31998L0078Úradný vestník L 330 , 05/12/1998 S. 0001 - 0012


Smernica 98/78/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 27. októbra 1998

o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

postupujúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy [3],

(1) keďže smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o zosúladení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [4] a smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o zosúladení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti priameho životného poistenia [5], si vyžadujú od poisťovní stanoviť rozpätie solventnosti;

(2) keďže v súlade so smernicou Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS [6] a v súlade so smernicou Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životného poistenia, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS [7] o začatí a vykonávaní podnikateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, sú predmetom udelenia jednorázového úradného povolenia orgánmi členského štátu, v ktorom má poisťovňa sídlo (domovský členský štát); keďže takéto povolenie umožní spoločnosti vykonávať podnikateľskú činnosť na území spoločenstva, či už na základe práva na založenie obchodnej spoločnosti, alebo slobody poskytovania služieb; keďže príslušné orgány domovského členského štátu sú zodpovedné za monitorovanie finančného zdravia poisťovní, vrátane ich solventnosti;

(3) keďže opatrenia týkajúce sa doplnkového dohľadu poisťovní v rámci skupiny poisťovní, by mali umožniť orgánom vykonávajúcim dohľad nad poisťovňou, reálnejšie posúdiť jej finančnú situáciu; keďže doplnkový dohľad by mal vziať do úvahy niektoré spoločnosti, ktoré v súčasnosti nie sú predmetom dohľadu v súlade so smernicami spoločenstva; keďže táto smernica žiadnym spôsobom nepredpokladá, že by členské štáty mali vykonať dohľad v týchto spoločnostiach individuálne;

(4) keďže sa poisťovne na spoločnom poisťovacom trhu zapájajú medzi sebou do priamej hospodárskej súťaži, musia byť pravidlá týkajúce sa kapitálových požiadaviek rovnaké; keďže z tohto dôvodu, by kritériá na uplatnenie doplnkového dohľadu nemali závisieť výlučne od členských štátov; keďže prijatie jednotných základných pravidiel bude v záujme spoločenstva keďže zabráni nekalej hospodárskej súťaži; keďže je nevyhnutné odstrániť určité rozdiely medzi právom členských štátov, vo vzťahu k pravidlám obozretného výkonu činnosti, ktorým poisťovne, ktoré sú súčasťou skupiny poisťovní, podliehajú;

(5) keďže schválený prístup pozostáva z dosiahnutia takého stupňa harmonizácie, ktorý je nevyhnutný, potrebný a postačujúci na dosiahnutie vzájomného uznania systémov obozretnej kontroly v tejto oblasti; keďže cieľom tejto smernice je najmä chrániť záujmy poistencov;

(6) keďže určité ustanovenia tejto smernice definujú minimálne štandardy; keďže domovský členský štát môže stanoviť prísnejšie pravidlá pre poisťovne, schválené vlastnými príslušnými orgánmi;

(7) keďže táto smernica upravuje doplnkový dohľad akejkoľvek poisťovne, ktorá sa podieľa aspoň na jednej poisťovne, zaisťovne, alebo poisťovne v nečlenskej krajine a v súlade s ďalšími pravidlami, doplnkový dohľad akejkoľvek poisťovne, ktorej materská spoločnosť je holdingová poisťovňa, zaisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine, alebo holdingová poisťovňa so zmiešanými činnosťami; keďže dohľad príslušných orgánov nad individuálnymi poisťovňami zostáva základným princípom dohľadu nad poisťovňami;

(8) keďže je nevyhnutné vypočítať upravenú solventnosť poisťovní, ktoré sú súčasťou skupiny poisťovní; keďže príslušné orgány spoločenstva uplatňujú rôzne metódy, ktoré zohľadnia dopad na finančnú situáciu poisťovne v dôsledku toho, že poisťovacia skupina patrí do skupiny poisťovní ; keďže táto smernica určuje tri spôsoby, ktoré ovplyvňujú tento výpočet; keďže je prijatá zásada dôslednej rovnosti týchto metód;

(9) keďže solventnosť príbuznej dcérskej poisťovne holdingovej poisťovne, zaisťovne, alebo poisťovne v nečlenskej krajine, môže byť ovplyvnená finančnými zdrojmi skupiny, ktorej je súčasťou a rozdelením finančných prostriedkov v rámci skupiny; keďže príslušné orgány by mali disponovať prostriedkami na vykonanie doplnkového dohľadu a na prijatie príslušných opatrení na úrovni poisťovne ak je, alebo môže byť jej solventnosť ohrozená;

(10) keďže príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým informáciám potrebným pre vykonanie doplnkového dohľadu ; keďže by mala byť vytvorená spolupráca medzi orgánmi poverenými vykonávaním dohľadu nad poisťovňami a spolupráca medzi týmito orgánmi a orgánmi, ktoré sú poverené dohľadom nad inými finančnými sektormi;

