31999R1254Úradný vestník L 160 , 26/06/1999 S. 0021 - 0047


Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999

zo 17. mája 1999

o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [5],

(1) keďže fungovanie a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi produktmi by mali byť spojené s prijatím Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá by predovšetkým mala zahŕňať spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré v závislosti od produktu môžu mať rôznu podobu;

(2) keďže poslanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky spočíva v dosiahnutí cieľov, ktoré sú uvedené v článku 33 zmluvy; keďže v záujme stabilizácie trhov a zabezpečenia primeranej životnej úrovne poľnohospodárov by sa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa mali prijať opatrenia na vnútornom trhu, ktoré by zahŕňali predovšetkým vyplácanie náhrad producentom hovädzieho mäsa, podporu na súkromné skladovanie a systém verejného skladovania;

(3) keďže v záujme zvýšenia podielu hovädzieho mäsa na celkovej spotrebe mäsa v rámci spoločenstva a zvýšenia konkurenčnej schopnosti týchto produktov na medzinárodných trhoch by sa mala postupne znižovať úroveň podpory trhu; keďže vzhľadom na dôsledky, ktoré to bude mať pre producentov, by sa mala upraviť výška a forma podpory, ktorá sa poskytuje v rámci spoločnej organizácie trhu; keďže na tento účel je vhodné vytvoriť komplexný systém poskytovania náhrad producentom; keďže výška týchto náhrad by mala odzrkadľovať postupné znižovanie podpory trhu;

(4) keďže vzhľadom na rozmanitosť chovateľských podnikov by náhrady mali zahŕňať osobitnú prémiu poskytovanú producentom býkov a juncov, prémiu za zachovávanie stád dojčiacich kráv, prémiu za zabitie, na ktorú je nárok pri všetkých druhoch hovädzieho dobytka vrátane dojníc a teliat; keďže poskytovanie prémií by sa nemalo prejaviť vo zvýšení celkového objemu produkcie; keďže na tento účel počet samcov hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv, za ktoré vzniká nárok na osobitnú prémiu a prémiu za dojčiace kravy, by sa mal obmedziť uplatňovaním regionálnych, resp. individuálnych hraničných počtov, a v prípade osobitnej prémie uplatňovaním limitu na počet kusov dobytka na hospodárstvo, pričom členské štáty by mali byť oprávnené prispôsobovať ho v závislosti od ich konkrétnej situácie; keďže pokiaľ ide o prémiu za zabitie, hraničné počty pre príslušnú krajinu by sa mali ustanoviť na základe historických číselných údajov o objeme produkcie;

(5) keďže podmienky produkcie juncov sa zvyčajne líšia od podmienok produkcie býkov; keďže je preto opodstatnené, aby sa výška osobitnej prémie za jedno zviera určila diferencovane pre juncov a býkov; keďže však osobitná prémia za juncov by sa mala vyplácať osobitne za dve vekové kategórie;

(6) keďže zabitie priveľkého počtu juncov počas jatočnej sezóny v členských štátoch, kde je tento typ produkcie mimoriadne významný, by mohlo narušiť stabilitu trhu a predovšetkým spôsobiť pokles trhových cien; keďže za určitých podmienok by sa okrem osobitnej prémie za zvieratá, ktoré boli zabité mimo sezóny počas prvých 23 týždňov príslušného roka, mala poskytovať dodatková prémia, aby sa podporilo zabíjanie juncov mimo sezóny ustajnenia;

(7) keďže nárok na prémie za dojčiace kravy by sa mala rozšíriť na jalovice, ktoré spĺňajú tie isté chovateľské požiadavky ako dojčiace kravy, aby sa tým zvýšila flexibilita producentov; keďže však počet jalovíc, za ktoré vzniká nárok na prémiu, by mal byť v stádach dojčiacich kráv obmedzený na bežný pomer dopĺňania stáda; keďže v štátoch, v ktorých sa viac ako 60 % zvierat, za ktoré vzniká nárok na prémiu za dojčiace kravy, chová v horských oblastiach; keďže by však členské štáty mali byť oprávnené poskytovať prémiu osobitne za dojčiace kravy a jalovice, a pokiaľ ide o jalovice, uplatňovať na svojom území v rámci vyššie uvedeného pomeru osobitnú maximálnu výšku prémie;

(8) keďže prémia za dojčiace kravy by sa v zásade mala poskytovať len producentom, ktorí nedodávajú mlieko mliekarňam v rámci systému dodatkových poplatkov, ktorý predpokladá nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992 o zavedení dodatkového poplatku v sektore mlieka a mliečnych produktov [6]; keďže však podporu môžu potrebovať aj hospodárstva, na ktorých sa chová stádo mliekového dobytka a stádo dojčiacich kráv; keďže prémia za dojčiace kravy by sa mala teda poskytovať malým a stredne veľkým zmiešaným hospodárstvam s celkovým individuálnym referenčným množstvom mlieka do 120000 kg; keďže vzhľadom na rozmanitosť produkčných štruktúr v rámci spoločenstva by členské štáty mali byť oprávnené toto kvantitatívne obmedzenie na základe objektívnych kritérií zmeniť alebo zrušiť;

(9) keďže pokiaľ ide o prémiu za dojčiace kravy, je vhodné zachovať individuálne hraničné počty pre producentov; keďže určité nároky na prémiu, ktoré vznikli na základe individuálnych hraničných počtov, sa v minulosti nevyužili; keďže sa dá očakávať, že tieto nevyužité nároky by podporili produkciu a zvýšili výdavky, a to najmä preto, že nároky na prémiu za dojčiace kravy v plnej miere vznikli aj za jalovice; keďže v záujme toho, aby sa predišlo takémuto dôsledku, celkový počet nárokov na prémiu za dojčiace kravy by sa mal pre každý štát určiť na základe skutočne vyplatených prémií za historické referenčné roky, ktoré sa zvýšia o určitú sumu určenú na zachovanie štátnej rezervy; keďže členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie hraničných počtov na ich území; keďže v prípade potreby by individuálne hraničné počty pripadajúce na ich producentov mali bez náhrady prispôsobiť podľa určitých objektívnych kritérií; keďže tieto kritériá by mali predovšetkým zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými producentmi a ochranu oprávnených nárokov;

(10) keďže objem produkcie jednotlivých producentov môže v dôsledku zmien stavov hovädzieho dobytka alebo kapacity produkcie kolísať; keďže je teda vhodné zabezpečiť, aby sa nároky na prémiu za dojčiace kravy, ktoré sa nadobudli na základe individuálnych hraničných počtov, za určitých podmienok, či už spoločne s hospodárstvom alebo bez zachovania spojitosti medzi nárokmi na prémiu a chovateľskou pôdou mohli prenášať na iných producentov;

(11) keďže noví a jestvujúci producenti, ktorých individuálne hraničné počty z rozličných dôvodov nezodpovedajú zmenenej situácii v stave ich stád dojčiacich kráv, by nemali byť vylúčení z nárokov na prémiu; keďže by sa teda mala zabezpečiť existencia štátnych rezerv dopĺňaných a spravovaných v súlade s kritériami spoločenstva; keďže z toho istého dôvodu je vhodné, aby sa prevod nárokov na prémiu bez súčasného prevodu príslušného hospodárstva podriadil pravidlám, podľa ktorých časť prevedených nárokov sa odníme bez náhrady a odvedie do štátnej rezervy;

(12) keďže je vhodné, aby členské štáty boli oprávnené prepojiť nestabilné zóny alebo lokality s produkciou dojčiacich kráv, a tak zabezpečiť zachovanie takejto produkcie predovšetkým v oblastiach, kde neexistuje iná alternatíva;

(13) keďže vzhľadom na tendenciu smerujúcu k intenzifikácii produkcie hovädzieho a teľacieho mäsa by sa výška prémií za chov hovädzieho dobytka mala obmedzovať v závislosti od krmovinovej kapacity príslušného hospodárstva vo vzťahu k početnému stavu a druhom chovaných zvierat; keďže v záujme toho, aby sa predišlo priveľmi intenzívnym typom produkcie, poskytovanie takýchto prémií by sa malo podmieniť tým, že sa na príslušnom hospodárstve dodržiava maximálne zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami; keďže však by sa malo prihliadať k situácii malých producentov;

(14) keďže však v záujme toho, aby sa posilnili stimuly na extenzifikáciu produkcie s cieľom zvýšiť ich efektívnosť v súvislosti s cieľmi ochrany životného prostredia, dodatková čiastka by sa mala poskytovať producentom, ktorí spĺňajú prísne a opodstanené požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami; keďže v záujme toho, aby sa predišlo zásadným zmenám v globálnej úrovni podpory a zabezpečila primeraná kontrola výdavkov, malo by sa zabezpečiť, aby bola v prípade potreby upravená výška dodatkovej čiastky;

(15) keďže podmienky pre produkciu hovädzieho mäsa a výnosy producentov sa v jednotlivých produkčných oblastiach spoločenstva výrazne odlišujú; keďže jednotný systém vyplácania prémií všetkým producentom v rámci spoločenstva by nemohol primerane zohľadňovať štrukturálne a prírodné rozdiely a rozmanitosť potrieb, ktoré z nich vyplývajú; keďže je teda vhodné, aby členské štáty v rámci pevne určených globálnych čiastok a v súlade s určitými spoločnými kritériami zabezpečili vymedzenie a vytvorenie pružného rámca na vyplácanie dodatkových prémií na území celého spoločenstva; keďže globálne čiastky by sa mali členským štátom prideľovať na základe ich podielu na produkcii hovädzieho mäsa spoločenstva; keďže spoločné kritériá majú okrem iného zabrániť tomu, aby vyplácanie dodatkových prémií nemalo diskriminačné účinky a v plnej miere zohľadniť príslušné mnohostranné záväzky spoločenstva; keďže je predovšetkým podstatné, aby členské štáty boli povinné používať svoje právomoci výhradne na základe objektívnych kritérií, aby v plnej miere dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania a predchádzali deformáciám trhu a hospodárskej súťaže; keďže je vhodné ustanoviť formy vyplácania dodatkových prémií; keďže tieto formy by mali predstavovať vyplácanie prémií podľa počtu kusov dobytka za určité kategórie hovädzieho dobytka a vyplácanie prémií za výmeru;

(16) keďže pokiaľ ide o vyplácanie dodatkových prémií podľa počtu kusov dobytka, na zabezpečenie regulácie primeraného objemu produkcie je potrebné zaviesť určité kvantitatívne limity; keďže okrem toho členské štáty by sa mali riadiť zásadou uplatňovania požiadaviek na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami;

(17) keďže dodatkové prémie podľa oblastí by sa mali vyplácať len za trvalé pasienky, na ktoré sa nevzťahujú iné opatrenia na podporu spoločenstva; keďže vyplácanie prémií podľa oblastí by sa malo uplatňovať do výšky limitov pripadajúcich na regionálne oblasti s trvalými pasienkami, ktoré členské štáty určia podľa historických referenčných údajov; keďže maximálna výška prémií za výmeru vyplácaných na jeden hektár vrátane dodatkových prémií vyplácaných za výmeru v rámci organizácie spoločného trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by mala byť porovnateľná s priemernou výškou podpory za jeden hektár, ktorá sa vypláca v rámci systému podpory producentov určitých poľných plodín;

(18) keďže náhrady by mali byť podmienené tým, že chovatelia dotknutých zvierat dodržiavajú príslušné pravidlá spoločenstva pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka; keďže v záujme dosiahnutia zamýšľaného hospodárskeho výsledku náhrady sa musia poskytovať v určitých lehotách;

(19) keďže podľa práva spoločenstva je zakázané používať pri produkcii hovädzieho mäsa určité látky; keďže v prípade porušenia príslušných ustanovení by sa mali uplatňovať primerané penále;

