32000D0730Úradný vestník L 293 , 22/11/2000 S. 0024 - 0030


Rozhodnutie Komisie

z 10. novembra 2000,

ktorým sa zriaďuje Rada pre environmentálne označovanie Európskej únie a jej rokovací poriadok

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 3280)

(Text s významom pre EHP)

(2000/730/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1980/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000 o revidovanom systéme pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva [1], a najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1) Článok 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia zriadi Radu pre environmentálne označovanie Európskej únie, ďalej len "EUEB" skladajúcu sa z príslušných orgánov uvedených v článku 14 a z poradenského fóra uvedeného v článku 13.

(2) Článok 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia určí rokovací poriadok EUEB v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 a pri zohľadnení procesných zásad ustanovených v prílohe IV.

(3) Článok 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že EUEB prispeje najmä k stanoveniu a preskúmaniu kritérií pre environmentálnu značku, ako aj požiadaviek na hodnotenie a overovanie.

(4) Článok 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností EUEB, pokiaľ ide o každú skupinu výrobkov, dohliadala na vyrovnanú účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa skupina výrobkov dotýka, ako sú priemyselní dodávatelia a poskytovatelia služieb, vrátane MSP, remeslá a ich podnikateľské organizácie, odborové zväzy, obchodníci, maloobchodníci, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a organizácie spotrebiteľov.

(5) Úvodná časť 5 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že k tomu, aby široká verejnosť uznala systém pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva, je nevyhnutné, aby pri príprave a stanovovaní kritérií pre environmentálne značky spoločenstva dôležitú úlohu zohrávali mimovládne organizácie pre životné prostredie a organizácie spotrebiteľov.

(6) Článok 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že EUEB môže požadovať od Komisie, aby iniciovala postup na stanovenie ekologických kritérií.

(7) Článok 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že Komisia poverí EUEB prípravou a pravidelným preskúmaním kritérií pre environmentálne značky, ako aj požiadaviek na hodnotenie a overovanie týkajúcich sa takýchto kritérií, platných pre skupiny výrobkov v rámci rozsahu tohto nariadenia.

(8) Článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že EUEB na základe poverenia navrhne kritériá pre environmentálne značky, pokiaľ ide o skupinu výrobkov a požiadavky na hodnotenie a overovanie týkajúce sa takýchto kritérií, ako je to uvedené v článku 4 a v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, pričom zohľadní výsledky štúdií o efektívnosti a trhu, hľadiská životného cyklu a analýzu zdokonalenia, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(9) Príloha IV odsek 1 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že v rámci EUEB sa s cieľom prípravy kritérií pre environmentálnu značku pre každú skupinu výrobkov zriadia špecifické pracovné skupiny ad hoc zahŕňajúce zainteresované strany uvedené v článku 15 a príslušné orgány uvedené v článku 14.

(10) Článok 5 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že EUEB sa s Komisiou poradí o pracovnom pláne pre environmentálne značky spoločenstva.

(11) Článok 10 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že členovia EUEB musia spolupracovať s členskými štátmi a s Komisiou pri propagácii používania environmentálnej značky spoločenstva.

(12) Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zostaveného v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú pravidlá Rady pre environmentálne označovanie Európskej únie a jej rokovací poriadok ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2000

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK RADY PRE ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE EURÓPSKEJ ÚNIE (EUEB)

ÚLOHA EUEB

1. Zriaďuje sa EUEB uvedená v článku 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000 a je činná v súlade s uvedeným nariadením.

2. EUEB musí najmä:

- žiadať Komisiu, aby iniciovala postup na stanovenie ekologických kritérií, ako aj s tým súvisiacich požiadaviek na hodnotenie a overenie súladu pre skupiny výrobkov,

- prispievať k stanoveniu a preskúmaniu kritérií pre environmentálne značky, ako aj s tým súvisiacich požiadaviek na hodnotenie a overovanie súladu pre skupiny výrobkov,

- radiť sa s Komisiou o pracovnom pláne pre environmentálne značky spoločenstva.

3. Členovia EUEB spolupracujú s členskými štátmi a s Komisiou pri propagovaní používania environmentálnej značky spoločenstva.

ZLOŽENIE

4. EUEB sa skladá z príslušných orgánov uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1980/2000, vrátane príslušných orgánov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, a poradenského fóra uvedeného v článku 15 vyššie uvedeného nariadenia.

