31998R2121Úradný vestník L 268 , 03/10/1998 S. 0010 - 0026


Nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98

z 2. októbra 1998,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98, pokiaľ ide o dokumenty pre prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 11/98 [2], najmä na bod 3.4 článku 2 a na články 5 ods. 4, 6 ods. 2, 11 ods. 5 a 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 12/98 z 11. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte vykonávať vnútroštátnu cestnú osobnú dopravu v členskom štáte [3], najmä na články 6 ods. 2 a 3 a 7 ods. 1,

po porade s výborom zriadeným na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 12/98,

(1) keďže podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 684/92, pravidelná doprava a niektorá špeciálna pravidelná doprava podlieha povoleniu;

(2) keďže podľa článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia, príležitostná doprava sa má vykonávať na základe jazdného listu;

(3) keďže podľa článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia, doprava na vlastný účet podlieha systému osvedčení;

(4) keďže by sa mali stanoviť aj pravidlá týkajúce sa používania jazdných listov uvedených v článku 11 uvedeného nariadenia a spôsob komunikácie s členskými štátmi vzhľadom na mená dopravcov vykonávajúcich takúto dopravu a prípojné miesta na trase;

(5) keďže Komisia prijala nariadenie (EHS) č. 1839/92 z 1. júla 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 vzhľadom na dokumenty pre medzinárodnú osobnú dopravu [4], naposledy zmeneného a doplneného aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska; keďže toto nariadenie bolo zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2944/93 [5], aby sa z dôvodov zjednodušenia štandardizovali kontrolné dokumenty pre kyvadlovú dopravu s ubytovaním a pre príležitostnú dopravu;

(6) keďže nariadenie (ES) č. 11/98 ruší pojem "kyvadlová doprava" a zjednodušuje definíciu príležitostnej dopravy tým, že ruší pojem ostatnej príležitostnej dopravy;

(7) keďže je potrebné z dôvodov zjednodušenia štandardizovať jazdný list pre medzinárodnú príležitostnú dopravu a príležitostnú dopravu vo forme kabotáže uvedenú v nariadení (ES) č. 12/98;

(8) keďže jazdný list, použitý ako kontrolný dokument v rámci špeciálnej pravidelnej dopravy vo forme kabotáže, musí byť vyplnený formou mesačného výkazu;

(9) keďže z dôvodov transparentnosti a jednoduchosti, všetky dokumenty stanovené nariadením (EHS) č. 1839/92 by sa mali prispôsobiť novému regulačnému rámcu uplatniteľnému pre medzinárodnú autokarovú a autobusovú dopravu a uvedené nariadenie by malo byť nahradené predkladaným nariadením;

(10) keďže členské štáty potrebujú určitú dobu na tlač a distribúciu nových dokumentov;

(11) keďže dopravcovia by mali medzitým mať možnosť naďalej používať dokumenty uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 1839/92 a nariadení Rady (EHS) č. 2454/92 [6], podľa potreby vhodne upravené tak, aby brali na zreteľ nariadenia (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

KONTROLNÝ DOKUMENT - JAZDNÝ LIST

Článok 1

1. Kontrolný dokument - jazdný list pre príležitostnú dopravu uvedenú v bode 3.1 článku 2 nariadenia (EHS) č. 684/92 zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe I tohto nariadenia.

2. Kontrolný dokument - jazdný list pre príležitostnú dopravu uvedený v bode 3 článku 2 nariadenia (ES) č. 12/98 zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe I tohto nariadenia.

3. Jazdné listy sú v knihách s 25 listami, s kópiou a sú oddeliteľné. Každá kniha sa očísluje. Jazdné listy sa očíslujú od 1 do 25. Obal knihy zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe II tohto nariadenia. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na prispôsobenie sa týmto požiadavkám tak, aby sa jazdné listy mohli spracovávať na počítači.

Článok 2

1. Kniha uvedená v článku 1 ods. 3 sa vyhotoví v mene dopravcu, nesmie byť prevoditeľná.

2. Jazdný list vyplní buď dopravca alebo vodič pre každú jazdu pred odchodom čitateľne a nezmazateľne veľkými písmenami dvojmo. Je platný počas celej jazdy.

3. Originál jazdného listu sa nachádza vo vozidle počas celej jazdy, ktorej sa týka. Kópia ostáva u spoločnosti.

4. Za vedenie jazdných listov je zodpovedný dopravca.

Článok 3

V prípade medzinárodnej príležitostnej dopravy zabezpečovanej skupinou dopravcov konajúcich v záujme tej istej zmluvnej strany, pričom môže zahŕňať cestujúcich využívajúcich počas cesty prípoj iného dopravcu tej istej skupiny, sa originál jazdného listu nachádza vo vozidle, ktoré vykonáva prepravu. Kópia jazdného listu sa uchováva v sídle každého dopravcu.