(20) keďže v rámci opatrení na podporu cien a výnosov, ktoré predpokladá toto nariadenie, nie je nevyhnutné, aby sa na stabilizáciu trhu naďalej uplatňovala verejná intervencia vo forme nákupu prostredníctvom intervenčných agentúr a verejného skladovania, čím by naopak vznikli značné výdavky; keďže by sa teda mala postupne odstraňovať; keďže však v záujme ďalšej stabilizácie trhových cien okolo základnej ceny, ktorá predstavuje zamýšľanú úroveň podpory trhu, mala by sa zabezpečiť podpora na súkromné skladovanie; keďže na tento účel by sa Komisia mala splnomocniť, aby rozhodla o poskytnutí podpory na súkromné skladovanie v prípade, že trhová cena klesne pod 103 % základnej ceny; keďže na dôvažok by sa mal vytvoriť intervenčný systém "záchrannej siete" na podporu trhu s hovädzím a teľacím mäsom v členských štátoch alebo ich regiónoch v prípade, že trhové ceny nedosahujú určitú kritickú cenovú úroveň; keďže by sa malo zabezpečiť, aby sa podpora na súkromné skladovanie a intervenčný systém realizovali na základe stupnice, ktorú ustanovuje nariadenie Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981 definujúce stupnicu spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka [7];

(21) keďže vytvorenie jednotného trhu spoločenstva s hovädzím a teľacím mäsom zahŕňa zavedenie jednotného systému obchodovania na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže systém obchodovania vrátane dovozných ciel a refundácie vývozu by mali spolu s opatreniami na vnútornom trhu v zásade stabilizovať trh spoločenstva; keďže systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov, ktoré boli prijaté v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní;

(22) keďže v záujme monitorovania objemu obchodu s hovädzím mäsom s tretími krajinami by sa mal ustanoviť systém dovozných a vývozných licencií pre určité produkty, ktorý zahŕňa zloženie zábezpeky, aby sa zaručilo, že transakcie, na ktoré sa takéto licencie udeľujú, sa uskutočnia;

(23) keďže za účelom zabránenia alebo vyrovnania nepriaznivých vplyvov, ktoré by mohol mať na trh spoločenstva dovoz určitých poľnohospodárskych produktov, za predpokladu, že sa naplnia určité podmienky, dovoz jedného alebo viacerých takýchto produktov by mal podliehať dodatkovému dovoznému clu;

(24) keďže za určitých podmienok je vhodné splnomocniť Komisiu, aby zaviedla a spravovala colné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade so zmluvou alebo z iných aktov Rady;

(25) keďže ustanovenia týkajúce sa poskytovania náhrady na vývoz do tretích krajín založené na rozdiele medzi cenami v rámci spoločenstva a cenami na svetovom trhu a spadajúce pod Dohodu Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve [8], by mali zabezpečiť účasť spoločenstva na medzinárodnom obchode s hovädzím a teľacím mäsom; keďže tieto refundácie by mali byť podmienené kvantitatívnymi a hodnotovými limitmi;

(26) keďže dodržiavanie hodnotových limitov by sa malo zabezpečiť v čase, keď sa prostredníctvom monitoringu platieb, ktoré sa vykonávajú podľa pravidiel vzťahujúcich sa na Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, určujú náhrady; keďže monitoring možno uľahčiť povinným predbežným určovaním náhrad a v prípade diferencovaných náhrad zároveň umožniť, aby sa v rámci zemepisnej oblasti, na ktorú sa jednotná sadzba náhrady vzťahuje, zmenilo uvedené miesto určenia; keďže v prípade zmeny miesta určenia by sa mala vyplatiť náhrada uplatniteľná na skutočné miesto určenia, pričom platí horná hraničná hodnota, ktorá sa vzťahuje na predbežne uvedené miesto určenia;

(27) keďže na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie kvantitatívnych limitov, je potrebné zaviesť spoľahlivý a účinný systém monitorovania; keďže na ten účel by sa poskytovanie náhrad malo podmieniť udelením vývoznej licencie; keďže náhrady by sa v závislosti od toho, kde sa nachádza príslušný produkt, mali poskytovať až do výšky využiteľných limitov; keďže výnimky z tohto pravidla by sa mali povoľovať len v prípade poskytovania potravinovej pomoci, ktorá je od limitov oslobodená; keďže monitoring množstiev, ktoré sa vyvážajú s náhradami, sa počas hospodárskych rokov, na ktoré sa odvoláva Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve, by sa mal uskutočňovať na základe vývozných licencií vydaných na každý hospodársky rok;

(28) keďže okrem vyššie opísaného systému a v rozsahu nevyhnutnom na jeho riadne fungovanie by sa mala zabezpečiť regulácia, a ak si to situácia na trhu vyžaduje, vydanie zákazu na uplatňovanie opatrení týkajúcich sa dovozu surovín určených na ďalšie spracovanie bez cla;

(29) keďže vzhľadom na systém ciel sa možno zaobísť bez všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže však mechanizmus vnútorného trhu a ciel by mohol za mimoriadnych podmienok zlyhať; keďže v takýchto prípadoch by spoločenstvo malo mať možnosť bezodkladne prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby trh spoločenstva nebol bezbranný proti trhovým výkyvom, ku ktorým môže v dôsledku takéhoto zlyhania dôjsť; keďže tieto opatrenia by mali byť v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie;

(30) keďže Komisia by mala byť vyčerpávajúco informovaná o vývoji cien na spoločnom trhu s hovädzím a teľacím mäsom, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie nástrojov, ktoré predpokladá toto nariadenie; keďže teda by sa mal zabezpečiť systém na zaznamenávanie cien hovädzieho dobytka a mäsa takýchto zvierat;

(31) keďže je vhodné prijať opatrenia v prípade, že podstatný rast alebo pokles cien narušuje stabilitu trhu spoločenstva alebo ak hrozí, že sa tak stane; keďže tieto opatrenia môžu v určitom prípade zahŕňať aj intervenčný nákup;

(32) keďže obmedzenia voľného pohybu vyplývajúce z uplatňovania opatrení zabraňujúcich šíreniu chorôb zvierat by mohli spôsobiť problémy na trhu jedného alebo viacerých členských štátov; keďže by sa malo zabezpečiť zavedenie mimoriadnych opatrení na podporu trhu s cieľom napraviť takéto situácie;

(33) keďže poskytovanie určitých podpôr by ohrozilo vytvorenie jednotného trhu založeného na spoločných cenách; keďže teda v rámci spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom by sa mali uplatňovať ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú určiť výšku podpôr, ktoré poskytujú členské štáty a zakázať ich poskytovanie, ak sú nezlúčiteľné so spoločným trhom;

(34) keďže ako sa rozvíja spoločný trh s hovädzím a teľacím mäsom je potrebné, aby si členské štáty a Komisia vymieňali informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia;

(35) keďže na uľahčenie realizácie navrhovaných opatrení by sa mal prijať postup na vytvorenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru;

(36) keďže spoločenstvo by v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [9] malo financovať výdavky, ktoré vzniknú členským štátom v dôsledku plnenia si povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia;

(37) keďže spoločná organizácia trhu s hovädzím a teľacím mäsom by zároveň mala primerane zohľadňovať ciele uvedené v článkoch 33 a 131 zmluvy;

(38) keďže spoločná organizácia trhu s hovädzím a teľacím mäsom, ktorú ustanovuje nariadenie Rady (EHS) č. 805/68 [10], bola viackrát doplnená a zmenená; keďže tieto texty vzhľadom na svoju početnosť, zložitosť a rozptýlenosť vo viacerých úradných vestníkoch sa ťažko používajú, a preto nie sú dostatočne jasné, čo by mala byť základná vlastnosť celej legislatívy; keďže za týchto okolností by mali byť zlúčené do nového nariadenia a vyššie uvedené nariadenie (EHS) č. 805/68 by malo byť zrušené; keďže nariadenia Rady (EHS) č. 98/69 zo 16. januára 1969, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o disponovaní intervenčných agentúr s mrazeným hovädzím a teľacím mäsom [11], (EHS) č. 989/68 z 15. júla 1968, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania podpory na súkromné skladovanie hovädzieho a teľacieho mäsa [12] a (EHS) č. 1892/87 z 2. júla 1987 o zaznamenávaní trhových cien v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa [13], ktoré po právnej stránke vychádzali z nariadenia (EHS) č. 805/68 sa nahrádzajú novými opatreniami obsiahnutými v tomto nariadení, a preto by mali byť zrušené;

(39) keďže prechod z opatrení obsiahnutých v nariadení (EHS) č. 805/68 na opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v tomto nariadení, by mohlo spôsobiť problémy, ktorými sa toto nariadenie nezaoberá; keďže v záujme toho, aby sa vysporiadalo s touto eventualitou, by sa malo zabezpečiť, aby Komisia prijala nevyhnutné prechodné opatrenia; keďže Komisia by takisto mala byť splnomocnená, aby vyriešila špecifické praktické problémy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Spoločná organizácia trhu s hovädzím a teľacím mäsom pozostáva z vnútorného trhu a zo systému obchodu s tretími krajinami a vzťahuje sa na tieto produkty:

číslo KN | názov tovaru |

až | živé zvieratá z druhov domáceho hovädzieho dobytka, s výnimkou čistokrvných plemenných zvierat |

0201 | mäso hovädzieho dobytka, čerstvé alebo chladené |

0202 | mäso hovädzieho dobytka, mrazené |

02061095 | hrubá a tenká bránica, čerstvá alebo chladená |

02062991 | hrubá a tenká bránica, mrazená |

021020 | mäso hovädzieho dobytka, nasolené, v slanom náleve, sušené alebo údené |

02109041 | hrubá a tenká bránica, nasolená, v slanom náleve, sušená alebo údená |

02109090 | jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov |

16025010 | iné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby hovädzieho dobytka, nevarené; zmesi vareného mäsa alebo drobov s nevareným mäsom alebo drobmi |

16029061 | iné pripravené alebo konzervované mäso s obsahom mäsa alebo drobov hovädzieho dobytka, nevarené; zmesi vareného mäsa alebo drobov s nevareným mäsom alebo drobmi |

0102 10 | živý čistokrvný hovädzí dobytok |

0206109102061099 | jedlé droby hovädzieho dobytka, s výnimkou hrubej a tenkej bránice, čerstvé alebo chladené, neurčené na výrobu farmaceutických výrobkov |

020621000206229002062999 | jedlé droby hovädzieho dobytka, s výnimkou hrubej a tenkej bránice, mrazené, neurčené na výrobu farmaceutických výrobkov |

02109049 | jedlé droby hovädzieho dobytka, nasolené, v slanom náleve, sušené alebo údené, s výnimkou hrubej a tenkej bránice |

ex15020090 | hovädzí loj, surový alebo vytopený, lisovaný alebo nelisovaný, extrahovaný alebo neextrahovaný rozpúšťadlom |

16025031 a16025080 | iné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby hovädzieho dobytka, s výnimkou nevareného mäsa alebo drobov a zmesi vareného mäsa alebo drobov s nevareným mäsom alebo drobmi |

16029069 | iné pripravené alebo konzervované mäso s obsahom mäsa alebo drobov hovädzieho dobytka, s výnimkou nevareného mäsa alebo drobov a zmesi vareného mäsa alebo drobov s nevareným mäsom alebo drobmi |

2. Na účely tohto nariadenia:

a) "hovädzí dobytok" sú živé zvieratá druhov domáceho hovädzieho dobytka spadajúce pod čísla KN ex010210, 01029005 až 01029079;

b) "dospelý hovädzí dobytok" je hovädzí dobytok, ktorého živá váha prevyšuje hmotnosť 300 kg.

HLAVA I

VNÚTORNÝ TRH

Článok 2

Na účely podporenia snahy obchodných organizácií a združených obchodných organizácií uľahčiť prispôsobenie ponuky trhovým požiadavkám možno v spojitosti s produktami uvedenými v článku 1 prijať tieto opatrenia na úrovni spoločenstva:

a) opatrenia na zlepšenie chovu hovädzieho dobytka;

b) opatrenia na zlepšenie organizácie výroby, spracovania a uvádzania na trh;

c) opatrenia na zlepšenie kvality;

d) opatrenia umožňujúce vypracúvanie krátkodobých a strednodobých prognóz na základe použitých výrobných prostriedkov;

e) opatrenia uľahčujúce zaznamenávanie tendencií vo vývoji trhových cien.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa týchto opatrení prijme Rada v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 37 (2) zmluvy.