(11) keďže transakcie v rámci skupiny môžu ovplyvniť finančnú situáciu poisťovne; keďže príslušné orgány by mali byť v pozícii, kedy môžu uplatniť všeobecný dohľad nad niektorými typmi operácií v rámci skupiny a prijať primerané opatrenia na úrovni poisťovne, ak je, alebo môže byť jej solventnosť ohrozená,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Definície

Na účely tejto smernice:

a) poisťovňa je spoločnosť, ktorej bolo udelené úradné povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS alebo článkom 6 smernice 79/267/EHS;

b) poisťovňa v nečlenskej krajine je podnik, ktorý by potreboval povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS alebo článkom 6 smernice 79/267/EHS, ak by mala sídlo v spoločenstve;

c) zaisťovňa je iná spoločnosť ako poisťovňa alebo poisťovňa v nečlenskej krajine, ktorej hlavnou činnosťou je prevzatie rizika, ktoré na ňu preniesla poisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine alebo iná zaisťovňa;

d) materský podnik je materský podnik v súlade s významom článku 1 smernice 83/349/EHS [8] a akákoľvek spoločnosť, ktorá podľa úsudku príslušných orgánov efektívne uplatňuje dominantný vplyv na iný podnik;

e) dcérsky podnik je dcérsky podnik v súlade s významom článku 1 smernice 83/349/EHS a akýkoľvek podnik, na ktorú podľa úsudku príslušných orgánov materský podnik efektívne uplatňuje dominantný vplyv. Všetky dcérske podniky dcérskeho podniku sa tiež považujú za dcérske podniky materského podniku, ktorá je na čele týchto spoločností;

f) účasť je účasť v súlade s významom článku 17 prvej vety smernice 78/660/EHS [9], alebo priama alebo nepriama držba 20 % a viac hlasovacích práv alebo základného imania spoločnosti;

g) podnik s účasťou je podnik, ktorý je buď materským podnikom alebo iným podnikom, ktorý je držiteľom účasti;

h) prepojený podnik je buď dcérsky podnik, alebo iný podnik, na ktorom sa podieľa iný subjekt;

i) holdingová poisťovňa je materský podnik, ktorého hlavnou podnikateľskou činnosťou je získavanie a držba účasti v dcérskych podnikoch, ak sú tieto dcérske podniky výlučne alebo najmä poisťovňami, zaisťovňami, alebo poisťovňami v nečlenskej krajine, ak je aspoň jedným z týchto dcérskych podnikov je poisťovňa;

j) zmiešaná holdingová poisťovňa je iný materský podnik ako poisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa, z ktorej dcérskych podnikov je aspoň jeden poisťovňou;

k) príslušný orgán je štátny orgán, ktorý je splnomocnený zo zákona alebo ným právnym predpisom vykonávať dohľad nad poisťovňami.

Článok 2

Prípady uplatnenia doplnkového dohľadu nad poisťovňami

1. Na dôvažok k ustanoveniam smernice 73/239/EHS a 79/267/EHS, ktoré stanovujú pravidlá dohľadu nad poisťovňami, členské štáty ustanovia doplnkový dohľad nad akoukoľvek poisťovňou, ktorá je podnikom s účasťou v aspoň jednej poisťovni, zaisťovne alebo poisťovne v nečlenskej krajine, spôsobom uvedeným v článkoch 5, 6, 8 a 9.

2. Každá poisťovňa, ktorej materským podnikom je holdingová poisťovňa, zaisťovňa, alebo poisťovňa v nečlenskej krajine, podlieha doplnkovému dohľadu spôsobom, ktorý je stanovený v článkoch 5 ods. 2, 6, 8 a 10.

3. Každá poisťovňa, ktorej materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, podlieha doplnkovému dohľadu spôsobom stanoveným v článkoch 5 ods. 2, 6, a 8.

Článok 3

Rozsah doplnkového dohľadu

1. Výkon doplnkového dohľadu v súlade s článkom 2 v žiadnom prípade neznamená, že príslušné orgány majú zohrávať dohľadnú funkciu jednotlivo vo vzťahu k poisťovni v nečlenskej krajine, holdingovej poisťovni, zmiešanej holdingovej poisťovni alebo zaisťovni.

2. Doplnkový dohľad zohľadní:

- prepojené podniky poisťovne,

- podniky s účasťou v poisťovni,

- prepojené podniky podnikov s účasťou v poisťovni,

uvedené v článkoch 5, 6, 8, 9 a 10.

3. Členské štáty môžu rozhodnúť, že v rámci doplnkového dohľadu podľa článku 2 nebudú brať do úvahy spoločnosti, ktoré majú sídlo v nečlenskej krajine, kde existujú právne prekážky na prenos potrebných informácií, týmto nie sú dotknuté ustanovenia bodu 2.5 prílohy I a bodu 4 prílohy II.

