32000D0728Úradný vestník L 293 , 22/11/2000 S. 0018 - 0019


Rozhodnutie Komisie

z 10. novembra 2000

ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku spoločenstva

(oznámené pod číslom dokumentu C (2000) 3279)

(Text s významom pre EHP)

(2000/728/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1980/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky [1], a najmä na jeho článok 12 a na prílohu V,

keďže:

(1) Článok 12 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že každá prihláška na udelenie environmentálnej značky by mala podliehať spoplatneniu súvisiacemu s nákladmi na spracovanie prihlášky a že používanie environmentálnej značky by malo mať za následok zaplatenie ročného poplatku žiadateľom.

(2) Článok 12 nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že výška poplatkov za prihlášku a ročných poplatkov by mala Komisia zaviesť v súlade s prílohou V a podľa postupu ustanoveného v článku 17 uvedeného nariadenia.

(3) Príloha V nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že by sa mal určiť minimálny a maximálny poplatok za prihlášku a že v prípade MSP [2] a taktiež v prípade výrobcov výrobkov, ako aj poskytovateľov služieb z rozvojových krajín by sa poplatok za prihlášku mal znížiť aspoň o 25 %.

(4) Príloha V nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že ročný poplatok by sa mal vypočítať vo vzťahu k ročnému objemu predaja výrobku, ktorému bola udelená environmentálna značka, v rámci spoločenstva, a že by sa mal určiť minimálny a maximálny poplatok.

(5) Príloha V nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že v prípade MSP a taktiež v prípade výrobcov výrobkov, ako aj poskytovateľov služieb z rozvojových krajín by sa ročné poplatky mali znížiť aspoň o 25 %.

(6) Príloha V nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že žiadateľom, ktorí už obdržali osvedčenie podľa EMAS alebo ISO 14001, môže byť priznané dodatočné zníženie ročného poplatku.

(7) Príloha V nariadenia (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že ďalšie zníženia by sa mohli zohľadniť podľa postupu ustanoveného v článku 17 uvedeného nariadenia.

(8) Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Prihláška na udelenie značky podlieha zaplateniu poplatku súvisiacemu s nákladmi na spracovanie prihlášky.

2. Minimálny poplatok za prihlášku je 300 EUR. Maximálny poplatok za prihlášku je 1300 EUR.

3. V prípade MSP a taktiež v prípade výrobcov výrobkov, ako aj poskytovateľov služieb z rozvojových krajín sa poplatok za prihlášku znižuje o 25 %. Obidve zníženia sú kumulatívne, vzťahujú sa taktiež na minimálny a na maximálny poplatok za prihlášku.

Článok 2

1. Každý žiadateľ, ktorému bola udelená environmentálna značka, zaplatí ročný poplatok za užívanie značky príslušnému orgánu, ktorý značku udelil.

2. Doba podliehajúca spoplatneniu začne plynúť dňom udelenia environmentálnej značky žiadateľovi.

3. Základom pre čiastky za ročný objem predaja sú výrobné ceny, ak je výrobok, ktorému sa udelila environmentálna značka, tovarom. Ich základom je dodacia cena, ak sa týkajú služieb.

4. Výška ročného poplatku je 0,15 % z ročného objemu predaja výrobku, ktorému sa udelila environmentálna značka, v rámci spoločenstva.

5. Minimálny ročný poplatok žiadateľa je 500 EUR za skupinu výrobku. Maximálny ročný poplatok žiadateľa je EUR 25000 za skupinu výrobku

6. V prípade MSP a taktiež v prípade výrobcov výrobkov, ako aj poskytovateľov služieb z rozvojových krajín sa ročný poplatok znižuje o 25 %. Obidve zníženia sú kumulatívne.

7. Ročný poplatok sa znižuje o 15 % pre žiadateľov, ktorí sú zaregistrovaní podľa EMAS a/alebo majú osvedčenie ISO 14001. Toto zníženie je možné len za podmienky, že sa žiadateľ výslovne zaviaže, že v rámci svojej environmentálnej politiky zabezpečí, že jeho výrobky s environmentálnou značkou budú v úplnom súlade s kritériami pre environmentálne značky počas celej doby platnosti zmluvy a že takýto záväzok sa vhodne začlení do podrobných environmentálnych cieľov. Žiadatelia, ktorí majú ISO 14001, každoročne preukážu dodržanie tohto záväzku. Tí, ktorí majú EMAS, predložia kópiu ich každoročne overeného vyhlásenia ohľadne životného prostredia.

8. Príslušné orgány môžu priznať zníženie až do 25 % pre najviac prvých troch žiadateľov v každom členskom štáte, ktorým bola udelená environmentálna značka za príslušnú skupinu výrobkov.

9. Všetky vyššie uvedené zníženia sú kumulatívne a vzťahujú sa aj na minimálny a maximálny ročný poplatok, avšak celkovo neprevýšia 50 %.

10. Výrobky, ktorých medzičlánky už podliehajú zaplateniu ročného poplatku, podliehajú zaplateniu poplatku vzťahujúcemu sa na ročný objem predaja po odpočítaní hodnoty nákladov z takýchto medzičlánkov.

Článok 3

Ani poplatok za prihlášku, ani ročný poplatok nezahŕňa žiadne náklady týkajúce sa testovania a overovania, ktoré by mohli byť potrebné pre výrobky, ktoré sú predmetom prihlášok. Žiadatelia sami zaplatia takéto náklady za testovanie a overovanie.

Článok 4

Zmluvy na používanie environmentálnej značky, uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, sa môžu na žiadosť držiteľa povolenia zmeniť tak, aby zohľadnili ustanovenia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Prijatie alebo zmena skupín výrobkov s environmentálnou značkou EÚ spoločenstvom v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 nariadenia (ES) č. 1980/2000 môže viesť k zmenám súčasného rozhodnutia stanovujúceho náklady a poplatky pre danú skupinu výrobkov. Takéto zmeny by sa mali výslovne ustanoviť v rozhodnutí zavádzajúcom ekologické kritériá pre takto danú skupinu výrobkov.

Článok 6

Rozhodnutie Komisie č. 93/326/EHS z 13. mája 1993 zavádzajúce smerné pokyny pre stanovenie nákladov a poplatkov v súvislosti s environmentálnou značkou spoločenstva [3] sa týmto zrušuje.

Článok 7

Komisia je oprávnená preskúmať a zhodnotiť vykonanie tohto rozhodnutia do dvoch rokov a prípadne navrhnúť jeho zmeny.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2000

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] MSP ako sú definované v odporúčaní Komisie 96/280/ES (Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4).

[3] Ú. v. ES L 129, 27.5.1993, s. 23.

--------------------------------------------------