoločenstva má počas príslušných rokov klesajúcu tendenciu.

Ak členský štát nie je schopný poskytnúť požadované informácie týkajúce sa označenia zásielky v súlade s treťou zarážkou odseku 4, označí predpokladané zdroje výskytu a dôvody, prečo zásielky nebolo možné identifikovať. Pridelenie finančného príspevku je možné schváliť v súlade s tým istým postupom v závislosti od výsledku posúdenia takejto informácie.

Podrobné pravidlá na implementáciu tohto odseku sa stanovia vo vykonávacom nariadení v súlade s postupom ustanoveným v článku 18.

6. Vzhľadom na vývoj situácie v spoločenstve je možné rozhodnúť v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 alebo článku 19, že sa zavedie ďalší postup alebo že opatrenia, ktoré daný členský štát prijal alebo plánuje prijať, sa podrobia určitým požiadavkám alebo dodatočným podmienkam, ak sú potrebné na dosiahnutie daného cieľa.

Podľa toho istého postupu sa rozhodne o pridelení finančného príspevku spoločenstva pre takéto ďalšie konanie, o požiadavkách alebo podmienkach. V rámci obmedzení stanovených finančnými čiastkami dostupnými na tieto účely pokryje finančný príspevok až 50 % výdavkov priamo sa týkajúcich ďalšieho konania, požiadaviek alebo podmienok.

Ak takéto ďalšie konanie, požiadavky alebo podmienky sú navrhnuté najmä na ochranu území spoločenstva iných, ako je územie daného členského štátu, je možné rozhodnúť v súlade s tým istým postupom, že finančný príspevok spoločenstva pokryje viac ako 50 % výdavkov.

Finančný príspevok spoločenstva je časovo obmedzený a v priebehu rokov má klesajúcu tendenciu.

7. Pridelenie finančného príspevku spoločenstva je bez dosahu na nároky, ktoré daný členský štát alebo jednotlivci môžu mať voči iným, vrátane ostatných členských štátov v prípadoch uvedených v článku 24 (3) na náhradu výdavkov, kompenzácie strát alebo iných škôd podľa vnútroštátneho práva, komunitárneho práva alebo medzinárodného práva. Práva z týchto nárokov sú predmetom zákonného prevodu na spoločenstvo s účinnosťou od platby finančného príspevku spoločenstva v tom rozsahu, že takéto výdavky, straty alebo iné škody sú pokryté týmto príspevkom.

8. Finančný príspevok spoločenstva je možné platiť v niekoľkých splátkach.

Ak sa usúdi, že finančný príspevok spoločenstva tak, ako bol pridelený, už nie je opodstatnený, uplatňuje sa nasledovné:

Čiastka finančného príspevku spoločenstva prideleného danému členského štátu podľa odsekov 5 a 6 sa môže buď znížiť, alebo pozastaviť, ak sa na základe informácií poskytnutých členským štátom alebo na základe výsledkov vyšetrovania, ktoré vykonajú odborníci pod dohľadom Komisie uvedení v článku 21 alebo na základe vhodného preskúmania, ktoré Komisia uskutočnilav súlade s postupmi analogickými s postupmi v článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch [9], usúdi, že:

- neimplementovanie potrebných opatrení, o ktorých sa rozhodlo v súlade s odsekmi 5 a 6, buď všetkých, alebo časti, alebo nesúlad s týmito pravidlami alebo lehotami stanovenými v súlade s týmito ustanoveniami alebo požadovanými sledovanými cieľmi nie je opodstatnené, alebo

- opatrenia už nie sú potrebné alebo

- sa konštatuje situácia, ako je popísaná v článku 39 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

9. Články 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [10] sa uplatňujú mutatis mutandis.

10. Daný členský štát splatí spoločenstvu celé čiastky alebo časť akýchkoľvek čiastok, ktoré boli vyplatené ako finančný príspevok spoločenstva pridelený podľa odsekov 5 a 6 vyššie, ak sa zo zdrojov špecifikovaných v odseku 8 usúdi, že:

a) potrebné opatrenia vzhľadom na odseky 5 alebo 6

a) neboli implementované alebo

b) neboli implementované spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami alebo lehotami stanovenými v súlade s týmito ustanoveniami, alebo ako ich vyžadujú sledované ciele;

alebo

b) vyplatené čiastky boli použité na iné účely ako tie, na ktoré bol finančný príspevok pridelený;

alebo

c) sa konštatuje situácia, ako je popísaná v článku 39 nariadenia ES č. 1260/1999.

Práva uvedené v druhej vete odseku 7 sú predmetom zákonného prevodu späť na daný členský štát s účinnosťou od dátumu spätnej platby, pokiaľ sa na nich vzťahuje takáto spätná platba.

Na sumy, ktoré sa nesplatia v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia a v súlade s dohodami, ktoré vypracuje Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, sa na účte uplatňuje úrok z oneskorenej platby.

Článok 24

1. V súvislosti s príčinami výskytu škodlivého organizmu uvedeného v článku 22, sa uplatňuje nasledovné:

Komisia overí, či výskyt škodlivého organizmu v danej oblasti bol zapríčinený pohybom do tejto oblasti jednou alebo viacerými zásielkami nesúcimi škodlivý organizmus, a identifikuje členský štát alebo následné členské štáty, z ktorých zásielka (zásielky) prišla (prišli).

Členský štát, z ktorého zásielka (zásielky) obsahujúca škodlivý organizmus prišla (prišli), bez ohľadu na to, či to je ten istý členský štát uvedený vyššie alebo nie, bezodkladne Komisiu, na jej žiadosť, informuje o všetkých podrobnostiach týkajúcich sa pôvodu alebo pôvodov zásielky (zásielok) a o príslušných administratívnych opatreniach vrátane vyšetrení, inšpekcií a kontrol stanovených v tejto smernici, aby sa určilo, prečo členský štát nezistil, že zásielka (zásielky) nespĺňa (nespĺňajú) ustanovenia tejto smernice. Komisiu na jej žiadosť tiež informuje o mieste určenia všetkých ostatných zásielok zaslaných z toho istého miesta (miest) pôvodu počas špecifikovaného obdobia.

S cieľom doplniť tieto informácie môžu odborníci, uvedení v článku 21, vykonať vyšetrovanie pod dohľadom Komisie.

2. Informácie, ktoré Komisia získa podľa týchto ustanovení alebo podľa ustanovení článku 16 (3), preskúma výbor s cieľom identifikácie akýchkoľvek nedostatkov v rastlinnolekárskych nariadeniach spoločenstva alebo ich implementácie a pre účely stanovenia akýchkoľvek opatrení, ktoré je možné prijať na nápravu takýchto nedostatkov.

Informácie uvedené v odseku 1 sa tiež použijú na to, aby sa v súlade so zmluvou stanovilo, či členský štát, z ktorého zásielka (zásielky) prišla (prišli), nezistil svoj nesúlad, čo viedlo k výskytu škodlivých organizmov v danej oblasti, pretože tento členský štát nesplnil jednu zo svojich povinností podľa zmluvy a podľa ustanovení tejto smernice týkajúcich sa najmä preskúmania ustanoveného v článku 6 alebo inšpekcií ustanovených v článku 13 (1).

3. Ak sa závery uvedené v odseku 2 dosiahnu vzhľadom na členský štát uvedený v článku 23 (1), finančný príspevok spoločenstva sa nepridelí alebo ak už je pridelený, nevyplatí sa, alebo ak už je vyplatený, nahradí sa spoločenstvu. V poslednom prípade sa uplatňuje tretí pododsek článku 23 (10).

Ak záver uvedený v odseku 2 sa dosiahne vzhľadom na iný členský štát, uplatňuje sa komunitárne právo, pričom sa zohľadní druhá veta článku 23 (7).

Článok 25

Pokiaľ ide o finančný príspevok uvedený v článku 13 (9), Rada, rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie, prijme ustanovenia týkajúce sa výnimočných prípadov prevládajúceho záujmu spoločenstva, ktorý odôvodňuje príspevok spoločenstva až do 70 % výdavkov priamo sa týkajúcich zlepšenia (modernizácie) zariadenia a prístrojov v rámci limitov stanovených finančnými čiastkami dostupnými pre tieto účely a za predpokladu, že to neovplyvní rozhodnutia podľa článku 23 (5) alebo (6).

Článok 26

Najneskôr do 20. januára 2002 Komisia preskúma výsledky uplatňovania článku 13 (9) a článkov 22, 23 a 24 a predloží Rade správu doplnenú o akékoľvek potrebné návrhy na zmeny a doplnenia.

Článok 27

Smernica 77/93/EHS, zmenená a doplnená aktmi vymenovanými v prílohe VIII, časť A, sa týmto zrušuje bez dosahu na záväzky členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a implementáciu stanovených v prílohe VIII, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu a mali by sa čítať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe IX.

Článok 28

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 29

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2000

Za Radu

predseda

J. Pina Moura

[1] Stanovisko poskytnuté 15. februára 2000 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES C 129, 27.4.1998, s. 36.

[3] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/53/ES (Ú. v. ES L 142, 5.6.1999, s. 29).

[4] Pozri prílohu VIII časť A.

[5] Ú. v. ES L 171, 29.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením Komisie 2674/1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 3).

[6] Ú. v. ES L 171, 29.6.1991, s. 5.

[7] Ú. v. ES L 340, 9.12 1976, s. 25.

[8] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/35/ES (Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 72).

[9] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ČASŤ A ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH ZAVEDENIE DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A ICH ROZŠÍRENIE VO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH JE ZAKÁZANÉ

Oddiel I ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH VÝSKYT NIE JE ZNÁMY V KTOREJKOĽVEK ČASTI SPOLOČENSTVA A SÚ RELEVANTNÉ PRE CELÉ SPOLOČENSTVO

a) Hmyz, roztoče a hlísty vo všetkých vývojových fázach

1. Acleris spp. (neeurópske druhy)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Glenn (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infections yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neeurópske) známe ako vektor Pierceovej choroby (spôsobenej Xylella fastidiosa), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neeurópske)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith a Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera La Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc a Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh a Allen

14. Monochamus spp. (neeurópske)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen

17. Premnotrypes spp. (neeurópske)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neeurópske), ako sú.:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedermann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcubitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

27. Xiphinema californicum Lamberti a Bleve-Zacheo

b) Baktérie

1. Xylella fastidiosa (Well a Raju)

c) Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske)

4. Endocronartium spp. (neeurópske)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto a Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske)

7. Innotus weirii (Murril) Kotlaba a Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. a Event.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone a Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Elm phlöem necrosis mycoplasm

2. Potato vírusy a vírusom podobné organizmy, ako sú.:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca kmeň

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Y0, Yn a Yc) a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako napr.:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké)

c) Peach mosaic virus (americké)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (americké)

j) Raspberry leaf curl virus (americké)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches broom mycoplasm

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy ako Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Vírusy prenášané molicou Bemisia Tabaci Genn., ako napr.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infections yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske)

Oddiel II ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH VÝSKYT JE ZNÁMY V SPOLOČENSTVE A SÚ RELEVANTNÉ PRE CELÉ SPOLOČENSTVO

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryonaie (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (celá populácia)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai a Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicu (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Huby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

ČASŤ B ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH ZAVEDENIE DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A ROZŠÍRENIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH OBLASTÍ SA MUSÍ ZAKÁZAŤ

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druhy | Chránená zóna (zóny) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) | DK, IRL, P (Entre Duoro e Mihno, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira a Azory), UK, S, FI |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | FI |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | E (Menorca a Ibiza), IRL, P (Azory a Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (okresy Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häma, Pirkanmaa, Statakunta) |

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy | Chránená zóna (zóny) |

| |

1. | Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

2. | Tomato spotted wilt virus | DK, S, FI |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ČASŤ A ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH ZAVEDENIE A ROZŠÍRENIE V RÁMCI VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV JE ZAKÁZANÉ, AK SÚ PRÍTOMNÉ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

Oddiel I ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, O KTORÝCH NIE JE ZNÁME, ŽE SA VYSKYTUJÚ V SPOLOČENSTVE A SÚ RELEVANTNÉ PRE CELÉ SPOLOČENSTVO

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druhy | Predmet nákazy |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Rastliny fuchsie Fuchsia L. určené na pestovanie, okrem semien |

2.Alecurocantus spp. | Rastliny citrónovníka Citrus L, kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Rastliny jahody Fragaria L. určené na pestovanie, okrem semien |

4.Anthonomus signatus (Say) | Rastliny jahody Fragaria L. určené na pestovanie, okrem semien |

5.Aonidella citrina Coquillet | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

6.Aphelonchoïdes besseyi Christie | Semeno ryže Oryza spp. |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Rastliny borievky Juniperus L. okrem plodov a semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Buhere) Nickle et. al. | Rastliny jedle Abies Mill., cédra Cedrus Trew., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., duglasky Pseudotsuga Carr. a jedľovca Tsuga Carr. určené na pestovanie, okrem semien, a drevo ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín |

9.Carposina niponensis Walsingham | Rastliny dule Cydonia Mill, jablone Malus Mill, slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L. okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

10.Diaphorina citri Kuway | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníka Poncirus Raf. a ich krížencov a muraja Murraya König, okrem plodov a semien |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Rastliny dule Cydonia Mill, jablone Malus Mill., slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L., okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

12.Enarmonia prunivora Walsh | Rastliny hlohu Crataegus L., jablone Malus Mill, fotínie Photinia Ldl., slivky Prunus L. a ruže Rosa L. určené na pestovanie, okrem semien, a plody jablone Malus Mill a slivky Prunus L., pôvodom z neeurópskych krajín |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Rastliny dule Cydonia Mill., jablone Malus Mill., slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L., okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

16.Hishomonus phycitis | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Semená čeľade kapustovité Crucifarae, radu lipnicotvaré – trávy Gramineae a rodu ďatelina Trifolium spp., pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, z Nového Zélandu a Uruguaja |

19.Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensis Jakubski | Rastliny viniča Vitis L. okrem plodov a semien |

20.Numonia pyrivorella (Matsumura) | Rastliny hrušky Pyrus L. okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

21.Oligonychus perditus Pritchard a Baker | Rastliny borievky Juniperus L. okrem plodov a semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

22.Pissodes spp. (neeurópske) | Rastliny ihličnanov (Coniferales) okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dicksona Kaplan | Rastliny citrónovníka Citrus L., kum kvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien, a rastliny čeľadí áronovité Araceae, marantovité Marantaceae, banánovníkovité Musaceae, hruškovca Persea spp., strelíciovité Strelitziaceae, zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným rastovým substrátom |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

25.Scirtothrips aurantii Faure | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem semien |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

27.Scirtothrips citri (Moutlex) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem semien |

28.Scolytidae spp. (neeurópske) | Rastliny ihličnanov (Coniferales), nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Rastliny dule Cydonia Mill., jablone Malus Mill, slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L. okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

30.Toxoptera citricida Kirk. | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov a klauzény ClausenaBurm. f., okrem plodov a semien |

32.Unaspis citri Comstock | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

Druhy | Predmet nákazy |

1.Citrus greening bacterium | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

2.Citrus variegated chlorosis | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Semená kukurice Zea mais L. |

4.Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník) | Rastliny citrónovníka Citrus L.,kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | Semená ryže Oryza spp. |

c) Huby

Druhy | Predmet nákazy |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty) | Rastliny dule Cydonia Mill., jablone Malus Mill a hrušky Pyrus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

2.Apiosporina morbesa (Schwien.) v. Arx | Rastliny slivky Prunus L. určené na pestovanie, okrem semien |

3.Atropellis spp. | Rastliny borovice Pinus L. okrem plodov a semien, samostatná kôra a drevo borovice Pinus L. |

4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi | Rastliny javora cukrodarného Accer saccharum Marsh. okrem plodov a semien, pôvodom z krajín Severnej Ameriky, drevo javora cukrodarného Accer saccharum Marsh., vrátane neopracovaného dreva, pôvodom z krajín Severenej Ameriky |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori a Nambu) Deighton | Rastliny borovice Pinus L. okrem plodov a semien a drevo borovice Pinus L. |

6.Cercospora angolensis Carv. a Mendes | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem semien |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Rastliny kamélie Camelia L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Rastliny brusnice Vaccinium spp., určené na pestovanie, okrem semien |

9.Elsinoe spp. Bitanc. a Jenk. Mendes | Rastliny kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien, a rastliny citrónovníka Citrus L. a ich krížencov, okrem plodov a semien, okrem plodov citrónovníka mandarínkového Citrus reticulata Blanco a citrónovníka pomarančového Citrus sinensis (L.) Osbeck, pôvodom z Južnej Ameriky |

10.Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis (Kilian a Maire) Gordon | Rastliny ďatlovníka Phoenix spp. okrem plodov a semien |

11.Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre Citrus) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem semien |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | Rastliny dule Cydonia Mill., jablone Malus Mill, slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L. okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Rastliny čeľade ľuľkovitých Solanaceae okrem plodov a semien |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Rastliny borovice Pinus L. okrem plodov a semien |

15.Venturia nashicola Tanaka a Yamamoto | Rastliny hrušky Pyrus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy | Predmet nákazy |

1.Beet curly top virus (neeurópske izoláty) | Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien |

2.Black raspberry latent virus | Rastliny maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie |

3.Blight a blight-like | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

4.Cadang-Cadang viroid | Rastliny palmovitých Palmae, určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín |

5.Cherry leafroll virus | Rastliny maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie |

6.Citrus mosaic virus | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov okrem plodov a semien |

7.Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

8.Leprosis | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

9.Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) | Rastliny višne obyčajnej Prunus cerasus L., čerešne obyčajnej Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.), Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. a ich krížencov a odrôd, určené na pestovanie, okrem semien |

10.Naturally spreading psorosis | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

11.Palm lethal yellowing mycoplasm | Rastliny palmovitých Palmae, určené na pestovanie, okrem semien, a pôvodom z neeurópskych krajín |

12.Prunus necrotic ringspot virus | Rastliny maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie |

13.Satsuma dwarf virus | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

14.Tatter leaf virus | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

15.Witches broom (MLO) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

Druhy | Predmet nákazy |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Rastliny viniča Vitis L., okrem plodov a semien |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Cibule, hľuzy a podzemky šafránu Crocus L., miniatúrnych odrôd a ich krížencov rodu gladiola Gladiolus Tourn. ex L., ako sú Gladioulus callianthus Marais, Gladious colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladioulus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., ďalej hyacintu Hyacinthus L., kosatca Iris L., tigrídie Tigridia Juss, tulipánu Tulipa L., určené na pestovanie, a hľuzy zemiakov (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanie |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Semená a cibule cesnaku šalotkového Allium ascalonicum L., cesnaku cibuľového Allium cepa L. a cesnaku pažítkového Allium schoenoprasum L., určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového Allium porrum L., určené na pestovanie, hľuzy a podzemky kamasie Camassia Lindl., modravky Chionodoxa Boiss., šafranu žltého Crocus flavus Weston, odroda "Golden Yellow", snežienky Galanthus L., galtónie belostnej Galtonia candicans (Baker) Decne, hyacinta Hyacinthus L., Ismene Herbert, modrice Muscari Miller, narcisa Narcissus L., bledavky Ornithogalum L., puškínie Puschkinia Adams, scily Scilla L., tulipánu Tulipa L., určené na pestovanie, a osivo lucerny siatej Medicago sativa L., určené na pestovanie |

5.Circulifer haematoceps | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

6.Circulifer tenellus | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

7.Radopholus similis (Cobb) Thorne | Rastliny čeľadí áronovité Araceae, marantovité Marantaceae, banánovníkovité Musaceae, hruškovca Persea spp., strelíciovité Strelitziaceae, zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným rastovým substrátom |

b) Baktérie

Druhy | Predmet nákazy |

1.Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus (McCulloch) Davis et al. | Semená lucerny siatej Medicago sativa L. |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et. al. | Rastliny rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené na pestovanie |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Rastliny dulovca Chaenomeles Lindl, skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., iné ako jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranveasia Lindl., určené na pestovanie, okrem semien |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | Rastliny klinčeka Dianthus L., určené na pestovanie, okrem semien |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr a Burkholder | Rastliny klinčeka Dianthus L., určené na pestovanie, okrem semien |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Rastliny broskyne Prunus persica (L.) Batsch a nektárinky Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené na pestovanie, okrem semien |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | Semená fazule Phaseolus L. |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | Rastliny slivky Prunus L., určené na pestovanie, okrem semien |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Rastliny rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw a papriky Capsicum spp., určené na pestovanie |

10.Xanthomonas fragariae Keneddy a King | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Williems et al. | Rastliny viniča Vitis L. okrem plodov a semien |

c) Huby

Druhy | Predmet nákazy |

1.Cerastocystis fimbriata f. spp. Platani Walter | Rastliny platana Platanus L., určené na pestovanie, okrem semien, a drevo platana Platanus L., vrátane opracovaného dreva |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

3.Cryphonectria parasitica (Murill) Barr | Rastliny gaštana Castenea Mill. a duba Quercus L., určené na pestovanie, okrem semien, drevo a samostatná kôra gaštana Castanea Mill. |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock a Davis) v. Arx | Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., určené na pestovanie, okrem semien |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Rastliny klinčeka Dianthus L., určené na pestovanie, okrem semien |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli a Gikashvili | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem semien |

7.Phytophthora fragarie Hickmann var. fragariae | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Toni | Semená slnečnice ročnej Helianthus annus L. |

9.Puccinia horiana Hennings | Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., určené na pestovanie, okrem semien |

10.Scirhia pini Funk and Parker | Rastliny borovice Pinus L., určené na pestovanie, okrem semien |

11.Verticillium albo-atrum Reinke a Berthold | Rastliny chmeľu obyčajného Humulus lupulus L., určené na pestovanie, okrem semien |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Rastliny chmeľu obyčajného Humulus lupulus L., určené na pestovanie, okrem semien |

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy | Predmet nákazy |

1.Arabis mosaic virus | Rastliny jahody Fragaria L. a maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien |

2.Beet curly top virus | Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien |

3.Chrysanthemum stunt viroid | Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., určené na pestovanie, okrem semien |

4.Citrus tristeza virus (európske izoláty) | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

5.Citrus vein enation woody gall | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

6.Grapevine flavescence dorée MLO | Rastliny viniča Vitis L. okrem plodov a semien |

7.Plum pox virus | Rastliny slivky Prunus L., určené na pestovanie, okrem semien |

8.Potato stolbur mycoplasm | Rastliny čeľade ľuľkovité Solanaceae, určené na pestovanie, okrem semien |

9.Raspberry ringspot virus | Rastliny jahody Fragaria L. a maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien |

11.Strawberry crinkle virus | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

12.Strawberry latent ringspot virus | Rastliny jahody Fragaria L. a maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien |

13.Strawberry mild yellow edge virus | Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien |

14.Tomato black ring virus | Rastliny jahody Fragaria L. a maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien |

15.Tomato sptted wilt virus | Rastliny zeleru pravého Apium graveolens L., papriky ročnej Capsicum annuum L., uhorky siatej Cucumis melo L., chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul, všetkých odrôd novoguinejských hybridov netýkavky Impatiens, ďalej šalátu siateho Lactuca sativa L., rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. viržínskych tabakov Nicotiana tabacum L., o ktorých je dôkaz, že sú určené na predaj pre profesionálnu tabakovú výrobu, baklažánu Solanum melongena L. a zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie, okrem semien |

16.Tomato yellow leaf curl virus | Rastliny rajčiaka Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., určené na pestovanie, okrem semien |

ČASŤ B ŠKODLIVÉ ORGANIZMY KTORÝCH ZAVEDENIE DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A ROZŠÍRENIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN JE ZAKÁZANÉ, AK SÚ PRÍTOMNÉ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druhy | Predmet nákazy | Chránená zóna (zóny) |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Semená a plody (tobolky) Gossypium spp. a nespracovaná bavlna | EL, E (Andalúzia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia) |

2.Cephalcia lariciphila (Klug) | Rastliny smrekovca Larix Mill., určené na pestovanie, okrem semien | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L. a duglasky Pseudotsuga Carr., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | EL, IRL, UK |

4.Gilphinia hercyniae (Hartig) | Rastliny smreka Picea A. Dietr., určené na pestovanie, okrem semien | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

5.Gontipterus scutellatus Gyll. | Rastliny eukalyptu Eucalyptus ľHerit., okrem plodov a semien | EL, P |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill. smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | EL, F (Korzika), IRL, UK |

b)Ips cembrae Heer | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L. a duglaskyPseudotsuga Carr., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | EL, IRL, UK |

d)Ips sexdentatus Börner | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

e)Ips typographus Heer | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L. a duglasky Pseudtosuga Carr., nad 3 metre výšky, okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | IRL, UK |

7.Matsocuccus feytandi Duc. | Samostatná kôra a drevo ihličnanov (Coniferales) | F (Korzika) |

8.Pissodes spp. (európske) | Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L., okrem plodov a semien, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou, samostatná kôra ihličnanov | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | Semená Mangifera spp., pôvodom z tretích krajín | E (Granada a Malaga), P (Alentejo, Algarve a Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa (Den. A Schiff.) | Rastliny borovice Pinus L. určené na pestovanie, okrem semien | E (Ibiza) |

Druhy | Predmet nákazy | Chránená zóna (zóny) |

1.Curtobacterium fluccumfaciens pv. fluccumfaciens (Hedge) Collins and Jones | Semená fazule Phaseolus vulgaris L. a Dolichos Jacq. | EL, E, P |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Časti rastlín okrem plodov, semená a rastliny určené na pestovanie, ale vrátane živého peľu na opeľovanie dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Erhr., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L. iné ako jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Erhr.) Pers. a Stranvaesia Lindl. | E, F (Champagne-Ardennes, Alsace – okrem kraja Bas Rhis; Lorraine, Franche-Comté, Rhône-alpes – okrem kraja Rhône; Bourgogne, Auvergne – okrem kraja Puy-de-Dôme; Provence-Alpes-Côte ďAzur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Channel Islands), A, FI |

c) Huby

Druhy | Predmet nákazy | Chránená zóna (zóny) |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Semená a plody (tobolky) Gossypium spp. | EL |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Rastliny jedle Abies Mill, smrekovca Larix Mill, smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L. a duglasky Pseudotsuga Carr., určené na pestovanie, okrem semien | IRL, UK (Severné Írsko) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Rastliny topoľa Populus L., určené na pestovanie, okrem semien | IRL, UK (Severné Írsko) |

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druhy | Predmet nákazy | Chránená zóna (zóny) |

Citrusový vírus tristeza (európske izoláty) | Plody citrónovníka Citrus L., kunkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, s listami a stopkami | EL, F (Korzika), I, P |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ČASŤ A RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY, KTORÝCH ZAVEDENIE JE ZAKÁZANÉ VO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Popis | Krajina pôvodu |

| |

1. | Rastliny jedle Abies Mill., cédra Cedrus Trew, cyprušteka Chamaecyparis Spach, borievky Juniperus L., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., duglasky Pseudotsuga Carr. a jedlovca Tsuga Carr., okrem plodov a semien | Neeurópske krajiny |

2. | Rastliny gaštana Castane a Mill., a duba Quercus L., s listami, okrem plodov a semien | Neeurópske krajiny |

3. | Rastliny topoľa Populus L. s listami, okrem plodov a semien | Severoamerické krajiny |

4. | Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) | Neeurópske krajiny |

5. | Samostatná kôra gaštana Castanea Mill. | Tretie krajiny |

6. | Samostatná kôra duba Quercus L., iné ako duba korkového Quercus suber L. | Severoamerické krajiny |

7. | Samostatná kôra javora cukrodarného Acer Sachcarum Marsh. | Severoamerické krajiny |

8. | Samostatná kôra topoľa Populus L. | Krajiny amerického kontinentu |

9. | Rastliny dulovca Chaenomeles Ldl., dule Cydonia Mill., Crateagus L., jablone Malus Mill., slivky Prunus L., hrušky Pyrus L. a ruže Rosa L., určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov | Neeurópske krajiny |

9.1 | Rastliny fotínie Photinia Ldl., určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov | USA, Čína, Japonsko, Kórejská republika a Kórejská ľudovodemokratická republika |

10. | Hľuzy sadivových a nesadivových zemiakov Solanum tuberosum L., zemiaky na semená | Tretie krajiny okrem Švajčiarsko |

11. | Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok Solanum L. alebo ich krížencov, určené na pestovanie, iné ako hľuzy sadivových a nesadivových zemiakov Solanum tuberosum L., ako je špecifikované podľa prílohy III A (10) | Tretie krajiny |

12. | Hľuzy stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok Solanum L. a ich krížencov, iné ako sú špecifikované v bodoch 10 a 11 | Bez dosahu na špeciálne požiadavky platné pre zemiakové hľuzy uvedené v prílohe IV, časť A, oddiel I, tretie krajiny iné ako Alžírsko, Cyprus, Egypt, Izrael, Líbya, Malta, Maroko, Sýria, Švajčiarsko, Tunisko a Turecko a iné ako európske tretie krajiny, o ktorých sa usudzuje, že sa v nich nenachádza Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, alebo v tých ustanoveniach, ktoré sú uznané ako ekvivalenty ustanovení spoločenstva o potláčaní Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Speckermann a Kotthoff) Davis et al., v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, sú splnené. |

13. | Rastliny ľuľkovitých Solanaceae, určené na pestovanie, okrem semien a tie položky, na ktoré sa vzťahuje príloha III A (10), (11) alebo (12) | Tretie krajiny, iné ako európske a stredomorské krajiny |

14. | Zemina a iný rastový substrát na pestovanie rastlín, tvorený úplne alebo čiastočne zeminou alebo pevnými organickými časticami, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny | Turecko, Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Rusko, Ukrajina a tretie krajiny, ktoré nepatria do kontinentálnej Európy, okrem týchto: Cyprus, Egypt, Izrael, Líbia, Malta, Maroko, Tunisko |

15. | Rastliny Vitis L. okrem plodov | Tretie krajiny |

16. | Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien | Tretie krajiny |

17. | Rastliny ďatlovníka Phoenix spp., okrem plodov a semien | Alžírsko, Maroko |

18. | Rastliny dule Cydonia Mill., jablone Malus Mill, rodu slivka Prunus L. a hrušky Pyrus L. a ich krížencov a jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na zákaz platný pre rastliny vymenované v prílohe III A (9), ak je vhodné, neeurópske krajiny, iné ako stredomorské krajiny, Austrália, Nový Zéland, Kanada a kontinentálne štáty USA |

19. | Rastliny radu lipnicotvaré – trávy Graminacae, okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité Bambusoideae a prosovité Panicoideae a rodov buchloa Buchloe, grama Bouteloua Lag., smlz Calmagrostis, kortadéria Cortaderia Stapf., steblovka Glyceria R. Br., hakoneochla Hakonechloa Mak. ex Honda, hystrix Hystrix, bezkolenec Molinia, lesknica Phalaris L., shibatea Shibataea, spartina Spartina Schreb., kavyľ Stipa L. a uniola Uniola L., určené na pestovanie, okrem semien | Tretie krajiny, iné ako európske a stredomorské krajiny |

ČASŤ B RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY, KTORÝCH ZAVEDENIE JE ZAKÁZANÉ V URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓNACH

Popis | Chránená zóna (zóny) |

| |

1. | Bez dosahu na zákazy platné pre rastliny vymenované v prílohe III A (9) a (18), ak je vhodné, rastliny a živý peľ na opeľovanie: dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., iné ako jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., okrem plodov a semien, pôvodom z tretích krajín okrem tých, o ktorých sa usudzuje, že sa v nich nevyskytuje Erwinia amylovora (Burr.) Winls. et al. v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 | E, F (Champagne-Ardennes, Alsace – okrem kraja Bas-Rhin; Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes – okrem kraja Rhône – Bourgogne, Auvergne – okrem kraja Puy de Dôme – Provence-Alpes-Côte ďAzur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Channel Islands) A, FI |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ČASŤ A OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ USTANOVENÉ VŠETKÝMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA ZAVEDENIE A POHYB RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH OBJEKTOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Oddiel I RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY, KTORÉ MAJÚ PÔVOD MIMO SPOLOČENSTVA

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty | Osobitné požiadavky |

1.1.Drevo ihličnanov (Coniferales), okrem dreva Thuja L., okrem dreva vo forme:triesok, štiepok, zvyškov dreva alebo dreveného odpadu získaných úplne alebo sčasti z týchto ihličnanov,obalové debny, prepravky alebo sudy,jednoduché palety, paletové debny a iné prepravné debny,preklady, rozpery, nosníky,ale vrátane opracovaného dreva a pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórei, Taiwanu a USA. | Vyžaduje sa dôkaz o použití indikačného systému, schváleného v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, že drevo bolo tepelne ošetrené tak, že teplota v jadre dosiahla najmenej 56 °C počas 30 minút. |

1.2.Drevo ihličnanov (Coniferales) vo forme triesok, štiepok, zvyškov dreva alebo dreveného odpadu, získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov, pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórei, Taiwanu a USA | a)Úradné potvrdenie, že drevo bolo plynované na palube alebo v kontajneroch pred nalodenímb)drevo sa bude prevážať v zapečatených kontajneroch alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho zamoreniu |

1.3.Drevo ihličnanov (Coniferales) okrem tuje Thuja L., vo forme obalových debien, prepraviek alebo sudov, jednoduchých paliet, paletových debien a iných prepravných debien, prekladov, rozpier a nosníkov, vrátane opracovaného dreva a povôdom z Kanady, Číny, Japonska, Kórei, Taiwanu a USA | Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne diery, spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik Monochamus (neeurópska odroda), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm, a musí mať vlhkosť v čase spracovania menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty |

1.4.Drevo tuje Thuja L. vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórei, Taiwanu a USA | Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik Monochamus, ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm |

1.5.Drevo ihličnanov (Coniferales) okrem dreva vo forme triesok, štiepok, zvyškov dreva alebo dreveného odpadu, ktoré sa získalo úplne alebo sčasti z týchto ihličnanov, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z neeurópskych krajín iných ako Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Taiwan a USA | a)Drevo musí byť zbavené kôry a musí byť zbavené dier po larvách spôsobených rodom Monochamus (neeurópska odroda), definované na tento účel, keď sú v priemere väčšie ako 3 mm,alebob)zo značky dreva "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky, umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu.. |

2.1.Drevo javora cukrodarného Acer saccharum Marsh. vrátane opracovaného dreva, okrem dreva určeného na výrobu dýh, pôvodom zo severoamerických krajín | Zo značky dreva "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. |

2.2.Drevo javora cukrodarného Acer saccharum Marsh. okrem dreva uvedeného v bode 2.1., pôvodom zo severoamerických krajín | Sprievodným dokladom alebo iným dokladom sa musí preukázať, že drevo je určené na výrobu dýh. |

3.Drevo gaštana Castanea Mill. a duba Quercus L. vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín | Drevo musí byť zbavené kôry a a)rozpílené na štvorce, aby úplne stratilo svoj okrúhly povrch,alebob)úradné potvrdenie, že obsah vody v dreve nepresahuje 20 % vyjadrených ako % zo suchej hmoty,aleboc)úradné potvrdenie, že drevo bolo dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou,alebo ak ide o rezivo so zvyškami kôry alebo bez zvyškov kôry, musí byť dokázateľné značkou "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky, umiestnenej na dreve alebo na jeho obale, musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. |

4.Drevo gaštana Castanea Mill. | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastlinné produkty, vymenované v prílohe IV (A) (I) (3), a)úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana Cryphonectria parasitica (Murill) Barralebob)drevo musí byť odkôrnené. |

5.Drevo platana Platanus L., vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA alebo z Arménska | Značka "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky, umiestnenej na dreve alebo na jeho obale, musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. |

6.Drevo topoľa Populus L., pôvodom z krajín amerického kontinentu | Drevo musí byť odkôrnené. |

7.Drevo vo forme triesok, štiepok, zvyškov dreva alebo dreveného odpadu a získané úplne alebo sčasti z javora cukrodarného Accer saccharum Marsh. gaštana Castanea Mill., platana Platanus L., topoľa Populus L. a duba Quercus L., pôvodom z neeurópskych krajín, a ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín iných ako Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Taiwan a USA | Produkt má byť vyrobený výlučne z dreva, ktoré bolo zbavené kôry alebo ktoré bolo vysušené na vlhkosť mešiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu bolo plynované na palube alebo v kontajneroch pred nalodením a bude sa prevážať v zapečatených kontajneroch alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho zamoreniu |

8.1.Rastliny ihličnanov (Coniferales) okrem plodov a semien a pôvodom z neeurópskych krajín | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar Pissodes spp. |

8.2.Rastliny ihličnanov (Coniferales), nad 3 m výšky, okrem plodov a semien, pôvodom z neeurópskych krajín | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1) a prílohe IV (A) (I) (8.1.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrníkovité Scolytidae spp. |