Príslušné orgány poverené výkonom doplnkového dohľadu môžu ďalej v nižšie uvedených prípadoch rozhodnúť, v závislosti od prípadu, o tom, že v doplnkovom dohľade podľa článku 2 nezohľadnia určitý podnik:

- ak podnik, ktorý by mal byť zahrnutý, má zanedbateľný význam vzhľadom na ciele doplnkového dohľadu nad poisťovňami,

- ak by bolo zahrnutie finančnej situácie podniku nevhodné alebo zavádzajúce vzhľadom na ciele doplnkového dohľadu nad poisťovňami.

Článok 4

Príslušné orgány vykonávajúce doplnkový dohľad

1. Doplnkový dohľad vykonávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom bolo poisťovni udelené úradné povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS alebo článkom 6 smernice 79/267/EHS.

2. Ak boli poisťovniam, ktorých materským podnikom je tá istá holdingová poisťovňa, zaisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine, alebo holdingová poisťovňa so zmiešanými činnosťami, boli udelené povolenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch, môžu sa príslušné orgány členských štátov dohodnúť na tom, ktorý z nich bude zodpovedný za výkon doplnkového dohľadu.

3. Ak má členský štát viac ako jeden orgán poverený obozretným dohľadom nad poisťovňami a zaisťovňami, prijme tento členský štát potrebné opatrenia na koordináciu medzi týmito orgánmi.

Článok 5

Prístupnosť a kvalita informácií

1. Členské štáty stanovia, že príslušné orgány požadujú od každej poisťovne, ktorá je predmetom doplnkového dohľadu, primeraný systém vnútornej kontroly na predkladanie akýchkoľvek údajov a informácií potrebných na účely tohto doplnkového dohľadu.

2. Členské štáty prijmú primerané opatrenia, aby sa zabezpečili, že v oblasti ich pôsobnosti neexistujú žiadne právne prekážky brániace podnikom, ktoré podliehajú doplnkovému dohľadu, a ich prepojeným podnikom a podnikom s účasťou, aby si vzájomne poskytli informácie potrebné na účely doplnkového dohľadu.

Článok 6

Prístup k informáciám

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány príslušné na výkon doplnkového dohľadu mali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré sú potrebné pre účely dohľadu poisťovne, ktorá podlieha doplnkovému dohľadu. Príslušné orgány sa môžu priamo obrátiť na podniky uvedené v článku 3 ods. 2, aby získali potrebné informácie, len ak tieto informácie od poisťovne boli požadované a dovtedy neboli poskytnuté.

2. Členské štáty stanovia, aby na ich území mohli ich príslušné orgány samotné alebo prostredníctvom na tento účel poverených osôb overiť informácie uvedené v odseku 1 priamo na mieste v:

- poisťovni, ktorá podlieha doplnkovému dohľadu,

- dcérskych podnikoch tejto poisťovne,

- materských podnikoch tejto poisťovne,

- v dcérskych podnikoch materského podniku tejto poisťovne.

3. Ak chcú príslušné orgány jedného členského štátu pri uplatňovaní tohto článku overiť v určitých prípadoch dôležité informácie týkajúce sa podniku nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, ktorý je prepojenou poisťovňou, dcérskym podnikom, materským podnikom alebo dcérskym podnikom materského podniku poisťovne, ktorá podlieha doplnkovému dohľadu , potom musia požiadať príslušné orgány druhého členského štátu, aby túto kontrolu vykonali. Dožiadané orgány splnia túto žiadosť v súlade s právnymi predpismi svojho štátu a buď vykonajú kontrolu sami, alebo umožnia dožadujúcim orgánom vykonať kontrolu, alebo umožnia, aby ju vykonal audítor alebo znalec.

Článok 7

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1. Ak sú poisťovne založené v rôznych členských štátoch priamo alebo nepriamo prepojené, alebo majú spoločný podnik s účasťou v nich, príslušné orgány každého členského štátu sa na žiadosť vzájomne oboznámia so všetkými potrebnými informáciami, ktoré umožnia alebo uľahčia výkon dohľadu podľa tejto smernice a z vlastného podnetu oznámia akékoľvek informácie, ktoré považujú za dôležité pre príslušné orgány druhého štátu.

2. Ak poisťovňa a buď úverová inštitúcia definovaná v smernici 77/780/EHS [10], alebo investičná spoločnosť definovaná v smernici 93/22/EHS [11], alebo obidve, sú priamo alebo nepriamo prepojené, alebo majú spoločný podnik s účasťou v nich, potom príslušné orgány a orgány s verejnou zodpovednosťou za dohľad v týchto ostatných spoločnostiach musia úzko spolupracovať. Bez toho, aby tým boli dotknuté ich oprávnenia, si tieto orgány navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré uľahčia ich prácu, predovšetkým v rámci tejto smernice.