5. Členmi EUEB sú okrem iných nasledovné organizácie zastupujúce zainteresované strany:

- Coface (spotrebitelia zastupujúci taktiež BEUC, Eurocoop a AEC),

- EEB (pre životné prostredie),

- ETUC (odborové zväzy),

- UNICE (priemysel),

- UEAPME (MSP, remeslá),

- Eurocommerce (obchod).

S cieľom zabezpečenia vyrovnanej účasti všetkých zainteresovaných strán, môže EUEB upraviť toto členstvo, ako je to vhodné, buď na žiadosť Komisie, alebo z vlastnej iniciatívy podliehajúc pritom schváleniu Komisiou.

6. Každý člen EUEB určí kontaktnú osobu.

PREDSEDA, PODPREDSEDA A SEKRETARIÁT

7. Príslušné orgány pre environmentálne označovanie EÚ, uvedené v článku 14 nariadenia (ES) č. 1980/2000, budú striedavo vykonávať funkcie predsedu a dvoch podpredsedov.

8. Funkciu predsedu bude vykonávať striedavo príslušný orgán každého členského štátu Európskej únie počas doby jeho predsedania, a potom každý členský štát z Európskeho hospodárskeho priestoru počas takej istej doby a v abecednom poradí.

9. Funkciu dvoch podpredsedov bude vykonávať príslušný orgán, ktorý bude ako ďalší vykonávať funkciu predsedu a príslušný orgán, ktorý predtým vykonával funkciu predsedu.

10. Príslušný orgán, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedov môže byť výnimočne nahradený jedným z podpredsedov alebo iným členom EUEB.

11. Avšak EUEB môže kedykoľvek, s podmienkou súhlasu Komisie, prijať odlišný spôsob určovania predsedu a podpredsedov.

12. Sekretariát EUEB zebezpečuje Komisia.

ZASADANUTIA

13. Zasadnutia EUEB zvoláva predseda, ktorý je spolu s podpredsedom a sekretariátom zodpovedný za prípravu a rozposlanie pozvánok, programu zasadnutí a sprievodných materiálov, ako aj za vypracovanie a rozposlanie príslušnej zápisnice.

14. Komisia na požiadanie poskytne zasadaciu miestnosť v prípade, že sa konanie zasadnutia naplánuje do Bruselu.

15. Vo všeobecnosti by sa na danom zasadnutí nemali zúčastniť viacerí ako traja zástupcovia jedného člena EUEB.

16. Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach EUEB. Zástupcovia Komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach EUEB. Predseda alebo Komisia môžu na zasadnutie pozvať iné zainteresované strany, ak je to vhodné.

VÝDAVKY

17. Spoločné výdavky potrebné na zasadnutia, prípravu a preskúmavanie ekologických kritérií a iných aktivít zaplatí Komisia podliehajúc odsúhlaseniu v ročnom rozpočte pre takéto výdavky.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

(Týkajúce sa medzi iným vedenia príslušných orgánov a pracovných skupín ad hoc a uplatniteľné v prípade konania ohľadne stanovovania alebo preskúmavania ekologických kritérií a s tým súvisiaceho hodnotenia a overovania súladu požiadaviek pre skupiny výrobkov)

18. V prípade konania ohľadne stanovovania alebo preskúmavania ekologických kritérií ako aj s tým súvisiaceho hodnotenia a overovania súladu požiadaviek pre skupiny výrobkov, EUEB vyberie jeden alebo viac príslušných orgánov uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1980/2000, ktoré sú ochotné prevziať vedenie. Tieto sa uvádzajú ako vedúce príslušné orgány.

19. Vedúci príslušný orgán tvorí, spolu s členmi EUEB, pracovnú skupinu ad hoc, ako je uvedené v prílohe IV (1) vyššie uvedeného nariadenia. Aktívne sa snaží o vyrovnanú účasť, medzi iným, vhodných zástupcov zainteresovaných strán, príslušných orgánov a Komisie. So zainteresovanými stranami z Európskej únie a mimo Európskej únie sa zaobchádza rovnako. Zástupcovia zainteresovaných strán uvedených vyššie musia byť pokiaľ možno odborníkmi a mať vedomosti o príslušnej skupine výrobkov, a uvádzajú sa ako technickí zástupcovia.