9.Rastliny borovice Pinus L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1) a prílohe IV (A) (I) (8.1), (8.2.), úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky parazitov na ihličí ihličnanov Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers alebo Scirrhia pini Funk a Parker. |

10.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L. duglasky Pseudotsuga Carr. a jedlovca Tsuga Carr., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), a prílohe IV (A) (I) (8.1), (8.2.) alebo (9), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky Melampsora medusae Thümen. |

11.1.Rastliny gaštana Castanea Mill. a duba Quercus L. okrem plodov a semien: | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (2), |

a)pôvodom z neeurópskych krajín | úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza Cronartium spp., |

b)pôvodom zo severoamerických krajín | úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu farbiarky Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2.Rastliny gaštana Castanea Mill. a duba Quercus L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (2) a IV (A) (I) (11.1.) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;alebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. |

12.Rastliny platana Platanus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z USA alebo Arménska | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky farbiarky Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter. |

13.1.Rastliny topoľa Populus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z tretích krajín | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (3) úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky Melampsora medusae Thümen. |

13.2.Rastliny topoľa Populus L. okrem plodov a semien, pôvodom z krajín amerického kontinentu | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (3) a IV (A) (I) (13.1.) úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy Mycosphaerella populorum G.E. Thompson. |

14.Rastliny bresta Ulmus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom zo severoamerických krajín | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mykoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phlöem necrosis mycoplasm). |

15.Rastliny dulovca Chaenomeles Lindl., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., slivky Prunus L. a hrušky Pyrus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9), (18) a prílohe III (B) (1), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie Monilinia fructicola (Winter) Honey;aleborastliny pôvodom z oblasti bez výskytu monilínie Monilinia fructicola (Winter) Honey, v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, a že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky monilínie Monilinia fructicola (Winter) Honey. |

16.Od 15. februára do 30. septembra plody slivky Prunus L., pôvodom z neeurópskych krajín | Úradné potvrdenie: plody pôvodom z krajiny bez výskytu monilínie Monilinia fructicola (Winter) Honeyaleboplody pôvodom z oblasti bez výskytu monilínie Monilinia fructicola (Winter) Honey, v súlade s postupom ustanoveným v článku 18aleboplody boli podrobené fytokontrole a účinnému ošetreniu pred zberom alebo pred vývozom proti monilínii Monilinia spp. |

16.1.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, pôvodom z tretích krajín | Plody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musú byť vyznačený pôvod tovaru. |

16.2.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, pôvodom z tretích krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe IV (A) (I) (16.1.), (16.3.), (16.4.) a (16.5.) úradné potvrdenie, že: a)plody pochádzajú z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník) v súlade s postupom ustanoveným v článku 18alebob)plody pochádzajú z oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník) v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 a uvedené v osvedčeniach, uvedených v článkoch 7 alebo 8 tejto smernicealeboc)buďv súlade s oficiálnou kontrolou a režimom skúšok v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník)ažiadne plody zozbierané na mieste pestovania nevykázali príznaky Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník),aplody boli účinným spôsobom ošetrené, ako napríklad prostredníctvom ortofenylfenátom sodným, uvedeným v osvedčeniach, uvedených v článkoch 7 alebo 8 tejto smernice,aplody boli zabalené v priestoroch podniku alebo v miestach odoslania registrovaných na tento účel,alebobol dodržaný certifikačný systém uznaný ako ekvivalent vyššie spomenutých ustanovení v súlade s postupom ustanoveným v článku 18. |

16.3.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, pôvodom z tretích krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe IV (A) (I) (16.1.), (16.4.) a (16.5.) úradné potvrdenie, že: a)plody pochádzajú z krajiny bez výskytu cerkospóra Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s postupom ustanoveným v článku 18alebob)plody pochádzajú z oblasti bez výskytu cerkospóra Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 a uvedených v osvedčeniach uvedených v článkoch 7 alebo 8 tejto smernicealeboc)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky cerkospóra Cercospora angolensis Carv. et Mendesažiadne plody zozbierané v mieste pestovania nevykázali pri primeraných úradných skúškach príznaky tohto organizmu. |

16.4.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov Citrus aurantium L., pôvodom z tretích krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe IV (A) (I) (16.1.), (16.2.), (16.3.) a (16.5.) úradné potvrdenie, že: a)plody pochádzajú z krajiny bez výskytu giňardia Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrónovník) v súlade s postupom ustanoveným v článku 18alebob)plody pochádzajú z oblasti bez výskytu giňardia Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrónovník) v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 a uvedeným v osvedčeniach uvedených v článkoch 7 alebo 8 tejto smernicealeboc)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky giňardia Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrónovník) a žiadne plody zozbierané v mieste pestovania nevykázali pri primeraných úradných skúškach príznaky tohto organizmualebod)plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré je predmetom účinného ošetrenia proti giňardia Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrónovník)ažiadne plody zozbierané v mieste pestovania nevykázali pri primeranej úradnej skúške príznaky tohto organizmu. |

16.5.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, pôvodom z tretích krajín, o ktorých sa vie, že Tephritidae (neeurópske) sa nachádza na týchto plodoch | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe III (B) (2), (3) a prílohe IV (A) (I) (16.1.), (16.2.) a (16.3.) úradné potvrdenie, že: a)plody pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných organizmov alebo, ak nie je možné splniť túto požiadavkub)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky príslušného organizmu, pri úradnej kontrole vykonanej minimálne raz do mesiaca počas 3 mesiacov pred zberom a žiadne plody zozbierané v mieste pestovania nevykázali pri primeraných úradných skúškach znaky relevantného organizmu, alebo, ak nie je možné splniť tiež túto požiadavku:c)plody vykázali pri primeraných úradných skúškach na reprezentatívnych vzorkách, že sú bez výskytu príslušného organizmu vo všetkých vývojových štádiách, alebo ak nie je možné splniť taktiež túto požiadavku:d)plody boli vhodným spôsobom ošetrené, a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym zmrazením alebo, kde to nebolo možné, chemicky, ktoré sa ukázalo účinným proti príslušným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov a vyhovuje platnej komunitárnej legislatíve. |

17.Rastliny dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh. hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L. iné ako jarabina prostredná Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe III (A) (9), (18), prílohe III (B) (1) alebo prílohe IV (A) (I) (15), ak je to vhodné, úradné potvrdenie: a)že rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu spály jadrovín Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v súlade s postupom ustanoveným v článku 18;alebob)že rastliny, ktoré v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti vykazujú príznaky spály jadrovín Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., boli vyničené. |

18.Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien a rastliny čeľadí áronovité Araceae, marantovité Marantaceae, banánovníkovité Musaceae, hruškovca Persea spp. a strelíciovité Sterlitziaceae, zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným rastovým substrátom | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (16), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pôvodom z krajín bez výskytu nematód Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne;alebob)reprezentatívne vzorky pôdy a koreňov odobratých z miesta pestovania boli predmetom, počas posledného úplného vegetačného obdobia oficiálnych nematologických skúšok na prítomnosť aspoň nematód Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne a v rámci týchto skúšok sa zistilo, že sú bez výskytu škodlivé organizmy. |

19.1.Rastliny hlohu Crataegus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o korých sa vie, že sa v nich vyskytuje Phyllostica solitaria Ell. a Ev. | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9), a prílohe IV (A) (I) (15) a (17), úradné potvrdenie, že sa nezistili žiadne príznaky fylostikty Phyllosticta solitaria Ell. a Ev. v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie. |

19.2.Rastliny dule Cydonia Mill., jahody Fragaria L., jablone Malus Mill., slivky Prunus L., hrušky Pyrus L., ríbezle Ribes L., maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých sa vie, že sa v nich na daných rodoch vyskytujú príslušné škodlivé organizmyPríslušnými škodlivými organizmami sú: na jahode Fragaria L.:hniloba koreňov jahôd – Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,vírus mozaiky arábky – Arabis mosaic virus,vírus krúžkovitosti maliny – Raspberry ringspot virus,vírus kučeravosti jahody – Strawberry crinkle virus,vírus latentnej krúžkovitosti jahody – Strawberry latent ringspot virus,vírus mierneho žltnutia okrajov listov– Strawberry mild yellow edge virus,vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka – Tomato black ring virus,baktériová škvrnitosť jahôd – Xanthomonas fragariae Kennedy et King;na jabloni Malus Mill.:fylostikta – parazitna listoch – Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.;na slivke Prunus L.:mykoplazma chlorotickej zvinutky – Apricot chlorotic leafroll mycoplasmbaktériová škvrnitosť sliviek – Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,na broskyni Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;na hruške Pyrus L.:fylostikta – parazit na listoch – Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.:na maline a ostružine Rubus L.:vírus mozaiky arábky – Arabis mosaic virus,vírus krúžkovitosti maliny – Raspberry ringspot virusvírus latentnej krúžkovitosti maliny – Strawberry latent ringspot virus,vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka – Tomato black ring virus,na všetkých uvedených druhoch:neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18), v prílohe IV (A) (I) (15) a (17) úradné potvrdenie, že sa nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených príslušnými škodlivými organizmami v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie. |

20.Rastliny dule Cydonia Mill. a hrušky Pyrus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje mykoplazma chradnutia hrušky (Pear decline mycoplasm) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18) a prílohe IV (A) (I) (15), (17) a (19.2.) úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, na ktorých sa zistili príznaky vedúce k podozreniu o napadnutí mykoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline mycoplasm), boli vyničené na mieste v priebehu posledných troch úplných vegetačných cyklov. |

21.1.Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmyRelevantné škodlivé organizmy sú: latentný C vírus jahody – Strawberry latent "C" virus,vírus lemovania žiliek jahody – Strawberry vain banding virus,mykoplazma metlovitosti jahôd – Strawberry witches broom mycoplasm | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (18) a prílohe IV (A) (I) (19.2.) úradné potvrdenie, že: a)rastliny, okrem tých, ktoré boli pestované zo semien, boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmovaleboboli priamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmov,b)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvednými škodlivými organizmami. |

21.2.Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, kde sa vyskytuje háďatko Aphelenchoides besseyi Christie | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (18), a prílohe IV (A) (I) (19.2.) a (21.1.) úradné potvrdenie, že: a)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom Aphelenchoides besseyi Christiealebob)ak ide o pletivové kultúry, rastliny pochádzajú z rastlín, ktoré sú v súlade s oddielom a) tejto položky, alebo boli oficiálne testované pomocou primeraných nematologických metód s výsledkom bez výskytu háďatka Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3.Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (18) a prílohe IV (A) (I) (19.2.), (21.1.) a (21.2.), úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek Anthomonus signatus Say a Anthomonus bisignifer (Schenkling). |

22.1.Rastliny jablone Malus Mill. určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy na jabloni Malus Mill.Relevantné škodlivé organizmy sú: vírus drsnolistosti čerešne (americký) – Cherry rasp leaf virus,vírus krúžkovitosti rajčiaka – Tomato ringspot virus | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18), v prílohe III (B) (1) a v prílohe IV (A) (I) (15), (17) a (19.2.) úradné potvrdenie že: a)rastliny boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmov,alebopriamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmov;b)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvednými škodlivými organizmami |

22.2.Rastliny jablone Malus Mill., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation mycoplasm) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18), v prílohe III (B) (1) a v prílohe IV (A) (I) (15), (17), (19.2.) a (22.1.) úradné potvrdenie, že a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation mycoplasm);alebob)aa)rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien, boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na mykoplazmu proliferácie jablone (Apple proliferation mycoplasm) a nezistil sa v nich výskyt tohto škodlivého organizmualebopriamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na mykoplazmu proliferácie jablone (Apple proliferation mycoplasm) a nezistil sa v nich výskyt tohto škodlivého organizmu;bb)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Aple proliferation mycoplasm). |

23.1Rastliny nasledujúcich odrôd slivky Prunus L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje vírus šarky sliviek (Plum pox virus):mandľa obyčajná Prunus amygdalus Batsch,marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L.,myrobalan blireov Prunus blireiana Andre,marhuľa brianónska Prunus brigantina Vill.,slivka čerešňoplodá Prunus cerasifera Ehrh.,myrobalan cistena Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl a Fritsch.,slivka domáca pravá Prunus domestica spp. domestica L.,slivka guľatoplodá Prunus domestica spp. institia (L.) C.K. Schneid.,ringlota Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.,višňa žlazňatá Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holesericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,čerešňa japonská (sakura) Prunus japonica Thunb.,marhuľa mandžuská Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,marhuľa japonská (mume) Prunus mume Sieb and Zucc.,Prunus nigra Ait.,broskyňa obyčajná Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,slivka trnková (trnka) Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,mandľa trojlaločná Prunus triloba Lindl.,iné druhy slivky Prunus L., náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus). | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18) a v prílohe IV (A) (I) (15) a (19.2.) úradné potvrdenie, že: a)rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien, boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v nich výskyt tohto škodlivého organizmualebopriamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivku (Plum pox virus) a nezistil sa v nich výskyt tohto škodlivého organizmu;b)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus);c)rastliny, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo im podobnými patogénami v mieste pestovania, boli odstránené. |

23.2Rastliny slivky Prunus L., určené na pestovanie,a)pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy na slivke Prunus L.;b)okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy;c)okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy.Relevantné škodlivé organizmy sú: v prípade spadajúcom pod a):vírus krúžkovitosti rajčiaka – Tomato ringspot virus;alebo v prípade spadajúcom pod b):vírus drsnolistosti čerešne (americký) – Cherry rasp leaf virus,vírus mozaiky broskyne (americký) – Peach mosaic virus,riketsia zakrpatenosti broskyne – Peach phony rickettsia,mykoplazma ružicovitosti broskyne – Peach rosette mycoplasm,mykoplazma žltačky broskyne – Peach yellows mycoplasm,vírus prúžkovitosti slivky (americký) – Plum line pattern virus,mykloplazma X-choroby broskyne – Peach X-disease mycoplasm;v prípade spadajúcom pod c):maloplodosť čerešne – Little cherry pathogen. | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9) a (18) alebo prílohe IV (A) (I) (15), (19.2.) a (23.1.), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmovalebopriamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmov;b)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami. |

24.Rastliny maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie:a)pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy na malinách a ostružinách Rubus L.;b)okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy.Relevantné škodlivé organizmy sú: v prípade a):vírus krúžkovitosti rajčiaka – Tomato ringspot virus,vírus čerňania maliny – Black raspberry virus,vírus zvinutky čerešne – Cherry leaf roll virus,vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín – Prunus necrotic ringspot virus,v prípade b):vírus kučeravosti maliny (americký) – Raspberry leaf curl virus,vírus drsnolistosti čerešne (americký) – Cherry rasp leaf virus | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (19.2.), a)rastliny boli bez výskytu vošiek, vrátane ich vajíčok;b)úradné potvrdenie, že:aa)rastliny boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmovalebopriamo získané z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a v priebehu posledných troch ukončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného a s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt týchto škodlivých organizmov;bb)na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami. |

25.1.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje rakovinovec zemiakový Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (10), (11) a (12), úradné potvrdenie, že: a)hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu rakovinovca zamiakového Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všetky rasy okrem rasy 1, obyčajná európska rasa) a nezistili sa žiadne príznaky rakovinovca zemiakového Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí od začiatku zodpovedajúceho vegetačného obdobia;alebob)ustanovenia uznané za rovnocenné ustanoveniam spoločenstva o boji proti rakovinovcovi zemiakovému Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, boli splnené v krajine pôvodu. |

25.2.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (10), (11) a (12) a prílohe IV (A) (I) (25.1.) úradné potvrdenie, že: a)hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.;alebob)ustanovenia uznané za rovnocenné ustanoveniam spoločenstva o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, boli splnené v krajine pôvodu. |

25.3Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., iné ako skoré zemiaky, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje víroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (10), (11) a (12) a prílohe IV (A) (I) (25.1.) a (25.2.), ošetrenie proti klíčeniu. |

25.4.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (10), (11) a (12) a prílohe IV (A) (I) (25.1.), (25.2.) a (25.3) úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z poľa bez výskytu háďatok Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a aa)buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith;alebobb)v oblastiach s výskytom Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, kde sa nezistil výskyt Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith alebo sa usudzuje, že sa tam nevyskytuje ako dôsledok implentovania vhodného postupu zameraného na vyničenie Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, čo sa stanoví podľa postupu ustanoveného v článku 18,acc)buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen; alebodd)v oblastiach s výskytom háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen,buď hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karsen na základe celoročného prehľadu hostiteľských rastlín prostredníctvom vizuálnej kontroly vo vhodnom čase a vizuálnou kontrolou rastlín, obe kontroly externe aj rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov pestovaných v mieste produkcie, alebohľuzy po zbere sa pomocou náhodne vybraných vzoriek buď kontrolovali na prítomnosť príznakov na základe vhodnej metódy na vyvolanie príznakov, alebo boli laboratórne testované rovnako ako aj kontrolované vizuálne externe aj rozrezaním hľúz, vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia obalov alebo kontajnerov pred ich predajom, v súlade s ustanoveniami o uzatváraní v Smernici Rady 66/403/EHS zo 14. júna 1996 o predaji zemiakového sadiva, a nezistili sa žiadne príznaky háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karsen. |

25.5.Rastliny čeľade ľuľkovité Solanaceae, určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur mycoplasm) | Bez dosahu na ustanovenia, uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (10), (11), (12) a (13) a prílohe IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), (25.3.) a (25.4.), úradné potvrdenie, že sa v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur mycoplasm). |

25.6.Rastliny čeľade ľuľkovité Solanaceae, určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka Solanum tuberosum L. a okrem semien rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje víroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (11), (13) a prílohe IV (A) (I) (25.5.) úradné potvrdenie, kde je to vhodné, že sa nezistili žiadne príznaky viroida vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber virus) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti za posledné úplné vegetačné obdobie. |

25.7.Rastliny papriky ročnej Capsicum annuum L., rajčiaka jedlého Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., banánovníka Musa L., tabaku Nicotiana L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (11) a (13) a prílohe IV (A) (I) (25.5.) a (25.6.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;alebob)nepozorovali sa žiadne príznaky Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith na rastlinách v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie. |

25.8.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., iné ako určené na pestovanie | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III (A) (12) a prílohe IV (A) (I) (25.1.), (25.2.) a (25.3.), úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

26.Rastliny chmeľa obyčajného Humulus lupulus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že neboli pozorované žiadne príznaky verticiliového vädnutia Verticilium albo-atrum Reinke a Berthold a Verticillum dahlae Klebahn na chmeli v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie. |

27.1.Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ľHérit. ex Ait., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín sivkavcom Heliothis armigera Hübner alebo Spodoptera littoralis (Boisd.) v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobiealebob)rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom. |