3. Na informácie získané v súlade s touto smernicou a najmä výmena informácií medzi príslušnými orgánmi, ktorá je upravená v tejto smernici, sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa článku 16 smernice 92/49/EHS a článku 15 smernice 92/96/EHS.

Článok 8

Operácie v rámci skupiny

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávali všeobecný dohľad nad operáciami medzi:

a) poisťovňou a:

i) prepojeným podnikom poisťovne;

ii) podnikom s účasťou v poisťovni;

iii) prepojeným podnikom podniku s účasťou v poisťovni;

b) poisťovňou a fyzickou osobou, ktorá má účasť v:

i) poisťovni alebo ktoromkoľvek s ňou prepojenom podniku;

ii) v podniku s účasťou v poisťovni;

iii) prepojenom podniku podniku s účasťou v poisťovni.

Tieto operácie sa týkajú najmä:

- úverov,

- záruk a mimosúvahových operácií,

- prvkov započítateľných do miery solventnosti,

- finančného umiestnenia,

- zaisťovacích operácií,

- dohôd o deľbe nákladov.

2. Na tento účel členské štáty požadujú od poisťovní aspoň predkladanie výročných výkazov o dôležitých operáciách príslušným orgánom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

Ak je na základe týchto informácií zrejmé, že je alebo môže byť ohrozená solventnosť poisťovne, príslušné orgány prijmú primerané opatrenia na úrovni poisťovne.

Článok 9

Požiadavka upravenej solventnosti

1. V prípade uvedenom v článku 2 ods. 1 členské štáty vyžadujú, aby bol vykonaný výpočet upravenej solventnosti v súlade s prílohou 1.

2. Akýkoľvek prepojený podnik, podnik s účasťou alebo prepojenom podniku podniku s účasťou sa zahrnie do výpočtu uvedeného v odseku 1.

3. Ak výpočet uvedený v odseku 1 preukáže negatívnu upravenú solventnosť, príslušné orgány prijmú primerané opatrenia na úrovni dotknutej poisťovne.

Článok 10

Zaisťovne, holdingové poisťovne a poisťovne v nečlenských krajinách

1. V prípade uvedenom v článku 2 ods. 2 členské štáty vyžadujú, aby bola metóda doplnkového dohľadu uplatnená v súlade s prílohou II.

2. V prípade uvedenom v článku 2 ods. 2 zahŕňa výpočet všetky prepojené podniky holdingovej poisťovne, zaisťovne, alebo poisťovne v nečlenskej krajine spôsobom stanoveným v prílohe II.

3. Ak na základe tohto výpočtu príslušné orgány dospejú k záveru, že solventnosť dcérskej poisťovne holdingovej poisťovne, zaisťovne alebo poisťovne v nečlenskej krajine je alebo môže byť ohrozená, prijmú primerané opatrenia na úrovni poisťovne.

Článok 11

Vykonanie

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5. júna 2000. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, že právne predpisy a opatrenia uvedené v odseku 1 sa prvýkrát uplatnia na dohľad účtovníctva účtovného roku, ktorý sa začína 1 januára 2001, alebo počas toho kalendárneho roku.

3. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

5. Najneskôr do 1. januára 2006 Komisia predloží Výboru pre poisťovníctvo správu o uplatňovaní tejto smernice a, ak je to potrebné, o potrebe ďalšej harmonizácie.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 13

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 27. októbra 1998

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

predsedníčka

E. Hostasch

[1] Ú. v. ES C 341, 19.12.1995, s. 16, a Ú. v. ES C 108, 7.4.1998, s. 48.

[2] Ú. v. ES C 174, 17.6.1996, s. 16.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. októbra 1997 (Ú. v. ES 339, 10.11.1997, s. 136), spoločná pozícia Rady z 30. marca 1998 (Ú. v. ES C 204, 30.6.1998, s. 1), rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 1998 (Ú. v. ES C 313, 12.10.1998) a rozhodnutie Rady z 13. októbra 1998.

[4] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/26/ES (Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7).

[5] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/26/ES.

[6] Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 95/26/ES.

[7] Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 95/26/ES.

[8] Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3, písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[9] Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

[10] Prvá smernica Rady č. 77/780/EHS z 12. decembra 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činnosti úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/13/ES (Ú. v. ES L 66, 16.3.1996, s. 15).

