32000D0731Úradný vestník L 293 , 22/11/2000 S. 0031 - 0032


Rozhodnutie Komisie

z 10. novembra 2000,

ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok Poradenského fóra revidovaného systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva

(oznámené pod číslom dokumentu C (2000) 3281)

(Text s významom pre EHP)

(2000/731/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1980/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000 o revidovanom systéme pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva [1], a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1) Článok 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia zriadi Radu Európskej únie pre environmentálne označovanie, ďalej len "EUEB" skladajúcu sa z príslušných orgánov uvedených v článku 14 a z poradenského fóra uvedeného v článku 15.

(2) Článok 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia zabezpečí, aby EUEB pri vykonávaní svojich činností, pokiaľ ide o každú skupinu výrobkov, dohliadala na vyrovnanú účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa takáto skupina výrobkov dotýka, ako sú priemysel a poskytovatelia služieb, vrátane MSP, remeslá a ich podnikateľské organizácie, odborové zväzy, obchodníci, maloobchodníci, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a organizácie spotrebiteľov.

(3) Článok 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že tieto strany sa budú stretávať v rámci poradenského fóra.

(4) Článok 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že rokovací poriadok poradenského fóra ustanoví Komisia v súlade s postupom ustanoveným podľa článku 17.

(5) Úvodná časť nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že preto, aby široká verejnosť uznala systém spoločenstva pre udeľovanie environmentálnej značky, je nevyhnutné, aby environmentálne mimovládne organizácie a organizácie spotrebiteľov zohrávali dôležitú úlohu pri vývoji a stanovovaní kritérií pre environmentálne značky spoločenstva.

(6) Príloha IV (1) nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že sa v rámci EUEB zriadi špecifická pracovná skupina ad hoc, v ktorej budú zúčastnené zainteresované strany uvedené v článku 15 a príslušné orgány uvedené v článku 14 s cieľom zostavenia kritérií pre environmentálne značky pre každú skupinu výrobkov.

(7) Opatrenia ustanovené s tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 17 nariadenie (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok poradenského fóra, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa zrušuje rozhodnutie Komisie z 18. novembra 1992, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok Poradenského fóra systému spoločenstva pre udeľovanie environmentálnej značky [2].

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2000

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] C (92) 2314 konečné, 18.11.1992.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Rokovací poriadok poradenského fóra

1. Ustanovuje sa rokovací poriadok poradenského fóra (fórum) uvedeného v článku 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000. Fórum vykonáva činnosť v súlade s uvedeným nariadením.

2. Poradenské fórum a jeho členovia sú členmi Rady Európskej únie pre environmentálne označovanie (EUEB) a zúčastňujú sa na činnostiach EUEB, ako sú najmä:

- žiadanie Komisie, aby iniciovala postup pre stanovenie ekologických kritérií ako aj pre stanovenie príslušných požiadaviek na hodnotenie a overovanie zhody pre skupiny výrobkov,

- zostavovanie a overovanie kritérií pre environmentálne značky ako aj príslušných požiadaviek na hodnotenie a overovanie zhody pre skupiny výrobkov,

- porady s Komisiou o pracovnom pláne pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva,

- propagovanie a používanie environmentálnej značky spoločenstva.

3. Členmi fóra a tým aj EUEB sú medzi inými nasledovné organizácie zastupujúce zainteresované skupiny uvedené v článku 15 vyššie uvedeného nariadenia:

- Coface (spotrebitelia zastupujúci taktiež BEUC, Eurocoop a AEC),

- EEB (životné prostredie),

- ETUC (odborové zväzy),

- UNICE (priemysel),

- UEAMPE (MSP, remeslá),

- Eurocommerce (obchodníci).

S cieľom zabezpečenia vyrovnanej účasti príslušných zainteresovaných strán môže EUEB upraviť členstvo, ako je to vhodné, buď na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy podliehajúc pritom schváleniu Komisiou.

4. Každý člen fóra určí kontaktnú osobu.

5. Fórum sa stretáva na zasadnutiach EUEB.

6. Okrem všeobecných zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať na zasadaniach EUEB, určí každý člen fóra aspoň jedného technického zástupcu za každú skupinu výrobkov pre účasť na pracovnej skupine ad hoc zostavenej EUEB vzhľadom na špecifické skupiny výrobkov, ako aj pre účasť na zasadaniach EUEB, kde sa príslušná skupina v plnom rozsahu prediskutuje. Takíto technickí zástupcovia, pokiaľ je to možné, by mali byť odborníkmi a mali by mať znalosti o príslušnej skupine výrobkov.

7. Členovia fóra a ich všeobecní a technickí zástupcovia konajú v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 1 vyššie uvedeného nariadenia ako aj s procesnými zásadami uvedenými v prílohe IV vyššie uvedeného nariadenia.

--------------------------------------------------