27.2.Rastliny chryzantémy Dendrathema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ľHérit. ex Ait., okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (27.1.), a)neboli pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín znaky Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius) v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobiealebob)rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom. |

28.Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (27.1.) a (27.2.), úradné potvrdenie, že: a)rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od testovaného materiálu, v ktorom sa zistilo, že je bez výskytu viroida zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo že rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne prehliadnutá a nezistil sa v nich viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),b)rastliny alebo zakorenené odrezky:pochádzajú z miesta, na ktorom boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy Puccinia horiana Hennings a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy Puccinia horiana Hennings;aleboboli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy Puccinia horiana Henningsc)v prípade nezakorenených odrezkov sa nezistili ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky didymeliózy Didymella ligulicola (Baker, Dimock a Davis) v. Arx alebo, ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na ich substráte žiadne príznaky didymeliózy Didymella ligulicola (Baker, Dimock a Davis) v. Arx. |

29.Rastliny klinčeka Dianthus L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (27.1.) a (27.2.), úradné potvrdenie, že: rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, v ktorých sa úradne uznaným testovaním, vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov, zistilo, že sú bez výskytu baktériového vädnutia a parenchymovej nekrózy chryzantémy Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr a Burkholder a modrania dreva ihličnanov Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,nepozorovali sa žiadne príznaky vyššie uvedených škodlivých organizmov na rastlinách. |

30.Cibule tulipánu Tulipa L. a narcisa Narcissus L., okrem tých, u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov evidentné, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov | Úradné potvrdenie, že sa sa na rastlinách v priebehu posledného ukončeného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. |

31.Rastliny muškátu Pelargonium ľHerit. ex Ait., určené na pestovanie, okrem semien, ktoré majú pôvod v krajinách, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus): | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (27.1.) a (27.2.), |

a)ak sa háďatko Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) nevyskytujú | úradné potvrdenie, že rastliny: a)pochádzajú z miesta pestovania, ktoré je, vrátane bezprostredného okolia, bez výskytu výrusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus);alebob)že rastliny sú najviac štvrtou generáciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli úradným testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus). |

b)ak sa háďatko Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) vyskytujú | úradné potvrdenie, že rastliny: a)pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sú, vrátane jeho bezprostredného okolia, pôda a rastliny bez výskytu vírusu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus);alebob)rastliny sú najviac druhou genráciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli úradným testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus). |

32.1.Rastliny zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., astry Aster spp., kapusty Brassica spp., papriky ročnej Capsicum annuum L., uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a hybridov, Exacum spp., gerbery Gerbera Cass., gypsomilky Gypsophila L., šalátu Lactuca spp., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., baklažánu Solanum melongena L., vratiča Tanacetum L. a železníka Verbena L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, kde sa zistilo, v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, že sa v nich relevantné škodlivé organizmy:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Katlenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolii (Burgess) nevyskytujú | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (11) a (13) a prílohe IV (A) (I) (27.1.), (27.2.), (28) a (29), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že: a)v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole, ktorá bola vykonaná aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistili žiadne príznaky uvedených škodlivých organizmov;alebob)bezprostredne pred vývozom rastliny boli kontrolované a kontrolou sa nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín uvedenými škodlivými organizmami a rastliny boli pred vývozom vhodne ošetrené s cieľom zničiť uvedené škodlivé organizmy. |

32.2.Rastliny druhov, na ktoré sa vzťahuje príloha IV (A) (I) (32.1.), určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z amerických krajín alebo inej tretej krajiny, na ktoré sa nevzťahuje príloha IV (A) (I) (32.1.) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (11) a (13) a v prílohe IV (A) (I) (27.1.), (27.2.), (28), (29) a (32.1.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že sa nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Katlenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard alebo Liriomyza trifolii (Burges) v mieste pestovania pri úradnej kontrole, ktorá bola vykonaná aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred vývozom. |

32.3.Rastliny bylinných druhov, iné ako tie, na ktoré sa vzťahuje príloha IV (A) (I) (32.1.) určené na pestovanie, okrem semien pôvodom z krajín, na ktoré sa nevzťahuje príloha IV (A) (I) (32.1.) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (11) a (13) a prílohe IV (A) (I) (27.1.), (27.2.), (28) a (29), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že: a)v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole, ktorá bola vykonaná aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín škodcami Amauromyza maculosa (Malloch) alebo mínerky Linomyza sativae Blanchard;alebob)bezprostredne pred vývozom rastliny boli kontrolované a kontrolou sa nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín uvedenými škodlivými organizmami a rastliny boli pred vývozom vhodne ošetrené s cieľom zničiť uvedené škodlivé organizmy. |

33.Rastliny s koreňmi, určené na pestovanie, pestované na voľnej pôde | Úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sependoniscus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., háďatok Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera endobioticum (Schillbersky) Percival. |

34.Pôda a iné pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok ako sú časti rastín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré udržujú životaschopnosť rastlín pôvodom z:Turecko,Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Rusko, Ukrajina,neeurópske krajiny iné ako Cyprus, Egypt, Izrael, Líbya, Malta, Maroko, Tunisko | Úradné potvrdenie, že: a)pestovateľský substrát bol pri vysádzaní:bez výskytu zeminy a organických látokalebože bol bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďatiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu ostatných škodlivých organizmov,alebože bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov, ab)od doby vysadenia:boli urobené vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov,aleborastliny boli dva týždne pred odoslaním zbavené prebytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len minimálne množstvo substrátu, potrebné na udržanie ich životaschopnosti v priebehu prepravy, a ak boli rastliny presadené, že pestovateľský substrát vyhovuje na tento účel podmienkam ustanoveným v písmene a). |

35.1.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky neeurópskych kmeňov vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus) |

35.2.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje vírus kučeravosti vrcholov repy (Beet leaf curl virus) | Bez dosahu na požiadavky, uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (35.1.), úradné potvrdenie, že: a)v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus)ab)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus). |

36.1.Rastliny figovníka Ficus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)úradnými kontrolami vykonanými aspoň raz mesačne v posledných troch mesiacoch pred vývozom sa zistilo, že miesto pestovania je bez výskytu strapky Thrips palmi Karny;alebob)zásielka bola ošetrená s cieľom zničenia strapiek Thysanoptera;aleboc)na rastlinách pestovaných v skleníkoch, v ktorých sa uskutočnili v určitom časovom období úradné kontroly na výskyt Thrips palmi Karny, sa strapka nezistila. |

36.2.Rastliny, okrem figovníka Ficus L., určené na pestovanie a okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky Thrips palmi Karny;alebob)miesto pestovania je bez výskytu strapky Thrips palmi Karny a bolo úradne kontrolované raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom;aleboc)rastliny boli ošetrené spôsobom, ktorý zabráni výskytu a rozširovaniu strapiek Thysanoptera. |

37.Rastliny paliem Palmae určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (17), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu mykoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing mycoplasm) a viroida Cadang-Cadang a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky týchto chorôb;alebob)na rastlinách sa za poslední úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mykoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing mycoplasm) a viroida Cadang-Cadang a rastliny v mieste pestovania, ktoré javili príznaky možného napadnutia týmito chorobami, boli odstránené a ostatné rastliny boli ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee;c)rastliny vo forme pletivových kultúr boli priamo pestované z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v písmenách a) alebo b). |

38.1.Rastliny kamélie Camellia L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu ciborinie Ciborinia camelliae Kohn;alebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili na kvitnúcich rastlinách príznaky ciborinie Ciborinia camelliae Kohn |

38.2.Rastliny fuksie Fuchsie L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z USA alebo Brazílie | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom rastliny prešli kontrolou a nezistil sa výskyt Aculops fuchsiae Keifer. |

39.Stromy a kríky určené na pestovanie, okrem semien a rastliny vo forme pletivových kultúr, pôvodom z tretích krajín iných ako európskych a stredozemských krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III A (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), v prílohe III (B) (1) a v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), (11.1), (11.2.), (12), (13.1.), (13.2.), (14), (15), (17), (18), (19.1.), (19.2.), (20), (22.1.), (22.2.), (23.1.), (23.2.), (24), (25.5.), (25.6.), (26), (27.1.), (27.2.), (28), (29), (32.1.), (32.2.), (33), (34), (36.1.), (36.2.), (37), (38.1.), (38.2.) a (39), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny: sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,boli pestované v škôlkach,boli vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolované a kontrolou sa zistilo, že sú bez príznakov napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a im podobnými organizmami a buď sa zistilo, že sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov, húb a príznakov napadnutia týmito organizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organizmom. |

40.Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie, okrem semien, a rastliny vo forme pletivových kultúr, pôvodom z tretích krajín iných ako európskych a stredozemských krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17) a (18), v prílohe III (B) (1) a v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), (11.1.), (11.2.), (12), (13.1.), (13.2.), (14), (15), (17), (18), (19.1.), (19.2.), (20), (22.1.), (22.2), (23.1.), (23.2.), (24), (25.5.), (25.6.), (26), (27.1.), (27.2.), (28), (29), (32.1.), (32.2.), (33), (34), (36.1.), (36.2.), (37), (38.1.) a (38.2.) a (39), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov. |

41.Jednoročné a dvojročné rastliny, okrem tráv Gramineae, určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín iných ako európskych a stredozemských krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (11), (13) a prílohe IV (A) (I) (25.5.), (25.6.), (32.1.), (32.2.), (32.3.), (33), (34), (35.1.) a (35.2.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny: sa pestovali v škôlkach,neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety a plody,boli vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolované a kontrolousa zistilo, že sú bez príznakov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov,sa zistilo, že rastliny sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom. |

42.Rastliny radu lipnicotvaré – trávy Gramineae okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité Bambusoideae, prosovité Panicoideae a rodov Buchloa Buchloe, grama Bouteloua Lag., smlz Calamagrostis, kortadéria Cortaderia Stapf., steblovka Glyceria R. Br., hakoneochla Hakonechloa Mak. ex Honda, hystrix Hystrix, bezkolenec Molinia, lesknica Phalaris L., shibatea Shibataea, spartina Spartina Schreb., kavyľ Stipa L. a uniola Uniola L., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín iných ako európskych a stredozemských krajín | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (33) a (34), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že: sa pestovali v škôlkachaneobsahujú rastlinné zvyšky, kvety a plodyaboli vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolované a kontrolou azistilo sa, že sú bez príznakov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov azistilo sa, že rastliny sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom. |

43.Rastliny typu bonsají určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), v prílohe III (B) (1) a v prílohe IV (A) (I) (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2.), (12), (13.1.), (13.2.), (14), (15), (17), (18), (19.1.), (19.2.), (20), (22.1.), (22.2.), (23.1.), (23.2.), (24), (25.5.), (25.6.), (26), (27.1.), (27.2.), (28), (32.1.), (32.2.), (33), (34), (36.1.), (36.2.), (37), (38.1.), (38.2.), (39), (40) a (42), ak je to vhodné, úradné potvrdenie že: a)rastliny boli pestované najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly,b)rastliny v škôlkach uvedených v a) musia:aa)minimálne počas obdobia uvedeného v a):byť pestované v črepníkoch, ktoré sú umiestnené na regáloch minimálne vo výške 50 cm nad povrchom zeme,boli primerane ošetrené, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí: aktívne látky, koncentrácie a dátum vykonania tohto ošetrenia sa musia uviesť v rastlinnolekárskom osvedčení, stanovenom v článku 7 tejto smernice v rubrike „dezinsekčné a/alebo dezinfekčné ošetrenie",prešli úradnou kontrolou minimálne šesťkrát do roka vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov, ktoré sú uvedené v prílohách k tejto smernici. Kontroly sa musia vykonať v bezprostrednom okolí škôlok a musia byť vykonané aspoň vizuálnou kontrolou na každom riadku poľa alebo škôlky a vizuálnou kontrolou všetkých častí rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu, s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3000 kusov,tieto kontroly zistili, že rastliny sú bez výskytu škodlivých organizmov, ako je špecifikované v predchádzajúcej pomlčke. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Zvyšné rastliny, ak je tak vhodné, musia byť účinne ošetrené a okrem toho musia sa počas vhodného obdobia uchovávať a skúmať, aby sa zabezpečilo, že aj naďalej sú bez výskytu týchto škodlivých organizmov,boli pestované v nepoužitom umelom substráte alebo prirodzenom substráte, ktorý bol ošetrený fumigáciou alebo vhodným spôsobom tepelne ošetrený tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov,uchovávali sa za podmienok, ktoré zabezpečujú, že rastový substrát je bez výskytu škodlivých organizmov a do dvoch týždňov pred zaslaním sa:trasením a umytím čistou vodou zbavili pôvodného rastového substrátu a uchovávali sa s holými koreňmi alebotrasením a umytím čistou vodou sa zbavili pôvodného rastového substrátu a boli presadené do rastového substrátu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v aa), piata pomlčka, aleboboli predmetom vhodných úprav, aby sa zabezpečilo, že rastový substrát neobsahuje škodlivé organizmy. Aktívne látky, koncentrácie a dátum aplikácie týchto úprav sa uvedú v rastlinnolekárskom osvedčení, ktoré je stanovené v článku 7 tejto smernice v rubrike "dezinsekcia a dezinfekcia".bb)musia byť zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli úradne zapečatené a je na nich registračné číslo registrovanej škôlky; toto číslo musí byť tiež uvedené v rubrike Dodatkové vyhlásenie v rastlinnolekárskom osvedčení stanovenom v článku VII tejto smernice, čo umožňuje zásielke, aby bola identifikovaná. |

44.Trváce byliny čeľadí Caryophyllaceae (okrem klinčeka Dianthus L.), radu Compositae (okrem chryzantémy Dendranthema (DC.) Des Moul.), čeľade kapustovité Cruciferae, strukovinové Leguminosae a ružovité Rosaceae (okrem jahody Fragaria L.), určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z tretích krajín, iných ako európskych a stredozemských krajín | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (32.1.), (32.2.), (32.3.), (33) a (34), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny: sa pestovali v škôlkach aneobsahujú rastlinné zvyšky, kvety a plody aboli vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolované a kontrolousa zistilo, že sú bez príznakov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmovasa zistilo, že rastliny sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo boli ošetrené proti týmto organizmom. |

45.Rastliny prýštca najkrajšieho Euphorbia pulcherrima Willd., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje molica Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) | Úradné potvrdenie, že: rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn.,alebonezistili sa príznaky molice Bemisia tabaci Genn. v mieste pestovania, pri kontrolách urobených aspoň raz mesačne v období posledných troch mesiacov pred vývozom. |

45.1.Rastliny rajčiaka jedlého Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené na pestovanie, okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (13) a prílohe IV (A) (I) (25.5.), (25.6.) a (25.7.), ak je to vhodné |

a)Ak nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. | Úradné potvrdenie, že na rastliných sa nepozorovali žiadne syptómy paradajkového vírusu žltých kučeravých listov. |

b)Ak je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. | Úradné potvrdenie, že: a)na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus aaa)rastliny sú pôvodom z oblastí bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn., alebobb)nezistili sa príznaky molice Bemisia tabaci Genn. v mieste pestovania, pri kontrolách, urobených aspoň raz mesačne v období posledných troch mesiacov pred vývozom;alebob)sa v mieste pestovania nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne kontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice Bemisia tabaci Genn. |

46.Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, cibúľ, hľúz a podzemkov, pôvodom z krajín, kde nie je známy výskyt relevantných škodlivých organizmov.Relevantné škodlivé organizmy sú: vírus zlatej mozaiky tabaku – Bean golden mosaic virus,vírus miernej strakatosti vigny – Cowpea mild mottle virus,vírus infekčnej žltačky šalátu – Lettuce infectious yellows virus,vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigré virus,vírus kučeravosti listov tekvice – Squash leaf curl virusiné vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn. | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (13) a prílohe IV (A) (I) (25.5.) (25.6.), (32.1.), (32.2.), (32.3.), (35.1.), (35.2.), (44), (45) a (45.1.), ak je to vhodné |

a)Ak nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných prenášačov relevantných škodlivých organizmov | Úradné potvrdenie, že sa nezistili príznaky príslušných škodlivých organizmov na rastlinách za posledné úplné vegetačné obdobie. |

b)Ak je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných prenášačov relevantných škodlivých organizmov | Úradné potvrdenie, že sa na rastlinách nevyskytli za posledné úplné vegetačné obdobie žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov, a a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmovalebob)pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch bolo miesto pestovania bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmovaleboc)rastliny boli vhodne ošetrené s cieľom zničenia molice Bemisia tabaci Genn. |

47.Osivo slnečnice ročnej Helianthus annus L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečnicovej Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Toni;alebob)osivo okrem semien odrôd rezistentných proti všetkým kmeňom plesne slnečnicovej Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Toni, vyskytujúcich sa v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Toni. |

48.Osivo rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Úradné potvrdenie, že osivo sa získalo prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou schválenou v súlade s postupom ustanoveným v článku 18, a a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktérie vädnutia rajčiaka Clavibacter michiganensis ssp. michiganesis (Smith) Davis et. al., baktérie škvrnitosti rajčiakov Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye a viroida vretenovitosti zemiakovej hľuzy Potato spindle tuber viroid; alebob)na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami; aleboc)reprezentatívna vzorka osiva bola úradne testovaná na uvedené škodlivé organizmy a pri pouití vhodných metód sa zistilo, že osivo je bez výskytu uvedených škodlivých organizmov. |

49.1.Osivo lucerny siatej Medicago sativa L. | Úradné potvrdenie, že: a)sa nezistili žiadne príznaky háďatka Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie a že háďatko Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev sa nezistilo ani v laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke;alebob)pred vývozom sa uskutočnilo plynovanie. |

49.2.Osivo lucerny siatej Medicago sativa L., pôvodom z krajín, kde je známy výskyt baktériového vädnutia Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (49.1.) úradné potvrdenie, že: a)v mieste pestovania osiva ani v jeho bezprostrednom okolí sa v priebehu posledných 10 rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.;b)buďpozberané semená patria k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.,alebov čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od doby výsevu a predtým dal najviac jednu úrodu semena,aleboobsah prímesy v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti v súlade s pravidlami platnými pre certifikáciu semien predávaných v spoločenstve;c)v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej Medicago sativa L. sa v priebehu posledného ukončeného vegetačného obdobia alebo v priebehu dvoch predchádzajúcich ukončených vegetačných období nezistili žiadne príznaky baktériového vädnutia Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.;d)porast bol založený na pozemku, na ktorom v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nebola pestovaná lucerna siata Medicago sativa L. |