[11] Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/9/ES (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VÝPOČET UPRAVENEJ SOLVENTNOSTI POISŤOVNÍ

1. VOĽBA METÓDY VÝPOČTU A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

A. Členské štáty stanovia, že výpočet upravenej solventnosti poisťovní uvedený v článku 2 ods. 1 sa vykoná v súlade s jednou z metód opísaných v bode 3. Členský štát môže uložiť príslušným orgánom, aby povolili, alebo nariadili uplatnenie inej metódy uvedenej v bode 3, akú zvolil členský štát.

B. Úmernosť

Výpočet upravenej solventnosti poisťovne zohľadní pomerný podiel podniku s účasťou v prepojených podnikoch.

"Pomerný podiel" znamená, ak sa uplatní metóda 1 alebo 2 opísaná v bode 3, podiel upísaného základného imania, ktorý je v priamej alebo nepriamej držbe podniku s účasťou, alebo ak sa uplatní metóda 3 opísaná v bode 3, je to percento použité pre vyhotovenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Ak je prepojený podnik dcérskym podnikom a má deficit solventnosti , berie sa bez ohľadu na použitú metódu do úvahy celkový deficit solventnosti dcérskeho podniku.

Avšak, ak sa podľa názoru príslušných orgánov, zodpovednosť materského podniku, ktorý má podiel na základnom imaní, prísne a jednoznačne obmedzuje na tento podiel na základom imaní, môžu dať príslušné orgány povoliť, aby sa deficit solventnosti dcérskeho podniku úmerne zohľadnil.

C. Vylúčenie dvojitého použitia prvkov miery solventnosti

C.1. Všeobecné zaobchádzanie s prvkami miery solventnosti

Bez ohľadu na metódu použitú pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne, dvojité použitie prvkov započíteľných do miery solventnosti medzi rôznymi poisťovňami, ktoré sa pri výpočte berú do úvahy, musí byť vylúčené.

Na tento účel, pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne a ak to metódy uvedené v bode 3 neupravujú, je potrebné vylúčiť nasledujúce sumy:

- hodnotu akéhokoľvek aktíva tej poisťovne, ktorá predstavuje financovanie prvkov započítateľných do miery solventnosti jednej z príbuzných poisťovní,

- hodnotu akéhokoľvek aktíva prepojenej poisťovne tej poisťovne, ktorá predstavuje financovanie prvkov započítateľných do miery solventnosti tejto poisťovne,

- hodnotu akéhokoľvek aktíva prepojenej poisťovne tej poisťovne, ktorá predstavuje financovanie prvkov započítateľných do miery solventnosti akejkoľvek inej prepojenej poisťovne tejto poisťovne.

C.2. Zaobchádzanie s určitými prvkami

Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia časti C.1:

- rezervy zisku a budúce zisky prepojených životných poisťovní poisťovne, pre ktorú bola vypočítaná upravená solventnosť a

- akékoľvek upísané, ale nesplatené základné imanie podniku prepojeného s poisťovňou, pre ktorú bola vypočítaná miera solventnosti,

možno započítať do výpočtu v rozsahu, v akom spĺňajú požiadavky pre mieru solventnosti tohto prepojeného podniku. Avšak, akékoľvek upísané, ale nesplatené základné imanie, ktoré predstavuje potenciálny záväzok zo strany podniku s účasťou, sa z výpočtu úplne vylúči.

Akékoľvek upísané, ale nesplatené základné imanie poisťovne s účasťou, ktoré predstavuje potenciálny záväzok zo strany prepojenej poisťovne, sa tiež vylúči z výpočtu.

Akékoľvek upísané, ale nesplatené základné imanie prepojenej poisťovne, ktoré predstavuje potenciálny záväzok zo strany inej poisťovne prepojenej s tou istou poisťovňou s účasťou, sa tiež vylúči z výpočtu.

C.3. Prenosnosť

Ak príslušné orgány usúdia, že určité prvky započítateľné do miery solventnosti prepojenej poisťovne okrem prvkov uvedených v oddieli C.2, nemôžu byť reálne sprístupnené na pokrytie požiadavky miery solventnosti poisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava úprava miery solventnosti, tieto prvky možno zahrnúť do výpočtu len vtedy, ak môžu byť započítané do výpočtu požadovaného miery solventnosti prepojeného podniku.

C.4. Súčet prvkov uvedených v častiach C.2 a C.3 nesmie presiahnuť požadovanú mieru solventnosti prepojenej poisťovne.

D. Vylúčenie tvorby základného imania v rámci skupiny

Pri výpočte upravenej solventnosti sa neberie do úvahy žiaden prvok započítateľný do miery solventnosti, ktorý vznikne na základe recipročného financovania medzi poisťovňou a:

- príbuznou spoločnosťou,

- podieľajúcou sa spoločnosťou,

- inou príbuznou spoločnosťou niektorej z podieľajúcich sa spoločností.

