31999D0164Úradný vestník L 054 , 02/03/1999 S. 0021 - 0022


Rozhodnutie Komisie

zo 17. februára 1999

o nezaradení DNOC účinnej látky do prílohy I k smernici Rady 91/414/ES a o zrušení povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 332)

(Text s významom pre EHP)

(1999/164/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 97/73/ES [2],

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1199/97 [4], najmä na jeho článok 7 ods. 3a písm. b),

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], stanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli určené spravodajskými členskými štátmi na vykonanie nariadenia (EHS) č. 3600/92, a určilo oznamovateľov pre každú účinnú látku;

keďže DNOC je jedna z 90 účinných látok, na ktoré sa vzťahuje prvá fáza pracovného programu určeného článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS;

keďže v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3600/92 predložilo Francúzsko, menované ako spravodajský členský štát, Komisii 30. apríla 1996 správu o posúdení informácií predložených oznamovateľmi v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 tohto nariadenia;

keďže Komisia po prijatí správy vypracovanej spravodajským členským štátom konzultovala s odborníkmi členských štátov, rovnako ako aj s hlavným oznamovateľom (Elf Atochem Agri SA), ako je stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92;

keďže predloženú správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín; keďže toto preskúmanie bolo ukončené 1. decembra 1998 vo forme revíznej správy Komisie o DNOC v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 6 nariadenia (ES) č. 3600/92;

keďže z hodnotení vyplýva, že predložené informácie nepreukázali, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) a 5 ods. 2 písm. b) smernice 91/414/EHS, najmä ohľadne prijateľnej expozície operátora a vplyvu na necieľové organizmy;

keďže túto účinnú látku nie je preto možné zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

keďže sa musí ustanoviť obmedzené obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS;

keďže toto rozhodnutie nemá dopad na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne prijme neskôr pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7];

keďže opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

DNOC nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom DNOC zrušili do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia,

2. sa po dátume oznámenia tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom DNOC podľa výnimky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Členské štáty udelia obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, ktoré bude čo najkratšie a nie dlhšie ako 15 mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. februára 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------