50.Osivo ryže siatej Oryza sativa L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo bolo laboratórne testované vhodnými nematologickými metódami, pričom sa zistilo, že semená sú bez výskytu háďatka Aphelenchoides besseyi Christie;alebob)osivo bolo vhodne ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Osivo fazule Phaseolus L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;alebob)testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

52.Osivo kukurice siatej Zea mais L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo pochádzajú z oblastí bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye;alebob)testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivá sú bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye. |

53.Osivá rodov pšenica Triticum, raž Secale a tritikale X Triticosecale z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra | Úradné potvrdenie, že osivá pochádzajú z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti musí byť uvedený v rastlinnolekárskom osvedčení stanovenom v článku 7. |

54.Zrná rodov pšenica Triticum, raž Secale a tritikale X Triticosecale z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra | Úradné potvrdenie, že: i)zrná pochádzajú z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený v rastlinnolekárskom osvedčení stanovenom v článku 17, v rubrike "Miesto pôvodu"alebo;ii)sa nezistili žiadne príznaky Tilletia indica Mitra na rastlinách v mieste produkcie v priebehu posledného ukončeného vegetačného obdobia a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali aj v čase zberu aj pred nakladaním, sa zistilo, že neobsahujú Tilletia indica Mitra; toto zistenie musí byť uvedené v rastlinnolekárskom osvedčení stanovenom článok 7, v rubrike "názov tovaru" ako "testované a zistené bez Tilletia indica Mitra". |

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty | Osobitné požiadavky |

1.Drevo gaštana Castane Mill. | a)Úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murill) Barralebob)drevo je odkôrnené. |

2.Drevo platana Platanus L. vrátane opracovaného dreva | a)Úradné potvrdenie, že drevo povôdom z oblastí bez výskytu Ceratocystic fimbriata f. sp. platani Walter;alebob)Značka dreva "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky, umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. |

3.Izolovaná (oddelená) kôra gaštana Castanea Mill. | a)Úradné potvrdenie, že:kôra povôdom z oblastí bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murill) Barr;b)alebo |

4.Rastliny borovice Pinus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhia pini Funk a Parker. |

5.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., duglasky Pseudotsuga Carr. a jedlovca Tsuga Carr., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (4), ak je tak vhodné, úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Melampsora medusae Thümen. |

6.Rastliny topoľa Populus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Melampsora medusae Thümen. |

7.Rastliny gaštana Castanea Mill. a duba Quercus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu výskytu Cryphonectria parasitica (Murill) Barralebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. |

8.Rastliny platana Platanus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walteralebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter. |

9.Rastliny dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., iné ako jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., v súlade s postupom ustanoveným v článku 18;alebob)rastliny v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, u ktorých sa zistili príznaky ďErwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., boli vyničené. |

10.Rastliny citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, okrem plodov a semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall a Citrus tristeza virus (európske kmene);alebob)úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na Citrus tristeza virus (európske kmene) a Citrus vein enation woody gall s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 a boli sústavne pestované v priestoroch účinne zamedzujúcim prenikaniu hmyzu (skleníky, klietky) bez príznakov Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kenchaveli a Gikashvili, Citrus tristeza virus (európske kmene) a Citrus vein enation woody gall;aleboc)rastliny:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného, aspoň na Citrus tristeza virus (európske kmene) a Citrus vein enation woody gall s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 a na základe týchto testov sa nezistili príznaky Citrus tristeza virus (európske kmene) a rastliny boli certifikované bez príznakov aspoň Citrus tristeza virus (európske kmene) na základe úradného testovania vykonaného v súlade s metódami uvedenými v tejto pomlčkeaprešli kontrolou a nezistili sa žiadne príznaky Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, a Citrus tristeza virus a Citrus vein enation woody gall za posledné úplné vegetačné obdobie. |

11.Rastliny čeľadí áronovité Araceae, marantovité Marantaceae, banánovníkovité Musaceae, hruškovca Persea spp. a strelíciovité Strelitziaceae, zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným rastovým substrátom | Úradné potvrdenie, že: a)sa nezistili žiadne príznaky Radopholus similis (Cobb) Thorne v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti za posledné úplné vegetačné obdobie;alebob)pôda a korene podozrivých rastlín odobratých z miesta pestovania boli počas posledného úplného vegetačného obdobia predmetom oficiálnych nematologických skúšok aspoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a na základe testov sa nezistil výskyt týchto škodlivého organizmu. |

12.Rastliny jahody Fragaria L., slivky Prunus L. a maliny a ostružiny Rubus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných škodlivých organizmov;alebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených príslušnými škodlivými organizmami.Príslušnými škodlivými organizmami sú:na jahode Fragaria L.:hniloba koreňov jahôd – Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,vírus mozaiky arábky – Arabis mosaic virus,vírus krúžkovitosti maliny – Raspberry ringspot virus,vírus kučeravosti jahody – Strawberry crinkle virus,vírus latentnej krúžkovitosti jahody – Strawberry latent ringspot virus,vírus mierneho žltnutia okrajov listov – Strawberry mild yellow edge virus,vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka – Tomato black ring virus,baktériová škvrnitoať jahôd – Xanthomonas fragariae Kennedy et King,na slivke Prunus L.:mykoplazma chlorotickej zvinutky – Apricot chlorotic leafroll mycoplasmbaktériová škvrnitosť sliviek – Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,na broskyni Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;na maline a ostružine Rubus L.:vírus mozaiky arábky – Arabis mosaic virus,vírus krúžkovitosti maliny – Raspberry ringspot virusvírus latentnej krúžkovitosti maliny – Strawberry latent ringspot virus,vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka – Tomato black ring virus, |

13.Rastliny dule Cydonia Mill. a hrušky Pyrus L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (9) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Pear decline mycoplsm;alebob)rastliny v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ktoré vykazovali príznaky vedúce k podozreniu o napadnutí Paer decline mycoplasm, boli vyničené na tomto mieste za posledné tri úplné vegetačné obdobia. |

14.Rastliny jahody Fragaria L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (12) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Aphelonchoides besseyi Christiealebob)v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Aphelonchoides besseyi Christiealeboc)v prípade pletivových kultúr rastlín, rastliny pochádzajú z rastlín, ktoré sú v súlade s písmenom bodu b) tejto položky, alebo boli úradne testované primeraným nematologickým testovaním a nezistil sa výskyt Aphelonchoides besseyi Christie. |

15.Rastliny jablone Malus Mill., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (9) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Apple proliferation mycoplasmalebob)aa)rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semena, boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na Apple proliferation mycoplasm s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód a na základe týchto testov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu,aleboboli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období boli úradne testované aspoň na Apple proliferation mycoplasm s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód a na základe týchto testov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu;bb)nezistili sa žiadne príznaky chorôb, spôsobené Apple proliferation mycoplasm na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí od začiatku posledných troch úplných vegatačných období. |

16.Rastliny nasledujúcich druhov slivky Prunus L., určené na pestovanie, okrem semien:mandľa obyčajná Prunus amygdalus Batsch,marhuľa obyčajná Prunus armeniaca L.,myrobalan blireov Prunus blireiana Andre,marhuľa brianónska Prunus brigantina Vill.,slivka čerešňoplodá Prunus cerasifera Ehrh.,myrobalan cistena Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl a Fritsch.,slivka domáca pravá Prunus domestica spp. domestica L.,slivka guľatoplodá Prunus domestica spp. institia (L.) C.K. Schneid.,ringlota Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.,višňa žlazňatá Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holesericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,čerešňa japonská (sakura)Prunus japonica Thunb.,marhuľa mandžuská Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,marhuľa japonská (mume) Prunus mume Sieb and Zucc.,Prunus nigra Ait.,broskyňa obyčajná Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,slivka trnková (trnka) Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,mandľa trojlaločná Prunus triloba Lindl., | Bez dosahu na požiadavky, uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (12), úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Plum pox virusalebob)aa)rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semena, boli:úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby rastliny boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na Plum pox virus s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód a na základe týchto testov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu,aleboboli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období boli úradne testované aspoň na Plum pox virus s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód a na základe týchto testov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu;bb)nezistili sa žiadne príznaky chorôb spôsobené Apple proliferation mycoplasm na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v bezprostrednom okolí od začiatku posledných troch úplných vegatačných období;cc)rastlliny, v mieste pestovania vykazujúce príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými patogénmi, boli vyničené. |

17.Rastliny viniča Vitis L. okrem plodov a semien | Úradné potvrdenie, že sa nezistili žiadne príznaky Grapevine Flavescence dorée MLO a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. na materských rastlinách v mieste pestovania od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období. |

18.1.Hľuzy zemiaka Solanum tubersoum L., určené na pestovanie | Úradné potvrdenie, že: a)sa dodržali ustanovenia spoločenstva o boji proti rakovinovcovi zemiakovému Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;ab)buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., alebo sa dodržiavajú ustanovenia spoločenstva o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.;ac)hľuzy pochádzajú z poľa bez výskytu haďatok Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrensad)aa)hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith alebobb)v oblastiach, kde je známy výskyt Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith alebo sa usudzuje, že sa tam nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ako dôsledok implementácie primeraného postupu zameraného na vyničenie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;ae)buď hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen, alebo z oblastí bez výskytu háďatok Meloidogyne chitwoodi Goldden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen:buď hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu háďatok Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karsen zisteného na základe celoročnej kontroly hostiteľských rastlín vizuálnou kontrolou a kontrolou hostiteľských rastlín vo vhodnom čase a vizuálnou kontrolou v oboch prípadoch externe, ako aj rozrezaním hľúz po zobratí úrody zemiakov pestovanej v mieste produkcie, alebohľuzy sa po zbere kontrolovali náhodným odberom reprezentatívnych vzoriek a kontrolovali sa na prítomnosť príznakov po vhodnej metóde s cieľom vyvolať príznaky alebo boli laboratórne testované rovnako ako aj kontrolované vizuálne, v oboch prípadoch externe, ako aj rozrezaním hľúz, vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred predajom, v súlade s ustanoveniami o uzatváraní smernice rady 66/403/EHS a nezistili sa žiadne príznaky Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (celá populácia) a Meloidogyne fallax Karsen. |

18.2.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie, hľuzy zemiakov, ktorých odrody sú oficiálne prijaté v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch podľa Smernice rady 70/457/EHS z 29. septembra 1970 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastliných druhoch | Bez dosahu na osobitné požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (18.1.), úradné potvrdenie, že hľuzy: patria do kvalitnejších výberov, pričom takéto potvrdenie musí byť primerane uvedené na sprievodnom doklade k príslušným hľuzám,boli pestované v rámci spoločenstvaaboli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a ktorý podliehal v rámci spoločenstva oficiálnemu karanténnemu testovaniu v súlade s vhodnými metódami a na základe týchto testov sa nezistil výskyt uvedeného škodlivých organizmov. |

18.3.Rastliny stolonkovitých alebo hľuzovitých odrôd zemiaka Solanum L. alebo ich krížencov, určené na pestovanie, iné ako hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., špecifikované v prílohe IV (A) (II) (18.1.) alebo (18.2.) a iné ako kultivačný udržiavací materiál skladovaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách. | a)Rastliny sa uchovávali za karanténnych podmienok a na základe karanténneho testovania sa konštatovalo, že sú bez výskytu škodlivých organizmov;b)karanténne testovanie uvedené v a) je:aa)pod dozorom oficiálnej organizácie na ochranu rastlín daného členského štátu a musí ju vykonať školený personál tejto organizácie alebo iný schválený orgán;bb)vykonané v priestoroch vybavených vhodným zariadením na manaipuláciu so škodlivými organizmami a na uchovanie materiálu, vrátane indikátorov rastlín, takým spôsobom, aby sa eliminovalo riziko rozšírenia škodlivých organizmov;cc)vykonané na všetkých jednotkách materiálu,vizuálnym preskúmaním v pravidelných intervaloch počas celej dĺžky minimálne jedného vegetačného obdobia, pričom sa zohľadní typ materiálu a jeho vývojová fáza počas testovacieho programu pre príznaky spôsobené škodlivými organizmami,testovaním v súlade s vhodnými metódami, ktoré sa predložia výboru uvedenému v článku 18;v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na:Andean potato latent virus,Arracacha virus B.oca strain,Potato black ringspot virus,Potato spindle tuber viroid,Potato virus T,Andean potato mottle virus,spoločné vírusy pre zemiaky A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc) a Potato leaf roll virus,Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith;v prípade zemiakov zo semena minimálne na vírusy a viroidy uvedené vyššie;dd)primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky pozorované pri vizuálnom skúmaní, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré spôsobili takéto príznaky;c)každý materiál, v ktorom sa na základe testov špecifikovaných v b), zistil výskyt škodlivých organizmov špecifikovaných v b), sa musí okamžite zničiť alebo musí prejsť procesmi, ktoré odstránia škodlivý organizmus (škodlivé organizmy);d)každá organizácia alebo výskumná inšitutúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje oficiálnu organizáciu daného členského štátu pre ochranu rastlín, že uchováva takýto materiál. |

18.4.Rastliny stolonkovitých alebo hľuzovitých odrôd zemiaka Solanum L. alebo ich krížencov, určené na pestovanie, skladované v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách | Každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje organizáciu na ochranu rastlín daného členského štátu o tom, že takýto materiál uchováva. |

18.5.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe IV (A) (II) (18.1.), (18.2.), (18.3.) alebo (18.4.) | Na balení alebo na prepravnom prostriedku v prípade zemiakov prepravovaných vo veľkom množstve musí byť umiestnený dôkaz vo forme registračného čísla, že zemiaky vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo centra odoslania umiestneného v oblasti pestovania. Takýto dôkaz musí tiež uvádzať skutočnosť, že hľuzy sú bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a že sú dodržané a)ustanovenia spoločenstva o boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivalab)ak je to vhodné aj ustanovenia spoločenstva o boji proti rakovinovcovi zemiakovému Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al. |

18.6.Rastliny čeľade ľuľkovitých Solanaceae určené na pestovanie, okrem semien a iné ako rastliny uvedené v prílohe IV (A) (II) (18.4.) alebo (18.5.) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (18.1.), (18.2.) a (18.3.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Potato stolbur mycoplasm;alebob)nezistili sa žiadne príznaky Potato stolbur mycoplasm v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia. |

18.7.Rastliny papriky ročnej Capsicum annuum L., rajčiaka jedlého Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., banánovníka Musa L., tabaku Nicotiana L. a ľuľka baklažánového Solanum melongena L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe V (A) (II) (18.6.), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith alebob)nezistili sa žiadne príznaky Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia. |

19.Rastliny chmeľa obyčajného Humulus lupulus L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že sa nezistili žiadne príznaky Verticillium albo-atrum Reinke a Berthold a Verticillium dahliae Klebahn na chmeli v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia. |

20.Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a muškátu Pelargonium ‘Hérit, ax Ait., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)nezistili žiadne príznaky Heliothis armgera Hübner alebo Spodoptera littoralis (Boisd.) na mieste produkcie (Boisd.) v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobiaalebob)rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným organizmom. |

21.1.Rastliny chryzantémy Dendranthema (DC) Des Moul., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (20) úradné potvrdenie, že: a)rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od testovaného materiálu, v ktorom sa zistilo, že je bez výskytu viroida zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo že rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne prehliadnutá a nezistil sa v nich viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid);b)rastliny alebo zakorenené odrezky:pochádzajú z miesta, na ktorom boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy Puccinia horiana Hennings a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy Puccinia horiana Hennings,aleboboli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy Puccinia horiana Hennings;c)v prípade nezakorenených odrezkov sa nezistili ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky didymeliózy Didymella ligulicola (Baker, Dimock a Davis) v. Arx alebo, ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na ich substráte žiadne príznaky didymeliózy Didymella ligulicola (Baker, Dimock a Davis) v. Arx. |

21.2.Rastliny klinčeka Dianthus L., okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (20) úradné potvrdenie, že: rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, v ktorých sa úradne uznaným testovaním, vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov zistilo, že sú bez výskytu baktériového vädnutia a parenchymovej nekrózy chryzantémy Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr a Burkholder a modrania dreva ihličnanov Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,nepozorovali sa žiadne príznaky vyššie uvedených škodlivých organizmov na rastlinách. |

22.Cibuľky tulipánu Tulipa L. a narcisa Narcissus L. okrem tých, u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov evidentné, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov | Úradné potvrdenie, že sa nepozorovali žiadne príznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev na rastlinách od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia.. |

23.Rastliny zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., astry Aster spp., kapusty Brassica spp., papriky ročnej Capsicum annuum L., uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a Exacum spp., gerbery Gerbera Cass., gypsomilky Gypsophila L., šalátu Lactuca spp., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., baklažánu Solanum melongena L., špenátu Spinacie L., vratiča Tanacetum L. a železníka Verbena L., určené na pestovanie, okrem semien, | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (20), (21.1.) alebo (21.2.) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Liriomyza bryoniae (Katlenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess);alebob)sa nezistili žiadne príznaky Liriomyza bryoniae (Katlenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) v mieste pestovania pri úradnej kontrole, ktorá bola vykonaná aspoň raz mesačne v priebehu posledných troch mesiacov pred zberom;aleboc)bezprostredne pred vývozom boli rastliny kontrolované a kontrolou sa nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín uvedenými škodlivými organizmami a rastliny boli pred vývozom vhodne ošetrené s cieľom zničiť Liriomyza bryoniae (Katlenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Rastliny s koreňmi, určené na pestovanie, pestované na voľnej pôde | Existencia dôkazu, že v mieste pestovania sa nezistil výskyt Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus)alebob)v mieste pestovania sa nezistili príznaky vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus). |

26.Osivo slnečnice ročnej Helianthus annuus L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Tonialebob)osivo, okrem semien, vypestované na odrodách odolných voči všetkým druhom Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. a de Toni, prítomným v mieste pestovania, bolo vhodným spôsobom ošetrené proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. A de Toni. |

26.1.Rastliny rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (a) (II) (18.6.) a (23) úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato yellow leaf curl virusalebob)na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virusaaa)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn.alebobb)nezistili sa príznaky molice Bemisia tabaci Genn. v mieste pestovania pri kontrolách, urobených aspoň raz mesačne v období posledných troch mesiacov pred vývozom;aleboc)sa v mieste pestovania nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne kontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice Bemisia tabaci Genn. |

27.Osivo rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Úradné potvrdenie, že osivo sa získalo prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou schválenou v súlade s postupom ustanoveným v článku 18; a a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktérie vädnutia rajčiaka Clavibacter michiganensis ssp. michiganesis (Smith) Davis et. al., baktérie škvrnitosti rajčiakov Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dyealebob)na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmamialeboc)reprezentatívna vzorka osiva bola úradne testovaná na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa zistilo, že osivo je bez výskytu uvedených škodlivých organizmov |

