32000D0234Úradný vestník L 073 , 22/03/2000 S. 0018 - 0019


Rozhodnutie Komisie

z 9. marca 2000

o nezaradení monolinuronu do prílohy I k smernici Rady 91/414/ES a o zrušení povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 656)

(Text s významom pre EHP)

(2000/234/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1] naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/73/ES [2],

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1199/97 [4], najmä na jeho článok 7 ods. 3a písm. b),

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [5] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6] stanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli určené spravodajskými členskými štátmi na vykonanie nariadenia (EHS) č. 3600/92, a identifikovalo oznamovateľov pre každú účinnú látku.

(2) Monolinuron je jedna z 90 účinných látok, na ktoré sa vzťahuje prvá fáza pracovného programu určeného článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

(3) V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3600/92 Spojené kráľovstvo, menované ako spravodajský členský štát, predložilo Komisii 30. apríla 1996 správu o posúdení informácií predložených jediným oznamovateľom v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(4) Predloženú správu preskúmali členské štáty a Komisia prostredníctvom Stáleho výboru pre zdravie rastlín. Toto preskúmanie bolo ukončené 20. júla 1999 vo forme revíznej správy Komisie o monolinurone v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(5) Z hodnotení vyplýva, že predložené informácie nie sú dostatočné na preukázanie toho, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce danú účinnú látku spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) a 5 ods. 2 písm. b) smernice 91/414/EHS.

(6) Jediný oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si viac neželá zúčastňovať sa na pracovnom programe pre túto účinnú látku. Preto ďalšie informácie potrebné na dosiahnutie plného súladu s požiadavkami smernice 91/414/EHS nebudú predložené.

(7) Túto účinnú látku preto nie je možné zaradiť do prílohy I smernice 91/414/EHS.

(8) Musí sa stanoviť obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS.

(9) Toto rozhodnutie nemá dopad na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne prijme v neskoršej fáze pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7].

(10) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Monolinuron nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom monolinuronu zrušili do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia;

2. sa po dátume oznámenia tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom monolinuronu podľa výnimky stanovenej článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Členské štáty udelia obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, ktoré bude čo najkratšie a nie dlhšie ako 18 mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. marca 2000

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------