KAPITOLA 1

NÁHRADY

Článok 3

Na účely tejto kapitoly:

a) producent je individuálny chovateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu fyzických alebo právnických osôb, bez ohľadu na právne postavenie, ktoré takejto skupine alebo jej členom priznáva vnútroštátne právo, ktorého hospodárstvo sa nachádza na území spoločenstva a ktorý sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka;

b) hospodárstvo sú všetky produkčné jednotky, ktoré obhospodaruje producent a ktoré sa nachádza na území jediného členského štátu;

c) región je určitý členský štát alebo región v rámci určitého členského štátu, podľa výberu dotknutého členského štátu;

d) býk je nekastrovaný samec hovädzieho dobytka;

e) junec je kastrovaný samec hovädzieho dobytka;

f) dojčiaca krava je krava z mäsového plemena alebo krava, ktorá pochádza z kríženia s mäsovým plemenom a zo stáda určeného na chov teliat na produkciu mäsa;

g) jalovica je samica hovädzieho dobytka, od veku ôsmich mesiacov, ktorá sa ešte neotelila.

ODDIEL 1

Prémie

Pododdiel 1

Osobitná prémia

Článok 4

1. Producent, ktorý na svojom hospodárstve chová dobytok samčieho pohlavia, môže po predložení žiadosti získať nárok na osobitnú prémiu. Poskytuje sa vo forme ročnej prémie za kalendárny rok a jedno hospodárstvo do výšky limitov hraničných počtov za región, najviac za 90 zvierat za každú z vekových skupín, na ktoré sa odvoláva odsek 2.

2. Osobitná prémia sa poskytuje maximálne:

a) raz za život býka staršieho ako deväť mesiacov alebo

b) dvakrát za život junca:

- po prvý raz vo veku deviatich mesiacov,

- po druhý raz po zavŕšení veku 21 mesiacov.

3. Nárok na osobitnú prémiu vzniká, ak:

a) zviera, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, producent chová na výkrm po dobu, ktorej dĺžka sa určí;

b) o každom zvierati sa až do jeho zabitia alebo vyvezenia vedie pas zvieraťa, na ktorý sa odvoláva článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 o vytvorení systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z hovädzieho mäsa [14], ktorý obsahuje všetky príslušné údaje o nároku na prémie za takéto zviera, alebo ak nie, tak zodpovedajúci úradný dokument.

4. V prípade, že v danom regióne celkový počet býkov vo veku od deviatich mesiacov a juncov vo veku od deviatich mesiacov do dvadsiatich mesiacov, za ktorých sa podala žiadosť a ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie osobitnej prémie, prevyšuje hraničný počet za región, na ktorý sa odvoláva príloha I, počet všetkých zvierat uvedených v odseku 2 a) a b) pripadajúcich v príslušnom roku na jedného producenta, za ktoré vzniká nárok na prémiu, sa proporcionálne zníži.

V zmysle tohto článku hraničný počet za región je počet zvierat, za ktoré vzniká v určitom regióne a kalendárnom roku nárok na osobitnú prémiu.

5. Čiastočným zrušením platnosti odsekov 1 a 4 členské štáty môžu:

- na základe objektívnych kritérií, ktoré určia, zmeniť alebo zrušiť hraničný počet 90 zvierat na jedno hospodárstvo a vekovú skupinu a

- v prípade, že túto právomoc využijú, rozhodnúť, že odsek 4 uplatnia takým spôsobom, aby sa dosiahlo zníženie, ktoré zodpovedá platnému hraničnému počtu za región, pričom takéto zníženie nebudú uplatňovať voči malým producentom, ktorí za príslušný rok predložili žiadosť o poskytnutie osobitnej prémie najviac za minimálny počet zvierat, ktorý určil dotknutý členský štát.

6. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú poskytovať osobitnú prémiu v čase zabitia. V takom prípade sa u býkov kritérium veku, na ktoré sa odvoláva odsek 2 a), nahradí minimálnou jatočnou hmotnosťou 185 kg.

Prémia sa producentom vypláca alebo odovzdá späť.

Spojenému kráľovstvu sa povoľuje, aby v Severnom Írsku uplatňovalo systém poskytovania osobitnej prémie inak, než na svojom ostatnom území.

7. Prémia sa ustanovuje vo výške:

a) za jedného býka, za ktorého vzniká nárok na prémiu:

- 160 eúr za kalendárny rok 2000,

- 185 eúr za kalendárny rok 2001,

- 210 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky;

b) za jedného junca, za ktorého vzniká nárok na prémiu a jednu vekovú kategóriu:

- 122 eúr za kalendárny rok 2000,

- 136 eúr za kalendárny rok 2001,

- 150 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky.

8. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku prijme Komisia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Pododiel 2

Prémia za zníženie sezónnosti

Článok 5

1. V prípade, že v určitom členskom štáte počet juncov:

a) zabitých v danom roku prevýši 60 % celkového počtu kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia zabitého v príslušnom roku a

b) zabitých v období od 1. septembra do 30. novembra v danom roku prevýši 35 % celkového počtu juncov zabitých v príslušnom roku,

producenti môžu po predložení žiadosti získať nárok na dodatkovú prémiu k osobitnej prémii (prémia za zníženie sezónnosti). Ak sa však oba vyššie uvedené spúšťacie podiely dosiahnu v Írsku alebo Severnom Írsku, prémia sa bude vyplácať v Írsku aj Severnom Írsku.

Na účel uplatňovania tohto článku v Spojenom kráľovstve sa Severné Írsko považuje za samostatný celok.

2. Táto prémia sa ustanovuje vo výške:

- 72,45 eúr za jedno zviera zabité počas prvých 15 týždňov v danom roku,

- 54,34 eúr za jedno zviera zabité v 16. a 17. týždni daného roka,

- 36,23 eúr za jedno zviera zabité v 18. až 21. týždni daného roka a

- 18,11 eúr za jedno zviera zabité v 22. a 23. týždni daného roka.

3. V prípade, že sa nedosiahne pomer uvedený v odseku 1 b), členské štáty, ktorých producenti už v minulosti obdržali prémiu za zníženie sezónnosti, s prihliadnutím k predposlednej vete odseku 1 môžu rozhodnúť, že túto prémiu budú poskytovať, keď sa dosiahne pomer vo výške 60 % z množstva ustanoveného v odseku 2.

V takom prípade dotknutý členský štát:

a) môže rozhodnúť, že túto prémiu bude poskytovať len za prvé dve alebo tri príslušné obdobia,

b) zabezpečí, aby toto opatrenie nemalo finančný dopad na príslušný rozpočtový rok tým, že v zodpovedajúcej miere zníži:

- výšku osobitnej prémie za junce druhej vekovej kategórie, ktorá sa poskytuje v príslušnom členskom štáte, a/alebo

- výšku dodatkovej prémie, ktorá sa vypláca v súlade s oddielom 2,

a oznámi Komisii, aké opatrenia na zníženie prémií uplatnil.

Na účel uplatňovania tohto opatrenia Írsko a Severné Írsko sa považujú za jeden celok, z ktorého sa vychádza pri výpočte podielu uvedeného v odseku 1 a) v nadväznosti na to pri posudzovaní nároku na prémiu.

4. V záujme toho, aby sa zistilo, či boli prekročené percentuálne podiely uvedené v tomto článku, sa prihliada k počtu zvierat zabitých počas druhého roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bolo zabité zviera, za ktoré vzniká nárok na prémiu.

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku prijme Komisia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Pododdiel 3

Prémia za dojčiace kravy

Článok 6

1. Producent, ktorý na svojom hospodárstve chová dojčiace kravy, môže po predložení žiadosti získať nárok na prémiu za zachovávanie dojčiacich kráv (prémia za dojčiace kravy). Poskytuje sa vo forme ročnej prémie za kalendárny rok na jedného producenta do výšky limitov individuálnych hraničných počtov.

2. Prémia za dojčiace kravy sa poskytuje producentovi:

a) ktorý odo dňa, v ktorom podal žiadosť, nedodáva zo svojho hospodárstva mlieko alebo mliečne produkty po dobu 12 mesiacov.

Ak sa však mlieko alebo mliečne produkty dodávajú spotrebiteľovi priamo z hospodárstva, nie je to na prekážku poskytovaniu prémie,

b) ktorý dodáva mlieko alebo mliečne produkty, ktorých celkové individuálne referenčné množstvo, ako sa na ne odvoláva článok 4 nariadenia (EHS) č. 3950/92, neprevyšuje 120000 kilogramov. Členské štáty sa však na základe objektívnych kritérií môžu rozhodnúť, že tento kvantitatívny limit zmenia alebo zrušia,

za predpokladu, že po dobu aspoň šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa predloženia žiadosti chová dojčiace kravy, ktorých počet sa rovná aspoň 80 % a jalovice, ktorých počet sa rovná aspoň 20 % počtu, za ktoré požadoval poskytnutie prémie.

Na účely určenia počtu zvierat podľa bodov a) a b) prvého pododseku, za ktoré vzniká nárok na prémiu, či už ide o stádo mliekového dobytka alebo dojčiacich kráv, sa vychádza z individuálneho referenčného množstva odberateľa, ako ho definuje článok 16 (3) nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi produktmi [15] a z priemernej dojivosti.

3. Nárok producentov na prémiu sa obmedzuje uplatňovaním individuálneho hraničného počtu, ako ho definuje článok 7.

4. Prémia za jedno zviera sa ustanovuje vo výške:

- 163 eúr za kalendárny rok 2000,

- 182 eúr za kalendárny rok 2001,

- 200 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky.

5. Členské štáty môžu poskytovať dodatkovú štátnu prémiu na dojčiace kravy až do maximálnej výšky 50 eúr na jedno zviera za predpokladu, že sa v dôsledku toho v dotknutom členskom štáte nediskriminujú niektorí chovatelia hovädzieho dobytka.

Ak ide o hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v regióne, ako ho definujú články 3 a 6 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa definujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch [16], vyplatenie prvej dodatkovej prémie vo výške 24,15 eúr za jedno zviera financuje Záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

Ak ide o hospodárstva rozptýlené na celom území členského štátu, pokiaľ v dotknutom členskom štáte je v stádach hovädzieho dobytka vysoký podiel dojčiacich kráv, ktorý predstavuje aspoň 30 % z celkového počtu kráv, a ak aspoň 30 % samcov zabitého hovädzieho dobytka patrí do kategórie telesnej stavby S a E, Záručná sekcia EPUZF financuje vyplácanie dodatkovej prémie v celom rozsahu. Prekročenie týchto percentuálnych podielov sa zisťuje na základe priemeru za dva roky, ktoré predchádzajú roku, za ktorý sa prémia poskytuje.

6. Na účely tohto článku sa uvažuje iba o jaloviciach mäsového plemena alebo pochádzajúcich z kríženia s mäsovým plemenom, zo stáda určeného na chov teliat na produkciu mäsa.

7. Komisia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, a to predovšetkým pravidlá týkajúce sa definície pojmu dojčiaca krava, na ktorý sa odvoláva článok 3, a určí priemernú dojivosť.

Článok 7

1. Dňa 1. januára 2000 sa individuálny hraničný počet kusov hovädzieho dobytka pripadajúcich na jedného producenta rovná počtu dojčiacich kráv, za ktoré mu v súlade s príslušnými pravidlami spoločenstva vznikol nárok na prémiu (nároky na prémiu) z dňa 31. decembra 1999, v prípade potreby upravený podľa odseku 3.

2. Členské štáty podniknú nevyhnutné kroky na to, aby sa zabezpečilo, že dňom 1. januára 2000 suma nárokov na prémiu na ich území neprevýši hraničné počty pre príslušný štát, ktoré sú uvedené v prílohe II, a že sa vytvoria štátne rezervy, na ktoré sa odvoláva článok 9.