28.1.Osivo lucerny siatej Medicago sativa L. | Úradné potvrdenie, že: a)nezistili sa žiadne príznaky háďatka Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie a že háďatko Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev sa nezistilo ani v laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorkealebob)pred vývozom sa uskutočnilo plynovanie. |

28.2.Osivo lucerny siatej Medicago sativa L. | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (II) (28.1.) úradné potvrdenie, že: a)semená pochádzajú z oblastí bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.alebob)v mieste pestovania osiva ani v jeho bezprostrednom okolí sa v priebehu posledných 10 rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.aosivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.,alebov čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od doby výsevu a predtým dal najviac jednu úrodu semenaaleboobsah prímesi v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti v súlade s pravidlami platnými pre certifikáciu semien predávaných v spoločenstve,v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej Medicago sativa L. sa v priebehu posledného ukončeného vegetačného obdobia alebo, ak je to vhodné, v priebehu dvoch predchádzajúcich ukončených vegetačných období nezistili žiadne príznaky baktériového vädnutia Clavibacter michiganensis spp. insidiosus David et al.,porast bol založený na pozemku, na ktorom v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nebola pestovaná lucerna siata Medicago sativa L. |

29.Osivo fazule Phaseolus L. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo pochádza z oblastí bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;alebob)sa testovala reprezentatívna vzorka osiva a na základe týchto testov sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

30.1.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov | Na balení je vhodným spôsobom označený pôvod tovaru. |

Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty | Osobitné požiadavky | Chránená zóna (zóny) |

1.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7), ak je to vhodné: a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Dendroctonus micans Kugelan;aleboc)zo značky dreva "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | EL, IRL, UK |

2.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Ips duplicatus Sahlberh;aleboc)zo značky dreva "Kiln-dried" alebo "KD" alebo z inej medzinárodne uznávanej značky, umiestnenej na dreve alebo na jeho obale, musí byť zrejmé, že bolo v čase spracovania sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty v čase výroby prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | EL, IRL, UK |

3.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1) a (2): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Ips typographus Heer;aleboc)značka "vysušené vo vypaľovacej peci ("Kiln-dried")" alebo "KD" alebo iná medzinárodne uznávaná značka umiestnená na dreve alebo na jeho obale v závislosti od komerčného použitia musí dokazovať, že drevo prešlo sušením vo vypaľovacej peci a dosiahlo menej ako 20 % obsah vlhkosti, vyjadrený ako % sušiny, v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | IRL, UK |

4.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1), (2), (3): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Ips amitinus Eichhof;aleboc)značka "vysušené vo vypaľovacej peci ("Kiln-dried")" alebo "KD" alebo iná medzinárodne uznávaná značka umiestnená na dreve alebo na jeho obale v závislosti od komerčného použitia musí dokazovať, že drevo prešlo sušením vo vypaľovacej peci a dosiahlo menej ako 20 % obsah vlhkosti, vyjadrený ako % sušiny, v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu | EL, F (Korzika), IRL, UK |

5.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1), (2), (3), (4): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Ips cemrae Heer;aleboc)značka "vysušené vo vypaľovacej peci ("Kiln-dried")" alebo "KD" alebo iná medzinárodne uznávaná značka umiestnená na dreve alebo na jeho obale v závislosti od komerčného použitia musí dokazovať, že drevo prešlo sušením vo vypaľovacej peci a dosiahlo menej ako 20 % obsah vlhkosti, vyjadrený ako % sušiny, v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

6.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1), (2), (3), (4), (5): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Ips sexdentatus Börner;aleboc)značka "vysušené vo vypaľovacej peci ("Kiln-dried")" alebo "KD" alebo iná medzinárodne uznávaná značka umiestnená na dreve alebo na jeho obale v závislosti od komerčného použitia musí dokazovať, že drevo prešlo sušením vo vypaľovacej peci a dosiahlo menej ako 20 % obsah vlhkosti, vyjadrený ako % sušiny, v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

6.1.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (1), (2), (3), (4), (5), (6): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Pissodes spp. (európske);aleboc)značka "vysušené vo vypaľovacej peci ("Kiln-dried")" alebo "KD" alebo iná medzinárodne uznávaná značka umiestnená na dreve alebo na jeho obale v závislosti od komerčného použitia musí dokazovať, že drevo prešlo sušením vo vypaľovacej peci a dosiahlo menej ako 20 % obsah vlhkosti, vyjadrený ako % sušiny, v čase výroby, prostredníctvom primeraného časového/teplotného procesu. | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

6.2.Drevo ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe IV (A) (I) (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (7) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (B) (4): a)drevo je odkôrnenéalebob)úradné potvrdenie, že drevo je povôdom z oblastí bez výskytu Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korzika) |

7.Rastliny jedle Abies Mill, smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L. a duglasky Pseudotsuga Carr., nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10) a, ak je to vhodné, v prílohe IV (A) (II) (4), (5), úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Dendroctonus micans Kugelan. | IRL, UK |

8.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L., nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

9.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr. a borovice Pinus L. a duglasky Pseudotsuga Carr., nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Ips typographus Heer. | IRL, UK |

10.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., a borovice Pinus L., nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na drevo vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

11.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., duglasky Pseudotsuga Carr. nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

12.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr a borovice Pinus L. nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

13.Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill., smreka Picea A. Dietr a borovice Pinus L., nad 3 m výšky, okrem plodov a semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), (10), v prílohe IV (A) (II) (4), (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu Pissodes spp. (európske). | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

14.1.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III A) (4), úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Dendroctonus micans Kugelan. | EL, IRL, UK |

14.2.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), prílohe IV (B) (14.1.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

14.3.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), prílohe IV (B) (14.1.), (14.2.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

14.4.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), v prílohe IV (B) (14.1.), (14.2.), (14.3.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)povôdom z oblastí bez výskytu Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

14.5.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), v prílohe IV (B) (14.1.), (14.2.), (14.3.), (14.4.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man) |

14.6.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), v prílohe IV (B) (14.1.), (14.2.), (14.3.), (14.4.), (14.5.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Ips typographus Heer. | IRL, UK |

14.7.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), v prílohe IV (B) (14.2.), úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Matsococcus feytaudi Duc. | F (Korzika) |

14.8.Izolovaná (oddelená) kôra ihličnanov (Coniferales) | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na kôru, vymenované v prílohe III (A) (4), v prílohe IV (B) (14.1.), (14.2.), (14.3.), (14.4.), (14.5.), (14.6.) úradné potvrdenie, že zásielka: a)bola podrobená ošetreniu plynovaním alebo iným vhodným ošetrením proti škodcom kôry (lykožrútom)alebob)je povôdom z oblastí bez výskytu Pissodes spp. (európske) | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

15.Rastliny smrekovca Larix Mill., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (10), v prílohe IV (A) (II) (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a tieto miesta pestovania sú bez výskytu Cephalcia lariciphila (Klug.) | IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

16.Rastliny borovice Pinus L., smreka Picea A. Dietr., smrekovca Larix Mill., jedle Abies Mill. a duglasky Pseudotsuga Carr., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), v prílohe IV (A) (II) (4) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a tieto miesta pestovania sú bez výskytu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. | IRL, UK (Severné Írsko) |

17.Rastliny borovice Pinus L., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (9), v prílohe IV (A) (II) (4) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a tieto miesta pestovania vrátane ich bezprostredného okolia sú bez výskytu Thaumetopoea pityocampa (Den. a Schiff.). | E (Ibiza) |

18.Rastliny smreka Picea A. Dietr., určené na pestovanie, okrem semien | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (1), v prílohe IV (A) (I) (8.1.), (8.2.), (10), v prílohe IV (A) (II) (5) a v prílohe IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a tieto miesta pestovania sú bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig). | EL, IRL, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Jersey) |

19.Rastliny eukalyptu Eucalyptus l’Herit, okrem plodov a semien | Úradné potvrdenie, že: a)rastliny sú bez zeminy a boli ošetrené proti Gonipterus scutellatus Gyll.alebob)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Gonipterus scutellatus Gyll. | EL, P |

20.1.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie | Bez dosahu na ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (10), (11), v prílohe IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), (25.3.), (25.4.), (25.5.), (25.6.), v prílohe IV (A) (II) (18.1.), (18.2.), (18.3.), (18.4.), (18.6.) úradné potvrdenie, že: a)hľuzy boli vypestované v oblasti bez výskytu Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)alebob)boli pestované na pôde alebo v rastovom substráte pozostávajúcom zo zeminy bez výskytu BNYVV alebo boli oficiálne skúšané vhodnými metódami a zistilo sa, že neobsahujú BNYVV;aleboc)boli umytím zbavené zeminy. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

20.2.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., iné ako sú uvedené v prílohe IV (B) (20.1.) a iné, ako určené na výrobu škrobu v priestoroch so schválenými zariadeniami na likvidáciu odpadu | Zásielka alebo dávka nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

20.3.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. | Bez dosahu na požiadavky uvedené v prílohe IV (A) (II) (18.1.), (18.2.), (18.5.) úradné potvrdenie, že sa dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ktoré sú v súlade s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 69/465/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole Potato Cyst Eelworm. | FI |

21.Rastliny a živý peľ na opeľovanie dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crateagus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill, mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., iných ako jarabina prostredná Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., okrem plodov a semien | Bez dosahu na zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III (A) (9), (18) a v prílohe III (B) (1), ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)rastliny pochádzajú z chránených zón E, F (Champagne-Ardennes, Alsace – okrem kraja Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, okrem kraja Rhône, Bourgogne, Auvergne – okrem kraja Puy de Dome, Provence-Alpes-Côte ďAzur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Channel Islands), A, FIalebob)rastliny boli pestované alebo, ak boli premiestnené z „nárazníkových zón", uchovávané minimálne počas jedného roka na poli:aa)umiestnenom v oficiálne registrovanej „nárazníkovej zóne", ktorá sa rozprestiera minimálne na ploche 50 km2, t. j. v oblasti, kde veľká časť rastlín je predmetom oficiálne schváleného a dohliadaného kontrolného režimu s cieľom minimalizovať riziko, že sa z rastlín tam pestovaných rozšíri Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;bb)ktoré bolo oficiálne schválené pred začiatkom posledného úplného vegetačného obdobia na kultiváciu rastlín pri požiadavkách stanovených v tomto bode;cc)na ktorom rovnako ako v ostatných častiach „nárazníkovej zóny" sa zistilo, že je bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. od počiatku posledného úplného vegetačného obdobia:pri úradnej kontrole uskutočnenej aspoň dva razy na tomto poli rovnako ako v okolitej zóne s polomerom minimálne 250 m, t. j. raz počas obdobia júl/august a raz počas obdobia september/október,apri úradných kontrolách uskutočnených v okolitej zóne s polomerom minimálne 1 km aspoň raz počas obdobia od júla do októbra, na vybraných vhodných miestach, najmä tam, kde sú prítomné vhodné náchylné rastliny,apri úradných kontrolách uskutočnených v súlade s vhodnou laboratórnou metódou na vzorkách oficiálne odobratých od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia z rastlín s príznakmi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na poli alebo v iných častiach "nárazníkovej zóny";add)z ktorého, rovnako ako z ostatných častí „nárazníkovej zóny", žiadne hostiteľské rastliny s príznakmi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. neboli odstránené bez predchádzajúceho oficiálneho preskúmania alebo schválenia. | E, F (Champagne-Ardennes, Alsace – okrem kraja Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes – okrem kraja Rhône, Bourgogne, Auvergne – okrem kraja Puy de Dome, Provence-Alpes-Côte ďAzur, Corsica, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severné Írsko, Isle of Man a Channel Islands), A, FI |

22.Rastliny cesnaku pórového Allium porrum L., zeleru Apium L., repy Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., iné ako rastliny určené na pestovanie | Zásielka alebo dávka nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

23.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na pestovanie, okrem semien | a)Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe IV (A) (I) (35.1.), (35.2.), v prílohe IV (A) (II) (25) a v prílohe IV (B) (22) úradné potvrdenie, že:aa)rastliny boli individuálne testované a nezistila sa prítomnosť Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)alebobb)pestovali sa zo semena v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe IV (B) (27.1) a (27.2) apestovali sa v oblastiach, bez výskytu BNYVValebopestovali sa na pôde alebo v rastovom substráte úradne testovanom vhodnými metódami a zistilo sa, že neobsahujú BNYVV,aodobratím vzoriek a testovaním týchto vzoriek sa nezistila prítomnosť BNYVV;b)organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva materiál, informuje oficiálnu organizáciu na ochranu rastlín daného členského štátu o tom, že tento materiál uchováva. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

24.Rastliny begónie Begonia L., určené na pestovanie, okrem semien, hľúz a výrastkov a rastliny prýštca najkrajšieho Euphorbia pulcherrima Willd., určené na pestovanie, okrem semien, okrem tých, u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov evidentné, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú produkciu rezaných kvetov. | Úradné potvrdenie, že a)rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Bemisia tabaci Genn.alebob)pri úradnej kontrole, ktorá sa vykonávala minimálne raz mesačne počas troch mesiacov pred predajom, sa nezistili žiadne príznaky Bemisia tabaci Genn. na rastlinách v mieste pestovaniaaleboc)bezprostredne pred predajom sa rastliny podrobili vhodnému ošetreniu zameranému na zničenie Bemisia tabaci Genn. a boli predmetom kontroly a zistilo sa, že sú bez výskytu živých škodlivých organizmov. | DK, IRL, P (Entre duoro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo Madeira a Azory), UK, S, FI |

25.1.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené ako živočíšne krmivo | Úradné potvrdenie, že zásielka rastín a)bola ošetrená s cieľom eliminácie kontaminovania Beet necrotic yellow vein virusalebob)bola spracovaná tak, aby sa odstránila zemina a bočné korene a aby sa rastliny devitalizovali. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

25.2.Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., určené na priemyselné spracovanie | Úradné potvrdenie, že rastliny sú určené na priemyselné spracovanie a sú dodané do spracovateľských podnikov s vhodne riadenou likvidáciou odpadu, aby sa zabezpečila prevencia šírenia BNYVV a sú dopravované tak, aby sa zabezpečilo, že neexistuje riziko rozšírenia škodlivých organizmov. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

26.Zemina a nesterilizovaný odpad z repy | Úradné potvrdenie, že zemina alebo odpad bol upravený tak, aby sa eliminovala kontaminácia Beet necrotic yellow vein virus.. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

27.1.Osivá a semená kŕmnej repy druhov repy obyčajnej Beta vulgaris L. | Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Smernice Rady 66/400/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)osivo kategórie "základné osivo" a "certifikované osivo" spĺňa podmienky ustanovené v prílohe I (B) (3) smernice 66/400/EHS alebob)v prípade "osiva nie definitívne certifikovaného":spĺňa podmienky ustanovené v článku smernice (15) (2) 66/400/EHS, aje určené na spracovanie, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe I (B) smernice 66/400/EHS a dodané do spracovateľského podniku s oficiálne schválenou kontrolovanou likvidáciou odpadu, aby sa zabránilo rozšírenie Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV);c)osivo je získané z úrody pestovanej v oblasti bez výskytu BNYVV. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

27.2.Zeleninové priesady repy obyčajnej Beta vulgaris L. | Bez toho, aby boli dotknuté na ustanovenia Smernice Rady 70/458/EHS z 29. septembra 1970 o obchodovaní so zeleninovými priesadám, ak je to vhodné, úradné potvrdenie, že: a)spracované osivo neobsahuje viac inertného materiálu ako 0,5 % hmotnosti, v prípade osiva vo forme peliet, táto norma musí byť splnená ešte pred peletizáciou, alebob)v prípade nespracovaného osiva, osivo:musí byť oficiálne zabalené tak, aby sa zabezpečilo, že neexistuje riziko rozšírenia BNYVV, aleboje určené na spracovanie, ktoré spĺňa podmienky uvedené v a) a dodáva sa do spracovateľského podniku, ktorý má oficiálne schválenú a kontrolovanú likvidáciu odpadu, aby sa zabránilo rozšíreniu Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV),aleboc)osivo sa získalo z úrody pestovanej v oblasti bez výskytu BNYVV. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

28.Osivá Gossypium spp. | Úradné potvrdenie, že: a)osivo bolo vyzrňované kyselinouab)nezistili sa žiadne príznaky Glomerella gossypii Edgerton na rastlinách v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia a reprezentatívna vzorka bola testovaná a pri týchto testoch sa zistilo, že je bez výskytu Glomerella gossypii Edgerton. | EL |

28.1.Osivá Gossypium spp. | Úradné potvrdenie, že osivo bolo vyzrňované kyselinou. | EL, E (Andalúzia, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia) |

29.Osivá Magnifera spp. | Úradné potvrdenie, že osivá pochádzajú z oblastí bez výskytu Sternochetus mangifarae Fabricius | E (Granada a Malaga), P (Alentejo, Algarve a Madeira) |

30.Použité poľnohospodárske mechanizmy | Mechanizmy sa musia očistiť a musí sa z nich odstrániť všetka zemina a zvyšky rastlín. | DK, F (Brittany), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

31.Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov, pôvodom z E a F (okrem Korziky) | Bez dosahu na požiadavky uplatňujúce sa na plody vymenované v prílohe IV (A) (II) (30.1): a)plody musia byť bez listov a stopiek alebob)v prípade plodov s listami alebo stopkami, úradné potvrdenie, že plody sú zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli oficiálne zapečatené a zostanú zapečatené počas ich prepravy cez chránenú zónu uznanú vzhľadom na tieto plody, a doplnia sa rozlišujúcimi značkami, ktoré sú uvedené na pase. | EL,F (Korzika), I,P |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY, KTORÉ MUSIA BYŤ PREDMETOM RASTLINNOLEKÁRSKEJ KONTROLY (NA MIESTE VÝROBY, AK MAJÚ PÔVOD V SPOLOČENSTVE, PREDTÝM AKO SA ZAČNÚ POHYBOVAŤ V RÁMCI SPOLOČENSTVA – V KRAJINE PÔVODU ALEBO V ODOSIELATEĽSKEJ KRAJINE, AK MAJÚ PÔVOD MIMO SPOLOČENSTVA) PREDTÝM, AKO DOSTANÚ POVOLENIE VSTÚPIŤ DO SPOLOČENSTVA

ČASŤ A RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

I. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú relevantné pre celé spoločenstvo a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom

1. Rastliny a rastlinné produkty

1.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, rodov dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., slivky Prunus L., okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., okrem jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., a Stranvaesia Lindl.