20. Všetky príslušné orgány sa aktívne usilujú o zistenie stanoviska všetkých zainteresovaných strán vo svojej krajine v súvislosti s príslušnou skupinou výrobkov a oznámia takéto stanoviská pracovnej skupine ad hoc a EUEB.

21. Vedúci príslušný orgán zorganizuje a bude predsedať aspoň jednému zasadnutiu takejto pracovnej skupiny ad hoc. V prípade, že sa konanie zasadnutia naplánuje do Bruselu, Komisia na požiadanie poskytne zasadaciu miestnosť.

22. Technickí zástupcovia vyššie uvedených zainteresovaných strán sa taktiež zúčastnia, pokiaľ je to možné, na zasadnutiach EUEB, keď sa má dokonale prediskutovať príslušná skupina výrobkov.

23. EUEB, vedúci príslušný orgán a pracovná skupina ad hoc konajú v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 1 vyššie uvedeného nariadenia, ako aj s procesnými zásadami ustanovenými v prílohe IV vyššie uvedeného nariadenia.

24. EUEB, vedúci príslušný orgán a pracovná skupina ad hoc zohľadnia príslušnú environmentálnu politiku spoločenstva a prácu vykonanú v súvislosti s inými súvisiacimi skupinami výrobkov.

25. EUEB a jeho členovia, vedúci príslušný orgán a pracovná skupina ad hoc vynaložia všetko primerané úsilie na dosiahnutie všeobecnej zhody počas svojej celej práce pri snahe o dosiahnutie vysokej úrovne ochrany životného prostredia.

PRÍPRAVNÁ PRÁCA

(Postup, ktorý sa musí dodržať pred požiadaním Komisie, aby iniciovala postup na stanovenie ekologických kritérií pre skupiny výrobkov)

26. EUEB môže požiadať Komisiu, aby iniciovala postup na stanovenie ekologických kritérií pre skupiny výrobkov.

27. EUEB náležite zohľadní pracovný plán pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1980/2000, a najmä neúplný zoznam skupín výrobkov považovaných za priority pre činnosť spoločenstva.

28. EUEB vykoná prípravnú prácu, aby určila, či určitá skupina výrobkov spadá do rozsahu systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva, ako je stanovené v článku 2 vyššie uvedeného nariadenia, a najmä, či vyhovuje podmienkam ustanoveným v článku 2 ods. 2. Komisia môže požiadať EUEB, aby vykonala túto prípravnú činnosť.

29. Na vykonanie uvedenej prípravnej činnosti vyberie EUEB vedúci príslušný orgán alebo orgány ochotné prevziať úlohu vedenia, ktoré vytvoria pracovnú skupinu ad hoc. Uplatnia sa všeobecné pravidlá, ktoré sú vyššie podrobne uvedené.

30. Vedúci príslušný orgán spolu s pracovnou skupinou ad hoc vypracujú, medzi iným a do primeraného stupňa, štúdiu o efektívnosti a trhu, úvahy o životnom cykle a analýzu zlepšenia uvedené v prílohe II vyššie uvedeného nariadenia, pričom zohľadnia požiadavky a uplatniteľné ustanovenia uvedené v článku 3, v prílohe I a v prílohe IV (1).

Pri tejto činnosti príslušný orgán za pomoci pracovnej skupiny ad hoc realizujú medzi iným a do takej miery, ako je vhodné a možné, nasledovné úlohy:

a) analyzujú povahu trhu, vrátane priemyselného a hospodárskeho delenia sektoru (hlavní výrobcovia, podiely na trhu, dovozy atď.), charakterizujú rôzne druhy výrobku, analyzujú možnosti úspešného predaja výrobkov s environmentálnou značkou a navrhnú vhodnú stratégiu marketingu a komunikácie;

b) zisťujú stanovisko všetkých zainteresovaných strán (príslušných orgánov, zainteresovaných strán atď.) a identifikujú také strany, ktoré by spolupracovali pri procese zavádzania kritérií;

c) analyzujú kľúčové dopady na životné prostredie, najvhodnejšie postupy pre životné prostredie v sektore, prihliadajúc pritom na design z environmentálneho hľadiska a identifikujú hlavné oblasti pre zdokonalenie skupiny výrobkov a možnosť, ako sa tieto zdokonalenia dajú dosiahnuť v ekologických kritériách;

