32000D0147

Rozhodnutie Komisie z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 133)Text s významom pre EHP.

Úradný vestník L 050 , 23/02/2000 S. 0014 - 0018
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 3 - 7


Rozhodnutie Komisie

z 8. februára 2000,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 133)

(Text s významom pre EHP)

(2000/147/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych a správnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], a najmä na jej články 3, 6 a 20,

keďže:

(1) Článok 3 a článok 3 ods. 2 smernice 89/106/EHS stanovujú, že s cieľom zohľadnenia rôznych úrovní ochrany stavieb, ktoré môžu prevládať na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, môže každá základná požiadavka viesť k stanoveniu tried v interpretačných dokumentoch; tieto dokumenty boli uverejnené ako

"Oznámenie Komisie, pokiaľ ide o interpretačné dokumenty smernice Rady 89/106/EHS

[3]

.

(2) Odsek 42.1 interpretačného dokumentu č. 2 zdôvodňuje potrebu rôznych úrovní základnej požiadavky, ako sú funkcia druhu, používanie a umiestnenie stavby, jej usporiadanie a dostupnosť núdzových zariadení.

(3) Odsek 22 interpretačného dokumentu č. 2 uvádza niekoľko vzájomne súvisiacich opatrení na splnenie základnej požiadavky "požiarna bezpečnosť", ktoré spolu prispievajú k stanoveniu stratégie požiarnej bezpečnosti, ktorú je možné v členských štátoch rôznym spôsobom rozvíjať.

(4) Odsek 42.3.3 interpretačného dokumentu č. 2 identifikuje jedno z týchto opatrení prevládajúcich v členských štátoch, ktoré spočíva v obmedzení vzniku a šírenia ohňa a dymu v priestore ohniska požiaru (alebo v danej oblasti) tým, že bude obmedzené prispievanie stavebných výrobkov k plnému rozvinutiu požiaru.

(5) Definícia tried základnej požiadavky čiastočne závisí od úrovne takéhoto obmedzenia.

(6) Úroveň tohto obmedzenia môže byť vyjadrená iba rôznymi úrovňami reakcie výrobkov na oheň pri ich konečnom použití.

(7) Odsek 43.1.1 interpretačného dokumentu č. 2 špecifikuje, že aby sa umožnilo hodnotenie reakcie výrobkov na oheň, bude vypracované harmonizované riešenie, ktoré môže využívať skúšky, vykonané v plnom rozsahu alebo na skúšobnom zariadení, ktoré zodpovedajú reálnej požiarnej situácii.

(8) Harmonizované riešenie spočíva v systéme tried, ktoré interpretačný dokument neobsahuje.

(9) Systém tried určených na tento účel vychádza z viacerých skúšobných metód, ktoré sú už európskym normalizačným orgánom známe.

(10) Rozhodnutie Komisie 94/611/ES z 9. septembra 1994 o uplatnení článku 20 smernice 89/106/EHS o stavebných výrobkoch [4], ktorá opisuje systém tried, neuvádza limity tried B, C a D, pretože skúška samostatne horiaceho predmetu nebola v tej dobe dostatočne vyvinutá.

(11) Relevantné údaje sú už teraz k dispozícii a rozhodnutie 94/611/ES by sa teda malo nahradiť novým rozhodnutím, ktoré uvedie limity tried a niektoré prispôsobenia technickému pokroku; alternatívne skúšobné postupy by mali byť na základe dohody medzi Komisiou a členskými štátmi a po porade s CEN/CENELEC a EOTA úplne popísané v budúcej európskej norme alebo rozhodnutí Komisie.

(12) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Ak je konečné uplatnenie stavebného výrobku také, že môže prispieť k vzniku a šíreniu ohňa a dymu v priestore (alebo v oblasti) ohniska požiaru alebo mimo neho, bude výrobok klasifikovaný na základe jeho reakcie na oheň podľa klasifikačného systému uvedeného v tabuľkách 1 a 2 prílohy.