1.2. Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L. a chmeľu obyčajného Humulus lupulus L., určené na pestovanie, okrem semien

1.3. Rastliny stolonkovitých a hľuzovitých druhov zemiaka Solanum L. alebo ich krížencov, určené na pestovanie

1.4. Rastliny kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov a viniča Vitis L., okrem plodov a semien

1.5. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 1.6, rastliny citrónovník Citrus L. a ich krížencov, okrem plodov a semien

1.6. Plody citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf. a ich krížencov s listami a stopkami

1.7. Drevo v zmysle prvého pododseku článku 2 (2), ak:

a) sa získalo úplne alebo sčasti z jedného z nasledujúcich rodov:

- gaštana Castanea Mill, bez dreva, ktoré bolo zbavené kôry

- platana Platanus L. vrátane opracovaného dreva

a

b) spĺňa jedno z nasledujúcich popisov ustanovených v prílohe I, časť II k nariadeniu rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

[1]

:

Kód KN | Popis |

44011000 | Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách |

44012200 | Drevené štiepky alebo triesky |

ex440130 | Piliny, zbytky a odpad z dreva, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných tvaroch |

440399 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkamiiné ako ihličnaté stromy, dub (Quercus spp.) alebo buk (Fagus spp.) |

ex44042000 | Štiepené tyče: palice, kolíky a drevené koly, natreté ale nerozrezané po dĺžke: neihličnaté |

44061000 | Železničné alebo električkové podvaly z dreva neimpregnované |

ex440799 | Drevo rozrezané alebo štiepené po dĺžke, priečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky: iné ako ihličnaté stromy, tropické drevá, dub (Quercus spp.) alebo buk (Fagus spp.) |

1.8. Oddelená (izolovaná) kôra Castanea Mill.

2. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je autorizovaný pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, inou ako výrobou rastlín, rastlinných výrobkov a iných objektov, ktoré sú pripravené a hotové na predaj pre konečného spotrebiteľa a pre ktoré zodpovedné oficiálne orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola jasne oddelená od výroby ostatných výrobkov

2.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem semien rodov jedľa Abies Mill., zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., astry Aster spp., kapusty Brassica spp., gaštana Castanea Mill, uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a krížencov Exacum spp., jahody Fragaria L., gerbery Gerbera Cass., gypsomilka Gypsophila L., všetky odrody novoguinejských hybridov netýkavky Impatiens L., šalátu Lactuca spp., smrekovca Larix Mill., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., muškátu Pelargonium lHérit. ex Ait., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., platana Platanus L., topoľa Populus L., slivky Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky Pseudotsuga Carr., duba Quercus L., malín a ostružín Rubus L., špenátu Spinacia L., vratiča Tanacetum L., jedlovca Tsuga Carr. a železníka Verbena L.

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité Solanaceae okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3, určené na pestovanie, okrem semien

2.3. Rastliny čeľade áronovité Araceae, marantovité Marantaceae, banánovníkovité Musaceae, hruškovca Persea spp. a strelíciovité Sterlitziaceae, zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným rastovým substrátom

2.4. Semená a cibuľky cesnaku šalotkového Allium ascalonicum L., cesnaku cibuľového Allium cepa L. a cesnaku pažítkového Allium schoenoprasum L., určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového Allium porrum L., určené na pestovanie

3. Cibuľky a hľuzy a podzemky určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je autorizovaný pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, inou ako výrobou rastlín, rastlinných výrobkov a iných objektov, ktoré sú pripravené a hotové na predaj pre konečného spotrebiteľa a pre ktoré zodpovedné oficiálne orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola jasne oddelená od výroby ostatných výrobkov kamasie Camassia Lindl., modravky Chionodoxa Boiss., šafranu žltého Crocus flavus Weston "Golden Yellow", snežienky Galanthus L., galtónie belostnej Galtonia candicans (Baker) Decne., miniatúrnych kultivátov a ich krížencov gladiole Gladiolus Tourn. ex L., ako napríklad Gladioulus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladioulus nanus hort., Gladioulus ramosus hort. a Gladioulus tubergenii hort., hyacintu Hyacinthus L., kosatca Iris L., Ismene Herbert, modrice Muscari Miller, narcisa Narcissus L., bledavky Orinthogalum L., puškínie Puschkinia Adams, scily Scilla L. tigrídie Tigridia Juss. a tulipánu Tulipa L.

II. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú relevantné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa zavádzajú do tejto zóny alebo sa v rámci tejto zóny pohybujú.

Bez dosahu na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú vymenované v časti I.

1. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty

1.1. Rastliny jedle Abies Mill., smrekovca Larix Mill, smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L. a duglasky Pseudotsuga Carr.

1.2. Rastliny určené na pestovanie, okrem semien topoľa Populus L. a repy obyčajnej Beta vulgaris L.

1.3. Rastliny, okrem plodov a semien, dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crateagus L., dule Cydonia Mill, mišpuľníka Eriobotrya Lindl., eukalyptu Eucalyptus lHérit., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., okrem jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.

1.4. Živý peľ na opeľovanie dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., okrem jarabiny prostrednej Sorbus inrtermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.

1.5. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L., určené na pestovanie.

1.6. Rastliny určené na výživu (ako krmivo) zvierat alebo na priemyselné spracovanie repy obyčajnej Beta vulgaris L.

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.)

1.8. Osivá repy obyčajnej Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. a fazule Phaseolus vulgaris L.

1.9. Plody (tobolky) Gossypium spp. a nespracovaná bavlna

1.10. Drevo v zmysle prvého pododseku článku 2 (2), ak:

a) sa získalo úplne alebo sčasti z ihličnanov (Coniferales), bez dreva, ktoré bolo odkôrnené,

a

b) spĺňa jedno z nasledujúcich opisov ustanovených v prílohe I, časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87.

Kód KN | Popis |

44011000 | Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách |

44012100 | Drevené štiepky alebo triesky |

ex440130 | Piliny, zbytky a odpad z dreva, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných tvaroch |

440320 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami |

ex44041000 | Štiepené tyče: palice, kolíky a drevené koly, natreté ale nerozrezané po dĺžke |

44061000 | Električkové alebo železničné podvaly z dreva: neimppregnované |

ex440710 | Drevo rozrezané alebo štiepsné po dĺžke, napriečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky |

ex441510 | Debny, debničky |

ex441520 | Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny: iné ako jednoduché palety a skriňové palety, ak spĺňajú normu stanovenú pre „palety UIC" a sú primerane označené |

1.11. Oddelená (izolovaná) kôra ihličnanov (Coniferales).

2. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je autorizovaný pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, inou ako výrobou rastlín, rastlinných výrobkov a iných objektov, ktoré sú pripravené a hotové na predaj pre konečného spotrebiteľa a pre ktoré zodpovedné oficiálne orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola jasne oddelená od výroby ostatných výrobkov.

2.1. Rastliny begónie Begonia L., určené na pestovanie, okrem semien, cibuľky, hľuzy a podzemky a rastliny prýštca najkrajšieho Euphorbia pulcherrima Willd., určené na pestovanie, okrem semien.

ČASŤ B RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ OBJEKTY, PÔVODOM NA ÚZEMIACH INÝCH, AKO SÚ ÚZEMIA UVEDENÉ V ČASTI A

I. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú relevantné pre celé spoločenstvo

1. Rastliny určené na pestovanie, okrem semien, ale vrátane semien čeľadí kapustovité Cruciferae radu lipnicotvaré – trávy Gramineae, rodu ďatelina Trifolium spp., pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaya.; rodov pšenica Triticum, raž Secale a tritikale X Tritocosecale z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA; papriky Capsicum spp. slnečnice ročnej Helianthus annuus L., rajčiaka Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., lucerny siatej Medicago sativa L., slivky Prunus L., malín a ostružín Rubus L., ryže Oryza spp., kukurice Zea mais L., cesnaku šalotkového Allium ascalonicum L., cesnaku cibuľového Allium cepa L., cesnaku pórového Allium porrum L., cesnaku pažítkového Allium schoenoprasum L. a fazule Phaseolus L.

2. Časti rastlín, okrem plodov a semien:

- gaštana Castanea Mill., chryzantémy Dendranthema (DC) Des. Moul., klinčeka Dianthus L., muškátu Pelargonium lHérit. ex Ait, ďatlovníka Phoenix spp., topoľa Populus L., duba Quercus L.,

- ihličnanov (Coniferales),

- javora cukrodarného Accer saccharum Marsh., pôvodom zo severoamerických krajín

- slivky Prunus L., pôvodom z neeurópskych krajín.

3. Plody:

- citrónovníka Citrus L., kumkvátu Fortunella Swingle, citrónovníkovca Poncirus Raf., a ich krížencov,

- Annona L., dule Cydonia Mill., Diospyros L., jablone Malus Mill, Magnifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., hrušky Pyrus L., ríbezle Ribes L. Syzygium Gaertn., a brusnice Vaccinium L., pôvodom z neeurópskych krajín

4. Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.

5. Oddelená (izolovaná) kôra:

- ihličnanov (Coniferales),

- javora cukrodarného Accer saccharum Marsh, topoľa Populus L., a duba Quercus L. okrem Quercus suber L.

6. Drevo v zmysle prvého pododseku článku 2 (2), ak:

a) sa získalo úplne alebo sčasti z jedného z druhov, rodov alebo odrôd, ako sú popísané nižšie:

- gaštana Castanea Mill.,

- gaštana Castanea Mill., duba Quercus L., vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín,

- platana Platanus L., vrátane opracovaného dreva,

- ihličnanov (Coniferales), okrem borovice Pinus L., pôvodom z neeurópskych krajín, vrátane dreva,

- borovice Pinus L., vrátane opracovaného dreva,

- topoľa Populus L., pôvodom z krajín amerického kontinentu,

- javora cukrodarného Accer saccharum Marsh., vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín

a

b) spĺňa jedno z nasledujúcich popisov ustanovených v prílohe I, časť II, nariadenia (EHS) č. 2658/87.

KN kód | Popis |

44011000 | Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách |

ex44012100 | Drevené štiepky alebo triesky ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín |

440122 | Drevené štiepky alebo triesky neihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín |

ex440130 | Piliny, zbytky a odpad z dreva, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných tvaroch |

ex440320 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ihličnaté pôvodom z neeurópskych krajín |

44039100 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,dub (Quercus spp.) |

440399 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,iné ako ihličnaté, z dubu (Quercus spp.) alebo z buku (Fagus spp.) |

ex44041000 | Štiepené tyče: palice, kolíky a drevené koly, natreté ale nerozrezané po dĺžke: ihličnaté pôvodom z neeurópskych krajín |

ex44042000 | Štiepené tyče: palice, kolíky a drevené koly, natreté ale nerozrezané po dĺžke: neihličnaté |

44061000 | Železničné alebo električkové podvaly z dreva: neimpregnované |

ex440710 | Drevo rozrezané alebo štiepsné po dĺžke, priečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky: ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín |

ex440791 | Drevo rozrezané alebo štiepené po dĺžke, napriečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky: dub (Quercus spp.) |

ex440799 | Drevo rozrezané alebo štiepsné po dĺžke, napriečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky iné ako ihličnaté, s tropického dreva, dubu (Quercus spp.) alebo buku (Fagus spp.) |

ex441510 | Debny, debničky |

ex441520 | Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny pôvodom z neeurópskych krajín |

ex441600 | Sudy z dreva, vrátane dúh z dubu (Quercus spp.) |

Jednoduché palety a skriňové palety (kód KN ex441520) sú tiež oslobodené, ak spĺňajú normu stanovenú pre "palety UIC" a sú primerane označené.

7. a) Pôda a rastový substrát, napríklad také, ktoré úplne alebo sčasti pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, ako napríklad časti rastlín, humus vrátane rašeliny a kôry, okrem tých, ktoré úplne pozostávajú z rašeliny.

b) Pôda a rastový substrát, prilepené alebo pripojené k rastlinám, úplne alebo sčasti pozostávajúci z materiálu špecifikovaného v a) alebo pozostávajúci úplne alebo sčasti z rašeliny alebo inej pevnej anorganickej látky, určenej na udržanie vitality rastlín, pochádzajúce z Turecka, Bieloruska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Ruska, Ukrajiny a iných neeurópskych krajín okrem Cyprusu, Egypta, Izraela, Líbie, Malty, Maroka a Tuniska.

8. Zrná rodov pšenica Triticum, raž Secale a tritikale X Triticosecale, pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA.

II. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú relevantné pre určité chránené zóny

Bez dosahu na rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré sú vymenované v I.

1. Rastliny repy obyčajnej Beta vulgaris L., ktoré sú určené na výživu (ako krmivo) pre zvieratá alebo na priemyselné spracovanie.

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crateagus L., dule Cydonia Mill, mišpuľníka Eirobotrya Lindl., jablone Malus Mill., mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., okrem jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., a Stranvaesia Lindl.

4. Časti rastlín, okrem plodov a semien dulovca Chaenomeles Lindl., skalníka Cotoneaster Ehrh., hlohu Crataegus L., dule Cydonia Mill., mišpuľníka Eriobotrya Lindl., jablone Malus Mill, mišpule Mespilus L., hlohyne Pyracantha Roem., hrušky Pyrus L., jarabiny Sorbus L., okrem jarabiny prostrednej Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., a Stranvaesia Lindl.

5. Semená Dolichos Jacq., Magnifera spp., repy obyčajnej Beta vulgaris L. a fazule Phaseolus vulgaris L.

6. Semená a plody (tobolky) Gossypium spp. a nespracovaná bavlna.

7. Drevo v zmysle prvého pododseku článku 2 (2), ak

a) sa získalo úplne alebo sčasti z ihličnanov (Coniferales), iných ako borovica Pinus L., pôvodom z európskych tretích krajín, a

b) spĺňa jeden z nasledujúcich popisov ustanovených v prílohe I, časť II, nariadenia (EHS) č. 2658/87.

KN kód | Popis |

44011000 | Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách |

44012100 | Drevené štiepky alebo triesky |

ex440130 | Piliny, zbytky a odpad z dreva, neaglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných tvaroch |

440320 | Surové drevo, tiež odkôrnené, tiež zbavené drevnej beli, miazgy, nahrubo opracované do štvorcových tvarov iné ako natierané alebo morené kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami |

ex44041000 | Štiepené tyče: palice, kolíky a drevené koly, natreté ale nerozrezané po dĺžke |

44061000 | Železničné alebo električkové podvaly: neimpregnované |

ex440710 | Drevo rozrezané alebo štiepené po dĺžke, priečne alebo lúpané, nie hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm, najmä brvná, dosky, nosníky, latky, tyčky |

441510 | Debny, debničky |

441520 | Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny |

Jednoduché palety a skriňové palety (kód KN ex441520) sú tiež oslobodené, ak spĺňajú normy stanovené pre "palety UIC" a sú primerane označené.

8. Časti rastlín eukalyptu Eucalyptus l’Hérit.

[1] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 2626/1999 (Ú. v. ES L 321, 14.12.1999, s. 3).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRE KTORÉ MÔŽU PLATIŤ ŠPECIÁLNE DOJEDNANIA (ÚPRAVY)

1. Obilniny a ich deriváty

2. Sušené strukoviny

3. Hľuzy manioku a ich deriváty

4. Zvyšky z výroby rastlinných olejov

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

VZOROVÉ OSVEDČENIA

Nasledujúce vzorové osvedčenia sú určené z hľadiska:

- textu,

- formátu,

- rozvrhnutia a rozmerov jednotlivých okienok,

- farby papiera a farby tlače.

A. Vzorové rastlinnolekárske osvedčenie

+++++ TIFF +++++

B. Vzorové rastlinnolekárske osvedčenie pri opätovnom vývoze

+++++ TIFF +++++

C. Vysvetlivky

1. Okienko č. 2

Referenčné číslo na certifikátoch sa skladá z:

- "ES",

- iniciálky (iniciálok) členského štátu,

- identifikačného znaku pre jednotlivý certifikát, skladajúceho sa z čísel alebo kombinácie písmen a čísel, pričom písmená predstavujú provinciu, okres atď. daného členského štátu, kde je certifikát vydaný.

2. Neočíslované okienko

Toto okienko je vyhradené iba pre oficiálne použitie.

3. Okienko č. 8

"Opis obalov" znamená naznačenie typu obalov.

4. Okienko č. 9

Množstvo sa uvádza buď množstvom alebo váhou.