d) analyzujú kľúčové prvky súvisiace so spôsobilosťou výrobkov pri spĺňaní potrieb spotrebiteľov a ako je možné toto spĺňanie potrieb dosiahnuť v kritériách pre environmentálne značky;

e) vypracujú inventár a získajú kópie existujúcich environmentálnych značiek, noriem, metód testovania a štúdií, ktoré sú dôležité pre zavedenie environmentálnej značky pre skupinu výrobkov, zohľadnia prácu vykonanú na príbuzných skupinách výrobkov a odhadnú náklady na testovanie;

f) urobia prehľad súvisiacich vnútroštátnych, európskych a medzinárodných právnych predpisov;

g) zistia možné prekážky v úspešnom zavedení tejto skupiny výrobkov;

h) vypracujú a včas pred príslušnými zasadnutiami rozošlú všetky potrebné pracovné materiály, ktoré zhrnú hlavné zistenia každého z troch vyššie uvedených krokov a zahrnú iné dôležité informácie a analýzy;

i) vypracujú súhrnnú záverečnú správu o výsledku vyššie uvedených analýz a vyšetrovaní, napísanú v anglickom jazyku a prípadne v jednom z ostatných úradných jazykov spoločenstva. Takáto záverečná správa sa sprístupní v tlačenej forme ako aj v elektronickej forme a sprístupní sa pre porady, pokiaľ možno na internetovej stránke environmentálnej značky. V prílohe musí obsahovať súhrnný zoznam všetkých dokumentov rozposlaných v priebehu tejto práce, spolu s uvedením dátumu rozposlania každého dokumentu a komu bol rozposlaný a kópiu príslušných dokumentov. V prílohe sa taktiež uvedie zoznam dotknutých strán zapojených do práce alebo s ktorými sa poradilo alebo ktoré vyjadrili stanovisko, a to spolu s ich kontaktnými údajmi. Musí obsahovať súhrn výsledkov, a kde je to vhodné, prílohy s podrobnými výpočtami inventáru. Zohľadnia sa akékoľvek postrehy obdržané o správe a na požiadanie sa poskytnú informácie o následkoch pripomienok.

j) predkladajú závery jednému alebo viacerým zasadnutiam EUEB a na základe takýchto porád a pravdepodobnosti celkového úspechu environmentálnej značky pre uchádzajúcu sa skupinu výrobkov odporučia, či by sa skupina výrobkov mala alebo nemala ďalej rozvíjať a či by sa kritériá pre environmentálnu značku mali alebo nemali zavádzať.

31. V prípade spokojnosti s vyššie uvedenou prípravnou prácou pre uchádzajúcu sa skupinu výrobkov a s pozitívnymi odporúčaniami pracovnej skupiny ad hoc, EUEB predloží Komisii záverečnú správu spolu s návrhmi týkajúcimi sa návrhu poverenia a požiada Komisiu o iniciovanie postupu pre stanovenie ekologických kritérií pre príslušnú skupinu výrobkov a o udelenie poverenia EUEB, ktorý zohľadní vyššie uvedené návrhy. Členovia EUEB zastupujúci zainteresované strany uvedené v článku 15 vyššie uvedeného nariadenia môžu jednotlivo alebo kolektívne v prílohe uviesť svoje špecifické stanovisko alebo stanoviská k takejto záverečnej správe.

POVERENIE NA VYPRACOVANIE ALEBO PREPRACOVANIE KRITÉRIÍ

(Postup, ktorý sa musí dodržať pri realizovaní poverenia od Komisie na vypracovanie alebo prepracovanie kritérií pre environmentálne značky ako aj súvisiacich požiadaviek na hodnotenie a overovanie súladu pre skupinu výrobkov)

32. Na základe poverenia obdržaného od Komisie EUEB vypracuje návrh kritérií pre environmentálne značky ako aj súvisiacich požiadaviek na hodnotenie a overovanie súladu pre príslušnú skupinu výrobkov. EUEB dodrží konečný termín na ukončenie práce ustanovenej v poverení.

33. Na tento účel EUEB vyberie vedúci príslušný orgán alebo orgány ochotné prevziať úlohu vedenia, ktoré vytvoria pracovnú skupinu ad hoc. Uplatnia sa vyššie uvedené všeobecné pravidlá.