2. Výrobky musia byť posúdené vo vzťahu k ich konečnému uplatneniu.

Ak klasifikácia založená na normalizovaných skúškach a kritériách uvedených v tabuľkách 1 a 2 prílohy nebude vhodná, môže sa v rámci postupu, ktorý predpokladá alternatívne skúšky, použiť jeden alebo niekoľko referenčných scenárov (reprezentatívna skúška (skúšky) v meradle predstavujúcom scenár (scenáre) zodpovedajúceho nebezpečenstva).

Článok 2

Zrušuje sa rozhodnutie 94/611/ES.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. februára 2000

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1."

[4] Ú. v. ES L 241, 16.9.1994, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Symboly [1]

ΔT | rast teploty |

Δm | úbytok na hmotnosti |

tf | trvanie plameňa |

PCS | spalné teplo |

FIGRA | rýchlosť rozširovania sa požiaru |

THR600s | celkové uvoľňovanie tepla |

LFS | postranné šírenie plameňa |

SMOGRA | rýchlosť rozširovania sa dymu |

TSP600s | celková tvorba dymu |

Fs | šírenie plameňa |

Definície

"Materiál": jednotlivá základná látka alebo rovnomerne rozložená zmes látok, napr. kov, kameň, drevo, betón, minerálna vlna s rovnomerne rozloženým spojivom, polymery.

"Rovnorodý výrobok": výrobok, ktorý sa skladá z jedného materiálu a ako celok má jednotnú hustotu a zloženie.

"Nerovnorodý výrobok": výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky na rovnorodý výrobok. Je to výrobok zložený z jednej alebo niekoľkých podstatných a/alebo nepodstatných zložiek.

"Podstatná zložka": materiál, ktorý tvorí významnú časť nerovnorodého výrobku. Vrstva s plošnou hmotnosťou ≥ 1,0 kg/m2 alebo hrúbkou ≥ 1,0 mm sa pokladá za podstatnú zložku.

"Nepodstatná zložka": materiál, ktorý netvorí významnú časť nerovnorodého výrobku. Vrstva s plošnou hmotnosťou < 1,0 kg/m2 a hrúbkou < 1,0 mm sa pokladá za nepodstatnú zložku.

Dve alebo viac nepodstatných vrstiev, ktoré k sebe priliehajú (t. j. bez žiadnej podstatnej zložky (žiadnych podstatných zložiek) medzi vrstvami), sa považujú za jednu nepodstatnú zložku, a musia teda spolu spĺňať požiadavky na vrstvu, ktorá je nepodstatnou zložkou.

U nepodstatných zložiek sa rozlišujú nasledujúce vnútorné nepodstatné zložky a vonkajšie nepodstatné zložky:

"Vnútorná nepodstatná zložka": nepodstatná zložka, ktorá je z obidvoch strán krytá aspoň jednou podstatnou zložkou.

"Vonkajšia nepodstatná zložka": nepodstatná zložka, ktorá z jednej strany nie je krytá podstatnou zložkou.

Tabuľka 1

TRIEDY REAKCIE STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA OHEŇ OKREM PODLAHOVÝCH KRYTÍN [2]

Trieda | Skúšobná metóda (skúšobné metódy) | Kritériá klasifikácie | Doplnková klasifikácia |

A1 | EN ISO 1182 [3] a | ΔT ≤ 30 °C; a Δm ≤ 50 %; a tf = 0 (t. j. žiadne trvanie plameňa) | — |

EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [3] a PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] a [5] PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 [6] a PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [7] | — |

A2 | EN ISO 1182 [3] alebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 20 s | — |

EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 a [3] PCS ≤ 4,0 MJ. m-2 a [4] PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 a [6] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [7] | — |

EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 120 W.s-1 a LFS < okraj vzorky a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba dymu [8] a horiacich kvapiek/častíc [9] |

B | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 120 W.s-1 a LFS < okraj vzorky a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba dymu [8] a horiacich kvapiek/častíc [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm počas 60 s |

C | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 250 W.s-1 a LFS < okraj vzorky a THR600s ≤ 15 MJ | Tvorba dymu [8] a horiacich kvapiek/častíc [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm počas 60 s |

D | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 750 W.s-1 | Tvorba dymu [8] a horiacich kvapiek/častíc [9] |

EN ISO 11925-2 [11]Expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm počas 60 s |

E | EN ISO 11925-2 [11]Expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm počas 20 s | Horiace kvapky/častice [10] |

F | Žiadny ukazovateľ vlastností nie je stanovený. |

Tabuľka 2

TRIEDY REAKCIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN NA OHEŇ

Trieda | Skúšobná metóda (skúšobné metódy) | Kritériá klasifikácie | Doplnková klasifikácia |

A1FL | EN ISO 1182 [12] a | ΔT ≤ 30 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 0 (t. j. žiadne trvanie plameňa) | — |

EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 a [12] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 a [13] PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 a [14] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [15] | — |

A2 FL | EN ISO 1182 [12] alebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 20 s | — |

EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 a [12] PCS ≤ 4,0 MJ. m-2 a [13] PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 a [14] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [15] | — |

EN ISO 9239-1 [16] | Kritický tok [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Tvorba dymu [18] |

B FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Tvorba dymu [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm počas 20 s |

C FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 4,5 kW.m-2 | Tvorba dymu [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm počas 20 s |

D FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 3,0 kW.m-2 | Tvorba dymu [18] |

EN ISO 11925-2 [19]Expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm počas 20 s |

E FL | EN ISO 11925-2 [19]Expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm počas 20 s | |

F FL | Žiadny ukazovateľ vlastností nie je stanovený |

[1] Vlastnosti sú definované so zreteľom na príslušnú skúšobnú metódu.

[2] Spracovanie niektorých skupín výrobkov, napr. lineárnych výrobkov (trúbky, potrubia, káble atď.), sa ešte stále testuje a môže si vynútiť zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia.

[3] Pre rovnorodé výrobky a podstatné zložky nerovnorodých výrobkov.

[4] Pre každú vonkajšiu nepodstatnú zložku nerovnorodých výrobkov.

[6] Pre každú vnútornú nepodstatnú zložku nerovnorodého výrobku.

[7] Pre výrobok ako celok.

[8] s1 = SMOGRA ≤ 30 m2.s-2 a TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2.s-2 a TSP600s ≤ 200 m2; s3 = nie s1 alebo s2.

[9] d0 = žiadne horiace kvapky/častice v EN 13823 (SBI) po 600 s; d1 = žiadne horiace kvapky/častice trvajúce dlhšie než 10 s v EN 13823 (SBI) počas 600 s; d2 = ani d0 ani d1; vznietenie papiera v EN ISO 11925-2 vedie k zatriedeniu do d2.

[10] Vyhovel = žiadne vznietenie papiera (žiadna klasifikácia); nevyhovel = vznietenie papiera (klasifikácia d2).

[11] Pri namáhaní povrchu plameňom, a poprípade pri konečnom uplatnení výrobku, pri namáhaní okraja vzorky plameňom.

[12] Pre rovnorodé výrobky a podstatné zložky nerovnorodých výrobkov.

[13] Pre každú vonkajšiu nepodstatnú zložku nerovnorodých výrobkov.

[14] Pre každú vnútornú nepodstatnú zložku nerovnorodého výrobku.

[15] Pre výrobok ako celok.

[16] Trvanie skúšky = 30 minút.

[17] Kritický tok je definovaný ako tok radiácie, pri ktorom plameň zhasne alebo ako tok radiácie po skúšanom čase 30 minút; podľa toho, ktorý je nižší (t. j. tok zodpovedajúci väčšiemu rozšíreniu plameňa).

[18] s1 = dym ≤ 750 %.min; s2 = nie s1.

[19] Pri namáhaní povrchu plameňom, a poprípade pri konečnom uplatnení výrobku, pri namáhaní okraja vzorky plameňom.

--------------------------------------------------