5. Okienko č. 11

Ak pre celé dodatkové vyhlásenie nie je dostatok miesta, text môže pokračovať na druhej strane tlačiva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

(ako je uvedené v článku 27)

Smernica Rady 77/93/EHS (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20) | s výnimkou článku 19 |

Smernica Rady 80/392/EHS (Ú. v. ES L 100, 17.4.1980, s. 32) | |

Smernica Rady 80/393/EHS (Ú. v. ES L 100, 17.4.1980, s. 35) | |

Smernica Rady 81/7/EHS (Ú. v. ES L 14, 16.1.1981, s. 23) | |

Smernica Rady 84/378/EHS (Ú. v. ES L 207, 2.8.1984, s. 1) | |

Smernica Rady 85/173/EHS (Ú. v. ES L 65, 6.3.1985, s. 23) | |

Smernica Rady 85/574/EHS (Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 25) | |

Smernica Komisie 86/545/EHS (Ú. v. ES L 323, 18.11.1986, s. 14) | |

Smernica Komisie 86/546/EHS (Ú. v. ES L 323, 18.11.1986, s. 16) | |

Smernica Komisie 86/547/EHS (Ú. v. ES L 323, 18.11.1986, s. 21) | |

Smernica Rady 86/651/EHS (Ú. v. ES L 382, 31.12.1986, s. 13) | |

Smernica Rady 87/298/HS (Ú. v. ES L 151, 11.6.1987, s. 1) | |

Smernica Komisie 88/271/EHS (Ú. v. ES L 116, 4.5.1988, s. 13) | |

Smernica Komisie 88/272/EHS (Ú. v. ES L 116, 4.5.1988, s. 19) | |

Smernica Komisie 88/430/EHS (Ú. v. ES L 208, 2.8.1988, s. 36) | |

Smernica Rady 88/572/EHS (Ú. v. ES L 313, 19.11.1988, s. 39) | |

Smernica Rady 89/359/EHS (Ú. v. ES L 153, 16.6.1989, s. 28) | |

Smernica Rady 89/439/EHS (Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 106) | |

Smernica Rady 90/168/EHS (Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 49) | |

Smernica Komisie 90/490/EHS (Ú. v. ES L 271, 3.10.1990, s. 28) | |

Smernica Komisie 90/506/EHS (Ú. v. ES L 282, 13.10.1990, s. 67) | |

Smernica Rady 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48) | týka sa iba prílohy I, bod 2 |

Smernica Komisie 91/27/EHS (Ú. v. ES L 16, 22.1.1991, s. 29) | |

Smernica Rady 91/683/EHS (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 29) | |

Smernica Komisie 92/10/EHS (Ú. v. ES L 70, 17.3. 1992, s. 27) | |

Smernica Rady 92/98/EHS (Ú. v. ES L 352, 2.12.1992, s. 1) | |

Smernica Rady 92/103/EHS (Ú. v. ES L 363, 11.12.1992, s. 1) | |

Smernica Rady 93/19/EHS (Ú. v. ES L 96, 22.4.1993, s. 33) | |

Smernica Komisie 93/110/ES (Ú. v. ES L 303, 10.12.1993, s. 19) | |

Smernica Rady 94/13/ES (Ú. v. ES L 92, 9. 4.1994, s. 27) | |

Smernica Komisie 95/4/ES (Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 56) | |

Smernica Komisie 95/41/ES (Ú. v. ES L 182, 2.8.1995, s. 17) | |

Smernica Komisie 95/66/ES (Ú. v. ES L 308, 21.12.1995, s. 77) | |

Smernica Komisie 96/14/ES (Ú. v. ES L 68, 19.3.1996, s. 24) | |

Smernica Komisie 96/78/ES (Ú. v. ES L 321, 12.12.1996, s. 20) | |

Smernica Rady 97/3/ES (Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 30) | |

Smernica Komisie 97/14/ES (Ú. v. ES L 87, 2.4.1997, s. 17) | |

Smernica Komisie 98/1/ES (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 26) | |

Smernica Komisie 98/2/ES (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 34) | |

Smernica Komisie 1999/53/ES (Ú. v. ES L 142, 5.6.1999, s. 29) | |

ČASŤ B

KONEČNÉ TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU A/ALEBO IMPLEMENTÁCIU

Smernica | Konečný termín pre transpozíciu | Konečný termín pre implementáciu |

77/93/EHS | 23. 12. 1980 (článok 11 (3)) 1. 5. 1980 (iné ustanovenia) | |

80/392/EHS | 1. 5. 1980 | |

80/393/EHS | 1. 1. 1983 (článok 4 (11)) 1. 5. 1980 (iné ustanovenia) | |

81/7/EHS | 1. 1. 1981 (článok 1 (1)) 1. 1. 1983 (článok 1 (2a), (3a), (3b), (4a), (4b)) 1. 1. 1983 (iné ustanovenia) | |

84/378/EHS | 1. 7. 1985 | |

85/173/EHS | | 1. 1. 1983 |

85/574/EHS | 1. 1. 1987 | |

86/545/EHS | 1. 1. 1987 | |

86/546/EHS | | |

86/547/EHS | | platnosť do 31. 12. 1989 |

86/651/EHS | 1. 3. 1987 | |

87/298/EHS | 1. 7. 1987 | |

88/271/EHS | 1. 1. 1989 | |

88/272/EHS | | platnosť do 31. 12. 1989 |

88/430/EHS | 1. 1. 1989 | |

88/572/EHS | 1. 1. 1989 | |

89/359/EHS | | |

89/439/EHS | 1. 1. 1990 | |

90/168/EHS | 1. 1. 1991 | |

90/490/EHS | 1. 1. 1991 | |

90/506/EHS | 1. 1. 1991 | |

90/654/EHS | | |

91/27/EHS | 1. 4. 1991 | |

91/683/EHS | 1. 6. 1993 | |

92/10/EHS | 30. 6. 1992 | |

92/98/EHS | 16. 5. 1993 | |

92/103/EHS | 16. 5. 1993 | |

93/19/EHS | 1. 6. 1993 | |

93/110/ES | 15. 12. 1993 | |

94/13/ES | 1. 1. 1995 | |

95/4/ES | 1. 4. 1995 | |

95/41/ES | 1. 7. 1995 | |

95/66/ES | 1. 1. 1996 | |

96/14/ES | 1. 4. 1996 | |

96/78/ES | 1. 1. 1997 | |

97/3/ES | 1. 4. 1998 | |

97/14/ES | 1. 5. 1997 | |

98/1/ES | 1. 5. 1998 | |

98/2/ES | 1. 5. 1998 | |

1999/53/ES | 15. 7. 1999 | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 77/93/EHS | Táto smernica |

Článok 1 ods. 1 | Článok 1 ods. 1, prvý pododsek |

Článok 1 ods. 2 | Článok 1 ods. 3 |

Článok 1 ods. 3 | Článok 1 ods. 1, druhý pododsek, písm. b) |

Článok 1 ods. 3a | Článok 1 ods. 1, druhý pododsek, písm. c) |

Článok 1 ods. 4 | Článok 1 ods. 2 |

Článok 1 ods. 5 | Článok 1 ods. 1, druhý pododsek, písm. a) |

Článok 1 ods. 6 | Článok 1 ods. 4 |

Článok 1 ods. 7 | Článok 1 ods. 5 |

Článok 1 ods. 8 | Článok 1 ods. 6 |

Článok 2 ods. 1 písm. a) | Článok 2 ods. 1 písm. a) |

Článok 2 ods. 1 písm. b) | Článok 2 ods. 1 písm. b) |

Článok 2 ods. 1 písm. c) | Článok 2 ods. 1 písm. c) |

Článok 2 ods. 1 písm. d) | Článok 2 ods. 1 písm. d) |

Článok 2 ods. 1 písm. e) | Článok 2 ods. 1 písm. e) |

Článok 2 ods. 1 písm. f) | Článok 2 ods. 1 písm. f) |

Článok 2 ods. 1 písm. g) bod a) | Článok 2 ods. 1 písm. g) bod i) |

Článok 2 ods. 1 písm. g) bod b) | Článok 2 ods. 1 písm. g) bod ii) |

Článok 2 ods. 1 písm. h) | Článok 2 ods. 1 písm. h) |

Článok 2 ods. 1 písm. i) | Článok 2 ods. 1 písm. i) |

Článok 2 ods. 2 | Článok 2 ods. 2 |

Článok 3 odseky 1 až 6 | Článok 3 odseky 1 až 6 |

Článok 3 ods. 7 písm. a) | Článok 3 ods. 7, prvý pododsek |

Článok 3 ods. 7 písm. a) | Článok 3 ods. 7, prvý pododsek, písm. a) |

Článok 3 ods. 7 písm. b) | Článok 3 ods. 7, prvý pododsek, písm. b) |

Článok 3 ods. 7 písm. c) | Článok 3 ods. 7, prvý pododsek, písm. c) |

Článok 3 ods. 7 písm. d) | Článok 3 ods. 7, druhý pododsek |

Článok 3 ods. 7 písm. e) | Článok 3 ods. 7, tretí pododsek |

Článok 3 ods. 7 písm. f) | Článok 3 ods. 7, štvrtý pododsek |

Článok 4 ods. 1 | Článok 4 ods. 1 |

Článok 4 ods. 2 písm. a) | Článok 4 ods. 2 |

Článok 4 ods. 2 písm. b) | – |

Článok 4 odseky 3, 4 a 5 | Článok 4 odseky 3, 4 a 5 |

Článok 4 ods. 6 písm. a) | Článok 4 ods. 6, prvý pododsek |

Článok 4 ods. 6 písm. b) | Článok 4 ods. 6, druhý pododsek |

Článok 4 ods. 6 písm. c) | Článok 4 ods. 6, tretí pododsek |

Článok 5 odseky 1 až 5 | Článok 5 odseky 1 až 5 |

Článok 5 ods. 6 písm. a) | Článok 5 ods. 6, prvý pododsek |

Článok 5 ods. 6 písm. b) | Článok 5 ods. 6, druhý pododsek |

Článok 5 ods. 6 písm. c) | Článok 5 ods. 6, tretí pododsek |

Článok 6 ods. 1 | Článok 6 ods. 1 |

Článok 6 ods. 1a | Článok 6 ods. 2 |

Článok 6 ods. 2 | Článok 6 ods. 3 |

Článok 6 ods. 3 | Článok 6 ods. 4 |

Článok 6 ods. 4 | Článok 6 ods. 5 |

Článok 6 ods. 5 | Článok 6 ods. 6 |

Článok 6 ods. 6 | Článok 6 ods. 7 |

Článok 6 ods. 7 | Článok 6 ods. 8 |

Článok 6 ods. 8 | Článok 6 ods. 9 |

Článok 6 ods. 9 | – |

Článok 7 ods. 1, prvý pododsek | Článok 7 ods. 1, prvý pododsek |

Článok 7 ods. 1, druhý pododsek | Článok 7 ods. 1, druhý pododsek |

Článok 7 ods. 1, tretí pododsek | – |

Článok 7 ods. 2 | Článok 7 ods. 2 |

Článok 7 ods. 3 | Článok 7 ods. 3 |

Článok 8 ods. 1 | Článok 8 ods. 1 |

Článok 8 ods. 2, prvý pododsek | Článok 8 ods. 2, prvý pododsek |

Článok 8 ods. 2, druhý pododsek | Článok 8 ods. 2, druhý pododsek |

Článok 8 ods. 2, tretí pododsek | – |

Článok 8 ods. 3 | Článok 8 ods. 3 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 ods. 1 | Článok 10 ods. 1 |

Článok 10 ods. 2 písm. a) | Článok 10 ods. 1, prvý pododsek |

Článok 10 ods. 2 písm. b) | Článok 10 ods. 1, druhý pododsek |

Článok 10 ods. 2 písm. c) | Článok 10 ods. 1, tretí pododsek |

Článok 10 ods. 3 | Článok 10 ods. 3 |

Článok 10 ods. 4 | Článok 10 ods. 4 |

Článok 10 ods. 5 | – |

Článok 10a | Článok 11 |

Článok 11 ods. 1 | – |

Článok 11 ods. 2 | Článok 12 ods. 1 |

Článok 11 ods. 3 | – |

Článok 11 ods. 3a | – |

Článok 11 ods. 4 | Článok 12 ods. 2 |

Článok 11 ods. 5 | Článok 12 ods. 3 |

Článok 11 ods. 6 | Článok 12 ods. 4 |

Článok 11 ods. 7 | Článok 12 ods. 5 |

Článok 11 ods. 8 | Článok 12 ods. 6 |

Článok 11 ods. 9 | Článok 12 ods. 7 |

Článok 11 ods. 10 | Článok 12 ods. 8 |

Článok 12 ods. 1 | Článok 13 ods. 1 |

Článok 12 ods. 2 | Článok 13 ods. 2 |

Článok 12 ods. 3 | – |

Článok 12 ods. 3a | Článok 13 ods. 3 |

Článok 12 ods. 3b | Článok 13 ods. 4 |

Článok 12 ods. 3c | Článok 13 ods. 5 |

Článok 12 ods. 3 písm. d) bod i) | Článok 13 ods. 6, prvý pododsek |

Článok 12 ods. 3 písm. d) bod ii) | Článok 13 ods. 6, druhý pododsek |

Článok 12 ods. 3 písm. d) bod iii) | Článok 13 ods. 6, tretí pododsek |

Článok 12 ods. 4 | – |

Článok 12 ods. 5 | Článok 13 ods. 7 |

Článok 12 ods. 6 | Článok 13 ods. 8 |

Článok 12 ods. 6a | Článok 13 ods. 9 |

Článok 12 ods. 7 | Článok 13 ods. 10 |

Článok 12 ods. 8 | Článok 13 ods. 11 |

Článok 13, prvý odsek | Článok 14, prvý odsek |

Článok 13, druhý odsek | Článok 14, druhý odsek |

Článok 13, druhý odsek, prvá zarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. a) |

Článok 13, druhý odsek, prvá zarážka, prvá podzarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. a) bod i) |

Článok 13, druhý odsek, prvá zarážka, druhá podzarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. a) bod ii) |

Článok 13, druhý odsek, prvá zarážka, tretia podzarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. a) bod iii) |

Článok 13, druhý odsek, druhá zarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. b) |

Článok 13, druhý odsek, druhá zarážka, prvá podzarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. b) bod i) |

Článok 13, druhý odsek, druhá zarážka, druhá podzarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. b) bod ii) |

Článok 13, druhý odsek, tretia zarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. c) |

Článok 13, druhý odsek, štvrtá zarážka | Článok 14, druhý odsek, písm. d) |

Článok 14 | Článok 15 |

Článok 15 ods. 1 | Článok 16 ods. 1 |

Článok 15 ods. 2 písm. a) | Článok 16 ods. 2, prvý pododsek |

Článok 15 ods. 2 písm. b) | Článok 16 ods. 2, druhý pododsek |

Článok 15 ods. 2 písm. c) | Článok 16 ods. 1, druhý pododsek |

Článok 15 ods. 3 | Článok 16 ods. 3 |

Článok 15 ods. 4 | Článok 16 ods. 4 |

Článok 16 | Článok 17 |

Článok 16a | Článok 18 |

Článok 17 | Článok 19 |

Článok 18 | Článok 20 |

Článok 19 | – |

Článok 19a ods. 1 | Článok 21 ods. 1 |

Článok 19a ods. 2 | Článok 21 ods. 2 |

Článok 19a ods. 3 | Článok 21 ods. 3 |

Článok 19a ods. 4 | Článok 21 ods. 4 |

Článok 19a ods. 5 písm. a) | Článok 21 ods. 5, prvý pododsek |

Článok 19a ods. 5 písm. b) | Článok 21 ods. 5, druhý pododsek |

Článok 19a ods. 5 písm. c) | Článok 21 ods. 5, tretí pododsek |

Článok 19a ods. 5 písm. d) | Článok 21 ods. 5, štvrtý pododsek |

Článok 19a ods. 6 | Článok 21 ods. 6 |

Článok 19a ods. 7 | Článok 21 ods. 7 |

Článok 19a ods. 8 | Článok 21 ods. 8 |

Článok 19b | Článok 22 |

Článok 19c ods. 1 | Článok 23 ods. 1 |

Článok 19c ods. 2, prvá zarážka | Článok 23 ods. 2 písm. a) |

Článok 19c ods. 2, prvá zarážka, prvá podzarážka | Článok 23 ods. 2 písm. a) bod i) |

Článok 19c ods. 2, prvá zarážka, druhá podzarážka | Článok 23 ods. 2 písm. a) bod ii) |

Článok 19c ods. 2, prvá zarážka, tretia podzarážka | Článok 23 ods. 2 písm. a) bod iii) |

Článok 19c ods. 2, prvá zarážka, štvrtá podzarážka | Článok 23 ods. 2 písm. a) bod iv) |

Článok 19c ods. 2, druhá zarážka | Článok 23 ods. 2 písm. b) |

Článok 19c ods. 2, tretia zarážka | Článok 23 ods. 2 písm. c) |

Článok 19c ods. 3 | Článok 23 ods. 3 |

Článok 19c ods. 4 | Článok 23 ods. 4 |

Článok 19c ods. 5 | Článok 23 ods. 5 |

Článok 19c ods. 6 | Článok 23 ods. 6 |

Článok 19c ods. 7 | Článok 23 ods. 7 |

Článok 19c ods. 8 | Článok 23 ods. 8 |

Článok 19c ods. 9 | Článok 23 ods. 9 |

Článok 19c ods. 10, prvý pododsek, prvá zarážka | Článok 23 ods. 10, prvý pododsek písm. a) |

Článok 19c ods. 10, prvý pododsek, prvá podzarážka | Článok 23 ods. 10, prvý pododsek písm. a) bod i) |

Článok 19c ods. 10, prvý pododsek, druhá podzarážka | Článok 23 ods. 10, prvý pododsek písm. a) bod ii) |

Článok 19c ods. 10, druhý pododsek | Článok 23 ods. 10, druhý pododsek |

Článok 19c ods. 10, tretí pododsek | Článok 23 ods. 10, tretí pododsek |

Článok 19d | Článok 24 |

– | Článok 25 |

– | Článok 26 |

Článok 20 | – |

– | Článok 27 |

– | Článok 28 |

– | Článok 29 |

Príloha I, časť A | Príloha I, časť A |

Príloha I, časť B písm. a) bod 1 | Príloha I, časť B písm. a) bod 1 |

Príloha I, časť B písm. a) bod (1a) | Príloha I, časť B písm. a) bod 2 |

Príloha I, časť B písm. a) bod (2) | Príloha I, časť B písm. a) bod 3 |

Príloha I, časť B písm. d) | Príloha I, časť B písm. b) |

Príloha II, časť A, oddiel I | Príloha II, časť A, oddiel I |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. a) | Príloha II, časť A, oddiel II písm. a) |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 1 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 1 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 2 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 2 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 3 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 3 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 4 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 4 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 5 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 5 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 7 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 6 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 8 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 7 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 9 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 8 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 10 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 9 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 11 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 10 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 12 | Príloha II, časť A, oddiel II písm. b) bod 11 |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. c) | Príloha II, časť A, oddiel II písm. c) |

Príloha II, časť A, oddiel II písm. d) | Príloha II, časť A, oddiel II písm. d) |

Príloha II, časť B | Príloha II, časť B |

Príloha III | Príloha III |

Príloha IV, časť A, oddiel I, body 1.1 až 16.3 | Príloha IV, časť A, oddiel I, body 1.1 až 16.3 |

Príloha IV, časť A, oddiel I, bod 16.3a | Príloha IV, časť A, oddiel I, bod 16.4 |

Príloha IV, časť A, oddiel I, bod 16.4 | Príloha IV, časť A, oddiel I, bod 16.5 |

Príloha IV, časť A, oddiel I, body 17 až 54 | Príloha IV, časť A oddiel I, body 17 až 54 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, body 1 až 16 | Príloha IV, časť A, oddiel II, body 1 až 16 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 17 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.1 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.1 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.2 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.2 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.3 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.3 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.4 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.4 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.5 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.5 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.6 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.6 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19.7 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 18.7 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 20 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 19 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 21 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 20 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 22.1 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 21.1 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 22.2 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 21.2 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 23 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 22 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 24 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 23 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 25 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 24 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 26 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 25 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 27 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 26 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 27.1 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 26.1 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 28 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 27 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 29.1 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 28.1 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 29.2 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 28.2 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 30 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 29 |

Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 31.1 | Príloha IV, časť A, oddiel II, bod 30.1 |

Príloha IV, časť B | Príloha IV, časť B |

Príloha V | Príloha V |

Príloha VII | Príloha VI |

Príloha VIII | Príloha VII |

– | Príloha VIII |

– | Príloha IX |

--------------------------------------------------