3. V prípade, že úpravy, na ktoré sa odvoláva odsek 2, si vyžadujú znížiť individuálne hraničné počty pripadajúce na jednotlivých producentov, stane sa tak bez vyplatenia náhrady a rozhodne na základe objektívnych kritérií, predovšetkým vrátane:

- podielu, do výšky ktorého producenti využívali svoje individuálne hraničné počty počas troch referenčných rokov pred rokom 2000,

- realizácie investičného alebo extenzifikačného programu v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa,

- osobitých prirodzených okolností alebo vyrubovania penále, čo spôsobilo, že aspoň za jeden referenčný rok prémia buď nebola vyplatená alebo bola krátená,

- ďalších mimoriadnych okolností, ktoré spôsobili, že prémia, ktorá bola vyplatená aspoň za jeden referenčný rok, nezodpovedá skutočnej situácii zistenej počas predchádzajúcich rokov.

4. Nároky na prémiu, ktoré boli odňaté v zmysle opatrenia, ktoré predpokladá odsek 2, sa zrušia.

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku prijme Komisia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 8

1. V prípade, že producent predáva alebo iným spôsobom prevádza svoje hospodárstvo, môže na osobu, ktorá ho nadobúda, preniesť všetky nároky na prémiu za dojčiace kravy. Svoje nároky môže takisto úplne alebo čiastočne preniesť na iných producentov bez toho, aby previedol aj svoje hospodárstvo.

V prípade, že nároky na prémiu sa prevádzajú bez toho, že by sa súčasne prevádzalo aj hospodárstvo, časť prevedených nárokov, ktorá neprevýši 15 %, sa bez vyplatenia náhrady vráti do štátnej rezervy členského štátu, na území ktorého sa hospodárstvo nachádza, na ďalšie bezplatné rozdelenie.

2. Členské štáty:

a) prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby sa nároky na prémiu v nestabilných oblastiach alebo regiónoch, kde má produkcia hovädzieho a teľacieho mäsa mimoriadny význam pre miestnu ekonomiku, neprenášali mimo ich územia;

b) môžu ustanoviť, aby sa prevod nárokov bez súčasného prevodu hospodárstva uskutočnil priamo medzi producentmi, alebo aby sa uskutočnil prostredníctvom štátnej rezervy.

3. Členské štáty môžu do termínu, ktorý sa určí, povoliť dočasný prevod tej časti nárokov na prémiu, ktorú oprávnený producent nemá v úmysle využiť.

4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku prijme Komisia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Tieto podrobné pravidlá sa môžu týkať najmä:

- ustanovení, ktoré členským štátom umožnia vyriešiť problémy s prevodom nárokov na prémiu, ak ide o producentov, ktorí nevlastnia pozemok, na ktorom sa nachádza ich hospodárstvo a

- špecifických pravidiel týkajúcich sa minimálneho počtu nárokov, ktoré môžu byť predmetom prevodu.

Článok 9

1. Každý členský štát udržiava štátnu rezervu na nároky na prémiu za dojčiace kravy.

2. Nároky na prémiu, ktoré sa odnímu podľa článku 8 (1) alebo iných ustanovení spoločenstva, sa odvedú do štátnej rezervy bez toho, že by sa to dotklo článku 7 (4).

3. Členské štáty zo svojich štátnych rezerv do výšky týchto rezerv prideľujú nároky na prémiu predovšetkým novým chovateľom, mladým poľnohospodárom a iným zvýhodneným producentom.

4. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým:

- opatrení, ktoré sa uplatňujú v prípade, keď sa v určitom členskom štáte nevyužíva štátna rezerva,

- opatrení, ktoré sa vzťahujú na nevyužité nároky na prémiu, ktoré sa vrátili do štátnej rezervy.

Článok 10

1. V prípade, že viac ako 60 % dojčiacich kráv a jalovíc, ktoré sa chovajú v horských oblastiach v zmysle článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja poľnohospodárstva z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia určité nariadenia [17], členský štát môže čiastočným zrušením platnosti článku 6 (3) rozhodnúť, že prémia za dojčiace kravy pripadajúca na jalovice a prémia za dojčiace kravy poskytovaná do výšky osobitného hraničného počtu za príslušný štát, ktorú si určí dotknutý štát, sa budú poskytovať osobitne.

Takýto osobitný hraničný počet za príslušný štát neprevýši 20 % hraničného počtu pripadajúceho na dotknutý členský štát uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu. Tento hraničný počet za príslušný hraničný štát sa zníži o množstvo, ktoré sa rovná osobitnému hraničnému počtu za príslušný štát.

V prípade, že celkový počet jalovíc, na ktoré bola podaná žiadosť, a ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie prémie za dojčiace kravy v určitom členskom štáte, ktorý vykonáva svoju právomoc podľa odseku 1, prevýši osobitný hraničný počet za príslušný štát, proporcionálne sa zníži počet jalovíc na jedného producenta, za ktoré vzniká v príslušnom roku nárok na prémiu.

2. Na účely tohto článku sa uvažuje len o jaloviciach mäsového plemena alebo pochádzajúcich z kríženia s mäsovým plemenom.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Pododdiel 4

Prémia za zabitie

Článok 11

1. Producent, ktorý na svojom hospodárstve chová hovädzí dobytok, môže po predložení žiadosti získať nárok na prémiu za zabitie. Poskytuje sa do hraničného počtu za príslušný štát, ktorý sa určí po zabití zvierat, za ktoré na ňu vzniká nárok, alebo po ich vývoze do tretej krajiny.

Nárok na prémiu za zabitie vzniká za:

a) býky, junce, kravy a jalovice od veku ôsmich mesiacov;

b) teľatá vo veku od jedného do siedmich mesiacov, s jatočnou hmotnosťou do 160 kilogramov;

za predpokladu, že ich producent choval po dobu, ktorá sa určí.

2. Prémia sa ustanovuje vo výške:

a) na jedno zviera, za ktoré vzniká nárok na prémiu, ako je to uvedené v odseku 1 a):

- 27 eúr za kalendárny rok 2000,

- 53 eúr za kalendárny rok 2001,

- 80 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky;

b) na jedno zviera, za ktoré vzniká nárok na prémiu, ako je to uvedené v odseku 1 b):

- 17 eúr za kalendárny rok 2000,

- 33 eúr za kalendárny rok 2001,

- 50 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky.

3. Hraničné počty, na ktoré sa odvoláva odsek 1, sa určia pre každý členský štát a osobitne pre obe skupiny zvierat, ako sa to uvádza v bodoch a) a b) uvedeného odseku. Každý hraničný počet sa rovná počtu zvierat každej z týchto dvoch skupín, ktoré boli v roku 1995 zabité v dotknutom členskom štáte, ku ktorému sa podľa údajov Eurostatu alebo iných Komisiou schválených oficiálnych štatistických informácií zverejnených za príslušný rok, prirátajú zvieratá vyvezené do tretích krajín.

4. V prípade, že celkový počet zvierat jednej z dvoch skupín uvedených v bodoch a) alebo b) odseku 1, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie prémie za zabitie, v danom členskom štáte prevýši hraničný počet za príslušný štát ustanovený pre príslušnú skupinu, sa proporcionálne zníži počet všetkých zvierat príslušnej skupiny pripadajúcich na jedného producenta, za ktoré v príslušnom roku vzniká nárok na prémiu.

5. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Pododdiel 5

Zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami

Článok 12

1. Celkový počet zvierat, za ktoré vzniká nárok na osobitnú prémiu a prémiu za dojčiace kravy, sa obmedzuje tým, že za jeden kalendárny rok sa na jeden hektár hospodárstva pripúšťa zaťaženosť dvoma veľkými dobytčími jednotkami (VDJ). Táto zaťaženosť dobytčími jednotkami sa vyjadruje vo VDJ na jednotku krmovinovej plochy hospodárstva vyčlenenej pre zvieratá, ktoré sa na nej uživia. Avšak princíp zaťaženosti dobytčími jednotkami sa voči producentom nebude uplatňovať, ak počet zvierat, ktoré sa chovajú na jeho hospodárstve a ktoré sa berú do úvahy pri určovaní zaťaženosti pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, neprevyšuje počet 15 VDJ.

2. Pri určovaní zaťaženia pôdy hospodárstva dobytčími jednotkami sa berie do úvahy:

a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia, dojčiace kravy a jalovice, ovce a/alebo kozy, na ktoré boli predložené žiadosti o poskytnutie prémie, ako aj dojnice, ktoré sú potrebné na vyprodukovanie celkového referenčného množstva mlieka, ktoré bolo producentovi vymedzené. Počet zvierat sa na VDJ prepočítava na základe konverznej tabuľky uvedenej v prílohe III;

b) krmovinárska plocha, ktorá je plochou hospodárstva, na ktorej možno počas celého kalendárneho roka chovať hovädzí dobytok, ovce a/alebo kozy. Krmovinárska plocha nezahŕňa:

- budovy, lesy, rybníky, poľné cesty,

- plochy, ktoré sa využívajú na pestovanie iných plodín, za ktoré vzniká v rámci spoločenstva nárok na podporu, alebo trvalých plodín alebo záhradných plodín, s výnimkou trvalých pasienkov, za ktoré sa vyplácajú prémie podľa výmery v zmysle článku 17 tohto nariadenia a článku 19 nariadenia (ES) č. 1255/1999,

- plochy, za ktoré vzniká nárok na podporu ustanovenú pre producentov určitých poľných plodín a ktoré sa v rámci systému podpory využívajú na produkciu sušeného krmiva alebo ktoré spadajú pod systém plôch ležiacich úhorom v rámci jednotlivých štátov alebo spoločenstva.

Krmovinárske plochy zahŕňajú spoločne využívané plochy a plochy, na ktorých sa pestujú zmiešané plodiny.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Ide predovšetkým o pravidlá:

- ktoré sa týkajú spoločne využívaných plôch a plôch, na ktorých sa pestujú zmiešané plodiny,

- ktoré zabraňujú nesprávnemu uplatňovaniu zásady zaťaženosti pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami.

Pododdiel 6

Náhrada za extenzifikáciu

Článok 13

1. Producenti, ktorí poberajú osobitnú prémiu a/alebo prémiu za dojčiace kravy, môžu získať nárok na náhradu za extenzifikáciu.

2. Za predpokladu, že v príslušnom kalendárnom roku je zaťaženosť dotknutého hospodárstva menšia alebo rovná 1,4 VDJ na hektár, náhrada za extenzifikáciu predstavuje 100 eúr na jednu poskytnutú osobitnú prémiu a jednu prémiu za dojčiace kravy.

Avšak členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú náhradu za extenzifikáciu poskytovať takto:

a) za kalendárne roky 2000 a 2001 vo výške 33 eúr za zaťaženosť od 1,6 VDJ na hektár do 2,0 VDJ na hektár a vo výške 66 eúr za zaťaženosť do 1,6 VDJ na hektár;

b) za kalendárny rok 2002 a ďalšie roky vo výške 40 eúr za zaťaženosť od 1,4 VDJ na hektár do 1,8 VDJ na hektár a vo výške 80 eúr za zaťaženosť do 1,4 VDJ na hektár.

3. Na účely uplatňovania odseku 2:

a) čiastočným zrušením platnosti článku 12 (2) a) sa zaťaženosť hospodárstiev dobytčími jednotkami určí podľa počtu kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia, kráv a jalovíc, ktoré sa na ňom nachádzajú v príslušnom kalendárnom roku, ako aj podľa počtu kusov oviec a/alebo kôz, na ktoré sa za ten istý kalendárny rok podali žiadosti na poskytnutie prémie. Počet zvierat sa prepočíta na VDJ pomocou konverznej tabuľky uvedenej v prílohe III.

b) bez toho, aby sa to dotklo ustanovení pod treťou zarážkou článku 12 (2) b), plochy, ktoré sa využívajú na produkciu poľných plodín, ako sú definované v prílohe I nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa vytvára podporný systém pre producentov určitých poľných plodín [18], sa nepovažujú za "krmovinársku plochu";

c) krmovinársku plochu, ktorá sa berie do úvahy pri výpočte zaťaženosti pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, aspoň z 50 % tvoria pasienky. Pojem "pasienky" definujú členské štáty. Táto definícia zahŕňa aspoň kritérium, že pasienky sú trávnaté plochy, ktoré sú podľa miestnych chovateľských zvyklostí určené na spásanie hovädzím dobytkom a/alebo ovcami. Nevylučuje to však zmiešané využívanie pasienkov v jednom a tom istom roku (pastviny, seno, trávna siláž).