34. Vedúci príslušný orgán spolu s pracovnou skupinou ad hoc najprv stanovia, či sa vykonali všetky potrebné analýzy, prieskumy a iné prípravné práce, ako je vyššie podrobne uvedené. Toto zahŕňa najmä štúdiu o efektívnosti a trhu, hľadiská životného cyklu a analýzu zdokonalenia, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1980/2000. Vedúci príslušný orgán spolu s pracovnou skupinou ad hoc podniknú všetky vhodné opatrenia na skompletizovanie a zaktualizovanie tejto prípravnej práce podľa potreby, pričom zohľadnia postupy podrobne popísané vo vyššie uvedenej časti.

35. Vedúci príslušný orgán na jednej alebo na viacerých zasadnutiach EUEB predloží vypracovaný návrh a súvisiace správy a analýzy a na základe takýchto porád, ak je to vhodné, oznámi EUEB, že poverenie sa môže považovať za ukončené. Z tohto hľadiska sa bude venovať osobitná pozornosť pravdepodobnosti, či pripravený návrh získa vysokú úroveň podpory.

36. Podobne na základe práce vykonanej vedúcim príslušným orgánom a pracovnou skupinou ad hoc EUEB informuje, ak je to vhodné, Komisiu o navrhnutých kritériách a oznámi Komisii, že poverenie sa môže považovať za ukončené. Z tohto hľadiska sa bude venovať osobitná pozornosť pravdepodobnosti, či pripravený návrh získa vysokú úroveň podpory. Členovia EUEB zastupujúci zainteresované strany uvedené v článku 15 vyššie uvedeného nariadenia (ES) č. 1980/2000 môžu jednotlivo alebo kolektívne v prílohe uviesť svoje špecifické stanovisko alebo stanoviská k navrhnutým kritériám.

37. V prípade, že Komisia oznámi, že poverenie nebolo splnené, pokračuje EUEB v práci na návrhu kritérií, pričom zohľadní postupy a požiadavky podrobne uvedené v tejto časti. Komisia oznámi dôvody pre svoje stanovisko.

38. Ak Komisia v ktoromkoľvek čase oznámi, že poverenie bolo splnené, EUEB bude pokladať poverenie sa ukončené. Napriek tomu EUEB znovu začne práce, ktorými bola poverená, ak Komisia o to neskôr požiada.

39. Ak EUEB v ktoromkoľvek čase príde k záveru, že nie je schopná splniť poverenie, bezodkladne informuje podľa toho Komisiu a uvedie podrobné odôvodnenie.

POVERENIE NA PRESKÚMANIE KRITÉRIÍ

(Postup, ktorý treba dodržať pri realizovaní poverenia od Komisie na preskúmanie kritérií pre environmentálnu značku, ako aj požiadaviek na hodnotenie a overovanie súladu pre skupinu výrobkov)

40. EUEB na základe poverenia od Komisie preskúma kritériá pre environmentálnu značku a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie súladu pre príslušnú skupinu výrobkov.

41. EUEB musí osobitne dbať na dokončenie svojej práce načas pred uplynutím platnosti existujúcich kritérií.

42. Na tento účel vyberie EUEB vedúci príslušný orgán alebo orgány ochotné prevziať úlohu vedenia, ktoré vytvoria pracovnú skupinu ad hoc. Uplatnia sa všeobecné pravidlá, ktoré sú vyššie podrobne uvedené.

43. Vedúci príslušný orgán za pomoci pracovnej skupiny ad hoc preskúmajú súčasné kritériá pre environmentálnu značku a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie súladu pre príslušnú skupinu výrobkov, a taktiež preskúmajú a kde je to potrebné skompletizujú a zaktualizujú rôzne analýzy, správy, inventáre a iné práce podrobne uvedené v časti pod názvom "Prípravné práce".

44. Vedúci príslušný orgán spolu s pracovnou skupinou ad hoc vyhodnotia najmä minulú, súčasnú a pravdepodobnú budúcu úspešnosť takejto skupiny výrobkov, vrátane súvisiaceho prospechu pre životné prostredie, pričom sa zohľadní úspešnosť príbuzných skupín výrobkov a zohľadní sa aj pracovný plán pre environmentálne značky spoločenstva.

45. Vedúci príslušný orgán prednesie výsledky takýchto hodnotení a analýz na jednej alebo na viacerých zasadnutiach EUEB a na základe takýchto porád, ak je to vhodné, odporučí EUEB, či by sa ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a preverovanie mali buď predĺžiť, zrušiť alebo prepracovať. Z tohto hľadiska sa bude venovať náležitá pozornosť pravdepodobnosti, či odporúčanie získa najvyššiu úroveň podpory.