Na dôvažok sa neberie do úvahy žiaden prvok započítavaný do miery solventnosti poisťovne príbuznej poisťovni, pre ktorú sa vypočítava upravená solventnosť, ak je príslušný prvok dôsledkom recipročného financovania s niektorou spoločnosťou prepojenou s touto poisťovňou.

K recipročnému financovaniu dochádza, najmä ak poisťovňa alebo niektorý s ňou prepojený podnik má podiel, alebo poskytuje úver inému podniku, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní prvok započítateľný do miery solventnosti prvého podniku.

E. Príslušné orgány zabezpečia, že sa upravená solventnosť vypočíta tak často, ako je to stanovené v smerniciach 73/239/EHS a 79/267/EHS pre výpočet miery solventnosti poisťovní. Aktíva a pasíva sa ocenia podľa príslušných ustanovení smerníc 73/239/EHS, 79/267/EHS a 91/674/EHS [1].

2. POUŽITIE METÓD VÝPOČTU

2.1. Prepojené poisťovne

Výpočet upravenej miery sa uskutoční v súlade so všeobecnými zásadami a metódami uvedenými v tejto prílohe.

Ak je s poisťovňou prepojená viac ako jedna poisťovňa, vypočíta sa pri všetkých metódach upravená solventnosť zlúčením všetkých prepojených poisťovní.

V prípade postupnej účasti (napríklad, ak má poisťovňa účasť v inej poisťovni, ktorá má podiel v ďalšej poisťovni) sa výpočet upravenej solventnosti uskutoční na úrovni každej poisťovne s účasťou, ktorá je prepojená s aspoň jednou poisťovňou.

Členské štáty môžu upustiť od výpočtu upravenej solventnosti poisťovne:

- ak je podnik prepojený s inou poisťovňou, ktorej bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, a ak je táto prepojená poisťovňa zohľadnená vo výpočte upravenej solventnosti poisťovne s účasťou v nej, alebo

- ak je poisťovňa prepojená s holdingovou poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorá má svoje sídlo v tom istom členskom štáte ako poisťovňa, a rovnako holdingová poisťovňa alebo zaisťovňa, ako aj prepojená poisťovňa sa zohľadnia pri výpočte.

Členské štáty môžu upustiť od výpočtu upravenej solventnosti poisťovne, ak ide o poisťovňu prepojenú s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo holdingovou poisťovňou, ktorá má svoje sídlo v inom členskom štáte, a ak sa príslušné orgány týchto členských štátov rozhodli zveriť výkon doplnkového dohľadu príslušným orgánom toho druhého členského štátu.

V každom prípade, od výpočtu možno upustiť, len ak príslušným orgánom postačí, že prvky započítateľné do miery solventnosti poisťovne sú primerane rozdelené medzi tieto podniky.

Členské štáty môžu ustanoviť, že ak má prepojená poisťovňa svoje sídlo v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom sídli poisťovňa, ktorej upravená solventnosť sa počíta, výpočet zohľadní vo vzťahu k prepojenému podniku situáciu solventnosti tak, ako bola vyhodnotená príslušným orgánom tohto druhého členského štátu.

2.2. Prepojené zaisťovne

Pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne, ktorá má účasť v zaisťovni, sa s touto príbuznou zaisťovňou zaobchádza, výlučne na účely kalkulácie, obdobne ako s prepojenou poisťovňou, pričom sa uplatnia všeobecné princípy a metódy opísané v tejto prílohe.

Na tento účel sa stanoví predpokladaná požiadavka solventnosti pre každú zaisťovňu na základe rovnakých pravidiel, ako sú stanovené v článku 16 ods. 2 až 5 smernice 73/239/EHS alebo v článku 19 smernice 79/267/EHS. Avšak v prípade závažných ťažkostí pri uplatňovaní týchto pravidiel môžu príslušné orgány povoliť výpočet predpokladanej požiadavky solventnosti pre životné poistenie na základe prvého výsledku v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 73/239/EHS. Rovnaké prvky ako v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS a článku 18 smernice 79/267/EHS sa považujú za započítateľné do predpokladanej miery solventnosti. Hodnota aktív a pasív sa určí v súlade s rovnakými pravidlami, ako sú stanovené v týchto smerniciach a v smernici 91/674/EHS.

2.3. Sprostredkujúce holdingové poisťovne

Pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne, ktorá má účasť v poisťovni, zaisťovni alebo poisťovni v nečlenskej krajine prostredníctvom holdingovej poisťovne, sa zohľadňuje situácia sprostredkujúcej holdingovej poisťovne. Výlučne na účely tohto výpočtu, ktorý sa vykoná v súlade so všeobecnými zásadami a metódami opísanými v tejto prílohe, sa považuje táto holdingová poisťovňa za poisťovňu, ktorá podlieha nulovej požiadavke solventnosti, a podľa rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS alebo v článku 18 smernice 79/267/EHS vo vzťahu k prvkom započítateľným do miery solventnosti.