4. Bez toho, že by sa to dotklo požiadaviek na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, ktoré sú uvedené v odseku 2, producenti v členských štátoch, kde sa v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999 viac než 50 % mlieka produkuje v horských oblastiach, a ktorých hospodárstva sa nachádzajú v takýchto oblastiach, môžu za dojnice, ktoré na nich chovajú, poberať náhrady za extenzifikáciu, ako je to uvedené v odseku 2.

5. V súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, Komisia:

- prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku,

- v prípade potreby upraví množstvá uvedené v odseku 2, pričom prihliadne predovšetkým k počtu zvierat, za ktoré vzniká za predchádzajúci kalendárny rok nárok na náhradu.

Oddiel 2

Dodatkové náhrady

Článok 14

1. Členské štáty každoročne vyplácajú producentom, ktorí sa nachádzajú na ich území, dodatkové náhrady v celkovej výške, ako je to uvedené v prílohe IV. Takéto náhrady sa vyplácajú podľa objektívnych kritérií, ktoré predovšetkým zahŕňajú príslušné produkčné štruktúry a podmienky, a to tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými producentmi a predišlo deformáciám trhu a hospodárskej súťaže. Takéto náhrady okrem toho nezávisia od kolísania trhových cien.

2. Takéto dodatkové náhrady sa môžu vyplácať v podobe náhrad za počet kusov dobytka (článok 15) a/alebo podľa oblastí (článok 17).

Článok 15

1. Náhrady za počet kusov dobytka možno vyplácať za:

a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia;

b) dojčiace kravy;

c) dojnice;

d) jalovice.

2. Náhrady za počet kusov dobytka možno poskytovať vo forme dodatkových čiastok za jednotkovú prémiu za zabitie, ako je to uvedené v článku 11, s výnimkou teliat. V ostatných prípadoch poskytovanie náhrad za počet kusov dobytka závisí od:

a) osobitných podmienok, ktoré sú uvedené v článku 16;

b) špecifických požiadaviek na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, ktoré určia členské štáty.

3. Špecifické požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami sa určia:

- na základe krmovinárskej plochy, na ktorú sa odvoláva článok 12 (2) b), s výnimkou plôch, za ktoré sa v súlade s článkom 17 poskytuje náhrada za výmeru,

- zohľadňujúc pritom najmä dopad daného typu produkcie na životné prostredie, environmentálnu senzitivitu pôdy, ktorá sa využíva na chov hovädzieho dobytka a opatrenia, ktoré sa uskutočnili so zámerom stabilizovať alebo zlepšiť environmentálnu situáciu na takejto pôde.

Článok 16

1. Náhrady za počet kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia možno za kalendárny rok poskytovať najviac za určitý počet zvierat v určitom členskom štáte:

- ktorý sa rovná hraničnému počtu za región dotknutého členského štátu uvedenému v prílohe 1 alebo

- ktorý sa rovná počtu kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia, za ktorý boli poskytnuté prémie za rok 1997 alebo

- ktorý sa rovná priemernému počtu kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia zabitého v rokoch 1997, 1998 a 1999 podľa štatistických údajov Eurostatu za tieto roky, alebo podľa akýchkoľvek iných Komisiou schválených oficiálnych štatistických údajov, ktoré boli za tieto roky zverejnené.

Členské štáty môžu takisto ustanoviť limitný počet kusov hovädzieho dobytka samčieho pohlavia pripadajúci na jedno hospodárstvo, ktoré príslušný členský štát určí buď s celoštátnou alebo regionálnou platnosťou.

Nárok na náhradu možno uplatňovať len za hovädzí dobytok samčieho pohlavia od veku ôsmich mesiacov. Ak sa náhrady za počet kusov hovädzieho dobytka vyplácajú v čase zabíjania, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že túto podmienku nahradia minimálnou jatočnou hmotnosťou aspoň 180 kilogramov.

2. Náhrady za počet kusov dojčiacich kráv a jalovíc, za ktoré vzniká podľa článku 6 (4) a podľa článku 10 nárok na prémiu za dojčiace kravy, možno poskytovať len ako doplnkovú čiastku k jednotkovej prémii za dojčiace kravy, ako je to uvedené v článku 6 (4).

3. Náhrady za počet kusov dojníc možno poskytovať len vo forme čiastky za tonu referenčného množstva na hospodárstve, za ktoré vzniká nárok na prémiu, ktorej výška sa určí v súlade s článkom 16 (3) nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Článok 15 (2) b) sa neuplatňuje.

4. Náhrady za počet kusov jalovíc, s výnimkou tých, na ktoré sa odvoláva odsek 2, možno na jeden členský štát a za jeden kalendárny rok poskytovať najviac za počet jalovíc, ktorý sa rovná priemernému počtu jalovíc zabitých v rokoch 1997, 1998 a 1999 podľa štatistických údajov Eurostatu za tieto roky alebo podľa akýchkoľvek iných Komisiou schválených oficiálnych štatistických údajov, ktoré boli za tieto roky zverejnené.

Článok 17

1. Náhrady za výmeru sa poskytujú za jeden hektár trvalých pasienkov:

a) ktoré môže producent používať v dotknutom kalendárnom roku;

b) ktoré nepoužíva, aby sa vyhovelo špecifickým požiadavkám na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, na ktoré sa odvoláva článok 15 (3) a

c) za ktoré sa za ten istý rok nepožaduje vyplatenie náhrady v rámci podporného systému, ktorý je ustanovený pre producentov určitých poľných plodín, systému podpory za sušené krmivo a systému podpôr spoločenstva za iné trvalé a záhradné plodiny.

2. Výmera trvalých pasienkov v regióne, za ktorý možno poskytnúť náhradu za výmeru, neprevýši príslušnú výmeru regionálnej základne.

Členské štáty určia výmery regionálnej základne ako priemerný počet hektárov trvalých pasienkov, na ktorých bolo možné v rokoch 1995, 1996 a 1997 chovať hovädzí dobytok.

3. Maximálna výška náhrady za výmeru na jeden hektár vrátane náhrad za výmeru podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktorú možno poskytnúť, neprevýši:

- 210 eúr za kalendárny rok 2000,

- 280 eúr za kalendárny rok 2001,

- 350 eúr za kalendárny rok 2002 a ďalšie kalendárne roky.

Článok 18

Do 1. januára 2000 členské štáty poskytnú Komisii podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti s poskytovaním dodatkových náhrad. Akékoľvek zmeny týchto opatrení je potrebné Komisii oznámiť najneskôr do jedného mesiaca po ich prijatí.

Článok 19

Do 1. apríla 2004 členské štáty predložia Komisii podrobné správy o vykonávaní tohto oddielu.

Komisia do 1. januára 2005 vyhodnotí vykonávanie tohto oddielu a preskúma rozdeľovanie fondov spoločenstva medzi členské štáty, ako sa to predpokladá v prílohe IV, pričom predovšetkým zohľadní zmeny podielov členských štátov na produkcii hovädzieho mäsa v rámci spoločenstva. Ak to bude nevyhnutné, Komisia predloží Rade príslušné návrhy.

Článok 20

Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto oddielu v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

ODDIEL 3

Spoločné ustanovenia

Článok 21

Ak má podľa tejto kapitoly vzniknúť za určité zviera nárok na náhradu, je potrebné ho identifikovať a zaregistrovať podľa nariadenia (ES) č. 820/97.

Článok 22

1. Náhrady podľa tejto kapitoly, s výnimkou prémie za zníženie sezónnosti, sa vyplácajú bezprostredne po vykonaní kontroly, ale nie skôr ako 16. októbra kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňujú.

2. S výnimkou riadne zdôvodnených prípadov:

- náhrady podľa tejto kapitoly sa vyplácajú do 30. júna roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý sa náhrada uplatňuje,

- prémia za zníženie sezónnosti sa vypláca bezprostredne po vykonaní kontroly, no najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje.

Článok 23

1. V prípade, že podľa príslušných ustanovení smernice 96/23/ES [19] sa v určitom zvierati zo stáda hovädzieho dobytka určitého producenta zistí prítomnosť rezíduí látok, ktorých používanie zakazuje smernica Rady 96/22/ES [20], alebo rezíduí látok, ktorých používanie vyššie uvedený akt povoľuje, alebo ak sa na producentovom hospodárstve v akejkoľvek forme zistí prítomnosť nepovolenej látky alebo prípravku, alebo látky či prípravku, ktorých používanie síce smernica Rady 96/22/ES povoľuje, no prechovávajú sa nezákonne, príslušný producent sa za kalendárny rok, v ktorom sa to zistí, vylúči z poberania čiastok, ktoré predpokladá tento oddiel.

V prípade, že sa priestupok zopakuje, doba vylúčenia sa v závislosti od závažnosti priestupku môže počínajúc rokom, v ktorom sa opakovaný priestupok zistil, predĺžiť na päť rokov.

2. V prípade, že vlastník alebo držiteľ zvierat kladie prekážky pri vykonávaní kontroly a odoberaní vzoriek, ktoré sa musia priložiť k žiadosti, ak sa vykonáva plánovaný štátny monitoring rezíduí alebo výskum a kontrola, ktorú predpokladá smernica 96/23/ES, uplatnia sa penále, ktoré predpokladá odsek 1.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 24

Výšku náhrad, ktoré sú uvedené v oddieloch 1 a 2, možno v závislosti od zmien, ku ktorým dochádza v produkcii, produktivite a na trhoch, zmeniť v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 37(2) zmluvy.

Článok 25

Výdavky, ktoré vzniknú pri poskytovaní náhrad, ktoré sa predpokladajú v tejto kapitole, sa v zmysle článku 2 (2) nariadenia (ES) č. 1258/1999 považujú za intervenčné opatrenia.

KAPITOLA II

Súkromné a verejné skladovanie

Článok 26

1. Počnúc 1. júlom 2002 možno rozhodnúť o tom, že podpory na súkromné skladovanie sa poskytnú v prípade, keď trhová cena v rámci spoločenstva, ktorá bola zaznamenaná podľa stupnice spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ako ju predpokladá nariadenie (EHS) č. 1208/81 (odteraz len "stupnica spoločenstva"), je nižšia ako 103 % základnej ceny a dá sa očakávať, že na tejto úrovni aj zostane.

2. Základná cena za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia akosti R 3 podľa stupnice spoločenstva sa ustanovuje vo výške 2224 eúr za tonu.

3. Podpora na súkromné skladovanie sa môže poskytovať za čerstvé alebo chladené mäso dospelého hovädzieho dobytka vo forme jatočných tiel, polovíc jatočných tiel, vyvážených štvrtiek, predných alebo zadných štvrtiek, oklasifikované v súlade so stupnicou spoločenstva.

4. Rada konajúca v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 37 (2) zmluvy, môže:

- zmeniť základnú cenu, pričom predovšetkým prihliada k potrebe stanoviť túto cenu vo výške, ktorá prispieva k stabilizácii trhových cien, no nevytvára v spoločenstve štrukturálne prebytky,

- zmeniť alebo doplniť zoznam produktov uvedených v odseku 3, na ktoré sa môže vzťahovať podpora na súkromné skladovanie.

5. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku a rozhodne o poskytovaní podpory na súkromné skladovanie v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 27

1. Dňom 1. júla 2002 sa pristúpi k verejnej intervencii, ak po dobu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov v určitom členskom štáte alebo v regióne určitého členského štátu trhová cena, ktorá sa zaznamená podľa stupnice spoločenstva, ako ju predpokladá nariadenie (EHS) č. 1208/81, nedosahuje úroveň 1560 eúr za tonu; v takom prípade môžu intervenčné agentúry nakupovať jednu alebo viac kategórií akostí alebo akostných skupín čerstvého alebo chladeného mäsa, ktoré sa určia, spadajúceho pod čísla KN 02011000 a 02012020 až 02012050 a pochádzajúceho z územia spoločenstva.

2. Na nákup podľa odseku 1 možno prijať len cenové ponuky do výšky priemernej trhovej ceny, ktorá bola zaznamenaná v určitom členskom štáte alebo regióne určitého členského štátu, zväčšenej o čiastku, ktorá sa určí podľa objektívnych kritérií.

3. Nákupné ceny a množstvá schválené na intervenciu sa určia v rámci verejnej súťaže a za výnimočných podmienok sa môžu určiť pre jeden členský štát alebo pre jeden región určitého členského štátu podľa priemerných trhových cien, ktoré boli zaznamenané. Verejnou súťažou sa zabezpečí rovnaký prístup všetkých dotknutých osôb. Vypíše sa za podmienok, ktoré sa určia, pričom sa v prípade potreby zohľadnia komerčné štruktúry.

4. V rámci postupu, ktorý predpokladá článok 43, sa:

- určia produkty, kategórie akosti alebo akostné skupiny produktov, ktoré môžu byť predmetom intervencie,

- ustanovia nákupné ceny a množstvá schválené na intervenciu,

- určí výška nárastu ceny, na ktorý sa odvoláva odsek 2,

- prijmú podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku,

- prijmú potrebné prechodné ustanovenia na vykonávanie týchto nariadení.

Komisia rozhodne:

- že sa začne nákup, keď sa počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch naplní podmienka, na ktorú sa odvoláva odsek 1,

- že sa nákup ukončí, keď sa aspoň po dobu jedného týždňa prestala napĺňať podmienka, na ktorú sa odvoláva odsek 1.

Článok 28

1. S produktmi, ktoré intervenčné agentúry nakúpia v súlade s ustanoveniami článkov 27 a 47 tohto nariadenia a s článkami 5 a 6 nariadenia (EHS) č. 805/68, sa naloží tak, aby sa nenarušila stabilita trhu, aby sa zabezpečil rovnaký prístup kupujúcich k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nimi.

2. Komisia prijme detailné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, najmä pokiaľ ide o nákupné ceny, podmienky vyskladňovania a v prípade potreby pokiaľ ide o spracovanie produktov v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

HLAVA II

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 29

1. Na dovoz výrobkov uvedených v článku 1 (1) a) do spoločenstva sa vyžaduje predloženie dovoznej licencie.

Na dovoz produktov uvedených článku 1 (1) b) do spoločenstva a na vývoz produktov uvedených v článku 1 (1) a) a b) zo spoločenstva možno vyžadovať predloženie dovoznej alebo vývoznej licencie.

Členské štáty vydajú licencie ktorémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na to, kde na území spoločenstva má svoje miesto podnikania a bez toho, aby sa to dotklo opatrení prijatých na uplatňovanie článkov 32 a 33.

Dovozné a vývozné licencie platia na celom území spoločenstva. Takéto licencie sa vydávajú po zložení zábezpeky, ktorá zaručuje, že produkty sa dovezú alebo vyvezú v dobe platnosti licencie; s výnimkou prípadov vyššej moci zábezpeka úplne alebo čiastočne prepadne, ak sa dovoz alebo vývoz v tomto období neuskutoční, alebo ak sa uskutoční len čiastočne.

2. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Tieto pravidlá sa môžu týkať predovšetkým:

a) doby platnosti licencií,

b) zoznamu produktov, na ktoré sa podľa druhého pododseku odseku 1 vyžadujú vývozné alebo dovozné licencie.

Článok 30

Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, na produkty uvedené v článku 1 sa vzťahujú colné sadzby podľa Spoločného colného sadzobníka.

Článok 31

1. Dovoz jedného alebo viacerých takýchto produktov podliehajúcich colnej sadzbe ustanovenej v článku 30 je podmienený úhradou dodatkového dovozného cla, pokiaľ sa naplnili podmienky uvedené v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej v súlade s článkom 300 zmluvy v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, pokiaľ sa nedá očakávať, že dovoz naruší stabilitu trhu spoločenstva, alebo v prípade, že účinky by boli neprimerané zamýšľanému cieľu, aby sa predišlo nepriaznivým vplyvom alebo aby sa neutralizovali nepriaznivé vplyvy, ktoré môže mať na trh spoločenstva dovoz určitých produktov uvedených v článku 1.

2. Spúšťacie ceny, pod úrovňou ktorých sa môže vyrubiť dodatkové clo, sú tie, ktoré spoločenstvo oznámi Svetovej obchodnej organizácii.

Spúšťacie objemy, po prekročení ktorých sa vyrubuje dodatkové dovozné clo, sa určia predovšetkým na základe objemov dovezených do spoločenstva za tri roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom vznikajú, alebo sa dá očakávať, že vzniknú nepriaznivé vplyvy, na ktoré sa odvoláva odsek 1.

3. Dovozné ceny, z ktorých sa bude vychádzať pri vyrubovaní dodatkového dovozného cla, sa určia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky, ktoré zahŕňajú výdavky, poistné a dopravné.

Na tento účel sa dovozné ceny CIF zahŕňajúce výdavky, poistné a dopravné porovnajú s reprezentatívnymi cenami príslušného výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu spoločenstva.

4. Spoločenstvo prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Takéto podrobné pravidlá predovšetkým vymedzia:

a) produkty, na ktoré sa podľa znenia článku 5 dohody o poľnohospodárstve môžu vzťahovať dodatkové dovozné clá;

b) ostatné kritériá, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo uplatňovanie odseku 1 v súlade s článkom 5 Dohody o poľnohospodárstve.

Článok 32

1. Colné kvóty na produkty uvedené v článku 1 vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300, alebo z iného aktu Rady Komisia zavedie a spravuje v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré boli prijaté postupom, ako to ustanovuje článok 43.

Rada, konajúca vo veci návrhu Komisie na základe kvalifikovanej väčšiny, môže ohľadne dovoznej kvóty 50000 ton mrazeného mäsa pod číslami KN 02022030, 020230 a 02062991 určeného na spracovanie ustanoviť, že celá kvóta alebo jej časť sa naplní ekvivalentnými množstvami akostného mäsa, pričom sa použije prepočítací koeficient 4,375.

2. Kvóty sa spravujú uplatňovaním jednej z týchto metód alebo ich kombinácie:

- metóda založená na chronologickom poradí predložených žiadostí (zásada "kto skôr príde, bude skôr vybavený"),

- metóda pomerného rozdeľovania podľa množstiev, ktoré sa požadovali v čase predloženia žiadosti (použitie metódy "súčasného posudzovania žiadostí"),

- metóda založená na zohľadňovaní tradičných foriem obchodovania (uplatňovanie metódy posudzovania "tradičných, resp. nových producentov").

Možno prijať aj iné metódy.

Nesmú diskriminovať dotknutých prevádzkovateľov.

3. Pokiaľ to je vhodné, prijatá metóda spravovania náležite zohľadňuje nároky, ktoré na ponuku kladie trh spoločenstva, a potrebu zabezpečiť stabilitu tohto trhu a súčasne sa inšpirovať metódami, ktoré sa prípadne v minulosti uplatnili na kvóty zodpovedajúce kvótam, na ktoré sa odvoláva odsek 1, bez toho, aby sa to dotklo práv vyplývajúcich z dohôd, ktoré boli uzavreté v rámci Uruguajského kola obchodných rokovaní.

4. Podrobné pravidlá, na ktoré sa odvoláva odsek 1, ustanovia, ak je to nevyhnutné, vhodne časovo rozložené ročné kvóty a určia metódu spravovania, ktorá sa použije, a tam, kde je to vhodné, budú zahŕňať:

a) záruky za povahu produktu, krajinu dovozu a krajinu pôvodu a

b) uznanie dokumentu, ktorým sa overujú záruky, na ktoré sa odvoláva bod a), a

c) podmienky, za ktorých sa vydávajú dovozné licencie a ich dobu platnosti.

Článok 33

1. V rozsahu nevyhnutnom na to, aby produkty uvedené v článku 1 mohli byť vyvezené na základe cenovej ponuky alebo cien týchto produktov na svetovom trhu a do výšky limitov vyplývajúcich z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 zmluvy, rozdiel medzi týmito cenovými ponukami alebo cenami a cenami v rámci spoločenstva môžu pokryť vývozné náhrady.

2. Na prideľovanie množstiev, ktoré možno vyviesť s náhradou, sa prijme metóda, ktorá:

a) najviac vyhovuje povahe príslušného produktu a situácii na príslušnom trhu, pričom umožňuje čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov, zohľadňujúc efektívnosť a štruktúru vývozu zo spoločenstva, avšak bez toho, že by dochádzalo k diskriminácii medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi;

b) je z pohľadu prevádzkovateľov najpružnejšia, pričom sa zohľadňujú administratívne požiadavky;

c) zabraňuje diskriminácii medzi dotknutými prevádzkovateľmi.

3. Náhrady sú pre celé spoločenstvo rovnaké.

V závislosti od situácie sa môžu rôzniť v prípade, že si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky určitých trhov.

Komisia určí náhrady v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Náhrady možno určovať predovšetkým:

a) v pravidelných intervaloch;

b) dodatkovo a na limitované množstvá vypísaním verejnej súťaže na výrobky, pre ktoré sa takýto postup zdá byť vhodný.

Pokiaľ sa náhrada neurčí verejnou súťažou, zoznam produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada, a výška takejto náhrady sa určujú aspoň raz za tri mesiace. Výška náhrady však môže zostať na rovnakej úrovni aj dlhšiu dobu ako tri mesiace a Komisia ju môže v prípade potreby na žiadosť určitého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy upraviť aj skôr.

4. Pri určovaní náhrad sa zohľadňuje toto:

a) existujúca situácia a tendencia ďalšieho vývoja:

- cien a zásobenia trhu spoločenstva produktmi z hovädzieho a teľacieho mäsa;

- cien produktov z hovädzieho a teľacieho mäsa na svetovom trhu;

b) ciele spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom, ktoré majú zabezpečiť stabilitu a prirodzený vývoj cien a obchodovania na tomto trhu;

c) limity vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 zmluvy;

d) potreba predchádzať narušovaniu stability trhu spoločenstva;

e) ekonomická stránka navrhovaného vývozu.

Takisto sa zohľadňuje predovšetkým potreba vytvoriť rovnováhu medzi základnými produktmi spoločenstva, ktoré sa používajú pri výrobe upravovaných produktov vyvážaných do tretích krajín, a produktmi z týchto krajín, ktoré sa bez cla dovážajú na ďalšie spracovanie.

5. Keď sa v rámci spoločenstva určujú ceny, ktoré sú uvedené v odseku 1, zohľadňuje sa toto:

- ceny prevládajúce na reprezentatívnych trhoch spoločenstva,

- prevládajúce vývozné ceny.

Keď sa v medzinárodnom obchode určujú ceny uvedené v odseku 1, zohľadňujú sa:

- ceny prevládajúce na trhoch tretích krajín,

- najvýhodnejšie ceny v tretích krajinách, ktoré sú miestom určenia dovozu do tretích krajín,

- producentské ceny, ktoré boli zaznamenané vo vyvážajúcich tretích krajinách, pričom sa, ak je to vhodné, zohľadnia dotácie, ktoré tieto krajiny poskytujú,

- ponukové ceny franko hranica spoločenstva.

6. Náhrady sa poskytujú len na základe žiadosti a po predložení príslušnej vývoznej licencie.

7. Na vývoz produktov uvedených v článku 1 sa poskytuje náhrada, ktorá sa uplatňuje v deň podania žiadosti o udelenie licencie, čo platí aj v prípade, keď je diferencovaná:

a) do miesta určenia, ktoré je uvedené na licencii, alebo

b) do skutočného miesta určenia, ak je iné, ako miesto určenia uvedené na licencii. V takom prípade výška náhrady nesmie prevýšiť výšku, ktorá sa uplatňuje na miesto určenia uvedené na licencii.