46. Podobne EUEB na základe práce vykonanej vedúcim príslušným orgánom a pracovnou skupinou ad hoc odporučí Komisii, ak je to vhodné, že ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie by sa mali buď predĺžiť, zrušiť alebo prepracovať. Z tohto hľadiska sa bude venovať náležitá pozornosť pravdepodobnosti, či odporúčanie získa najvyššiu úroveň podpory. Členovia EUEB zastupujúci zainteresované strany uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1980/2000 môžu jednotlivo alebo kolektívne pripojiť svoje špecifické stanovisko alebo stanoviská k takémuto odporúčaniu.

47. V prípade, že Komisia oznámi, že poverenie nebolo splnené, EUEB podľa toho pokračuje v praxi, pričom zohľadní postupy a požiadavky podrobne uvedené v tomto odseku. Komisia uvedie dôvody pre svoj postoj.

48. V prípade, že Komisia oznámi svoj súhlas s odporúčaním, že ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a preverovanie by sa mali prepracovať, EUEB podľa toho pokračuje, pričom zohľadní postupy a požiadavky podrobne uvedené v odseku "Poverenie na vypracovanie alebo prepracovanie kritérií".

49. V prípade, že Komisia súhlasí s odporúčaním, že ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a preverovanie by sa mali zrušiť alebo predĺžiť, EUEB pokladá svoje poverenie za skončené. EUEB napriek tomu znovu začne prácu, ktorou bola poverená v prípade, že Komisia neskôr o to požiada.

50. V prípade, že EUEB v ktoromkoľvek čase príde k záveru, že nie je schopná splniť poverenie, bezodkladne podľa toho informuje Komisiu a podrobne uvedie dôvody.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRACOVNÉHO PLÁNU

(Postup, ktorý sa musí dodržať, keď sa s Komisiou radí o pracovnom pláne pre environmentálne značky spoločenstva)

51. EUEB môže poskytnúť Komisii základné informácie o navrhovanom pracovnom pláne pre environmentálne značky spoločenstva uvedenom v článku 5 nariadenia (ES) č. 1980/2000.

52. S cieľom takého konania EUEB podnikne všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia, konajúc pritom v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 1 ods. 1 a 4 vyššie uvedeného nariadenia.

53. Pred navrhnutím nových skupín výrobkov, ktoré by mohli byť prioritou pre činnosť spoločenstva, EUEB najprv urobí predbežné a smerné vymedzenie vzhľadom na to, či príslušné skupiny výrobkov spadajú do rozsahu systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva, ako je ustanovené v článku 2 vyššie uvedeného nariadenia, a najmä či spĺňajú podmienky ustanovené v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. Pri tejto činnosti zohľadní do primeraného stupňa rôzne hľadiská, ktoré sú podrobne uvedené vyššie v odseku nazvanom "Prípravné práce".

54. EUEB a jej členovia podniknú všetko primerané úsilie na dosiahnutie vysokej úrovne všeobecného súhlasu počas svojej práce.

INÉ KONANIE ČLENOV EUEB

55. Členovia EUEB konajú vo všeobecnom záujme systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva a môžu prevziať akúkoľvek iniciatívu, ktorú považujú za týkajúcu sa tohto cieľa a dôležitú preň. Podobne môžu konať na žiadosť Komisie. Takéto iniciatívy môžu medzi iným zahŕňať:

- propagačné činnosti, ako je uvedené článku 10 nariadenia (ES) č. 1980/2000 alebo inak,

- tvorenie pracovných skupín ad hoc,

- činnosti na propagovanie zosúladeného uplatňovania kritérií pre environmentálne značky a súvisiacich požiadaviek na hodnotenie a overovanie, vrátane úpravy a zdokonaľovania súvisiacich príručiek pre užívateľa,

- navrhovanie smerníc napríklad na umožnenie rozvoja ekologických kritérií,

- prijímanie vnútorných postupov, ak je to vhodné.

PRESKÚMANIE

56. EUEB pravidelne preskúma svoju činnosť, a ak je to potrebné, môže predniesť Komisii odporúčania na úpravu takýchto postupov, ak je to vhodné. Prvé preskúmanie by sa malo dokončiť do konca roku 2002.

--------------------------------------------------