2.4. Prepojené poisťovne alebo zaisťovne so sídlom v nečlenských krajinách

A. Prepojené poisťovne v nečlenskej krajine

Pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne, ktorá má účasť v poisťovni v nečlenskej krajine, sa s touto poisťovňou zaobchádza výlučne na účely výpočtu obdobne ako s prepojenou poisťovňou, pričom sa uplatnia všeobecné zásady a metódy opísané v tejto prílohe.

Avšak ak nečlenská krajina, v ktorej má podnik sídlo, ho podrobí úradnému povoleniu a požiadavke solventnosti porovnateľnú s ustanovením v smerniciach 73/239/EHS alebo 79/267/EHS, berúc do úvahy prvky, ktoré pokrývajú túto požiadavku, členské štáty môžu ustanoviť, že výpočet zohľadní, vo vzťahu k tejto spoločnosti, požiadavku solventnosti a prvky prípustné na uspokojenie tejto požiadavky ustanovené príslušnou nečlenskou krajinou.

B. Prepojené zaisťovne v nečlenskej krajine

Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 2.2. pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne, ktorá má účasť v zaisťovni so sídlom v nečlenskej krajine, a ktorá podlieha rovnakým podmienkam ako sú stanovené v písmene A, môžu členské štáty stanoviť, že výpočet zohľadní, vo vzťahu k tejto spoločnosti, požiadavky na vlastné zdroje a prvky prípustné na uspokojenie požiadaviek stanovených príslušnou nečlenskou krajinou. Ak týmto ustanoveniam podliehajú len poisťovne tejto nečlenskej krajiny, predpokladaná požiadavka na vlastné zdroje vo vzťahu k prepojenej zaisťovni a prvky prípustné na uspokojenie tejto predpokladanej požiadavky môžu byť vypočítané, akoby dotknutý podnik bol prepojenou poisťovňou tejto nečlenskej krajiny.

2.5. Nedostupnosť potrebných informácií

Ak informácie potrebné na výpočet upravenej solventnosti poisťovne, týkajúce sa prepojeného podniku so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskej krajine, nie sú prístupné príslušným orgánom z akéhokoľvek dôvodu, účtovná hodnota toto podniku v podniku s účasťou v ňom sa odpočíta od prvkov započítateľných do výpočtu upravenej miery solventnosti. V tomto prípade sa nedosiahnuté výnosy súvisiace s takouto účasťou nepovolia ako prvky započítateľné do miery upravenej solventnosti.

3. METÓDY VÝPOČTU

Metóda 1: metóda odpočtu a súčtu

Upravená solventnosť poisťovne s účasťou je rozdiel medzi:

i) súčtom:

a) prvkov započítateľných do miery solventnosti poisťovne s účasťou, a

b) pomerným podielom poisťovne s účasťou na prvkoch započítateľných do miery solventnosti poisťovne

a

ii) súčtom:

a) účtovnej hodnoty prepojenej poisťovne v poisťovni, ktorá v nej má účasť, a

b) požiadavky na solventnosť poisťovne s účasťou, a

c) pomerným podielom prepojenej poisťovne na požiadavke na solventnosť.

Ak podiel v prepojenej poisťovni pozostáva celkom alebo čiastočne z nepriameho vlastníctva, potom položka v bode ii) písm. a) zahŕňa hodnotu tohto nepriameho vlastníctva, berúc do úvahy príslušné vlastnícke podiely; a položky v bode i) písm. b) a v bode ii) písm. c) zahŕňajú zodpovedajúci pomerný podiel prvkov započítateľných do miery solventnosti prepojenej poisťovne a požiadavky solventnosti prepojenej poisťovne.

Metóda 2: metóda odpočtu požiadavky

Upravená solventnosť poisťovne s účasťou je rozdiel medzi:

i) súčtom prvkov započítateľných do miery solventnosti poisťovne s účasťou

a

ii) súčtom:

a) požiadavky solventnosti podieľajúcej sa poisťovne a

b) pomerným podielom na požiadavke solventnosti prepojenej poisťovne.

Pri hodnotení prvkov započítateľných do miery solventnosti sa účasť v zmysle s významom tejto smernice ocení ekvivalenčnou metódou, v súlade s možnosťou uvedenou v článku 59 ods. 2 písm. b) smernice 78/660/EHS.

Metóda 3: metóda založená na konsolidovanej účtovnej závierke

Výpočet upravenej solventnosti poisťovne s účasťou sa uskutoční na základe konsolidovanej účtovnej závierky. Upravená solventnosť poisťovne s účasťou je rozdiel medzi:

prvkami započítateľnými do miery solventnosti, ktorá vychádza z konsolidovaných údajov a

a) súčtu požiadavky solventnosti poisťovne s účasťou a pomerného podielu požiadaviek na solventnosť prepojených poisťovní, na základe percentuálnej sadzby použitej na vyhotovenie konsolidovanej účtovnej závierky;

b) alebo výpočtu požiadavky na solventnosť na základe konsolidovaných údajov.