Možno prijať primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo zneužívaniu pružnosti, ktorú predpokladá tento odsek.

8. Ak ide o produkty uvedené v článku 1, za ktoré sa vyplácajú náhrady v rámci poskytovania potravinovej pomoci, v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, možno od uplatňovania odsekov 6 a 7 upustiť.

9. Náhrada sa vyplatí, keď sa preukáže, že:

- produkty majú miesto pôvodu na území spoločenstva,

- produkty boli vyvezené zo spoločenstva a

- v prípade diferencovanej náhrady boli produkty dodané na miesto určenia, ktoré je uvedené na licencii, alebo na iné miesto určenia, pre ktoré bola určená náhrada, bez toho, že by sa to dotklo odseku 3 b). Z tohto pravidla možno urobiť výnimky v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, za predpokladu, že sa ustanovia podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

Náhrada za vývoz živých zvierat sa okrem toho vypláca len v prípade, že sú splnené ustanovenia, ktoré sa v legislatíve spoločenstva vzťahujú na primerané zaobchádzanie so zvieratmi, a to predovšetkým na ochranu zvierat počas prepravy.

10. Bez toho, že by sa to dotklo ustanovení pod prvou zarážkou odseku 9, pokiaľ sa v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, čiastočne nezruší platnosť príslušných ustanovení, vývozná náhrada sa neposkytuje na produkty, ktoré sa dovážajú z tretích krajín a znova do tretích krajín vyvážajú.

11. Dodržiavanie objemových limitov vyplývajúcich z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 zmluvy, sa zabezpečuje na základe vývozných licencií na dotknuté produkty, ktoré sa vydávajú na príslušné obdobia, ako je na nich uvedené. So zreteľom na dodržiavanie záväzkov, ktoré vznikajú v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, uplynutie príslušného obdobia nemá vplyv na platnosť vývozných licencií.

12. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane ustanovení o prerozdeľovaní množstiev určených na vývoz, ktoré neboli pridelené alebo využité, v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

So zreteľom na posledný pododsek odseku 9 môžu tieto podrobné pravidlá na uplatňovanie zahŕňať podmienky týkajúce sa predovšetkým dovozu do tretích krajín.

Článok 34

1. V rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom môže Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny vo veci návrhu Komisie vo výnimočných prípadoch úplne alebo čiastočne zakázať, aby sa produkty uvedené v článku 1 dovážali bez cla na účely ďalšieho spracovania.

2. Ak sa vyskytne mimoriadne naliehavá situácia, na ktorú sa odvoláva odsek 1, a stabilita trhu spoločenstva sa naruší, alebo ak hrozí, že sa tak stane v dôsledku opatrení týkajúcich sa dovozu alebo vývozu surovín určených na ďalšie spracovanie bez cla, Komisia na základe čiastočného zrušenia platnosti odseku 1 na žiadosť určitého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o nevyhnutných opatreniach; Rade a členským štátom sa oznámia opatrenia, ktoré budú platné dlhšie ako šesť mesiacov a okamžite vykonateľné. Ak Komisia obdrží žiadosť od určitého členského štátu, rozhodne o nej v lehote do jedného týždňa od jej obdržania.

3. Opatrenia, o ktorých Komisia rozhodne, môže ktorýkoľvek členský štát postúpiť Rade do jedného týždňa odo dňa, ktorý mu boli oznámené. Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny, môže rozhodnutie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť. Ak sa Rada v lehote troch mesiacov nevyjadrí, príslušné rozhodnutie Komisie sa bude považovať za zrušené.

Článok 35

1. Všeobecné pravidlá na výklad kombinovaného názvoslovia a podrobné pravidlá na jeho uplatňovanie sa vzťahujú na colnú klasifikáciu produktov dotknutých týmto nariadením. Colné názvoslovie, ktoré vyplýva z uplatňovania tohto nariadenia, sa zapracuje do Spoločného colného sadzobníka.

2. Pokiaľ v tomto nariadení alebo v ustanoveniach prijatých v jeho zmysle nie je uvedené inak, pri obchodovaní s tretími krajinami sa zakazuje toto:

- vyberať poplatky, ktoré svojím účinkom zodpovedajú clu,

- uplatňovať kvantitatívne obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 36

1. V prípade, že z dôvodu dovozu alebo vývozu je vážne narušená stabilita trhu spoločenstva s jedným alebo viacerými produktmi uvedenými v článku 1, alebo ak hrozí, že sa tak stane, pričom sa dá očakávať, že sa tým ohrozí splnenie cieľov uvedených v článku 33 zmluvy, v obchodovaní s tretími krajinami možno uplatňovať vhodné opatrenia až do doby, kým takéto narušenie stability alebo hrozba takéhoto narušenia nepominú.

Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny, vo veci návrhu Komisie prijme všeobecné pravidlá na uplatňovanie tohto odseku a vymedzí okolnosti a limity na prijatie ochranných opatrení členskými štátmi.

2. Ak vznikne situácia, na ktorú sa odvoláva odsek 1, Komisia na žiadosť určitého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o nevyhnutných opatreniach; členským štátom budú oznámené opatrenia, ktoré budú okamžite vykonateľné. V prípade, že Komisia obdrží žiadosť od určitého členského štátu, rozhodne o nej do troch pracovných dní od jej obdržania.

3. Opatrenia, o ktorých Komisia rozhodne, môže ktorýkoľvek členský štát postúpiť Rade do troch pracovných dní odo dňa, v ktorý mu boli oznámené. Rada sa bezodkladne stretne na svojom zasadnutí. Konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny môže príslušné opatrenie do jedného mesiaca odo dňa, v ktorý bolo postúpené Rade, zmeniť a doplniť alebo zrušiť.

4. Tento článok sa vykonáva so zreteľom na povinnosti vyplývajúce z dohôd, ktoré boli uzavreté v súlade s článkom 300 (2) zmluvy.

HLAVA III

Všeobecné ustanovenia

Článok 37

Členské štáty zaznamenávajú ceny hovädzieho dobytka a mäsa hovädzieho dobytka na základe pravidiel, ktoré Komisia určí v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 38

1. V prípade, že sa na trhu spoločenstva zaznamená podstatný rast alebo pokles cien a dá sa očakávať, že táto situácia pretrvá, čím sa narušuje stabilita trhu alebo hrozí, že sa tak stane, možno prijať nevyhnutné opatrenia.

2. Komisia prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 39

Na účely zohľadnenia obmedzení voľného pohybu, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu chorôb zvierat, možno postupom, ktorý ustanovuje článok 43, prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu postihnutého takýmito obmedzeniami. Tieto opatrenia však možno prijať len v rozsahu a na dobu, ktorá je nevyhnutná na podporu takéhoto trhu.

Článok 40

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, články 87, 88 a 89 zmluvy sa vzťahujú na produkciu a obchodovanie s produktmi uvedenými v článku 1 tohto nariadenia.

Článok 41

Členské štáty a Komisia si navzájom poskytnú informácie nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia. Informácie, ktoré sa majú poskytovať, sa určia v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43. Pravidlá na poskytovanie a distribúciu takýchto informácií sa prijmú v súlade s tým istým postupom.

Článok 42

Týmto sa zakladá Riadiaci výbor pre hovädzie a teľacie mäso (ďalej len "výbor"), ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov a zástupcu Komisie.

Článok 43

1. V prípadoch, keď sa treba riadiť postupom, ktorý ustanovuje tento článok, predseda postúpi vec výboru buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu určitého členského štátu.

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá svoje stanovisko k tomuto návrhu v lehote, ktorú predseda určí v závislosti od naliehavosti danej veci. Stanovisko sa vydá na základe väčšiny, ako ju ustanovuje článok 205 (2) zmluvy, ak ide o rozhodnutia, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Váha hlasov zástupcov jednotlivých členských štátov v rámci výboru sa posudzuje spôsobom podľa vyššie uvedeného článku. Predseda sa na hlasovaní nezúčastňuje.

3. a) Komisia prijme opatrenia, ktoré sa uplatňujú okamžite.

b) Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia s nimi okamžite oboznámi Radu. V takom prípade:

- môže Komisia uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, odložiť na dobu maximálne jedného mesiaca od dátumu takéhoto oznámenia,

- Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny, môže v lehote, na ktorú sa odvoláva predchádzajúca zarážka, prijať iné rozhodnutie.

Článok 44

Výbor sa môže zaoberať ktoroukoľvek inou otázkou, ktorú jej postúpi predseda, či už z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu určitého členského štátu.

Článok 45

Nariadenie (ES) č. 1258/1999 a ustanovenia, ktoré boli prijaté na jeho vykonanie, sa vzťahujú na produkty uvedené v článku 1.

Článok 46

Toto nariadenie sa uplatňuje tak, aby boli zároveň primerane zohľadnené ciele, ktoré sú uvedené v článkoch 33 a článku 131 zmluvy.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

1. Produkty, na ktoré sa odvoláva odsek 2 v spojitosti s článkom 26 (1), môžu intervenčné agentúry až do 30. júna 2002 nakupovať v súlade s ustanoveniami tohto článku, aby sa zabránilo podstatnému poklesu cien alebo aby sa takýto pokles zmiernil.

2. V prípade, že sa naplnia podmienky, ktoré ustanovuje odsek 3, nakupovanie jednej alebo viacerých kategórií, akostí alebo akostných skupín čerstvého alebo chladeného mäsa, ktoré sa určia, spadajúceho pod čísla KN 02011000 a 02012020 až 02012050 a pochádzajúceho z územia spoločenstva intervenčnými agentúrami v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v určitom regióne určitého členského štátu sa môže organizovať v rámci verejných súťaží, aby sa zabezpečila primeraná podpora trhu, majúc na zreteli sezónne zmeny v počte zabitých zvierat.

Takto možno za celé spoločenstvo nakúpiť maximálne 350000 ton ročne.

Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie, môže toto množstvo zmeniť.

3. Na každú akosť alebo akostnú skupinu, ktorá môže byť predmetom nákupu, sa môže vypísať verejná súťaž podľa odseku 8 vždy, keď sú v určitom členskom štáte alebo v určitom regióne určitého členského štátu po dobu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov splnené tieto dve podmienky:

- priemerná cena jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka na trhu spoločenstva zaznamenaná podľa stupnice spoločenstva je nižšia ako 84 % intervenčnej ceny,

- priemerná trhová cena zaznamenaná podľa uvedenej stupnice v členskom štáte alebo členských štátoch alebo regiónoch určitého členského štátu je nižšia ako 80 % intervenčnej ceny.

Intervenčná cena sa ustanovuje vo výške:

- 3475 eúr za tonu na obdobie od 1. januára do 30. júna 2000,

- 3242 eúr za tonu na obdobie od 1. júla 2000 do 30. júna 2001,

- 3013 eúr za tonu na obdobie od 1. júla 2001 do 30. júna 2002.

4. Verejná súťaž na jednu alebo viacero akostí alebo akostných skupín sa preruší, ak nastane jedna z týchto dvoch situácií:

- v prípade, že po dobu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov sa prestali súčasne napĺňať obidve podmienky, na ktoré sa odvoláva odsek 3,

- v prípade, že intervenčný nákup nemôže pokračovať so zreteľom na kritériá uvedené v odseku 2.

5. K intervencii sa pristúpi aj v prípade, že po dobu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov priemerná cena mladého nevykastrovaného dobytka samčieho pohlavia vo veku do dvoch rokov alebo vykastrovaného dobytka samčieho pohlavia na trhu spoločenstva zaznamenaná podľa stupnice spoločenstva pre jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka nedosahuje úroveň 78 % intervenčnej ceny a ak priemerná trhová cena za mladý nevykastrovaný dobytok samčieho pohlavia vo veku do 2 rokov alebo za vykastrovaný dobytok samčieho pohlavia, ktorá bola v určitom členskom štáte alebo v regiónoch určitého členského štátu zaznamenaná podľa stupnice spoločenstva pre jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka, nedosahuje úroveň 60 % intervenčnej ceny; v takom prípade sa dotknuté kategórie nakupujú v členských štátoch alebo regiónoch určitého členského štátu, ktorých cenová úroveň nedosahuje tento limit.