Článok 4

1. Kópie jazdných listov používaných ako kontrolné dokumenty príležitostnej dopravy vo forme kabotáže podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 12/98 vráti dopravca príslušnému orgánu alebo agentúre v členskom štáte, v ktorom je usadený, podľa postupov stanovených týmto príslušným orgánom alebo agentúrou.

2. V prípade špeciálnej pravidelnej dopravy vo forme kabotáže podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 12/98, jazdný list uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa vyplní vo forme mesačného výkazu a dopravca ho vráti príslušnému orgánu alebo agentúre v členskom štáte, v ktorom je usadený, podľa postupov stanovených týmto príslušným orgánom alebo agentúrou.

Článok 5

Jazdný list umožní jeho držiteľovi v rámci medzinárodnej príležitostnej dopravy vykonávať miestne výlety v inom členskom štáte než v tom, v ktorom je dopravca usadený, v súlade s podmienkami stanovenými v druhom odseku článku 12 nariadenia (EHS) č. 684/92. Miestne výlety sa uvedú v jazdnom liste pred odchodom vozidla na príslušný výlet. Počas trvania miestneho výletu sa originál listu nachádza vo vozidle.

Článok 6

Kontrolný doklad sa na požiadanie predloží každému poverenému pracovníkovi.

KAPITOLA II

POVOLENIA

Článok 7

1. Žiadosti o povolenie vykonávať pravidelnú dopravu a špeciálnu pravidelnú dopravu podliehajúcu povoleniu zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III.

2. Žiadosti o povolenie obsahujú nasledovné informácie:

a) časový plán;

b) sadzby cestovného;

c) potvrdenú kópiu licencie spoločenstva na medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi v prenájme alebo za úhradu, uvedenú v článku 3a nariadenia (EHS) č. 684/92;

d) v prípade žiadosti o vytvorenie novej prepravy, informácie týkajúce sa typu a objemu dopravy, ktorú plánuje žiadateľ poskytovať, alebo v prípade žiadosti o obnovenie povolenia informácie o preprave, ktorú zabezpečoval;

e) mapu v primeranej mierke, na ktorej je vyznačená trasa a zastávky, kde majú cestujúci nastupovať alebo vystupovať;

f) jazdný plán, ktorý umožňuje overenie zhody s právnymi predpismi spoločenstva, týkajúcimi sa doby jazdy a odpočinku.

3. Žiadatelia poskytnú akékoľvek ďalšie informácie podporujúce žiadosť, ktoré považujú za relevantné, alebo o ktoré ich požiada vydávajúci orgán.

Článok 8

1. Povolenia zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe IV.

2. V každom vozidle, vykonávajúcom prepravu podliehajúcu povoleniu, sa nachádza povolenie alebo kópia potvrdená vydávajúcim orgánom.

KAPITOLA III

OSVEDČENIA

Článok 9

1. Osvedčenia pre dopravu na vlastný účet, definovanú v bode 4 článku 2 nariadenia (EHS) č. 684/92, zodpovedajú vzoru uvedenému v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2. Podnik, ktorý požaduje osvedčenie, poskytne vydávajúcemu orgánu doklad alebo záruku, že podmienky stanovené v bode 4 článku 2 nariadenia (EHS) č. 684/92, boli splnené.

3. V každom vozidle, vykonávajúcom prepravu podliehajúcu systému osvedčení, sa počas trvania jazdy nachádza osvedčenie alebo jeho overená kópia, ktoré sa na požiadanie predloží oprávnenému kontrolórovi.

4. Osvedčenie je platné maximálne päť rokov.

KAPITOLA IV

OZNAMOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

Článok 10

Údaje o kabotážnej preprave uvedenej v článku 7 nariadenia (ES) č. 12/98 sa odovzdajú v tabuľkovej forme v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 1839/92 sa ruší s účinnosťou od 31. decembra 1999.

Článok 12

Členské štáty môžu povoliť používanie jazdných listov, žiadostí o povolenie, povolení a osvedčení vydaných v súlade s nariadením (EHS) č. 1839/92 a nariadením (EHS) č. 2454/92 najneskôr do 31. decembra 1999 za predpokladu, že sú čitateľné, nezmazateľné a podľa potreby zmenené a doplnené tak, aby vyhovovali ustanoveniam nariadení (EHS) č. 684/92, (ES) č. 12/98 a tohto nariadenia.

Ostatné členské štáty akceptujú tieto dokumenty na svojom území do 31. decembra 1999.

Článok 13

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 11. decembra 1998 okrem článkov 1 ods. 2, 4 a 10, ktoré sa budú uplatňovať od 11. júna 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 1998

Za Komisiu

Neil Kinnock

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 74, 20.3.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 4, 8.1.1998, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 4, 8.1.1998, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 266, 27.10.1993, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 251, 29.8.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

(Papier - A4)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------