Ustanovenia smerníc 73/239/EHS, 79/267/EHS a 91/674/EHS sa uplatnia na výpočet prvkov započítateľných do miery solventnosti a požiadavky na solventnosť na základe konsolidovaných údajov.

[1] Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o účtovnej závierke a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

DOPLNKOVÝ DOHĽAD NAD POISŤOVŇAMI, KTORÉ SÚ DCÉRSKYMI PODNIKMI HOLDINGOVEJ POISŤOVNE, ZAISŤOVNE ALEBO POISŤOVNE V NEČLENSKEJ KRAJINE

1. V prípade dvoch alebo viacerých poisťovní uvedených v článku 2 ods. 2, ktoré sú dcérskymi podnikmi holdingovej poisťovne, zaisťovne alebo poisťovne v nečlenskej krajine a ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány zabezpečia, aby bola metóda opísaná v tejto prílohe uplatnená jednotne.

Príslušné orgány vykonávajú doplnkový dohľad rovnako často, ako to stanovujú smernice 73/239/EHS a 79/267/EHS pre výpočet miery solventnosti poisťovní.

2. Členské štáty môžu odstúpiť od výpočtu uvedeného v tejto prílohe vo vzťahu k poisťovni:

- ak je táto poisťovňa prepojená s inou poisťovňou a ak sa to vezme do úvahy pri výpočte uvedenom v tejto prílohe, ktorý sa uskutoční pre ten druhý podnik,

- ak táto poisťovňa a jedna alebo viac poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v rovnakom členskom štáte, majú ako materský podnik istú holdingovú poisťovňu, zaisťovňu alebo poisťovňu v nečlenskom štáte a poisťovňa sa berie do úvahy pri výpočte uvedenom v tejto prílohe, ktorý sa vykonáva pre jeden z týchto podnikov,

- ak poisťovňa a jedna alebo viac poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v iných členských štátoch, majú ako materský podnik tú istú holdingovú poisťovňu, zaisťovňu alebo poisťovňu v nečlenskom štáte, a v súlade s článkom 4 ods. 2 bola uzavretá dohoda o zverení výkonu doplnkového dohľadu podľa tejto prílohy dohľadnými orgánmi druhého členského štátu.

V prípade postupnej účasti (napr.: holdingová poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je sama vlastnená druhou holdingovou poisťovňou, zaisťovňou, alebo poisťovňou v nečlenskej krajine) môžu členské štáty uplatniť výpočet upravený v tejto prílohe len na úrovni najvyššie stojaceho materského podniku poisťovne, ktorá je holdingovou poisťovňou, zaisťovňou, alebo poisťovňou nečlenskej krajiny.

3. Príslušné orgány zabezpečia, že na úrovni holdingovej poisťovne, zaisťovne, alebo poisťovne v nečlenskej krajine sa uskutočnia výpočty podobné tým, ktoré sú opísané v prílohe I.

Podobnosť spočíva v uplatnení všeobecných zásad a metód opísaných v prílohe I na úrovni holdingovej poisťovne, zaisťovne, alebo poisťovne v nečlenskej krajine.

Výlučne na účel tohto výpočtu, sa materský podnik považuje za poisťovňu, na ktorú sa vzťahuje:

- nulová požiadavka solventnosti, ak ide o holdingovú poisťovňu,

- požiadavka predpokladanej solventnosti v zmysle oddielu 2.2. prílohy I, ak ide o zaisťovňu, alebo podľa oddielu 2.4. (B) prílohy I, ak ide o zaisťovňu so sídlom v nečlenskej krajine,

- požiadavka solventnosti určená podľa zásad oddielu 2.4. (A) prílohy I, ak ide o poisťovňu v nečlenskej krajine,

ak sa na ňu vzťahujú rovnaké podmienky, ako sú stanovené v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS, alebo v článku 18 smernice 79/267/EHS vo vzťahu k prvkom započítateľným do miery solventnosti.

4. Nedostupnosť potrebných informácií

Ak informácie potrebné pre výpočet uvedený v tejto prílohe, týkajúce sa prepojeného podniku so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskej krajine, nie sú z akéhokoľvek dôvodu k dispozícii príslušným orgánom, účtovná hodnota tohto podniku v podniku, ktorý v ňom má účasť, sa odpočíta od prvkov započítateľných do výpočtu podľa tejto prílohy. V tomto prípade sa nedosiahnuté výnosy spojené s touto účasťou nepovolia ako prvok započítateľný do výpočtu.

--------------------------------------------------