Na tento nákup a bez toho, že by sa to dotklo odseku 6, sa prijmú všetky ponuky.

Množstvá, ktoré boli nakúpené podľa tohto odseku, sa nezapočítajú na účely uplatňovania hraničného počtu na nákup, na ktorý sa odvoláva odsek 2.

6. V rámci systémov nákupu, na ktoré sa odvolávajú odseky 2 a 5, možno prijať len ponuky, ktoré sú rovné alebo nižšie ako trhová cena, ktorá bola zaznamenaná v určitom členskom štáte alebo regióne určitého členského štátu, zvýšené o čiastku, ktorá sa určí podľa objektívnych kritérií.

7. Pre každú akosť alebo akostnú skupinu, ktorá môže byť predmetom intervencie, sa nákupné ceny a množstvá prijaté na intervenciu určia v rámci verejnej súťaže a za osobitných okolností ich možno na základe priemerných trhových cien, ktoré boli zaznamenané, určiť pre jeden členský štát alebo jeden región členského štátu. Verejná súťaž musí zabezpečiť rovnaký prístup všetkým dotknutým osobám. Verejná súťaž sa vypíše na základe podmienok, ktoré sa určia, pričom sa v prípade potreby zohľadnia komerčné štruktúry.

8. Postupom, ktorý sa predpokladá v článku 43:

- určia sa kategórie, akosti alebo akostné skupiny produktov, ktoré môžu byť predmetom intervencie,

- rozhodne sa o vypísaní alebo znovuvypísaní verejnej súťaže a o jej prerušení v prípade, na ktorý sa odvolávajú ustanovenia pod poslednou zarážkou odseku 4,

- určia sa nákupné ceny a množstvá prijaté na intervenciu,

- určí sa výška nárastu, na ktorý sa odvoláva odsek 6,

- prijmú sa postupy na vykonanie tohto článku, a to predovšetkým postupy na zamedzenie špirálovitého poklesu trhových cien,

- prijmú sa prechodné ustanovenia nevyhnutné na vykonanie týchto opatrení.

Komisia rozhodne:

- že sa pristúpi k intervencii, na ktorú sa odvoláva odsek 5, a že sa intervencia preruší, ak prestane platiť jedna alebo viacero podmienok ustanovených vo vyššie uvedenom odseku,

- o prerušení nákupu, na ktoré sa odvolávajú ustanovenia pod prvou zarážkou odseku 4.

Článok 48

1. Až do 30. júna 2002 možno rozhodnúť o poskytnutí podpôr na súkromné skladovanie produktov, ako sa na to odvoláva článok 26 (3).

2. Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania podpory na súkromné skladovanie a rozhodne o poskytnutí podpôr na súkromné skladovanie v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43.

Článok 49

1. Týmto sa rušia nariadenia (EHS) č. 805/68, (EHS) č. 989/68, (EHS) č. 98/69 a (EHS) č. 1892/87.

2. Odkazy na nariadenie (EHS) č. 805/68 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a mali by sa chápať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe V.

Článok 50

V súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 43, Komisia prijme:

- opatrenia na uľahčenie prechodu z opatrení, ktoré predpokladá nariadenie (EHS) č. 805/68 na opatrenia, ktoré ustanovuje toto nariadenie,

- opatrenia potrebné na vyriešenie konkrétnych praktických problémov. Takéto opatrenia môžu v odôvodnenom prípade čiastočne obmedzovať platnosť určitých častí tohto nariadenia.

Článok 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 2000 s výnimkou článku 18, ktorý sa uplatňuje od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 13.

[2] Stanovisko poskytnuté 6. mája 1999 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 196.

[4] Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1256/1999 (pozri s. 73 tohto úradného vestníka).

[7] Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1026/91 (Ú. v. ES L 106, 26.4.1991, s. 2).

[8] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s.103.

[10] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 17).

[11] Ú. v. ES L 14, 21.1.1969, s. 2.

[12] Ú. v. ES L 169, 18.7.1968, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 428/77 (Ú. v. ES L 61, 5.3.1977, s. 17).

[13] Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 29.

[14] Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s 1.

[15] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

[16] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[17] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[18] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1

[19] Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 týkajúca sa opatrení na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a produktoch z nich, ktorou sa rušia smernice 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutia 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[20] Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 týkajúca sa zákazu používať v chove hovädzieho dobytka určité látky s hormonálnym a tyrostatickým účinkom a ß-agonistov, ktorou sa rušia smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 25.3.1996, s. 3).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

OSOBITNÁ PRÉMIA

Hraničné počty pre jednotlivé regióny členských štátov, na ktoré sa odvoláva článok 4 (4)

Belgicko | 235149 |

Dánsko | 277110 |

Nemecko | 1782700 |

Grécko | 143134 |

Španielsko | 713999 |

Francúzsko | 1754732 |

Írsko | 1077458 |

Taliansko | 598746 |

Luxembursko | 18962 |

Holandsko | 157932 |

Rakúsko | 423400 |

Portugalsko | 175075 |

Fínsko | 250000 |

Švédsko | 250000 |

Spojené kráľovstvo | 1419811 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PRÉMIA ZA DOJČIACE KRAVY

Hraničné počty pre jednotlivé štáty, na ktoré sa odvoláva článok 7 (2), platné od 1. januára 2000

Belgicko | 394253 |

Dánsko | 112932 |

Nemecko | 639535 |

Grécko | 138005 |

Španielsko | 1441539 |

Francúzsko | 3779866 |

Írsko | 1102620 |

Taliansko | 621611 |

Luxembursko | 18537 |

Holandsko | 63236 |

Rakúsko | 325000 |

Portugalsko | 277539 |

Fínsko | 55000 |

Švédsko | 155000 |

Spojené kráľovstvo | 1699511 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Konverzná tabuľka veľkých dobytčích jednotiek (VDJ), na ktorú sa odvolávajú články 12 a 13

hovädzí dobytok samčieho pohlavia a jalovice staršie ako 24 mesiacov, dojčiace kravy, dojnice | 1,0 VDJ |

hovädzí dobytok samčieho pohlavia a jalovice vo veku od 6 do 24 mesiacov | 0,6 VDJ |

ovce | 0,15 VDJ |

kozy | 0,15 VDJ |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

DODATKOVÉ NÁHRADY

Globálne čiastky, na ktoré sa odvoláva článok 14

(v miliónoch eúr) |

| 2000 | 2001 | 2002 a ďalšie roky |

Belgicko | 13,1 | 26,3 | 39,4 |

Dánsko | 3,9 | 7,9 | 11,8 |

Nemecko | 29,5 | 58,9 | 88,4 |

Grécko | 1,3 | 2,5 | 3,8 |

Španielsko | 11,0 | 22,1 | 33,1 |

Francúzsko | 31,1 | 62,3 | 93,4 |

Írsko | 10,5 | 20,9 | 31,4 |

Taliansko | 21,9 | 43,7 | 65,6 |

Luxembursko | 1,1 | 2,3 | 3,4 |

Holandsko | 8,4 | 16,9 | 25,3 |

Rakúsko | 4,0 | 8,0 | 12,0 |

Portugalsko | 2,1 | 4,1 | 6,2 |

Fínsko | 2,1 | 4,1 | 6,2 |

Švédsko | 3,1 | 6,1 | 9,2 |

Spojené kráľovstvo | 21,3 | 42,5 | 63,8 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (EHS) č. 805/68 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 4 | – |

Článok 4a, prvá a druhá zarážka | Článok 3 a) a b) |

Článok 4b (1) | Článok 4 (1) |

Článok 4b (2), prvý pododsek | Článok 4 (2) |

Článok 4b (2), druhý pododsek | Článok 4 (3) a) |

Článok 4b (3), bod a) tretieho pododseku | Článok 3 c) |

Článok 4b (3a) | – |

Článok 4b (4) | – |

Článok 4b (5) | Článok 4 (6) |

Článok 4b (7a) | – |

Článok 4b (8) | Článok 4 (8) |

Článok 4c (1), druhý pododsek | Článok 5 (4) |

Článok 4c (1), tretí pododsek | Článok 5 (1), druhý pododsek |

Článok 4c (2), druhý pododsek | Článok 5 (2) |

Článok 4c (2), tretí pododsek | Článok 5 (4) |

Článok 4c (3), tretí pododsek | Článok 5 (3), tretí pododsek |

Článok 4c (4) | Článok 5 (5) |

Článok 4d (1), prvá veta | Článok 6 (1), prvá veta |

Článok 4d (1a) | – |

Článok 4d (2), prvá veta | Článok 6 (3) |

Článok 4d (3a) | – |

Článok 4d (5) | Článok 6 (2) a) |

Článok 4d (6), prvý pododsek | Článok 6 (2) b), prvá veta |

Článok 4d (6), druhý a štvrtý pododsek | – |

Článok 4d (6), piaty pododsek | Článok 6 (2), druhý pododsek |

Článok 4d (8), druhá zarážka | Článok 6 (7) |

Článok 4e (1), prvá veta prvého pododseku | Článok 8 (1), prvý pododsek |

Článok 4e (1), druhá veta prvého pododseku | Článok 8 (4), druhá zarážka druhého pododseku |

Článok 4e (1), druhý pododsek | Článok 8 (1), druhý pododsek |

Článok 4e (2) | Článok 8 (2) |

Článok 4e (3) | Článok 8 (3) |

Článok 4e (4) | – |

Článok 4e (5) | Článok 8 (4), prvý pododsek a prvá zarážka druhého pododseku |

Článok 4f (4), prvá a druhá zarážka druhého pododseku | Článok 9 (4), prvý a druhý pododsek |

Článok 4g (3) | Článok 12 (2) |

Článok 4g (4a) | – |

Článok 4g (5) | Článok 12 (3) |

Článok 4i | – |

Článok 4j (1) až (3) | Článok 23 (1) až (3) |

Článok 4k | – |

Článok 4l | Článok 25 |

Článok 5 | – |

Článok 6 (1) | Článok 47 (2) |

Článok 6 (2) | Článok 47 (3) |

Článok 6 (3) | Článok 47 (4) |

Článok 6 (4) | Článok 47 (5) |

Článok 6 (5) | Článok 47 (6) |

Článok 6 (6) | Článok 47 (7) |

Článok 6 (7) | Článok 47 (8) |

Článok 6a | – |

Článok 7 | – |

Článok 8 | Článok 48 |

Článok 9 | Článok 29 |

Článok 10 | Článok 30 |

Článok 11 | Článok 31 |

Článok 12 (1), druhý pododsek | Článok 32 (1), druhý pododsek |

Článok 12 (2) až (4) | Článok 32 (2) až (4) |

Článok 13 (1) až (3) | Článok 33 (1) až (3) |

Článok 13 (4), prvý a druhý pododsek | Článok 33 (4), prvý a druhý pododsek |

Článok 13 (5) až (12) | Článok 33 (5) až (12) |

Článok 14 | Článok 34 |

Článok 15 | Článok 35 |

Článok 16 | Článok 36 |

Článok 22 | – |

Článok 22a 1) | Článok 38 (1) |

Článok 22a 2) | – |

Článok 22a 3) | Článok 38 (2) |

Článok 23 | Článok 39 |

Článok 24 | Článok 40 |

Článok 25 | Článok 41 |

Článok 26 (1) | Článok 42 |

Článok 26 (2) | – |

Článok 27 | Článok 43 |

Článok 28 | Článok 44 |

Článok 29 | – |

Článok 30 | Článok 45 |

Článok 30a | – |

Článok 31 | Článok 46 |

Článok 32 | – |

Článok 33 | – |

Príloha | – |

Príloha II | – |

--------------------------------------------------